goed Franse assemblée keurt politiek over Marokko Brits voorstel in ontwapenings commissie het De overstromingen in Voor-lndië Toespraak van Eden op congres van Conservatieve partij Molotof geeft fout toe De toestand van Eisenhower Faure over het Saargebied WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN MAANDAG 10 OCTOBER 1955. 10e Jaargang No. 3581. Talrijke demonstraties in Noord-Frankrijk en Noord-Afrika Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè. 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRUE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De Franse nationale vergade ring heeft Zondagechtend de re- geringspolitiek inzake Marokko onvoorwaardelijk goedgekeurd. De desbetreffende motie werd met 477 tegen 140 stemmen aan genomen. Tot de voorstemmens behoren afgevaardigden van alle partijen. Socialisten stemden in hun geheel voor. De Franse premier Edgar Fau- re heeft Zaterdagavond in de na tionale vergadering een indruk wekkende rede gehouden ter ver dediging van de regeringspolitiek inzake Marokko. Hij zei: „Mijn premierschap staat tot uw beschikking, maar u moet ten aanzien van Marokko een duidelijke mening uitspre ken. Het enige alternatief voor het regeringsprogram van sa menwerking met de nationalisten is bloed en puin". Om 1.30 uur werd een conser vatieve motie verworpen, waarin het regeringsplan voor Marokko wordt afgekeurd. Er is bij hand opsteken gestemd. Dadelijk daarna verwierp de assemblée met 521 tegen 100 stemmen een communistische motie, waarin de regering wordt verweten, dat zij de in Augustus bereikte overeenkomst met Ma rokko niet heeft toegepast. Met 360 tegen 205 stemmen be sloot men voorrang te geven aan de behandeling van een socialis tische motie, die het nieuwe plan voor Marokko goedkeurt, maar de regering verwijt dat zij dit plan in gevaar heeft gebracht „door haar aarzelingen en zwak heid". Het deel van de socialistische motie, waarin de vorming van een troonraad in Marokko wordt goedgekeurd, is aangenomen met 320 tegen 287 stemmen. Het laatste deel van de motie, waarin de regering gebrek aan energie wordt verweten, is door de socialisten ingetrokken. Zij deden dit op voorwaarde, dat de rest van hun motie, waarin de Marokko-politiek van de regering wordt goedgekeurd, zou worden gesteund door de conservatieven, die achter de regeringspolitiek staan. Het geheel van de gewijzigde socialistische motie werd tenslot te aangenomen met 477 tegen 140 stemmen. Rieuter tekent hierbij aan, dat de Franse regering thans ver sterkt is om verborgen of open oppositie in hoge kringen te Ra bat tegemoet te treden. Mogelijk zal nu spoedig de onenigheid tus sen de Fransen in Frankrijk en die in Marokko tot een climax groeien. Mogelijk zal de regering zich gedwongen zien, om de resi dent-generaal, De Latour, over te plaatsen, daar de „Franse heet hoofden" in Marokko hem eerder als één van de hunnen zien dan als uitvoerder van de regerings politiek. De Panafieu wilde reeds zijn ontslag indienen, wegens onduld bare inmenging" door de leider van de kolonistenbeweging „Pre sence Frangaise". De Panafieu is de „tweede man" in Marokko. Hij kreeg echter opdracht om op zijn post te blijven, daar hij op die wijze mogelijk meer zou kunnen doen ter voorkoming van „sabo tage" van de politiek van de nieuwe koers. De strijd in het Riffgebergte. De Franse minister van Defen sie generaal Pierre Billotte heeft meegedeeld, dat tussen de 30 en 35.0W stamleden zich in het Riff gebergte tegen het Franse be stuur verzetten. Op het ogenblik is slechts een klein deel bewa pend, misschien 400. Als de zaak tijdig ter hand wordt genomen, aldus verklaarde de minister te genover verslaggevers, kon zij onmiddellijk worden gelocali- seerd. Als er echter niet voldoen de troepen worden aangevoerd, zal het verzet zich uitbreiden. De regering was al lang bang geweest voor een opstand in het Riffgebergte. In overleg met ge neraal De Latour en het kabinet zal worden uitgemaakt hoeveel troepen nog naar Marokko kun nen worden gezonden. „Ik nam aan deze regering deel omdat ik met premier Fau- re van mening ben dat in Marok ko een tactiek van verzoening no dig is, maar een dergelijke poli tiek heeft ook zijn grenzen", al dus generaal Billotte. De muiterfj te Rouen. Twee autocolonnes met reser visten zijn in de vroege ochtend uren van Zaterdag uit de kazerne vertrokken. Zij werden begeleid door de politie, die verklaarde, dat de rust volledig is hersteld. Het is nog niet bekend hoeveel reservisten zich in de auto's be vonden. Het Franse ministerie van Defensie heeft in een Vrijdag avond uitgegeven bekendmaking gezegd, dat bij de eerste inciden ten zeer weinig soldaten betrok ken waren. De aanstokers van de muiterij zullen in de gevangenis worden gestraft, aldus de be kendmaking. Later werd vernomen, dat de militairen, 500 artilleristen, op weg zijn naar Noord-Afrika. Volgens de jongste gegevens zijn er bij de actie van de politie tegen muitende militairen en op roerige burgers 50 politieman nen gewond, van wie er zeven in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Verder werden een burger en een onbekend aantal soldaten gewond. Naar aanleiding van de inciden ten in Rouen zijn 12 personen aangehouden. Zij worden er van beschuldigd zich tegen de politie te hebben verzet. De betrokken militairen zijn, volgens een officiële mededeling, uit Rouen naar Noord-Afrika vertrokken. Volgens het avondblad „Le Mon de" hebben zich in Limages, Us- sel en Lyon nieuwe demonstra ties door reservisten van het le ger tegen vertrek naar Noord- Afrika voorgedaan. Een woordvoerder van het mi nisterie van Defensie zei, geen berichten over nieuwe demon straties te hebben ontvangen. Mo gelijk waren er kleine incidenten in de genoemde plaatsen voorge komen, waaraan door de plaat selijke bevelhebbers een eind was gemaakt. Zaterdagavond zijn bij de ka zerne in Rouaan nieuwe ongere geldheden uitgebroken. Betogers gooiden met flessen benzine. Er ontstond een brandje, dat gevaar voor een nabijgelegen munitie opslagplaats opleverde. Vijf a zes honderd mensen hadden zich bij de kazerne verzameld. Het verzet tegen het gebruik van dienstplichtigen in Noord Afrika, waartoe de communisten het initiatief namen, breidt zich uit. In Parijs hebben honderden studenten gedemonstreerd voor „bevrijding der dienstplichtigen". Zij kregen ook steun van socialis tische en Katholieke jongeren. Er zijn zes arrestaties verricht. De politie slaagde er in de orde te herstellen. De brand kon spoe dig geblust worden. Noordafrikanen demonstre ren in Noord-Frankrijk. In verscheidene plaatsen van Frankrijk hebben Noordafrika nen „onafhankelijkheidsdemon straties" gehouden. In Douai kwam het tot ernsti ge botsingen, waarbij honderden demonstranten met stenen wier pen en met knuppels zwaaiden. Bij het ingrijpen met vuurwapens der politie werden twee Noord afrikanen gedood en vijf ernstig gewond. Vier-en-twintig Noord afrikanen werden gearresteerd. Een aantal politiemannen werd gewond, één van hen ernstig. Het ministerie van Binnenland se Zaken in Parijs maakte Zon dagavond bekend, dat sommige der betogers in Douai en Saint Etienne gewapend waren met messen en scheermessen. Te Saint Etienne werd een politie man ernstig aan de keel gewond. Zijn aanvaller werd gearresteerd. In Douai moest een patrouille van vijf politiemannen gebruik maken van traangasbommen om het vege lijf te redden. Die van deze politiemannen, die aan de benen gewond en omver gegooid waren, konden zich slechts red den met behulp van hun vuurwa pens. Zij schoten twee aanvallers neer. In de verklaring van het minis terie heet het, dat de betogingen zijn georganiseerd door de „na tionale Algerijnse beweging, wier activiteit, in samenwerking met een bepaalde vreemde mogend heid, gericht is op het uitlokken van terroristische aanvallen en ondersteuning van de Algerijnse opstandelingen met alle mogelij ke middelen". In Parijs werden drastische maatregelen getroffen om derge lijke ongeregeldheden te voorko men. Hier arresteerde de politie ongeveer 700 Noordafrikanen om te voorkomen, dat zij zouden de monstreren. De politie had zich hiertoe bij de stopplaatsen van 't stadsverkeer opgesteld. Onder meer zijn demonstraties gemeld uit Lyon, Metz, Thionvil- le en Forbach. Hier deden zich geen incidenten voor. Groepen Noordafrikanen, die Zondagmorgen in het quartier Latin (de studentenwijk) van Parijs een betoging wilden hou den tegen de politiek der Franse regering in Algerije, zijn door de politie verspreid. Dit geschiedde rustig. Kolonistenstaking in Marokko aangekondigd. De Marokkaanse kolonistenbe weging „Presence Francaise" heeft opgeroepen tot een algeme ne 24-uur staking van alle Euro peanen in Marokko. De staking is middernacht (Zondag op Maan dag) begonnen. In de bij duizenden verspreide pamfletten wordt gezegd, dat „het uur gekomen (is), dat wij onze kracht tonen teneinde haar niet te behoeven gebruiken". Men diende Frankrijk en de gehele wereld te tonen, welke kracht de Europese ingezetenen van Ma rokko vertegenwoordigen: „Fran sen en andere Europeanen van Marokko, de toekomst van Frankrijk en zijn imperium als mede van de Frans-Marokkaanse vriendschap, staat op het spel". In Rabat hebben 2.000 aanhan gers van de .Presence Franqaise" Zaterdag een demonstratie ge houden tegen de wijze, waarop De Panafieu, de rechterhand van resident-generaal De Latour, het vertrek van sultan Ben Arafa heeft geregeld. d« kapper nel hei aparte cockef markt 16 brouwerijstraat 9 terneuzen voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen, aparte salon voor huidverzorging, depositair „lamgome"-dr. payot" -„yardley". STICHTING VAN DE ARBEID BESPREEKT DE LOONPOLITIEK. Vrijdagmiddag is het bestuur van de Stichting van de Arbeid bijeen geweest met onder meer als onderwerp van bespreking het standpunt van de minister raad ten aanzien van de zoge naamde secundaire arbeidsvoor waarden, zoals dit onlangs is be kend gemaakt. Het -bestuur van de stichting heeft zich beziggehouden met en kele punten welke van belang zijn voor de beschikking welke te dien aanzien van het college van rijksbemiddelaars te verwachten is. Onder meer acht men het van belang een regeling te vinden voor enigszins langdurig lopende collectieve arbeidsovereenkom sten. MENING VAN STASSEN OVER ONTWAPENING. Harold Stassen, vertegenwoor diger der Verenigde Staten in de ontwapeningscommissie der V. N. heeft Zaterdag op een persconfe rentie verklaard er van overtuigd te zijn, dat de Sowjet-Unie het beginsel en de uitvoering van het plan-Eisenhower voor uitwisse ling van militaire inlichtingen en luchtinspectie vóór de onderteke ning van een ontwapeningscon ventie welke vermindering der strijdkrachten en verbod van de atoomwapens omvat, zal aanvaar den Zaterdag is een begin gemaakt met de ontruiming van honder den steden en dorpen in het wes telijk deel van de Pendsjaab met het oog op de overstroming van de Ravi en andere rivieren, aldus is gemeld uit Lahore (Pakistan). Vliegtuigen van de Pakistaan se luchtmacht hebben bijna 20 ton levensmiddelen uitgeworpen bo ven geïsoleerde plaatsen. Ambte naren, die boven het geteisterde gebied hebben gevlogen, zeiden, dat duizenden mensen een wijk plaats hebben gezocht op daken, heuveltoppen en hoog aangeleg de spoorlijnen en wegen. Er zijn watervlakten die zich zonder on derbreking over een afstand van 50 km uitstrekken. Van de vijftig politiemannen, die Vrijdag met een boot in het rampgebied zoek raakten, is nog niets vernomen. In Lahore, dat half onder water staat, zakt het water. Overstromingswater van de ri vier de Djoemna is Zaterdag de buitenwijken van de hoofdstad van India, Nieuw-Delhi, binnen gedrongen. De stroom vluchtelin gen uit de overstromingsgebieden in Noord-West-India naar Nieuw Delhi hield ook Zaterdag aan. De stad van de Noord Pakistaan se instrumenten- en sportindu- strie, Sialkot, ten Noorden van Lahore aan de grens van Kasjmir gelegen, is nog steeds door het vloedwater, dat door West-Paki stan stroomt geïsoleerd. De lucht macht werpt voorraden af. Zes politiemannen, die aan het hulpwerk deelnamen, worden ver mist en volgens een persbericht wordt op een andere plaats een boot met 50 politiemannen ver mist. Men verwacht dat de vloed zich Dinsdag of Woensdag in de Zui delijk gelegen provincie Sind zal doen gelden, waar uitgebreide irrigatiewerken het rivierwater ver over het land brengen. Bij de recente overstromingen in dit gebied waren de dijken op vele plaatsen bezweken. Deze-zijn thans versterkt en zij worden on onderbroken bewaakt. Meer dan twee en een half mil- lioen hectaren land staat in West- Pakistan blank. Gevreesd wordt, dat meer dan duizend mensen door de overstromingen in de Pendjaab zijn omgekomen, aldus onbevestigde krantenberichten in Nieuw-Delhi. Volgens deze berichten waren de meeste slachtoffers gevallen in het district Goerdaspoer, waar de rivieren de Beas en Ravi bui ten de oevers zijn getreden. Er is de noodtoestand afgekon digd in Armritsar, een der ste den, die het meest door de over stromingen de ergste van deze eeuw in de Pendjaab zijn ge teisterd. Duizend stuks vee zou den door het water zijn meege- spoeld. Volgens schattingen, aldus A.F.P., zijn twee millioen inwo ners van het Westpakistaanse Punjaab dakloos. De Pakistaanse premier, Chawdry Mohammed Ali, heeft een vlucht over het ge troffen gebied gemaakt en per ■motorboot Lahore bezocht. De omgekomenen zijn niet alleen slachtoffers van de verdrinkings dood doch ook van slangenbeten en vallend bouwmateriaal. Op de laatste bijeenkomst van de V. N.-subcommissie voor ont wapening in New York voor de conferentie van de Grote Vier in Genève, heeft de Britse afge vaardigde Anthony Nutting voor gesteld een groep van vijf voor aanstaande geleerden, vertegen woordigers van de Westelijke mogendheden en de Sowjet-Unie, te belasten met een onderzoek naar de vraag of het mogelijk is clandestine opslagplaatsen van atoombommen op te sporen. Zowel de Sowjet-Unie als de Verenigde Staten hebben er op vorige vergaderingen op gewe zen, dat het onmogelijk is mo derne atoomwapens op te spo ren. De subcommissie, waarin ver tegenwoordigers van Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten zitting hebben, bestudeert op verzoek van de regeringslei ders der Grote Vier sedert 29 Augustus de ontwapeningsplan nen. Nutting constateerde, dat niet veel vorderingen zijn ge maakt, doch hij achtte het een vooruitgang met vroeger, dat de afgevaardigden zich hebben ont houden van propaganda-redevoe- ringen en beschuldigingen over en weer. De Westelijke afgevaardigden hebben getracht de kwestie van controle en inspectie der bewa pening in het middelpunt der be sprekingen te plaatsen. De Sow- jet-afvaardiging bleef pleiten voor totale uitbanning van atoomwapens, hoewel zij toegaf dat afdoende controle op dit punt onmogelijk is. Daarom staan wij voor de vraag, wat wij hieraan kunnen doen, aldus Nut ting. Hij geloofde, dat voor de oplos sing van dit vraagstuk, dat door de wetenschap is geschapen, de hulp van mensen van de weten schap moet worden ingeroepen en daarom stelde hij de samen stelling voor van een commissie van vooraanstaande geleerden, die de kwestie zal moeten onder zoeken. Zolang het vraagstuk van de controle niet opgelost is, zou men volgens Nutting overdrij ven als men zei, dat een over eenstemming over de ontwape ning in zicht is. De Amerikaanse vertegenwoor diger Harold Stassen, Eisenho wers speciale medewerker voor ontwapeningsaangelegenheden, verklaarde, dat de president een beroep heeft gedaan op twee vooraanstaande Amerikaanse be velhebbers uit de tweede wereld oorlog bij het zoeken naar een oplossing van het vraagstuk van internationale inspectie van en toezicht op de naleving van ont wapeningsovereenkomsten. De aangezochten zijn: generaal Doo- little, die de leiding had van de in 1942 uitgevoerde gedurfde Amerikaanse luchtaanval op Tokio en luitenant-generaal Be dell Smith, diplomaat-militair, die in de afgelopen oorlog Eisen howers chef-staf was. Aan Doolittle is verzocht me thoden uit te werken voor lucht- waarneming en het daarover ver slag uitbrengen, terwijl Eedeil Smith is gevraagd een werkwijze te ontwerpen voor inspectie- en verslagmethoden betreffende toe zicht op legereenheden. Voorts is in de Verenigde Sta ten een aantal geleerden op het gebied der kernenergie in een speciale groep, onder leiding van dr Lawrence, directeur van de laboratoria voor deze tak van wetenschap van de universiteit van Californië, verenigd, met als taak het onderzoeken van elk denkbeeld, om tot een doelmatig toezicht op kernwapens te ko men. De Russische gedelegeerde, Arkady Sobolef, verklaarde, dat de bijeenkomsten van de subcom missie waren gekenmerkt door een „grote toenadering" ten op zichte van de vroeger ingenomen posities en dat er thans vooruit zichten zijn op een practische op lossing van het ontwapenings probleem. „Het is nu mogelijk", zo zei hij, „om het terrein van overeenstemming af te bakenen en overeengekomen beslissingen goed te keuren". Jules Moch van Frankrijk, zei- de dat het werk van de subcom missie onvoldoende was en dat de bereikte resultaten in feite niet de vervulling betekenen van de hoop, die op de conferentie te Londen in het afgelopen voorjaar werd gekoesterd, en nog minder van de hoop, die op de recente conferentie van regeringsleiders te Genève werd gewekt. „We hebben zo goed als geen vorde ringen gemaakt", zo zei hij. Moch verklaarde dat de subcommissie tegen een blinde muur opliep zo dat het probleem van controle op de bewapening ter sprake kwam. De Canadese gedelegeerde, Paul Martin, zeide„Het lijkt me dat we niet langer hebhen te ma ken met onverzoenlijke voorstel len. De verschillende standpun ten, die nu worden ingenomen, bevinden zich, om zo te zeggen, binnen onderhandelingsafstand van elkaar", aldus Martin. Sir Anthony Eden, de Britse premier, heeft Zaterdagavond ge waarschuwd voor de gevaren van Russische wapenleveranties aan Arabische landen en aangekon digd, dat Engeland zijn strijd krachten met ongeveer 100.000 man zal verminderen. Dit zijn de twee hoofdpunten van een toespraak, die Eden hield aan het einde van het jaarlijkse congres van de conservatieve partij te Bournemouth, waar 5.000 afgevaardigden tegenwoor dig waren. De vermindering der strijd krachten zal geleidelijk geschie den. In April 1958 zal de huidige omvang der strijdkrachten (800 duizend man) zijn teruggebracht tot ongeveer 680.000 mannen en 20.000 vrouwen. De premier deelde tevens me de, dat de regering het aantal dienstplichtigen zal verminderen door elk jaar minder mannen op te roepen. De dienstplichtige leeftijd op het ogenblik acht tien jaar zal hoger worden, maar de diensttijd zal twee jaar blijven. Over de spanning in het Mid den-Oosten tussen Israël en De Sowjet-minister van Buiten landse Zaken, Molotof, heeft in het openbaar toegegeven een ver klaring, die „theoretisch fout en politiek schadelijk" was, te heb ben afgelegd op de bijeenkomst van de opperste Sowjet van acht Februari j.l., onmiddellijk na de 'sensationele bekendmaking van het aftreden van Malenkof als premier. Molotofs correctie werd gepubliceerd in een brief, die hij heeft gezonden aan „Kommunist" het vooraanstaande politieke en theoretisch blad van de commu nistische partij. De brief heeft betrekking op een zin in zijn rapport over de internationale toestand en de buitenlandse politiek van de Sow- De toestand van president Eisenhower blijft zonder verwik kelingen vooruitgaan, aldus een bulletin, uitgegeven na een on derzoek door dr Paul Dudley White, een hartspecialist. De pre sident slaapt goed. Vice-president Nixon heeft Za terdag een onderhoud van een „Het zou schadelijk voor de Europese eenheid zijn, indien de bevolking van het Saargebied ge durende de komende volksstem ming over de status er van zou worden bedreigd, of onder druk zou worden gezet", aldus heeft de Franse premier Faure geant woord op vragen, die hem waren gesteld door een correspondent van het Amerikaanse radiostation „Columbia Broadcasting System" (C.B.S.). Hij voegde hieraan toe: „De overeenkomst, waarover de Saar- landers zich thans moeten uit spreken, betekent het einde voor Frankrijk van een reeks conces sies en opofferingen. Frankrijk heeft deze concessies gedaan terwille van het ontstaan van een vreedzaam en evenwich tig Europa, met als een zijner hoekstenen een Europese status voor het Saargebied en economi sche samenwerking tussen Frankrijk en Saarland. Frankrijk heeft zijn goede wil getoond, om tot een oplossing van het Saarvraagstuk te komen, daar het zonder meer begrijpt, dat het Saargebied in geen geval Frans zal worden". Faure ontkende de juistheid van geruchten, volgens welke jonge Saarlanders, bij aanvaar ding van het Saarstatuut, „als militairen in Marokko moeten strijden". kwartier met Eisenhower gehad. Na afloop zeide hij verbaasd te zijn over het goede uiterlijk van de president. „Hij ziet er niet al leen goed uit, doch zijn geest is in een uitmuntende staat". Dinsdag zal de president een onderhoud met Dulles, zijn minis ter van Buitenlandse Zaken, heb ben over de op handen zijnde con ferentie der „Grote Vier". NEDERLANDSE LEERLING VLIEGER IN V.S. VERONGE LUKT. In de morgen van 7 October, des morgens om 8.15 uur plaatse lijke tijd is in de omgeving van het militair vliegveld Bryan (Te xas) de Nederlandse reserve kor poraal C. H. van Halewijn uit Amsterdam verongelukt. Hij was als Nederlander in de Ver. Staten in opleiding voor mi litair vlieger. Het toestel was een North American T-28, een twee persoons lesvliegtuig met zuiger motor. jet-regering, waarin hij zegt: „Sa men met de Sowjet-Unie, waar de grondslagen van een socialis tische maatschappij reeds zijn ge legd, „zijn er ook die volksdemo- cratische landen, die slechts de eerste, maar zeer belangrijke stappen in de richting van het socialisme hebben gezet." mnrtrt.mrt In zijn Zaterdag gepubliceerde V „nl, Egypte zei sir Anthony: „Wij zien ons geplaatst voor de grofste vorm van bewapeningswedloop. Er is altijd het gevaar, dat de gene, die gelooft dat hij op het ogenblik het sterkst is, zich er toe laat verleiden het eerst toe te slaan. „Zó zijn oorlogen dikwijle begonnen". Klaarblijkelijk doelend op de Sowjet-Unie verklaarde de pre mier: „Indien een grote mogend heid hier nu van buiten af in treedt met voorraden van een on eindig grotere omvang, worden de risico's groter. Dat is onver mijdelijk". Andere punten in de toespraak waren: Genève: Ongetwijfeld zal ;de bijeenkomst der vier ministers van Buitenlandse Zaken aan het einde van deze maand moeilijk zijn. Het is heel wel mogelijk, dat de bijeenkomst verdaagd wordt zonder dat men vorderingen ge maakt heeft, maar achter alle herhalingen van redetwisten, its het openbaar en op besloten bij eenkomsten, zou de verzoening groter kunnen worden en de kracht van de vrede kunnen over heersen. Ontwapening: „Het eerste doe) is de spanning op punten waar men contact heeft te verminde ren". Het volgende hoofdstuk hangt af van de vorderingen, die men maakt met de Duitse een heid onderwerp waarover het Westen en de Russen verschillen de opvattingen hebben. De V. S.: Eden zei, dat hij er onwankelbaar in geloofde, dat de wereldvrede niet zou worden verbroken, zolang de vriendschap tussen Engeland en de V. S. brief zegt Molotof, dat hij een verkeerde formulering heeft ge bruikt aangaande de kwestie van de opbouw van een socialistische maatschappij in de Sowjet-Unie. Deze formulering zou kunnen lei den tot de onjuiste gevolgtrek king, dat er nog steeds geen so cialistische maatschappij in de Sowjet-Unie is opgebouwd en dat alleen de grondslagen er van zijn gelegd. Dit is echter niet in overeen stemming met de werkelijkheid, aldus de minister, die vervolgens verscheidene partijdocumenten aanhaalt, waarin wordt geconsta teerd, dat de grondslagen van het socialisme reeds in 1932 waren gelegd. Op het 19e partijcongres was geconstateerd, dat de partij er in geslaagd was een socialis tische maatschappij op te bou wen en dat de voornaamste taak van de partij thans was „een communistische maatschappij op te bouwen door een geleidelijke overgang van het socialisme naar het communisme." De brief is gedateerd op 16 Sep tember. KONINGIN ONTVING DANNY KA YE. Koningin Juliana heeft Zater dagmorgen op paleis Soestdijk ontvangen de directeur-generaal van het Unicef-comité de heren Maurice Pate, Danny Kaye en E. W. Meijer, directeur van het Europese kantoor Unicef. De Koningin heeft zich gedu rende bijna een uur met haar gasten onderhouden. Sir Anthony sprak de berich ten, die de laatste tijd de ronde deden, tegen dat hij van plan is zijn regering te reorganiseren. Hij had zijn ambtgenoten ver zocht voor het ogenblik op hun post te blijven, daar het van be lang was, dat dezelfde groep mi nisters het belangrijke werk dat nog gedaan moet worden ver richt. medegedeeld door het K.N.M.l. te De Bilt, geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. VRIJ ZONNIG. Na het optrekken van de plaat selijk aanwezige mist, vrij zonnig en zacht weer met een matige wind tussen Z. en O. DINSDAG 11 OCTOBER. Breskens Terneuzen Hans weert Walsoorden v.m. 10.13 10.48 11.28 11.38 n_m. 10.51 11J26 12.06 12.16 Oct. 11 6.58 17.59 1.48 15.55 12 7.00 17.57 3.05 16.15 13 7.01 17.55 4121 16.34 14 7.03 17.53 5.36 16.52 15 7.05 17.50 6.49 17.12 16 7.06 17.48 8.01 17.35 17 7.08 17.46 9.11 18.03

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1