JEUK D.D.D. Gaullisten uit Franse regering De strijd in Noord-Afrika De economische toestand in de Verenigde Staten WEERSVERWACHTING HOOGWATER m- en MAANSTANDEN Boodschap van Prinses Wilhelmina over veilig verkeer K. N. S. M. bestelt weer zes nieuwe schepen VRIJDAG 7 OCTOBER 1955. 10e Jaargang No. 3579. Voorcenferentie van de «Grote Drie» Adenauer «Geen vermindering in. de spanning» De wapenaankopen van Egypte Beraadslaging over de landbouwpolitiek in de Benelux STRIJDTONEEL IN MAROKKO Middellandse Zee MAROKKO Sultan Ben Arafa Franse stap bij Spanje inzake Marokko Koersdaling van de Franse Franc Amerikaans lijnvliegtuig verongelukt Schenking van H. M. de Koningin aan „Unicef" Polen vluchten naar Oostenrijk Communistisch complot in Guatemala Indo-China Spaans schip in nood Franse delegatie uit Genève vertrokken Rechter was niet muzikaal genoeg Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. Drie van de vier Gaullistische ministers in Frankrijk hebben ontslag gevraagd. Het zijn de minister voor Defensie-coördina tie Gaston PaJewskj, minister van Defensie Pierre Koenig en minister voor Oudstrijders Ray mond Triboulet. Tevens is afgetreden de staats secretaris voor overzeese ge biedsdelen Mauric Bayrmi. ®e enig overgebleven Gaullis tische minister is die van Ver voer, Edouard Corniglion-Moli- nier. Deze heeft zich solidair met premier Faure verklaard. De anderen, zo wordt officieel bericht, hebben hun ontslag in gediend op verzoek van premier Faure. ©e ontslagenen zijn het niet eens met de politiek van pre mier Faure ten aanzien van Marokko. De ontslagen ministers schaar den zich Woensdagavond in de algemene vergadering aan de zijde van hun partijgenoten, die de vorming van een „regering van openbare veiligheid" vroe gen. Toen het ontslag van de minis ters was bekendgemaakt, is een delegatie van de Gaullistische partij naar president Qoty ge gaan om op de vorming van een dergelijke regering aan te drin gen. De Gaullisten zijn tegen het tweede stadium van Faure's plan voor Marokko, namelijk de in stelling van een Kroonraad ter vervanging van de sultan. Met vete conservatieven zijn zij van oordeel dat opneming van Si Befchai een aanhanger van ex-sultan Ben Joessef in deze kroonraad uiteindelijk zou kun nen leiden tot de terugkeer van Ben Joessef zelf. Gaullistische ministers wor den vervangen. Premier Faure zal de ontsla gen ministers vervangen. Dit is door een officiële woordvoerder meegedeeld. Het kabinet heeft Faure ge machtigd de vertrouwenskwestie te stellen ten aanzien van zijn Marokkaanse politiek. Faure zal de nationale vergade ring verzoeken om een spoed debat over Marokko, dat Donder dagavond nog zou kunnen begin nen. Inmiddels heeft de fractie van de boerenpartij in de assemblée te kennen gegeven, dat zij de Marokko-politiek van de rege ring afkeurt. De fractie vergader de Donderdagmiddag met haar vertegenwoordiger in de rege ring, de minister van Landbouw Sourbet. •Generaal Pierre Billotte (dis sident Gaullist) is tot minister van Nationale Defensie benoemd. Billotte vluchtte in 1940 naar Moskou, waar hij later hoofd van de Franse militaire missie werd. Hij is onder meer stafchef van generaal De Gaulle geweest en commandeerde een brigade bij de bevrijding van Frankrijk. Na de bevrijding was hij plaats vervangend stafchef. De 49-jarige Bilotte trad in 1952 uit de Franse volksconcen tratie van generaal De Gaulle, doch hij zou op het ogenblik dich ter bij de huidige positie van de generaal staan dan andere Gaullisten en zijn voorganger, Koenig. Hoewel hij over het al gemeen conservatief is, is Bilot te een krachtige voorstander van een liberale politiek in Marokko en als zodanig is hij voor pre mier Faure een welkome steun op een critiek ogenblik. Onafhankelijke republikeinen dreigen met terugtrekken van Pinay. De onafhankelijke republikei nen in de Franse nationale ver gadering, die de krachtigste con servatieve fractie vormen, heb ben Donderdagmiddag met 26 tegen 15 stemmen besloten zich te verzetten tegen een debat over Marokko. Als dit debat toch zou doorgaan, aldus wordt vernomen, zouden zij hun drie vertegenwoordigers in de rege- ring-Faure, o.w. minister van Buitenlandse Zaken Pinay, ver zoeken af te treden. De ministers van Buitenlandse Zaken der Westelijke Grote Drie mogendheden zullen 24, 25 en 26 October beraadslagen alvorens zij met hun Sowjet-Russische collega, Molotof, in conferentie treden, zo heeft het Britse minis terie van Buitenlandse Zaken medegedeeld. De ministers zul len eveneens de bijeenkomst van de raad van de N.A.V.O., die 25 October in Parijs wordt gehou den, bijwonen. Een groep hoge Amerikaanse, Britse en Franse functionarissen zal de volgende week te Parijs verscheidene internationale kwes ties behandelen, vóór de confe rentie van Genève. Kanselier Adenauer heeft in een door de radio uitgezonden vraaggesprek verklaard, dat er geen einde aan de koude oorlog in zicht is en dat er ook geen ver mindering der spanning is ge weest. Een oplossing van het Duitse vraagstuk, waarbij de Sowjet-Unie een hereniging van Duitsland zou toestaan op voor waarde, dat de Amerikaanse troepen uit Europa teruggetrok ken zouden worden, noemde de kanselier onaanvaardbaar. De Westelijke mogendheden dienden in Genève alles in het werk te stellen, om de Sowjet- Unie er toe te brengen, met een hereniging van Duitsland in te stemmen. De kanselier zeide ech ter over het te bereiken succes niet optimistisch te zijn. Hij zei- de verder niet van mening te zijn, dat de Sowjet-Unie bereid zou zijn haar zone van Duits land te verlaten. Mocht zij zulks overwegen, dan zou dit een be langrijke invloed op de commu nistische partijen in Frankrijk en Italië hebben. Wij moeten inzien, dat in een economie als de onze, die geken merkt wordt door een hoge graad van bedrijvigheid, de dreiging van inflatie of teruggang nooit ver af is, aldus de heer Arthur F. Burns, economisch adviseur van president Eisenhower, in een redevoering, gehouden tijdens een bijeenkomst van de Kamer van Koophandel van New York. Dank zij de genomen maatrege len, zo voegde hij hier aan toe, zijn wij er in zeer grote mate in geslaagd in het afgelopen jaar de buitensporigheden van de stij gende welvaart te beperken. Over het in Amerika bereikte welvaartspeil deelde de heer Burns mede, dat het bruto natio nale product der Verenigde Sta ten nu een jaarniveau van 390 In Egypte is een nationale in schrijving voor de aankoop van wapens begonnen. De vakbewe ging had enkele dagen geleden reeds besloten een dag loon voor dat doel af te staan. Ook andere verenigingen en particulieren doen mee. Woensdag te 9.30 uur is in het gebouw van de douaneovereen komst te Brussel de vergadering van de interministeriële Bene- iux-commissie begonnen. De af vaardigingen waren voltallig. De bijeenkomst wordt voorge zeten door de heer Beyen, minis ter van Buitenlandse Zaken van Nederland, en is vooral gewijd aan de harmonisering van de landbouwpolitiek in de Benelux- landen. De ministers zullen aandacht besteden enerzijds aan de door de Belgische regering inzake de minimumprijzen der tomaten ge troffen schikkingen, die een een zijdig karakter zouden kunnen vertonen, en anderzijds aan het veronachtzamen van de mini mumprijzen voor gecondenseer de melk door Nederlandse ex porteurs. Voorts zullen zij het verzoek om uitvoer naar België van de Nederlandse druivensoort „Champion" bespreken. In het kader van de harmoni sering van de landbouwpolitiek zal de conferentie verder de kwestie van de vrijmaking der landbouwproducten in de orga nisatie voor Europese economi sche samenwerking behandelen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Afnemende wind. Nu en dan buien, afgewisseld do®r opklaringen. Aanvankelijk nog af en toe harde, en aan de kust stormachtige, later krachti ge tot matige wind tussen zuid west en noordwest. Weinig ver andering in temperatuur. ZATERDAG 8 OCTOBER. v.m. n.m. Bareskens 6.04 6.39 Terneuzen 6.39 7.14 Hanswee rt 7.19 7.54 Walsoorden 7.29 8.04 Oct. 7 6.51 18.08 21.55 13.47 8 6.53 18.06 23.11 14.31 9 6.54 18.04 15.06 11 6.58 17.59 1.48 15.55 12 7.00 17.57 3.05 16.15 13 7.01 17.55 4.21 16.34 14 7.03 17.53 5.36 16.52 In kringen van de Franse ge heime dienst is Donderdag ge zegd, dat de „stoottroepen", die in het Rifgebergte strijd leveren tegen het Franse vreemdelingen legioen, de laatste twee jaar zijn opgeleid op geheime bases In Spaans Marokko. Sinds de afzet ting van sultan Ben Joessef twee jaar geleden zouden nationalistische leiders verwar ring gezaaid hebben onder de Marmoucha's en andere stam men in het Midden-Atlasgeberg te in Centraal-Marokko. De Mar moucha's behoorden tot de eerst uitgekozenen voor een „ideologi sche" behandeling wegens hun historische band met de Rif-Ber bers, die in 1925 en 1926 tegen Frankrijk en Spanje hebben ge vochten onder leiding van Abdel Krim. De eerste berichten over een ondergrondse 'beweging onder de stammen aan de Franse kant van de grens tussen Spaans- en Frans Marokko bereikten de autoriteiten ongeveer zes maan den geleden. Anti-kolonialisti sche organisaties in Cairo steun den de nationalisten bij de vor ming van geheime opleidings centra voor stoottroepen in Spaans Marokko, aldus genoem de kringen. Deze centra lever den goede guerilla-strijders, die uitmuntend wisten om te gaan met Britse en Amerikaanse wa pens. Deze mannen zouden thans de Berbers aanvoeren in hun op stand tegen de Fransen. Donderdag is de strijd in het Rif- en Midden-Atlas-geberg- te in Noord-Oost-Marokko ge luwd. Door een vebhetering van het weer is het initiatief weer aan de Franse pantserstrijd krachten en de luchtmacht geko men. Volgens Franse officieren blijft de toestand, na het ontzet van Aknoul en Tizi Ouzli, bij de grens van Spaans Marokko, labiel. Kleine groepen opstande lingen zijn nog in sommige stre ken actief, hoewel er tekenen zouden zijn, dat de opstandige stammen de moed beginnen te verliezen. De Franse autoriteiten hebben bekend gemaakt, dat gewonden uit Tizi Ouzli per hefschroef- vliegtuig zijn geëvacueerd. Pant serwagens beschermen de post tegen opstandelingen in de om liggende bergen. Naar verluidt zouden de „stoot troepen" van de opstand hun ge wonden naar Spaans Marokko vervoeren. Vele stamleden, die niet meer door deze troepen zou den worden aangevuurd, zouden zich overgeven. Franse agenten hebben zich in verbinding ge steld met stamhoofden, van wie vele op het punt staan, de strijd op te geven. Van Franse militai re zijde wil men op dit ogenblik nog niet van een overwinning reppen, daar de toestand nog on zeker is en de mogelijkheid be staat van een hernieuwd offen sief der rebellen als de stoottroe pen in de Spaanse zóne zich een maal hergroepeerd hebben. Een Franse pantsercolonne heeft Almis des Marmouchas bezet, waar naar vermoed wordt het hoofdkwartier was geves tigd van de opstand in de Mid den-Atlas, die Zondag uitbrak. Te Casablanca zijn twee Ma rokkanen bij terroristische aan slagen om het leven gekomen, terwijl een derde licht werd ge wond. De aanslagen werden ge pleegd met revolvers en een bom. TANGER TETJJAN BAB 7AZA ANKOD rO ZOUMI Az I B R Ar Z Bourcd Tizi.f OuzJi OULID KARl EL MENZEL MAHlHlD J A lmmou2cr 100 km V PELT 55401 OR AN TETUAN RABAT ALGER1E MEKN|S 5ABLANCA KASBA 1 TADLA MAROKKO COLO MB BECHAR MARBAKESJ lAGCR A De Franse afgezant naar de residentie van de uit Marokko vertrokken sultan Ben Arafa, De Panafieu, heeft verklaard, dat de sultan hem de verzekering heeft gegeven, dat 'de överdracht van bevoegdheden aan prins Moulay Abdallah Ben Hafid, geenszins in strijd is met de in stelling van een troonraad. De Panafieu, die de plaatsver vanger van de resident-generaal is, was door de premier Faure naar de sultan gezonden, om hem te vragen, wat hij precies bedoeld had met zijn „over dracht van zaken betreffende de kroon aan prins Ben Hafid", toen hij zich naar Tanger terug trok. Pierre July, de Franse minis ter voor Marokko en Tunesië, heeft voor de commissie van Buitenlandse Zaken van de natio nale vergadering te Parijs ver klaard dat hij voortgaat met de plannen tot vorming van een troonraad en dat de instructies dienaangaande aan de resident- generaal nog steeds van kracht zijn. René Massigli, hoofd van het Franse ministerie van Buiten landse Zaken, heeft namens mi nister Pinay de Spaanse ambas sadeur, graaf De Casa Rojas, de noodzaak onder ogen gebracht van een scherp toezicht van Spaanse zijde op de grens tussen Frans en Spaans Marokko, waar de Franse strijdkrachten door stammen worden aangevallen Massigli drong hier „op de krach tigst mogelijke wijze" op aan. Van officiële Franse zijde was eerder gemeld, dat bepaalde op standelingen uit Spaans Marokko kwamen. Spanje zou alle nodige maat regelen moeten nemen om te voorkomen, dat de opstandelin gen Spaans Marokko als basis gebruiken, aldus zei Massigli tot de ambassadeur. Op de officiële valutamarkt te Parijs is de notering van het pond sterling sterk gestegen. Aan het einde van de handel was de note ring 980,05 francs, de hoogste sedert Mei van dit jaar. Ook de noteringen van de Belgische en Zwitserse francs stegen sterk. De koersstijgingen weerspiegelen de flauwe stemming van de Franse franc, welke volgens bankiers haar oorzaak vindt in de moeilijk heden van Frankrijk in Noord- Afrika, de onrust op de binnen landse arbeidsmarkt en de moge lijkheid van een nieuwe regerings crisis. Een D.C.-4-vliegtuig van de Amerikaanse „United Airlines" is Donderdag, met 64 personen aan boord, neergestort jn het Amerikaanse Rotsgebergte, ten W. van Chayenne in de Ameri kaanse staat Wyoming. Het toe stel was op een normale vlucht van New York naar San Francis co. Het had in Denver een tus senlanding gemaakt. De volgen de landingsplaats zou Salt Lake City geweest zijn. Eén van de verkenningsvlieg tuigen, die waren uitgezonden toen de D.C.-4 niet op tijd in Salt Lake City arriveerde, heeft het wrak van het toestel waargeno men in de Medicine-Bow-bergke ten, 130 km ten W. van Chayen ne. Het verongelukte vliegtuig was tegen een bergwand aange vlogen. De vlieger van het ver kenningsvliegtuig verklaarde geen tekenen van overlevenden te hebben waargenomen. De wrakstukken lagen over ver scheidene honderden meters ver spreid. Onder de passagiers zouden zich zes of zeven leden van het Mormonen-tabernakelkoor 'bevin den, dat enige tijd geleden in West-Europa, o.m. in Nederland, is opgetreden. milliard dollar heeft bereikt, ver geleken met 358 milliard dollar in het tweede kwartaal van 1954. Van September 1953 tot Septem ber 1954 is het aantal in het pro ductieproces ingeschakelde per sonen met ruim 2 Yz millioen ge stegen. De inkomens der gezins huishoudingen bedragen thans 310 milliard dollar tegen 290 mil liard dollar in het tweede kwar taal van 1954. Volgens de heer Burns kunnen er in de economische toestand der Verenigde Staten drie gun stige factoren worden aangewe zen, n.l. de daling, die de uitga ven van de staat sedert 1953 te zien geven en die een stijging van de particuliere bestedingen mogelijk heeft gemaakt, verder de gelijkmatige verdeling van de inkomensgroei onder de bevol king en het samenvallen van de economische expansie in de Ver. Staten met een toeneming van de productie en een uitbreiding van de handel in de rest van de vrije wereld. Niet krabben. De helder vloeibare D.D.D. kal meert de jeuk In enkele seconden, doodt de iöek- tekiemen en geneest tot diep ln de huidporiêa, GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF - BALSEM ZEEF H. M. de Koningin heeft Don derdag aan de stichting Neder lands comité „Unicef" 'n belang rijke gift geschonken, zo werd aan het A. N. P. medegedeeld. In Oostenrijk zijn enkele Polen aangekomen, die naar zij zeggen deel uitmaakten van een grote groep vluchtelingen, welke begir September de Poolse grens naar Tsjecho-Slowakije was over schreden. Deze groep had zich tijdens de vlucht over Tsjeeho- Slowaaks grondgebied, waar door politie met honden een achter volging werd ingezet, in kleinere eenheden gesplitst. De politie van Guatemala heeft in de hoofdstad een overval ge daan op een vergadering van personen, die verdacht worden van communistische samenzwe ring. De bijeengekomenen waren gewapend en er ontstond een vuurgevecht, waarbij een man gedood werd en twee verwondin gen opliepen. Vijftien personen zijn op verdenking van samen zwering gearresteerd. Het Verbond voor Veilig Ver keer heeft de kerken verzocht in de diensten van Zondag a.s. aan dacht te schenken aan de bood schap van Prinses Wilhelmina, die de komende dagen via film journaal, televisie en folders tot ons volk zal worden gericht ter gelegenheid van de „nationale veilig verkeersactie voor de ge zinnen", die deze maand door het verbond alom in het land wordt gevoerd. De Prinses doet in deze boodschap een ernstig beroep op alle Nederlanders, om ook in het verkeer eerbied voor het leven te tonen en de naasten te ont zien. De tekst van deze boodschap luidt als volgt: „Wie denkt er niet met af grijzen en vrees aan de gevaren op de verkeersweg als hij deze betreedt. Moet deze toestand zo blijven?... Daartoe krijgt het een zeldza me gelegenheid bij deze nationa le veilig-verkeersactie voor de gezinnen, door zijn volle aan dacht en belangstelling te wijden aan de gezinswedstrijden en de kijk- en luisterwedstrijden, waar aan het verzocht wordt deel te nemen. Tevens wordt de gelegen heid geboden nader kennis te maken met de verkeersproble men. Ouders, pakt aan, leert uw kin deren nog meer dan tot nu toe in uw huiselijke kring, de regels van het verkeer, brengt hun reeds nu verantwoordelijkheids besef bij. In deze actie wordt een drin gend beroep op een ieder gedaan eerbied te hebben voor het leven, en daarbij vergete men ook niet de dieren. Die eerbied te betonen op onze straten en wegen. Zich aldus het vertrouwen, in Het Nederlandse volk gaat de-hen gesteld, waardig te zijn. ze vraag steeds meer als een nationaal belang zien. Het geve hierop een duidelijk antwoord. Naar het Franse persbureau uit Saigon meldt heeft generaal Bayvien, bevelhebber der opstan dige troepen van de religieuze groep der Binh Xuyen, in ruil voor een algemene amnestie voor zijn mannen hun overgave aangeboden. Twee weken geleden openden de nationale troepen een campag ne tegen de opstandelingen ten Z. van Saigon. Naar van Franse zijde wordt gezegd hebben de opstandelin gen gebrek aan voedsel en wa ter. Na de officiële overdracht op het Noordzeekanaal van het 3585 b.r.t. metende motorvrachtschip „Jason" door de Amsterdamse Droogdok Mij. N.V. aan de Ko ninklijke Nederlandsche Stoom boot Mij. N.V. heeft ir. W. H. Kruyff, één der directeuren van de K.N.S.M., bekend gemaakt, dat zijn maatschappij dezer da gen weer zes nieuwe schepen heeft besteld. Het zijn drie sche pen van de z.g. „On"-klasse en drie schepen van de „As"-klas- se. De schepen van de „On"- klasse, elk 3585 b.r.t. groot, zul len worden gebouwd door de Amsterdamsche Droogdok Mij., de N.V. Scheepsbouwwerf Gebr. Pot te Bolnes en C. van der Gies- sen en Zonen's Scheepswerven N.V. te Krimpen aan de IJsel. Van de schepen van de „As"- klasse (kustvaarders), elk met 'n draagvermogen van ongeveer 950 ton, zullen er twee worden ge bouwd door E. J. Smit en Zo nen's Scheepswerven N.V. en één door de N.V. Scheepswerf v/h J. G. Broërken, beiden te Wester broek bij Hoogezand. Door deze nieuwe opdrachten bedraagt hét aantal door de K. N. S. M. in aanbouw zijnde en be stelde schepen thans 14, t.w. 2 passagiersschepen, elk met een inhoud van 7000 b.r.t., 4 schepen van de „Is"-klasse, elk met een draagvermogen van 4400 ton, 4 schepen van de ,On"-klasse, elk met een draagvermogen van 4400 ton en 4 schepen van de „As"- klasse elk met een draagvei mo gen van ongeveer 950 ton. Be aanduiding in klassen geeft aan, dat de schepen van die be paalde klassen een naam zullen dragen, die eindgt op de twee genoemde letters. De vloot van de K.N.S.M. telt thans met inbegrip van de „Ja son" 73 schepen met een totaal draagvermogen van 251.073 ton. Hoevelen zijn er helaas niet, die door hun roekeloosheid de wegen onveilig maken, waardoor zij blijk geven het in hen gestel de vertrouwen onwaardig te zijn. Geve God dat hun geweten en plichtsbesef ontwake. Daartoe werke ons gehele volk mede". w.gWILHELMINA Prinses der Nederlanden Het Spaanse schip „Monte Ca- stello" (3222 br.) verkeert op de rede van Caen in nood. Het. heeft om een sleepboot en een reddingboot gevraagd. De Fran se sleepboot „Abeille" is naar de Spanjaard onderweg. Later is gemeld, dat de „Monte Castello" er in geslaagd is, zich in een zodanige positie te plaat sen, dat het schip de storm, waardoor het in moeilijkheden kwam te verkeren, het hoofd kan bieden. De „Monte Castello" heeft een anker verloren. De „Abeille" behoefde echter geen assistentie te verlenen. De „Monte Castello" had in Rouaan gelost en was op weg naar Bilbao. Naar Donderdag vernomen werd, is de Franse delegatie, die deelneemt aan de handelsbe sprekingen tussen Oost en West welke te Genève onder auspiciën van de Verenigde Naties worden gehouden, naar Parijs terugge roepen. Officiële bevestiging van de veronderstelling, dat het vertrek verband hield anet het besluit van de assemblee om de kwestie Ai gerië te bespreken, kon niet wor den verkregen. De onderhandelingen, in ha kader waarvan Frankrijk regelin gen had getroffen voor besprekin gen met de Sowjet-Unie en ande re communistische landen, wor den gehouden in verband met een bijeenkomst van de commissie voor de handel van de economi sche commissie voor Europa der Verenigde Naties (E.C.E.). TURKSE STAD DOOR STORM GETEISTERD. Te Zonguldak, in het Turkse steenKoolmijngebied, zijn Donder dag door overstromingen, na een hevige storm gepaard met regen val, 150 gebouwen en twee brug gen vernield. DE TOESTAND OP CYPRUS. Britse troepen hebben Donder dag dorpen ten oosten van Nico sia doorzocht op geweren en mu nitie, die 2 dagen geleden door verzetslieden uit 't politiebureau te Lefkonico zijn gestolen. Tijdens een grondig onderzoek van huis tot huis zijn een kleine hoeveelheid ontplofbare stoffen en een geweer in een dorp in W. Cyprus gevonden. Tien dorpelin gen werden gearresteerd omdat zij het uitgaansverbod hadden overtreden, dat Woensdagoch tend werd afgekondigd nadat Britse militairen met stenen wa ren aangevallen. Te Kyrenia, aan de noordkust, heeft de politie een aantal op schriften aan telegraafpalen ver wijderd, luidend: „Harding, gij zult sterven". (Veldmaarschalk sir John Harding is de nieuwe gouverneur van Cyprus/. De componist Sepp Fellner «n zijn advocaat Heinz Geroe heb ben Woensdag in het paleis van Justitie te Wenen elk een liedje voor de rechter gezongen. De eerste een wijsje van hemzelf en de advocaat een werkstuk van 'n andere auteur, die er zoveel op zou lijken, dat Fellner een aan klacht wegens plagiaat had inge diend. De rechter heeft geduldig naar het zingen van de twee geluis terd en verklaarde na afloop: ,,Ik ben zó onmuzikaal, dat ik cp school nooit mee mocht zingen met de klas". Hij besliste, dat er een deskundige bij moest komen en verdaagde de zaak totdat er een gevonden is.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1