Wankele positie van Franse regering Loon- en prijspolitiek in West-Duitsland WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Bijeenkomst van het comité van ministers der Benelux-landen Engeland beschuldigd Saoedi-Arabië van omkoperij Anak Agoeng op Schipho De »<ecs' %ehl"ae Verklaring van vroegere aanhanger van Peron De algemene verkiezingen in Indonesië DONDERDAG 6 OCTOBER 1955. 10e Jaargang No. 3578. De verdeeldheid over de Marokkaanse kwestie St. Nicolaas- en Kerstpost voor militairen in Nieuw-Guinea 1| - y -7 oplosbare koffie ♦«V iuereld ZEEPOST De toestand van president Eisenhower Frankrijk staakt uitzendingen over de V. N. ALGERIJË Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels f X, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uur. De Flranse coalitieregering van de radicale premier Edgar Faure, waarin ernstige onenigheid heerst over de Marokkaanse kwestie, wordt met de onder gang bedreigd. De Gaullistische fractie van de nationale vergade ring heeft volgens betrouwbare kringen voor het overgrote deel besloten haar vier ministers en een onder-minister te adviseren, uit de regering te treden. Men zou het alleen nog niet eens zijn over het ogenblik waar op dit zou moeten geschieden. Volgens sommige afgevaardig den zou dit onmiddellijk, volgens andere na de kabinetsvergade ring van vandaag moeten ge beuren. Een derde groep van de fractie zou willen wachten tot een debat in de nationale verga dering over Marokko. De Gaullistische fractie is, evenals bijna alle andere partijen, verdeeld t.a.v. de kwestie-Marok- ko. Volgens gewoonlijk betrouw bare kringen zijn de redenen, die de Gauulistische afgevaardigden hebben opgegeven voor het af treden van de Gaullistische mi nisters zeer uiteenlopend. Enke len wensen volkomen afstand te nemen van het plan van premier Faure voor zelfbestuur voor Ma rokko. Anderen daarentegen steunen het, doch menen, dat de huidige regering te zwak is om het in toepassing te brengen en vervangen moet worden door een krachtige regering van nationale eenheid. Twee conservatieve groeperin gen zouden eveneens overwegen hun ministers te laten aftreden. Pierre July, minister voor Ma rokko en een van de belangrijkste voorstanders van de „nieuwe koers" voor Marokko, heeft de commissie van Buitenlandse Za ken van de nationale vergadering Woensdagavond medegedeeld, dat de regering vasthoudt aan de gedachte, 'n troonraad in te stel len ter vervanging van sultan Ben Arafa, die zich in Tanger heeft teruggetrokken. De tegenstanders van de nieu we koers verzetten zich met hand en tand tegen de vorming van 'n troonraad omdat hierin de natio nalistische leider Si Bekkai, een vurige aanhanger van de verban nen sultan Mohammed Ben Joes- sef, zitting zou moeten hebben. Rechtse Franse afgevaardigden en conservatieve Franse kolonis ten vrezen, dat als Bekkai deel uitmaakt van de troonraad, Ben Joessef uiteindelijk weer op de troon zal komen. Faure en ande re leden van zijn regering hebben herhaaldelijk verklaard, dat dit niet zal gebeuren. In kringen, die nauwe betrek kingen onderhouden met de com missie van Buitenlandse Zaken is gezegd, dat July de militaire toe stand aan de grens van Spaans en Frans Marokko zeer ernstig heeft genoemd. De opstand der stammen was „een heilige oorlog in optima forma". De opstandige beweging in geheel Noord-Afrika scheen onder één gemeenschap pelijk opperbevel te staan, aldus zou July gezegd hebben. Generaal Boyer de Latour, de Franse resident-generaal in Ma- PRINSES WILHELMINA RICHT ZICH TOT NEDERLANDSE GEZINNEN. Diep onder de indruk van het ontstellehd grote aantal ver keersongevallen en slachtoffers, zal Prinses Wilhelmina zich dezer dagen in een speciale boodschap tot alle Nederlandse gezinnen richten. In deze boodschap zal de Prin ses op alle Nederlanders een be roep doen, om ook in het verkeer op wegen en straten eerbied voor het leven te hebben. Tevens zal de Prinses alle ge zinnen opwekken mee te doen aan de „nationale veilig-verkeers- actie voor de gezinnen". Deze actie wordt onder haar 'bescher ming in de komende weken ge voerd door het Verbond voor Veilig Verkeer. Minister Erhard zet zijn cam pagne voor prijsdalingen voort. Hij heeft daarover zojuist weer besprekingen gevoerd met de organisatorische leiders van het bedrijfsleven, met zijn collega van financiën en met de directie der circulatiebank. Resultaat daarvan is een nieuwe oproep geweest om prijsverlagingen overal in te voeren, waar zij mo gelijk zijn, en geen loonsverho gingen ten koste van het prijs peil toe te staan. De minister heeft reeds enkele kleine succes sen geboekt. Zo hebben de mar garinefabrikanten tot prijsverla ging besloten en na langdurige strijd hebben ook de olie-onder nemingen een verlaging van de benzineprijs in het vooruitzicht gesteld. Daar staan echter prijs stijgingen voor boter en suiker tegenover, terwijl de Duitse boe renbond nog geenszins van plan schijnt onder de druk der melk- staking van zijn eis tot verho ging van de melkprijs af te zien. In sommige steden is het melk- verbruik door de stakingsactie met vijftien procent gedaald. Intussen heeft ook het verbond der Duitse industrie zijn stellin gen voor de besprekingen met medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Veel wind. Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen, daarna wisselende bewol king met enkele buien. Krachtige tot harde wind, aan de kust mo gelijk tijdelijk toenemend tot storm tussen zuid en west. Wei nig verandering in temperatuur. VRIJDAG 7 OCTOBER. v.m. n.m. Breskens 5.13 5.39 Terneuzen 5.48 6.14 Hansweert 6.28 6.54 Zaterdag 6.38 7.04 Oct. 7 6.51 8 6.53 9 6.54 10 6.56 18.08 18.06 18.04 18.02 21.55 23.11 0^29 13.47 14.31 15.06 15.33 dr. Adenauer betrokken. Zij gaan ervan uit, dat toekomstige loons verhogingen op de prijzen zullen moeten worden verhaald. Over het alternatief loonsverhoging of prijsdaling viel volgens de presi dent van het verbond, Fritz Berg eigenlijk al niet meer te praten, daar intussen voor het vijfde deel der Duitse arbeiders de loon- beweging naar boven reeds is toegestaan. Berg verzette zich uiteraard tegen het argument der vakbonden, dat de winsten der industrie abnormaal hoog zouden zijn en dat als gevolg daarvan ook veel te veel zou worden geïnvesteerd. Verdere uitbreiding van de productieca paciteit was volgens Berg nodig, wilde men niet het risico lopen, dat de komende bewapeningspro ductie een vermindering van het aanbod van consumptiegoederen tengevolge heeft. De industrie is het geheel en al eens met minis ter Erhards streven naar een verdere rationalisatie der pro ductie, doch zij staat tegenover Efhard, waar het de prijspolitiek betreft. Berg heeft namelijk weer eens opnieuw 'n grotere vrijheid voor kartelafspraken verlangd. Daar door zouden volgens hem de be staande neigingen tot prijsver hogingen kunnen worden be perkt. Dit gezichtspunt strookt zeker niet met Erhards bedoeling om een herleven van de kartels te voorkomen. Overigens staat Erhard nog altijd op het stand punt, dat in een groot aantal be drijfstakken verlaging der prij zen mogelijk zou zijn. Professor Erhard heeft Woens dag in Bonn verklaard, dat aan zienlijke meningsverschillen tus sen hem en het verbond der in dustrie bestaan. Hij keerde zich tegen de opvatting, dat de ge stegen loonkosten in de prijzen moesten worden gecalculeerd. Het was volgens hem mogelijk, dat de arbeiders „het hunne" zouden krijgen zonder dat het prijsniveau aan stabiliteit zou verliezen. Ook de socialistische partij heeft reeds verzet aange tekend tegen de opvatting van de president van het verbond der industrie, dat de reeds toegeken de loonsverhogingen alle moge lijkheden tot prijsdaling hadden doorkruist. De partij constateer de, dat de industrie zich met deze opvatting lijnrecht tegen over prof. Erhard heeft gesteld. rokko, heeft Woensdag het ge bied aan de grens van Frans en Spaans Marokko bezocht, waar de rebellie van goedbewapende stammen naar schatting. 2.000 man Franse keurtroepen bindt. In berichten uit Marokko heeft het, dat Boyer de Latour van oordeel is, dat het herstel van de orde in Marokko vooraf moet gaan aan elke stap naar een poli tieke regeling. Volgens gewoon lijk betrouwbare kringen te Pa rijs wordt deze opvatting niet ge deeld door Faure en July, die een politieek regeling het dringendst achten. In de wandelgangen van de nat. vergadering is algemeen het oordeel uitgesproken, dat de resident-generaal openlijk in con flict is met de regering omtrent de toepassing van de nieuwe plannen voor Marokko. Ten behoeve van militairen aan boord van Hr. Ms. schepen in de Nieuwguinese wateren en in walinrich tingen in Neder lands Nieuw-Guinea zal het m.s. „Oranje", dat op 27 October uit Amsterdam vertrekt en op 4 December te Sorong wordt ver wacht, St. Nicolaas- en Kerstpost meenemen. Brieven en pakketten, welke met deze gelegenheid worden verzonden, dienen tijdig ter post te worden bezorgd. Nadere in lichtingen omtrent de sluitings datum worden verstrekt door de postkantoren. Adressering voor hen, die aan boord van Hr. Ms. schepen in de Nieuwguinese wateren zijn ge plaatst: Rang of kwaliteit, naam, mari nenummer. Aan boord van Hr. Ms (volgt naam van het schip). Amsterdam -CjS., marine. Voor hen, die aan de wal zijn geplaatst luidt het adres als volgt: Rang of kwaliteit, naam, mari nenummer. Naam van walinrichting, plaatsnaam. Nederlands Nieuw-Guinea. Amsterdam -C.S., marine. ,x. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn be zorg, staan achter de naam van het schip vermeld. Argentinië en Brazilië: via Londen, 10 October. Canada: s.s. „American Lawyer" 6 Oct.; m.s. „Pr. Johan Willem Friso" 8 Oct. Indonesië: s.s. „Drenthe" 6 Oct. Ned Antillen: m.s. „Sandaa" 10 Oct. Ned. Niew-Guinea: s.s. „Patroclus" 11 Oct. Nieu w-Zeeland: via Engeland 8 Oct. Unie van Z.-Afrika en Z.W.-Afri- ka; m.s. .Arundel Castle" 8 Oct. Inlichtingen betreffende de verzend ingsdata van postpakket- t erf geven de postkantoren. In bussen voor ten minste 35 koppenf 2.60 Coffeïne-vrij, in bussen met rood etiketf 2.95 Grote bussen 140 koppen Coffeïne-vrij voor ten minste f 9-45 f 10.95 Wat de gemeenschappelijke handelspolitiek der Benelux- landen betreft, heeft het comité van ministers, dat Woensdag te Brussel in vergadering bijeen is geweest, de voorzitters der raden nadere richtlijnen gegeven, die de toepassing van de bepalingen van het protocol van 9 December mogelijk maken, voor zover de in de O.E.E.S. niet geliberaliseer de producten betreft. Bovendien hebben de ministers een gemeen schappelijke kennisgeving opge steld, welke aan de O.E.E.S. ge zonden moet worden en welke betrekking heeft op de nieuwe liberalisatieveplichtingen, die met ingang van 1 October 1955 toegepast moeten worden. Wat de kwestie van de referentie datum betreft zal een gemeen schappelijk standpunt worden verdedigd en verzocht zal worden deze te herzien. De ministers hebben eveneens de gemeen schappelijke houding vastge steld, die de Beneluxdelegatie in de G.A.T.T. moet aannemen. Wat de landbouwharmonisatie- politiek aangaat hebben de mi- Engeland heeft Dinsdag Saoe di-Arabië beschuldigd van een poging tot omkoping om de macht te verkrijgen over de oase Boeraimi, een gebied aan de l'er- zische Golf, dat rijk aan olio is. Tevens beschuldigde Engeland Saoedi-Arabië ervan getracht te hebben 't internationale scheids gerecht te beïnvloeden, dat is in gesteld om te bemiddelen in het geschil tussen de beide landen over de oase. Het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken deed deze beschuldiging in een lange ver klaring, waarin werd uiteenge zet, waarom het Engelse lid van het uit vijf personen bestaande scheidsgerecht, sir Reader Bul- lard, zich tijdens de verleden maand te Genève gehouden zit tingen terugtrok. Volgens deze verklaring zou een agent van Saoedi-Arabië na mens de koning van dit land aan de broer van de emir van Aboe Dhabi, een klein onder bescher ming van Engeland staand vor stendom, 400 millioen rupees (ruim 300 millioen gulden) heb ben aangeboden voor een staats greep tegen de emir. Indien de staatsgreep zou gelukken, zou de broer van de emir een aan een Engelse maatschappij verleende olieconcessie moeten intrekken en aan een Amerikaanse maat schappij moeten verlenen. De re gering van Saoedi-Arabië zou volgens de Engelse verklaring de Iraq Petroleum Company, waar in Engeland grote belangen heeft van het olieveld in Abboe Dhabi willen weren en de exploitatie willen gunnen aan de Aramco, de Amerikaanse maatschappij, die de olievelden van Saoedi- Arabië ontgint. Saoedi-Arabië zou volgens de Engelse regering de huidige heer ser van Aboe Dhabi door middel van geweld hebben willen ver drijven. Voorts zou de regering van Saoedi-Arabië gepoogd hebben door middel van omkoperij op grote schaal het volk van Aboe Dhabi te vervreemden van zijn heerser. Het „Agence France Presse" tekent hierbij aan, dat de rege- Schout-hij-nacht Alberto Tei- saire, voormalig medewerker van ex-president Peron van Argentinië, heeft in een bittere aanval op Peron de ex-president een „valse afgod" genoemd, die zijn aanhangers en zijn land in de steek had gelaten „nog vóór de teerling geworpen was". „Argentinië kan er absoluut ze ker van zijn, dat hij (Peron) nooit zal terugkeren", aldus deze verklaring, die Teisaire Donder dag j.l. in het regeringspaleis af legde tegenover de nieuwe presi dent, generaal Lonardi. Het afleggen van deze verkla ring was op de film- en de ge luidsband vastgelegd. Dinsdag werd de verklaring door televisie en radio uitgezonden en in bios copen in Buenos Aires werd de film vertoond. Teisaire stelde Peron persoon lijk verantwoordelijk voor alle daden van het verdreven regiem, omdat de gevluchte president zich niets had aangetrokken van advies of critiek. Vakverenigingsleiders uit de tijd toen Peron nog niet aan de macht was, hebben thans 4 vak verenigingsgebouwen in Buenos Aires betrokken. Zij verklaarden, dat zij zullen beginnen met een onderzoek naar het beheer van de vakverenigingen door de af gezette Peronistische leiders. Zij zullen verkiezingen onder de vak verenigingsleden organiseren. De regering heeft Dinsdag 'n speciaal tribunaal ingesteld om de gevallen van officieren die on der Peron zijn gedegradeerd, te bestuderen. De politie maakte bekend, dat de secretaresse van de vroegere minister van P.T.T. Micolini is gearresteerd en dat bij huiszoe king bij deze secretaresse kost bare juwelen en een belangrijke som gelds zijn aangetroffen. ring van Saoedi-Arabië over enorme rijkdommen beschikt. Al leen reeds in 1954 betaalde de Aramco bij een olieproductie van 42 millioen ton ruim een milliard gulden aan Saoedi-Arabië. De verklaring van het Engelse mi nisterie van Buitenlandse Zaken beschuldigt in feite Saoedi-Ara bië van pogingen om rechtstreeks of zijdelings de hand te leggen op de gebieden aan de Perzische Golf, welke worden geregeerd door onder bescherming van En geland staande sultans of emirs. In deze gebieden zetten zich de rijke olievelden van Saoedi-Ara bië voort. Sedert enkele jaren bestaat er een geschil tussen laatstgenoemd land enerzijds en het emiraat van Aboe Dhabi en het sultanaat van Muscat anderzijds, dat ver oorzaakt is door de bezetting door Saoedi-Arabië van de oase van Boeraimi, die zich volgens overigens onnauwkeurige kaar ten bij de grens der drie staten, maar op het gebied van de emir van Aboe Dhabi bevindt. De agenten van de regering van Saoedi-Arabië hebben lange tijd getracht de nomaden, die deze oase bezoeken, om te kopen door hun een pas van Saoedi-Arabië en de voor Arabieren enorme som van ongeveer 4000 gulden aan te bieden. nisters overeenstemming bereikt omtrent de samenstelling van de commissie voor de harmonisatie van de landbouwpolitiek, inge steld bij hun beslissing van 3 Mei 1955. Besloten werd dat ieder land vrijgelaten zal worden in de samenstelling van bedoelde commissie. De ministers hebben gisteren voorts besloten, wegens de gun stige ontwikkeling der handels verrichtingen tussen de Benelux- landen en de gewijzigde concur rentieverhoudingen, af te zien van de toepassing van de in Juli 1953 voor een zeker aantal pro ducten getroffen regeling van de niet-teruggave van de Nederland se omzetbelasting. De ministers hebben verder overeenstemming bereikt over de wijze, waarop zekere moeilijk heden die zich voordeden in het intra-Benelux-verkeer van gecon denseerde melk zonder suiker, witte druiven, tomaten en snij bloemen zullen worden opgelost. Nederland exporteerde tot 1953 20.000 ton gecondenseerde melk per jaar. In 1954 daalde deze uit voer tot 5000 ton, terwijl vanaf Juni van dit jaar de grens ge heel gesloten was. De moeilijk heid was dat waar minimum prijzen waren vastgesteld van Nederlandse zijde, de exporteurs getracht hebben hun omzet in België te vergroten door het toe kennen van ristornos aan hun Belgische afnemers. De minis ters hebben gistermiddag afge sproken, dat op korte termijn ge tracht zal worden een methode te vinden die bij de export van Nederlandse gecondenseerde melk de Belgische boeren zal be schermen, zonder dat minimum prijzen worden vastgesteld. In tussen is besloten met ingang van Maandag a.s. de grens weer te openen, waarbij de Nederland se industrie van condensmelk er rekening mee zal moeten hou den, dat bij een afwijking van de nu nog geldende minimumprij zen, de grens opnieuw zal dicbl gaan. Minister Mansholt zal Zater dag a.s. de Nederlandse indu striëlen op zijn bureau ontvan gen, teneinde deze een nadere uiteenzetting te geven. Wat de invoer van tomaten in België betreft, die de laatste tijd vele moeilijkheden ondervond, werd bepaald, dat een regeling zal gelden, waarbij de grens automatisch zal worden geopend of gesloten aan de hand van de Belgische marktprijzen van Maandag en Woensdag. Wanneer de noteringen hoger zijn dan de vastgestelde minimumprijzen, wordt de grens geopend, zijn zij lager, dan wordt deze gesloten. Dit systeem treedt volgend sei zoen in werking. Ten aanzien van witte druiven wérd bepaald, dat de Nederland se druif „Golden Champion" zal worden uitgevoerd naar België op basis van een minimumprijs van 80 procent van de kostprijs van de Belgische druif „Musea! Alexandrien". Het betreft hier een proefperiode. De uitvoercontingehten van Nederlandse snijbloemen naar de Belgisch-Luxemburgse economi sche unie zijn in onderlinge over eenstemming vastgesteld voor de periode van 1 October 1955 tot 30 Sept. 1956. De Griekse premier, maar schalk Papagos, is overleden. De maarschalk leed reeds ge ruime tijd aan een ziekte, die hem meer dan zes maanden va* het vervullen van zijn functie weerhield. Papagos heeft de leeftijd van 72 jaar bereikt Hij was, lijdende aan maagstoornissen, reeds acht maanden bedlegerig. Toch Nederlands-Indonesisch overleg over Nieuw-Guinea. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Anak Agoeng Gde Agoeng, Woensdagochtend per vliegtuig uit New York in Nederland aangekomen, heeft na zijn aankomst op Schiphol tegen over vertegenwoordigers van de pers, sprekende over het Dinsdag gelijktijdig te Djakarta en Den Haag uitgegeven regeringscom muniqué, verklaard, dat ook de kwestie Nieuw Guinea deel zal uitmaken van de aangekondigde „officiële besprekingen op rege ringsniveau" tussen Nederland en Indonesië. In het regeringscommuniqué, MASJUMI LEIDT IN MID DEN- EN ZUID-SUMAIRA. De eerste resultaten van de verkiezingen in Midden- en Zuid- Sumatra geven een duidelijke winst te zien voor de Masjumi, ten koste van de nationalisten en communisten. In Midden-Java heeft de Perti (Islamietische partij voor de be weging ten behoeve van een Is- lamopvoeding) het grootste suc ces geboekt. F.N.I. voorsprong van meer dan 1 millioen stemmen. Thans zijn in geheel Indonesië ongeveer 22 millioen stemmen geteld. De nationalistische partij, de P.N.I. leidt nog steeds, ge volgd door de Nahdatul Ulama. De communisten nemen de derde plaats in en de Masjumi de vier de. De tot nu toe getelde stemmen geven de volgende cijfers te zien: P.N.I. 6.524.551 Nahdatul Ulama 5.168.598 P.K.I. 5.037.745 Masjumi 4.530.087 Waarnemers zeiden, dat de 8 millioen stemmen, die nog niet geteld zijn, het beeld nog konden veranderen, maar het lijkt wel zeker, dat de nieuwe regering een coalitie-regering zal zijn. Een vooraanstaand partijleider zei, dat reeds contacten zijn ge legd om te komen tot de forma tie van een nieuwe coalitie. Men was van mening, dat de Nahdatul Ulama meer geneigd zou zijn met de nationalisten sa men te werken, dan de Masjumi, de partij van de huidige minis ter-president, Burhanuddin Ha- rahap. Westerse waarnemers vroegen zich af, wat de houding van het leger zal zijn tegenover een ka binet, met een meerderheid van nationalisten. Zoals bekend was de benoeming van een nieuwe chefstaf van het leger de oorzaak van de val van het kabinet- Sastroamidjojo in Juli van dit jaar. President Eisenhower heeft wederom een goede nachtrust ge noten. Hij werd fris en vrolijk wakker en pakte een doos met cadeautjes van drie kleinkinde ren uit. Alle drie hadden in hun pakje kauwgummi toegevoegd. Naar schatting der artsen zal de gehele rustperiode in het zieken huis van de president tenminste een maand bedragen. De Franse nationale radio heeft medegedeeld, dat van Woensdag af de uitzendingen over de Ver enigde Naties vervangen zijn door gramofoonplaten. Dinsdag zijn in verscheidene Algerijnse departementen negen Franse Mohammedanen ver moord en drie personen ontvoer 1. Vijf rebellen w.erden in de strijd met Franse veiligheidstroepen gedood terwijl er 58 zijn gearres teerd. Acht Franse militairen werden gewond. De opstandelingen vernielden een dertigtal telefoonpalen. In de departementale onderaf deling Tlemoen is de avondklok van kracht verklaard. dat Dinsdag werd verspreid stond dit niet vermeld. Medegedeeld werd, dat als resultaat van de door beide regeringen uitgespro ken wens om tot verbetering der wederzijdse betrekkingen te ko men gehoopt werd, dat binnen afzienbare tijd de basis kan wor den gelegd voor officiële bespre kingen op regeringsniveau. Wanneer deze besprekingen zouden kunnen beginnen, wist minister Anak Agoeng Woens dagochtend niet te zeggen. He! zou afhangen van de tijd, die door de technische voorbereidin gen in beslag zou worden geno men, zo zeide hij.. De minister vond het nog te vroeg om zich uit te laten over de verkiezingsresultaten in Indo nesië. Hij zeide, dat op dit ogen blik, nu nauwelijks de helft van alle stemmen zijn geteld, niemand kan beoordelen of en wanneer het huidige kabinet te zijner tijd zal moeten aftreden. "Voorlopig zo meende hij zal men voortgaan met de uitvoering van het regeringsprogramma van dit kabinet. Later zal dan het nieu we parlement dit programma moeten goed- of afkeuren. Dat het vraagstuk van Nieuw- Guinea op de agenda van de as semblee der Verenigde Naties is gekomen, verheugde hem ten zeerste. Ten aanzien van de scherpe koersdalingen der cultu res op de Amsterdamse beurs (waarvan hij overigens nog niet gehoord had), zei de minister, die een glimlach niet kon onder drukken, en aannemende, dat deze koersdalingen vooral het ge volg zijn geweest van de eerste berichten over de verkiezingsre sultaten: „Het is verkeerd om te vlug te reageren". De minister werd op Schiprol begroet door de tijdelijk zaakge lastigde van Indonesië in Den Haag, de heer Mohammed Sharif en namens de Nederlandse rege ring door de regeringscommissa ris voor Indonesische aangele genheden, mr. N. S. Blom. Hij zal na een bezoek aan Den Haag naar Köningswinter in Duitsland vertrekken voor een bijeenkomst van leiders van In donesische diplomatieke verte genwoordigingen in Europese landen, die daar in de eerste helft van deze maand zal worden gehouden. Na afloop hoopt de minister naar Djakarta terug te reizen. Drie kwart van de Mexicaanse haven Tampico, die de vorige week door de orkaan ,Janet' werd geteisterd, staat thans blank, als gevolg van het bulten haar oevers treden van de rivier de Panuco, aldus meldt het blad „Excelsior".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1