r, Franse V. N.-delegatie teruggeroepen Marokkaanse0 suitan verlaat zijn paleis Geheime schuilplaats Peron ontdekt van Het bezoek van PrinsBernhard aan West-Brabant WEERSVERWACHTING HOOGWATER 20N- en MAANSTANDEN Nieuwe gevechten in Marokko MAANDAG 3 OCTOBER 1955. löe Jaargang No. 3575. salons „robert' Franse politie in actie tegen Poujade-beweging Oct. China en Formosa India en Portugal Peron naar Paraguay vertrokken Verenigde Naties Grote brand in Niigata De zaak Van der Lubbe Vliegtuig vermist in Canada Australië zal Nederlands standpunt inzake Nieuw-Guinea steunen Succes van radar in oefening „Beware Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 - Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW V Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandagnummer: Zaterdags 10 uuk. Frankrijk heeft Zaterdag zijn- delegatie bij de Verenigde Naties teruggeroepen. De beslissing om de delegatie onmiddellijk naar Parijs terug te roepen werd genomen na een telefonisch onderhoud tussen premier Faure in Parijs en de minister van Buitenlandse Za ken Antoine Pinay, die zich in de Verenigde Staten bevindt. Het terugroepen van de Fran se delegatie is het gevolg van de beslissing van de algemene ver gadering om de kwestie Algerije op de agenda te plaatsen, die Vrijdag werd genomen. Een woordvoerder van de Franse delegatie verklaarde la ter dat de permanente Franse vertegenwoordiger bij de V. N., Herve Alphand, waarschijnlijk binnen 48 uur uit New York naar Parijs zal vertrekken voor besprekingen met de Franse re gering. Op de vraag, of Frankrijk ook zijn delegatie in de Veiligheids raad zal terugtrekken, verklaar de de woordvoerder: „Dat weet ik niet". „Het Franse besluit heeft gro te bezorgdheid gewekt in krin gen van de andere Westelijke de legaties. Een gedelegeerde, die niet nader wenste te worden ge noemd, zeide dat het een buiten gewoon ernstig besluit schijnt on der de huidige omstandigheden. Hij zeide dat het niet zeker is dat een resolutie met betrekking tot Algerije in de nationale vergade ring de noodzakelijke twee-derde meerderheid zou kunnen verkrij gen. NIET NAAR MOSKOU. Volgens gewoonlijk betrouwba re kringen te Parijs zal het be zoek, dat premier Faure en mi nister van Buitenlandse Zaken Pinay aan de Sowjet-Unie zouden brengen, waarschijnlijk niet doorgaan wegens het feit, dat mede door toedoen van de Sow- jet-Unie de kwestie-Algerije te gen de wil van Frankrijk op de agenda van de algemene verga dering is geplaatst. Zaterdag werd de kwestie in 'het kabinet besproken en, hoewel er geen besluit werd genomen, was een meerderheid van de ministers van oordeel, dat de reis van Fau re en Pinay naar Moskou thans niet dienstig is. De premier zou deze mening delen. De Franse regering heeft Zon dagavond besloten het bezoek wordt gezien als een gevolg van ties had gestemd, omdat zijn het feit, dat Frankrijk zich tegen 't bespreken der kwestie-Cyprus door de Ver. Naties heeft uitge sproken. Waarom IJsland zich van stemming heeft onthouden is evenwel niet duidelijk. Volgens diplomatieke kringen neemt de Sowjet-invloed in de Noordeuro- pese landen geleidelijk toe. PINAY NAAR PARIJS VERTROKKEN. De Franse minister van Buiten landse Zaken, Antoine Pinay, heeft Zaterdagavond voor zijn vertrek uit New York naar Parijs verklaard, dat de gehele Franse delegatie naar de algemene ver gadering van de Verenigde Na ties New York zal verlaten. De permanente delegatie wacht op instructies van de Franse rege ring en vermijdt elk contact met het hoofdkwartier van de Ver enigde Naties. Tegenover verslaggevers op het vliegveld Idlewild zeide Pi nay: „Wij beperken ons niet tot afwezigheid bij de bespreking van de Algerijnse kwestie in de (politieke) commissie". Hij voeg de er aan toe: „Wij zullen er niet zijn. Ik zie niet in, waarom ik te rug moet komen voor de bijeen komst van de algemene vergade ring". De Franse minister verklaarde verder, dat Frankrijk tot de orga nisatie van de Verenigde Naties was toegetreden omdat zij voor de vrede in het leven geroepen was. Doch het besluit van Vrij dag leverde 't bewijs, dat zij zich mengde in Franse binnenlandse aangelegenheden. ,,Hoe het ook zij, de kwestie zal worden bespro ken en alleen onze regering zal beslissen hoe de toekomstige be trekkingen van Frankrijk zullen zijn". De Franse minister van Buiten landse Zaken vertrok naar Parijs met negen adviseurs, onder wie de Franse permanente vertegen woordiger bij de V.N., Herve Al phand. PINAY IN PARIJS. De Franse minister van Buiten landse Zaken, Antoine Pinay, heeft bij zijn terugkeer in Parijs verklaard, dat de terugtrekking van de Franse delegatie uit de algemene vergadering der Ver enigde Naties geen definitieve breuk is. De stap is alleen be land tegen een verergering van dat probleem is. ,,Maar wij zijn er van overtuigd, dat Frankrijk deze kwestie zelf zal regelen en dat die regeling een verbetering in de betrekkingen tussen alle landen met zich zal meebrengen. De Russische stem in de alge mene vergadering zou de be staande betrekkingen tussen Frankrijk en de Sowjet-Unie niet veranderen. Molotof sprak over de goede betrekkingen tussen Frankrijk en de Sowjet-Unie, welke nog verder ontwikkeld moeten worden. Na zijn verkla ring vertrok Molotof. SPAAK STEUNT FRANS STANDPUNT. De Belgische minister van Bui tenlandse Zaken, Paul Henri Spaak, heeft Zondag bij aan komst in Brussel uit New York verklaard, dat hij volledig de te rugroeping van de Franse V. N.- delegatie na de stemming over de Algerijnse-kwestie, goedkeurt. „Frankrijk heeft er goed' aange daan...Het is goed om zijn onte vredenheid te laten blijken...Wat gebeurt is, gaat de perken te bui ten", aldus Spaak. Hij geloofde, dat de vraag be studeerd moet worden of de stemming in de alg. vergadering voor de Navo, moet worden ge bracht. Een nauwere coördina tie tussen de Europese landen, die in gevallen als de Algerijnse kwestie één lijn moeten trekken, is kennelijk nodig, zo voegde de Belgische minister hieraan toe. kapper mef hel aparte cocW markt 16 brouwerijstraat 9 terneuzen -> i ook voor verzorgd kapwerk en voor betere toiletartikelen. aparte salon voor huidverzorging. depositair „lamgome"-dr. payot" -„yardley". In geheel Frankrijk is de poli tie Zaterdag begonnen huiszoe kingen te doen bij leiders van de anti-belastingbeweging van Pier re Poujade. De actie wordt on dernomen op bevel van de Parijse magistraat Mare Fougères, die Vrijdag Poujade formeel in staat van beschuldiging heeft gesteld wegens het aanzetten van ande ren tot weigering van betaling van belastinggelden. Behalve het hoofdkwartier van Poujade zijn ook de kantoren van de leiders van zijn beweging in andere de len van Frankrijk door de poli tie onderzocht. Ook de drukke rijen waar het blad van de Pou jade-beweging wordt gedrukt te Limoges en Cahors zijn door de politie doorzocht. Poujade zelf bevindt zich nog op vrije voeten doch moetWoens- dag aanstaande voor het gerecht verschijnen. Sultan Sidi Mohammed Moulay Ben Arafa heeft ermee inge stemd „geleidelijk te verdwijnen" van de Marokkaanse troon, al dus is Vrijdagavond meegedeeld door functionarissen op de ambtswoning van de resident- generaal te Rabat. Moskou van premier Faure I doeld als een plechtig protest aan en andere regeringsleiders uit te stellen, aldus is officieel bekend gemaakt. Diplomatieke kringen te Parijs achtten een volledige breuk tus sen Frankrijk en de V. N. on waarschijnlijk. Berichten als zou Frankrijk wellicht zijn bondgeno ten, en in 't bijzonder zijn mede leden in de N.A.V.O., verzoeken ook de huidige zitting van de al gemene vergadering te boycot ten als teken van Atlantische so lidariteit, konden niet worden be vestigd. Geneviève Tabouis, de bekende diplomatieke medewerkster van het Franse blad „l'Information" meldde uit New York: „Afge vaardigden van de Bandoeng-lan- den wensten elkaar, temidden van hun vrouwen en kinderen, onder luid gelach geluk met het resultaat van de stem ming over Algerije. Krisjna Me- non (de voornaamste afgevaar digde van India) zwaaide met z'n wandelstok en riep: „De over winning is ons". Te Parijs wordt ook gesproken over de mogelijkheid van een buitengewone bijeenkomst van de N.A.V.O.-raad met het oog op het feit, dat Griekenland en IJs land niet met de overige N.A.- V.O.-leden tegen opneming van de kwestie-Algerije op de agenda hebben gestemd. Dat Griekenland voorstemde tegen de opneming van de kwes tie-Algerije op de agenda der al gemene vergadering, zo zei hij. MOLOTOF IN PARIJS. De Sowjet-minister van Buiten landse Zaken, Molotof, heeft te Parijs, waar hij Zondag op door reis naar Moskou aankwam, ver klaard, dat de Sowjet-Unie vóór opneming van de kwestie-Alge rije op de agenda der algemene vergadering der Verenigde Na- Reuter meldt, dat in het rege ringsgebouw een map met ver trouwelijke gegevens van de par ticuliere inlichtingendienst van ex-president Peron is aangetrof fen. Naar verluidt zijn in de map toewijzen gevonden dat de vroegere minister van Defensie, generaal Humberto Sosa Molina, opdracht had gegeven tot de le vering van 5.600 revolvers aan de stichting van "Eva Peron. Ook is gebleken dat de vroegere mi nister van Voorlichting, Raul Alejandro Apold, een groot aan tal bioscopen onder zijn beheer had en dat in 1946 het tweede jaar van Perons toewind een bedrag van 124.000 Amerikaanse dollars in goud- naar Zwitserland was overgebracht en aldaar op banken werd vastgezet. Een hoge functionaris, die dit bekendmaakte, verklaarde ver der dat gedurende de tijd van de revolutie tegen Peron, de laatste medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. IETS KOUDER. Veranderlijke bewolking met hier en daar wat regen of enkele buien. Overwegend matige wind tussen Zuid en West. Iets lagere middagteimperaturen. DINSDAG 4 OCTOBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.01 3.36 4.16 4.26 n.m. 3.18 3.53 4.33 4.43 10.22 4 6.46 18.15 19.08 5 6.48 18.13 19.52 11.40 6 6.49 18.10 20.48 12.50 7 6.51 18.08 21.55 13.47 8 6.53 18.06 23.11 14.31 Zes onbemande ballons van vier meter omtrek zullen morgen 4 October boven de markt van Et- ten-Leur zweven. Deze bijzonde re versiering boven het plaatsje is aangebracht ter gelegenheid van het bezoek dat Z. K. H. Prins Bernhard op die dag brengt aan het industrialisatie-gebied van West-Brabant. Speciale toestemming werd er voor verleend door de rijkslucht vaartdienst. Echter niet alleen deze grote ballons zullen in wijde omtrek de aandacht op dit bezoek vestigen. Ook kleine ballons op gelaten door 1500 schoolkinderen, die langs de route in Etten-Leur zullen staan opgesteld, zullen wijd en zijd getuigenis afleggen van de vreugde, die er in het plaatsje heerst. Prins Bernhard zal 's morgens omstreeks tien uur arriveren op het vliegveld Gilze-Rijen, waar hij zal worden begroet door de Commissaris der Koningin in de Ter gelegenheid van het zes jarig bestaan van de Chinese volksrepubliek heeft de Chineese minister van Defensie verklaard, dat de bevrijding van Formosa „de heilige taak" van het Chinese volk is. India heeft Egypte verzocht zijn belangen in Portugal te wil len behartigen. India brak de di plomatieke betrekkingen met Portugal in Augustus af naar aanleiding van het geschil over Goa. provincie Noord-Brabant, prof. dr J. E. de Quay. Vervolgens wordt gereden naar het gemeentehuis van Etten-Leur, waar een bespre king zal worden gehouden over de industrialisatie van het gebied. Aan deze bespreking zullen be halve Z. K. H. en zijn secretaris o.a. deelnemen de Commissaris van de I£oningin, verder dr J. C. W. Kramer, directeur-generaal voor de industrialisatie, die de minister van Economische Za ken vertegenwoordigt, en drs H. Molenmoonen, directeur van het economisch technologisch insti tuut in Noord-Brabant. Omstreeks elf uur zal de Prins daarop vertrekken naar de coö peratieve zuivelfabriek „De Hoop," waar de rijvereniging van de Jonge Boerenbond in Etten, Leur een erewacht zal vormen. Omstreeks 11.25 wordt dan ver volgens een bezoek gebracht aan de R. K. ambachtsschool,, Don Bosco," waarna via markt en Roosendaalseweg wordt gereden naar het industriepark, waar een rondrit zal worden gemaakt. Om streeks 12 uur arriveert Z. K. H. bij de Tomadofabriek. Nadat daar de lunch is gebruikt, zal de beeld houwer O. Zadkine het boven de ingang van de fabriek geplaat ste plastiek onthullen. Na een welkomstwoord van de president commissaris van Tornado N. V. en een toespraak van de direc teur zal Prins Bernhard met een kort woord de circa 400 genodig den in de cantine toespreken en door het overhalen van 'n handle de fabriek officieel in bedrijf stel len. Te ongeveer 15 uur vertrekt de Prins naar Rucphen, waar hij de rijkswerkplaats en de N. V. Nefaver, een fabriek van verpak kingsmateriaal, zal bezichtigen. opdracht had gegeven tot het bombarderen van radiostations in Uruguay. Deze orders werden echter genegeerd. Ook is ibij een serie huiszoekin gen bij vrienden van de vroegere gouverneur van de provincie Buenos Aires, Carlos Aloe, geble ken, dat deze grote belangen had in staal-, wijn-, tabaks-, visserij-, textiel-, automobiel- en verzeke ringsconcerns. Verder had hij nog belangen in enkele brouwe rijen, electriciteitscentrales en drukkerijen. Ook beheerde hij een dagbladenimperium, bestaan de uit drie ochtend- en drie avondbladen in Buenos Aires en 15 radiostations. Het boek van Eva Peron, dat als standaardwerk bij het lager onderwijs is gebruikt en getiteld is „De reden van mijn leven", is in werkelijkheid van de hand van een zekere Manuel Penella de Silva, zo meldt de pers te Buenos Aires. Er zou een cheque van 50.000 pesos op naam van deze schrijver ge vonden zijn met de vermelding: „Wegens het schrijven van „De leden van mijn leven". Peron's minister voor het Le ger, generaal Franklin Lucero, heeft de ambassade van Nicara gua te Buenos Aires, waar hij een toevlucht had gezocht, verlaten. Hij zou onmiddellijk zijn gearres teerd. Ex-president Juan Peron van Argentinië is Zondag per vlieg tuig naar Asuncion in Paraguay vertrokken. Peron vertrok in een Paraguay- se cataiina-vliegboot, geëscor teerd door twee vliegtuigen van de Argentijnse marine. Hij zou vergezeld zijn van het hoofd van de Argentijnse marine missie in Paraguay, Barhitta. Peron bevond zich aan boord van de Paraguayse kanonneer boot, die bij. Buenos Aires lag. Na de val van zijn regiem, had hij hier zijn toevlucht gezocht. Sinds dien hadden de Argentijnse en Paraguayse regeringen over zijn lot onderhandeld. Een verklaring, waarin de in stemming van de sultan met dit plan is vervat, zal naar de presi dent, René Coty, worden gezon den en binnenkort worden gepu bliceerd'. Verdere bijzonderheden werden niet gegeven. Voornoemde func tionarissen zeiden slechts dat de sultan niet formeel zal aftreden Hij zal slechts „geleidelijk ver dwijnen." Andere Franse functionarissen achten het mogelijk dat de ver klaring van sultan Ben Arafa zal worden gepubliceerd op het ogenblik, dat hij het land zal ver laten. De sultan van Marokko Mou lay Ben Arafas heeft Zaterdag achtend zijn paleis verlaten. De stoet bestond uit een tien tal auto's. Met grote snelheid reed men de weg naar Sale op. Daar zal de sultan per vliegtuig naar een nog onbekende bestem ming gaan. Gedacht wordt aan Tanger. De sultan en zijn gevolg zijn inmiddels van het militaire vlieg veld van Sale in een vliegtuig van de marine-luchtvaartdienst vertrokken. De sultan zei voor zijn vertrek uit Rabat voor de radio, dat hij de zaken de kroon betreffende had overgedragen aan zijn neef, Moulay Abdallah Ben Moulay Hafid. Het vertrek van de sultan is de eerste stap bij d,e uitvoering van het Franse hervormingsplan voor Marokko. Het protectoraat is in hevige beroering geweest sinds de Franse twee jaar geleden de vorige sultan afzetten en Ben Arafa op de troon plaatsten. Het Franse plan, dat een gro tere mate van zelfbestuur be looft, voorziet in de benoeming van een kroonraad van drie, ter vervanging van de sultan. Ben Arafa, een vroom er te ruggetrokken man, heeft zich tij dens zijn korte bewirtd niet als een populaire leider ontpopt. Hij besteeg de troon op 21 Augustus 1953. Zijn voorganger, Ben Joes- soef, werd om zijn nationalisti sche sympathieën afgezet. De radiotoespraak van de sul tan luidde: „Daar wij hebben besloten Rabat de hoofdstad van ons koninkrijk, voor onbepaalde tijd te verlaten en wij ons tij dens onze afwezigheid niet aan die zaken kunnen wijden die tot onze taak als souverein behoren, hebben wij de zaken de troon be treffende o.vergedragen aan onze neef Moulay Ben Moulay Abdel Hafid, zulks in overeenstemming met de tradities van de konink lijke dynastie en met eerbied voor onze Moslemse religie. Mo ge God hen helpen, op wier schouders deze taak komt te rus ten". Langs de gehele weg van Ra bat naar Sale stonden militairen. Op het vliegveld stond een ere wacht. Een militair muziekcorps speelde de volksliederen, waar na de sultan de troepen inspec teerde. Van Franse zijde waren o.m. aanwezig resident-generaal Pier re Boyer de Latour du Moulin, zijn voornaamste medewerker Francois Pannafieu, en generaal Leblanc. Tot 5 uur in de ochtend was het bij het paleis van de sultan stil geweest. Toen kwamen gen darmes, die zich het grootste deel van de nacht achter bomen en in zijstraatjes verborgen hadden ge houden, te voorschijn en namen van te voren vastgestelde posities in. Een convooi van 40 jeeps en Twee Zuidafrikaanse kwes ties op de agenda van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de kwestie van de behandeling van de Indiërs in Zuid-Afrika met 47 stemmen tegen één, bij tien onthoudingen en de kwestie van de rassenpolitiek in Zuid- Afrika met 45 stemmen tegen 5 bij 6 onthoudingen op haar agen da voor de komende zitting ge plaatst. De eerstgenoemde kwes tie wordt nu reeds tien jaar lang door de algemene vergadering behandeld, de tweede kwestie drie jaar. Zuid-Afrika heeft zich er tegen verzet, dat beide vraagstukken ter sprake worden gebracht. Vrijdagavond zijn te Limassole Britse militairen door de' bevol king aangevallen. Tien Britten werden gewond. zwarte auto's reed de hoofdpoort naar het paleis binnen. In een tweede verklaring, even eens per radio uitgezonden, zegi sultan Ben Arafa: „Op deze door God gekozen dag is het onze plicht het grootste offer te bren gen dat kan worden gevraagd van een man, die weet dat hij zijn broeders gediend heeft en hun het beste van hem gegeven heeft. In het belang van een grotere rust van het hart en een verzoe ning van de geest hebben wij be sloten afstand te doen van de verantwoordelijkheden van de troon, zonder evenwel onze rech ten, in welk opzicht ook, op te geven. Laat het Marokkaanse volk dit vertrek niet opvatten als het toegeven van een nederlaag, nóch als een teken van falen, maar als een nieuw getuigenis van onze toewijding aan zijn be langen, van onze hoop voor zijn toekomst en van ons geloof in de grootheid van het gezegende rijk". Op het vliegveld las de resident- generaal een brief van presiden: Coty aan de sultan voor, waarin hem eer wordt bewezen en volle dige waarborgen voor de toe komst worden gegeven. De internationale zóne van Tan ger, die geneutraliseerd'en gede militariseerd is, wordt bestuurd door een administrateur met vier assistenten, een Fransman, een Spanjaard, een Italiaan „en een Engelsman. De toekomstige verblijfplaats van de sultan. Sultan Ben Arafa gaat wonen in het paleis Zaharat de Djebel (bloem van de berg) in de inter nationale zóne van Marokko, zo wordt te Rabat vernomen. Het paleis heeft aan sultan Abdel Aziz behoord en is daarna gerestaureerd. Het centrum van de Japanse stad Niigata, aan de Westkust van het eiland Hondo en onge veer 240 kilometer ten Noorden van Tokio, staat in torand, aldus heeft de Japanse politie Vrijdag ■medegedeeld. Ongeveer 800 gebouwen, waar onder een Amerikaans cultureel centrum, twee grote warenhui zen en het stadhuis, gingen in vlammen op. Volgens de eerste berichten uit de brandende stad zijn er negentig gewonden, maar de politie verwacht, dat er meer slachtoffers zullen blijken te zijn. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het Rifgebergte en in het hartje van de Midden-Atlas, is het Zondag minder dan 24 uur na het vertrek van de sultan Ben Moulay Arafa opnieuw tot ge vechten gekomen. Twee Franse posten, te Boured en te Tizi Oezli, nabij de grens van Spaans-Marokko, werden in de vroege ochtenduren aangeval len en overrompeld door „goed bewapende commando's" van ver scheidene honderden opstandelin gen. Volgens een later uitgege ven communiqué, hebben de aan vallers zich later in de richting van de Spaanse zone terugge trokken. Ten Z. van Taza in het Midden- Atlasgebergte werden in de loop van de nacht van Zaterdag op Zondag twee posten aangevallen. In het gebied nabij de grens van Spaans-Marokko is in de loop van Zondag een zwaar bewapen de gepantserde eenheid aangeko men. Ook naar het gebied van Taza zijn versterkingen onder weg. Een Westberlijnse rechtbank is verzocht de naam te zuiveren van de Nederlander Marinus van der Lubbe, die in 1933 te Leipzig ter doo'd werd veroordeeld, om dat hij het rijksdaggebouw te Berlijn in brand zou hebben ge stoken. Het verzoek werd inge diend door de broer van de te rechtgestelde, de heer J. M. van der Lubbe. Van diens advocaat, dr. Brandt heeft men nog geen commentaar kunnen krijgen. De rijksdagbrand in Februari 1933 speelde een grote rol bij het aan de macht komen van de na- tionaal-socialisten in Duitsland. Een later ingesteld onderzoek heeft aangetoond, dat de nazi's de brand hadden gesticht, die zij hun communistische tegenstan ders in de schoenen schoven. Franse functionarissen zeiden de incidenten in het Midden-At lasgebergte als „veel ernstiger" te beschouwen dan de ongere geldheden bij de Spaanse grens, omdat de eerste het begin zou den kunnen betekenen van een opstand van de stammen in pro test tegen het vertrek van sul tan Ben Arafa. Leden van de Ber berstammen hebben, naar ver luidt, tevens aanvallen gedaan op Franse posten te Barine en Immouzer des Marmouchas, bijna 150 km ten O. van Fez. Beide aanvallen werden afge slagen. In Casablanca zijn door eer, bende van negen terroristen vier Marokkanen gedood en zes ge wond. Zes vliegtuigen zijn Vrijdag van verschillende Canadese vlieg velden opgestegen om in het ge bied van de grote meren, noorde lijk Canada, te zoeken naar een vliegtuig met twee inzittenden, een Ier en een Nederlander, dat wordt vermist. Men vermoedt dat het vliegtuig, dat met voorraden onderweg was naar een geheime radar basis in Noord-Canada op een van de meren is geland. Van het vliegtuig, een vier-mo- torig transportvliegtuig van het type „York" js 'n radioboodschap ontvangen, waarin werd gezegd, dat de piloot zou trachten een noodlanding op een van de meren te maken. Daarna is geen radio verbinding meer gekregen. Het vliegtuig werd bestuurd door de Britse piloot Joseph Cer- mak uit Newcastle in Noord-Ier- land. De tweede inzittende was 'n vroegere piloot van de Neder landse marineluchtvaartdienst, wiens initialen werden gegeven als G. L. Het vliegtuig is het eigendom van een burgerlucht vaartmaatschappij. In Parijs heeft iemand van het bureau van premier Faure ge zegd, dat de verklaring van Ben Arafa, dat hij zijn bevoegdheden overdraagt aan zijn neef zonder te verwijzen naar de in te stel len kroonraad, een persoonlijke mededeling is buiten verantwoor delijkheid van de Franse rege ring. Op het vliegveld van Tanger waren maar enkele mensen aan wezig ter begroeting van de sul tan. Hef gezelschap ging dadelijk naar het paleis Zaharat de Dje bel, dat de sultan een paar maan den geleden heeft aangekocht. In de brief van president Coty worden de sultan drie waarbor gen gegeven, nl: 1.) Ben Arafa treedt niet af; ~2i) Ben Joessef keert niet terug op de troon, en 3.) Frankrijk zal niet toestaan dat represailles tegen de aanhangers van Ben Arafa worden genomen. De brief spreekt van een vrij willig terugtrekken in de hoop een einde te maken aan de ver deeldheid, maar zonder dat de sultan afstand van zijn rechten doet. De Australische 'minister van Buitenlandse Zaken Richard Casey, die vier dagen in Londei vertoeft, heeft tijdens een Vrij dagavond in Londen gehouden persconferentie gezegd, dat de Australische regering het Neder landse standpunt zal steunen m de kwestie Nieuw-Guinea. De mi nister verklaarde van mening te zijn, dat de kwestie Nieuw-Guinea nimmer voor de Ver. Naties had moeten gebracht worden en dat het mogelijk zou zijn geweest haar op een andere manier te regelen. Op zijn terugreis naar Austra lië, over ongeveer een maand, zal minister Casey Djakarta aan doen. Eén van de eerste lessen die öe jaarlijkse grootscheepse luehtvnr- dedigingsoefening (oefening .Be ware") welke thans boven Groot Brittannië wordt gehouden, heeft geleerd, dat het mogelijk is om ver buiten de kust een radar scherm uit te zetten. De jongste gegevens tonen aan dat het aan tal luchtgevechten ver voor de Britse kust tot dusverre groter is geweest dan ooit te voren, een factor die zowel is toe te schrij ven aan de verbeterde radar- waarschuwingssystemen als aan de snellere Hawker-Hunters.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1