Westelijke ministers van Buitenlandse Zaken confereren De Marokkaanse kwestie De toestand in Argentinië Gezamelijke verklaring van Dulles en MacMillan Minister Anak Agung in New York aangekomen Staat van beleg in enkele delen van Chili Nederlanders uit Oost-iava naar Nederland vertrokken WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1955. 10e Jaargang No 3571. De toestand van president Eisenhower De komende verkiezingen in Indonesië Nog steeds incidenten Actie vae aanhangers van Poujade had succes Orkaan «Louise» nadert Japan Minister Mansholt opent Radio-uitzendingen voor het platteland Staking op Cyprus Peruviaanse bedreiging van Ecuador voorbij Egypte betrekt wapens van Rusland Bezoeken van Russische en Britse oorlogsbodems Vliegtuig vermist Hatojama in Tokio terug Langzaam herstel van het normale leven Oostduitse Senaat keurt verdrag goed Brownell terug naar Washington Onrust in Paraguay Sept. 29 6.37 18.27 30 6.39 18.24 17.06 17.24 3.47 5.02 TranKering by a'bonnwnwJ 'iVi.no Ji.cn ülrecieur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Temeuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 231U Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 et: mImutn i?*r advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 3 regels f l,—i iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Ad.T«# Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 1 aaz. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. De ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten, resp. AlacMillan, Pinay en Dulles, kwamen Dinsdag in New York bijeen ter voorbereiding van hun conferentie met de Sowjet-minis- ter van Buitenlandse Zaken, Mo- De geneesheren, die president Eisenhower behandelen, hebben gisteren bekend gemaakt, dat de patiënt „een zeer goede nacht" heeft gehad. Volgens een door het Fitzsi- mons legerhospitaal te Denver uitgegeven bulletin blijft de toe stand van president Eisenhower op bevredigende wijze vooruit gaan, zonder dat zich complica ties voordoen. Na een goede nachtrust te hebben genoten bracht de patiënt Dinsdag een groot deel van de ochtend buiten de zuurstoftent door. De president voelt ^ich goed en hij is opgewekt, aldus het bul letin van de behandelende artsen. Eén van de bekendste hartspe cialisten in de Verenigde Staten, dr. Dudley White, die door de behandelende geneesheren in consult was geroepen, is inmid dels naar zijn woonplaats, Bos ton, teruggekeerd. Hij verklaar de vóór zijn vertrek, dat de pre sident na een periode van twee of drie weken van volledige rust wellicht enige werkzaamhederi zal kunnen hervatten. Bewapende militairen zijn Maandag, met het oog op de aan staande verkiezingen, uit Djakar ta vertrokken ter versterking van de patrouilles in de gebieden van West-Java, waar zich wel eens ongeregeldheden voordoen. De politie heeft Maandag een verordening uitgevaardigd, die aan ieder, die geen lid is van politie of strijdkrachten, het dra gen van vuurwapens verbiedt. Een woordvoerder van het leger heeft medegedeeld, dat mili tairen van landinacht, marine en luchtmacht thans op grote schaal optreden tegen extreme Islamie- tische opstandelingen in Zuid- Celebes, waar onlangs 40 opstan delingen gedood werden. lotof, die de volgende maand in Genève zal beginnen. Zij voerden hun besprekingen aan de hand van een verslag, dat is opgesteld door werkcommis- sies van hoge Britse, Franse en Amerikaanse diplomaten over de vraagstukken die de ministers van Buitenlandse Zaken van de „Grote Vier", ingevolge een be sluit van de Geneefse conferen tie van regeringsleiders, zullen bespreken. Een Amerikaanse woordvoer der verklaarde Dinsdag, dat een leidraad die de „Grote Vier" in Genève hebben opgesteld voor de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken, een ruime agenda verschaft voor de bespre kingen van de Westelijke minis ters in New York. Zeker zou volgens de woord voerder gesproken worden over de vereniging van Duitsland en de Europese veiligheid, en over vermindering van de belemme ringen op het verkeer tussen Oost en West. Het is niet zeker, of de ministers hun afgevaardig den naar de ontwapeningsbespre kingen van de V. N.-subcommis sie in New York zullen vragen om verslag van de vorderingen die door deze commissie zijn ge maakt, De kwestie der ontwape ning is het derde punt dat de ministers van Buitenlandse Za ken in Genève zullen moeten be spreken. Ook de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, Von Brentano, die reeds in New York is, zal met zijn Westelijke colle ga's besprekingen voeren over de komende Geneefse conferen tie. Bondskanselier Adenauer over weegt op het ogenblik, of hij een uitnodiging voor een bezoek aan de Verenigde Staten in October zal aanvaarden. Een Westduitse woordvoerder verklaarde Dinsdag in Bonn, dat de bondskanselier door de Ame rikaanse Katholieke vereniging voor religieuze actie is uitgeno digd haar congres dat op 24 Oc tober begint, bij te wonen. Ade nauer zou dan de gelegenheid hebben vóór de Geneefse confe rentie nog besprekingen met Amerikaanse regeringsleiders te voeren. TWEE STRAALJAGERS BOVEN OSS IN BOTSING. 1 Piloot kwam om het leven. De luchtmachtvoorlichtings dienst deelde het volgende mede: „Boven Oss zijn Dinsdagmiddag twee Meteor-straaljagers van de Kon. Nederlandse luchtmacht met elkaar in botsing gekomen, één van de vliegbasis Leeuwar den en één van de vliegbasis Soesterberg. ■Ce piloot van het eerstgenoem de toestel wist zich met de schiet stoel te redden. De andere piloot heeft dit ook geprobeerd, doch is daarin niet geslaagd. Het ene toestel kwam neer in de polder De Meer onder Ber- ghem, het andere bij Alphen (Gelderland). Beide vliegtuigen vlogen in brand en werden ge heel vernield. De omgekomen piloot ;s de 27- jarige ongehuwde reserve-twee- de-luitenant-vlieger J. A. M. van Vilsteren uit Zwolle. De piloot die zich kon redden was de 30- jarige, eveneens ongehuwde ser geant-vlieger Darieux uit Kat wijk. Een menigte van 200 personen, onder wie vele aanhangers van de anti-belastingbeweging van Pierre Poujade, heeft te Chaille les-Marais in de Vendeé een rechtzaak tegen 22 boeren, die er van waren beschuldigd de pre mies voor de sociale verzekering niet te hebben betaald, verhin derd. In Japan treft men koortsach tig voorbereidingen met het oog op de wervelstorm Louise, de krachtigste voorzover bekend uit de geschiedenis van de Stille Oceaan, die over 24 uur de Japan - Harold MacMillan, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, en John Foster Dulles, zijn Ame rikaanse ambtgenoot, hebben Dinsdag gezamenlijk berichten ontkend over een Brits-Ameri kaanse tegenstelling ten aanzien van eventuele Amerikaanse wa penleveranties aan Egypte. In een officiële verklaring zei- Zondag 2 October opent minis ter S. L. Mansholt een serie uit zendingen via de V.P.R.O.-micro foon, eens per 14 dagen, onder de verzamelnaam „Het platteland nu". Deze cyclus kon tot stand ko men dank zij de samenwerking tussen het ministerie van Land bouw en plattelands-experts enerzijds, en de leiding van de den de ministers dat zowel de Britse als de Amerikaanse rege ring hun politiek inzake wapen leveranties aan landen in het Midden-Oosten baseren op twee principes. Deze zijn: 1. „De wens de verschillende landen in staat te stellen hun binnenlandse veiligheid en defen sie te garanderen" en 2. „Het vermijden van een be wapeningswedloop, die zeker zou leiden tot een vergroting van de spanning in het gebied." De verklaring werd uitgegeven op een gezamenlijke persconfe rentie van de beide ministers. se kust kan toereiken. In de vis- V.P.R.O. anderzijds. In de com- De Griekse organisaties en vak verenigingen op Cyprus, zowel rechtse als linkse, hebben een algemene staking van 24 uur uit geroepen, welke Donderdagmor gen begint. Dit geschiedt uit pro test tegen de weigering van de algemene vergadering der V. N. om de toekomst van het eiland te bespreken. Turkse vakverenigingen op het eiland hebben de regering ge vraagd de staking door een nieu we wet te verhinderen. Twee vorige stakingen, die zich in de afgelopen negen maanden op het gehele eiland voordeden, gingen vergezeld van ongere geldheden. Ecuador heeft de organisatie van Amerikaanse Staten Dinsdag meegedeeld, dat de bedreiging van zijn gebied door Peru voorbij is. Op 8 September had de afge vaardigde van Ecuador in een spoedvergadering van de organi satie verklaard dat Peruviaanse troepen en marine-eenheden wa ren samengetrokken en dat een invasie dreigde. De organisatie belastte de commissie bestaande uit Amerikaanse, Braziliaanse, Chileens en Argentijnse waarne mers, met een onderzoek ter plaatse. De commissie meldde later, dat er geen aanwijzingen voor een dreigende invasie be stonden. Egypte heeft een Russisch aan bod tot levering van wapens aanvaard. Dit is door een woord voerder van het Britse ministe rie van Buitenlandse Zaken mee gedeeld. De Britse miinster van Bui tenlandse Zaken zou de kwestie deze week te New York met z'n Amerikaanse ambtgenoot be spreken. Maandag zei Amerika, dat het thans bereid is contant wapens aan Egypte te verkopen. De re gering te Cairo, had daarom ver zocht. sersplaatsen trekt men de sche pen zover mogelijk op het trans. De boeren moeten echter werke loos toezien hoe zware slag regens, die aan de storm vooraf gaan, hun te velde staande ge wassen neerslaan en de verwach te record-oogst met vernieling be dreigen. De straal Van de storm is on geveer 240 kilometer. Hij dreigt zijn weg te zullen nemen vla cen traal- Japan en Tokio. De storm heeft reeds het Ame rikaanse eiland Iwo Jima getei sterd. Volgens ooggetuigen zijn de bomen op het eiland, voorzo ver zij niet ontworteld werden, van alle bladeren beroofd. Vlieg tuigen verpletterd onder instor tende vliegtuigloodsen. Vrijwel alle gebouwen op Iwo Jima wer den ernstig beschadigd. Een Amerikaanse ooggetuige verklaarde, dat het eiland voor negentig procent vernield is. Naar de Britse admiraliteit -be kend maakt, zal een Brits vloot- eskader, bestaande uit zes sche pen, van 12 tot 17 October een bezoek aan Leningrad brengen, terwijl in dezelfde periode een gelijk aantal Russische oorlogs bodems Portsmouth zullen bezoe ken. Een vliegtuig van de Ameri kaanse marineluchtvaartdienst met elf inzittenden, die van Gu- antanamo Baai (Cuba) is opge stegen voor een vlucht boven de orkaan „Janet", is niet op zijn basis teruggekeerd, missie van voorbereiding hebben o.a. zitting: Ir. L. W. van de Plas- sche, dir.-gen. van de landbouw, dr. J. Grashuis, directeur van de „Schothorst", P. F. Boerema, landbouwer in Groningen, J. W. Lammers, landbouwer in de Wie- ringermeer, mevr. M. Waiboer Van Elteren, vertegenwoordig ster van de N-ederlnadse bond van plattelandsvrouwen, en me vrouw R. van Peekhof, voorzit ster van deze bond. Behandeld zullen worden pro blemen, waarmee zowel boer als tuinder thans heeft te makren, benaderd van de menselijke kant. Hatojama, de Japanse premier, is Maandag in Tokio terugge keerd van een verblijf in de ber gen waar op hem een electrothe- rapie is toegepast, waardoor hij z'n linkerarm en -been die tot dus ver verlamd waren, weer gedeel telijk kan gebruiken. De nu 72 jaar oude Hatojama heeft in 1951 een beroerte gehad. Het nieuws van zijn gedeelte lijke genezing is Dinsdag door de Japanse bladen met de berichten over Eisenhower's ziekte op de voorpagina afgedrukt. De Franse minister voor Ma rokkaanse Zaken, Pierre July, heeft Dinsdag meegedeeld, dat er twee hinderpalen voor de ten uitvoerlegging van het plan voor een „nieuwe koers" in het pro tectoraat uit dé weg zijn geruimd, n.l. de Spaanse bezwaren tegen het overbrengen van sultan Ben Arafa naar de internationale zone van Tanger en de keuze van het derde lid vn de kroonraad, welke sultan Ben Arafa moet opvolgen. Deze keuze, zo verklaarde dé minister op een 'lunchbijeenkomst vain de Brits-Amerikaanse pers vereniging, „v-onmt niet langer een moeilijkheid". Het volgende punt zou nu zijn, de huidige sultan te bewegen af te treden. De minister verklaar de van oordeel te zijn, dat Ben Arafa hiertoe bereid zal zijn. Doorgaans betrouwbare kringen te Parijs zeiden evenwel, dat resi dent-generaal Boyer de Latour, die voor het vertrek van de sul tan moet zorgen, er naar streeft een heftige reactie van de Franse kolonisten in Marokko te voor komen. Deze kolonisten, die fel tegen het hervormingsplan van de regering Faure zijn gekant, hebben reeds eerder bekend ge maakt, dat zij alles in het werk zullen stellen om het aftreden van Ben Arafa te voorkomen. Tezamen imet rechtse afgevaar digden in de Franse nationale vergadering hopen zij de tenuit voerlegging van het hervormings plan te verijdelen, totdat het par lement volgende week Dinsdag van het zomerreces terugkeert. Zij willen dan het plan door mid del van acties in het parlement saboteren en zo nodig de rege ring ten val brengen. Politieke waarnemers zijn van mening, dat Faure wellicht goed keuring voor zijn plan zal weten te krijgen, doch alleen indien de socialisten, die thans in oppositie zijn, hem steunen. Dit zou echter waarschijnlijk tot een brede kloof in het kabinet leiden, waardoor Faure zou moeten aftreden, wan neer de hervormingsplannen voor Marokko in uitvoering zouden zijn. In Marokko hebben zich in de afgelopen 24 uur opnieuw enige incidenten voorgedaan. In de Marokkaanse wijk van Rabat werd Maandagavond een Marok kaan door verscheidene revol verschoten dodelijk getroffen in een plaatsje bij Casablanca ont plofte op de markt een bom. waardoor evenwél niemand werd gedeerdTe Salie werd brand ge sticht in een kurkopslagplaats. In de oude Marokkaanse wijk Casablanca ontplofte Dinsdag ochtend een bom, die slechts wei nig schade aanrichtte. Elders in de stad werd een Spanjaard door een revolverschot licht gewond. Voor de Marokkaanse wijk van Marrakesj is een uitgaansverbod van 's avonds half acht tot zes uur 's ochtends afgekondigd. Gevechten in Algerije. Het Franse hoofdkwartier ver klaart, dat Maandag in het ge bied ten noorden van Constan- tine tachtig Algerijnse opstan delingen zijn gedood. Vliegtuigen, artillerie en tanks hadden aan de strijd deelgenomen. Franse troepen hebben Maan dagavond bij een hevig gevecht in de Djebel Amar-heuvels in Oost-Algerije 24 opstandelingen gedood. Een Franse soldaat werd gedood en vijf werden gewond. Het gevecht dat in de ochtend begon met de omsingeling van veertig opstandelingen, duurt nog voort. Er zijn Franse ver sterkingen onderweg. PRINS BERNHARD BEZOCHT DEELEN. Prins Bernhard heeft Dinsdag een inspectiebezoek gebracht aan de luchtmachtonderdelen op de vliegbasis Deelen bij Arnhem, waarbij hij speciale aandacht heeft besteed aan de hefschroef- vliegtuigen en de radiographisch bestuurde doelvliegtuigen. PRINS BERNHARD PACHTER IN TANGANYIKA. Aan Prins Bernhard is voor 99 jaar het pachtrecht verleend van 1050 ha grond te Magara bij het meer Manyara in Tanganyika. De grond is bij uitstek geschikt voor een gemengd bedrijf. De pacht werd uitgegeven door de gouverneur van het gebieds deel, sir Edward Twining naar aanleiding van het bezoek dat de Prins er vorig jaar bracht. Hij zeide toen zeer geïmponeerd te zijn door de mogelijkheden die Tanganyika biedt. De Prins heeft het pachtrecht verkregen onder dezelfde voor waarden als de andere pachters. De nieuwe Argentijnse rege ring heeft Maandag haar eerste niet-militaire overwinning be haald met de heropening van fa brieken en winkels en een terug keer van het normale leven in het gehele land. De arbeiders, gedurende het regiem van president Peron ge organiseerd in de krachtige al gemene vakbond, gehoorzaamden aan een oproep van hun leider, Hector Hugo de Pietro, die hen verzocht aan het werk te blijven en ongeregeldheden te vermij den. De regering heeft beloofd dat de vakbond niet onder regerings- contröle zal worden gebracht en dat het dagblad „La Prensa" voorlopig als blad van de arbei ders zal blijven gehandhaafd. Intussen heeft de nieuwe rege ring besloten een grootscheeps onderzoek in te stellen naar de .activiteit van een groot aantal functionarissen van het vorige regiem. Hiertoe zijn enkele spe ciale commissies ingesteld. Intussen bevindt ex-president Juan Peron zich nog steeds aan boord van een Paraguayse ka nonneerboot op de La Plata-ri- vier. Hoewel de nieuwe Argentijnse regering Peron een vrijgeleide De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, mr. Anak Agung Gde Agung, is Maandag middag per vliegtuig in New York aangekomen ter bijwoning Het Chileense kabinet heeft Maandag met het oog op een sta king van arbeiders in kopermij nen de staat van beleg afgekon digd in de provincies Antofagas- ta en Atacama. Ook in de zuidelijke provincie Conception, het gebied met de belangrijkste Chileense kolenmij nen, werd de staat van beleg af gekondigd. Hier wil men een sympathiestaking met de sta kende mijnwerkers in Antofa- gasta en Atacama verhinderen. In het desbetreffende besluit wordt gezegd dat het afkondigen van de staat van beleg noodzake lijk was, omdat bij de staking in de kopermijnen onwettige doel einden werden nagestreefd en er onder de stakers een oproerige stemming heerste. Omtrent het afkondigen van de staat van beleg in andere pro vincies wordt gezegd dat dit ge schied is omdat bekend werd dat de stakers voornemens waren de staking tot andere, van vitaal belang zijnde industrieën uit te breiden, opdat 's lands economie schade zou ondervinden. van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Op een vraag naar de Indone sische houding indien de agenda commissie van de V. N. de kwes tie Nieuw-Guinea niet op de agenda zal plaatsen zeide mr. Agung: „Ik kan slechts zeggen, dat onze houding dan in studie moet worden genomen". Op een vraag, of hij er op ver trouwt, dat op de huidige alge mene vergadering de kwestie Nieuw-Guinea zal kunnen wor den opgelost zeide de minister: „Er zijn vele manieren om tot een oplossing te komen. Het is een kwestie van onderzoek en overleg". Antwoordend op een vraag, of een compromis tussen Nederland en Indonesië mogelijk is, zeide minister Anak Agung: „Ik weet het niet, maar in ieder geval is Indonesia bereid de kwestie op een vriendschappelijke wijze en op redelijke en billijke basis te bespreken. heeft beloofd, heeft zij gewei gerd orders te geven waarbij hem zal worden toegestaan over de La Plata-rivier naar Asuncion te varen. In betrouwbare kringen is ver nomen dat de Argentijnse rege ring de Paraguayse ambassadeur Juan Chavez, het recht betwist Peron aan boord van een Para guayse kanonneerboot te nemen voordat machtiging was gegeven tot een vrijgeleide. Een juridische deskundige is thans uit Asuncion op weg naar Buenos Aires om ambassadeur Chavez bij te staan in het rechtvaardigen van zijn daad. De voorlopige Argentijnse pre sident, generaal Lonardi, heeft tegenover een aantal Amerikaan se journalisten verklaard dat zijn regering niet het minste bezwaar heeft tegen het voornemen van dr Alberto Gainza Paz, gewezen directeur-eigenaar van het grote Argentijnse dagblad „Da Prenza", om voor Argentijnse gerechtelij ke instanties een uitspraak uit te lokken over de aanspraken op zijn voormalige blad (dat door het PePonistische bewind in handen van de algemene Argen tijnse vakhond pro-Peron werd gespeeld). „De Argentijnse rechter zal ge heel onafhankelijk over alle za ken, die hem voor worden gelegd, kunnen oordelen", zeide hij (de nieuwe regering heeft besloten, dat de vakbond voorlopig „La Prenza" mag behouden). De regering heeft opdracht ge geven een inventaris te maken van de bezittingen van ex-presi dent Peron. Voorts zullen mili tairen in het vervolg toezicht oefenen op de stichting „Eva Peron". De vakbond van Argentijnse arbeiders, werkzaam bij water leiding- en electriciteitsbedrijven, heeft zich in een verklaring uit gesproken voor een „wezenlijke democratische onafhankelijkhei- van de vakbeweging, waarop de staat geen politiek of ander toe zicht behoort uit te oefenen". In de verklaring worden de ar beiders opgewekt een te blijven en het vakverbond te blijven steunen. De bond sprak zich tenslotte uit voor een nationalisatie der electriciteitsbedrijven. Te Rosario heeft een man op militairen geschoten, die op een terras zaten. Een der militairen is ernstig gewond. De pleger van de aanslag is gearresteerd. In deze stad rijden soldaten op de trams imede, om te voorkomen dat de wagens, zoals verleden week, met stenen worden beko geld. West-Duitsland heeft de nieuwe Argentijnse regering erkend. Uitgewezen prelaten mogen terugkeren. Dr Mario Amadeo, de Argen tijnse minister van Buitenlandse Zaken, heeft Dinsdag bekend ge maakt, dat twee Rooms-Katho- lieke prelaten, die door expresi- dent Peron waren uitgewezen thans naar Argentinië kunnen terugkeren. NEDERLAND ERKENT NIEUWE ARGENTIJNSE REGERING. De Nederlandse regering heeft de nieuwe regering van Argen tinië erkend, aldus heeft het ministerie van Buitenlandse Za ken ons medegedeeld. De Oostduitse senaat heeft Dinsdag het onlangs in Moskou gesloten verdrag tussen Qost- Duitsland en de Sowjet-Unie goedgekeurd. Maandag had de Volkskamer dit verdrag gerati ficeerd. De senaat keurde tevens de Maandag door de Volkskamer goedgekeurde grondwetswijzi ging goed. De Amerikaanse minister van Justitie, Herbert Brownell, die in verband met de ziekte van Eisen hower zijn vacantie in Spanje heeft onderbroken, heeft in New York verklaard, dat zo spoedig mogelijk een besluit zal worden genomen over de vraag van even tuele overdracht van presidentië le bevoegdheden gedurende de ziekte van Eisenhower. Voorbereidend werk in verband met deze kwestie is reeds door het ministerie van Justitie ver richt. Brownell geloofde, dat de kwestie Donderdag op de bijeen komst van de nationale valig heidsraad zal worden besproken. Kort na aankomst in New York vertrok Brownell met :een mill tair vliegtuig naar Washington In Buenos Aires blijven geruch ten over militaire en politieke on rust in Paraguay de ronde doen, vooral na het bekend worden van een bericht van een niet-geïden- tificeerd radio-station, waarin was gezegd, dat in Eneamaeion. Zuid-Paraguay, een revolutie was uitgebroken. Volgens een correspondent van Reuter, die op het ogenblik in de Paraguayse hoofdstad Asuncion, is, is in deze stad alles rustig. aantal Nederlanders, dat niet is uitgezonden, doch in Indonesië een goede betrekking had op eigen kosten naar Nederland is vertrokken. De stroom is begon nen, toen de Indonesische rege- ru?S de z.g. spaarremises af schafte Hij zeide het te betreu ren, dat deze mensen niet eerst de ontwikkelingen willen afwach ten. In tientallen en misschien in honderden gevallen gaven zij een materieel vrij onbezorgd leven oo voor een onzeker,althans nieuw bestaan in Nederland. Bij het vertrek van acht hon derd Nederlanders met de „Wa terman" uit Surabaja naar Neder land heeft de Nederlandse com missaris in Surabaja, dr J. van der Zwaai, medegedeeld, dat de Nederlandse bevolkingsgroep in Oost-Java, die in 1950 werd ge raamd op 40.000 zielen, thans vol gens de -Indonesische immigra tiedienst is verminderd tot 16.050 zielen. Hiervan wonen er 11.026 in Surabaja. Dr Van der Zwaai zeide de ver mindering van de Nederlandse bevolkingsgroep historisch ge zien logisch te achten. Het onaf hankelijke Indonesië wil zo veel mogelijk overheidsbetrekkingen aan landskinderen geven, zeide hij. Hij verwees hierbij naar het marine-etablissement in Suraba ja, doch ook is dit het geval bij het particuliere bedrijfsleven. Dr Van der Zwaai onderscheid de twee groepen in de Nederland- medegedeeld door het K. N. M. I te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. Weinig; verandering. Wisselend bewolkt met hier en daar enkele buien voornamelijk se gemeenschap: de uitgezonden i in het noorden en westen van het krachten, die geheel op Neder- land. Matige en langs de Wad- denkust af en toe krachtige noordwestelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als gistel- ren. WOENSDAG 28 SEPTEMBER land zijn georiënteerd en de Nederlanders in Indonesië, die ten dele door de historische ont wikkeling werkloos zijn gewor den. Het overgrote deel van de tweede groep wordt met een voor schot van het rijk naar Nedér- land overgebracht, omdat het on mogelijk is hen en hun kin-deren in Indonesië een werkkring te verzekeren. In Oost-Java wordt thans meer dan twintig procent van deze groep door het rijk ge steund. De Nederlandse commis saris in Surabaja noemde een be volkingsgroep, die zoveel werk lozen telt, ongezond en de enige weg om daarin verbetering te brengen is z.i'. overbrenging naar Nederland. Opvallend noemde dr Van der Zwaai het echter, dat een groot Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 11.25 11.34 12.09 0.40 12.59 0.50 12.59 ZON MAAN op onder op onde;

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1