Eisenhower had lichte hartaanval Dolle rit in de Haagse binnenstad De orkaan „Janet" 2 doden en 19 gewonden Botsing van vrachtauto met trein in Mexico De komende wereldtentoonstelling in Brussel Portret van Churchill gereed Boelganins brief aan Eisenhower De komende verkiezingen WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN MAANDAG 26 SEPTEMBER 1955. 10e Jaargang No. 3569. PROCES TEGEN KHAN ABDOEL GHAFFAR KHAN VERDAAGD. GEVANGENEN OP CYPRUS ONTSNAPT. Nieuwe eruptie der Etna salons j'obent" frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur T. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: m^imusn P** advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,~1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 3 Voor het Maandag-nummer: Zaterdag» 10 mhï. President Eisenhower heeft Za terdag een lichte hartaanval ge had. Hij is in een legerziekenhuis opgenomen. De president werd in zijn eigen auto naar het ziekenhuis gebracht en liep zelf van 't huis, waarin hij vertoefde (de woning van zijn schoonmoeder) naar de auto. Alle lopende afspraken van de president zijn afgezegd. Ook in de komende week zal hij geen af spraken maken. Eisenhowers arts heeft later verklaard, dat de vooruitzichten op herstel „goed" waren. Volgens Snyder openbaarden de eerste symptomen van coronair trombose, waaraan de president lijdt, zich Zaterdagochtend om streeks kwart voor drie. Een arts van het militaire hospitaal om schreef coronair trombose aldus: „Vorming van een bloedprop in een vertakking van de slagade- HET ONTWAPENINGSPLAN VAN EISENHOWER. De Amerikaanse afgevaardig de Stassen heeft in de ontwape- nings-subcommissie van de V.N. enkele Russische vragen beant woord met betrekking tot 't plan van Eisenhower. Hij zei, dat de luchtverkenning in eerste instan tie alleen boven de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie moest plaatshebben. Later, als het plan eenmaal in toepassing was, kon den eventueel andere landen toe treden. Op een andere vraag antwoord de Stassen, dat de uitwisseling van blauwdrukken op alle wa pens betrekking moest hebben, dus ook op atoom- en waterstof wapens. De bedoeling van deze uitwisseling was de mogelijkheid van een verrassingsaanval uit te sluiten. Zaterdag begon in de gevange nis van Matsj, in Baloetsjistan (Pakistan), het proces tegen de „Ghandi van de grens", Khan Ab- doel Ghaffar Khan, die gearres teerd werd na een door hem ge voerde campagne om de in Pa kistan wonende Pathanen te ver enigen in een afzonderlijke staat, hetgeen in strijd is met het stre ven der Pakistaanse regering, om alle provincies en vorsten dommen in West-Pakistan tot één bestuurseenheid samen te smelten. Het proces werd onmiddellijk na de opening op verzoek van de openbare aanklager verdaagd tot 6 October a.s., omdat het onder zoek nog niet voltooid was. Ghaffar Khan heeft reeds op dezelfde grond, waarop hij thans terecht staat, een viertal jaren in de gevangenis doorgebracht. Een aantal in een kasteel te Kyrenia op Cyprus opgesloten personen is er Vrijdagavond in geslaagd te ontsnappen. Volgens de berichten waren het er 16. Zij waren gevangen gezet krachtens een wet, die de Britse autoritei ten machtigt, personen die er van verdacht worden tot revolution- naire bewegingen te behoren, voor onbepaalde tijd in verzeker de bewaring te houden, 't Aantal Grieken op Cyprus, dat tot dus ver op grond van genoemde noodwet gevangen zit, bedraagt 99. ren. Dit leidt tot verstopping van de slagader en necrose en een bloe ding in 't nauw begrenzende ge deelte van het hart, dat door de aangetaste slagader van bloed wordt voorzien". In de nacht van Zaterdag op Zondag, maakte Eisenhowers arts, generaal-majoor Howard Snyder, bekend, dat er geen ver andering was opgetreden in de toestand van de president. Zaterdagavond laat is een hart specialist van een militair hospi taal te Washington, kolonel Mat- tingly, naar Denver gevlogen. Kort na middernacht werd medegedeeld, dat de president bij aankomst in het hospitaal in een zuurstoftent is geplaatst. In het jongste officiële commu- nisué werd gezegd, dat de presi dent „goed uitrust" en dat „zijn toestand goed is". Zondagochtend is dr Paul White, één van de bekwaamste Ameri kaanse hartspecialisten, uit Bos ton naar Denver vertrokken. „Volgens de behandelende ge neesheren behoeft men normaal niet te vrezen, dat president Eisenhower nieuwe hartaanval len krijgt", zo heeft de perschef van het Witte Huis, Hagerty, Zondag te Denver medegedeeld. De artsen hadden gezegd, dat 'n hartaanval veel heviger kan zijn dan die, welke de president heeft gehad. Vóór zijn vertrek naar Denver heeft dr White de pers medege deeld, dat een nieuwe ambtster mijn voor president Eisenhower zeer goed denkbaar is. Hij waar schuwde zowel voor te groot op timisme als te veel pessimisme met betrekking tot de toestand van de president. „Men kan nu nog niets zeggen. Dit zal pas over een week of twee mogelijk zijn. Zelfs als de ziekte van de presi dent slechts van lichte aard is, zal hij het een paar maanden kalm aan moeten doen. Als hij er de eerste twee weken goed door komt, kan men zeggen, dat het waarschijnlijk in orde zal zijn". ken speciale gebeden gezegd voor het herstel van de president. Hare Majesteit de Koningin en Z. K. H. Prins Bern-hard hebben aan mevrouw Eisenhower een te legram gezonden met de beste wensen voor het herstel van haar echtgenoot. Sir Winston Churchill, die op t ogenblik in de buurt van Nice zijn vacantie doorbrengt, heeft Zondag president Eisenhower te legrafisch een snel herstel toege wenst. Ook bondskanselier dr Adenauer van West-Duitsland heeft de Amerikaanse president een dergelijk telegram gezonden. Volgens een Zondagochtend uit gegeven bulletin, heeft president een goede nachtrust gehad en hebben complicaties zich niet voorgedaan. Staatslieden en politieke lei ders van vele landen hebben te legrammen van medeleven ge zonden, o.a. koningin Elizabeth van Engeland, de Britse premier Eden, president Coty en premier Faure van Frankrijk, de Italiaan se premier, prof. Segni e. a. ZUIDKOREAANSE MINISTER BIEDT ONTSLAG AAN. De Zuidkoreaanse minister van Defensie, admiraal Sohn Won II, heeft Zaterdag aan president Syngman Rhee zijn ontslag aan geboden uit protest tegen de ver mindering van de Amerikaanse militaire hulp aan zijn land, al dus wordt officieel bekend ge maakt. De president heeft het ontslag nog niet aanvaard. Admiraal Sohn verklaarde, dat generaal Lemnitzer, opperbevel hebber van de strijdkrachten der V.N., hern had medegedeeld, dat de V. S. besloten hadden de be loofde hulp, die 400 millioen dol lar zou bedragen, te verhinderen. ATOOMONTPLOFFING IN DE SOW JET-UNIE. De Amerikaanse commissie voor de kernenergie heeft meegedeeld, dat in de afgelopen dagen in de Sowjet-Unie opnieuw een atoom wapen tot ontploffing is gebracht, „hetgeen aanduidt dat de proef nemingen aldaar met deze wa pens worden voortgezet." Hieraan wordt toegevoegd, dat slechts nieuwe mededelingen over dit onderwerp zullen volgen, in dien zich een ontwikkeling van bijzonder belang zou voordoen. Een dolle rit van een Opel Re cord met Duits kentekenbewijs uit Duisburg en daarboven de let ters U.S.A., heeft Zaterdagavond tegen het middernachtelijk uur in de Haagse binnenstad twee do den en 19 gewonden, waarvan acht zwaar, gekost. In de auto zaten, volgens oog getuigen, tee mannen, die, toen de auto tegen een winkelpui in de Veenestraat tot stilstand kwam, de vlucht namen. Een van hen werd direct door een omstan der, de heer J. Moes, gegrepen en aan de politie overgeleverd, de ander werd later gearresteerd. Volgens omstanders kwam de auto slingerend uit de Wagen straat rijden, verbrijzelde even la ter een étalageruit van Vroom en reed daarop direct in dolle vaart de zeer drukke Veene straat, die voor alle verkeer is ge sloten, in. De gevolgen waren verschrikkelijk. Als halmen wer den links en rechts de voetgan- In het gehele land werden in R.K., Protestantse en Joodse ker- De orkaan „Janet", de tiende Atlantische orkaan van dit sei zoen, bewoog zich Zaterdag West waarts over de Caralbische Zee, nadat hij op enkele West-Indische eilanden minstens 34 doden had geëist en grote schade had aan gericht. Barbados, een eiland van 30 bij 20 km, is het zwaarst getroffen; hier vielen 24 doden. Duizenden mensen zijn dakloos. Grenada, een eiland van onge veer dezelfde grootte ten Z.-W. van Barbados, heeft ook zeer veel schade en 10 mensen lieten hier het leven. Een Amerikaans vliegtuig, dat oyer het eiland Grenada is gevlo gen, heeft gemeld dat de stad Gouyave, met een bevolking van ongeveer 3000, totaal verwoest is een harde wind en er is veel re gen gevallen. Op het Britse ministerie van Koloniën is verklaard, dat het juiste aantal doden nóg niet op gegeven kan worden. Koningin Elizabeth heeft, mede namens prinses Margaret, die in Januari j.l. een officieel bezoek aan de Britse Antillen heeft ge bracht, een telegram "van rouw beklag doen zenden aan de ge zinnen der om het leven geko- menen. Ook de minister van Koloniën, Lennox-Boyd, heeft dergelijke te legrammen doen uitgaan. Hij heeft de autoriteiten van Barba dos tevens gevraagd op welke wijze Groot-Brittannië hulp zou kunnen verlenen. Het fregat „Burghhead" van de Britse vloot is uit Hamilton De orkaan is de Benedenwindse i (Bermuda-eilanden) naar Grena- Nederlandse Antillen op een af stand van 150 km gepasseerd. Er is geen schade van enige be tekenis aangericht. Wel stond er Zeventig doden. Bij een botsing te Torreon, 800 km ten Noorden van de stad Mexico, tussen een met dynamiet geladen vrachtauto en een trein, zijn meer dan 70 personen om het leven gekomen en 100 tot 150 gewond. De vrachtauto vervoerde 5 ton dynamiet. Er deed zich een ont zaglijke ontploffing voor, waar door de locomotief en een deel der rijtuigen van de rails werden gegooid en de vrachtauto werd verpulverd. Vele gewonden zijn er ernstig aan toe. Verscheidene zwaar verminkte lijken zijn te ruggevonden op plaatsen meer dan 300 meter van de plek der ontploffing. Niet minder dan 40 landen heb ben zich thans opgegeven voor deelneming aan de wereldten toonstelling, welke in 1958 op de hoogvlakte van Heisel te Brussel zal worden gehouden. Verwacht wordt dat dit aantal zal oplopen tot 50. Ter vergelijking diene dat aan de wereldtentoonstelling, die in 1935 te Brussel werd ge houden slechts 26 landen deelna men. Aan het enorme complex van eeuwfeestpaleizen, dat in 1930 werd gebouwd op de hoogvlakte van Heisel ter herinnering aan de honderdjarige onafhankelijk heid van België en dat in 1958 de kern zal vormen van de wereld tentoonstelling, zal een elfde paleis worden toegevoegd, waar van koning Boudewijn de eerste steen zal leggen. Dit paleis, waarvan de alluminium voorgevel 450 meter breed zal zijn en dat een oppervlakte van 22.000 m2 zal beslaan, zal in 1956 gereed komen. Met de bouw er van is een bedrag van 87 mil lioen frs gemoeid. Het plan bestaat een groot koopvaardijschip in te richten als drijvende expositie. Dit vaar- tillg dat een tentoonstellings ruimte van 2000 m2 zou bezit ten, zou een rondvaart maken van 24.000 mijl langs de kusten van Noord- en Zuid-Amerika en zou meer bekendheid moeten ge ven aan de wereldtentoonstelling van 1958. Het schip zou in de tweede helft van 1956 zijn reis aanvangen en zou een half jaar weg blijven. Inmiddels is in de windtunnel van het luchtvaartlaboratorium te Sint Genesius-Rode nabij Brus sel de maquette beproefd van het zgn. atoniumgebouw. Het betreft hier een zeer gewaagde metaal-constructie, die de vorm heeft van een ijzer-atoom. De constructie bestaat uit een ne gental enorme 'bollen in elk waarvan twee verdiepingen zul len worden ingericht. Deze sfe ren zijn onderling met elkaar verbonden door holle buizen waardoor |liften en roltapijten de bezoekers op snelle wijze zul len kunnen vervoeren. De proe ven met het model van het ato- miumgebouw in de windtunnel hebben thans aangetoond dat aan de uitvoering hiervan geen technische bezwaren in de weg staan. De Deense atoomgeleerde en Nobel-prijswinnaar Niels Bohr zal dit atoimiumgebouw, dat ge heel door de Belgische staalindu strie wordt gefinancierd, komen inhuldigen. Bij de ramp waren twee vracht auto's betrokken, die achter el kaar reden. De bestuurder van de eerste schijnt verantwoorde lijk te zijn voor het gebeurde, daar hij ten onrechte van mening was nog voldoende tijd te hebben voor het passeren van de over weg. Verscheidene huizen van het dorp Guayelera, waar het on geluk gebeurde, zijn als gevolg van de explosie ingestort, waar door de bewoners onder het puin werden bedolven. Tot op grote afstand zijn de ruiten der huizen vernield. Het zoeken naar slachtoffers duurt voort. Uit het ingestelde onderzoek is gebleken, dat het ongeluk zich niet heeft voorgedaan door een botsing tussen de trein en één van de twee springstoffen ver voerende vrachtauto's. De bestuurder dezer auto's had den hun wagens langs de spoor lijn geparkeerd. Toen een trein langs reed, werd de ontploffing veroorzaakt door de daardoor ontstane trilling. da vertrokken, dit n.a.v. een van dit eiland ontvangen verzoek tot hulpverlening. Zaterdagavond is uit Port of Spain gemeld, dat op het eiland Grenada, voorzover bekend, vijf tig personen om het leven zijn gekomen. Verwacht werd, dat het aantal slachtoffers veel hoger zal blijken te zijn. In enkele delen van Grenada werd meer dan de helft van de huizen verwoest. Het dringendste probleem op 't getroffen eiland is de water- en voedselvoorziening. De orkaan „Janet" is Zaterdag avond in westelijke richting ge trokken, waarbij hij dicht onder de kust Van tot de Nederlandse Antillen behorende eilanden ging, aldus werd uit Miami '(Flo rida) vernomen. VELE DODEN OP BARBADOS. De orkaan „Janet" zou volgens de laatste berichten minstens 238 doden op het Britse eiland Barba dos (Kleine Antillen) geëist heb ben; er worden ongeveer 400 per sonen vermist. Bovendien zijn er duizenden daklozen. Van het lot van de groep Bo venwindse eilanden bij Barbados is niets bekend, daar de verbin dingen blijkbaar verbroken zijn. Op Barbados, dat een bevolking heeft van 200.000 zielen, is de noodtoestand afgekondigd. Vol gens een bericht uit Bridgetown is de schade van grote omvang. De schade aan de rietsuikeroogst zou in de millioenen lopen. Een speciale correspondent van het Mexicaanse blad El Universal echter gelooft, dat het aantal do den uiteindelijk ongeveer 8.000 zal bedragen. Verscheidene dor pen en steden zijn geheel ver- Woest. Er zijn 30.000 daklozen. In Tampico en omgeving zijn 156 doden te betreuren. President Cortinez leidt persoonlijk in Tampico de hulpverlening. gers neergemaaid. Een der twee inzittenden, zo zeiden oog getuigen, gaf de chauffeur, toen de serie ongelukken begon, een teken om nog sneller door te rij den en als een wilde drukte de laatste het gaspedaal in. Een honderd meter verder vloog de wagen de stoep op daarna tegen een étalageruit en kwam toen tot stilstand. Vóór de wagen lag het lijk van een vrouw, die vrij wel op slag dood moet zijn ge weest; tientallen meters daarach ter steeg het gekerm van de ge wonden op. Tevoren hadden agenten reeds getracht de auto tot stilstand te brengen, doch met negatie van alle stoptekens was de chauffeur in dolle vaart door gereden. Het ongelukveroorzaakte uiteraard op dit nog drukke uur in de binnenstad grote consterna tie en honderden mensen drom den woedend samen voor de poli tiepost op het Buitenhof, waar heen de twee arrestanten waren overgebracht. Drie ambulances waren spoedig met een grote politiemacht op de plaats des onheils aanwezig. De geneeskundige dienst alarmeerde nog extra personeel, dat met taxi's werd aangevoerd. Inmid dels verleenden militairen van de geneeskundige troepen en enkele burgers E.H.B.O. De Haagse politie heeft de be schadigde auto, waarvan de eige naar zich intussen bij de Rotter damse politie heeft vervoegd, in toeslag genomen. Zodra A. L. te Rotterdam over de autodiefstal voldoende aan de tand is ge voeld, zal hij aan de Haagse poli tie worden overgeleverd. In de Veenestraat was men tot laat in de nacht bezig geweest de ravage op te ruimen en de vernielde étalages dicht te spij keren. De doden zijn de 48-jarige we duwe D. LammersOtten en de 53-jarige B. G. Otten, uit Den Haag. De meeste gewonden zijn in het ziekenhuis opgenomen. Ónder de 21 gewonden bevin- Vanaf heden zal het door de Nederlandse kunstenaar Max Nauta vervaardigd portret van sir Winston Churchill bij Mat- thiesen in Bondstreet te Londen gedurende twee weken te bezich tigen zijn. Vrijdag werd op de Nederlandse ambassade het por tret, dat bestemd is voor de nieu we ontvangstzaal van de Tweede Kamer in Den Haag, aan belang stellenden getoond. De 58-jarige Max Nauta vertelde bij deze ge legenheid hoe Churchill zich aan vankelijk terughoudend.had be toond in zijn verwachtingen om trent de kwaliteit van het te ma ken schilderij, maar toen hij het resultaat zag, het enthousiast „uitstekend, bewonderenswaar dig" noemde. Churchill had met grote belang stelling Nauta's werk gevolgd en was dikwijls opgestaan om ach ter de schildersezel de werkwij ze van de kunstenaar te komen bekijken. Hij had Nauta ook de verzameling schilderijen van zijn eigen hand laten zien. Het waren er honderden, opgehangep in het atelier in Churchills tuin, hier en daar negen stuks boven el kaar, aldus Nauta: schilderijen van de pyramiden in Egypte, de Grand Canyon in Arizona, uit Zuid-Frankrijk, Spanje en Cana da, en tussen de landschappen in mooie bloemenschilderingen. BRANDSTICHTING IN BAARLE-HERTOG. Belgische bladen maken mel ding van een brand, die in een door Nederlanders beheerde speelzaal in de Belgische enclave Baarle-Hertog heeft gewoed. On danks het snelle ingrijpen van de plaatselijke brandweer werd een gedeelte van de zaal door het vuur vernield. De recherche, die inmiddels een onderzoek heeft in gesteld, is tot de conclusie geko men dat hier sprake is van brandstichting. In de brievenbus van het huis is namelijk het overblijfsel gevon den van een in benzine gedrenkt stuk doek. De omwonenden zijn van mening, dat het hier een wraakneming tussen houders van speelbanken betreft. Voordat destijds namelijk de huidige huurders het huis betrokken, was dit bezet door andere bankhou ders. Toen de Nederlanders de eigenaar echter een aanzienlijk hogere huur hadden aangeboden, had deze de oorspronkelijke be woners op straat gezet. Volgens de correspondent van de „New York Times" bij de V. N. die gezaghebbende kringen aanhaalt, heeft premier Boelga- nin van de Sowjet-Unie in zijn persoonlijke brief aan president Eisenhower verklaard, dat de Sowjet-Unie wil instemmen met het uitwisselen van militaire gegevens tussen de V. S. en de Sowjet-Unie, indien de bases in het 'buitenland hierbij wonden betrokken, en dat zijn land het voorstel van president Eisenho- OPZETTELIJKE VOEDSELVERGIFTIGING. In de omgeving van Brebes, Te- gal en Pemalang, in midden-Java, is ongerustheid (ontstaan door een reeks gevallen van voedsel vergiftiging na het eten van plantaardige voedingsmiddelen, die vergiftigd bleken te zijn met blauwzuur. De politie heeft een aantal verdachten gearresteerd. Het is echter nog niet bekend, wie de schuldigen zijn. Het voedsel werd op de markt vergiftigd door zogenaamde ko pers, die er een soort blauwzuur over strooiden. Ook een aantal waterputten werden vergiftigd. In sommige streken waakt de bevolking thans 's nachts bij de putten. Een juiste opgave van het aantal slachtoffers ontbreekt. Volgens sommige berichten zou den tientallen slachtoffers zijn gevallen. wer voor wederkerige luchtver- kenningen zou aanvaarden, in dien dit deel uitmaakt van een veelomvattend ontwape ningsprogram, dat onder meer het verbod van het gebruik van atoomwapens zou behelzen. Volgens A.F.P., dat eveneens welingelichte kringen bij de V. N. aanhaalt, is de boodschap van Boelganin, welke de voor waardelijke instemming met president Eisenhowers plan in houdt, gesteld in zeer vriend schappelijke termen. Zij zou ook het Sowjet-standpunt ten aan zien van de ontwapening, zoals dit door de Sowjet-afgevaardigde toij de ontwapeningsbesprekin gen der vijf landen in de sub commissie voor ontwapening der V. N. is uiteengezet, in herin nering brengen. Voorts zou de Sowjet-regering voorstandster zijn van een mogelijke uitbrei ding van luchtverkenningen tot andere landen dan de V. S. en de Sowjet-Unie. De bewoners van twee dorpen op de noordwestelijke helling van de vulkaan zijn gewaarschuwd zich gereed te houden voor eva cuatie. Het onderzoek van deskundi gen naar de toestand van de Etna wordt belemmerd door een dikke mist. Churchill houdt van heldere kleuren, aldus vertelde Nauta, volgens de „Times." Hij ziet schoonheid in de lijnen van zijn Siamese kat Gabriël en in die van zijn paarden. Hij heeft ook een atelier bij zijn slaapkamer, met daglichtinstallatie. Hij was bezig, aan de hand van foto's, een portret van zijn vrouw te schil deren, maar toonde zich zelf daar niet erg tevreden over. „Ik ben geen portretschilder," zeide hij, maar Max Nauta was van me ning, dat iemand van 81 jaar, die tot het maken van een dergelijk portret in staat is, een zeer bij zonder man moet zijn. den zich een bromfietser en een. wielrijder, die kort voor het on geluk door de wagen waren aan gereden op het kruispunt Grote MarktWagenstraat. De chauf feur, de 21-jarige Rotterdamse behanger A. L., was na deze aan rijding doorgereden. Hij reed met grote snelheid in verboden rich ting de Veenestraat in, waar op dat ogenblik veel bioscoopbezoe kers op de rijweg liepen. De bestuurder van de gestolen Duitse lichtgroene personenauto is Zondamorgen om 7 uur in n café gearresteerd. Het was de 22- jarige Rotterdamse behanger A. L., die op aanwijzing van zijn ka meraad, de 22-jarige Rotterdam se straatmaker D. A. gegrepen kon worden. Na het begaan van zijn wanda den is L. zo spoedig mogelijk naar Rotterdam teruggegaan en heeft zich daar in café's ver maakt. Volgens de politie van de Maas stad zou L. toegegeven hebben in de loop van de Zaterdagavond de Duitse wagen, eigendom van een Amerikaan uit Duisburg, te Rotterdam gestolen te hebben. Daarna is hij omstreeks kwart vóór elf zijn makker in een café gaan ophalen. Zij reden naar Den Haag, waar op de hoek Wa genstraatGedempte Bubgwal 'n bestelwagen van het G. E. B. werd geramd. Er was alleen ma teriële schade. L. reed vol gas door en kwam in het gedeelte van de Wagenstraat met verbo den rijrichting terecht. Op de hoek van de Grote Marktstraat toij de Bijenkorf, werd in dolle vaart de 34-jarige bromfietser S. aangereden. Ook werd daar eeti herenfiets in elkaar gereden. Van wie dit rijwiel is, wist de politie Zondagmorgen nog niet. S. ligt met een hersenschudding in toet ziekenhuis Westeinde. Met een snelheid, die volgens getuigen tenminste 60 km per uur moet zijn geweest, reed L. verder de Wagenstraat en nadien de nauwe voor alle verkeer ge sloten Veenestraat in, waar juist de bioscoop uitging. L. zal waarschijnlijk vervolgd kunnen worden wegens dood door schuld, waarop hoogstens een jaar gevangenisstraf kan worden gegeven, begaan onder invloed van drank echter 3 jaar, het toebrengen van zwaar licha melijk letsel door schuld, waarop hoogstens negen maanden staal en onder invloed van drank 32 jaar, diefstal van een auto, hoog stens vier jaar, het verbergen van zijn identiteit na het onge luk, hoogstens drie maanden era wegens enkele overtredingen. Ge deeltelijke combinatie dezer straf fen is mogelijk. De chauffeur van de auto, 'rit 22-jarige A. L. uit Rotterdam, heeft Zondag tegenover de Rot terdamse politie verklaard voor de rit, die zulke ernstige gevol gen heeft gehad, 10 glaasjes cog nac en 5 glazen bier te hebben gedronken. Gedurende de rit be gon hij zich enigszins onwel te gevoelen. Hij is niettemin doorge reden. Voorts is gebleken, dat hij niet in het bezit is van een rijbe wijs. Wel had hij volgens zijn ver klaringen aan de politie enige rijlessen gehad. INDONESIË. Landmacht gemobiliseerd voor handhaving veilig heid. De fungerend chef-staf van de T.N.I., kolonel Lubis, heeft de landmacht gemobiliseerd voor het handhaven van de veiligheid gedurende de verkiezingen. Zelfs de leden van de staf en de cadet ten zijn niet vrij van deze dienst. Blijkens gegevens van het cen trale verkiezingsbureau hebben nu 126 kabupatens medegedeeld, dat zij op 29 September verkie zingen kunnen houden; 56, dat zij dit alleen kunnen als de mate riële omstandigheden, zoals de veiligheid, of het transport, of de financiën op tijd geregeld worden en 16, dat zij door tekort aan personeel niet op tijd gereed kunnen zijn. 10 kabupatens heb ben in het geheel nog geen opga ve gedaan. Een kapubaten is een onder kiesdistrict; in totaal zijn er 208. de kapper net fa) apart» ca cW markt 16 brouwerijstraat 9 temeuzen ook voor verzorgd kapwerk en voor betere toiletartikelen, aparte salon voor huidverzorging. depositair „lamgome"-dr. payot" -„yardley". medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Maandagoch tend tot Maandagavond. Enkele buien. In de ochtend hier en daar mist. Overwegend matige wind tussen west en zuidwest. Onge veer dezelfde temperatuur als gisteren. MAANDAG 26 SEPTEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. mm. 9.10 956 9.45 1051 10.25 11.11 10.35 1151 ZON MAAN op onder op onder Sept 27 6.34 18.31 16.26 152 28 .36 18.29 16.47 2.34 29 6:37 18.27 17.06 3.47 30 6.39 18.24 17.24 5.02

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1