Onverwachte wendingen allerwegen Molotof dient voorstel in Het program van president Lonardi Expeditie naar de «Renate Leonhardt» Dr Drees houdt redevoering teWest-Berlijn WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN maar toekomst blijft onzeker De Katholieke Nationale Partij wordt opgeheven til ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1955. 10e Jaargang No. 3568 WEKELIJKSE WERELDSCHOUW Humprey le Washington Verenigde Naties De toestand in Argentinië Nieuwe eruptie van de Etna De Verenigde Staten en de kwestie Nieuw-Guinea «Vergeten Rus» krijgt asyl iiiBimniiiimiL PARAGUAY GEEFT PERON ASYL. ITankering bij abonnement. Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Temeuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: m—dmum tm advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» 1,—1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AdJ*e> Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags t vat Voor het Maandag-nummer: Zaterdag» 10 uwt, Kven ernstig als nog de dag vóór Adenauer's vertrek uit Mos kou de toestand der conferentie met de Russen leek, even onver wacht is daarin een wending ge komen. Daarbij kan echter niet worden ontkend, dat Adenauer meer heeft toegegeven dan de Russen. Beide landen zullen nu diplo matieke betrekkingen aangaan, in Moskou zullen er dus twee Duitse ambassadeurs zijn, een van de inderdaad onafhankelijke Westduitse republiek, een van de Oostduitse satellietstaat. Daar tegenover heeft Adenauer bereikt, dat alle Duitse gevangenen, die nog in handen van de Sowjet zijn, zullen worden vrijgelaten, te be ginnen met de ruim 9000 oorlogs misdadigers; zijn deze laatsten reeds veroordeeld, dan worden begenadigdis hun geding nog niet afgehandeld, dan zullen de Duitse rechtbanken dit over nemen. Vermoedelijk waren de Russen niet op de hoogte van de wijze waarop men in Duitsland tegenover de ontsnapte Bredase gevangenen heeft gehandeld; an ders hadden zij wellicht nog even geaarzeld! Bovendien zullen Duits-Russi sche besprekingen over de weder zijdse handel worden opgenomen en wordt een bezoek van Boel- ganin aan Bonn niet tot de onmo gelijkheden geacht. Adenauer kon wel moeilijk anders doen dan, terwiUe van de terugkeer der Duitse gevangenen toegeven; trouwens, waarom of men zulk een betekenis hecht aan het aan knopen van diplomatieke betrek kingen is niet duidelijk, want alle Westelijke geallieerden heb ben dit ook. Adenauer heeft in een pers conferentie te Bonn een uitvoeri ge en handig opgezette uiteen zetting gegeven, waarbij vooral de vrijlating der krijgsgevange nen op de voorgrond werd ge schoven. Zijn ontvangst op het vliegveld te Bonn w&s hartelijk, de C.D.U. bereidde hem een ware ovatie. „GROTEWOHL SEI DANK" Intussen heeft de Oostduitse premier Grotewohl zich genood zaakt gezien om tegen te spreken, dat nu aan Adenauer de vrijlating der gevangenen is te danken. Grotewohl zou 'dit reeds op 31 Augustus ter sprake hébben ge bracht, maar wij horen het pas nu! Grotewohl mag dan wel be denken dat, houden de Russen op dit stuk hun woord niet, hij ook deelt in de slechte indrukken, die dit zal verwekken. De Oostduitse delegatie is na tuurlijk met de eerbewijzen aan een onafhankelijke regering ver schuldigd, te Moskou ontvangen; het heet, dat Oost-Duitsland nu als volkomen souvereine staat zal worden erkend, wat overigens niet meer medebrengt, dan dat Oost-Duitsland een leger in for mele zin kan onderhouden. Daar in zit dus weinig nieuws; bij de vorming van één gemeenschappe lijk leger der satellieten onder Russisch opperbevelhebberschap (Konief) was dit voorbehouden. Gulheid is vooral tegenover de Finnen betracht, want niet alleen is'het vriendschapsverdrag van 1948, dat niet zonder moeite tot stand is gebracht, voor 20 jaren verlengd, maar de destijds afge stane haven Porkala, die de Rus sen erg aan het hart ging, wordt reeds ontruimd. DE SMAAK BEET! Boelganin schijnt nu de smaak van het reizen ook te hebben ge kregen, want wij horen dat hij het a.s. bezoek van Nasser in Egypte zal beantwoorden en dat van Pandit Nehroe in India. Of al deze bewegingen alleen nei ging naar ontspanning van de internationale toestand beogen, dient nog te worden afgewacht Niet ten onrechte wordt én te Washington èn te Londen tot voorzichtigheid gemaand. Men waardeert en prijst er Adenauer's krachtige houding; eigenlijk de enige van het Westen die in het Kremlin eens vierkant neen heeft gezegd, maar men acht de uitslag te Bonn toch niet geheel en al zonder bezwaar. De toekomst zal het ook hier moeten leren. Daarbij komt dat Frankrijk steeds meer een zwakke stêe in het NATO-gebouw wordt. Niet alleen dat men er spreekt van een soort neutralisme, dat door de omstandigheden in de hand wordt gewerkt, maar de Noordafrikaan- se vraagstukken zijn nog niet op gelost. Het leek een ogenblik, dat alles in orde was. Sultan Ben Joessef had toegestemd in een verklaring, die in de praktijk toch op troonsafstand neerkwam en dan zou Ben Arafa ook heen gaan. Maar deze vindt de verkla ring van Ben Joessef niet volle dig genoeg. De Franse kolonisten willen zijn heengaan niet. Daar bij komt dat de door Coty en Faure ontworpen brief aan Ben Arafa door Pinay werd verwor pen, zodat deze nog niet is over handigd. De Marokkaanse kwestie ver keert nog enigszins in hetzelfde stadium; de ministerraad is ver deeld; zijn eigen medewerkers steken tegen Faure, Grandval in trigeert en nu blijkbaar in over eenstemming met Laniel, die de zaak van de EDG hopeloos be dierf. Tot overmaat van ramp zijn nu in Parijs verkeersstakingen uit gebroken, zelfs van de onder grondse. In Cambodja zijn ver kiezingen gehouden, die aan de nieuwe socialistische partij van de ex-koning, de neef van de thans zittende koning alle zetels in het parlement hebben ge bracht. En deze partij wil nu al leen tot de Franse unie toetre den, indien dit een soort van Commonwealth wordt. TWISTENDE NATIES VER ENIGD. Temidden van al deze moeilijk heden zijn de Verenigde Naties de tiende zitting begonnen. Mi nister Luns heeft tijdelijk het presidium in handen gehad, n.'l. totdat de definitieve president, een Chileen was verkozen. Dit gebeurde omdat hij hoofd was van de delegatie van het land, hetwelk het presidium der vori ge vergadering in handen had ge had. Men acht in het algemeen de atmosfeer voor deze assembleé nogal gunstig. Het ontwapenings debat der kleine commissie in New York komt in een beter sta dium. Maar er is de tegenstelling Amerika-China, en er zijn de on geveer 25 sollicitanten naar een plaats van lid in de Ver. Naties. Er is bovendien het vraagstuk Noord-Afrika, waarin Frankrijk; het vraagstuk-Cyprus, in welker behandeling Engeland niet zal toestemmen, zeker niet, nadat ook Washington zich op het stand punt heeft gesteld, dat dit een driehoekszaak is van Engeland, Griekenland en Turkije. Men kan van deze assemblée, waarbij Molotow weer de Rus sische delegatie aanvoert, nog alerlei verrassingen verwachten. Ontspanning zal wellicht blijken uit de toon der discussies, maar het gaat vooral om de daden. De NATO loopt gevaar verzwakt te worden nu ib.v. ook Italië, gezien de veel belangrijker militaire rol, die het door de ontruiming van Oostenrijk krijgt, (aandringt op meer zeggenschap, gelijk Duitsland het geval is. Bij dit alles verlieze men niet uit het oog, dat Eisenhower een buitengewoon eerlijke en oprech te figuur is, maar dat de leiding in Amerika toch niet wel kan varen bij een president van repu blikeinse richting, die een demo cratische meerderheid achter zich krijgt. Men noemt de aangelegen heid van Eisenhower's herkie zing, die wel zowat schijnt vast te staan,- een liefdesaffaire. Het heeft niets met politiek te ma ken, maar is uitsluitend op de sympathie voor de persoon ge richt. Inmiddels heeft de nieuw uit gebroken opstand tegen Perón tot een resultaat geleid. Hij trad af en generaal Lucero, die hem de hand boven het hoofd heeft trachten te houden, met hem. Er is grote verwarring in Argenti nië en wat er van dit 9 jaren met harde hand, maar ook met vaste lijn geregeerde land moet worden staat eveneens af te wachten. VAN DER MANDERE. Dr Drees heeft Vrijdagavond op uitnodiging van de Ernst Reuter Gezellschaft" te Wast- Berlijn een rede gehouden, waar in hij uiteenzette in welke deplo rabele toestand Nederland aan 't einde van de tweede wereldoor log verkeerde en op welke wijze er sindsdien aan het herstel is gewerkt. Na te hebben verklaard dat hij de deling van Duitsland en van Berlijn niet alleen voor Berlijn bij en Duitsland, doch ook voor Europa als noodlottig be schouwt, sprak dr Drees aan het eind van zijn betoog de wens uit, dat de toestand in Europa zich zo ontwikkelt, dat Berlijn weer in normale betrekking komt te staan tot geheel Duits land en dat dan ook nauwere banden dan thans mogelijk zijn, tussen deze stad en Nederland tot stand komen. .BERLINER MORGENPOST" OVER PREMIER DREES. 'De „Berliner Morgenpost", het blad met de grootste oplaag in Berlijn, heeft Vrijdag een waar derend artikel gewijd aan de Nederlandse premier, dr Willem Drees. Het blad schrijft naar aanlei ding van het bezoek van de pre mier aan Duitsland onder ande ren: „De Duitsers hebben veel aan hem te danken. Reeds enke le jaren na de oorlog wierp deze socialist met 'zijn vooruitziende blik zich reeds op voor een nau we samenwerking tussen Neder land en Duitsland. Meer nog, hij beijverde zich voor het lidmaat schap van Duitsland in de West- europese wereld. Destijds waren dat koene woor den en zij sieren hem in het bij zonder omdat hij zelf de ellende van Buchenwald heeft meege maakt. Willem Drees is het sindsdien nooit moe geworden de in de oorlog ontstane kloof tussen de beide buurlanden te overbruggen." Het blad verklaart verder dat uit het feit, dat de 69-jarige sinds 1948 minister-president is ge weest, duidelijk zijn staatsgaven blijken. De Amerikaanse minister va» Financiën, George Humphrey, heeft bij zijn terugkeer te Wa shington uit Europa verklaard, dat de economische toestand over het algemeen in alle landen van de vrije wereld uitstekend is. De minister woonde de vergaderin gen bij van de instellingen va» Bretton Woods te Istanboel en heeft te Parijs besprekingen ge voerd met de leiders van de eco nomische Amerikaanse missies in 20 landen van Europa en het Midden Oosten. Hij zeide, dat bij na alle landen van Europa op het ogenblik een periode van welvaart doormaken, of op het punt staan daarvan te profiteren. Ruim een week geleden zijn de delegaties van K. V. P. en K. N. P. tot een gunstige afsluiting van haar besprekingen gekomen. Nadien werden nog besprekin gen gehouden, waarin van K. V. P.-zijde aanwezig waren de heren mr Van Doorn, prof. mr Romme en de leden der delegatie dr Alberding, prof. dr Gielen en Middelhuis en van K. N. P.-zijde de heren Weiter, prof. Lemaire en de leden der delegatie drk Dreesmann, De Wolf en Zwarts. In de laatste bijeenkomst werd tussen beide partijen overeen stemming bereikt. De K. N. P. zal worden opge heven, doch gelet op de uitspraak der kiezers' zullen de K. V. P.- medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van Zaterdag ochtend tot Zaterdagavond. De zomer blijft nog. In de nacht en ochtend hier en daar mist, overigens veranderlij ke bewolking en slechts enkele verspreid optredende buien. Zwakke wind. Iets lagere mid dagtemperaturen. ZATERDAG 24 SEPTEMBER. fractie en de K. N. P.-fractie in de Tweede Kamer tot aan de ver kiezingen 1956 zelfstandig blij ven bestaan. Het partijbestuur van de K. V. P. zal, binnen het kader van de bestaande reglementen der par tij, bevorderen dat twee figuren die vertrouwen genieten in de huidige K. N. P.-kring bij de eerst volgende Tweede Kamer-verkie zingen op de lijsten der K. V. P. worden verkozen. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.42 7.17 7.57 8.07 n.m. 7.05 7.40 8.20 8.30 ZONDAG 25 SEPTEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 7.45 8.20 9.00 9.10 n.m. 8.26 9.01 9.41 9.51 De vulkaan de Etna is Vrijdag na twee weken rustig te zijn ge weest, opnieuw tot een eruptie gekomen. In de noordoostelijke krater, ongeveer 200 meter van de top, zijn na een serie ontploffingen, drie nieuwe spleten ontstaan. De top van de 3263 meter hoge berg ligt in zware rookwolken gehuld. Deskundigen van het vulcano- logische observatorium in Cata nia stellen op het ogenblik ter plaatse een nieuw onderzoek in. Een zegsman van de delegatie der Verenigde Staten bij de Ver enigde Naties heeft medegedeeld, dat de Verenigde Staten zich van stemming zullen onthouden als de vraag aan de orde komt, of de eis van Indonesië ten aanzien van Ned. Nieuw Guinea op de agenda van de assemblee zal worden ge plaatst. Deze zegsman voegde hieraan toe, dat, als beide betrok ken partijen over deze kwestie tot overeenstemming zouden ko men, de Verenigde Staten zich daarmede accoord zouden ver klaren. De nieuwe president van Ar gentinië, generaal Lonardi, heeft in een vraaggesprek met een correspondent van de Engelse „Daily Mail" zijn program in de volgende vier punten samen gevat: 1. herstel van het gezag van de officiële grondwet; 2. vrije algemene verkiezin gen binnen een periode van 220 dagen; 3. absolute vrijheid van druk pers; 4. volledige vrijheid van vak beweging, waarbij de vakbonden uitsluitend de taak zullen heb ben de belangen van de arbei ders te beschermen en niet de regering te verdedigen. De generaal voegde hieraan toe dat hij voornemens is de grondwet in dier voege te wijzi gen, dat het onmogelijk wordt dat een president gedurende 2 achtereenvolgende ambtsperio den aan de macht is. Tenslotte verklaarde de voor lopige president nog: „Mijn col lega's en ik hebben geen enkele politieke ambitie. Ik ben voor alles soldaat. Het volk moet zelf de regering kiezen die het wenst, zodra het leger zijn taak, be staande in het herstellen van vrede en vrijheid, heeft vol bracht". SPECULATIES OVER DE SAMENSTELLING VAN NIEUWE REGERING. Uit goed ingelichte kringen in Buenos Aires is vernomen, dat generaal Lonardi van plan is enige politieke personen in zijn regering op te nemen. Hij zou van plan zijn aan de radicale lei der Zavala Ortiz, die sedert de mislukte opstand van 16 Sept. in Montevideo in ballingschap is, de portefeuille van binnenlandse zaken aan te bieden. De porte feuille van buitenlandse zaken zou hij hebben toegedacht aan Oscar Vicchi, liberaal, die van ar beid aan de socialistische leider in ballingschap Americo Ghioldi, die van justitie aan de onafhan kelijke politicus Ramos Mejia en die van onderwijs aan de con servatief Rodolfo Marinez. Radio-Buenos Aires zond Don derdag over de korte golf een boodschap uit aan de wereld, waarin wordt verklaard, dat de „vrijheid in Argentinië op 16 September herboren is". Een geestelijke las een boodschap aan Katholieken in de gehele wereld voor, waarin hij zei dat Argentinië herrezen is. Generaal Balaguer, de nieuwe voorlopige gouverneur van de provincie Cordoba, verklaarde Donderdag, dat de revolution- naire beweging de rechtvaardige eisen van de arbeiders, zoals het recht op vrije vakverenigingen, steunt. ARRESTATIE GELAST VAN ALLE PERONIS- TISCHE PARLEMENTS LEDEN. De Argentijnse militaire over heid heeft de arrestatie gelast van alle Peronistische parle- te stellen naar hun persoonlijke omstandigheden. Verscheidene oud-leden van het parlement zijn reeds gevat. GENERAAL LONARDI TE BUENOS AIRES. Generaal Eduardo Lonardi is Vrijdag per vliegtuig uit Cordo ba te Buenos Aires aangekomen om beëdigd te worden als voor lopige president van Argentinië. Generaal Lonardi werd be groet met 21 saluutschoten. Op het vliegveld werd hij namens de militaire junta welkom ge heten door de generaals Emilio Forcher en Audelino Bergallo. Nadat het volkslied was ge speeld, inspecteerde Lonardi de erewacht en begaf hij zich naar het regeringsgebouw, onderweg luide toegejuicht door een tal rijke menigte. In het regeringsgebouw legde Lonardi ten overstaan van de Rooms-Katholieke primaat van Argentinië, kardinaal Santiago Copello, de gebruikelijke eed af. Hij zwoer de presidentiële taak met trouw en vaderlandsliefde te zullen vervullen en de grondwet van het Argentijnse volk in acht te zullen nemen en in acht te zul len doen nemen. Na de beëdiging begaf de voor lopige president van Argentinië zich naar het balkon om de ova ties van de menigte te beant woorden. Volgens het Engelse pers bureau Reuter was de menigte die zich op het Plaza del Mayo had verzameld, groter dan ooit onder het regime van Peron. De Argentijnse vloot is Vrij dag de haven van Buenos Aires binnengelopen. In zijn eerste toespraak als voorlopig president heeft gene raal Lonardi beloofd een concor daat met het Vatica,an te zullen sluiten. Voor generaal Lonardi Cordo, ba verliet, heeft hij tot journa listen gezegd, dat het lot van Peron hem niet interesseert als Peron maar ergens terecht komt waar hij het land verder geen schade kan berokkenen. nos Aires, aldus is Vrijdag uit de Argentijnse hoofdstad gemeld. Van betrouwbare zijde werd vernomen, dat Peron pas toe stemming tot vertrek krijgt als hij stukken zal hebben onder tekend, waarbij hij zijn eigen dommen de ex-president zou fabelachtig rijk zijn over draagt. Een 68-jarige Rus, een zekere Gregori Bojkow, die door zijn eenheid was „vergeten" toen de Russische bezettingstroepen Oostenrijk verlieten heeft op zijn verzoek asyl verkregen. Hij zal onderdak krijgen in 'n tehuis voor ouden van dagen in Wiener Neustadt. Wjatsjeslaf Molotof, de Russi sche minister van Buitenlandse Zaken, heeft Vrijdag aan de al gemene vergadering der Verenig de Naties voorgesteld alle ont wapeningsvoorstellen, die op de recente topconferentie te Genève zijn gedaan, in beschouwing te nemen. De minister legde aan de vergadering een ontwerpresolu tie voor waarin hij voorstelde de plannen van Genève „en andere mogelijke voorstellen" in studie te nemen. Molotof zeide dat de vergadering als zijn belangrijkste taken moet zien „het afwenden van de dreiging van een nieuwe oorlog, het verkrijgen van veilig heid en vertrouwen in de toe komst en het scheppen van voor waarden voor een vreedzaam en rustig leven voor alle volkeren over de gehele wereld". Molotof gaf uiting aan de hoop dat „deze ontwerpresolutie de noodzakelijke steun zal krijgen van de andere leden van de al gemene vergadering, dat deze zitting als geheel vruchtbaar zal zijn en dat deze zal worden ge houden in een geest van het ont wikkelen van de internationale samenwerking en het consolide ren van de universele vrede en Internationale veiligheid". In de resolutie werd verdei ge zegd dat de Sowjet-Unie bijzon der belang hecht aan een be schouwing van de voorstellen in zake het beëindigen van de be wapeningswedloop en „het door onderhandelingen tot oplossing brengen van de bestaande inter nationale problemen". In een lange redevoering ver wees de Russische minister naar de ontwapeningsvoorstellen, die president Eisenhower op de top conferentie te Gèneve heeft in gediend. Hij zeide: „We beschou wen deze voorstellen als een uiting van de oprechte wens de oplossing van het belangrijkste probleem van internationale con trole en inspectie op de bewa pening te vergemakkelijken. Daarvan uitgaande, zijn we bezig met een studie van deze voor stellen en hun verschillende as pecten". In verband met de kwestie vas de toelating van nieuwe leden tot de Verenigde Naties, zeide Molo tof: „De Sowjet-Unie is er een voorstander van de kwestie van de toelating van nieuwe leden zonder uitstel op te lossen. Daar om verklaart de Russische dele gatie zich bereid de gelijktijdige toelating tot de Verenigde Naties van de zestien staten, die zich als lid hebben aangemeld, te steu nen. (In feite hebben 21 larden zich voor lidmaatschap opgegeven. Molotof zei niet welke de 16 lan den zijn, die de steun van Rus land zullen krijgen. De 21 landen, die om lidmaat schap hebben verzocht, zijn: Albanië, Bulgarije, Hongarije, de Mongoolse volksrepubliek, Noord-Korea, Vietminh, Roeme nië, Oostenrijk, Cambodja, Cey lon, Finland, Ierland, Italië, Ja pan, Jordanië, de republiek Ko rea, Laos, Libye, Nepal, Portu gal en Vietnam). ONBEPERKTE GARANTIE or oi viRiMC HAZETF ABRIEKEN IE ZEVENBERGE» De ambassade van Paraguay in Montevideo maakte Donder dagavond bekend, dat oud-presi dent Peron zich aan boord van een Paraguayse kanonneerboot bevindt en dat hem het traditio nele asylrecht is verleend. FRANKRIJK EN ARGENTINIË. In gezaghebbende Franse krin gen is verklaard, dat de nieuwe Argentijnse regering door de Franse kan worden erkend, zo dra blijkt dat dit bewind de Ar gentijnse internationale ver plichtingen zal nakomen. DE VERBLIJFPLAATS VAN PERON. In afwachting van een vrijge leide van generaal Lonardi be vindt ex-president Peron zich nog altijd aan boord van een ka nonneerboot van Paraguay in de mentsleden om een onderzoek in onmiddellijke nabijheid van Bue- De bergingstoren, die Woensdag naar het wrak van de „Renate Leonhardt" zou vertrekken, is Donderdagmiddag tijdens het op pompen van het onderstel, gaan hellen en scheef in het water van de IJmuidense haven komen te liggen. De in de toren aan het werk zijnde mannen konden ontvluchten. Een sleepboot van de firn,a Goedkoop heeft tegen de avond vergeefs pogingen gedaan óe goudzoekerstoren vlot te trek ken. De rijkswaterstaat heeft, om eventuele schade aan de sluizen te voorkomen, de eis gesteld, dat de bergingstoren met behulp van een drijvende bok naar zee zal worden gesleept. In de omtrek van IJmuiden is geen bok beschikbaar. De enige bok die eventueel hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, ligt in Groningen. Het 26 ton metende jacht „Aho- ha" als logieschip gecharterd door de bergers van de „Renate Leonhardt"-schat en dat reeds een week in de haven van Den Helder lag te wachten, is Don derdagmorgen om 10 uur uitge varen en tegen de avond onver- richterzake teruggekeerd. De schipper vertelde van de heer Visser opdracht te hebben ontvangen om 12 uur Donder dagmiddag bij het wrak te zijn, doch daar had hij niets aange troffen. Na om de zuid te zijn gekoerst, om zich te overtuigen of er een vergissing mogelijk was, en na enige passerende vis- serssehepen te hebben gepraaid, keerde de schipper naar Nieuwe- diep terug. Daar kreeg hij op dracht onmiddellijk naar het wrak terug te keren. Om half acht Donderdagavond is de schipper weer met het jacht naar zee vertrokken. „Renate Leonardt" gevonden. In een radiotelefonisch gesprek heeft de heer Visser, voorzitter van de coöp. bergingsmaatschap pij „Renate Leonardt", aan het A.N.P. medegedeeld, dat de dui kers die op de bodem van de zee hebben gezocht naar de „Renate Leonardt" het wirak van lit schip hebben gevonden. De heer Visser vast beslo ten om binnen de kortst mogelijke tijd uit te varen. Vrijdagmiddag heeft de heer Visser aan boord van de ber gingstoren met bestuursleden van de coöp. bergingsvereniging „Renate Leonardt" een bespre king gevoerd naar aanleiding van de bevindingen die hij heeft op gedaan op zijn tocht naar de ver moedelijke plaats van het wrak. Na afloop van deze bespreking, die o.a. werd bijgewoond door de heer D. Luiting uit Alkmaar, wrakkenexpert, zeide de heer Visser dat hij vast besloten is om op zeer korte termijn uit te va ren. Verder zei hij, dat hij met zekerheid verwachtte, dat de ber gingstoren, die nu nog vast zit, weer vlot zal komen. Verschillende instanties heb ben eisen gesteld, die ze niet aan anderen zouden hebben gesteld, aldus de heer Visser. Er moeten nog enkele besprekingen worden gevoerd, die echter geen ernstige moeilijkheden zullen opleveren. Gisteren heeft de heer Visser o.a. een bespreking gevoerd met rijkswaterstaat, die de eis heeft gesteld dat de toren zal worden voorzien van bakken, waardoor hij hoger in het water komt te liggen. De heer Visser, in tegen stelling tot wat Donderdag scheen vast te staan, acht het gebruik van een bok niet nodig. De duiker, die gedoken heeft op de plaats waar het wrak moet liggen, heeft de mast van 't wrak waargenomen, vertelde de heer Visser verder. Het wrak ligt on der de zeebodem. De mast steekt daar vijf a zes meter boven uit. De monsters, die van de zeebo dem zijn genomen, wijzen uit, dat die op de ligplaats van de „Re nate" uit zand bestaat, en niet uit klei, zoals de heer Visser had gedacht. „Maar", aldus de heer Visser, „het is een stevige zand plaat". De voorzitter van de coöp. ber gingsmaatschappij vertelde dit alles omringd door een grote groep journalisten en belangstel lenden. Terzijde van deze groep stond de heer D. Luiting, die op ver zoek van de heer Visser als wrak kenexpert van advies had ge diend bij de voorbereidingen van de expeditie. Dit advies is altijd negatief uitgevallen. Ook nu liet de heer Luiting zeer critische ge luiden horen. „De hele onderneming is tot mislukken gedoemd" zo zeide hij, „een bergingstoren van deze om vang moet eigenlijk een anker capaciteit van 150.000 kg druk hebben. De toren van de beer Visser heeft slechts een capaci teit van 3000 kg druk. Dat is dus slechts 2 °/o van het vereiste. Reeds eerder heb ik daar uitge breid op gewezen. Wanneer de toren eenmaal op het wrak staat, zal hij het nooit tegen de stroom kunnen houden, en als er dan iets gebeurt, terwijl er mensen in zitten, komen die er niet meer levend uit. Ik heb de heer Visser ernstig gewaarschuwd, onlang» nog, maar hij is niet tegen te houden. Hij is vast besloten om uit te varen en de expeditie te volvoeren". Het is nog niet zeker wanneer de expeditie zee zal kiezen. In ieder geval zal het in de morgen uren van een der eerstkomende dagen moeten gebeuren, omdat de toren alleen bij daglicht mag worden versleept. ZON op onder Sept. 24 6.29 18.38 25 6.31 18.36 26 6.32 18.34 MAAN op onder 15.01 15.35 16.03 23.10 0.14

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1