Peron afgetreden als president van Argentinië West-Duitsland en de conferentie van Genève Zestiende zitting van de zaak-Schmidt Militaire junta ingesteld Peron uitgeweken Conferentie over de toekomst van Malta Rusland stelt verdrag met Oost-Duitsland voor Veertigurige werkweek in West-Duitsland Amerikaanse zendeling door Chinezen vrijgelaten WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 20 SEPTEMBER 1955 10e Jaargang No. 3564 ARGENTINIË VLUCHT VAN PERON AANSTAANDE? De Airborne herdenking 1955 Dulles schrijft aan Griekenland en Turkije Indonesië OVERVALLEN IN ZUID-CELEBES. Burgess and MacLean Cambodja en de Franse unie Turkije biedt Israël ver ontschuldigingen aan 4 Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Temeuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks - Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct; m. .'mum p«3 advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel* 1.—i iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Atorn Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 Voor het Maandag-nummer: Zaterdag! 10 ow. Generaal Lucero heeft bekend gemaakt, dat generaal Peron zijn ontslag heeft ingediend, aldus heeft de Argentijnse regerings radio Maandag gemeld. Volgens de regeringszender heeft Peron aangeboden de over te dragen aan het macht leger. VERKLARING PERON. VAN De regeringsomroep meldt, dat pres. Peron in zijn boodschap, waarin hij zijn aanbod tot aftie- den heeft gedaan, verklaarde het te betreuren in deze toestand te zijn geraakt en dat hij zich steeds door zijn plichtsgevoel had laten leiden. „Het is mijn plicht wet en srondwjet te doen eerbiedigen. Doch, onder de huidige omstan digheden, moet het vasthouden hieraan niet boven het belang van de staat zelf worden ge steld", aldus Peron, die in her innering bracht, dat hij reeds en kele weken geleden had willen aftreden, doch dat dit onmoge lijk was geworden, nadat de vice-president en volksvertegen woordigers hadden verklaard zijn voorbeeld te zullen volgen. „Doch ik ben er van overtuigd, dat thans slechts door klaar en juist handelen een oplossing van de ontstane toestand kan wor den beijeikt", verklaarde hij. Hij voegde hieraan toe met te geloven dat er één Argentijn was die over voldoende gezag beschikte, om deze oplossing te bereiken en dat hij daarom had voorgesteld de macht aan het leger over te dragen, „mede om dat z.i. een hartstichtsloos in grijpen noodzakelijk is De president zeide diep ge roerd te zijn door de worsteling en het heldendom, waarvan blijk werd gegeven, hieraan toevoe gend dat de bedreiging van een bombarde ment, die onschuld ïgen boven het hoofd hing en die na tionale eigendommen zou ver woesten, ook een factor voor zijn beslissing waren gewleest. Ik wens niet te sterven zon der een laatste poging te hebben gedaan de vrede te doen terugke ren en weer rust en geluk onder het volk te doen heersen", aldus Peron. ..AIs soldaat zou ik wen sen te strijden, doch als mens moet ik in de eerste plaats aan het landsbelang denken". Nadat Perons verklaring door de staatsradio-omroep bekend was gemaakt, deed generaal Lu cero een beroep op de leiders van de opstand om zich naar het mi nisterie van Landsverdediging te begeven en haar vredesbespre kingen aan te vangen. Spoedig na het omroepen van Perons verklaring begon de re geringsradio-omroep een beroep op de bevolking uit te zenden om ,kalm te blijven, totdat leger, vloot en luchtmacht weer kun nen worden verenigd". tevideo ontvangen berichten kan kolonel Peron elk ogenblik per vliegtuig het land ontvluchten. STRIJD GESTAAKT. De Argentijnse nationale radio- omroep heeft een bekendmaking van de militaire junta omgeroe pen, dat overeenstemming is be reikt met de leiders der opstande lingen om het vuren te staken. VOORWAARDEN DER OPST ANDELIN GEN AANVAARD. De radio-omroep der opstande lingen meldt, dat de gestelde voorwaarden door de regering zijn aanvaard. Een Newyorks radiostation heeft gemeld, dat de Argentijnse regering ermede heeft ingestemd vredesbesprekingen „op zbe" te voeren. Zij zou verzocht hebben de re- geringsonderhandelaars door een schip te doen afhalen. MILITAIRE JUNTA INGESTELD. De minister vocir het leger, ge neraal Franklin Lucero, heeft voor de nationale radio-omroep medegedeeld, dat eén militaire junta het bewind heeft overgeno men. SCHIETPARTIJEN IN BUENOS AIRES. In sommige gedeelten van Bue nos Aires wordt geschoten. In het centrum van de stad zijn wegversperringen opgeworpen De gebouwen, waarin de buiten landse ambassades zijn onderga bracht, worden zwaar bewaakt. Inwoners van de hoofdstad be ginnen vlaggen uit te steken. Er zijn kleine betogingen georgani seerd, waarbij die deelnemers rie pen: „Lang leve de vrijheid!" Op enkele punten werden tegendemonstraties gehouden, waarbij werd geroepen „Leve Pe ron!" Volgens Maandagavond te Mon- BOL/VIA 750 kir "V \braziue PARAGUAY ASUNCION TUCUMAN CORRiENYES UPUsi ro«..»Sio CUAY? M ENOCH.'» t ©1 Buenos SANT4AGO A«rcs jjQtrrt- - V4DCC BAHlA BLAfïC A VAO DEL Pl_ATA=3L VIE DM» piva'Davia^: CH1U CRUZ PELT Onderhandelingen, om een ein de aan de burgeroorlog te maken, zouden hedennacht beginnen. LUCERO AFGETREDEN. Generaal Frinklin Lucero, mi nister voor het leger en opperbe velhebber der regeringsstrijd krachten heeft voor de nationale radio-omroep mededeling gedaan van zijn aftreden. BRAZILIAANS LEGER IN HET ZUIDEN IN ALARM TOESTAND. Voor de eenheden van het Bra ziliaanse leger in het zuiden des lands is de alarmtoestand afge kondigd, nadat berichten waren binnengekomen van gevechten tussen Argentijnse troepen in 't Argentijns-Braziliaanse grens gebied. BEROEP OP ARBEIDERS Hugo de Pietro, secretaris-gene raai van het algemeen Argen tijnse vakverbond, heeft een be roep gedaan op de arbeiders om hun kalmte te bewaren en aan het werk te blijven. De bondsregering wenst, nu zij besloten heeft diplomatieke betrekkingen met Moskou aan te gaan, zo sterk mogelijk te worden ingeschakeld in de Wes telijke voorbereiding voor de volgende Geneefse conferentie. Het doel daarbij is, naar in Bonn wordt verklaard, te trachten het probleem van de Duitse hereni ging bij deze conferentie op de voorgrond te plaatsen. Alle poli tieke partijen huldigen het stand punt, dat het thans voor de De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Dulles zegt in een boodschap aan de pre miers van Griekenland en Tur kije, dat zij hun best moeten doen om de spanning tussen hun beide landen op te heffen in het belang van de Atlantische ge meenschap. „De Grieks-Turkse alliantie is een bastion van de vrije wereld in een critieke sector. De eenheid van de Navo moet onverwijld worden hersteld", aldus de Ame rikaanse minister. De Engelse gasten die deel nemen aan de Airborne herden king hebben Maandag met auto bussen een tocht gemaakt over de landings- en gevechtsterrei nen der geallieerde parachutis ten van 1944, zowel te Ooster beek, Heelsum, als op de Duno. Hierna is de lunch gebruikt in het restaurant van het golfslag- bad „De Branding" te Door- werth; de lunch was aangeboden door het gemeentebestuur van Renkum. De burgemeester der gemeente Renkum, mr D. Mat- zer van Bloois, hield hierbij een tafelrede. Brigade-generaal J. W. Hackett sprak een woord van dank. De rest van de middag hebben de gasten naar eigen in zicht besteed. Om half acht ver trokken de pelgrims per extra trein van Oosterbeek-hoog recht streeks naar Hoek van Holland voor de terugreis naar Engeland. bondsregering een eerste taak is de Westelijke geallieerden ervan af te houden een veiligheids systeem in Euopa in overweging te nemen, dat van de verdeling van Duitsland zou uitgaan. Om dit standpunt tot gelding te bren gen zal de leider van de politieke afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, prof. Grewe, reeds deze week naar New York vertrekken. Hij zal aan de voor bereidende besprekingen van de deskundigen der drie Westelijke geallieerden deelnemen. Minister Von Brentano en staatssecretaris Hallstein zullen pas na het bondsdagdebat van deze week naar New York vliegen. Men is er zich in Bonn van be wust, dat in Genève een krachti ge Russische druk zal worden uitgeoefend om de Westelijke mogendheden er toe te brengen de beide delen van Duitsland af zonderlijk in een veiligheidssy steem op te nemen. Daarover hebben de besprekingen in Mos kou weinig twijfel gelaten. Het geen tot dusver bekend is gewor den over 't overleg, dat thans in Moskou met de Oostduitse rege len. In Londen is Maandag een ron- de-tafelconierentie over de toe komst van Malta begonnen, waaraan vertegenwoordigers van de kolonie, van de Britse rege ring en van de drie Britse poli tieke partijen deelnemen. Voor een parlementaire com missie onder leiding van de voor zitter van het Hogerhuis, lord Kilmuir, zullen de verschillende standpunten worden uiteenge- zet- De Britse regering wil aan de 317.000 inwoners van Malta een beperkte autonomie verlenen, zoals ook de Normandische eilanden en het eiland Man ge nieten, die hun eigen parlement vaststellen en van de Britse.re- gering steun ontvangen om hun begroting in evenwicht te bren gen. De premier van Malta, de socialist Dom Mintoff, wil het eiland deel laten uitmaken van Groot-Brittannië en, op dezelfde wijze als Noord-Ierland, verte genwoordigers naar het Lager huis afvaardigen. De Britten wij zen er evenwel op, dat 'n derge lijk geval zich in de geschiedenis van Groot-Brittannië slechts één maal heeft voorgedaan en wel met Calais dat in 1536 korte tijd in het parlement van Westmin ster door twee afgevaardigden was vertegenwoordigd. De leiders van de nationalisti sche oppositie op Malta, dr Borg Olivier, die ook naar Londen is gekomen, verzet zich krachtig tegen het denkbeeld, dat een oude beschaving als op Malta volkomen moet opgaan in Groot- Brittannië. Hij eist de status van dominion voor het eiland op. Dit j kan, yolgens de Britten, echter alleen met een gebied dat geheel voor zichzelf kan zorgen, het geen voor Malta niet opgaat. ring gevoerd wordt, heeft deze indruk nog eens bevestigd. De voorbereiding van de bonds dagzitting, waarin deze week het resultaat van Adenauers overeenkomst met de Sowjet- Unie zal worden behandeld, blijft hier in een pessimistische stemming voortgaan. Van geen der partijen wordt weliswaar aangenomen, dat zij zich tegen de overeenkomst zal keren, doch wel wordt ernstige critiek qp het resultaat verwacht. Zelfs in dr Adenauers partij is geen spoor van een echte voldoening over het resultaat. Jacob Kaiser, de minister voor de Duitse eenheid, gaf aan zijn sombere stemming lucht door te verklaren, dat zich nu in de politiek om Duitsland een nieuwe episode baan brak, „die zich voltrekt op grondslag van het in tweeën gedeelde land." De leider der socialistische par tij, Ollenhauer, noemde in een rede te Bremerhaver. het resul taat „een honderdprocent bank roet der buitenlandse politiek van de bondsregering". Wilde men een hereniging van h-t land bereiken, dan moest men volgens Ollenhauer bereid zijn over een opheffing van de ver dragen van Parijs te onderhande- Rusland heeft Oost-Duitsland vangenen in Rusland voor Oost- c3„ oonnroKn. TNi ïi olond rvn TT ii ooi Hat dn \rfiAT. Op de Maandag in Djakarta gehouden zestiende zitting in de zaak-Schmidt heeft getuige Reynst op een vraag van rechter Rochjani, waarom zijn verkla ringen afwijken van de medede- lingen die hij aan de politie heeft gedaan, geantwoord, (dat getui ge Van Hulst hem had opgedra gen door het afleggen van valse verklaringen het onderzoek te verwarren. Daarnaast had ik angst voor de politie, met wie ik voor het eerst in aanraking kwam, zei hij. Getuige Reynst verklaarde, dat hij Schmidt slechts één keer heeft ontmoet en wel in het Salak-hotel in Bogor. Hij zeide met Manoch een reis te hebben gemaakt naar Semplak, Serpong, Tangerang en via Djakarta weer terug naar Bogor. In Djakarta werd een commissaris van poli tie, Sujono bezocht. Op bevel van Manoch had getuige bij dat be zoek verteld, dat zij tussen Tan gerang en Djakarta door een bende waren aangevallen, dit was echter niet waar. Later had ge tuige deze politieman voor de tweede keer ontmoet in een res taurant in Bogor. Getuige Reynst zeide voorts, dat een zekere Lap- re hem had verteld, dat men in het huis van Motman in Bogor kon zien, hoe de rood-wit-blauwe vlag op de Gunung Salak wap perde, getuige had dit ook zelf gezien. Beklaagde Schmidt zeide ver volgens Reynst niet te kennen en vroeger nooit te hebben ont moet. Hij zeide niet te kunnen verklaren, waarom Reynst be zwarende verklaringen tegen hem aflegt. Schmidt verklaarde te menen, dat getuige dit doet onder bedreiging. Ik ben er zeker van, dat hij tot dusverre nog met de waarheid heeft durven zeg gen, voegt Schmidt hieraan toe. Rechter Rochjani wijst getui ge Reynst op een en ander, waar op deze zijn verklaringen nog eens bevestigt. Vandaag zullen Reynst en Manoch worden geconfronteerd. Tussen Sungguminasa en Lim burg in Zuid-Celebes zijn Vrijdag twee legerauto's aangevallen door een bende, die geschat wordt op 100 man. De militairen werden gedood. Een hulpde tachement verjoeg en achter volgde de bende met een pantser wagen. Het hoofd van de criminele po litie van de provincie Celebes verklaarde tegenover de pers, dat de benden de laatste dagen weer actief zijn met ontvoerin gen en roofovervallen. In een kampong werden 13 burgers en 2 kinderen gedood; elders wer den 5 schoolkinderen en 2 vol wassenen ontvoerd. ONREGELMATIGHEDEN BIJ RUBBERUITVOER. P.I.A. verneemt van welinge lichte zijde, dat de aanhouding van de heer Plesman, procuratie houder bij Jacobson van den Berg in Djakarta, verband houdt met aan het licht gekomen on- gelmatigheden in de rubber uit voer. In twee jaar zou de Indo nesische regering voor 400 mil- lioen Nederlandse guldens zijn benadeeld. Ook in andere sectoren van de uitvoer zouden manipulaties, waarbij berekeningen van devie- zenkoersen een rol speelden, zijn geconstateerd. Het onderzoek tegen de onderneming Jacobson van den Berg omvat thans ech ter alleen de rubberuitvoer, aldus meldt P.I.A. Zij zou gebruik hebben gemaakt van licenties, die andere ondernemers waren verstrekt. De handelsovereen komst mét Hongarije zouden de onregelmatigheden mogelijk heb ben gemaakt. Dezer dagen zijn in Djakarta 14 handelaren aangehouden. Het zijn bijna allen Chinezen en In diërs, die worden verdacht van deviezensmokkel voor millioenen rupiahs. Van de zijde van Jacobson van den Berg in Den Haag zeide men te vermoeden, dat de berichten over de aanhouding van de heer Plesman worden verward met de vele berichten van de laatste tijd uit Djakarta over misbruik van licenties. Men zeide te ver-, wachten, dat de heer Plesman binnenkort op vrije voeten zal worden gesteld. De Britse bladen tonen zich nogal verontwaardigd over het feit, dat het Foreign Office, na vier jaren lang gezwegen te heb ben, pas als reactie op onthullin gen van de voormalige Russi sche ambassade-beambte in Australië Petrof, in een Austra lisch en een Brits weekblad, heeft toegegeven, dat de indertijd ver dwenen Britse beambten Bur gess en Mac Lean voor de Rus sen gespionneerd hebben en mo gelijk deze practijk reeds een twintigtal jaren hadden uitge oefend. De verwachting wordt uitge sproken, dat in de komende par- lementszitting talrijke afgevaar digden de regering over dit on derwerp vragen zullen stellen. Prins Norodom Sihanoek wiens partij onlangs bij parle mentsverkiezingen in Cambodja een overweldigende meerderheid kreeg, heeft Maandag medege deeld, dat het Cambodjaanse volk alleen dan lidmaatschap van de Franse unie zal over wegen, indien de unie zodanig gewijzigd wordt, dat zij gelijkt op het Britse gemenebest. Dit werd medegedeeld in een communiqué van het hoofdkan toor van de socialistische partij van de prins te Pnom-Penh, al dus meldde A.F.P. Cambodja wil niet langer zit ting hebben in de raad en verga dering van de Franse unie, waar van de bevoegdheden en het be staan niet te verenigen zijn met onze opvatting van onafhanke lijkheid", aldus prins Norodom Sihanoek. Turkije heeft tegenover de Is raëlische regering zijn leedwezen uitgesproken over het mishande len van Turkse Joden bij de re cente anti-Griekse relletjes te Stamboel en Izmir naar aanlei ding van de kwestie-Cyprus. Zaterdag een verdrag aangebo den op basis waarvan dat land „volledige vrijheid" zal hebben in zijn betrekkingen met West- Duitsland en in alle buitenlandse en binnenlandse aangelegenhe den. Het voorstel werd gedaan door premier maarschalk Boelganin gedurende zijn besprekingen met de Oostduitse premier, Otto Gro- tewohl. Maarschalk Boelganjn zeide in een redevoering aan het begin van de Russisch-Oostduitse besprekingen, dat beide partijen van gedachten moeten wisselen over het sluiten van een nieuw verdrag tussen de Sowjet-Unie en Oost-Duitsland. In het verdrag zou moeten worden vastgelegd dat de Duitse democratische republiek „vrij is in beslissingen met betrekking tot haar binnenlandse en buiten landse politiek, met inbegrip van de onderlinge betrekkingen met de Duitse federale republiek". De premier voegde hieraan toe: „Ik ben van mening, dat we hier van gedachten moeten wisselen over de kwestie van het sluiten van een verdrag aangaande de betrekkingen tussen de Sowjet- Unie en de Duitse democratische republiek en overeen moeten ko men de tekst van zulk een ver drag voor te bereiden". Op een persconferentie later op de dag eiste de Oostduitse vice-premier Otto Nuschke de eer voor de toekomstige repatriëring van ongeveer 10.000 Duitse ge- Levi Lovegren, een zendeling van de Amerikaanse Baptisten, die in 1951 op beschuldiging van spionnage door de communis tische Chinezen werd gearres teerd, is Maandag in Hongkong aangekomen. Zijn straftijd zou in Januari 1956 zijn afgelopen. Hij is de zevende van de dertien Amerikaanse burgers, wier vrij lating op 10 September was be loofd, die buiten China is aange komen. De vrijlating werd ver kregen tijdens de Amerikaans- Chinese besprekingen te Genève. De gezondheidstoestand van Lovegren is goed. Hij zei: „Ik was schuldig aan spionnage vol gens de Chinese wet. Volgens de Amerikaanse wet was ik niet schuldig". Hij zond als zendeling berichten naar zijn kerk in de V. S. op dezelfde manier als een journalist, maar alleen voordat de communisten in dit deel van China aankwamen". Zijn kerk had één van zijn inlichtingen aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken doorgege ven, namelijk dat Woe Pei Ying, schoonzoon van de voormalige nationalistische gouverneur van de provincie Sinkiang naar de communisten was overgelopen. Lovegren zei, dat hij de commu nisten dit had bekend. De Chinezen hebben in één week tien buitenlanders vrijge laten: 7 Amerikanen, één Span jaard, één Italiaan en één Duit ser. De sociale commissie van de christelijke-democratische unie in West-Duitsland heeft zich uit gesproken voor de invoering van de veertigurige werkweek. De verkorting van de werktijd wordt door het Westduitse vak verbond sedert geruime tijd na gestreefd en onlangs heeft het verbond besprekingen met de ondernemers en met de regering over het onderwerp verlangd. Dr. Adenauer heeft reeds tijdens zijn zomervacantie de eerste be sprekingen met de president van het vakverbond, Freitag, geopend en een voortzetting van dit con tact is voor deze maand aange kondigd. De Westduitseonderne- mingsorganisaties en minister Erhard hebben zich tot dusverre scherp verzet tegen een spoedige overgang naar 'n verkorte werk week, aangezien de spanningen op de arbeidsmarkt deze thans minder dan ooit zouden toelaten. Hun verzet tegen de korte werk week betekent evenwel geen principiële afwijzing en onder handelingen over de beste me thode om op lange termijn ge leidelijk naar kortere werktijden over te gaan, zijn op til. De christelijke-democratische sociale politici hebben zich ook bij andere eisen van het vakver bond aangesloten, zij hebben on der meer een krachtig protest laten horen tegen het steeds meer veld winnende systeem van over werk. Wat de medezeggenschap en de mede-eigendom der arbei ders in de bedrijven betreft, heeft de sociale commissie der partij tenvolle aan haar oude eisen vastgehouden. Men wenst een rechtvaardige deelneming van de arbeiders in de bedrijfswinsten. Het is vol gens de commissie niet overeen komstig de sociale rechtvaardig heid, wanneer de waardestijging der ondernemingen eenzijdig aan de eigenaren ten goede komt. De sociale commissie heeft van de christelijke fractie in de bonds dag verlangd dat deze het initia tief zal nemen tot wetsvoorstel len, die aan deze verlangens te gemoet komen. De christelijke partij zou spreiding van het be zit en van de medezeggenschap moeten verlangen. Met name werd verlangd, dat de lang uit staande kwestie van de regeling der medezeggenschap in de Hol ding-maatschappijen van kolen- en staalindustrie geregeld zal worden en wel in door de vak bonden gewenste zin. Tijdens de zitting van de chris- telijk-democratische sociale com missie werd ook de verhouding tot het algemene vakverbond weer behandeld. Ofschoon aller- wege critiek werd uitgeoefend op de eenzijdig socialistische oriëntering van het vakverbond, werd een splitsing van het ver bond niet wenselijk geacht. Met name minister Jakob Kaiser wees alle neigingen tot het doen her leven van een christelijk vakver bond van de hand. Daartoe was het volgens hem echter nodig, dat een restauratie van Marxis tische beginselen uit het vakver- bend werd geweerd. Anderzijds waarschuwde Kaiser tegen „een restauratie in tegengestelde rich ting, die in de bondsrepubliek valt op te merken." Duitsland op. Hij zei dat de voor bereidingen voor de repatriëring van de Duitse gevangenen qp Oostduits initiatief waren begon nen vóórdat de Westduitse bonds kanselier Konrad Adenauer zich, verleden week naar Moskou be gaf. Nuschke zeide dat de Oost duitse regering de kwestie in Augustus 1953 reeds met de Rus sische regering had besgmoker en dat als gevolg van deze be spreking in totaal reeds onge veer 18.000 Duitsers werden ge repatrieerd. In Juli dit jaar werd opnieuw over deze kwestie gesproken en werd de repatriëring van nog meer Duitse gevangenen ge vraagd. De vice-premier verklaarde verder dat hij Maandag „be langrijke resultaten" bekend zal maken. Hij voegde eraan toe, dat premier Grotewohl met maarschalk Boelganin opnieuw bijeen zullen komen. Gedurende de ontvangst.op hét Kremlin verklaarde de eerste se cretaris van de Russische com munistische partij, Chroestsjef, dat „iedereen die onze glimlach abusievelijk opvat als een terug trekken van de politiek van Marx en Lenin" een fout begaat, .die genen, die dat verwachten, zullen moeten wachten tot Pasen op Dinsdag valt".. Chroestsjef verzekerde dat het socialisme in een strijd met het kapitalisme als overwinnaar uit de bus zou komen. Tot de aan wezige niet-communistisehe di plomaten en correspondenten zei hij: „Als u denkt dat uw kapita listische systeem in staat is iets te verrichten, laat ons dan een wedstrijd aangaan. We zullen het u laten zien". In zijn redevoering schertste de partijsecretaris met de premier, maarschalk Boelganin. Hij zeide de premier volledig te steunen. „Hij is het hoofd van de regering. Ik ben de leider van de partij en niet zo competent". Maarschalk Boelganin antwoordde hierop: „Dat denkt hij maar. Wij weten wel beter!" medegedeeld door het K.N.M.I. t*a De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Fraai najaarsweer. Na het optrekken van de hier en daar aanwezige mist, zonnig weer met weinig wind en iets ho gere temperaturen dan gisteren. DINSDAG 20 SEPTEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 4.06 4.19 4.41 4.54 5.21 5.34 5.31 5.44 ZON MAAN op onder op onder Sept. 20 6.23 18.48 11.28 20.02 21 6.24 18.45 12.32 20.37 22 6.26 18.43 13.30 21.20 24 6.29 18.38 15.01 23.10 25 6.31 18.36 15.35 26 6.32 18.34 16.03 0T4

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1