Tegenstrijdige berichten omtrent de Argentijnse opstand Finland China iaat wederom zeven Amerikanen vrij Prins Bernhard bescherming sprak over bevolking De bestrijding der tuberculose Rusland geeft Porkkala terug aan Sluiting van de zitting der Staten-Generaai WEERSVERWACHTING HOOGWATER Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond ZON- en MAANSTANDEN salons sobkrt" MAANDAG 19 SEPTEMBER 1955 10e Jaargang No. 3563 mm Treinbotsing in Chili ITankerlng bij abonnement, Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Temeuzen Hedactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nó 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: ciit.lnuMn pee advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,-1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AdM* Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 ook. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 tuw. Reuters medewerker Douglas van Buenos Aires en in het Clark meldt het volgende om trent de toestand in Argentinië. De uitslag van de „slag om Ar gentinië", die thans tussen rege ringsgetrouwe strijdkrachten en eenheden der opstandelingen wordt uitgevochten, is nog niet te zeggen. Van beide zijden wor den successen gemeld. Volgens radiostations der opstandelingen beheersen deze thans de bases langs de 1.6000 km lange Atlan tische kustlijn. Volgens berichten van plaatse lijke persbureaux is niet alleen de provincie Mendoza in handen van de opstandelingen, maar ook Luis en SanJuan. Deze provin ciën vielen in handen van de op standelingen, doordat het tweede leger zich aan hun zijde schaar de. De opstandelingen zeggen ook de provinciën Cordoba, En- treRios en Corriëntes in hun macht te hebben. Zondagmiddag meldde het ra diostation Van Puerto Belgrano, dat schepen van de Argentijnse vloot, waaronder kruisers, torpe- dobootjagers en fregatten, ter hoogte van Buenos Aires klaar liggen om de hoofdstad te bom barderen. Een station in de door de op standelingen bezette marinebasis aan de Atlantische kust, deelde mede, dat het opperbevel der op standelingen een ultimatum heeft gesteld, dat de regering van president Peron zich moet overgeven. Op het Plaza de Mayo, nabij 't regeringsgebouw te Buenos Aires, hebben zich Zondag ont ploffingen voorgedaan, die het publiek deden vluchten. Te Puerto Belgrano 550 km nabije Bahia Blanca wordt hevig gevochten. Ook in stad Peron wordt zwaar gevochten tussen gezaggetrouwe valschermtroe pen en opstandige eenheden. Generaal Balguer zou te Cor doba een vier man sterke „mili taire regering" hebben gevormd. Plaatselijke nieuwsagentschap pen melden, dat in de afgelopen 24 uur te Buenos Aires ongeveer honderd arrestaties zijn verricht. Te Buenos Aires geldt de avond klok, buiten de regeringsgebou wen zijn trams, autobussen en vrachtauto's opgesteld, om in ge val van nood direct te kunnen worden gebruikt. De straten zijn afgezet door zwaar bewapende wachtposten. Treinladingen troe pen zijn uit Buenos Aires ver trokken, om deel te nemen aan de strijd tegen de opstandelingen in de rest des lands. Radio-Buenos Aires heeft Zon dagavond meegedeeld, dat in het gehele land de toestand weer nor maal was. De sportwedstrijden waren afgelast, maar verder ging het leven zijn gewone gang in de hoofdstad. De openbare ver makelijkheden waren open. De radio van de opstandelingen meldt daarentegen uit Centraal- Argentinië nieuwe verzetscentra. Enkele onderdelen van de lucht macht hebben de kant van het verzet gekozen. Zaterdag is een derde Ameri kaan, Lawrence Buol, uit China in Hongkong aangekomen. Vrij dag arriveerden de Amerikanen pater Harold Rigney en de stu dent Walter Ricket. Buol, die sinds 1950 in China gevangen heeft gezeten, zeide, dat de be handeling physiek „niet zo slecht", maar moreel „niet goed" geweest was. Hoewel hij 2067 dagen in de gevangenis had ver toefd, was hij pas Zondag j.l. door de communisten veroor deeld. Lawrence Buol is piloot bij de burgerluchtvaart geweest. Hij werd in Juni 1950 te Mengtze in de provincie Joennan, gevangen genomen. Z. K. H. de Prins der Nederlan den heeft Zaterdagavond via ra dio en televisie een rede gehou den over bescherming bevolking. „Het is nu twee en een half jaar geleden, aldus ving de Prins aan, dat een begin werd gemaakt met de werving voor de organi satie Bescherming Bevolking. Een lange periode van voorbe reiding was hieraan voorafge gaan. Men moet er immers zeker van zijn, dat de vrijwilligers, die zich zouden melden, ook inder daad ineens opgeleid en aan het werk gezet zouden kunnen wor den. Maar toen tenslotte de B. B. door de werving in de openbaar heid kwam, zullen er velen zijn geweest, die gedacht hebbendat wordt niets; dat past niet bij ons volkskarakter. Heel veel anderen hebben ge lukkig anders geredeneerd en hebben zich opgegeven. Achteraf bezien zijn verschil lende verklaringen voor dit on miskenbare succes te geven. Hierna wees Prins Bernhard op de goed sluitende organisatie, het moderne materiaal en uitrusting en de bevredigende sociale rege lingen voor de noodwachters, niet alleen bij oefeningen van lange re duur, maar ook bij ziekte en ongeval. Ook de voorlichting van de stichting Bevordering bescher ming bevolking noemde de Prins uitstekend en overtuigend. En toch is hij van mening, dat dit alles niet genoeg zou zijn geweest wanneer in brede lagen van ons volk niet de overtuiging was ge komen, dat de B. B. nodig en mo gelijk is en het enthousiasme van hen, die de B. B. levend maken, de noodwachters en noodwacht- sters. Er zal echter nog veel werk moeten worden verzet om de B. B. aan te passen aan de ontwik-i keling van de techniek van de aanvalsmiddelen van een moge lijke tegenstander, en ook om de B. B. vaardig te doen zijn bij mo gelijke rampen in vredestijd. Het leek de Prins een goede ge dachte om deze week nog eens met nadruk de aandacht van ons volk te vragen voor de B. B„ zo als zij reilt en zeilt. Na gewezen te hebben op de B. B.-manifestatie in Rotterdam op 25 Juni, waar 9000 noodwach ters en -wachtsters uit alle delen van het land waren samengeko men om hun vrijwillige bereid heid en kunnen te demonstreren, bracht de Prins hulde aan al die tienduizenden mannen en vrou wen van de noodwacht, die niet geschroomd hebben dit pioniers werk te verrichten, ondanks aar zeling en de twijfel en het ont moedigende scepticisme van hen, die er in den beginne anders over dachten. Het is vooral op die andersden kenden van toen, dat de Prins een beroep wilde doen. In de to tale B. B.-organisatie, die ruim 230.000 mannen en vrouwen moet tellen, zijn nog 70.000 plaatsen open. In de komende weken zal door overheid en vrijwilligers een nieuwe wervingscampagne wor den gevoerd, om, waar nodig, de nog ledige plaatsen te bezetten. Voor twijfel aan de B. B. is nu geen plaats meer, het is wèl wat geworden en het past zeker wèl bij ons volk. Prins Bernhard besloot: „Nu u dit weet, zou ik op ieder, die nu luistert, een beroep willen doen. En wel om eens bij u zelf te over leggen en in de huiselijke kring te bespreken, of u zich niet bij de 160.000 zult scharen, die het voorbeeld hebben gegeven. In de bezettingstijd was er een één heid en een bereidheid om alles te geven voor het volksgeheel, waaraan we nu nog wel eens met wat weemoed terugdenken. Iets van die offervaardigheid en van dat samengaan voor één groot doel zult u terugvinden in de orgonisatie Bescherming Bevol king. Ik hoop en vertrouw, dat velen onder u zullen helpen de B. B. te vervolmaken, tot heil van heel ons volk." In het begin van de maand is van Chinese zijde verklaard, dat 10 Amerikanen in China, die ge vangen gezet waren wegens schending van de wetten van communistisch China, zouden worden vrijgelaten. Ondersteund door twee Chine se militairen is Zaterdag de Ita liaanse bisschop Alfonso Ferro- ni aan de grens van China en Hongkong overgedragen aan En gelse politie-agenten. De bis schop, die er zwak uitzag, wierp zich snikkend in de armen van de Engelsen. Hij is per ambulan ce naar een ziekenhuis gebracht. Mgr Ferroni verklaarde, 35 jaar in China te hebben ge woond. Hij werd in 1952 gearres teerd. Zondag zijn drie Amerikaanse missionarissen uit communis- tisch-China te Hongkong aange komen, waardoor het totaal aan tal Amerikanen, dat de laatste dagen door de communisten is vrijgelaten tot 7 is gestegen. De drie mannen hadden de af gelopen twee jaar huisarrest, op beschuldiging van het bescher men van „contra-revolutionaire elementen", het bedrijven van contra-revolutionaire propagan da en het pogen om inlichtingen omtrent vliegvelden op het Chi nese vasteland te verkrijgen. Zij hebben nooit terechtgestaan. Zij verklaarden tamelijk goed te zijn behandeld, doch zij waren wel sterk vermagerd. TROEPEN EN WAPENS VOOR CYPRUS. In Famagusta zijn Zaterdag uit de Suezkanaal-zóne bijna 800 man Britse troepen gearriveerd. De nieuwe troepen zullen worden gestationneerd in het gebied van Paphos, een van de onrustigste gebieden op het eiland. Eerder op de dag was reeds met het viiegdekschip „Ocean" een hoe veelheid oorlogsmateriaal uit En geland gearriveerd. Later op de avond werden in de buitenwijken van Nicosia troepen samengetrokken in ver band met ongeregeldheden in de omgeving van het Metaxasplein, waar demonstranten een grote brand veroorzaakten in het ge bouw van het Britse instituut. De politie maakte gebruik van traangasbommen om de menigte uiteen te drijven. De demonstran ten slaagden erin de Britse vlag op het gebouw neer te -halen en te verscheuren. Na ongeregeldheden, die vier uur duurden, werden de demon stranten van het Metaxasplein verdreven. In totaal werden acht politie-agenten en burgers ge wond. Tien personen werden ge arresteerd. Het gebouw van het Britse instituut brandde geheel uit In het dorp Peristeronopihgi in het district Famaguste raakten Grieken en Turken tijdens een markt slaags. Verscheidene per sonen moesten met meswonden naar het ziekenhuis worden ge bracht Het sterftecijfer daalt voort durend. De daling van het sterftecijfer aan tuberculose heeft zich ver der voortgezet en bedraagt thans gemiddeld 7.5 per 100.000 van de bevolking, hetgeen een vermin dering van ongeveer 20 procent ten opzichte van 1953 betekent. Deze daling zal voor een deel haar verklaring vinden in de in vloed van de antibiotische be handeling op dergelijke ziekte processen. De Sowjet-Unie heeft besloten de marinebasis te Porkkala, die haar in 1947 door Finland voor vijftig jaar werd verpacht, terug te geven. Rusland geeft zijn ver dragsrechten op de basis op, heft deze op en zal zijn strijdkrachten uit Finland terugtrekken. Dit is aan de thans Moskou be zoekende premier Kekkonen me degedeeld door de Sowjetrussi- sche premier, maarschalk Boel- ganin. Boelganin verklaarde, dat de beslissing was genomen „ter ver sterking van de tussen beide lan den bestaande vriendschappelijke betrekkingen en de gunstige vooruitzichten harer toekomsti ge ontwikkeling". Boelganin stelde Kekkonen de vraag, of hij het wenselijk acht te het in 1948 gesloten Fins-Rus sische verdrag van vriendschap, samenwerking en wederzijdse hulpverlening te verlengen. Kekkonen antwoordde, aldus de woordvoerder van het Sowjet- russische ministerie van Buiten landse Zaken, die dit meedeelde, even groot gewicht aan dit ver drag te hechten als zijn Sowjet- russische ambtgenoot. Hij sprak, mede namens het Finse volk, zijn grote vreugde uit over het Russische besluit tot op heffing van de marinebasis in 't Finse Porkkala, onder meer zeg gend: „Een beter bewijs voor de goede nabuurschappelijke betrek kingen tussen onze beide landen zou niet geleverd kunnen zijn". Kekkonen heeft verklaard dat Finland zal instemmen met de Sowjetrussische voorstellen tot verlenging van het in 1948 tussen beide landen gesloten verdrag. Partijsecretaris Chroestsjef zeide onder meer: „Denk niet, dat de Sowjet-Unie enig voordeel zou zien in een inbezitneming van Finland uw land is zo klein. U kunt rustig uw binnen landse aangelegenheden regelen, zoals u dat wenst. U bent van geen belang voor ons". Van Finse zijde verklaarde men dat Chroestsjef als gewoonlijk „openhartig en zonder diploma tieke omhaal" had gesproken. Minister van Buitenlandse Za ken Molotof had onder meer ge zegd: „Wij zijn gewoon de Fin nen als een volk van graniet te beschouwen en op graniet is het, dat wij onze betrekkingen met hen wensen te grondvesten". Hierop had de Finse premier Kekkonen geantwoord dat de naam van Finlands president Paasikivi kan worden vertaald .als „rots". GRIEKSE VERWERPING VAN BRITSE VOORSTELLEN INZAKE CYPRUS. Griekenland heeft de Britse voorstellen inzake Cyprus, ge daan op de jongste besprekingen te Londen tussen vertegenwoor digers van Groot-Brittannië, Griekenland en Turkije, in een aan het Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken gerichte nota verworpen. Het gehele Griekse kabinet heeft zich achter deze verwer ping geplaatst en het heeft te vens de wijze, waarop van Griek se zijde het vraagstuk-Cyprus is behandeld, goedgekeurd. De voorstellen hielden, als des tijds gemeld, in het afkondigen van een nieuwe grondwet voor Cyprus, die voorzag in binnen lands zelfbestuur, met afdoende waarborgen voor de Turkse min derheid, en het doen kiezen vsn een volksvertegenwoordiging, die een Cyprioot als minister-presi dent zou aanwijzen, zulks echter onder goedkeuring van de (Brit se) gouverneur. de kapper met het aparte cachet markt 16 brovNccjjsfraat 9 temeuzen voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. aparte salon voor huidverzorging, depositair „lamgome"-dr. payot" -„yardley". BEDRIJFSCHAP VOOR DE VLASINDUSTRIE. De sociaal-economische raad heeft van een viertal organisa ties een verzoek ontvangen tot het uitbrengen van een advies tot instelling van een bedrijf schap voor de vlasindustrie. In het desbetreffend voorstel zou het bedrijfschap moeten worden ingesteld voor de ondernemin gen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend van het vrijmaken van vezelmateriaal uit gerepeld op ongerepeld strovlas, al dan niet tezamen met het hekelen daarvan. Aan het bedrijfschap zou o.m. de regeling of nadere regeling moeten worden overlaten van de lonen en andere arbeidsvoor waarden, de aanstelling en het ontslag van personeel, de vak opleiding, omscholing en her scholing en andere. Dit is de nieuwste statiefoto van het Nederlands Koninklijk Paar, welke, mede met het oog op het komende bezoek van H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden aan de West, is gemaakt. (Foto M. C. Meijboom.) DE PAUS ONTVANGT PRINS BERNHARD IN PARTICULIERE AUDIËNTIE. Paus Pius XII heeft Zaterdag ochtend Prins Bernhard der Ne derlanden gedurende een half uur in particuliere audiëntie ont vangen. Vervolgens ontving de Paus de moeder van de Prins, Prinses Armgard, gedurende 10 minuten. De Prins bevond zich, als ge meld, te Rome i.v.m. een confe rentie van de EuropeesAmeri kaanse vereniging, waarvan hij erevoorzitter is. In een later door het Vaticaan uitgegeven officiële verklaring wordt gezegd, dat de Paus zijn goede wensen zendt aan Konin gin Juliana, aan het Nederland se koninklijk gezin en aan het ge hele Nederlandse volk, „dat de- Paus in het bijzonder ter harte ligt." MINIMUMPRIJZEN EN MATEN VOOR FRUIT. Met ingang van 19 Sept. zal voor appels en peren op de Ne derlandse veilingen een mini mumverkoopprijs gelden van 6 ct per kg. Fruit dat deze prijs niet opbrengt zal dan verkocht worden voor de fabrieken en dan geldt een ophoudprijs van 3 ct per kg. De kweker krijgt uitbe taald de werkelijke opbrengst en als deze niets is krijgt hij ook geen vergoeding. Tevens is met ingang van deze datum de minimummaat voor appels verhoogd tot 50 mm en voor peren tot 45 mm. Fruit be neden deze maten dient voor taan de benaming „kroet" te ont vangen. Deze maatregelen zijn genomen als gevolg van de aan bevelingen van de studiecommis sie voor fruit van het centraal bureau van de tuingbouwveilin- gen en hebben ten doel het zgn. te verminderen. VLIEGTUIG MAAKTE EEN NOODLANDING. In het kroondomein nabij het Aardhuis te Apeldoorn heeft Za terdagmiddag een Piper Cub" afkomstig van de basis Deelen der koninkl. luchtmacht op een open vlakte een noodlanding gemaakt. De vlieger bleef onge deerd en het toestel bleef onbe schadigd. Vermoedelijk was mo torstoring de oorzaak van deze noodlanding. Een Piper Cub" is een licht éénmotorig toestel, dat o.a. wordt gebruikt als waar nemingspost voor de artillerie. 13 personen zijn om het le ven gekomen en veertig gewond, doordat een goederentrein onge veer 40 km ten N. van Santiago (Chili) op een bus met werklie den is ingereden. Het ongeluk gebeurde bij het station van Pol- paico. Zaterdagmiddag te drie uur heeft de minister van Binnen landse Zaken, prof. dr L. J. M. Beel, daartoe gemachtigd door H. M. de Koningin, de zitting der Staten-Generaai gesloten. Te kwart voor drie waren de beide Kamers van de Staten- Generaai in de vergaderzaal van de Eerste Kamer in vergadering bijeengekomen onder voorzitter schap yan de president der Eer ste Kamer, mr J. A. Jonkman. Deze benoemde tot leden der commissie van in- en uitgeleide van de minister jonkvrouwe Wittewaall van Stoetwegen, lid der Tweede Kamer, en de heren Schermerhorn en Diepenhorst, leden der Eerste Kamer en de heren Groen en Van Rijckevor- sel, leden der Tweede Kamer. Minister Beel, die in een gala- Berliner, bespannen met twee paarden, voorafgegaan en ge volgd door een escorte van rijks politie te paard, vertrokken was van de achterzijde van het paleis Noordeinde, arriveerde tegen drie uur aan het Kamergebouw. Voor het gebouw was een ere wacht van de rijkspolitie met drumband opgesteld. De commissie geleidde de Mi nister naar de regeringstafel. Minister Beel hield hier de vol gende rede: Hare Majesteit de Koningin heeft mij opgedragen de huidige zitting van de Staten-Generaai in haar naam te sluiten. Een parlementair jaar van in tensieve arbeid is weder ten ein- medegedeeld door het K.N.M'.I. te De Bilt, geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. RUSTIG WEER. Droog weer met opklaringen. Over het algemeen zwakke wind tussen west en Zuid. Weinig ver andering in temperatuur. MAANDAG 19 SEPTEMBER. v.m. n.m. Breskens 3.30 3.44 Terneuzen 4.05 4-.19 Hansweert 4.45 4.59 Walsoorden 4.55 5.09 de. Vele belangrijke vraagstuk ken hadden uw aandacht. Zij ga ven ook dit jaar een beeld van de rijke bescheidenheid van be moeiingen, waarvoor Regering en Staten-Generaai zich heden ten dage zien gesteld. Voorde eerste maal kwam een rijkswet in de zin, van 't statuut voor het Koninkrijk tot stand. De nauwe lotsverbondenheid der volken trad naar voren bij de onderwerpen van internatio nale aard, die behandeling vroe gen. Het gemeen overleg tussen Re gering en Staten-Generaai heeft tot vruchtbare resultaten geleid. In een goede sfeer werd het overleg aangevangen; het stemt tot verheugenis, dat hiervan ook gewag kan worden gemaakt bij het einde dezer zittingsperiode. De Koningin heeft mij opge dragen u voor de betoonde ijver en toewijding dank te zeggen. In naam van Hare Majesteit de Koningin, en daartoe door haar gemachtigd, verklaar ik deze zitting van de Staten-Gene raai te zijn gesloten. Nadat de minister uitgeleide was gedaan en de commissie in de zaal was teruggekeerd, sloot de voorzitter de verenigde verga dering. ZON MAAN op onder op onder Sept. 19 6.21 18.50 10.19 19.33 20 6.23 18.48 11.28 20.02 21 6.24 18.45 12.32 20.37 22 6.26 18.43 13.30 21.20 24 6.29 18.38 15.01 23.10 25 6.31 18.36 15.35 26 6.32 18.34 16.03 0.14 In de Zaterdag te Zierikzee ge houden vergadering van de Zeeuwse Polder- en Waterschaps bond heeft de voorzitter van het zo zwaar getroffen waterschap Schouwen, de heer J. Klompe, in bewogen bewoordingen gezegd aecoord te gaan met de verster king van de door de Rijkswater staat aangegeven zwakke plaat sen. Hij voegde daaraan toe, dat zijns inziens nog 5 km buiten dijks in Schouwen aan deze op gave ontbreken, die te steil van talud zijn, vrijwel geen binnen- berm hebben, te smal zijn van kruin, op plaatsen slechts twee meter hoog zijn en waarop dan nog een muur is geplaatst van 1,80 meter. Over dit stuk is bij de laatste ramp het water geko men. Verbetering hiervan kost circa een half millioen gulden per km, dus totaal twee en een half millioen. Aannemende, dat dit zo het ge val is in Duiveland, kost volledi ge beveiliging van Schouwen Duiveland nog slechts 5 millioen gulden. Dit is het verlangen van de polderbesturen, die in de eer ste plaats verantwoordelijk zijn. Het is ook een eis van veiligheid voor de bewoners. Financieel kan dit geen bezwaar zijn, als men weet dat Rijkswaterstaat plan nen heeft tot het leggen van een inlaagdijk en delingsdijk, die on geveer het dubbele van dit be drag zullen eisen en dan nog voor dijken, waarvan men hoopt en ook mag verwachten, dat zij nooit water zullen zien, aldus de heer Klompe. De vergadering werd o.m. bij gewoond door de waarn. Com missaris der Koningin in de pro vincie Zeeland, de heer C. Philip- se, hoofdingenieurs en ingenieurs van de rijks- en provinciale wa terstaat en vertegenwoordigers van grontmij, herverkaveling en Heidemaatschappij. In de morgenvergadering ver klaarde mr dr T. F. J. A. Dolk, dijkgraaf van Delfland en direc teur der unie van waterschaps bonden, dat door de ramp de waterschappen, die 30 jaar ge leden in arcadische rust leefden, in het licht van de moderne pu bliciteit zijn geplaatst. Over het rapport van de com missie onder voorzitterschap van prof. dr Oud had de heer Dolk weinig goeds te vertellen, daar dit, volgens hem, gericht is op het hart van de waterschappen. Het waterschapsbestel zal in onze samenleving een onmisbare factor blijven, aldus spr., maar dan zonder bemoeizucht van der den, i.e. de gemeenten. Slechts zó kan door een krachtig financieel apparaat een vruchtbaar beleid geschapen worden. In zijn openingswoord had de voorzitter van de Zeeuwse bond de heer H. J. J. Dekker te We- meldinge, de kwestie rond de concentratie van de waterschap pen en polders ter sprake ge bracht. Het is thans een publiek geheim, zo zei de heer Dekker, dat de adviescommissies een rap port hierover aan het college van Gedeputeerde Staten van Zee land hebben uitgebracht, waarbij Schouwen en Duiveland met meerderheid en Noord-Beveland met algemene stemmen tot sa menvoeging adviseerde. De minderheid wenst nog twee organen in plaats van één. Wanneer met een rustige houding dit probleem ook in de Overige delen van Zeeland wordt voorbereid, komen de organisa torische, technische, financiële, maar vooral ook de menselijke aspecten tot hun recht. De vergadering herkoos de af tredende bestuursleden, de heren J. Klompe te Renesse. A. P. Kos- tense te Biervliet en C. H. M. Plasschaert te St. Jansteen bij acclamatie.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1