r. de DE TOESTAND IN MAROKKO Woensdag beëindiging van de Duits-Russische besprekingen Bonn en Moskou Het verloop van de najaarsbeurs ABU HANI F AH WEERSVERWACHTING HOOGWATER Nederlands-Indonesisch gesprek stap zijn naar verbetering verhoudingen moet eerste van De Amerikaans- Ch inese besprekingen te Genève De kwestie van de Duitse krijgsgevangenen in Rusland ZON- en MAANSTANDEN MAANDAG 12 SEPTEMBER 1955. 10e Jaargang No. 3557. PRINS BERNHARD BEZOCHT DE JAARBEURS. OPENING VAN JAARBEURS TE GENT. Bezoek van Pelgrimszonen" aan Nederland salons j'obènt' Overval van Thailandse bandieten Beide landen dienen daadwerkelijk wens tot beter politiek klimaat te tonen Mutaties in Turkije Keizerin Soraya naar Parijs Z O. A. V. O. -conferentie te Manilla Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nó 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum p®f advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Aj&mm Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 u«r. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 vtm. De Duits-Russische besprekin gen in Moskou zullen aanstaande Woensdag worden beëindigd, zo heeft de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, Heinrich von Brentano, volgens het West duitse persbureau D.P.A. Zondag in Moskou bekend gemaakt. Dezelfde dag nog zal de Duitse delegatie naar Bonn terugreizen. Een Westduitse regerings woordvoerder verklaarde gister te Bonn, dat thans nog niet do conclusie getrokken kan worden. Z. K. H. Prins Bernhard heeft Zaterdagmiddag gedurende ruim een uur het terrein van de na- jaarsbeurs aan de Croeselaan be zocht. Bij de ingang van het ter rein werd hij ontvangen door de voorzitter van de raad van be heer, mr Fockema Andreae en door de directeur van de jaar beurs, mr Schuit. Prins Bernhard die ook koninklijk commissaris is van de jaarbeurs, bezichtigde eërst de maquette van de jaar- beursnieuwbouw, waarna hij de stands van de kleine industrie en de gereedschappen bezocht. De uitgebreide expositie van machines en apparaten voor de bedrijfsboekhouding, die de ge hele Bernhardhal vult, had de volle aandacht van de Prins. Hij werd voorgelicht door de leden van de adviescommissie van de efficiëncygroep. De burgemeester van Utrecht, jhr mr De Ranitz, had zich in middels ook bij het gezelschap gevoegd, dat de thee gebruikte in het restaurant van de Bern hardhal. Bij de opening van de tiende jaarbeurs der Vlaanderen ver klaarde Zaterdagmiddag de voor zitter ir Morray: „De traagheid, waarmee de Belgisch-Nederland- se onderhandelingen inzake de waterwegen worden gevoerd, is voor de stad Gent een dodelijk gevaar. Daarom is het, dat wij, voor het geval de onderhande lingen in de onmiddellijke toe komst niet gunstig verlopen, met klem op een scheiding der drie nationale havenproblemen aan dringen en op een verwezenlij king dier werken waarover reeds een accoord is bereikt. Alleen onlogische en niet-ge- rechtvaardigde eisen van onze Nederlandse partners, aldus ver volgde hij, zouden de oplossing van het probleem kunnen ver tragen. De oplossing van een nationaal kanaal zoil, aldus de voorzitter van de jaarbeurs, Gent niet an ders dan schade berokkenen. Deze nationale oplossing zou de Belgische gemeenschap ook veel duurder komen dan een nieuwe sluis te Terneuzen en de verbre ding van het huidige kanaal. De enige werkelijke oplossing van het probleem blijft, zo besloot ir Vforray. de onmiddellijke ver wezenlijking van deze nieuwe sluis te Terneuzen en het aan sluitende zeevaartkanaal." De minister voor de Midden stand Bosschaert zegde in zijn antwoordrede toe, dat voor 1956 op de begroting credieten zullen worden uitgetrokken voor de ver breding van het kanaal Gent Terneuzen tot Zelzate. dat "de conferentie in Moskou zonder resultaten zal blijken te zijn. Hij gaf toe, dat de openings besprekingen de standpunten der beide delegaites niet nader tot elkaar hadden gebracht. De besprekingen waren in een ern stige en objectieve sfeer verlo pen. „Izwestia" publiceerde in Mos kou persuittreksels uit Duitse, Amerikaanse en Franse bladen en wel voornamelijk passages, waarin het Westduitse standpunt wordt gecritiseerd. Op een vraag van een verslag gever, hoe de besprekingen ver lopen, antwoordde Von Brenta no: „Nogal slecht". Doch men kan geen definitief oordeel uit spreken vóór de conferentie voor bij is, zo voegde hij hieraan toe. Hij verklaarde voorts, dat hij vanochtend met Molotof bespre kingen zal voeren, zoals door de delegatiesleiders Zaterdag beslo ten is, en dat die bespreking he denmiddag waarschijnlijk ge volgd zal worden door een verga dering van de voltallige delega ties. Mogelijk zou Dinsdag reeds de slotvergadering gehouden worden, aldus Von Brentano. A.F.P. verneemt uit Duitse bron in Moskou, dat de Duitsers een verlenging van de conferen tie nutteloos achten. Adenauer zou echter niet te vroeg naar Bonn kunnen terugkeren, omdat dan wellicht de oppositie hem er van beschuldigen zou, dat hij te kort in Moskou gebleven is. De Duitsers hebben Woensdag als limiet gesteld, omdat de dag daarna de Finse president Paasi- kivi, in Moskou wordt verwacht. Een groep van 151 afstamme lingen van de ..Pelgrimvaders", die in 1620 uit Nederland en En geland met de „Mayflower" naar Amerika overstaken, zal in de komende herfst een reis van 14 dagen maken langs de steden en kerken waar hun voorvaders leefden en hun godsdienstoefe ningen hielden. De groep vertrekt op 22 Sep tember aan boord van twee vlieg tuigen uit de Verenigde Staten. Deze „pelgrimzonen" zullen voor het oversteken van de Oceaan slechts 17 uur nodig hebben, een reis waar hun voorvaders 62 da gen over deden. Na de scherpe wending, die het RussischDuitse gesprek in Moskou Zaterdag heeft geno men, wordt in Bonn de vraag ge steld, of de conferentie nog tot resultaten zal leiden. Woordvoer ders der bondsregering geven toe, dat de besprekingen op een ajood punt zijn aangeland, doch zij voegen eraan toe, dat dit nog niet de conclusie rechtvaardigt, dat de samenkomst der Russi sche en Duitse staatslieden zon der enig resultaat zal eindigen. Men realiseert zich evenwel, dat tot dusverre inzake de beide door de bondskanselier aangesneden kwesties, namelijk die van de Duitse gevangenen in de Sowjet- Unie en die van de Duitse een heid, geen spoor van toenadering der meningen is te bekennen. Al le aandacht is nu geconcentreerd op de besprekingen, die de West duitse minister van Buitenlandse Zaken Von Brentano hedenoch tend met zijn Russische collega Molotov zal voeren en waarbij zal moeten blijken of de partijen nog een basis zullen kunnen vin den om te discussiëren over het aanknopen van diplomatieke, cul turele en economische betrekkin gen. Het feit, dat Von Brentano het reeds wenselijk heeft geoordeeld gisteren het besluit van de Duit se delegatie bekend te maken om in ieder geval Woensdag uit Mos kou te vertrekken, wordt opge vat als een onmiskenbaar teken van de gespannen atmosfeer, waarin de conferentie reeds zo snel is geraakt. De houding van de Russische leiders tegenover de Duitse wensen inzake de krijgsgevangenen en de nationa le eenheid heeft, naar de opvat ting van politieke kringen in Bonn, zelfs de somberste ver wachtingen overtroffen. Naar 't oordeel van de Russische delega tie zijn alle Duitse krijgsgevange nen reeds terug gestuurd en zijn in de Sow jet-Unie nog slechts „oorlogsmisdadigers uit het vroe gere Hitlerleger" en wel 9.626 in getal.- Tegenover alle Duitse ver zoeken om dit vraagstuk van de menselijke zijde te benaderen stelde de Russische delegatie de De najaarsbeurs kenmerkt zich door een strikt zakelijke sfeer. Het bezoek bestaat voornamelijk uit détailhandelaren en inkopers, die, omdat er minder kijkend pu bliek is, op rustige wijze hun za ken kunnen doen. De exposan ten, die van hun kant bij de ge leidelijke loop van het bezoek de gelegenheid benutten hun klan ten uitvoerig in te lichten, ver klaren over het algemeen tevre den te zijn over- de in de afgelo pen dagen gesloten orders. In verschillende consumptieve groepen op het Vredenburg blijkt de reeds bij de voorjaarsbeurs waargenomen tendens van een toenemende vraag naar het kwa liteitsproduct aan te houden. Grote belangstelling wordt aan de dag gelegd voor nieuwe types en betere uitvoeringen electri- sche kachels, fornuizen en stof zuigers. Verscheiden standhouders in de radio en televisie afdeling op de parterre van de Vredenburg- gebouwen gaven te kennen, dat deze najaarsbeurs voor hen beter was dan die van vorig jaar. De concentratie van radiomerken schijnt een stimulerende uitwer king te hebben op de verkoop. Sieraardewerk is de eerste da gen goed verkocht. Enige expo santen bleken reeds te zijn volge boekt. De vooruitzichten voor ex port óp dit terrein zijn veelbelo vend te oordelen naar de contac ten die met inkopers uit Austra lië, de Verenigde Staten, Dene marken en België zijn gelegd. Voor handgeweven stoffen was belangstelling uit de Verenigde Staten, West-Duitsland en België. In de lederwarensector zijn geen opvallende orders geplaatst. Hier wordt deze week een grote re drukte verwacht. Een leder- warenfabrikant slaagde er in ex portorders te verwerven, afkom stig uit Canada, Luxemburg en België. Op het Croeselaanterrein ont moeten de exposanten van intern transportmaterieel, die buiten en in hal M zijn opgesteld, een goe de vraag naar de arbeidsbespa rende bedrijf svervoerrniddelen, die daar zijn bijeengebracht. De efficiencygroep in de Bern hardhal trekt doorlopend geïnte resseerde bezoekers, niet alleen industriëlen, bedrijfsleiders, hoof den van dienst en administra teurs, maar ook vertegenwoordi gers van grote instellingen en scholen, die zich een overzicht willen verschaffen van al het moderne materiaal dat er op dit gebied thans aan de markt is. tactiek om via dit vraagstuk een contact tussen de bondsregering en de Oostduitse regering tot stand te brengen. Wat de in de Sowjet-Unie ver mist geraakte burgerlijke geïn terneerde Duitsers betreft gaf de scherpe repliek van partijsecre taris Chroesjtsjef de Duitsers geen hoop meer. De Duitsers moesten volgens hem ,,de moed hebben Jiun volk te zeggen, wie in feite voor het lot dezer mensen de verantwoording droeg". De opmerking van dr Adenau er, dat bij de opmars der Russi sche legers in Duitsland vrese lijke dingen waren gebeurd, werd door de Rus als een beledi ging van het rode leger gekwali ficeerd. Wat de Duitse eenheidswensen betreft, zo wordt de Russische re pliek al even ontmoedigend ge acht. Hier stelden de Russen kortweg: onderhandelingen heb ben geen zin, wanneer men „van uit een positie van sterkte wil spreken" en wanneer de bondsre publiek haar N.A.V.O.-bondge- nootschap niet wil opgeven. En ook hier culmineerde de Russi sche repliek in het advies aan dr Adenauer om zich eerst met het Oostduitse bewind te verstaan. Ook al heeft zich na de scher pe botsing op de conferentie in de sociale entourage van het be zoek de vriendelijke sfeer her steld met wederzijdse schouder kloppen van Adenauer en Boel- ganin, toch zijn de verdere ver wachtingen in Bonn tot een mi nimum gedaald. Men rekent er op, dat de verdere besprekingen nu wel beperkt zullen blijven tot de vraag in welke vorm betrek kingen kunnen worden aange knoopt. (fe kapper oef kei aparte cacM markt 16 brouwerijstraat 9 terneuzen voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen. aparte salon voor huidverzorging. depositair „lamgome"-dr. payot" -„yardley". Een groep Thailandse bandie ten, twintig man sterk, heeft Dinsdag "het dorp Bokpyin in het tinmijndistrict Mergui, 650 km ten Zuidoosten van Rangoon overvallen. De bandieten dood den veertien mannen, vrouwen en kinderen en plunderden alle honderd huizen van Bokpyin. Vóór zij zich naar Thailandse dorpen langs de grens terugtrok ken, staken zij op verscheidene plaatsen het dorp in brand. Zondag werd voorts in Ran goon vernomen, dat een bende opstandelingen, naar men ver moedt Birmaanse communisten, bij een overval op een autobus bij Taunggyi, 520 km ten Noord oosten van Rangoon, tien perso nen hebben gedood. De autobus werd begeleid door Birmaanse soldaten, doch deze moesten na een kort vuurgevecht voor de nu meriek sterkere bende wijken. Twee soldaten werden door de bende gevangen genomen, twee worden er vermist. Bij een dergelijke aanval wer den de vorige maand negentien personen, o.w. zeven militairen gedood. GEMEENSCHAPPELIJKE EUROPESE LANDBOUWMARKT De Westduitse minister van Landbouw heeft Zaterdag te Kas sei verklaard, dat hij verwacht, dat binnen 12 tot 15 jaar een Europese gemeenschappelijke landbouwmarkt tot stand zal ko men. Aangezien de productiviteit van de Westduitse boerderijen heel wat groter is dan het Euro pese gemiddelde, behoeven de Westduitse boeren niet bevreesd te zijn. Zij zouden goede kans maken de oprichting van deze Europese „groene pool" te over leven, zo zeide hij. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. Veranderlijke bewolking. Veranderlijke bewolking met aanvankelijk af en toe wat lichte regen of motregen. Overwegend matige wind tussen Zuidwest en West. Iets lagere temperaturen. DINSDAG 13 SEPTEMBER. „Als in 't verleden de indruk is gevestigd, dat ondanks de Indo nesische zelfstandigheidspolitiek de Indonesische houding jegens het Oosten vriendelijker is ge weest dan jegens het Westen, dan dient deze indruk te worden weggenomen. De balans in de buitenlandse politiek van Indone sië moet in evenwicht zijn". Dit heeft de vice-voorzitter van de Indonesische delegatie naar de Verenigde Naties, dr Abu Hanifah, die enkele dagen op doorreis van Djakarta naar New York in ons land heeft vertoefd, kort vóór zijn vertrek naar de Verenigde Staten op Schiphol verklaard. Wat betreft de verhoudingen tussen Indonesië en Nederland deed dr Hanifah de volgende me dedelingen: 1. Het is zeer wel mogelijk te achten, dat een verzoek van de Nederlandse regering een Ne derlandse advocaat de verdedi ging van Jungschlager te doen voeren, in Djakarta goed zal worden ontvangen. 2. Een soepeler houding van de Indonesische autoriteiten kan Communistisch China en de Verenigde Staten hebben Zater dag de overeenstemming over de repatriëring van burgers in bei de landen bekend gemaakt. Gezegd werd, dat tien Amerika nen in China twee vrouwelij ke presbyteriaanse geestelijken, vijf andere geestelijken en drie burgers binnen een paar da gen in Honkong zullen aanko men en dat alle Chinezen in de Verenigde Staten, indien zij dit wensen, zonder moeilijkheden naar hun land kunnen terugke ren. Ongeveer 5000 Chinese studen ten in de V. S. zullen op grond van de overeenkomst naar huis kunnen terugkeren, maar Ame rikaanse functionarissen zeggen, dat slechts ongeveer 150 van hen dit willen. Een Amerikaanse woordvoer der zei, dat nog 18 Amerikanen in communistisch China worden vastgehouden. „Wij zijn niet van mening, dat de behandeling van dit punt is afgelopen," zei hij. De Amerikaanse delegatie wil de terugkeer van alle burgers, die dit wensen. Dinsdag j.l. werd door commu nistisch China bekend gemaakt, dat 12 Amerikanen waren vrijge laten. De 10, van wie sprake is, zijn voor het merendeel geestelij ken en zakenlieden. Een woord voerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Za ken zei in Washington te menen, dat de bereikte overeenkomst al le Amerikaanse burgers in com munistisch China zal toestaan naar hun land terug te keren, indien zij dit wensen, „hetzij zij in de gevangenis zitten of zich elders bevinden". President Eisenhower zei, dat „wij allen God kunnen danken" voor het feit, dat meer Amerika nen, als gevolg van de overeen komst, naar huis kunnen terug keren. Hij sprak de hoop uit, dat nog meer Amerikanen spoe dig zullen worden vrijgelaten. Een Amerikaanse woordvoer der te Genève verklaarde, dat slechts 3 van de 18 in de gevan genis verblijvende Amerikanen in China zijn berecht. De ande ren worden in de gevangenis vastgehouden, zonder klaarblij kelijke reden. De 3 veroordeelden waren be schuldigd van spionnage. Twee kregen levenslang en de derde 20 jaar. worden verwacht bij het toelaten van Nederlandse werkkrachten met inachtneming van de voor waarden, dat aan de in elk land geldende normen van veiligheid wordt voldaan en dat ook het economische belang van Indone sië wordt gediend. Dr Hanifah liet hierop onmid- delijk volgen, dat een beter kli maat in de Nederlands-Indonesi sche verhoudingen niet alleen in deze kwesties, maar ook voor de oplossing van andere vraagstuk ken tussen beide landen noodza kelijk is. Als één van de maatregelen waardoor Nederland een bijdrage zou kunnen leveren tot het schep pen van 'n beter klimaat, noem de dr Hanifah het beteugelen van anti-Indonesische organisa ties in ons land. Zo zou het in Indonesië ten zeerste op prijs worden gesteld, als de beweging van de R.M.S., die altijd weer energie opwekt bij het Indonesische volk, in Ne derland niet de vrije hand zou worden gelaten. „Alle soorten ir ritaties moeten zoveel mogelijk worden vermeden", zeide hij. Dr Abu Hanifah betoogde, dat beide landen daadwerkelijk de wens tot betere verhoudingen moeten tonen. Dan zal het ook mogelijk worden in een open ge sprek, zonder dat één van beide landen k priori zijn standpunt loslaat, over de problemen zoals Nieuw-Guinea, de financieel-eco- nomische overeenkomsten en het Ambonezenvraagstuk te spre ken. Dr Abu Hanifah weigerde commentaar op een vraag, of hij tijdens zijn verblijf in ons land met Nederlandse regeringsver tegenwoordigers heeft gespro ken. Komende op de behandeling van de kwestie Nieuw-Guinea in de komende algemene vergade ring Van de Verenigde Naties zeide dr Abu Hanifah, dat de door de Aziatisch-Afrikaanse conferentie in Bandoeng aange nomen resolutie, waarin wordt aangedrongen op spoedige her vatting van de onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië over deze kwestie, als basis van het Indonesische standpunt zal gelden. Aan voorspellingen over de kans van slagen van een derge lijke resolutie zeide hij zich niet te zullen wagen. Dr. Abu Hanifah betoogde, dat al is en blijft de souvereiniteit over nieuw-Gui- nea een nationale Indonesische eis, welke partij of groepering ook aan de regering is, dit de goede betrekkingen met Neder land niet in de weg behoeft te staan. Hij wees daarbij op de be staande soms grote geschillen tussen Nederland en andere Eu ropese landen, die echter aan de goede verstandhouding met deze landen geen afbreuk behoeven te doen. Zaterdagavond is officieel be kend gemaakt, dat de Turkse minister van Binnenlandse Za ken, Namik Gedik, is afgetreden na de anti-Griekse ongeregeldhe den in de afgelopen dagen. De Menderes, is benoemd tot waar nemend minister van Binnen landse Zaken. Voorts is bekend gemaakt, dat de directeur voor veiligheidsza ken te Istanbul eveneens is afge treden en vervangen door de gouverneur van Beyogloe, een administratief district van Istan bul. Ethem Jetkiner, directeur-ge neraal van het Turkse departe ment voor veiligheidszaken, heeft een nieuwe functie gekre gen als gouverneur van Konja. Kemal Aygum, gouverneur van Ankara, is tot zijp opvolger be noemd. Ethem Mederes is naar Izmir vertrokken. De bezoekers van de internationale jaarbeurs te Iz mir is verzocht naar huis terug te keren. In Izmir zijn tot dusver 60 personen in hechtenis geno men. Het Turkse parlement is voot heden in buitengewone vergade ring bijeengeroepen. Keizerin Soraya van Perzië, die een vacantie van drie weken aan de Rivièra heeft doorge bracht, is met haar gevolg van zes personen naar Parijs vertrok ken. Zij zal enige -weken in de Franse hoofdstad vertoeven al vorens naar Perzië terug te ke ren. De Russische premier, maar schalk Nikolai Boelganin, heeft Zaterdag tegenover de Westduit se bondskanselier Adenauer, ver klaard de kwestie van de Duitse krijgsgevangenen in Rusland al leen te willen bespreken in aan wezigheid van vertegenwoordi gers van Oost-Duitsland. De Russische premier verklaar de, dat nog ongeveer 10.000 Duit sers zich in gevangenschap in Rusland bevinden, doch dat dit allemaal „oorlogsmisdadigers" zijn. Er bevinden zich geen ge wone Duitse krijgsgevangenen meer in Rusland," zeide hij. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 11.25 11.31 12.06 0.40 12.46 0.50 12.56 ZON op onder Sept. 12 6.10 19.06 13 6.11 19.04 14 6.13 19.02 15 6.14 19.00 16 6.16 18.57 MAAN op onder 1.20 2.41 4.02 5.20 6.37 17.04 17.29 17.51 18.10 In hun strijd tegen het verzet in Marokko hebben de Fransen Vrijdag de leider van de groot ste ondergrondse organisatie, de „Moundana Seria," gearresteerd. Deze groep zou verbindingen heb ben met Spaans-Marokko en Tan- ger. Tegelijk met de leider wer den andere verzetsstrijders aan gehouden, doch door de politie werden geen nadere bijzonderhe den verstrekt. Ook waren bij de jongste zuiveringsactie der poli tie verscheidene cellen van an dere verzetsgroepen ontdekt. In het inheemse deel van Casa blanca heerste grote spanning als een gevolg van de bomaan slag, welke Donderdag op een auto met 5 Franse politieman nen en één sociale werkster bij het passeren van een Arabische markt werd gepleegd, en de re actie van de Franse politie, die herhaaldelijk op de omstanders schoot, waardoor volgens offici ële gegevens 5 Marokkanen, on der wie de pleger van de aan slag, werden gedood en 16 ge wond. De 6 inzittenden van de Franse politie-auto liepen ver wondingen op. Volgens ooggetuigen zijn de verliezen onder de Marokkanen evenwel hoger dan officieel is opgegeven. Een feit is, dat de politie de autoriteiten van de 18.29plaatselijke ziekenhuizen nadruk kelijk opdracht heeft gegeven om geen gegevens over de ge wonden te verstrekken, van wie velen er ernstig aan toe zouden zijn. Het district, waar de aanslag plaats vond, werd Vrijdag door troepen geheel afgezet, terwijl 't huis-aan-huis onderzoek voort duurde. Een krijgsraad te Casablanca veroordeelde drie Marokkanen wegens verzetsdaden ter dood, terwijl een vierde 5 jaar gevan genisstraf kreeg. Volgens een 3 maanden geleden afgekondigde bepaling mocht de pers het pro ces bijwonen, doch zij mocht al leen het vonnis publiceren. De eigenaar-hoofdredacteur en een verslaggever van het te Ca sablanca verschijnende blad „Ma- roc-presse," dat bekend staat om zijn pleidooien voor hervormin gen, zullen binnenkort terecht staan, omdat zij onlangs een vol ledig verslag van een proces te gen verzetsstrijders hebben ge publiceerd. Vrijdagavond werd generaal Bo- yer de la Tour, de resident-gene raal van Marokko, door sultan Moulay Ben Arafa in audiëntie ontvangen. Volgens officiële kringen te Ra bat vond het onderhoud plaats op verzoek van de sultan. De autoriteiten van Meknex (Marokko) hebben uit veilig heidsoverwegingen 400 Franse gezinnen, die in de inheemse wijk van de stad woonden, deze wijk laten ontruimen. De gezinnen, die bij elkaar drie kwart van de Europese bevolking van de medi na van Meknex uitmaken, zijn voorlopig in scholen onderge bracht. In Oran zijn Zondag 2.000 Franse infanteristen aangeko men met het troepentransport schip „Pasteur". Zij zullen de eenheden van de vierde divisie infanterie, die gestationneerd is in het departement Oran (Alge rije) versterken. Uit Parijs zijn Zondagochtend twee leden van de Marokkaanse „Istiqlal"-partij vertrokken naar Madagascar, waar zij besprekin gen zullen voeren met oud-sultan Ben Joessef. De speciale Franse afgezant naar de verbannen sultan van Marokko, generaal Catroux, is na zijn besprekingen op Mada gascar in Parijs teruggekeerd. Hij zeide onder meer dat een pa radoxale toestand opgelost was door de man, die van de troon gestoten was, te vragen ziin me dewerking te verlenen bij 't her stel van de in Marokko veroor zaakte schade. De ex-sultan had het Franse verzoek ingewilligd zonder aan te dringen op zijn restauratie. Deze opmerkingen van premier Boelganin werden aan de pers meegedeeld op een persconferen tie, die werd gegeven door de Russische perschef. Adenauer, Boelganin,Chroesjts jef en Von Brentano spraken in de middag voor de eerste maal informeel met elkaar in liet land huis buiten Moskou, dat ter be schikking van de Duitse delega tie is gesteld, aldus meldt D.P.A. Maarschalk Boelganin bood dr Adenauer een grote doos choco lade aan, waarop een opdracht was geschreven, en kreeg op zijn beurt 40 flessen van de beste Rijn- en Moezelwijnen. Molotof en Von Brentano zullen afzonderlijk besprekingen voe ren om concrete voorstellen op te stellen naar aanleiding van de meningsuitwisseling van de af gelopen dagen. Een Duitse woordvoerder zei, dat Zaterdag openhartig was ge sproken. Op een vraag, of de Duitsers teleurgesteld waren, gaf hij ten antwoord: „Wij zijn niet teleurgesteld,-aangezien wij niets verwachten. Wij zijn realistisch." Hij voegde er aan toe: „Er is een vrije uitwisseling van tegenge stelde meningen geweest." Heden begint te Manilla een conferentie van vertegenwoordi gers van de ZOAVO-landen over een campagne tegen communis tische opstandige activiteit. De- leden van de Zuid-Oost-Aziat'.schr- verdragsorganisatie zijn Ameri ka, Engeland, Frankrijk, Austra lië, Nw-Zeeland, Pakistan, Thai land en de Philippijnen. De besprekingen worden met gesloten deuren gevoerd. Het 489 ton metende Britse motorschip „Gowrie" heeft in de nacht van Zaterdag op Zondag geseind, onmiddellijk hulp nodig te hebben. De „Gowrie" bevindt zich in de Botnische Golfonge veer ter hoogte van Vaasa in Finland.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1