Bonn en de komende besprekingen in Moskou Kardinaal De Jong overleden De reis van Ad Moskou enauer naar Conflict tussen Ecuador en Peru? De spanning tussen Turkije Griekenland en WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN VRIJDAG 9 SEPTEMBER 1955. 10e Jaargang No. 3555. De verhouding Nederland-lndonesië De kinderverlamming in de V.S. Vleesvergiftiging inïunesië Familieleden van Eden en Churchill voor de rechter Sept. op onder op onder 10 6.06 19.11 15.50 11 6.08 19.09 o'o3 16.32 12 6.10 19.06 1.20 17.0-4 13 6.11 19.04 2.41 17.29 14 6.13 19.02 4.02 17.51 FTankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Temeuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» l,t iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adz*# Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags I m Voor het Maandag-nummer: Zaterdag» 10 arat- Sedert bondskanselier Ade nauers vliegtuig Donderdagmid dag in stralende zonneschijn neerstreek op het vliegveld van Moskou is in de Westduitse hoofdstad alle belangstelling ge richt op het Kremlin, waar de kanselier in de komende vijf da gen met de hoogste Russische autoriteiten zal confereren. De grote politieke partijen in Bonn hebben zelfs zoiets als een wa penstilstand in haar jarenlange onderlinge strijd over het vraag stuk der Duitse eenheid afge kondigd. Zowel de christelijke partij als de socialistische heb- NEDERLAND HOOPT OP BLIJVENDE VERBETERING. „De Nederlandae regering heeft met grote belangstelling kennis genomen van verklaringen van officiële Indonesische zijde, dat men wil streven naar verbetering van de betrekkingen met Neder land," aldus heeft een woord voerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verklaard. „Nederland heeft steeds de na druk gelegd op het belang van een goede verstandhouding tus sen beide landen. Het zal Indo nesië daarom gaarne tegemoet komen in een daadwerkelijke po litiek van toenadering. De Neder land se regering hoopt ernstig, dat geleidelijk een sfeer van vertrouwen zal kunnen groeien die ook al zouden niet alle geschillen worden op gelost een zakelijke behande ling van de nog bestaande pro blemen mogelijk zal maken en de basis kan vormen voor een blijvende verbetering van de be trekkingen in het belang van beide landen", aldus de woord voerder. ben uitdrukkelijk verklaard, dat zij tijdens de onderhandelingen met hun commentaren de uiter ste reserve in acht zullen nemen. De christelijke partij gewaagt zelfs van een overeenstemming in bepaalde principiële kwesties tussen de opvattingen van beide partijen, doch de socialisten heb ben daar terstond op geant woord, dat die overeenstemming niet zo heel ver reikt. Wanneer de bondsregering de indruk zou willen wekken, dat Adenauer in Moskou ook het standpunt der oppositie vertolkt, dan zou de partijleiding der socialisten zich zelfs genood zaakt zien de beloofde reserve niet langer in acht te nemen. De grote tegenstellingen, die in Duitsland zelf ten aanzien van de in Moskou aan te snijden vraagstukken hlijft bestaan, wordt duidelijk gekenmerkt door een andere opmerking van de socialistische persdienst. „Wanneer Adenauer in Moskou tot het inzicht zou komen, dat de Parijse verdragen geen antwoord geven op de vraag naar Duitse eenheid, en wanneer hij zich ein delijk bereid zou tonen in samen werking met alle fracties van de Bondsdag een realiseerbaar pro gramma voor de hereniging te ontwikkelen, dan zou Moskou reeds een succes voor de Duitse zaak zijn", aldus deze commen taar. De oppositie wil echter de po sitie van Adenauer bij de Mos- kouse onderhandelingen niet ex tra verzwaren. In Bonn heeft zich Donderdag overigens de overtuiging versterkt, dat deze positie toch reeds zwaar genoeg zal zijn. Aanleiding daartoe is het arti kel, waarmee de Moskouse Praw- da de grote Duitse delegatie ver- PRINS BERNHARD NAAR DE JAARBEURS. Prins Bernhard zal Zaterdag om kwart voor vier een bezoek brengen aan de efficieney-afde- ling van de jaarbeurs te Utrecht (terrein Croeselaan). Dr Konrad Adenauer, de West duitse bondskanselier, is Donder dagmorgen naar Moskou ver trokken, waar hij met de Russi sche leiders besprekingen zal voeren. Voor zijn vertrek zeide Adenauer, dat het zijn doel is, de vrede te dienen, niet slechts in Europa, doch in de gehele wereld. In Moskou zou hij ook doen wat hij kon voor het herstel van de eenheid van Duitsland en de vrij heid van Duitse krijgsgevange nen, die zich nog in de Sowjet- Unie bevinden. Het gehele corps diplomatique te Bonn was vertegenwoordigd op het vliegveld Wahn, bij Keu len, om dr Adenauer en zijn ge zelschap uitgeleide te doen. Dr Heinrich von Brentano, de Westduitse minister van Buiten landse Zaken, vertrok drie kwar tier eerdér dan Adenauer. Brentano zeide, dat het Duits- lands taak is, Rusland er van te overtuigen, dat het enige doel in de politiek van het Duitse volk is, in vrede te leven met zijn bu ren. Hij sprak de hoop uit, dat de onderhandelingen in Moskou het wantrouwen en het wanbe grip uit de wereld zouden helpen. In het gezelschap van Brenta no bevinden zich Felix von Eckardt, de Westduitse verte genwoordiger bij de V. N., prof. Walter Hallstein, het hoofd van de afdeling Buitenlandse Zaken en Günther Mohr, chef-protocol van het ministerie van Buiten landse Zaken. De besprekingen in Moskou beginnen heden en zullen, naar verwachting ongeveer een week duren. De Russen hebben Adenauer gezegd, te willen spreken over „normalisering der betrekkin gen" waaronder begrepen het aanknopen van economische en culturele betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en West-Duits- land. Zij hebben zich ook bereid verklaard tot bespreking der kwesties van de terugkeer van Duitse krijgsgevangenen en de hereniging van Duitsland. Volgers het Berlijnse blad Der Tag heeft Adenauer Woens dag in een kabinetsvergadering verklaard, dat zekere gedeelten van de uiteenzetting van Erich Ollenhauer, de leider van de Westduitse socialisten, tijdens een onderhoud, dat hij de vorige week Vrijdag met Adenauer heeft gehad, een diepe indruk op hem, Adenauer, hebben gemaakt. Volgens het blad slaat deze „verrassende" verklaring van Adenauer op een voorstel van Ollenhauer, de regering van de Sowjet-Unie te vragen, of zij be reid is Oost-Duitsland op te ge ven als Duitsland er van afziet deel uit te maken van het Noord- atlantische bondgenootschap. Nikita Chroesjtsjef, de secre taris van de Sowjetrusissche communistische partij, zal deel nemen aan de besprekingen met Adenauer, aldus heeft een West duitse woordvoerder medege deeld. De Russische delegatie voor de besprekingen zal onder leiding staan van premier Boel- ganin. De andere leden van de delegatie zijn o.m. de minister van Buitenlandse Zaken, Molotof, vice-premier Perwoechin, de mi nister van Buitenlandse Handel, Ivan Kabanov, en de voormalige Sowjetrussische commissaris in Duitsland Semjonow. Adenauer in Moskou aange komen. De Westduitse bondskanselier, dr Konrad Adenauer, is Donder dagmiddag op het vliegveld Wnoekowo, dertig kilometer van Moskou, aangekomen voor zijn besprekingen met de Russische leiders. De bondskanselier werd ver welkomd door de Sowjet-pra- mier, maarschalk Nikolai Boel- ganin, en minister van Buiten landse Zaken Molotof. Een ere wacht van het garnizoen van Moskou presenteerde het geweer en een kapel speelde de volkslie deren van de gasten en de gast heren. Tevoren had minister Mo lotof zijn collega Von Brentano begroet. Het gewone luchtverkeer van de Russische maatschappij „Aero- flot" was enige uren gestaakt en het vliegveld was geheel afgezet. Nadat de twee regeringsleiders de erewacht hadden geïnspec teerd, hield Adenauer een korte toespraak, die evenwel voor de buitenlandse journalisten die door Sowjet-militairen op een af stand werden gehouden onver staanbaar was. Toen Westduitse correspondenten schreeuwden, dat zij hem niet hadden kunnen verstaan en ook geen foto's had den kunnen maken, wenkte de bondskanselier zijn gastheer en hij begaf zich met hem naar de journalisten, wie hij meedeelde een goede reis en goed weer te hebben gehad. „Dit is een goed teken voor goede onderhandelin gen in Moskou", zo meende Adenauer. Hierop stapte de bondskanselier en minister Von Brentano in hun grote „Mercedes Benz", die de vorige dag met een speciale Westduitse trein naar Moskou was gebracht. Zij bega ven zich onmiddellijk naar het luxueuze „Sowjetskaja-hotel", dat geheel ter beschikking van de Westduitse delegatie staat. welkomde en waarin een hele reeks van in de laatste dagen ge uite Duitse conferentiewensen met een resoluut „niet" worden beantwoord. De Prawda heeft de vrees versterkt, dat de Sowjet- Unie de diplomatieke betrekkin gen, die zij de bondsrepubliek heeft voorgesteld, mede wil laten strekken om tot een indirecte er kenning van de Oostduitse repu bliek te komen. Andermaal is er aan de vooravond van de confe rentie door deze Russische stem op gewezen, dat de oplossing van het Duitse vraagstuk slechts de vrucht zal kunnen zijn van ge meenschappelijke bemoeiingen van alle Duitsers. De Prawda maakte het duide lijk, dat de Russen zich op de scherpste wijze teweer zullen stellen tegen de toeleg van Ade nauer om de aanknoping van be trekkingen op enige wijze te ver binden met een oplossing van het probleem der Duitse eenheid. Ook de in Bonn geuite suggesties dat men met de normalisatie der betrekkingen met de Sowjet-Unie niet al te snel van stapel behoeft te lopen en dat men eerst ge mengde commissies zou kunnen instellen, die het probleem ver der bestuderen, vinden in het Moskouse blad genadeloze cri- tiek. Tenslotte worden „bepaalde Bonnse kringen" gewaarschuwd tegen plannen „om in hun diplo matie van de reeds lang misluk te politiek der sterkte gebruik te maken". Deze terzijde van het officiële vertoon op het Moskouse vlieg veld klinkende stem heeft in Bonn uiteraard de indruk ver sterkt, dat dr Adenauer uiterma te moeilijke conferentiedagen te gemoet gaat. Volgens de Amerikaanse open bare gezondheidsdienst heeft de kinderverlammingsepidemie in de Verenigde Staten haar hoog tepunt overschreden. In de week eindigend op 3 Sept. werden ^.033 gevallen geregistreerd (in dezelfde periode van het vorige jaar 2.010). In de week vooraf gaande aan de eerder genoemde werden 2289 gevallen geregis treerd, hetgeen 256 meer is. De eigenaar van een kameel, die nabij de Tunesische plaats Sidi Bou. Zid door een cobra werd gebeten, slachtte het dier om zijn lijden te verkorten. Hierop ver kocht hij het vlees aan de bewo- ïers van een naburig Arabisch tentendorp. 260 personen vertoon den al spoedig ernstige vergifti gingsverschijnselen en het meren deel van hen moest in een zieken huis van Sidi Bou Zid worden op genomen. Een meisje van zeven jaar is reeds overleden. In de Trèveszaal op het Binnenhof in Den Haag heeft H. M. Koningin Juliana Woensdagochtend ontvangen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Sta ten-leden van de Europese Ko len- en Staalgemeenschap, die, zoals bekend, Dinsdag in Noord- wijk zijn bijeengekomen. De foto toont tijdens de ontvangst van links naar rechts: de Ne derlandse minister J. W. Beyen, de Nederlandse heer Verrqn Stuart, de Luxemburgse minister J. Bech, H. M. Koningin JuH- ana, de Italiaanse minister G. Martino, de Franse minister H- nay en de Belgische minister Paul Henri Spaak. PRINS BERNHARD BEZOCHT DE VELSENSE TUNNELBOUW. Donderdagochtend heeft Prins Bernhard in zijn functie van lid van de admiraliteitsraad een kort bezoek gebracht aan de Velsense tunnelbouw. Hij werd daarbij vergezeld door enige andere leden van deze raad, on der wie ir C. Staf, de minister van Marine, staatssecretaris H. C. W. Moorman, de secretaris generaal J. J. van Houten, de be velhebber der zeestrijdkrachten, chef van de" marinestaf, vice- admiraal A. de Booy en vele an dere hooggeplaatste marine autoriteiten. Nadat in het directiegebouw van de rijkswaterstaat door ir H. Wieringa een korte uitleg was gegeven aan de hand van kaarten over de voortgang van de tunnelbouw, daalde het ge zelschap in de spoorweg- en autotunnel af en bezichtigde het werk aan het Noordzee'kanaal in snel tempo. De Prins toonde grote belang stelling voor dit belangrijke ver- keerstraverse en zeide uitermate geïmponeerd te zijn door de snelheid, waarmede hier is ge werkt. Na afloop werd de koffie in de directiekeet geserveerd en werd het gezelschap door de directeur van de dienst sluizen en stuwen van de rijkswaterstaat, ir E. Eggink, uitgeleide gedaan. Op een Donderdag te Washing ton gehouden bijeenkomst van de raad der organisatie van Amerikaanse staten heeft de Ecuadoriaanse ambassadeur bij het Witte Huis, dr Jose Chiribo- ga, mededeling gedaan van „het samentrekken van Peruviaanse troepen bij de grens van Ecua dor". Hij legde de nadruk op het „ernstige gevaar", waarin zijn land was komen te verkeren en hij gaf uitingen aan zijn vertrou wen. dat de vier mogendheden (de Verenide Staten, Argentinië, Prazilië en Chili), die de in 1942 te Rio de Janeiro getekende overeenkomst, waarin de grens tussen Ecuador en Peru werd vastgesteld, hebben gewaar borgd, er in zullen slagen een conflict te voorkomen. De ambassadeur stelde de raad in kennis van het verzoek, dat Ecuador tot deze vier staten heeft gericht, om te Rio de Ja neiro een spoedbijeenkomst te houden ter bespreking van de toestand aan de Ecuadoriaans- Peruviaanse grens. Peruviaanse reactie. In Peruviaanse kringen te Washington verklaart men niets te weten van troepenbewegingen langs de grens met Ecuador. Verder officieel commentaar wil de men niet geven, daar nog geen instructies uit Lima waren ontvangen en de Peruviaanse ambassadeur bij het Witte Huis met vacantie is en eerst Donder dagavond te Washington terug wordt verwacht. Peruviaanse diplomaten in de Amerikaanse hoofdstad verkla ren, dat Peru de „overmatige be wapening" van Ecuador als een „bedreiging van de vrede" ziet en dat het slechts wenst alle grensgeschillen tussen beide lan den op te lossen overeenkom stig de bepalingen van de over eenkomst van Rio de Janeiro. Na de uiteenzetting van dr Chiriboga hebben alle afgevaar digden de hoop uitgesproken, dat de „commissie van vier" (waar borgende mogendheden) er in zal slagen het door de Ecuadori- aanse ambassadeur aan de orde gestelde tot oplossing te bren gen. Dr Chiriboga zeide nog, dat aan de grens 600 man troepen van Ecuador stonden tegenover dui zenden Peruviaanse militairen. Hij vroeg de raad niet om in te grijpen. Er was geen Peruviaanse ver tegenwoordiger op de bijeen komst. John Spencer Churchill, neef van sir Winston Churchill en zwager van sir Anthony Eden, en zijn vrouw, Kathlyn Beddall, zijn Donderdag op beschuldiging van openbare dronkenschap voor een Londense rechtbank versche nen. De rechtbank verdaagde de behandeling van de zaak tot 29 September om beide verdachten in de gelegenheid te stellen een advocaat te raadplegen. Zij ver klaarden onschuldig te zijn. De Churchills, beiden kunst schilders, waren Woensdag ge arresteerd, nadat zich, volgens John Churchill, „een incidentje had afgespeeld voor hun huis" te Londen. Toen zij zeiden fami lie te zijn van de eerste-minister, stond de politie hun toe het land huis van eerste-minister Eden, Chequers, op te bellen. Mevrouw Churchill zeide, dat lady Eden zich ontstemd had getoond over het gebeurde. De arrestanten werden tegen borgtocht op vrije voeten ge steld. Donderdagochtend om 5 uur is te Amersfoort overleden Z. E. Johannes Kardinaal de Jong. De Kardinaal zou Zaterdag a.s. 70 jaar geworden zijn. De dood kwam zeer onverwacht. Weliswaar was de toestand van Zijne Eminentie de laatste dagen iets minder, doch juist Woens dagavond was de gezondheids toestand van de Kardinaal weer bevredigender geworden. De Kardinaal is zeer rustig ontslapen, zonder dat iemand aan zijn sterfbed aanwezig was. De rector van het moederhuis van de zusters van O. L. Vrouw te Amersfoort, dr. A. W. Hoegen, heeft de kardinaal het Heilige Oliesel toegediend. Johannes de Jong is 10 Sep tember 1885 te Nes op Ameland geboren als oudste zoon van Jan de Jong en Catharina Moster- man. Het echtpaar had acht kin deren, zes zoons en twee doch ters. Drie der zoons zijn priester geworden, één der beide doch ters werd carmelites. Na aan het klein-seminarie te Culemborg en aan het groot-se minarie te Rijsenburg te zijn op geleid, ontving Johannes de Jong op 15 Augustus 1908 de priester wijding. Te Rome zette hij zijn studies voort. In 1910 promoveerde hij er tot doctor in de wijsbegeerte en in 1911 tot doctor in de God geleerdheid. In laatstgenoemd jaar keerde dr. De Jong naar ons land terug om op 8 September te worden benoemd tot assistent aan de parochie van de H. Fran- ciscus Xaverius te Amersfoort. Op 26 April 1912 volgde zijn be noeming tot conrector aan het moederhuis van de zusters van O. L. Vrouw te Amersfoort. Bij bulle van 3 Augustus 1935 werd mgr. dr. De Jong benoemd tot titulair Aartsbisschop van Rusio en Coadjutor, met recht van opvolging, van mgr. J. H. G. Jansen, de toenmalige Aartsbis schop van Utrecht, die door ziek te niet meer in staat was de vele werkzaamheden aan zijn functie verbonden, alleen te verrichten. Op 12 September 1935 ontving mgr. dr. De Jong in de kathe draal te Utrecht de Bisschops wijding uit handen van mgr. P. Hopmans, toen Bisschop van Breda. De consecretator werd geassisteerd door mgr. A. F. Die pen en mgr. dr. J. O. Smit. Op 8 Februari 1936, na het overlijden van mgr. Jansen, trad mgr. dr. De Jong in al diens rechten en plichten en op 14 Februari d.a.v. nam hij tijdens een korte plech tigheid in tegenwoordigheid van het Metropolitaan Kapittel bezit der Aartsbisschoppelijke troon. Tijdens zijn Aartsbisschoppe lijk bestuur is de tweede wereld oorlog uitgebroken en ook ons land werd door de Duitsers be zet. In die donkere tijden der be zetting is mgr. De Jong met gro te vastberadenheid de vijand en zijn helpers tegemoet getreden. In het consistorie van 18 Fe bruari 1946 is mgr. De Jong Kar dinaal gecreëerd. Zijn gezond heidstoestand liet niet toe aan dit consistorie deel te nemen. De Pauselijke Internuntius, mgr. Paolo Giobbe, overhandigde hem op 28 Februari 1946 de rode ba ret:. In het consistorie van 12 Octo ber d.a.v. heeft Paus Pius XII hem de kardinaalshoed opgezet. Hij ontving toen de benoeming tot Kardinaal-priester onder de titel van St. Clemens en de vol gende dag nam hij bezit van zijn titelkerk. In 1951 moest Kardinaal De Jong om gezondheidsredenen het grootste deel van zijn werkzaam heden overdragen. De Paus be noemde mgr. dr. B. J. Alfrink tot coadjutor met het recht van op volging. Kardinaal De Jong ves tigde zich toen in het moeder huis van de zusters van onze Lieve Vrouw te Amersfoort. Kardinaal De Jong was o.a. Officier in de Orde van Oranje- Nassau, Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Grootkruis in de Souvereine Or de Malta. Hij was een kerkhisto ricus van naam. De begrafenis van Johannes Kardinaal De Jong zal Dinsdag morgen geschieden. Om tien uur beginnen in de kathedrale kerk te Utrecht de lauden, waarna de uitvaart. De Paus heeft een telegram van rouwbeklag gezonden aan de Administrator Apostolicus. mgr. dr. B. J. Alfrink, waarïa hij zegt ten diepste getroffen te zijn door het overlijden wa® Zijne Eminentie Kardinaal D« Jong. H.M. de Koningin en Z.KJB. de Prins der Nederlanden hen- ben naar aanleiding van 't over lijden van Kardinaal De Jong een telegram van deelneming ge zonden aan de Aartsbisschop- Coadjutor van Utrecht Mgr. dr. B. J. Alfrink be noemd tot Apostolisch Ad ministrateur. Naar wordt vernomen is de Aartsbisschop-Coadjutor, mgr. B. J. Alfrink, benoemd tot Aposto lisch Administrateur. Dit betekent, dat het bestuur van net aartsbisdom in zijn han den is zolang er nog geen aarte bisschop is benoemd. Deze mede deling werd hem gedaan door de Pauselijke internuntius in Ne derland. mgr. Paolo Giobbe. Op de bijzondere besloten ver gadering van de raad van de Navo, die Donderdag is gehou den, heeft de Turkse vertegen woordiger namens zijn regering de verzekering gegeven, dat een herhaling van de „betreurens waardige anti-Griekse demon straties in Turkije" voorkomen zal worden. De vergadering werd bijeen geroepen door de secretaris-gene raal, Lord Ismay, die als voor zitter optrad. In kringen van het opperbevel van de Navo ver luidt, dat uit inlichtingen van het Navo-hoofdkwartier in Izmir is gebleken, dat het hoofdkwar tier normaal functionneert. Het opperbevel slaat de toestand in Izmir nauwlettend gade, doch heeft het volste vertrouwen er in, dat de Turkse autoriteiten de toestand op de juiste wijze aanvatten. De Turkse afvaardiging te Londen vertrokken. De Turkse afvaardiging naar de driemogendhedenconferentie te Londen over Cyprus, die on der leiding staat van minister Zorlu, is Donderdagochtend met een gewoon lijnvliegtuig van een Amerikaanse luchtvaartmaat schappij uit Londen naar Istan bul vertrokken. De Griekse afvaardiging zal vandaag vertrekken. De anti-Griekse relletjes in Turkije. De militaire bevelhebber van Istanbul heeft Donderdag een uitgaansverbod afgekondigd van elf uur 't avonds tot vijf uur 's ochtends. De bevelhebber, lui tenant-generaal Nuretting Ak- noz, verbood ook alle vergaderin gen, behalve godsdienstige bij eenkomsten en examens van scholen. Volgens persberichten zijn dui zenden winkels bij de anti-Griek se relletjes in Turkije geplun derd of beschadigd, is een vijf tiental Grieks-orthodoxe kerken verwoest en een dozijn andere geplunderd. 2000 personen, me rendeels plunderaars zouden zijn gearresteerd. Zij zullen worden berecht volgens de krijgswet. Een officieel schaderapport is nog niet gepubliceerd. Uit Athene wordt gemeld, dat volgens het ministerie van Bui tenlandse Zaken in Istanbul in de nacht van de ongeregeld heden 29 Griekse kerken in brand zijn gestoken. De abt van de theologische school van Chak ki, wordt vermist sinds de menig te een aanval op zijn schooi deed. De bureaux en de persen van de Griekse couranten zijn vernield en er komen geen Griekse bladen uit. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Vrij warm. Overwegend droog weer met opklaringen en in de ochtend plaatselijk mist. Vrij warm. Zwakke tot matige wind uit zui delijke richtingen. ZATERDAG 10 SEPTEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 7.23 7.58 8.38 8.48 7.39 8.34 9.14 9.23 ZON MAAN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1