Egypte meldt Israëlische aanval Noord-Afrikanen in de om geving van Parijs gearresteerd WEERSVERWACHTING Prinses Beatrix laat onderzeebootjager „Limburg te water Nederlanders uit de Sowjet-Unie in Berlijn HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Eerste Kamerlid van Unie van Zuid-Afrika in ons land Lonen en prijzen in West-Duitsland DINSDAG 6 SEPTEMBER 1955. 10e Jaargang No. 3552. Mr. Jonkman blijft voorzitter Eerste Kamer Amerikanen keren terug uit Russische gevangenschap Gewelddaden in Algerije Boten met pelgrims op de Ganges omgeslagen Nasser aanvaardt uitnodiging voor bezoek aan Hongarije De „muiterij" aan boord de „Dorethea" van n Japansesocialisten hebben geen vertrouwen in Sjigemitsoe op onder op onder Sept. 12.38 7 6.01 19.18 21.07 8 6.03 19.16 21.54 13.53 9 6.05 19.13 22.53 14.57 10 6.06 19.11 15.50 11 6.08 19.09 0.03 16.32 Verbaasd over hei herstel na de oorlog Kleine landen gaan ageren tegen vetorecht Frankering bij abonnement Terne azen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Aim Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uar. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 ws*. waren, waren Aan geen uren tevoren Israëlische strijdkrachten heb ben Zondag te middernacht een Egyptische stelling te Tobat el Asra aangevallen, zo heeft een Egyptische woordvoerder mee gedeeld. Hij zei dat er vier Israëliërs gedood Egyptische kant slachtoffers. Slechts enkele hadden Egypte en Israël een ver zoek van generaal Burns aan vaard tot staking van het vuren. Beide partijen hadden zich het recht van verdediging voorbe houden. Tobat el Asra ligt in de strook van Gaza. Het Egyptische opperbevel heeft generaal Burns van cle aanval in kennis gesteld. Toen deze zich in verbinding stelde met het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, werd hem gezegd dat men niets van een aanval wist; aldus de Egyp tische woordvoerder. Israël biedt verontschuldi gingen aan. De Egyptische premier luite nant-kolonel Nasser, heeft be kend gemaakt dat de Israëlische regering via het hoofd van de waarnemers der V. N. in Pales tina, generaal Burns, haar ver ontschuldigingen heeft aangebo den voor het incident van Zon- Bij K. B. is tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten- Generaal voor de zitting, welke zal aanvangen op 20 September 1955, benoemd mr J. A. Jonkman lid dier Kamer. dagavond ten Z. van Gaza, dat ontstaan was doordat een Israë lische patrouille „bij vergissing" de grens had overschreden. Waarnemers zien in dit excuus /an Israëlische zijde en in het feit, dat het Egyptische opperbe vel de Israëlische patrouille in kwestie twee uur de tijd gaf om zich op eigen gebied terug te trekken bewijzen dat beide par tijen er naar streven om verdere botsingen te voorkomen. Van Egyptische zijde is mede gedeeld, dat de stoffelijke resten van de twee Israëlische militai ren „met volledige militaire eer" aan de Israëliërs zijn overge dragen. Volgens waarnemers is „alles rustig" in het gebied van Gaza.hoogte waren. De Sowjet-autoriteiten te Ber lijn hebben Maandag aan haar Amerikaanse collega's twee Amerikaanse militairen en een burger overgedragen, die ettelij ke jaren in de Sowjet-Unie zijn vastgehouden. De militairen zijn de 39-jarige soldaat Wilfred Cumis-h, die sinds Maart 1948 uit Wenen waar zijn eenheid van de militaire in lichtingendienst was gelegerd, werd vermist, en de 36-jarige korporaal Ichaël Feingersch, die begin 1948 uit Neurenberg ver dween. De burger is een zekere Frede rick Charles Hopkins, van wiens geval de Amerikanen niet op de Een groep van ongeveer 100 Algerijnse verzetsstrijders heeft Zondagavond een overval gedaan op het, dorp Tanefdoer, 20 km ten zuiden van Constantine. De aanvallers sneden 7 notabelen, onder wie een lid van de ge meenteraad, de keel af. Van 4 andere personen werd de neus afgesneden. Naar een vrachtauto, die para chutisten van Oued Amimine naar Kroubs vervoerde, werd een handgranaat gegooid, waardoor slechts geringe schade werd aan gericht. Men vreest, dat Zondag 26 per sonen, voor het merendeel vrou wen, zijn verdronken door het omslaan van twee boten met pel grims op de rivier de Ganges. Er bevonden zich in totaal 52 mensen aan boord van de boten. 26 werden gered. Er zijn nog geen lijken gevonden. Luitenant-kolonel Nasser, de premier van Egypte, heeft een uitnodiging voor een bezoek aan Hongarije aanvaard. De datum zal later worden vastgesteld. Vorige maand werd te Cairo meegedeeld, dat Nasser een be zoek aan Moskou zal brengen. Deze reis zal waarschijnlijk in het volgend voorjaar worden ge maakt. De radio-telegrafist van het 1870 ton metende Zweedse schip „Dorothea", die op 27 Augustus een noodsein had uitgezonden, dat er muiterij was uitgebroken, wordt thans door een arts te Kaapstad onderzocht. De gezagvoerder van het schip, dat Zondag na een reis van Bra zilië in Kaapstad aankwam, zei, dat hij de volgende morgen, toen hij de „verschrikkelijke ver gissing" vernam, onmiddellijk een nieuwe boodschap liet uit zenden waarbij het vorige be richt werd ingetrokken. Het schip bevond zich in het zuiden van de Atlantische Oceaan. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Westelijke wind. Overwegend droog weer met opklaringen. Zwakke tot matige westelijke wind. Iets lagere mid- dagtemperaturen. In de vroege ochtenduren van Maandag heeft de Franse politie bij razzia's in „Arabische wij ken" van Par ij se voorsteden on geveer 100 Noordafrikaners voor ondervraging aangehouden. Er werden documenten en brieven in beslag genomen. De politie ondernam deze actie op verzoek van een rechter van instructie te Algiers, die een on derzoek instelt naar de gebeurte nissen op 20 Augustus in het ge bied van Constantine. Een groot gedeelte van de ge arresteerden zullen naar Algiers worden overgebracht. Volgens de eerste berichten zijn te Parijs een vijftigtal „actieve militante" Noord-Afrikanen ge- arresteerd. Ook in andere districten heeft de politie Noordafrikanen aan een onderzoek onderworpen, in het bijzonder in het departement Seine-et-Oise, te Valenciennes, Douai, Maubeuge en Arras. Tot dusver hebben zich geen inciden ten voorgedaan. Te Marseille zijn meer dan 3000 Noordafrikanen ondervraagd. Talrijke vlugschrif ten zijn in beslag genomen. Het Franse ministerie van Bin nenlandse Zaken heeft later in een communiqué bekend gemaakt dat het optreden van de politie in Parijs en in verscheidene dis tricten in de provincie geschied is naar aanleiding van berichten uit Algerije, volgens welke agi tators, „optredend in verstand houding met terroristische orga nisaties in Noord-Afrika en hun buitenlandse aanstokers", in Frankrijk wilden agiteren onder de daar wonende Algerijnen. De plannen voorzagen in het verspreiden van vlugschriften met opruiende inhoud, het boy cotten van winkels en café's, aan vallen op Noordafrikanen, die niet sympathiseren met de terro risten en het verzamelen van gelden voor terroristische orga nisaties, dikwijls afgeperst onder bedreiging met de dood, aldus het Franse ministerie van Bin nenlandse Zaken. Het ministerie heeft de tekst gepubliceerd van een onder de Algerijnen in Frankrijk ver spreide oproep, „de regering te helpen om U te verlossen van gewetenloze lieden, die U van een deel van Uw inkomsten wil len beroven en te Uwen koste willen leven". Volgens de laatste berichten zijn enkele honderden Noordafri kanen in hechtenis genomen en is beslag gelegd op wapens, do cumenten, correspondentie en gel$. In het departement Moselle werden »700 Algerijnen onder vraagd. 500 van hen werden voor een nader onderzoek van hun identiteit aangehouden. Enige arrestaties het aantal is niet bekendgemaakt werden ver richt. Er werden pamfletten en documenten in beslag genomen, doch wapens werden niet gevon den. In Maubeuge, Noord-Frank rijk, werden twintig Noordafri kanen, die geen middel van be staan en geen vaste woonplaats hadden, aangehouden. Het aantal arrestaties bedroeg hier aanvan kelijk honderd, doch tachtig Al gerijnen werden later weer vrij gelaten. Van de resterende twin tig behoren er enkelen tot sepa ratistische bewegingen. Prinses Beatrix heeft gisteren op de werven van de N.V. Kon. Mij „De Schelde" te Vlissingen de onderzeebootjager „Limburg" te water gelaten. Zij werd daarbij vergezeld door Prins Bernhard in zijn functie van inspecteur-ge neraal van de koninklijke mari- De rechtse en links georiën teerde socialistische partijen in Japan hebben meegedeeld, dal zij een motie van wantrouwen tegen de minister van Buiten landse Zaken, Sjigemitsoe, zul len indienen wanneer het parle ment weer bijeenkomt. De partijen zijn van oordeel dat Sjigemitsoe zich namens Japan verplicht heeft de strijd krachten in strijd met de grond wet uit te breiden en Japanse troepen naar het buitenland te zenden. (In het gezamenlijk Ameri kaans-Japanse communiqué dat werd uitgegeven na afloop van de kortgeleden gehouden bespre kingen van Sjigemitsoe te Washington, zeg|de de minister toe dat Japan tot de veiligheid in het Westelijke deel van de Stille Oceaan zal bijdragen. Som mige Japanse bladen gaven hier aan de uitleg, dat Japan wellicht in de toekomst troepen naar het buitenland zal zenden. Ook werd bericht, dat de V. S. hadden ge ëist, dat Japan zijn strijdkrach ten van de voorgenomen 180.000 man tot 350.000 man zou uitbrei den). Öok brachten Prinses Beatrix en Prins Bernhard een bezoek aan boord van Hr. Ms. „Jacob van Heemskerck" in de eerste binnenhaven van Vlissingen. H K. H. kwam met Prins Bernhard Maandagmorgen om streeks negen uur op de vlieg basis Woensdrecht aan. Prinses Beatrix droeg een deux-pièces van blauwgrijze zijde met witte noppen en een bijbeho rend kapje van dezelfde stof Prins Bernhard droeg het um form van luitenant-admiraal der koninklijke marine. In hun gevolg bevonden zich jonkvrouwe C. E. B. Roëll, hof dame van H. M. de Koningin kapt.-lt. ter zee P. J. S. de Jong adjudant van H. M. de Koningin lt. ter zee der le kl. W. van Ros sem, adjudant van Z. K. H. Prins Bernhard en gen.-majoor C. F. Pahud de Mortanges, chef van het militaire huis van H. M. de Koningin. Ter begroeting waren op het vliegveld aanwezig majoor-vlie ger J. H. Coppens, commandant van de vliegbasis IVoensdrecht, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, Commissaris der Koningin in Zeeland en de heer L. A. J. Mai- zarac, burgemeester van Woens drecht. BEZOEK AAN DE „JACOB VAN HEEMSKERCK". ter Van H. M. de Koningin, vice- admiraal N. A. Rost van Tonnin gen, verschillende marine-autori teiten, de president-commissaris van .de Ned. Ver. Scheepsbouw Bureaux N.V., de heer ir M. H. Damme Sr., allen vergezeld van hun echtgenoten. De Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, jhr De Casembroot en de burgemeester van Vlissingen, mr B. Kolff ver gezelden de vorstelijke bezoekers op een autotocht door de Schelde- stad naar de bouwloods, waar het gezelschap werd ontvangen door de directeuren van „De Schelde" de vlag-officier materieel, schout-bij-nacht H. H. L. Pröp- per. Nadat verschillende personen, rechtstreeks betrokken bij de bouw van de „Limburg", waren voorgesteld, overhandigde de 8-jarige Joan Emy Hupkes, doch ter van de directeur, bloemen aan Prinses Beatrix. DE TEWATERLATING. Het door minister Erhard tot de Duitse handel en de industrie gerichte appèl de prijzen te ver lagen, teneinde een eindeloze reeks van stijging van lonen en prijzen te voorkomen, heeft in eerste instantie geen goed ont haal gevonden. De gemeenschap van de Duitse detailhandelaren heeft al aanstonds de onmogelijk heid van prijsverlagingen gepro clameerd. De winstmarge van de handel is volgens de gemeen schap te gering om prijsdalingen toe te laten. De scherpe concur rentie zou er volgens de gemeen schap toe hebben geleid, dal veel hogere kosten voor reclame enz. gemaakt moeten worden. Een van Erhards klachten was even wel, dat de concurrentie lang niet scherp genoeg was. Ook de president van de boe renbond heeft laten verluiden, dat de boeren niet van hun eis tot verhoging der melkprijzen zullen afzien. De socialisten heb ben Erhards plannen aangeduid als gefingeerde strijd, waarin de regering de verbruikers slechts met lege beloften wil afschepen. De regering heeft met verlaging van invoerrechten, opening van de grenzen, verlaging van de omzetbelasting en invoering van prijscontrole wapenen genoeg in handen, doch zij wil deze volgens de socialisten niet gebruiken. Bijzonder scherp hebben de so cialisten gereageerd op Erhards pleidooi voor het toelaten van vreemde arbeidskrachten. Volgens de socialisten zou dat er slechts toe strekken de ar beidsmarkt te verruimen en daar door de loonbeweging te blok keren. Ook de vakbond der me taalbewerkers heeft weliswaar steun toegezegd aan alle plannen tot prijsverlaging, doch tegelijk verklaard, dat de looneisen zullen worden gehandhaafd. NATIONALE TREKPAARD TENTOONSTELLING TE DEN BOSCH GEOPEND. Gisteravond, tijdens de offici ële ontvangst op het stadhuis te 's-Hertogenbosch, is de 23e na tionale trekpaardententoonstel ling der koninkl. vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" sym bolisch geopend. De burgemeester van 's-Herto genbosch, mr H. J. M. Loeff, ver welkomde het hoofdbestuur der koninkl. vereniging, de consuls van België en Frankrijk en de gasten van genoemd hoofdbe stuur, onder wie enkele buiten landers. In zijn dankwoord zinspeelde de algemeen voorzitter, de heer J. A. Stols uit St. Philipsland, op dé jubileumtentoonstelling over twee jaar, wanneer de 25e trek paardenshow zal worden gehou den. De 23e tentoonstelling duurt tot en met 7 September en zal worden afgesloten met de tradi tionele demonstratie op de ter reinen van het gemeentelijk vee- marktbedrijf. WOENSDAG 7 SEPTEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 4.46 5.21 6.01 6.11 5.05 5.40 6.20 6.30 ZON MAAN Van het Nederlandse consu laat te Berlijn is bericht ontvan gen, dat de groep van zeven on langs uit Russische gevangen schap ontslagen Nederlanders, onder wie zich echter vermoede lijk één persoon bevindt van an dere nationaliteit, Maandag aan de Nederlandse autoriteiten te Berlijn zijn overgedragen. Na identiteitsonderzoek zul len de vrijgelatenen, die dit wen sen, zo spoedig mogelijk naar Nederland reizen. Oorspronke lijk was gemeld, dat de groep uit acht personen zou bestaan. Naar D.P.A. uit Berlijn meldt, maakten de Nederlanders deel uit van een groep van 27 perso nen, omvattende, behalve Neder landers, Zwitsers, Belgen, Denen, Fransen en Amerikanen, die Maandag allen zijn overgedra gen. Veertien van de 27 hebben deel uitgemaakt van de voorma lige Duitse wehrmacht. Onder de overgedragenen wa ren 2 Fransen, 8 Belgen, 3 Ame rikanen, 2 Zwitsers en een niet gespecificeerd aantal Denen. Twee van de Amerikanen waren militairen, die al zeven jaar ver mist werden. De door de Russen vrijgelaten Nederlanders verwachten, dat zij heden Berlijn mogen verlaten om zich huiswaarts te begeven. Eén van hen vertelde in het tehuis van het Duitse Rode Kruis in Berlijn, waar de vrijge latenen de nacht zullen door brengen, dat hij de laatste drie jaren kok was geweest in een kamp van 150 Russische dwang arbeiders in Bonyuk in 't Oeral- gebergte. Voorts vertelde hij, dat zij in het kamp „alles had den wat zij wensten". Zij ver dienden tussen 300 en 500 roe bels per maand, terwijl 7 roebel voldoende waren voor het dage lijkse rantsoen voedsel. Ik ont ving, aldus vertelde de vrijge latene aan journalisten, pakjes van mijn vrouw en natuurlijk kunt u zich indenken hoe blij ik ben thans op weg naar huis te zijn. Hij was de enige vreemde ling in het dwangarbeiderskamp geweest. Verder vertelde deze Nederlander, dat hij met de an dere Nederlanders en de rest van de 27 gevangenen was vrij gelaten uit het „Potma Assem bly" kamp nabij Moskou, maar hij wist niets over de omstandig heden van de anderen. De overige zes Nederlanders weigerden hun namen op te geven of een interview toe te staan. Eén van hen zeide wel, dat hoewel hij de Nederlandse nationaliteit bezat, hij relaties bezat in West-Duitsland en dat hij nog niet zeker wist of hij naar Nederland zou terugkeren. Een andere vrijgelaten Neder lander zeide, dat de tijd nog niet rijp was om van zijn leven in de Sowjet-Unie te vertellen, zolang „onze honderden medegevange nen niet zijn vrijgelaten". „Zij vertrouwen op ons". Begeleid door de rijkspolitie onder commando van maj. W. H. van Ballegoijen de Jong werd daarop de tocht naar Vlissingen per auto aanvaard. Aan de Nieuwe Vlissingseweg werd het hoge gezelschap bij de aankomst van de gemeentegrens van Vlissingen begroet door de burgemeester van de Schelde stad, mr B. Kolff. Met een ere- escorte van de Kon. Marechaus see ging men via de Prins Hen drikweg naar Hr. Ms. „Jacob van Heemskerck" in de eerste binnenhaven. Bij aankomst meld de zich de commandant maritie me middelen, tevens comman dant van Hr. Ms. „Jacob van Heemskerck", kapt. ter zee N. W. Sluyter. Prinses Beatrix en Prins Bernhard passeerden daar na de tamboers en pijpers, die de parademars sloegen, de mari- niersjrapel en de gewapende macht, welke onder bevel stond van de lt. ter zee der 2de klasse o. c. (oudste categorie) J. A. Jet- ses, waarna zij de valreep op gin gen. De vorstelijke bezoekers werden aan boord verwelkomd door ir C. Staf, minister van Ma rine, de bevelhebber der zeestrijd krachten vice-admiraal A. de Booy, de commandant zeemacht Nederland, vice-admiraal F. T. Burghard. Op het achterdek stonden de officieren en onderofficieren aangetreden. Hier stelde kapt. ter zee Sluyter de commandanten voor van de in Vlissingen aan wezige marine-bodems. Namens de bemanning van Hr. Ms. „Jacob van Heemskerck" werd aan Prinses Beatrix, ter ge legenheid van haar eerste offi ciële bezoek aan een bodem der kon. marine, een geschenk aan geboden. Dit geschenk was een door de bemanning zelf ontwor pen en vervaardigd Smyrna vloerkleedje, ivoorkleurig, waar op in de vier hoeken een blauw anker is aangebracht; in het mid den zijn twee ankers gekruist in rood geknoopt. Na een kort verblijf in de ka juit gingen Prinses Beatrix en Prins Bernhard van boord. On middellijk volgde het traditionele eerbewijs der marine, het joelen der bemanning, waarna 21 sa luutschoten werden afgegeven. Voor de tewaterlating besteeg Prinses Beatrix, begeleid door ir Staf, en de heer Hupkes, direc teur van „De Schelde" de tri bune. Zij knipte het lint door waarna de fles champagne tegen de wand van het schip stuk sloeg. Tot grote vrolijkheid van de vorstelijke bezoekers en alle aanwezigen spatte de cham pagnefles niet geheel kapot, zo dat het kostelijk vocht uitstroom de over een groepje kijkers, dat onder aan de tribune stond en dat aldus rijkelijk besproeid werd. Prinses Beatrix doopte het schip onder het uitspreken van de woorden: „Ik doop u „Lim burg" en wens u behouden vaart." Daarna nam de Prinses het bijltje ter hand om de kabel door te hakken, waarmede de laatste beletselen werden weggenomen. Het was een vlijmscherp gesle pen gepolijst stalen bijltje met bewerkt palmhouten steel, dat gemaakt is in de trant van de oude beeldhouwwerken, zoals die vroeger op de scheg waren aangebracht. Te precies 12 uur liep het schip vlot te water on der aller gejuich en terwijl de Kon. Harmonie „Ons Genoegen" uit Vlissingen het Wilhelmus deed horen. Vervolgens maakten de vor stelijke bezoekers nog 'n rondrit over de werven van „De Schel de", waarbij o.a. een bezoek werd gebracht aan de zo juist geheel gereorganiseerde bedrijfs- school, welke onder leiding staat van het hoofd personeels- opleiding, ir C. J. A. Bax. Prin ses Beatrix onderhield zich nog een kort ogenblik met de leer ling-metaaldraaier C. P. J. van de Velde, een 17-jarige aspirant vakman, die nu twee jaar de cursus volgt. In de bedrijfsschool kon men de werkstukken bezichtigen, welke door de leerlingen werden vervaardigd. In de ontvangsthall werden de vorstelijke bezoekers toege sproken door de heer Hupkes, directeur van „De Schelde waarna voorts het woord ge- voerd werd door minister Staf en de Commissaris der Koningin in Limburg, dr Houben. De heer Hupkes verzocht de Prinses een heildronk uit te brengen op de „Limburg en haar bemanning. Hij bood Prin ses Beatrix een speciaal ge schenk aan, n.l. een schakelarm band van wit goud met tien scha kels. Iedere schakel is bezet met een safier en diamanten in bril- liantslijpsel. De armband werd ontworpen door de Nederlandse juwelenontwerpstermej. A B. van der Meulen, en vervaardigd het atelier van haar vader, J. Th. van der Meulen te Den Haag. De schakels zijn één voor één met de hand gebogen, de ver bindingsschakels zijn gemaakt uit gebogen plsst, waar overheen drie fijne draadjes gesoldeerd ^Daarmede was het officiële gedeelte van dit bezoek ten ein de. Na de lunch namen de vor- stelijke bezoekers omstreeks kwart voor twee afscheid om naar Woensdrecht terug te gaan per auto, vanwaar per vliegtuig naar Soesterberg werd gevlogen DE „LIMBURG" De onderzeebootjager „Lim burg" behoort tot de b-klasse Het schip meet 2700 ton en heen 4 kanons van 12 cm. Verder is het voorzien van alle bewape ning voor de bestrijding van on derzeeboten. De machinecapaci teit is 60.000 pk en de snelheid 36 mijl per uur. De bemanning telt 250 koppen. Op 1 Mei zal de proefvaart naar Schotland be ginnen. Óp de werf „De Schelde zijn tot dusver 2 A-jagers gebouwd, namelijk de „Zeeland" en de „Noord-Brabant", thans is de „Limburg" een B-jager,'te water gelaten en de „Utrecht", ook een B-jager is nog in aanbouw. In totaal heeft onsland neger, B-jagers, waarvan -er nu vijf te water zijn gelaten. AANKOMST BIJ SCHELDE". ,DE Thailand en andere kleine lan den in de V. N. gaan gezamen lijk de eis stellen, dat het veto recht van de grote mogendheden ten aanzien van de toelating van nieuwe leden, de vreedzame regeling van geschillen en de benoeming van de secretaris generaal wordt afgeschaft, zo heeft de Thailandse minister van Buitenlandse Zaken, prins Wan Waithajakon, verklaard, die op tien dezer naar New York ver trekt om de zitting der algemene vergadering bij te wonen. De minister verklaarde, dat een desbetreffend voorstel zal worden ingediend wanneer de herziening van het handvest aan de orde is. Te elf uur kwamen de vorste lijke bezoekers en hun gevolg aan bij het hoofdgebouw van de Kon. Mij „De Schelde", waar zij werden verwelkomd door de di recteuren, de heren J. W. Hup kes en ir C. Kapsenberg. Nadat in de hall de commissarissen der N.V. waren voorgesteld alsmede verschillende marine-autoriteiten, volgde een begroeting in de di rectiekamer door de president commissaris van „De Schelde", dr L. G. Kortenhorst alsmede mevr. E. HupkesDamme en mevr. W. Kapsenbergvan IJs- selstein. Voorts waren daar aanwezig minister Staf, de secretaris-gene raal van het ministerie van Ma rine, de heer J. J. van Houten, de Commissarissen der Koningin in de provincies Zeeland en Lim burg, resp. jhr mr A. F. C. de Casembroot en dr F. J. M. A. Houben, de opperceremoniemees- Dr H. Gerardus Luttig, lid van de Eerste Kamer van het parle ment der Unie van Zuid-Afrika, maakt een rondreis door de West-Europese landen en ver toeft op het ogenblik in Neder land, waar hij sedert zijn studie aan de Leidse universiteit twin tig jaar geleden niet meer is ge weest. Dr Luttig maakt een studie van de ontwikkeling van Europa na de tweede wereldoorlog en vooral in Nederland heeft hij bijzondere belangstelling voor de economie. Tijdens een bezoek aan de Ne derlands-Zuid-Afrikaanse vereni ging te Amsterdam vertelde hij Maandagmiddag verbaasd te staan over de wederopbouw in ons land en over het economisch herstel. „De positie van de Ne derlanders in de wereld is groter dan ze eigenlijk zelf beseffen", zo was de mening van dr Luttig. „Men moet het grootste respect hebben voor de energie en durf waarmee de wederopbouw is aan gepakt." Ook was hij verbaasd over het tempo waarmee gebouwd wordt ter aanvulling van het ontstellen de woningtekort. „Hele steden verrijzen uit de grond en ik ken de stad waar ik gestudeerd heb. Leiden, nauwelijks meer terug." Hij achtte de mentaliteit van de Nederlanders meer internatio naal geworden. Dr Luttig bestudeert in ons land vooral de opleiding van de vakarbeiders en de organisatie van het nijverheidsonderwijs. Hij heeft met de emigratie- dienst van gedachten gewisseld over de mogelijkheid tot het doen emigreren van meer geschoolde vakmensen naar de Unie van Zuid-Afrika. „Wij hebben nog oneindig veel vakmensen nodig en we zullen alles in het werk stellen om de voorwaarden zo gunstig mogelijk te maken", zo zei dr Luttig. Hij studeerde 21 jaar geleden geschiedenis en volkenkunde aan de Leidse universiteit en promo veerde in 1934 bij prof. dr Josse- lin de Jong, de bijna 80-jarige hoogleraar; dr. Luttig bezocht hem dezer dagen. Hij vertrekt Donderdag uit Ne derland en gaat via Oostenrijk, Frankrijk en Italië terug naar de Unie. Bij de Nederlands-Zuid Afri kaanse vereniging was ook te gast de 64-jarige secretaris van de Zendingsvereniging van cte Oranjevrijstaat, ds D. G. van der Merwe. Ook hij zei verbaasd te staan over het herstel van de oorlogsschade. „Ik weet wat een door de oorlog verwoest land be tekent, want als 10-jarige jongen ben ik meegetrokken in de com mando's van de Transvaalse Boe renoorlog". De reis van ds Van der Merwe naar ons land draagt een privé- karakter. NIEUWE TEGENSLAG VOOR DE „JOPETER." Het Noorse vrachtschip met passagiers-accomodatie Jopeter" dat sinds Zaterdag ter hoogte van Oost-Groenland in het ijs vastzit, heeft een nieuwe tegen slag ondervonden, doordat het bij een poging om open zee te bereiken zijn schroef verspeelde Het vaartuig, dat, gecharterd door de Deense regering, weer stations op Groenland van voor raden voorziet, heeft negentien passagiers en een bemanning van vijftien leden aan boord. Het meet 860 ton. Kapitein Nakken wilde Maan dag evenwel nog niet van red dingsacties horen. Volgens het bureau van de Amerikaanse luchtmacht op New Foundland bestaan er voor de opvarenden van de „Jopeter" twee mogelijk heden: of zij moeten zich met hefschroefvliegtuigen van boord laten halen, of er moet een ijs- breker te hulp worden geroepen, wat echter dagen of zelfs weken kan duren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1