r Nieuw beroep van Burns op Egypte en Israël WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN De socialisten en Adenauers reis naar Moskou Nieuwe incidenten bij Gaza Staat van beleg in Buenos Aires Sabotage in Israël De toestand op Cyprus De «E 55» gesloten met ruim drie millioen bezoekers MAANDAG 5 SEPTEMBER 1955. 10e Jaargang No. 3551. salons „robent Nieuwe Canadese stafchef Vervanging bureau-lrian door noodbestuur Verklaring van Peron Verklaring van premier van Malakka JL Jaarbeurs te Gerit Beroep van Tito op Zuidslavische emigranten Britse autoriteiten eisen uitlevering van Chirees ITankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct VRUEZ Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: mJmum exm advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adr«* Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uar. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 atsr. Generaal-majoor Edeson Burns, het hoofd van de commissie der V.N. voor het toezicht op het be stand in Palestina, heeft Zater dag nogmaals een beroep gedaan op Egypte en Israël, het bestand stipt na te leven. Men gelooft, dat als deze nieu we oproep zou falen, generaal Burns zal aanbevelen de Veilig heidsraad der Ver. Naties bijeen te roepen om de kwestie te be spreken. In V.N.-kringen in Jeruzalem is Zaterdagavond vernomen, dat EXTRA TREINEN TIJDENS NA-JAARSBEURS. Tijdens de najaarsbeurs, die van 6 tot 15 September in Utrecht ge houden wordt, zullen de Neder landse Spoorwegen op de lijnen AmsterdamUtrecht, Zwolle Utrecht, RoosendaalDen Bosch —Utrecht en Den HaagRotter damUtrecht, extra treinen la ten rijden op voor standhouders en bezoekers geschikte uren. VRAGEN OVER VERHOGING DER P. T. T.-TARIEVEN Het Eerste-Kamerlid de heer De Vos van Steenwijk heeft aan de minister van Verkeer en Water staat de volgende schriftelijke vragen gesteld: 1. Zijn de geruchten, dat de re gering zal overgaan tot verho ging der P. T. T.-tarieven, juist? 2. Zo ja, hoe rijmt een eventu ele verhoging zich met de her haaldelijk van regeringswege uitgesproken opvatting, dat er thans rust moet zijn op het ge bied van lonen en prijzen? JAPANSE OORLOGS MISDADIGERS IN VRIJHEID. De Japanse minister van Justi tie, Sjiro Hanamoera, heeft Za terdag bekend gemaakt, dat Don derdag 34 door Nederlandse en Amerikaanse rechters veroordeel de Japanse oorlogsmisdadigers uit de Soegami-gevangenis te To kio zullen worden ontslagen. In de genoemde gevangenis be vinden zich nog ruim 500 door geallieerde rechtbanken veroor deelde oorlogsmisdadigers. BUITENLANDSE DIPLOMATEN NAAR ATOOMCENTRALE BIJ MOSKOU UITGENODIGD. De hoofden der buitenlandse diplomatieke missies in Moskou ztin uitgenodigd om Dinsdag een bezoek te brengen aan de atoom centrale in de nabijheid van Mos kou. De centrale bevindt zich naar men meent op een afstand van ongeveer 100km van Moskou. GUZMAN IN TSJECHO- SLOWAKIJE. Kolonel Jacobo Arbenz Guz man, de voormalige president van Guatemala, is Zaterdag met zijn gezin in Tsjecho-Slowakije aangekomen, zo meldt het Tsje- choslowaakse persbureau Cete- ka. Hoe lang hij in Tsjecho-Slo wakije zal blijven en met welk doel hij daarheen is gegaan, is niet gezegd. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Maandagoch tend tot Maandagavond. Veranderlijke bewolking. Veranderlijke bewolking met voornamelijk in het noordwesten kans op wat regen. In het zuid oosten aanvankelijk nog zonnig. Overwegend matige wind tussen zuid en zuidwest. Ongeveer de zelfde temperatuur als gisteren. DINSDAG 6 SEPTEMBER. Breskens 4.06 4.22 Terneuzen Hansweert Walsoorden 4.41 4.57 5.21 5.37 5.31 5.47 ZON MAAN op onder op onder Sept. 6 6.00 19.20 20.31 11.19 7 6.01 19.18 21.07 12.38 8 6.03 19.16 21.54 13.53 9 6.05 19.13 22.53 14.57 10 6.06 19.11 15.50 11 6.08 19.09 0.03 16.32 het Egyptische opperbevel in ver band met de gespannen toestand de evacuatie van alle gezinsleden van militairen uit het gebied van Gaza heeft gelast. Het treinver keer tussen Gaza en Egypte is gestaakt, aldus dit bericht, waar van geen bevestiging uit andere bronnen is verkregen. Een woordvoerder van het Is raëlische ministerie van Buiten landse Zaken, verklaarde Zater dagavond naar aanleiding van de oproep van Burns, dat Israël zich reeds bij de eerste oproep bereid had getoond de strijd te staken, als Egypte zich van alle vijande lijkheden zou onthouden. Israël heeft echter geen antwoord in die zin van Egypte ontvangen. „Het spreekt vanzelf", aldus de woord voerder, „dat als van de andere kant de aanvallen voortgezet worden, Israël zich het recht voorbehoudt zich te verdedigen". de kapper mef bei aparte coclwt markt 16 brouwerijstraat 9 terneuzen voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen, aparte salon voor huidverzorging, depositair „lamgome"-dr. payot" -„yardley". Luit.-generaal Howard Graham is luit.-generaal Guy Simonds op gevolgd als stafchef van het Ca nadese leger. Generaal Graham, die als een voudig soldaat is begonnen, was tijdens de oorlog hoofd van de leger-verbindingsdienst in Eon- den. Simonds was stafchef sinds 1951. Een woordvoerder van het Is raëlische leger heeft meegedeeld dat Egyptenaren een bron van het dorp Mavkiim, nabij de Noor delijke uitloper van het grensge bied van Gaza, hebben opgebla zen. Het was de tweede maal, dat dit in de afgelopen nachten ge schiedde. Zaterdagmiddag werd uit Tel Aviv gemeld, dat Egyptische bat terijen Zaterdagochtend begon nen zijn met het beschieten van twee Israëlische dorpen bij de grens van het gebied van Gaza. De gehele ochtend door vuur den de Egyptenaren nu en dan granaten af. Israëlische strijd krachten hebben het vuur beant woord, aldus genoemde woord voerder. Volgens berichten uit andere Is raëlische bron werd ook in de middaguren nog met kanonnen en mortieren geschoten. De afdeling Palestijnse zaken van het Egyptische departement van Oorlog heeft Zaterdag te Cairo bekend gemaakt, dat Is raëlische strijdkrachten Zater dagochtend het vuur hebben ge opend op het dorp Deir el Ballah in het gebied van Gaza. Egypti sche strijdkrachten beantwoord den het vuur, dat ruim een uur aanhield. Volgens een bericht uit Gaza zijn tenminste 20 Israëlische sol daten gewond. De Israëliërs wa ren, aldus deze berichten, met pantserwagens het gebied van Gaza binnengetrokken en hadden het vluchtelingenkamp El Beregh beschoten. Van militaire zijde te Tel Aviv zijn de berichten, dat Israëlische troepen Zaterdag op Egyptisch gebied zijn doorgedrongen, ech ter tegengesproken. Jordaanse verzekering aan Egypte. Said el Moefti, de Jordaanse premier heeft de ambassadeurs van Engeland en de Verenigde Staten Zaterdag meegedeeld, dat Jordanië Egypte zal steunen, ais de Israëlische aanvallen in het grensgebied van Gaza .„voortdu ren." De premier heeft de Egyp tische zaakgelastigde in Amman doen weten, dat Jordanië Egypte militaire hulp zal verlenen als het tot een oorlog met Israël zou komen. Syrië en Irak hebben reeds eer der verklaard Egypte in dat ge val te zullen bijstaan. 1 RUSLAND BIEDT EGYPTE WAPENS AAN. De Egyptische plaatsvervan gende premier, Gamel el Din Sa lem, heeft Zondag toegegeven dat Rusland wapens heeft aange boden aan Egypte. Hij zei: ,,We zijn bereid dit aan bod te accepteren als de Europe se landen, die ons wapens hebben beloofd, .niet bereid mochten blij ken hun contracten te vervul len". De plaatsvervangende pre mier, die officier is bij de Egypti sche luchtmacht, verklaarde dit bü aankomst op het vliegveld van (Calcutta uit Birma. Hij zal tien dagen in India blijven. De politieke voorbereidingen voor dr Adenauers reis naar Moskou zijn Vrijdag in Bonn be ëindigd zonder dat overeenstem ming tussen de opvattingen van regering en oppositie werd bereikt over het belangrijkste vraagstuk, dat in Moskou aan de orde zal worden,gesteld. Nadat dr Adenauer de leiders der vijf parlementaire fracties had geïnformeerd over de strate gie, die hij in Moskou denkt te volgen, hebben de socialisten de leiding van hun partij bijeen geroepen om hun houding tegen over dit conferentieprogram te bepalen. De partij verweet de bondskanselier, dat hij „ook nu weer" niets gedaan zou hebben om een gemeenschappelijke hou ding van alle partijen inzake de behandeling van het probleem der Duitse eenheid te bereiken. Instede van overleg met de oppo sitie te plegen had de bondskan selier zich er, volgens een com muniqué van de socialistische partij, toe beperkt de oppositie na het afsluiten van de voorbe reiding der reis mede te informe ren. Daarom heeft de partij haar houding voorbehouden tot na de conferentie. Zij heeft ook vastgesteld, dat de deelneming van de socialistische afgevaardigde professor Carlo Schmid aan de reis geen enkele verplichting der partij tegenover de regeringsdelegatie inhoudt. Schmid is door dr Adenauer uit genodigd als tweede voorzitter van de buitenlandse commissie van het parlement deel der dele gatie uit te maken. De socialistische partij heeft daarnaast nog eens opnieuw haar eigen mening ten aanzien van de conferentie bekend gemaakt. Zij eist opnieuw, dat zowel de Weste lijke geallieerden als de bondsre publiek bereid zullen zijn de At lantische binding van W.-Duits- land prijs te geven, wanneer dit een hereniging van het land mo gelijk zou maken. De partij sprak de mening uit, dat alle vier 'de bezettende mogendheden haar pogingen de delen van Duitsland of geheel Duitsland in de militai re systemen van Oost en West te betrekken, zouden moeten opge ven. Deze opvatting van de oppo sitie staat in lijnrechte tegenstel ling tot die van dr Adenauer, die er zo juist nog op heeft doen wij zen, dat de in de verdragen van Parijs aangegane verbintenissen voor de bondsregering als vol dongen feiten gelden, die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Dr Adenauer heeft niet ver zuimd het Duitse volk voor te houden, dat men in de gegeven omstandigheden niet op een snelle ontwikkeling in de richting van het herstel der Duitse een heid kan rekenen. Hij gaat voort geduld te prediken. Ook Vrijdag avond heett de bondskanselier in een rede voor zijn partij in Bo- chum nog eens gewaarschuwd voor optimistische verwachtin gen, die van de Moskouse confe rentie nog altijd klinkende een heidsmunt zouden verhopen. Men mocht, zo zeide Adenauer, niet vergeten, dat het herstel van de eenheid van Duitsland een ver plichting van de vier bezettende mogendheden was, die deze op hun volgende conferentie in Ge- nève zouden moeten behandelen. Bij zijn bezoek aan Moskou kon de Duitse eenheid weliswaar wor den behandeld, doch men mocht niet vergeten, dat dit gesprek tus sen de beide Geneefse conferen ties in viel. Een daverend applaus verwierf Adenauer toen hij de hoop uit sprak, dat de vrijlating van de in Rusland veroordeelde Duitse ge vangenen een belangrijk punt der onderhandelingen zou vor men. Wat dit onderdeel der con ferentie betreft, hebben uiteraard de socialisten hun volledige steun toegezegd aan de pogingen van de bondskanselier. Een der rege ringspartijen, de vluchtelingen- partij, heeft het initiatief geno men om grote demonstraties te organiseren, teneinde het plei dooi van Adenauer voor de ge vangenen te ondersteunen. Daar bij zal volgens de partij tegelijk de teruggave van de verloren Oostduitse provincies moeten worden verlangd. DE TOESTAND IN ALGERIJE. BÜ botsingen en verzetsdaden in het departement Constantine zijn Zaterdag vier opstandelingen gedood en drie krijgsgevangen gemaakt. De Franse ordetroepen verloren twee doden en vier ge wonden. Voorts zijn vier Moham medaanse burgers, die waren ont voerd, door verzetslieden ver moord. Op verscheidene plaatsen in het departement werd sabota ge gepleegd aan gebouwen en te legraafpalen. Er deden zich ook gevallen van brandstichting en aanslagen op Mohammedaanse burgers voor. Naar Israëlische jpolitie Zondag heeft medegedeeld hebben een aantal Egyptenaren in het gebied van Nitzania ten oorden van Ga za Zaterdagavond een deel van een waterpijpleiding opgeblazen. Volgens de politie werd er enige schade aangericht ven ging een hoeveelheid water verloren. Intussen hebhen Zondag zowel Israël als Egypte bekendgemaakt het jongste verzoek van generaal- majoor Burns tot 'n staking van de vijandelijkheden te aanvaar den. Generaa] Burns had .gevraagd vóór 16.00 uur Nederlandse tijd De Indonesische regering over weegt thans de opheffing van het bureau-lrian, zo heeft P.I.A. ver nomen. Het hoofd van 't bureau, Silas Papare, heeft dit bevestigd doch hij kon niet mededelen, wan neer- dit voornemen uitgevoerd zou worden. Hij voegde eraan toe dat het bureau, waaraan zes per sonen zijn verbonden, zelf reeds aan de vorige regering had voor gesteld, tot opheffing over te gaan en het bureau te doen ver vangen door een noodbestuur voor het gebied West-Irian. Pa- pare achtte het mogelijk, dat het kabinet-Harahap dit voorstel zou goedkeuren. Britse militairen hebben Zater dagavond de auto van aartsbis schop Makarios, leider van de be weging voor aansluiting van Cy prus bij Griekenland, aangehou den en doorzocht. Dertig Griekse verzetslieden, die zwarte maskers droegen, heb ben Zaterdagochtend vroeg een overval gepleegd op het politie bureau van het dorp Paralini, dat ongeveer 10 km ten Zuiden van Famagusta is gelegen. De overvallers kwamen in twee vrachtauto's aanrijden. Zij maak ten zich van wapens en ammuni tie meester, vernietigden tele foon- en radio-installaties en ver scheurden stukken. Een buiten óp post staande poli tieman en drie collega's, die zich binnen bevonden, werden door de verzetsstrijders overvallen en geboeid, terwijl hun door een prop in de mond werd belet te schreeuwen. Men meent, dat de overval, die slechts enkele minuten duurde, is georganiseerd door de „Eoka", de op Cyprus ondergronds wer kende beweging, die aansluiting van het eiland bij Griekenland wil. Het bestuur van Cyprus heeft van Zaterdag tot Dinsdag al het verkeer tussen 6V2 uur 's avonds tot 4 uur 's morgens in Famagu- ta en 8 omringende dorpen in verband met deze overval verbo den. Men verwacht, dat de politie en leger in het gebied nachtelijke razzia's zullen ondernemen. Zaterdagmiddag zijn in een sein post van de Britse luchtmacht, 7 km ten Westen van Famagus ta, 2 bommen ontploft, waardoor een Cyprische Turk zwaar en een Britse vliegerofficier licht wer den gewond. antwoord, op zijn verzoek te krij gen. Israël zei in een nota aan de hoofdwaarnemer van de Verenig de Naties, dat al zijn strijdkrach ten in het gebied van Gaza is be volen het vuren te staken. Israël verklaarde echter zich het recht voor te behouden zich in geval van hernieuwde Egyptische aan vallen onmiddellijk met de wa pens te verdedigen. WONINGBOUW IN VOOR MALIG RAMPGEBIED. Een complex van 48 woningen, ter vervanging van door de ramp van Februari 1953 verloren gega- ne huizen, te Oosterland is ge reed gekomen en door de aanne mers officieel aan de gemeente overgedragen. President Peron heeft de wet bekrachtigd, volgens welke de wet op het afkondigen v,an de staat van beleg in Buenos Aires van kracht wordt. Generaal Felix Maria Robles, directeur-generaal voor de bin nenlandse veiligheid, heeft de Ar gentijnen in een Vrijdagavond j.i. uitgevaardigde proclamatie ge waarschuwd dat pogingen tot het doen uitbreken van wanordelijk heden krachtig zullen worden te gengegaan. Scholen en instellin gen van godsdienstige aard zul len krachtdadig worden be schermd. Particulieren die wapens bezit ten, moeten deze binnen 24 uur bij de dichtstbij wonende rechter inleveren. De veiligheidstroepen hebben het recht huizen en openbare ge bouwen waarin mogelijk wapens zijn .verborgen, te doorzoeken. Voor het beleggen van openba re bijeenkomsten moet tevoren vergunning .worden aangevraagd, tenzij het samenkomen voor (nor male),) vermaaks- of culturele doeleinden betreft. Het is verboden wapens te ver voeren of te verkopen. „Wij zijn vastbesloten de orde tegen elke prijs te handhaven. De kracht van ons optreden zal af hangen van de intensiteit van Jret optreden der oppositie", aldus heeft president Peron verklaard tegenover een groep Peronisti- sehe leiders uit de provincie Cor doba. „Wij maken thans een pha se door die wij ais volgt kunnen omschrijven: het zijn de laatste stuiptrekkingen van een sterven de oligarchie", aldus de Argen tijnse president. Peron zeide verder onder meer: „Wij zijn sterker dan ooit en wij vrezen de oligarchieën minder dan ooit". „Wij zullen terugkeren naar de dagen van 1945" (toen de staats greep werd gedaan, die Peron uit eindelijk aan de macht bracht). „De vrede, die zij weigerden met waardigheid te sluiten zal hun thans met geweld worden afge dwongen. Het is een zaak van de politie en zij zal haar op gepaste wijze aanpakken". „Wij worden beschuldigd van aanvallen op de godsdienst. Wij willen echter de godsdienstige ge voelens van de religieuze mensen beschermen, doch wij willen ook hen beschermen, die geen geloof hebben". „Dit zijn alles slechts voorwend sels voor politieke manoeuvres en wij willen geen politiek onder godsdienstige voorwendsels. Wij bestrijden nog steeds middel eeuwse sentimenten en vooroor delen van heren, die niet alleen hun landgoederen willen bezitten doch ook hun lijfeigenen". „Wij zijn bereid in onze loop graven te sterven. Wie tracht ons er uit te verdrijven loopt het ge vaar vernietigd te worden". INKRIMPING VAN HET POOLSE LEGER. Radio-Warchau heeft Zaterdag bekend gemaakt, dat Polen zijn strijdkrachten vóór 20 December van dit jaar met 47.000 man zal verminderen. De afgevoerde militairen zul len tewerk worden gesteld in staatsbedrijven, industriële be drijven en in de landbouw. De vorige maand hebben de Sowjet-Unie, Tsjecho-Slowakije en Roemenië reeds aangekondigd dat zij hun legers zullen inkrim pen. „Indien de regering van Groot- Brittannië weigert binnen twee jaar interne autonomie en binnen vier jaar volledige onafhankelijk heid aan Malakka te verlenen, zal mijn regering aftreden en mijn partij, de alliantie, in het ge hele land het bestuur boycotten", zo heeft de premier van de Malei- se federatie, Tengkoe Abdoel Rahman, tegenover een vertegen woordiger van A.F.P. verklaard. De alliantie-partij beschikt in de wetgevende raad over een abso lute meerderheid. De ministerpresident voegde hier nog aan toe, dat zijn rege ring de status van dominion zai weigeren en slechts als vrij en gelijkwaardig deelgenoot binnen het Britse gemenebest wil blij ven. Aan de Britse minister van Koloniën, Lennox-Boyd, die eind Augustus een bezoek aan Malak ka heeft gebracht, had de pre mier een memorandum voor de Britse regering over deze kwestie meegegeven. TERRORISTEN IN MALAKKA SLAAN TOE. Communistische terroristen hebben Zondagmorgen in de staat Djohore 27 vrachtauto's aangehouden en in brand gesto ken. De waarde van de vracht auto's en lading wordt geschat op 125.000 gulden. De terroristen lieten de arbei ders, die zich in de vrachtauto'? bevonden, op vrije voeten en over handigden hun vlugschriften, waarin werd gewezen op het sue ces van de Maleise communisti sche partij in zijn campagne te gen de „Britse imperialistische bazen" en hun helpers. Intussen wordt vernomen, dat een van de meest beruchte com munistische terroristen in Malak ka, Phant Pitt, in Zuid-Djohore is gedood. Phant Pitt werd doodgeschoten door een van zjjn volgelingen, die zich vervolgens bij de autoritei ten aanmeldde. Het lijk van Phant Pitt is intussen door een patrouille van de veiligheidstroe pen gevonden. Van 10 tot 25 Sept. wordt te Gent de tiende jaarbeurs der Vlaanderen gehouden, waaraan een 18-tal landen zal deelnemen, onder welke Nederland. Ter ge legenheid van deze jaarbeurs wordt een drietal „internationale Afrikaanse studiedagen" en een internationaal scheikundig con gres gehouden. Bovendien is er een tentoonstelling georganiseerd van internationale grafische kunst en aanverwante industrie- en, alsmede een tentoonstelling van modelbouw. 9 op 12 September wordt een officiële Nederlandse dag gehou den waar de Nederlandse am bassadeur het woord zal voeren. De „E 55", die als een groot suc ces wordt beschouwd, ook finan cieel van bevoegde zijde werd verzekerd, dat de gemeentelijke millioenengarantie niet behoeft te worden aangesproken is Zaterdagavond om zeven uur, al thans wat de eigenlijke manifes tatie betreft, gesloten met een plechtigheid op het Elfprovin- ciënplein bij de Ahoy'hal. Van half zeven af speelden op het Elfprovinciënplein afwisse lend de muziekcorpsen van de Holland-Amerika-lijn, de koninkl. Rotterdamse Lloyd, de Shell Per nis en de Steenkolen Handelsver eniging. Om 7 uur begon de algemene voorzitter van de „E 55", ir J. W. Ernste, zijn sluitingsrede. Wij zien, zeide hij, de sluiting van de „E 55" niet als iets droe vigs. Integendeel, allen, die bij deze manifestatie betrokken zijn geweest, hebben haar beschouwd als een intermezzo. Na tien jaar hard werken aan de wederop bouw van Nederland wilden wij door de „E 55" aan het Neder landse volk en aan het buiten land laten zien, wat er in die jaren is gepresteerd, om daarna met vernieuwde ijver en geest kracht verder te bouwen aan de bloei en de welvaart van ons land en zijn bevolking. Het doel van de ,,E 55" is be reikt. Dat mogen we nu, aan het einde, met een gerust hart vast stellen, zei spr. Dezelfde samen werking, die het mogelijk heeft gemaakt, dat Nederland kon her rijzen, heeft ons ook in staat ge steld deze manifestatie tot een goed einde te brengen. Het bezoe- kërsaantal heeft aan de verwach tingen voldaan. Ook uit het bui tenland zijn er vele, vooral be langrijke, bezoekers komen kij ken. Door de „E 55" is de naam van Nederland en van Rotterdam opnieuw over de gehele wereld gegaan. Na deze rede hebben 24 jonge ambachtslieden onder tromgerof fel de nationale vlag en de pro vinciale vlaggen gestreken. Het strijken van de nationale vlag ge schiedde door twee leerlingen van de Chr. Huygensschool. Het dun doek werd daarna overhandigd aan mevr. Van Walsum, de echt genote van de burgemeester van Rotterdam. De vier muziekkorpsen lieten vervolgens gezamenlijk het Wil helmus horen, waarna 200 in het wit geklede meisjes nieuwe vlag gen omhoog staken, om aan te duiden, dat, al is de „E 55" be ëindigd, het opbouwwerk van Ne derland voortgang vindt. Voor het strijken der provincia le vlaggen waren jonge mannen gekozen, gekleed in werkpak, uit de volgende ambachten: stuca- doors, metselaars, timmerlieden, schilders, loodgieters, scheeps bouwers en metaalbewerkers. Met marsmuziek werd de plech tigheid besloten. De ,,E 55" blijkt ruim drie mil lioen bezoekers uit binnen- en buitenland te hebben getrokken. Toen Zaterdagavond om zeven uur de eigenlijke manifestatie met de plechtigheid der vlagstrij- king werd besloten, was men nog maar enkele honderdtallen van de drie millioen verwijderd. De poorten van de Unifesti bleven evenwel, zoals iedere dag, open. Zo kon het gebeuren dat om streeks acht uur de drie millioen- ste de controle passeerde. Het was de 73-jarige mevr. Johanna van den Berg—Slingerland uit Rotterdam, die vergezeld van haar 76-jarige man reeds het der de bezoek aan de „E 55" bracht. Door de enorme drukte op het feestterrein kon er van enige plechtigheid bij de ingang geen sprake zijn. Het werd tegen mid dernacht, dat het echtpaar op het terras van de „Heren Zeventien" op de Place Mondiale in bijzijn van burgemeester en mevr. Van Walsum, het voltallig bestuur van de „E 55" en organisator Kleijboer, gehuldigd werd. Het bejaarde echtpaar kreeg een tele visietoestel met aanleg aangebo den. Van acht uur af tot ver na mid dernacht heeft het nog nieuwe toeschouwers gestroomd. Op hei gehele feestterrein, het andere deel van het park incluis, kon men als het ware over de hoof den lopen. Op de Place Mondiale is het een afscheid met huldigin gen geworden, dat lang in de her innering zal blijven. Nog tot ver over drie uur in de morgen wa ren er groepen feestgangers, die de weg naar huis nog niet had den willen vinden. President Tito van Zuid-Slavië heeft Zaterdag, aan de vooravond van de viering van de „emigran- tenweek" in een rede verklaard, dat het levenspeil in Zuid-Slavië spoedig zal worden opgevoerd. Dat dit peil niet reeds veel hoger was, weet hij aan „verschillende elementaire calamiteiten" die het land verduurd had. Als het ge zond verstand en de goede wil in de wereld nu zouden zegevieren, zou Zuid-Slavië minder voor be wapening en meer voor de verbe tering van het levenspeil kunnen uitgeven, aldus Tito. Hij drong er bij de Zuidslavische emigranten verder op aan, te ijveren voor versteviging van de banden tus sen Zuid-Slavië en de landen waarin zij wonen. Het was even wel niet de bedoeling, dat de emi granten propagandisten zouden worden voor het sociale stelsel in Zuid-Slavië, omdat elk land zijn eigen ontwikkeling had. President Tito dankte de emi granten, in het bijzonder die in de V.S., Canada en Zuid-Amerika, voor hun morele en materiële steun aan het volk van Zuid-Sla vië tijdens en na de oorlog. De Britse autoriteiten te Hong kong zullen bij nationalistisch China de uitlevering verzoeken van de Chinees Tsjouw Tse Ming, zulks in verband met de sabotage aan het Indische vliegtuig „Kash mir Princess", dat bij Serawak in zee stortte, waarbij 15 perso nen, van wie acht functionarissen en journalisten uit continentaal China, om het leven kwamen. De Chinees is een gewezen employé van het vliegveld van Hongkong. Hij is in staat van beschuldiging gesteld wegens samenzwering tol moord.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1