Een compromis in Marokko? 26e zitting zaak-Jungschlager Irak wil Egypte helpen Minister Witte pleit voor verhoging productiviteit in het bouwbedrijf Adenauers reis naar de Sowjet-Unie WEERSVERWACHTING HOOGWATEK ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1955. 10e Jaargang No. 3550. WEKELIJKSE WERELDSCHOUW Streven naar zelfstandigheid overal in de gehele wereld DE ISRAËLISCHE KWESTIE Grote hoeveelheid heroïne ontdekt LANDGERECHT TE DJAKARTA Hittegolf in Californië Plannen van Tsjiang Kai-Sjek De conferentie over Cyprus Ouderdomsver- zekering en pensioen De stakingen in Chili De Duitse jeugd en het vroegere Duitse rijk Een «nieuwe koers* in Marokko op onder op onder Sept. 3 5.55 19.27 19.20 7.23 4 5.56 19.25 19.40 8.40 5 5.58 19.23 20.03 9159 6 6.00 19.20 20.31 11.19 7 6.01 19.18 21.07 12.38 Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: snAJmum p advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» ƒ1,—J iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adr«« Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uar. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. Noord-Afrika, Marokko in het bijzonder, blijft de aandacht van Frankrijk en de wereld trekken. De zuivering, ingezet na de moord-tonelen van de vorige week, is krachtig voortgezet, en Frankrijk heeft zelfs 60.000 man reservisten onder de wapenen geroepen, wel een bewijs hoe be denkelijk de toestand in Marokko en tegelijk in Algiers werd ge acht. De opperbevelhebber der Franse strijdkrachten in Marok ko, generaal Duval, heeft bij een vliegtuigongeluk het leven ver loren, en reeds dadelijk zijn daar aan verdachtmakingen vastge knoopt. Toen de resident-gene raal Grand val bij zijn begrafenis het woord wilde riemen, is hij zelfs uitgejouwd door in Marok ko gevestigde Fransen, die hem slapheid verweten. Grandval is ook te Aix-les- Bains verschenen, waar de uit vijf ministers bestaande rege ringscommissie met de verschil lende Marokkaanse groepen overlegde, ook met de Nationa listische Istaqlal. Men is daar tot een voorlopig compromis geko men, waarbij sultan Afara, of hij wil of niet, het veld zal moeten ruimen, terwijl Faure als resi dent-generaal Grandval zal offe ren, die zijn zich terug te trekken. Dit compromis geldt zowel tussen de nationalisten in Marokko als tussen de twee stromingen, die zich in de Franse regering ken baar maakten. Zo sterk is de ver deeldheid geweest, dat president Coty de ex-Gaullisten, die krach tiger optreden wensten en niet wilden inzien, dat reeds te lang Frankrijk heeft geaarzeld over de wijze, waarop de moei lijkheden in Marokko dienden opgelost. In de plaats van de sultan komt nu een troon-raad van drie leden, welks voorlopige taak voornamelijk is om een regering van uiteenlopende schakeringen te vormen en orde en rust te her stellen. Men is intussen weinig gerust, dat niet nieuwe uitbar stingen, hetzij van Marokkaanse, hetzij van Franse zijde in Marok ko zullen volgen. Maar de details van het compromis brengen op nieuw moeilijkheden in de rege ring te Parijs. AMERIKA ONGERUST. Het is begrijpelijk, dat er in deze omstandigheden in Ameri ka ook ongerustheid heerst over de positie van Frankrijk. Want de Franse versterkingen zijn, zij het dan ook tijdelijk, aan de Nato-divisies onttrokken. Boven dien heeft Amerika Vliegtuigba ses in Marokko, die gevaar zou den lopen bij nieuwe onrust, ter wijl Amerika zich ook niet zeker voelde, dat de Fransen in Marok ko niet de zware wapens gebrui ken, die zij van Amerika in Nato-verband hebben ontvangen. Dit laatste intussen spreken de Fransen tegen, gelijk zij ook niet willen horen van inmenging door de Aziatisch-Arabische groep in de Ver. Naties, ten bate waarvan deze reeds stappen bij het secretariaat te New York ondernam. Een ander opmerke lijk teken uit Amerika is, dat de critiek ten opzichte van Genève tegenover de Russen scherper wordt. Men gevoelt, dat glim lachen van Boelganin en de zij nen allerminst voldoende is. President Eisenhower, wiens populariteit na Genève zo moge lijk nog is toegenomen, en die de Staten bezocht, welke door de ongekende rampen zijn getrof fen, heeft daarom voor de jaar vergadering van de vereniging van advocaten te Philadelphia het standpunt van Amerika nog eens duidelijk uiteengezet. De Ver. Staten kunnen terwille van de vrede geen onrecht aanvaar den; zij zullen geen status quo aanvaarden, waarbij onrecht wordt gedaan aan naties en men sen worden geknecht. Dit heeft de regeringspers te Moskou in hevige mate ontstemd en zulks nadat radio-Moskou een politiek commentaar had geleverd, dat volkomen van deze zienswijze afweek. De waarschuwing van Eisenhower, gevolgd door één van Eden, komt dus niet ontij dig. WRIJVINGSPUNTEN. Men wordt zich bovendien in West-Europa bewust, dat bij de doorvoering van het vredesver drag met Oostenrijk, Rusland grote voordelen tot zich trekt, en dat de neutraliteit van Oosten rijk, zij het dan ook met de wape nen verdedigd, een bedenkelijke leemte schept. De Ver. Staten hebben ook het initiatief geno men voor een betere toestand in het Midden-Oosten. Dit, nadat in de afgelopen weken nieuwe ern stige incidenten bij Gaza ertoe zeker niet rouwig zal ihebben geleid, dat Egypte de on- derhlandelingen met Israël af brak. De V. S. zijn .bereid ener zijds de Arabische staten tegen agressie waarborgen te verschaf fen, maar hebben tot dusverre nog weinig gehoor bij de laatsfcen gevonden. De mededeling van Amerikaanse zijde, dat Rusland de Arabische staten van wapenen voorziet, zou dit verklaren. Te New York zijn de bespre kingen in de kleine ontwape- nings-commissie, waarin naast de Grote Vier slechts Canada is vertegenwoordigd, hervat. De Westelijken hebben tevoren over leg gepleegd, maar belangrijker is, dat tevoren ook Amerika en Rusland elkander hebben geraad pleegd. Van Engelse zijde is reeds aangekondigd, dat geen nieuwe voorstellen zijn te ver wachten, hoewel men niet ont kent, dat de atmosfeer gunsti ger is dan tevoren. indien niet de productie toe, en de import afneemt. Butler echter heeft nadrukkelijk tegengespro ken, dat aan devaluatie wordt gedacht. Men vreest wel in Enge land een vloedgolf van looneisen en eventuele stakingen. Te Londen is de conferentie over Cyprus met Griekenland en Turkije begonnen, waarvan moei lijk afdoend resultaat valt te verwachten. Want Engeland en de Nato weten, dat zij het eiland als militaire basis niet kunnen missen; Turkije en de Turkse minderheid willen zich bij auto nomie der Grieken niet neerleg gen en de Grieken met hun bis schop voorop willen met minder autonomie geen genoegen ne men. Stakingen zijn er reeds en worden ook gevreesd in Duits land. Men neemt waar, dat het aantal vluchtelingen uit het Oos ten vermeerdert, nu de kansen op spoedige hereniging van Duitsland tot het nulpunt zijn gedaald. Er is dan ook weinig optimisme over de reis van Adenauer naar Moskou, vermoe delijk ook bij de bondskanselier zelf en zijn omgeving. Hij heeft, onmiddellijk na zijn terugkomst te Bonn, ingegrepen in de Saar en zich nadrukkelijk van zijn partij-genoten in dit gebied afge wend. Deze komen, evenals de overi ge Duits-gezinde partijen in het Saargebied, nu in moeilijke om standigheden te verkeren, temeer omdat de Europese commissie van toezicht onder leiding van de Belg Dehousk krachtig optreedt en zelfs de regeringen van Parijs en te Bonn haar vermaningen niet spaart. En tenslotte is er in het Verre Oosten Nehroe, die nu anderen, communisten en natio nalistische heethoofden, de schuld voor het gebeurde in en om Goa in de schoenen tracht te schuiven, en die van zijn Oost- Europese reis toch niet alleen voldoening blijkt te hebben mede gebracht. En er is in Zuid-Ame- rika Peron, die weliswaar zijn vroegere macht bij stukjes en beetjes terugkrijgt, maar Zuid- Amerika zelf van zich ver vreemdt. Men kan het vooral bespeuren bij de voorbereidin gen, die in het eveneens steeds roerige Brazilië worden getrof fen in verband met de aanstaan de presidentsverkiezingen. VAN DER MANDERE. Irak heeft Egypte laten weten, dat het ten volle bereid is Egyp te militaire en andere hulp te verschaffen „om aan de agres sie van Israël het hoofd te bie den". Het Jordaanse kabinet heeft Vrijdag met de militaire leiders geconfereerd over de toestand aan de grens met Israël. Gene raal John Glubb, de stafchef van het Arabische legioen, zal zijn verlof in Engeland bekorten. Veertig Egyptische officieren zullen dezer dagen een bezoek brengen aan Irak. Op het ogen blik is dit gezelschap in Syrië. Het zal ook Libanon bezoeken. In officiële kringen te Bagdad wordt verklaard, dat Irak de Arabische ministers van Buiten landse Zaken voor een bijeen komst in Beiroet of een andere Arabische hoofdstad heeft uitge nodigd ter goedkeuring van een eensgezinde politiek en collec tieve maatregelen. Alleen Egypte en Saoedi-Ara- bië hebben nog niet geantwoord op het voorstel, maar er worden door de Libanese minister van Buitenlandse Zaken pogingen ge daan om de instemming van deze landen te verkrijgen, aldus wordt in betrouwbare Arabische diplo matieke kringen te Bagdad mee gedeeld. De Iraakse delegatie bij de V. N. heeft opdracht gekregen, te pogen een eensgezinde Arabische politiek tot stand te brengen aangaande de drie voornaamste kwesties, waarvoor de Arabische wereld zich geplaatst ziet: Ma rokko en Algerije, Gaza en de Amerikaanse politiek ten aanzien van het Midden-Oosten. De Amerikaanse douane heeft aan boord van het Franse schip „Saint Lo" ongeveer 12 kilo ge smokkelde zuivere heroïne ont dekt. Het vertegenwoordigt een waarde van één tot anderhalf millioen dollar. Het schip was afkomstig uit Bordeaux en had Dinsdag in New York aangelegd. Het zou Woensdag nog vertrek ken. Vijf leden van de beman ning zijn verhoord. Bovengenoemde hoeveelheid van 't verdovende middel heroïne is de grootste, die sinds 1947 is ontdekt. Toen werd een clandes tiene hoeveelheid van 14 kilo ge vonden, eveneens aan boord van een Frans schip. IN ENGELAND. Eden heeft, de dag na een nieu we buitengewone zitting van de ministerraad, nog weer gewezen op de moeilijke omstandigheden, waarin Engeland economiseh verkeert en zal blijven verkeren, Naar nemen, wij uit Djakarta ver is Vrijdagmorgen de be handeling van de zaak-Jung schlager in 26ste zitting voor het landgerecht te Djakarta voortge zet. Op verzoek van de verdedig ster, mevr. Bouman, was getuige Tomasoa verschenen. Nadat aan getuige enkele vra gen waren gesteld, gaf rechter Maengkom aan Djaksa Tinggi Sunario gelegenheid een rapport van de inlichtingendienst voor te lezen. Op de vragen van de verdedig ster antwoordt Tomasoa, dat hij als K.N.I.L.-militair op d© onder neming „Perakan Salak" gede tacheerd was geweest aan het eind van het jaar 1948. Meier was daar toen de administra teur; twee andere employé's wa ren Van Rees en Felix. De ver dedigster zegt zich erover te ver wonderen, dat getuige nooit eer der verteld heeft, dat hij Baden in de grot van de onderneming „Perakan Salak" ontmoette. De Djaksa Tinggi zegt, dat ge tuige dit wel aan de politie had gemeld. De verdedigster zegt er nog meer verwonderd over te zijn, dat dit dan niet in het pro- ces-verbaal genoemd is. ,Als verdedigster zo door blijft vragen over bekende feiten, kan hij zich niet aan de indruk ont trekken, dat zij de behandeling van de zaak wil vertragen", al dus meent mr Sunario. De verdedigster zegt daarop, dat zij over dezelfde verklaringen van Tomasoa uit de zaak-Schmidt ook hier vragen moet stellen, die echter lang niet dezelfde zijn. Daarna vraagt zij getuige of Sijnja niet op de onderneming „Dramaga" was geweest en daar een bedrag van rp. 8000 had .ge bracht, zoals getuige in het voor onderzoek had gezegd. Getuige bedankt verdedigster, dat zij hem daaraan herinnerd heeft; hij zou dat bijna vergeten zijn. „Inderdaad is Sijnja daar geweest en zei hij bij die gelegen heid: „Dit is niet veel, maar het is genoeg om de jongens boven tin de bergen) in leven te hou den". Getuige verklaarde Sijnja heel goed te kennen, waarop ver dedigster de rechter meedeelde, dat getuige in de zaak-Schmidt tegenover rechter Rochjani een foto van Sijnja niet herkende. Dan geeft de rechter de Djak sa gelegenheid een geheim rap port, opgesteld door luitenant Suhartono, voor te lezen. Het be gint in Februari 1951 en zegt een overzicht te zijn van de geheime acties van de Nederlanders in In donesië. Behalve de naam van PRINSES WILHELMINA HEEFT LICHTE GRIEP AANVAL. De particuliere secretaresse van Prinses Wilhelmina deelt ons mede, dat H. K. H. op de voor avond van haar verjaardag een lichte griepaanval heeft gekre gen, waardoor het haar op het ogenblik niet mogelijk is haar gewone werkzaamheden te ver richten. Donderdag is in Californië een temperatuur van 49 graden Cel- cius gemeten. Een 64 jaar oud re cord, dat op 48 graden stond, sneuvelde. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, ir H. B. J. Witte, heeft in een causerie over de zender Hilversum I, een be roep gedaan op de bouwnijver heid om opvoering van de pro ductiviteit als eerste taak voor de komende jaren te zien. Ir Witte begon zijn inleiding met te zeggen, dat het woning probleem als sociaal probleem nummer één kan worden geken schetst Sinds de bevrijding zijn er 403.000 woningen gebouwd, maar er is nog een tekort van 200.000. Voor bevolkingsaanwas en vervanging van oude wonin gen zullen er per jaar al een 45.000 woningen nodig zijn, zodat bij een geraamde productie van 65.000 per jaar het tekort pas na tien jaar zal kunnen zijn inge lopen. Wij moeten daarom zoe ken naar middelen om de situa tie van het ogenblik zo mogelijk te doorbreken. Dit kan slechts geschieden ,door de woningpro ductie op te voeren, aldus de heer Witte. In feite is het thans de totale bouwcapaciteit, en wel in hoofdzaak het aantal beschik bare bouwvakarbeiders, dat de totale omvang van de bouwpro ductie bepaalt, zo ging de minis ter verder. Daarna bestreed hij de opvat ting, dat er een rechtstreeks ver band bestaat tussen het huurpeil en het aantal geproduceerde wo ningen. Een optimale woning productie kan ook bij het in ons land gevoerde huurbeleid worden verkregen door de op dit huurbe leid afgestemde subsidiepolitiek. De vraag wordt vaak gesteld of de woningproductie, die thans aanzienlijk hoger ligt dan ooit vóór de oorlog het geval was, nog niet verder zou kunnen wor den opgevoerd. Zoals bekend lig gen de moeilijkheden voor de woningbouw thans niet in het ontbreken van kapitaal om de woningen te financieren. Daar om helpt het ook niet als wij voor méér woningen subsidie zouden verstrekken. Het resul taat zou dan immers niet zijn, dat er méér woningen gereed kwamen. Integendeel. Er zou nog meer werk op de markt komen dan het teveel dat er nu al is. Ministers Witte meende, dat de bouwtijd langer zou wor den, het tempo verlaagd en de prijzen verhoogd. De belangrijk ste bottleneck voor de bouw van meer woningen zag hij thans uit sluitend bij het aantal beschik bare arbeidskrachten en daarom staan er slechts drie wegen open om tot een grotere woningpro ductie te komen. Al deze drie wegen kunnen gelijktijdig be wandeld worden. De eerste is vergroting van het aantal geschoolde bouwvakarbei ders. De tweede weg is het be perken van de uitvoering van bouwwerken, die, alhoewel ze op zichzelf zeer nuttig en vaak noodzakelijk zijn, toch niet zo urgent kunnen worden geacht als de woningbouw. Nu bleek, dat hierdoor nog niet genoeg ruimte voor de woning bouw werd geschapen, worden sinds 1 Augustus j.l. ook bouw werken, die van 10.000 tot 100.000 kosten, afgeremd. De derde weg, waar naar de mening van de minister de groot ste mogelijkheden liggen, is de weg van de opvoering der pro ductiviteit. Om langs deze weg resultaten te bereiken, is de medewerking van velen nodig, van architecten, van aannemers, van arbeiders,, fabrikanten, ge meentebesturen en van ambte lijke instanties. Van de vele aspecten, die deze kwestie omvat, noemde de heer Witte: een betere organisatie van het werk; een hogere ar beidsprestatie per man; langer werken in de zomer; een stimu lerend tarief stelseldoorwerken in de winter; normalisatie en standaarddisatie van plattegron den en onderdelen; prefabrieage, dus op de fabriek in serieproduc tie klaarmaken van onderdelen met als uiterste resultaat de systeembouw. Het is duidelijk, zo merkte de minister op, dat voor verdere opvoering van de productiviteit intense samenwer king tussen de bedrijfsgenoten, werkgevers en werknemers en de architecten, moet plaats vin den en dat ook de overheid in dit overleg een rol kan en moet spelen, omdat zij door haar voor schriften en subsidie-politiek enerzijds stimulerend kan wer ken, anderzijds aanwezige hin dernissen kan opruimen. Ir Witte besloot met vast te stellen, dat als wij het woning vraagstuk werkelijk als sociaal probleem no. 1 beschouwen, de oplossing van dit vraagstuk ook als taak no. 1 gezien moet wor den. Dit betekent, dat van allen die bij de uitvoering van deze taak zijn betrokken, de grootst mogelijke inspanning, de grootst mogelijke samenwerking mag worden gevraagd. Daarbij zal men kunnen vertrouwen op alle mogelijke steun van de regering, die, bij voortduring al het moge lijke doet voor een goede huis vesting van ons volk. President Tsjiang Kai-Sjek van nationalistisch China heeft Vrijdag verklaard, dat zijn strijd krachten op Formosa ,,de bevrij ding van communistisch China" binnen de vijf jaar tot stand kun nen brengen. Iedere dag werd gewerkt voor „de laatste klap", de aanval op het vasteland kon op elk wille keurig tijdstip beginnen, met of zonder hulp van bevriende lan den. Jungschlager zijn alle andere namen door codenummers ver vangen, bijvoorbeeld X-14, X-86 en X-91. Vrijwel alle Nederlandse bedrijven in Indonesië of verte- genwoorigers daarvan worden er in genoemd, zoals bijv. de Kon. Paketvaart Mij., de Bataafse Pe troleum Mij., de Kon. Luchtvaart Mij., de Nationale Handelsbank, de Nederlandse militaire missie, het KNJ.L., de Kon. landmacht, de Aeroclub, de Stanvac, de Ne- fis, het hoge commissariaat, de Big Five (vijf grote Nederlandse importbedrijven), het Algemeen Landbouw Syndicaat; verder worden genoemd de Apra, een fotostudio in Djakarta, leden van de federale regering, vertegen woordigers van Nederlandse werknemersbonden in Indonesië, een journalist van een Neder lands blad in Djakarta en em ployé's van Nederlandse, Belgi sche en Zwitserse ondernemin gen. In het rapport staat ook ver meld, waar beklaagde op bepaal de data verbleef, met wie hij sprak en wie hem thuis en op kantoor opzochten. Verder leest de Djaksa enkele passages uit brieven voor, die Jungschlager uit Nederland zou hebben ont vangen. Beklaagde zegt hierop, dat hij een groot gedeelte van de voor lezing niet heeft kunnen volgen. Wel heeft hij een passage uit een brief van zijn schoonvader van 79 jaar herkend, die hem schreef goed op te passen. Hij meent ver der, dat het wel waar zal zijn, dat ook anderen hem schreven voorzichtig te zijn. Beklaagde zegt niets van het geheime rap port te begrijpen; „De beide ke ren, dat ik wel in Bandung ben geweest, worden er niet eens in genoemd". Beklaagde zegt, dat dergelijke informatie ook vroeger bij de Ne- fis wel eens door betaalde infor manten werd binnen gebracht, maar als men het nader onder zocht bleek er meestal niets van over te blijven. Nadat de Djaksa het rapport aan de rechter heeft overgelegd, zegt verdedigster, dat het voor beklaagde onmogelijk is zich hiertegen te verdedigen: „Alle namen zijn omgewerkt tot alge- bra-formules. Waarom komt lui tenant Suhartono zelf niet hier om zijn verklaringen onder ede af te leggen? Dan kan hij ook hierover ondervraagd worden". (Luitenant Suhartono heeft al eens eerder op een zitting met gesloten deuren, niet onder ede, een aantal verklaringen afgelegd en een schema toegelicht over de organisatie van de Nigo.) Rechter Maengkom vraagt ver dedigster of zij dit rapport dus van geen waarde vindt? Verdedigster: Dit is niets an ders dan een anonieme verdacht making. Ik ben geen rechtskun dige, maar volgens mijn rechts gevoel kan beklaagde zich hier tegen niet verdedigen. Beklaagde: Als op een avond om acht uur X-356 bij mij thuis komt thee drinken, hoe weet ik dan wie hij is? X-86 en X-93 ken ik ook niet. De Djaksa Tinggi verklaart, dat dit rapport onafhankelijk is van het politie-onderzoek. De po litie was reeds vergevorderd met het onderzoek, toen dit rapport over de zaak werd ingediend. De rechter sluit hier de zitting. De volgende zitting wordt be paald op 8 September. Dan zal getuige Manoch wederom ge hoord worden. De Britse, Griekse en Turkse ministers van Buitenlandse Za ken, die te Londen besprekingen voeren over Cyprus, hebben Vrij dag op een korte vergadering be sloten tot Dinsdag uiteen te gaan en in het weekeinde informele contacten te onderhouden. In diplomatieke kringen is men van mening, dat door het infor meel contact de kans op succes groter is dan door voortzetting van de officiële bijeenkomsten. Op deze laatste heeft men totnog toe alleen de verschillende tegengestelde standpunten ten aanzien van de kwestie Cyprus uiteengezet. In een request aan de Tweede Kamer hebben de drie grote boa den van gepensionneerden over- heids-, spoorweg- en militair) met een gezamenlijk ledental van 87000 een protest ontwikkeld tegen de voorgenomen aanpas sing (korting) van de bestaande pensioenen in verband met het wetsontwerp inzake een alge mene ouderdomsverzekering. Zij voeren tegen die voorgeno men aanpassing aan, dat juist op grond van het principe van het wetsontwerp ouderdomsvoorzie ning, dat aan ieder ingezetene, onafhankelijk van andere bron nen van inkomen, de volle ouder- domsuitkering wordt verzekerd, geen rechtsgrond bestaat voor korting op een verdiend en ver kregen pensioen, waarvoor ja renlang premie is gestort, voort gevloeid uit een recht als ambte naar, terwijl de ontworpen ouder- domsuitkering gegrond is op een recht als staatsburger. Dit recht aldus het adres heeft de gewezen ambtenaar gemeen met iedere Nederlander. Beide bron nen van inkomen staan dus ge heel los van elkaar; de ene bron zal de andere alzo niet nadelig mogen beïnvloeden. Voor wat be treft de reeds gepensionneerden, is in verband met de door dezen erkende financiële achterstand, de uitgesproken vrees in elk ge val niet gerechtvaardigd, dat het effect van behoud van onverkort pensioen zijn zou, dat beide pen sioenen te zamen meer zouden bedragen dan het loon. hetwelk door een gelijkwaardig actief ambtenaar wordt verdiend. De stakingsgolf in Chili heeft zich uitgebreid tot de havenstad Valparaiso. Militairen zijn bezig met het laden en lossen van sche pen. De douane-beambten willen Maandag het werk neerleggen en ook de spoorwegen dreigen met staking. Terwijl de eerste Westduitse trein naar de Sowjet-Unie Vrij dag de grens der bondsrepubliek passeerde, werden in Bonn de laatste voorbereidingen voor dr. Adenauers reis naar de Russi sche hoofdstad getroffen. De eer ste trein vervoerde slechts spoor wegpersoneel en materiaal, die in Bresk-Litowsk zullen worden gestationneerd om de Duitse „rij dende ambassade" op Russische spoorbreedte over te schakelen. De „rijdende ambassade" zal Zon dag uit Bonn vertrekken met ruim honderd ambtenaren en zal in Berlijn ook de Duitse journa listen opnemen, die de reis naar Moskou meemaken. Nadat dr. Adenauer zijn plan voor de conferentie ook heeft zien ondersteund door de Franse regering, die evenals Washing ton en Londen, nog eens plechtig heeft verklaard, dat zonder Duitslands hereniging geen echte ontspanning denkbaar is, heeft hij Vrijdag de parlementaire lei ders in zijn plannen ingewijd. De Duitse delegatie naar Mos kou zal naast de bondskanselier en de minister van Buitenlandse Zaken, Von Brentano, zeven der naaste medewerkers van de kan selier omvatten. Het zijn zijn staatssecretarissen Hallstein en Globke, de leider der politieke afdeling van Buitenlandse Zaken, Grewe, de ambassadeurs Blan- kenhorn en Von Eckart, en de deskundigen in Oostelijke proble men prof. Hans Koch en Meiss- ner. Daarnaast zullen bondsdag en bondsraad zijn vertegenwoor digd door de voorzitters van hun buitenlandse commissies, Kiesin- ger, prof. Schmid en dr. Arnold. De Duitse jeugd dient volgens het curatorium „ondeelbaar Duitsland" voortaan op school meer te vernemen over de van het vroegere Duitse rijk afgesne den gebieden, teneinde het be wustzijn van het samenhoren van het rijk levendig te houden. Het curatorium, dat op initia tief van het Westduitse eenheids ministerie is tot stand gekomen, heeft zich tot de landelijke rege ringen gewend om te trachten te bewerken, dat het officiële onder- wijsprogram voortaan meer aan dacht aan deze gebieden zal sohenken. Zoals het nu staat over weegt het curatorium, dreigt het gevaar dat de schoolgaande jeugd steeds meer binnen de grenzen van de bondsrepubliek ziet. In het land Hessen zijn in deze zin reeds aanwijzingen aan het Onderwijzend personeel ge geven. Voorts maken dr Müller van het Westduitse eenheidsministe rie en gezant Van Scherpenberg van de handelspolitieke afdeling van buitenlandse zaken de reis mee. Het jongste voorstel van de Fransen om de uitvoering van hun plan voor een „nieuwe koers" in Marokko om gang te brengen is het denkbeeld om de 78-jarige generaal Georges Ca- trour, een voormalige gouver neur-generaal van Indo-China, naar Madagascar te zenden ten einde met de daarheen verban nen sultan Mohammed Ben Joes- sef de voorwaarden voor diens overbrenging naar Frankrijk te bespreken. Naar men verwacht zal Catroux worden vergezeld door een vooraanstaande, doch gematigde Marokkaanse nationa list. Voor de reis is nog geen datum vastgesteld. Het voorstel is bedoeld als oen tegemoetkoming aan de bezwa ren van de Franse conservatie ven, die van oordeel zijn dat men Ben Joessef niet naar Frankrijk moet overbrengen, voordat hij heeft toegezegd, zelf geen pogin gen in het werk te zullen stellen om op de troon terug te komen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdagoch tend tot Zaterdagavond. Iets koeler. Wisselende bewolking met slechts hier en daar een bui. Krachtige tot matige wind tus sen zuidwest en west. Iets koeler. ZONDAG 4 SEPTEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 2.50 3.25 4.05 4.15 3.03 3.38 4.18 4.28 MAANDAGG 5 SEPTEMBER. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 3.27 4.02 4.42 4.52 3.42 4.17 4.57 5.07 ZON MAAN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1