Arabischeaanvaloplsraël aanstaande? Tomatenoogst voor 10 °/o waardeloos De strijd in Kenia f WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Uitvoer weggevallen Alle verdachten in de zaak-Bandjarnegara vrijgesproken Grandval Brief van aan president Coty gepubliceerd Commissie voor besteding «rampgelden» Verklaring van Sjigemitsoe Brits-Grieks-Turkse besprekingen te Londen De zomer van 1955 Beroep aan geleerden Noordsoedanese militairen teTorit VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1955. 10e Jaargang No. 3549. De strijd tussen Israël en Egypte Trampersoneel in Amsterdam verwerpt nieuwe staking Stakingen in de Ver. Staten „CISKE DE RAT" DOET HET GOED. Het geschil op de spoor wegen in Pennsylvania Prototype van eerste Zwitserse straaljager ver ongelukt Koningin Elizabeth in Juni naar Stockholm ZEEPOST Ontslag van Salem aanvaard Mijnramp in Niew-Zeeland Autobuspersoneel in Parijs weer aan het werk Frankering bij abonnement Terneuien Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Red actie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent Losse nrs 8 ct. VRUE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: pes advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels i,—1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 3 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 au». Alle Arabische landen trekken ben uitgevoerd tegen Egyptische I strijdkrachten in het gebied van alle gkenzen van de „Zionis-Gaza waarbij een militair kamp van de Egyptenaren werd bezet. Dit kamp ligt bij Chan Joenis, een stad ten zuiden van Gaza, ongeveer vijf kilometer over de Israëlische grens. Volgens de Is raëlische woordvoerder waren Egyptische militairen, die deze week bij een overval op Israë lisch gebied vijftien personen doodden, afkomstig uit dit kamp. tische staat" (Israël) troepen samen en zullen dit land ,,een dodelijke slag" toebrengen, aldus is Donderdag in een uitzending van een Syrisch radiostation ver klaard. In de uitzending in het Hebreeuws werden de Israëliërs er voor gewaarschuwd, dat het ,,uur nul" voor een gezamenlijke Arabische aanval op Israël na dert. DE INCIDENTEN IN HET GEBIED VAN GAZA. Bij gevechten te Chan Joenis in het gebied van Gaza zijn in de nacht van Woensdag op Donder dag tien Arabieren gedood en twaalf gewond, aldus heeft een officiële Egyptische woordvoer der Donderdagmiddag te Cairo medegedeeld. De woordvoerder noemde de slachtoffers „Arabi sche vrijwilligers uit Palestina". Volgens de Egyptische woord voerder bliezen de Israëliërs een politiepost te Chan Joenis op. Ook begonnen de aanvallers branden te stichten in Gaza. Hierbij vielen geen slachtoffers onder Egyptische militairen. Van Egyptische zijde is mede gedeeld, dat twee vliegtuigen van de Egyptische luchtmacht Don derdagochtend niet van een ver kenningsvlucht op hun basis zijn teruggekeerd. De vliegtuigen die laag vlogen om „vijandelijke" stellingen te verkennen, botsten in de dichte mist tegen elkaar toen zij weer gingen stijgen. Zoals is gemeld, hadden Israë lische woordvoerders eerder mel ding gemaakt van een Israëlische „strafexpeditie" tegen Chan Joe nis en het neerschieten van twee Egyptische „Vampires" door de Israëlische luchtmacht. Egyptische straaljagers neer geschoten. Het Israëlische leger deelt mee, dat Donderdag te Gad Mordechai, bij de grensstrook van Gaza, twee Egyptische straaljagers zijn neergeschoten. Een Israëlische woordvoerder zei, dat een Israëlische straalja ger de beide toestellen neer schoot toen de Egyptenaren een patrouillevlucht boven Israëlisch gebied maakten. De twee vlieg tuigen kwamen op Israëlisch ge bied terecht. Voordat het luchtgevecht plaats had, hadden Israëlische en Egyp tische landstrijdkrachten elkaar vijf uur lang bestreden in de 60 km lange strook varl Gaza. ISRAËLISCHE STRAFEXPEDITIE. Een woordvoerder van het Is raëlische ministerie van Buiten landse Zaken heeft meegedeeld, dat een eenheid Israëlische mili tairen een „represaille-actie" heb- VERZOEK TOT BEËINDIGING DER VIJANDELIJKHEDEN. Radio-Cairo heeft Donderdag gemeld, dat Israël Egypte heeft verzocht een einde te maken aan de vijandelijkheden langs de ge hele bestandslijn tussen beide landen. Dit verzoek was vervat in een nota aan generaal Burns, hoofd van de V.N.-commissie van toezicht in Palestina, die de tekst Donderdag aan de Egyptische re gering heeft doorgegeven. GENERAAL BURNS DOET BEROEP OP ISRAEL EN EGYPTE. Het hoofd van de waarnemers van de Verenigde Naties in Pale stina, generaal Burns, heeft er Donderdag bij Israël en Egypte op aangedrongen zijn plan voor het staken van vijandige daden aan te nemen zolang nog geen daartoe geschikt orgaan van de Verenigde Naties zich kan inla ten met de „zeer gevaarlijke toestand" bij Gaza. BRITSE WAARSCHUWING. Groot-Brittannië heeft voor de tweede maal in een week tijds Egypte en Israël ernstig gewe zen op de gevaren die door de aanhoudende gevechten in het gebied van Gaza ontstaan kun nen. De waarschuwing werd mon deling overgebracht door de Britse ambassadeurs in Cairo en Tel Aviv, aldus een bekendma king van het „Foreign Office" in Londen. Op een uiterst bewogen verga dering in „Frascati" te Amster dam heeft het rijdend personeel van de Amsterdamse gemeente tram gisternacht besloten niet opnieuw in staking te gaan, zo als tijdens de vergadering door diverse sprekers werd voorge steld. Bij een schriftelijke stemming werden 238 tegen 191 stemmen vóór een nieuwe staking uitge bracht. Ook het personeel van de ge meentelijke havens- en handels inrichtingen, dat enige uren eer der had vergaderd en dat zich bij het besluit van de vergadering van het trampersoneel zou aan sluiten, zal nu normaal aan het werk blijven. Vierduizend ton tomaten is in de laatste tien dagen op de Nederlandse veilingen doorge draaid. Deskundigen verwachten, dat deze hoeveelheid tot ongeveer half September tot tien a twaalf duizend ton zal stijgen. Dit be tekent, dat tien percent van de Nederlandse tomatenoogst, (100 a 110.000 ton), vroege stookto- maten inbegrepen, aan de ver nietiging wordt prijsgegeven. Donderdagochtend vroeg is on der de 139.000 arbeiders van de Chrysler autofabrieken in De troit een staking uitgebroken, nadat de onderhandelingen over een nieuw werkcontract waren vastgelopen. Engeland zal 2500 man Britse troepen en 1000 man inheemse troepen .terugtrekken uit de strijd tegen de Mau-Mau in Ke nia, aldus is Donderdag in Nai robi bekendgemaakt. Sedert het afkondigen van de noodtoestand in October 1952 hebben de Britse troepen en de inheemse eenheden meer dan 8000 verzetslieden van de Mau- Mau gedood. Volgens officiële gegevens, die in Februari werden gepubliceerd, bedroeg toen de sterkte der Brit se en inheemse troepen in de ko lonie 7800 man. Generaal-majoor Heyman, die stafchef in Kenia is, verklaarde, dat de maatregel moet worden gezien als een „beperkte vermin dering". Niemand meent, dat de noodtoestand voorbij is en dat de strijdkrachten aanzienlijk ver minderd kunnen worden. De grote militaire operaties, die dit jaar tegen de Mau-Mau zijn uit gevoerd, hebben de kracht van de verzetslieden in de bossen verminderd en een splitsing van de benden in kleinere groepen teweeg gebracht, zo zei hij. Het ministerie van Oorlog ir. Londen maakte Donderdag be kend, dat de sterkte van de Brit se strijdkrachten in Kenia ver minderd wordt, omdat de afgelo pen acht maanden de toestand steeds beter is geworden. De ge wone plaatselijke strijdkrachten zijn nu voldoende om in alle dis tricten, uitgezonderd enkele ver boden gebieden, de orde te her stellen. De steun van het leger zal, uitgezonderd voor bijzondere gevallen, daarbij niet nodig zijn. Alle drie de verdachten in de zaak Bandjamegara, drs. I. A. M. Schmutzer, E. I. M. Versteegh en J. A. Caton, alias Mohammed Mahpudin, zijn Donderdag door rechter Maengkom vrijgesproken. In het vonnis oordeelde de rechter, dat niet het bewijs gele verd is, dat verdachten schuldig zijn aan het ten laste gelegde. In dien verdachten al hulp aan ben den hebben verleend, dan is dit niet opzettelijk gebeurd om de vijand te steunen, doch onder druk. Rechter Maengkom oor deelde verder, dat de gehoorde getuigen hebben bewezen geen betrouwbare verklaringen te kunnen afleggen. De rechter merkte voorts op, dat de getuigenis van de gehoor de legerofficieren er toe heeft bijgedragen de onschuld van ver dachten aan te tonen. De officier van justitie, Sihaan, eiste verleden maand anderhalf jaar gevangenisstraf tegen de verdachten Schmutzer, Versteegh en Caton wegens „in oorlogstijd steun verlenen aan benden door het verstrekken van rijst, geld, munitie en andere materialen in de periode van 1950 tot 1954. Ver dachten waren, na 15 maanden in voorarrest te hebben doorge bracht, allen reeds op vrije voe ten gesteld. Critici, die Woensdagavond het Venetiaanse Lido waar de Neder landse film „Ciske de Rat" was vertoond, verlieten, waren van mening dat deze film beslist een van de prijzen zal winnen. Toen de film afgedraaid was, klonk een langdurig applaus. Men zei dat de Duitse regisseur Wolfgang Staudte er in geslaagd is karakters en een sfeer te scheppen, die realistisch zijn in de zin van een documentaire, maar dat het verhaal tevens op hoog peil staat. Het spel van de Nederlandse acteurs en actrices wordt briljant genoemd. Ongeveer vijf percent van de doordraai wordt door de industrie tegen 6 cent per kilogram afge nomen. Enkele percenten gaan tegen vergoeding van een paar gulden per ton als veevoeder naar de boerderijen. Het overgrote deel van de doorgedraaide „vita minen-stroom" echter heeft geen bestemming en wordt dus ver nietigd. Er zijn drie oorzaken voor deze als rampzalig beschouwde toma- tensituatie. In de eerste plaats is de uit voer op Engeland en Duitsland weggevallen omdat daar groot aanbod is van goedkope natuur- tomaten bij hoge invoerrechten op het Nederlandse product. In de tweede plaats koopt de Nederlandse industrie niets of bijna niets voor conservering omdat de Nederlandse markt wordt overstroomd met Italiaan se conserven. In de derde plaats zijn deze Italiaanse conserven zó goedkoop, dat de prijs van puree naar oor deel van Nederlandse deskundi gen de kosten voor blik, vracht en invoerrechten nauwelijks goed maken, zodat men de puree ca deau geeft. Men beschuldigt de Italianen van dumping. De Nederlanders met hun kost prijs van ongeveer 35 cent per kilogram eerste soort tomaten (exclusief verpakking en vracht) kunnen in Engeland niet tegen het natuurproduct uit Jersey e.d. op, omdat de Britten veertig cent per kilogram aan invoerrechten heffen. Ook in Duitsland zijn de na- tuurtomaten op het ogenblik goedkoop. Aan de grenzen wordt 32 percent van de franco-grens waarde op het Nederlandse pro duet gelegd. Ergo: geen uitvoer naar Duitsland. In Nederland zelf wordt alleen maar het beste op de veilingen gekocht, waarbij de ophoudprij- zen amper een rol spelen. Het productenfonds voor tomaten keert 12 cent per kilogram door draai uit. Dit fonds bevatte aan het begin van dit seizoen drie millioen gulden, met een cent per kilogram door de kwekers zelf bijeengebracht. Het zal thans minstens worden gehalveerd. De Nederlandse conservenin- dustrie, die grote bedragen voor na-oorlogse, roestvrije installaties heeft geïnvesteerd, koopt koppig en verbitterd niet, omdat de Ita liaanse concurrentie te fel is en van de oude Nederlandse oogst nog 1,5 millioen kilo (echter on verkoopbare) tomatenpuree in voorraad is. De Italianen zijn k tort et a travers bezig „hun" markt in Nederland van vóór de oorlog terug te winnen. Na de liberali satie van de puree heeft het be drijfschap voor groenten en fruit een heffing op de invoer van dat product gelegd. Deze verordening werd door de regering vernietigd. De Italianen kunnen vrij invoe ren tegen elke prijs, die zij wen sen. Men had in Nederland stille hoop, dat Italiaanse puree van de nieuwe oogst een normaler prijsbeeld zou geven. Daarmee is men bedrogen uitgekomen. De kwekers buiten het West- land en de fabrikanten zijn over het algemeen echter het kind van de rekening, die althans voor een deel wordt opgemaakt met de gevolgen van de liberalisatie van tomatenpuree en de daarop vol gende dumping van Italiaanse kant, aldus de voorstelling van zaken van het tomatendrama, zo als die door de georganiseerde Nederlandse producenten wordt gegeven. Het bureau van de Franse minister-president heeft een pro test gepubliceerd tegen het afdrukken van een brief van de afgetreden resident-generaal van Marokko aan de president van Frankrijk in de pers. De brief is in „Le Monde" ver schenen. Door de publicatie van de brief komen uittreksels van vertrouwelijke diplomatieke tele grammen aan het licht, hetgeen De Japanse minister van Bui tenlandse Zaken, Mamoroe Sji gemitsoe, heeft Donderdag in New York gepleit voor toelating van Japan tot de Ver. Naties en verzachting van het Westelijk verbod van handel met communis- tisch-China. In een tevoren opgestelde ver klaring zei Sjigemitsoe, dat Ja pan hoopt gebruik te maken van de vermindering der internatio nale spanning als gevolg van de Geneefse vier-mogendhedencon- ferentie. Japan wil doen wat het onder de gegeven omstandigheden kan om de vreedzame samenleving met de communistische macht te verzekeren. „Slechts door volle dig lid te worden van de Ver. Naties zullen wij in staat zijn onze invloed aan te wenden ten behoeve van de vrede en de voor uitgang van de wereld", aldus de Japanse minister. Hij achtte het natuurlijk, dat Japan „nogal verlangend" kijkt naar het uitgestrekte afzetge bied dat communistisch-China wellicht bieden kan en dat Japan daarom het huidige, zeer strikte embargo op handel met China betreurt. „Wij zouden gaarne zien, dat het huidige embargo wordt verzacht en gerationali seerd voorzover het legale han del betreft", zo zei hij. Sprekend over dp vrees dat Japan zich zou kunnen verbroe deren met de communistische mogendheden verklaarde Sjige mitsoe nog, dat volgens hem een dergelijk beleid voor Japan nood lottig zou zijn. „De koude oorlog is een wereldstrijd tussen licht en duisternis, en hoe zou Japan, dat zo verknocht is aan vrijheid en recht ooit een onverschillige toeschouwer kunnen zijn?" zo vroeg 'hij zich af. President Eisenhower heeft Donderdag een speciale raad ge vormd, die een onderzoek moet instellen naar het geschil tussen de Pennsylvania Railway en 35.000 employé's, die heden te middernacht in staking dreigen te gaan. Door de instelling van een der gelijke instantie wordt de sta king, op grond van de spoorweg arbeidswet, voor ten minste zes tig dagen opgeschort. Ten tijde van de ramp in 1953 heeft Nieuw-Zeeland aan Noord- Beveland een bedrag van één millioen gulden geschonken, welk bedrag tot dusver steeds in de staatskas is gebleven en waar over men weinig meer hoorde. Vrijwel in alle raadsvergaderin gen van Kortgene kwam deze gift ter sprake, maar definitieve mededelingen kon burgemeester A. A. Schuit niet doen. Tijdens zijn bezoek aan Noord-Beveland ter gelegenheid van de opening van de waterleiding, deed de Commissaris der Koningin in de provincie Zeieand, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, hierover na dere mededelingen. Er is thans een commissie in het leven ge roepen welke bestaat uit de Com missarissen der Koningin in Zeeland, Zuid-Holland en Noord- Brabant, welke de gelden, ge schonken door verschillende lan den, en de gelden uit het ram penfonds van de regering onder hun beheer krijgen om deze in hun provincies te besteden voor culturele sociale en maatschap pelijke doeleinden. Hiertoe zal de commissie zich van advies laten dienen door diverse provinciale instellingen. Wel dient men na tuurlijk bij de verdeling der gel den rekening te houden met de eventuële wensen, verlangens en de destijds gegeven bestemming der schenkers gedurende de ramptijd. Men heeft goede hoop dat een en ander nog dit najaar geregeld zal kunnen worden. Het prototype van de eerste in Zwitserland ontworpen en ge bouwde straaljager, bekend als de P-16, is Woensdagmiddag in het Bodenmeer neergestort. De testpiloot slaagde er in het toe stel tijdig te verlaten. Men hoopt het wrak te kunnen lichten teneinde de oorzaak van het ongeluk te kunnen vaststel len. Op de Brits-Grieks-Turkse conferentie over het oostelijk deel van de Middellandse Zee, die in Londen wordt gehouden, heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Zorlu, Don derdag het Griekse verzoek om zelfbeschikkingsrecht voor de cir ca 500.000 inwoners van Cyprus verworpen, aldus is uit gezag hebbende Turkse bron vernomen. Zorlu legde Donderdag een po litieke verklaring af, nadat Woensdag zijn Griekse collega, Stephanopoelos en Dinsdag mi nister MacMillan het woord had den gevoerd. Stephanopoelos eiste Woens dag, dat aan de bevolking van Koningin Elizabeth en de her tog van Edinburgh zullen op 8 en 9 Juni van het volgend jaar een staatsiebezoek aan Stock holm brengen, aldus is Donder dag in een communiqué van het paleis Buckingham bekendge maakt. De koningin en de hertog zul len tot 10 Juni verblijven in het koninklijk paleis te Stockholm, waarna zij aan boord van hun jacht, de „Brittannia" nog een week voor een particulier bezoek aan Zweden zullen blijven om de afdeling paardensport van de Olympische spelen 1956 bij te wonen. Dit deel van de Olympi- Cyprus het „menselijk recht" om haar eigen regeerders te kiezen, zal worden gegeven. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden, de data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn be zorgd, staan achter de naam van het schip vermeld. Argentinië: m.s. „Cap Firo", 7 Sept. Australië: via Engeland, 3 Sept. Brazilië: m.s. „Cap Frio", 7 Sept. Ned. Antillen: m.s. „Hfdra" en m.s. „Osiris", 6 Sept. Nieuw Zeeland: via Engeland, 3 Sept. Suriname: m.s. „Nestor", 7 Sept. Unie van Zuid-Afrika en Zuid- West-Afrika: m.s. „Edinburgh Castle", 3 Sept. Inlichtingen betreffende de verzendingsdata van postpakket ten geven de postkantoren. schadelijk voor het openbare wel zijn wordt genoemd. Er is een onderzoek naar de gang van za ken ingesteld. Gilbert Grandval van zijn kant heeft eveneens protest laten horen. Hij zegt onder meer, dat de brief, die 26 Augustus geda teerd was, 'het eigendom van de president was van het ogenblik van de verzending af. Publicatie toont deshalve een gebrek aan eerbied voor het staatshoofd. Bovendien toont de inhoud van de brief al, dat geheimhouding betracht moet worden. Grandval, die om een onderzoek vraagt, noemt publicatie daarom een ver grijp tegen de beroepsregels, dat mogelijk de waardigheid en de kalmte, die hij gaarne aan zijn aftreden verbonden zou zien, in gevaar brengt. De Egyptische revolutionnaire raad heeft de ontslagaanvrage 'an majoor Salah Salem als mi- lister van Nationale Voorlich- i ting en minister voor Soedanese zaken aanvaard, zo is te Cairo meegedeeld. Maandag j.l. had de revolution naire raad hem „voor onbepaalde tijd verlof verleend". Hoewel er geen reden hiervoor werd opge geven, waren politieke waarne mers van oordeel, dat Salem deze maatregel te wijten had aan het falen van zijn politiek ten aan zien van Soedan in het algemeen en de door hem georganiseerde campagne tegen de Soedanese premier, Ismail al Azhar. In de desbetreffende officiële mededeling wordt niet gezegd of Salem ook als lid van de revolu tionnaire raad is ontslagen. Het K.N.M.I. deelt mede: Nu de drie zomermaanden achter de rug zijn, is het mogelijk een kor te terugblik te werpen op het weer van dat tijdvak. pan blijkt, dat de gemiddelde wonen, lsii ueei van uc wijmpi- temperatuur te De Bilt slechts sche spelen zal te Stockholm wor- o,2 gr. Celsius boven de normale j1awaarde van 16,4 gr. Celsius te den gehouden. Sir Robert Robinson, voorzitter van de Nobelprijs voor chemie, van de „Brittish association for wenste bijzondere beveiligings- 1 the advancement of science", De Noordsoedanese militairen hebben na hun intocht in Torit geen muitende Zuidelijke troepen aangetroffen. Toen de Noordelijke gezagsge trouwe troepen voorbij Juba wa ren opgetrokken, hadden zij de indruk het slachtoffer te zijn ge weest van een list. Van Juba tot Torit werden slechts twee mui tende soldaten krijgsgevangen gemaakt. Men nam aan, dat de Zuidelij- dongen uitstel van bezetting om uit te wijken. De achtervolging van de muiters wordt bemoeilijkt door zware regenval, die tenge volge heeft dat de wegen onbe gaanbaar zijn. De Soedanese troepen die Woensdag Torit in Zuid-Soedan bezetten, hebben daar de lijken aangetroffen van zeven officie ren en vier onderwijzers, die wa ren vermoord. De muiters had den de stad verlaten, aldus is Donderdag door de regerings lVltMl II CU li ctcui, Udt uc ^uiiuviuu6 ~o'o~ ken gebruik 'hebben gemaakt van persdienst van Soedan bekend- een door hun afgevaardigde be-'gemaakt. heeft in zijn openingstoespraak van het jaarcongres van de ver eniging een beroep gedaan op alle geleerden om alles in het werk te stellen om de lopende besprekingen te doen leiden naar een einde van de koude oorlog. Hij verwees naar het beroep van vooraanstaande geleerden, dat nog door professor Einstein was ondertekend, waarin alle mensen van goeden wille aangezet wor den om te trachten tot een we reldverdrag te komen als stap naar een uiteindelijke verwerping van geweld als het laatste poli tieke instrument. Alle oorlogen dienden afge schaft te worden doch men kon slechts in fazen hiertoe geraken. Genève had reeds een stuk blau we lucht in het zware wolkendek getoond en men diende zich zo lang in te spannen tot de zon werkelijk zou kunnen schijnen. Sir Robert, die zelf winnaar is beveiligings maatregelen bij atoomproeven „teneinde te voorkomen, dat een wereldexplosie zal plaats heb ben". Hij drong aan op minder geheimhouding en internationaal beraad, alvorens nieuwe en zeer grote hoeveelheden atoomener gie zouden worden vrijgemaakt. Grote watermassa's zijn Woens dag een steenkoolmijn te Roto- ward, nabij Huntly, binnenge drongen. Eén mijnwerker werd dodelijk aan het hoofd gewond en tien liepen verwondingen op. Sommige mijnwerkers werden honderden meters door het wa ter meegesleept. Mijnwerkers in een ander deel van de mijn merkten dat er iets aan de hand was door een plotselinge veran dering in de luchtdruk. Zij snel den hun bedreigde kameraden te hulp en konden de gewonden tij dig in veiligheid brengen. zijn geweest. Augustus was gemiddeld ruim één graad warmer dan normaal, Juli slechts een halve graad ter wijl Juni gemiddeld één graad kouder dan normaal was. Het aantal zomerse dagen in dit drie tal maanden bedroeg te De Bilt zestien tegen negentien normaal, Hierbij dient te worden opge merkt, dat er tal van mooie da gen zijn geweest waarop de tem peratuur de 25 graden Celsius juist niet bereikte en die dus niet als zomerse dagen worden gere kend. In De Bilt werden 642 uren zonneschijn geregistreerd tegen 615 uren normaal en werd 135 mm regen gemeten tegen 215 mm normaal. Tussen het stakende autobus- personeel te Parijs en hun werk gevers is Woensdagavond een overeenkomst bereikt, waarop de stakers besloten weer aan het werk te gaan. De kwestie ging over een bonus, die volgens de werknemers 4000 francs, doeh volgens de maatschappij slechts de helft moest bedragen. De werknemers kregen tenslotte hun zin. Tengevolge van de staking, die Dinsdagmiddag was uitgebroken, bleef 95 procent van het aantal autobussen in de garages. De on dergrondse kon niet alle extra- drukte verwerken, zodat vele Pa- rijzenaars te voet naar hun werk moesten. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Vrij veel bewolking. Vrij veel bewolking met plaat selijk, voornamelijk in het noor den van het land, wat regen of motregen. Overwegend matige wind tussen zuid en west. Iets lagere temperaturen. ZATERDAG 3 SEPTEMBER. Breskens 2.16 2.28 Terneuzen 2.51 3.03 Hansweert 3.31 3.43 Walsoorden 3.41 353 ZON op onder Sept. 2 5.53 19.30 3 5.55 19.27 MAAN op onder 19.02 19.20 6.07 7.23

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1