Gespannen toestand in Marokko De overstromingen in de Ver. Staten Reddingswerkzaamheden in Willem Sophiamijn verlopen vlotter dan verwacht werd Het neerschieten van een Amerikaans lesvliegtuig in Korea Hevige strijd in Algerije De bestrijding van corruptie in Indonesië WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ^sulffns sobert" MAANDAG 22 AUGUSTUS 1955. 10e Jaargang No. 3539. Bloedbad in Oued Zem Burgemeesters tegen vervanging van gemeente door rijkspolitie Overstromingen in Pakistan Duits schip in Oostzee vergaan 200 opstandelingen gedood De achtste wereldjamboree geopend Rel te Buenos Aires Ongeregeldheden in Singapore Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noords-traat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Né 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse ars 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: m~i'tn*m snüf advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regete 1,—; iedere regel moer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adre» Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. In de nacht van Vrijdag op Za terdag zijn ongeveer 150 Franse parachutisten overgebracht naar het gebied van Kenifra en Tadla in Noord-Marokko, waar Vrijdag bij anti-Franse betogingen 11 per sonen werden gedood en 40 ge wond. In het gebied van Casablanca zijn Zaterdagochtend bij betogin gen in twee dorpen 3 personen om het leven gekomen en 2 ge wond. In de Arabische arbeiderswijk van Casablanca heeft de politie Zaterdag wederom het vuur ge opend. Volgens Franse autoriteiten waren Zaterdag bijna alle Ma rokkaanse winkels in het protec toraat gesloten. In fabrieken te Casablanca werkte echter onge veer 75 van de arbeiders en ook in de haven- en transportbe drijven werd de stakingsoproep door het merendeel der arbeiders genegeerd. Officseel werd Zaterdag bekend gemaakt, dat bij de ongeregeld heden te Kenifra Vrijdag 3 mili tairen en 10 oproerkraaiers wer den gedood. Meer dan 50 perso nen liepen verwondingen op, on- 1 der wie 2 Franse politie-inspec- teurs. Nieuwe golf van ongeregeld heden. Meer dan 520 doden in Constantine. Tenminste 460 opstandelingen en 69 militairen zijn Zaterdag bij massale aanvallen op 25 steden en dorpen in het departement Constantine in Noord-Algerije om het leven gekomen, aldus hebben Zondag Franse autoriteiten in Philippeville bekendgemaakt. Men gelooft, dat het aantal ge dode opstandelingen veel groter zal blijken te zijn, als alle gege vens compleet zijn en alle lijken geborgen. De opstandelingen ver loren voorts 70 gewonden en cir ca 600 gevangenen. Ook deze aan tallen ziin nog niet definitief. Aan Franse zijde vielen 156 ge wonden. Meer dan 60 personen zijn Za terdag gedood of gewond in een nieuwe golf van ongeregeldhe den in Frans Marokko. De meeste slachtoffers vielen in het bergstadje Kenifra, in het Atlasgebergte, waar 3000 man Franse troepen een 60-tal slacht offers: veroorzaakten onder de leden van opstandige stammen. In een rel te Rabat werd Za terdagmiddag een persoon ge dood en liepen 4 personen ver wondingen op. In de dorpen Boe- jad en Oued Zem, 300 km ten Zuiden van Casablanca, kwamen bij ongeregeldheden 6 personen om het leven. De parachutisten, die in de nacht van Vrijdag op Zaterdag in het Atlasgebergte zijn geland, na de ongeregeldheden te Keni fra, welke Vrijdag 14 personen het leven kostte, hebben de stad thans geheel omsingeld en de op standige stammen bevel gegeven zich over te geven. Bij een poging om de barricades aan de rand van de stad te door breken, is Zaterdag een luitenant van de parachutisten om 't leven gekomen, terwijl een soldaat ern stig gewond werd. Zaterdag zijn bij onlusten te Oued Zem 30 Europeanen en 60 Marokkanen om het leven geko men. Minstens vijf Marokka nen zijn gedood door veiligheids troepen, die een cordon getrok ken hadden om de inheemse wij ken van Casablanca. Volgens ooggetuigen zijn de on lusten te Oued Zem Zaterdag ochtend begonnen. Talrijke Ma rokkanen drongen in groepen de Europese wijk binnen en begon nen onmiddellijk te plunderen, brand te stichten en te moorden. De hoofdstraat stond spoedig in lichterlaaie. Sommige inheemsen waren met grote messen, pisto len en zelfs jachtgeweren uitge rust. De orde kon pas worden hersteld na aankomst van militai re versterkingen en valscherm troepen. Het merendeel van de bijna 1000 Europeanen in Oued Zem slaagde er in de Europese wijk te ont vluchten en zich onder de hoede van de plaatselijke ordetroepen te stellen. Blanken uit Oued Zem, die naar Rabat waren gevlucht, deden me dedelingen over de gruwelijke wijze waarop in de Europese wijk is gemoord. Van officiële zijde te Casablan ca werd vernomen, dat Zaterdag aldaar 8 personen bij ongeregeld heden om het leven zijn gekomen en 7 gewond. In de havenstad Safi, waar politietroepen het vuur op een menigte opende, werden 8 personen gedood en 20 gewond. Nadat de oproerige menigte 5 V2 uur heer en meester was ge weest werd de stad door Franse en Senegalese soldaten heroverd. De Europese wijk bleek grondig te zijn verwoest. Volgens latere, onofficiële be richten zijn te Oued Zem min stens 50 Europeanen vermoord. Een vlieger, die laag boven het. gebied van Oued Zem heeft ge vlogen, zeide, dat vele verspreid, liggende boerderijen van Franse kolonisten in brand staan. Van het lot van de bewoners is nog niets bekend. De Franse resident-generaal, Grandval, heeft in de nacht van Zaterdag op Zondag verboden, dat journalisten een bezoek aan Oued Zem brengen. De wegen van Casablanca naar het gebied zijn niet veilig, zo heet het in de desbetreffende verklaring. Betogingen te Tetocan. Bijna 30.000 mensen hehben Zaterdag te Tetoean, de hoofd stad van Spaans Marokko, deel genomen aan betogingen voorde (twee jaar geleden) afgjezette sultan, Sidi Moelay Ben Joessef. De slachting te Oed Zem. Alle veertien patiënten van het kleine ziekenhuis van Oed Zem, elf Mohammedanen en drie blan ken, werden met bijlen vermoord en hun lijken werden verbrand. De Franse politie ter plaatse weigerde aanvankelijk vuurwa pens te verstrekken aan de blan ken, omdat zij een nog grotere ramp vreesde. Toen echter be richten over wilde moordpartijen op boerderijen van blanken in de omgeving de stad bereikten, wer den wapens verstrekt aan de blanken, die naar het stadhuis waren gevlucht, waarmee deze zich konden handhaven tot ver sterkingen arriveerden. Drie Franse journalisten zijn Zaterdag, toen zij met een auto op weg waren van Kenifra naar Oed Zem, in een hinderlaag ge reden en gedood. „Vrouwen en kinderen, gehele gezinnen werden gedood. Onschuldige personen werden het slachtoffer van deze wreed heden. Ik ben daarom van plan," aldus Grandval, „met de grootste energie te werken aan onderdruk king van de geweldpleging." Ook resident-generaal Grandval zeide te hopen, dat men „zowel :aan Europese, als aan Marok kaanse zijde, ondanks de droevi ge uren van thans, de kracht zal .vinden, nodig om weer de weg 'der overeenstemming te kunnen gaan". Verklaring van Faure over Noord-Afrika. De Franse eerste-minister, Faure, heelt in de nacht van Za terdag op Zondag in een verkla ring voor de pers gezegd, dat de Frans-Marokkaanse vriendschap niet geschaad moet worden door „misdadig optreden" te Oued- Zem. De regering zal trachten de per- sonnen die verantwoordelijk zijn voor het gebeurde te Oued-Zem, op te sporen en te straffen, aldus de premier Faure. „Ik deel de droefheid van de zo zwaar bezochte Franse fami lies, doch ik moet haar vragen zich in te spannen om de gevol- lens van walging en haat, die haar thans wellicht bezielen, te 'overwinnen", zeide hij. de kapper nel het aparte coaM (narist 16 brouwerijstraat 9 terneuzen j I voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen, aparte salon voor huidverzor ging. depositair „lamgome"-dr. payot" -„yardley". onze zaak is wegens vacantie gesloten van 29 augustus tot en met 5 september. De slachtoffers in Marokko. Naar van betrouwbare zijde wordt vernomen is het aantal slachtoffers, dat Zaterdag en in de nacht van Zaterdag op Zon dag in Marokko is gevallen, als volgt: Europese burgers: 90 doden en 20 gewonden (Hiervan vielen in Oued Zem alleen al meer dan 50 doden); Europese ordetroepen: vijf doden en tien gewonden; Ma rokkaanse ordetroepen: vier do den en tien gewonden; Marok kaanse opstandelingen, waaron der niet begrepen die van Oued Zem, waar het aantal doden wel hoog is, maar nog onbekend: meer dan honderd doden en on geveer 150 gewonden. Verklaring van Grandval. De Franse resident-generaal in Marokko, Grandval, heeft Zater dagavond te Rabat tot verslag gevers gezegd, dat niets de mis daad van Oued Zem kan veront schuldigen. Hij herinnerde er aan, dat hij anderhalve maand geleden naar Marokko was gekomen om door middel van een akkoord orde en vrede te herstellen. Hij vroeg hoe hij zijn taak tot een goed einde moet brengen, indien niet het ge hele Marokkaanse volk met hem uiting geeft aan zijn scherpe af keuring van de gebeurtenissen te Oued Zem, waar minstens 30 blanken zijn omgebracht. Grandval sprak de hoop uit, dat ondanks de haat, die na het dra ma van Oued Zem dreigt op te laaien, men aan Europese en Ma rokkaanse zijde de geestkracht zal kunnen vinden om weer de weg van de overeenstemming te gaan bewandelen. Tot nu toe zijn tenminste 56 personen om het leven gekomen, terwijl er 25 worden vermist. Er is voor milliarden dollars schade aangericht. Ln de staten New York, New Jersy, Connecticut, Massachu setts en Pennsylvanië is de nood toestand afgekondigd. De overstromingen zijn ver oorzaakt door de uitermate zwa re regen, die de orkaan „Diane" volgde. In vele gebieden traden de sterkgezwollen rivieren buiten hun oevers. De rivier de Delaware is nabij Easton, in Pennsylvanië, tot een peil gestegen, dat vijf meter ho ger dan normaal is; en het water blijft stijgen. Honderden wegen zijn over stroomd, waardoor een aantal kleine steden en dorpen van de (buitenwereld is afgesneden. Hefschroefvliegtuigen en ande re toestellen van leger, vloot en luchtmacht nemen aan de red' dingswerkzaamheden deel, even als eenheden van de kustwacht en der nationale garde. De spoorwegdiensten moesten in vele gevallen worden inge krompen. In Pennsylvanië zijn tientallen bruggen, waaronder vele grote, weggeslagen. Bij Woonsocket begaf de dam van een waterreservoir het. Een dicht bevolkte streek kwam hier. bij blank te staan. De mensen waren twee uur tevoren ge ëvacueerd. In Washington is een volledig bataljon der genie gealarmeerd en staat klaar om per vliegtuig te worden overgebracht naar el ke plaats waar het nodig is. Door president Eisenhower wer den Zuid-Carolina, Connecticut, Pennsylvanië en de overstroomde gebieden van New Jersey en Rhode Island tot „rampgebied" verklaard. Zaterdagavond tegen midder nacht was het aantal doden ge stegen tot 130. In de omgeving van Strouds- burg in Pennsylvanië is een com plex zomerhuisjes door het wa ter verzwolgen. Van de 40 perso nen in dit kamp konden zich, voor zover bekend, slechts 3 in veiligheid stellen. De overige 37 worden vermist. Een van de overlevenden deel de Zaterdag mede, dat het kamp Donderdagavond laat door het kolkende water werd overvallen. Alle aanwezigen vluchtten naar leven gekomen. Het overstro mingswater vloeide Zondag lang zaam terug. De reddingswerk zaamheden zijn nog in volle gang. Pennsylvanië is het zwaarst ge troffen. Er zijn in die staat 74 do den en 20.000 daklozen. In Con necticut zijn 43 doden en 70 ver misten. De burgemeesters van een aan tal Nederlandse gemeenten, die hun gemeentepolitie door rijks- het dichtstbijzijnde huis. Het wa-1 p^je zunen zien vervangen als ter steeg meer, zodat de gevluch- aanhangige ontwerp-p-olitie- te personen zich moesten terug- we(- wordt aangenomen, zijn te- trekken van de eerste naar de gen deze wet in het geweer geko- tweede étage en tenslotte naar men pe burgemeester van Bols- de zolderverdieping. Toen het wa- ward de heer j G s Bruinsma, ter deze verdieping bereikt had, dee|t direct na kennisneming van stortte het huis in en allen vie-1 memorje van antwoord aan de In de Pakistaanse provincie van de noordwestelijke grens zijn tal rijke plaatsen overstroomd. Vol gens berichten uit Pesjawar der tig personen verdronken zijn. In een stad stortten driehon derd huizen in. De door de over stromingen aangerichte schade wordt op 750.000 gulden geschat. De reddingswerkzaamheden op de 217-meter verdieping van de Willem-Sophia mijn te Spekhol- zerheide om de drie ingesloten mijnwerkers te bevrijden, vorde ren sneller dan men aanvankelijk had gedacht. Het boorgat dat wordt gemaakt op de 240 meter verdieping uit heeft reeds twee maal de ingesiotenen bereikt. Dit gat moet echter nog aanzienlijk verwijd worden, vóórdat de man nen naar de 240-meter verdieping kunnen afdalen. Vrijdagavond om 20.30 uur werd begonnen met het eerste boorgat, dat een doorsnee had van 146 millimeter. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag om 0.15 uur was het eerste 37 meter lan ge boorgat klaar. Zaterdagmor gen om 4 uur begon men aan het tweede gat, dat een middellijn had van 270 millimeter. Dit gat was klaar om 11 uur des mor gens. Om 13.20 uur begon de boorploeg met de verwijding van het gat tot een middellijn van 406 millimeter. Zondagochtend om 4.55 uur was ook dit gat klaar. Even heeft men gemeend de drie mijnwerkers door deze nauwe gang te kunnen redden, doch de hieraan verbonden risico's bleken te groot te zijn. Zondagmorgen om 9 uur werd begonnen met het boorgat van 600 millimeter, dat de mijnwer kers zal kunnen verlossen uit de ingestorte steengang via de van een lagere verdieping onder een hoek van 33 graden geboorde ko- Gerekend van Zondagmorgen 9 uur af moet nog 43 uur worden geboord, vóórdat men de drie mijnwerkers kan gaan halen. Dinsdagmorgen om 4 uur kan het laatste boorgat dus klaar zijn. Er zijn dan nog 2 uur nodig voor het afbreken van de boorinstal latie en 2 uur voor het gereed maken van een rubber transport band. Om 8 uur Dinsdagmorgen kunnen de drie ingesiotenen bo ven zijn. Zij zijn door het boorgat van 270 millimeter voorzien van voedsel, dekens en droge kleding. Later werden door het boorgat van 406 millimeter op advies van de inspecteur-generaal der mijnen ir P. de Haart, luchtbedden naar de ingesiotenen geschoven. De man nen hebben kunnen slapen. Hun toestand is bevredigend. De echt genotes van de drie mijnwerkers waren Zondagmiddag opnieuw op de mijn Aanwezig. Zweedse schepen en een vlieg- boot zijn Zondag begonnen met len in de watermassa. Verder deelde deze overlevende, mevrouw Jenny Johnson, mede, dat zij Vrijdagochtend van het drijfhout werd gehaald, waarop zij zich bevond. Ook haar doch ter en een ander meisje over leefden de ramp. Er zijn tot nu toe 165 doden. Vele personen worden nog ver mist. Het water begint thans te zakken. De meeste slachtoffers zijn in Pennsylvanië gevallen 93. Het is niet uitgesloten, datjt aantal doden in deze staat de 150 zal bereiken. Hefschroefvliegtuigen brengen mensen, die op daken van huizen en heuveltoppen waren gevlucht in veiligheid. Negen van de veertig inwoners van het kamp „Davis", nabij Stroudsburg, in Pennsylvanië, zijn levend teruggevonden. Men heeft de stoffelijke overschotten van twaalf anderen geborgen, terwijl er nog negentien worden vermist. Drie jonge meisjes, inwoon sters van het kamp, waren enkele Tweede Kamer van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie zich met zijn collega's van de andere betrokken gemeen ten: Franeker, Zierikzee, Steen- wijk, Krommenie, Koog aan de Zaan en Zaandijk, in verbinding gesteld. De burgemeesters zijn overeen gekomen gezamenlijk een actie te gaan voeren tegen het vervan gen van hun gemeentepolitie door rijkspolitie. Zij zullen de Tweede Kamer verzoeken de regerings voorstellen niet aan te nemen en ook trachten steun te krijgen van de vereniging van Nederlandse gemeenten. De burgemeesters achten deze wijziging in het poli tieapparaat hunner gemeenten een ernstige aantasting in van wat er van de gemeentelijke autonomie huns inziens nog is overgebleven. het zoeken naar het 243 ton me- minuten, vóórdat dit door het wa tende Duitse vrachtschip „Gret- chen", dat, naar men vreest, in 't Kattegat op een mijn is gelopen en gezonken. Een vliegtuig nam Zondagoch tend een olievat waar. Zaterdag avond waren aan de Zweedse kust stukken hout aangespoeld, die mogelijk afkomstig waren van de deklading van de „Gret- chen". Het schip was Zaterdag uit Varberg in Zweden vertrokken. Zaterdagmiddag meldden Zweed se vissers, dat zij op zee een ont ploffing hadden gehoord. De „Gretchen" had vijf man aan boord. De communisten hebben Zon dag de militaire bestandscom missie in Korea medegedeeld, dat de piloot van het vorige week bo ven de gedemilitariseerde zóne van Korea neergeschoten Ameri kaanse lesvliegtuig, tweede luite nant Guy H. Bumpas, gevangen genomen is. Er werd geen mel ding gemaakt van de tweede in zittende, kapitein Charles Brown. De communisten hebben toege zegd luitenant Bumpas, die vol gens hem in goede welstand ver keert, Dinsdag a.s. aan de Ver enigde Naties over te geven. Zij voegden hieraan toe, dat de twee de inzittende van het toestel, ka pitein Brown, die de vlucht als passagier meemaakte, om het le ven is gekomen. Zijn stoffelijk overschot zal eveneens aan de Verenigde Naties worden overge geven. Ook het (vernielde) vliegtuig zal ter beschikking van de Ver enigde Naties worden gesteld. De voornaamste afgevaardigde der communisten, generaal-ma- joor Tsjoeng Roek, verklaarde dat Bumpas had gezegd, 15 tot 20 km ten noorden van de plaats, waar hij was neergestort, door luchtdoelgeschut te zijn getrof fen. Luitenant Bumas zal door een hefschroefvliegtuig der Verenig de Naties worden opgehaald. Het opperbevel der Verenigde Naties had verklaard, dat het omlaag schieten van het Ameri kaanse lestoestel een „barbaarse daad" was geweest, gepleegd door „bijzonder schietgrage" communistische bedienaars van luchtdoelartillerie, die vuurden vóórdat zij konden weten, of het vliegtuig inderdaad de grens der gedemilitairiseerde zóne had ge schonden. Hierop antwoordde generaal Tsjoeng Roek: „Maar hoe ter we reld is het mogelijk, dat u een mi litair toestel een routinevlucht laat maken nabij de grens van een gedemilitariseerde zóne, die moeilijk kan worden onderschei den en mede daardoor kan wor den geschonden?" Volgens een door het Franse ministerie van Binnenlandse Za ken uitgegeven communiqué, is in het Algerijnse departement Constantine Zaterdag „een golf van terreur" uitgebroken, die aan minstens 108 mensen het leven heeft gekost. Opstandelingen hadden kampen van veiligheidstroepen aangeval len. In Constantine en omliggen de plaatsen waren bommen in po litieposten geworpen. In Philippeville zijn volgens het communiqué 9 Europeanen en 9 militairen gedood. De Franse troepen doodden 50. opstandelingen in het gebied van Philippeville, 5 in Kroubs, 30 te Oued Zenati en 5 in de stad Con stantine. Bijna 70 verzetslieden waren gevangen genomen. In Constantine werden 2 bur gers gedood en 24 gewond. Het Franse ministerie van Bin nenlandse Zaken verklaart, dat de opstandelingen verrast wer den door de snelle reactie van de veiligheidstroepen op hun aanval len. Laatstgenoemden waren de toestand in het departement Con stantine spoedig meester. De gouverneur-generaal van Al gerije was naar het toneel van de strijd gevlogen. Uit kringen van het Franse mi- Zaterdagavond werden vluch tende opstandelingen door Fran se troepen achtervolgd, nadat benden opstandelingen leger plaatsen, politiebureaux, postkan toren, spoorwegstations en perso nen hadden aangevallen. Uit de departementen Algiers en Oran zijn geen berichten ont vangen over ongeregeldheden. Zaterdag tegen middernacht werden de volgende (voorlopige) cijfers verstrekt van de verliezen in Algerije: 200 opstandelingen gedood, 13 gewond en 77 gevan gen genomen; 11 militairen ge dood en 33 gewond. Drie politiemannen gedood en 10 burgers gedood en 30 gewond. ter werd verzwolgen, naar een naburig kamp gegaan voor het bezoeken van kennissen. Zij heb ben de ramp overleefd. Volgens de jongste berichten zijn meer dan 143 personen om 't OPNIEUW PSEUDO-VOGEL- PEST TE OLDEBROEK. Opnieuw is een geval van pseu- do-vogelpest geconstateerd op een bedrijf te Oldebroek. Ter voorkoming van uitbrei ding zijn op advies van de in specteur van de veeartsenijkun- dige dienst de betreffende kippen opgehokt. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. ZONNIG EN WARM. Droog en zonnig weer maar langs de Waddenkust enkele overdrijvende wolkenvelden, la ter in het zuidoosten van het land een kleine kans op onweer. Overwegend matige wind uit - .oostelijke richtingen. Aanhou- msterie van Binnenlandse Zaken dend warm Weer te Parijs is later vernomen, dat volgens de laatste gegevens Za terdag minstens 146 opstandelin gen zijn gesneuveld en 44,militai ren en burgers-, onder wie 21 Europeanen. Gewond werden 73 opstandelingen en 51 burgers en militairen. De Indonesische minister-presi dent, Haranap, heeft Zaterdag 'n verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat ter verbetering van de ongezonde toestand in de maatschappij en ook in rege ringskringen, de regering bezig is strenge maatregelen te nemen. De regering legt er de nadruk op, dat deze maatregelen niet gericht zijn tegen enige partij, of een be paald deel der maatschappij. Het ligt in de bedoeling van de rege ring wetten in het leven te roe pen, die een nog effectievere be strijding van de corruptie moge lijk ma-ken. De regering stelt ook administratieve maatregelen in het vooruitzicht tegen hen, die corruptie hebben gepleegd. De advocaat Abdoel Moro ver klaarde Zaterdag, dat er nieuwe arrestaties zijn verricht, doch hij kon in het belang van het onder zoek, geen namen onthullen. Dit zal te zijner tijd geschieden. Zaterdagochtend overlegden de militaire politie, de politie en het parket over hun samenwer king, die onder leiding van het hoofdparket staat. Het overleg betrof alle werkzaamheden van die instanties, doch, zo zeide Mo ro, het grootste deel van hun werkzaamheden betreffen thans de corruptiegevallen. waarnemend hoofd van het K.P. U.I. aan het deviezeninstituut ad viezen hebben gegeven inzake de. viezentoewijzingen aan personen, die daarop -geen recht hadden. Volgens „Indonesia Raya" is een brandkast ontdekt, die 20 mil- lioen rupiah inhield. Oud-minister van Financiën huisarrest opgelegd. Aan de oud-minister van Finan ciën, Ong Eng Die, is huisarrest opgelegd, aldus heeft het persbu reau P.I.A. uit zeer betrouwbare bron vernomen. Naar verluidt is dit geschied in verband met de door Ong Eng Die tijdens zijn ministerschap begane corruptie. ERNSTIGE HONGERSNOOD OP HAITI? In Kingston zijn berichten ont vangen over ernstige hongers nood in Jeremie (Haïti), waar 40.000 tot 70.000 mensen verhon geren en per dag honderden zou den sterven. Jeremie werd in Oc tober door de orkaan „Hazel" ver woest. DINSDAG 23 AUGUSTUS. v.m. n.m. Breskens 5.11 5.25 Terneuzen 5.46 6.00 Hansweert 6.26 6.40 Walsoorden 6.36 6.50 ZON MAAN op onder op onder 23 5.37 19.52 12.38 21.31 24 5.39 19.50 13.44 22.01 25 5.40 19.47 14.46 22.39 26 5.42 19.45 15.41 23.25 27 5.44 19.43 16.27 V 28 5.45 19.41 17.06 0.20 De gouverneur-generaal van Canada en leider van de Canade se padvinderij, Massey, heeft Za terdag te Niagara de achtste we reldjamboree geopend. Bij de openingsplechtigheid waren onder anderen aanwezig lady Baden Powell en het hoofd van 't internationale bureau van de padvinderij, generaal majoor Spry. Kolonel Wilson, oud-hoofd van TT het internationale bureau, werd Het onderzoek naar het tweede tijdens de openingsplechtigheid onderhoofd van het centrale kan- onderscheiden met de hoogste on- toor voor mvoerzaken, net K.P. derscheiding van de padvinderij, U.I., wordt voortgezet, zo meldt1 de zilverenvos Vamot Drv'Finr) t 7 IZorim rr/vii oio De ceremonie werd afgesloten door een parade. De jamboree, waaraan 10.00G padvinders uit zestig landen deel nemen, wordt gehouden aan de oever van de rivier de Niagara tussen het Erie- en Ontariomeer. „Keng Po". Dody Karim zou als Te Singapore is het Zaterdag tot ongeregeldheden gekomen toen stakende leden van het ge meente-personeel, voor het me rendeel Indiërs, de politie met stenen en flessen bekogelden en In Buenos Aires is het tot een andere arbeiders van hun werk rel gekomen, toen ongeveer 500 wilden houden. pro-Peronistische demonstranten Gurhka's en politiemannen naar de wijk voor welgestelden wisten de stakers uiteen te drij- van Buenos Aires marcheerden, ven. Vijf stakers en een politie- Er klonken schoten. De mars man werden gedood, terwijl ze- werd gehouden na een vergade- ven stakers werden aangehou-ring van ongeveer 6.000 aanban den. gers van Peron, die bedoeld was De staking, welke 10.000 ge- jals reactie op een anti-Peronisti- meente-arbeiders betreft, begon sche vergadering van Woensdag. Dinsdag nadat 'het stadsbestuur Spreker was de leider van de looneisen van de hand had ge- opperste raad van de Peronisti- wezen. 'sche partij, Alejandro Leloir.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1