Soekarno spreekt op Indonesische onafhankelijkheidsdag De kwestie-Goa Het bezoek van Adenauer aan Moskou Radio-activiteit en de mens De credietbeperking in Engeland De Sowjet-Unie en het toerisme WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1955. 10e Jaargang No. 3536. Geen „goede beirekkingen" met Nederland De toestand in Marokko De Chinees-Japanse betrekkingen Duits biad over het communistisch gevaarvoor Indonesië Amerikaanse vliegtuigen voor Kon. Marine Komende inkrimping van de Britse weei macht ROTTERDAMSE HAVEN ARBEIDERS ALLEN WEER AAN HET WERK? Portugees protest Algerije Contra-revo'uf onnaire groep in China opgerold Paul Robeson in het ongelijk gesteld Looneisen van Britse arbeiders De toestand in Singapore Schermutseling in de straat van Formosa Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum p«s advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Atom Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uor. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 mar. „De Indonesische garuda zal niet dalen, hij vliegt nog steeds", zeide president Soekarno in een twee uren durende redevoering, die hij Woensdag, staande op de treden van zijn paleis te Djakar ta uitsprak ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de pro clamatie der Indonesische onaf hankelijkheid. Voor de volgende 10 jaren stip pelde hij in deze rede vijf taken uit: 1. De nationale eenheid weer samensmeden, zó hecht als zulks maar mogelijk is, zonder zoals wij thans doen onenigheid of een scheur, hoe klein ook, te la ten ontstaan. 2. Wij moeten elk element dat onze eenheid kan verbreken, en in het bijzonder elk element dat er op uit is, de veiligheid in In donesië te verstoren, onderdruk ken, neerslaan, wegvagen en uit roeien. 3. Wij moeten, energieker nog dan in het verleden en met meer elan dan in de afgelopen decade, op alle gebieden opbouwen. 4. Wij moeten voortgaan met te strijden voor de terugkeer van Westelijk Nieuw-Guinea in het bijzonder en voor het wegva- Indonesië In Marokkaanse havens en op luchtbases zijn troepenversterkin gen uit Frankrijk aangekomen, dit met het oog op mogelijke on geregeldheden op twintig dezer, de dag, waarop twee jaar geleden ex-sultan Monammed Ben Joe- soef door de Fransen, wegens aanhoudend verzet tegen hun ge zag, werd verbannen. De Japanse minister van Bui tenlandse Zaken, Sjigemitsoe, heeft Woensdag een communis- tisch-Chinees aanbod om norma le* diplomatieke betrekkingen met Japan aan te knopen, van de hand gewezen. Sjigemitsoe zei op een perscon ferentie, dat Japan met continen taal China alleen wil spreken over „de repatriëring van Japan se burgers die in China worden vastgehouden". De in Bonn verschijnende onaf hankelijke „General-Anzeiger" -schrijft, dat de uitschakeling van d<e communisten uit de regering van Indonesië zeer gevaarlijk kan worden. „Het zal thans van de bekwaamheid der nieuwe rege ring afhangen of de communis ten in stellingen wórden gedron gen, die tot de strijd in de illega liteit zullen leiden. De politieke verhoudingen in Indonesië zijn niet zo solide, dat e'en burgeroor log uitgesloten zou zijn. Zulk een innerlijke strijd zou het einde der jonge republiek betekenen. Een tot de illegaliteit haar toevlucht nemende communistische partij als vierde politieke kracht zou de vijand van allen moeten worden en, ook als zou een territoriale verbrokkeling der unie er het ge volg van zijn, naar alleenheer schappij streven. Zulk een ont wikkeling zou echter noch de zaak van het Westen, noch de vrede in Oost-Azië kunnen die nen", aldus het blad. Op 24 November 1954 is met de regering van de Ver. Staten van Amerika een overeenkomst ge sloten voor de levering van 15 Matrin-Mariner vliegtuigen. Momenteel zijn nog geen vlieg tuigen afgeleverd, doch in de loop van het jaar wordt de af levering van een 4-tal tegemoet gezien. De resterende toestellen zullen naar het zich laat aanzien, in de loop van 1956 ep 1957 wor den opgeleverd. Dit deelt de minister van Ma rine mee in zijn nota naar aan leiding van het verslag der Tweede Kamer over een wets ontwerp tot wijziging der mari nebegroting 1954. Volgens over het algemeen goed ingelichte Londense poli tieke kringen overweegt de Brit se regering vermindering der bewapeningsuitgaven en mogelijk zelfs een inkrimping der sterkte van de weermacht. gen van elk overblijfsel van ko lonialisme en imperialisme in het algemeen. Wij moeten onze krachtsinspanningen in dit op zicht met alle macht verdubbe len, wij moeten hemel en aarde bewegen, totdat Westelijk Nieuw- Guinea zal zijn teruggekeerd bij het moederland, totdat er niet één imperialistische luis meer over is. 5. Wij moeten zonder één dag uitstel algemene verkiezingen houden, ook in de onrustige ge bieden. Sprekende over Westelijk Nw- Guinea zeide Soekarna o.a., dat dit gebied zal terugkeren in de schoot van moeder Indonesia, al zou het de gehele twintigste eeuw in beslag nemen. Indien de Nederlanders, nog goede betrekkingen wensen tus sen Indonesië en Nederland, als de uitdrukking „goede betrekkin gen" voor de Nederlanders nog betekenis heeft, laat hen dan aanvaarden waar wij op aandrin gen, nl. dat zij met ons onderhan delingen zullen beginnen over de overdracht van de macht over Westelijk Nieuw-Guinea aan de republiek. Om der wille van de goede be trekkingen en in feite van de vre de in de wereld, dient elke bron van de explosieve spanning tus sen Indonesië en Nederland te worden verwijderd. Vijf jaar lang is er thans span ning geweest over de kwestie Nieuw-Guinea. Waarom, Neder landers, moet dat zo voortgaan?, vroeg Soekarno zich af. Er zijn vele bronnen van spanning in de Indonesisch-Nederlandse betrek kingen, maar het is bewezen, dat wij door onderhandelingen reeds een aantal daarvan hebben opge heven. Het hoogtepunt van de herden king van de tiende verjaardag van de proclamatie van de Indo nesische onafhankelijkheid was Woensdag een bijeenkomst op 't presidentiële paleis te Djakarta, welke door vele binnenlandse en buitenlandse autoriteiten werd bijgewoond. Onder hen was de Egyptische vice-premier Gamal Salem, die als staatsgast de plechtigheden bijwoont. Na de rede van president Soe karno begaven de vele autoritei ten zich naar het gebouw aan Pegangsaan Oost in Djakarta, waar in 1945 de onafhankelijk heid werd uitgeroepen. Daar volgde een korte plechtigheid bij het in de tuin geplaatste gedenk teken. Een ander onderdeel van de herdenking was een militaire parade van alle wapens, waarbij de luchtmacht in de lucht een formatie vormde, welke de letters en cijfers „R. I. 10" voorstelde. In deze formatie vloog ook mee een opleidingsvliegtuig, dat de rege ring van India aan heeft geschonken. Dinsdagavond is de traditionele herdenkingsavond in het Indone sisch parlement gehouden, waar op voorzitter Sartono een over zicht gaf van de parlementaire ontwikkeling sinds 1945. In een korte rede kondigde Soekarno aan dat de regering heeft besloten aan alle vrijheids helden een onderscheiding uit te reiken. Dit zal ook posthuum ge schieden. Gelukwensen. Volgens A.F.P. heeft de minis ter-president van de Chinese volksrepubliek, Chou En-Lai, te- tegrafisch zijn gelukwensen aan geboden aan de Indonesische pre mier, Harahap, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de proclamatie van de Indonesische republiek. President Mao Tse Tung zond een telegram aan Soe karno. Gelukwensen werden o.a. ook ontvangen van de Ameri kaanse vice-president Nixon, van de president van India, Rajendra Prasad, en van de minister-presi dent Nehroe. Nieuw-Guinea nog steeds in vreemde handen. Het officiële Russische orgaan „Izvestia" schreef gisteren in een artikel over de Indonesische on afhankelijkheidsdag, dat „de rechtvaardige eisen van Indone sië niet zijn ingewilligd; Irian is nog steeds in butenlandse han den". Presdent Klementi Worosjilow heeft ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Indo nesischê onafhankelijkheid een telegram gezonden aan president Soekarno. Verwacht wordt, dat de haven van Rotterdam vandaag zijn nor male aanzien zal hebben herkre gen; dus dat alle havenarbeiders het werk zullen hervatten. In gebouw „Odeon" hebben zij van gisterochtend acht tot tien uur weer vergaderd, dit naar aanleiding van de Dinsdag door de Scheepvaart Vereniging Zuid gedane mededeling, dat de haven arbeiders, die op of na 13 Aug. j.l. hun dienstverband om drin gende redenen zagen beëindigd, op de thans geldende voorwaar den weer een dienstverband kun nen aangaan en zich daaraan houden. Zij kunnen zich heden ochtend bij hun werkgever weer aanmelden. Dit geldt ook voor de arbeiders van de centrale voor arbeidsvoorziening. De voorzitter van de Dinsdag uit de arbeiders gevormde com missie adviseerde de aanwezigen vandaag weer aan het werk te gaan. Een raad die eveneens van de zijde van de E.V.C. werd ge geven. De landelijke secretaris van het O.V.B., de heer A. van den Berg, concludeerde, dat een overwinning was behaald, omdat de Scheepvaart Vereniging Zuid op haar ontslagbesluit was terug gekomen. Hij bracht de „lang- zaam-aan-actie" weer te berde, doch niet iedereen bleek het met hem eens te zijn. De voorzitter van genoemde commissie zei nog, dat verwacht wordt, dat enkele arbeiders niet weer in dienst zullen worden ge nomen. De beslissing ligt nu vol gens spreker bij de arbeiders zelf. De vergadering, die rumoe riger begon te worden verliep langzamerhand. Toen de bijeen komst werd gesloten was nog ongeveer een vierde van de aan wezigen present. De financiële redacteur van Reuter schrijft dat volgens poli tieke kringen minister Eden waarschijnlijk het kabinet weldra bijeen zal roepen ter bespreking van de resultaten, welke de rege ringsmaatregelen tot beperking van de uitgaven van consumen ten en tot bevordering van de ex port hebben gehad. De credietbe perking, welke drie weken gele den werd ingevoerd en waarbij de contante betaling voor aan koop van goederen op afbetaling werd vergroot, begint weliswaar te werken, doch zij werkt niet snel genoeg ten aanzien van ver mindering van de invoer. Er is nog geen wijziging gekomen in het inflationistische klimaat. Zo wel de premier als de minister van Financiën zijn naar men meent niet tevreden met de ge ringe invloed van de genomen maatregelen. Mogelijk zou, wan neer de invloed zo traag blijft, de volgende stap zijn, een vrijwillige De Westduitse ambassadeur in Washington, Krekeier, is voor consultaties met de bondsrege ring naar Bonn vertrokken. Het bezoek wordt uiteraard in ver band gebracht met de politieke voorbereidingen voor de aan staande reis van dr Adenauer naar Moskou, waarmee minister Von Brentano thans in Bonn be gonnen is. De overkomst van Krekeier heeft in politieke krin gen enige verrassing teweeg ge bracht, aangezien de ambassa deur pas tien dagen geleden uit In het Aures-gebergte is een strijd agande tussen leden der Franse veiligheidstroepen en een bende opstandelingen. Tot nu toe zijn vijf rebellen gedood, aan Franse zijde viel een man, terwijl er twee werden gewond. De strijd werd bij het invallen van de dui sternis nog vootgrezet. beperking ten aanzien van prij zen, dividenden en lonen. Devalu atie van het pond sterling is vol gens de financiële redacteur een maatregel, welke voor de afzien bare toekomst uitgesloten mag worden geacht, daar de situatie er nog slechter door zou worden. Duitsland naar zijn standplaats was teruggekeerd. De voorbereidingen voor de reis van dr Adenauer zijn intus sen reeds zover gevorderd, dat de Duitse pers weet te berichten, dat de bondskanselier er de voor keur aan heeft gegeven over de Oostzee via Leningrad naar Mos kou te vliegen, teneinde niet ge noodzaakt te worden bijzondere vergunningen te moeten vragen. Men verwacht, dat de eerste ploeg Duitsers reeds volgende week naar Moskou zal reizen om daar de organisatorische voorbe reidingen voor de onderhandelin gen te verzorgen. Minister Von Brentano heeft de leiders van de fracties van de bondsdag vóór 't einde der maand naar Bonn ge roepen om hen over Adenauers conferentieprogram in te lich ten. Dr Adenauer zelf wil even eens in de eerste Septemberdagen nog met de parlementaire leiders overleg plegen. De socialisten voelen zich gepasseerd en hebben daarom te verstaan gegeven, dat zij niet met de delegatie naar Moskou willen. Desondanks, zal, naar het so- Het communistische persbu-1 cialistische blad „Neue Rhein reau „Nieuw China" meldt, dat i Zeitung" meldt, één socialist mee in de zuidwestelijke Chinese pro- naar Moskou reizen, nl. prof. Car- vincie Szetsjoean e-'en „contra-re- lo Schmid, die in zijn kwaliteit volutionaire"-groep, „het licht (van plaatsvervangend voorzitter van de vrede" genaamd, is opge- ider buitenlandse commissie van rold. het parlement zou zijn uitgeno- De organisatie, die door een [d:gd. De voorzitter dier conunis- voormalige nationalistische bri- sie Kesinger, zal eveneens mee gade-generaal werd geleid, zou 'n gaan. Daarentegen zou het vol- Het federale tribunaal van Washington heeft Dinsdag de vordering, welke de negerbas Paul Robeson had ingesteld om het „State Department" te ver plichten aan hem een paspoort te verstrekken, afgewezen. Het tribunaal was van oordeel dat, in tegenstelling tot het gestelde door de advocaat van de zanger, het ministerie van Buitenlandse Zaken niet willekeurig is opge treden door het paspoort te wei geren, aangezien het argument van het „State Department" voor het niet in behandeling nemen van het verzoek van Robeson is, dat deze weigert onder ede te verklaren dat hij geen commu nist is. Robeson verklaarde na deze uitspraak, dat hij nooit de eis van het ministerie zal inwilligen, welke z.i. in strijd is met alle rechten, die in de grondwet wor den gewaarborgd. Leiders van ruim drie millioen Britse arbeiders in de machne- industrie en op scheepswerven hebben Woensdag verzocht om een aanzienlijke loonverhoging, die de industrie, in geval van in williging van de eis, naar schat ting in totaal een milliard gulden zal kosten. De Portugese regering heeft Dinsdag in een communiqué, „met verontwaardiging" melding gemaakt van de aanvallen op haar consulaten te Calcutta en Bombay en geprotesteerd tegen ,,de vreemde zwakheid van de In dische politie" tegenover de aan vallers. De gebouwen zijn met stenen bekogeld en geplunderd, waarbij de Portugese vlag werd vernield en vervangen door een Indische. In Bombay hebben, volgens de regering te Lissabon, behalve studenten ook de communisten 'n betoging gehouden. De Portuge se regering, die India voor het ge beurde verantwoordelijk stelt, noemt de overvallen een „opmer kelijke illustratie van de door In dia uitgedrukte wens om interna tionale vraagstukken langs vreedzame weg op te lossen". Verontschuldigingen van Nehroe. Premier Nehroe van India heeft Woensdag in het parlement in Nieuw Delhi zijn verontschuldi gingen aangeboden voor de aan vallen die betogers Dinsdag heb ben gedaan op Portugese en Britse consulaten in Bombay en Calcutta. Hij beloofde, dat de aangerichte schade vergoed zal worden. Voorts gaf de premier de vol gende cijfers over de incidenten in Goa en Damao op Maandag: 14 betogers werden gedood, zes of zeven zijn vermoedelijk om het leven gekomen, er zijn dertien ernstig gewonden en 24 betogers worden nog vermist. Naar Goa trokken 1.711 betogers, naar Da mao 1244. Premier Nehroe verklaarde in het parlement bezorgd te zijn over de gewelddaden van de me nigten betogers in Bombay en Calcutta, waardoor de vreedzame beweging tegen Goa en Damao wordt bedorven. De Portugese politie van Goa maakte Woensdag bekend, dat nog zeven Indiase betogers wor den vastgehouden „die weigeren naar India terug te keren". Zij waren Maandag met honderden andere betogei s over de grens ge komen. Vooits werd bekendge maakt, dat Dinsdagavond een nieuwe groep betogers, ongeveer 60 man in totaal, over de grens ooïQ butRiza-q asognijoj ap uba waren getrokken. Zij werden aan gehouden en na een kort onder zoek naar India's gebied terugge bracht. Washington bezorgd over ge beurtenissen rondom Goa» Functionarissen van het Ame rikaanse departement van Bui tenlandse Zaken hebben Dinsdag uitdrukking gegeven aan hun groeiende bezorgdheid over de nieuwe gewelddaden in het ge schil tussen India en Portugal. De staking in Calcutta. Door de algemene staking, die Dinsdag uit protest tegen het neerschieten van „Satyagrahi's" in Goa en ten teken van rouw voor de slachtoffers is afgekon digd, is Dinsdag het verkeer in Calcutta verlamd. Straatschenders trokken vrije lijk door de straten en een groep plunderaars viel de kantoren van een Brits bedrijf aan, dat geen gehoor aan dé stakingsoproep had gegeven. Ruiten van het kantoorgebouw werden inge gooid. De staking werd uitgeroepen door linkse organisaties en de Congres-partij sloot zich er bij aan door Woensdag te beschou wen als een dag van rouw in ge heel Bengalen. Alleen het personeel van de be langrijkste diensten was aan het werk. Nieuwe mars van „Satya grahi's naar Goa. Ongeveer 1.500 Indische Satya grahi's (vreedzame betogers) zullen 19 Augustus deelnemen aan een nieuwe mars naar Goa, aldus meldt de Indische voorlich tingsdienst. Dit besluit is geno men door het „comité voor de be vrijding van Goa" in een buiten gewone vergadering die Woens dag te Belgaoem is gehouden. ,,Striptease"-staking in New- Delhi opgeschort. De „Striptease"-staking van on geveer 2000 jongeren ambtenaren in New Delhi, die Dinsdag begon ter ondersteuning van looneisen, is Woensdag opgeschort met het oog op de „ernstige toestand waardoor de regering zich door de kwestie-Goa geplaatst ziet". Door besprekingen met de Britse minister van Koloniën, Alan Lennox-Boyd, is de politie ke crisis te Singapore opgelost, aldus is Woensdagavond in di plomatieke kringen te Singapo re vernomen. In Maart of April aanstaande zal er te Londen een conferentie worden gehou den, waarop over een grondwets wijziging zal worden gesproken. De crisis ontstond, doordat de eerste-minister, David Marshall, er op stond vier ministers van la gere rang aan zijn kabinet toe te voegen. Hij bestreed het rechl van de gouverneur, sir Robert Black, om „naar willekeur" te handelen en eiste, dat onmiddel lijk zelfbestuur zou worden inge voerd. De staking van 10.000 stedelij ke beambten te Singapore, die Maandag begon, duurde Dinsdag voort. Ter vervanging van de stakers werken in de gasfabriek, de electrische centralen en bij de waterleiding militairen en gevan genen. complot hebben beraamd om de regering in Peking omver te wer pen. Alle leden waren gearres teerd. gens het blad vast staan, dat prof. Erhard, de minister van Economische Zaken, niet mee zal re.zen. De leider van het Russische reisbureau „Intoerist", Ankoedi- nof, heeft medegedeeld, dat ver scheidene duizenden' toeristen de Sowjet-Unie in 1955 zullen bezoe ken als resultaat van met bui tenlandse reisbureaux gesloten overeenkomsten, aldus heeft „Tass" Woensdag gemeld. In 1956 worden nog meer buiten landers verwacht. De reizigers zullen komen uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden. Polen, Oost- en West-Duitsland, Noorwe gen, Finland en andere landen. Door het groter wordende aan tal reizigers is de „Intoerist", al dus Ankoedinof, genoodzaakt de bouw van hotels in een aantal steden te versnellen. Ook is het Russische reisbu reau van plan zeereizen op luxueuze schepen te organiseren, die Russische havens zullen aan doen voor reisjes in het binnen land. Eind Augustus zal het Pool se schip „Batory" (14.200 ton) 800 Franse toeristen naar de Sowjet-Unie brengen. Elf leden van het Chinese na tionalistische garnizoen op het eiland Quemoy hebben heimelijk gepoogd te Tsjoengwoe, op het Chinese vasteland, te landen, al dus meldt het Chinese commu nistische persbureau „Nieuw- China". De landing werd uitgevoerd onder dekking van marinevaar tuigen. De nationalisten werden echter door kustwachten der communisten opgevangen. Eén hunner werd gedood, twee zijn gevangen genomen, terwijl de anderen over zee vluchtten, al dus „Nieuw-China". Volgens vooraanstaande Britse atoomdeskundigen behoeft een goed geleid systeem van electri- citeitsvoorziening door atoom energie geen enkel gevaar voor de bevolking van het betrokken land, laat staan voor de mens heid in het algemeen, op te leve ren. Eén der leiders van het Britse regeringsproject voor atoomener gievoorziening, sir Christopher Hinton, verklaarde dit Dinsdag onomwonden tegenover persver tegenwoordigers op de interna tionale conferentie over atoom energie. Zijn verklaring was in regel rechte tegenspraak met de waar schuwingen van verschillende geleerden op het gebied van de erfelijkheidsleer, die de laatste dagen hun bezorgheid over het mogelijke effect van radio-acti viteit op de mens en zijn nako melingschap niet onder stoelen of hanken hebben gestoken, ook al voegden enigen van hen daar aan toe, dat er wetenschappelijk omtrent de genetische invloed van uitstralingen nog te weinig bekend is om het trekken van definitieve conclusies mogelijk te maken. Sir Christopher Hinton ver wees naar een uitspraak van de leider der Britse delegatie, sir John Cockcroft, dat het biologi sche effect van de atoombomex plosies, die tot dusverre in ver band met proefnemingen hebben plaats gehad, uiterst gering is. De waterstofbom brengt honderd tot duizendmaal zoveel radio-actieve producten voort als de atoombom en veroorzaakt een zelfde soort van besmetting met radio-activi teit. Niettemin had Cockcroft ge constateerd, dat de gemiddelde concentratie van radio-activiteit in de lucht, vlak boven de grond, als gevolg van de bomexplosies van alle soorten gedurende de laatste drie jaar slechts een pro cent hoger was, dan zij gemid deld als gevolg van natuurlijke uitstralingen is. Daar veel van deze radio-activiteit echter nog verloren gaat voordat zij het menselijk lichaam heeft kunnen bereiken, kwam Cockcroft tot de conclusie, dat de gemiddelde En gelsman in die drie jaar slechts één duizendste meer radio-acti viteit dan normaal te verduren heeft gehad. Bij de gemiddelde Amerikaan, die zoveel dichter bij de proefterreinen voor bomex plosies woont, zou men volgens hem kunnen spreken van een honderdste meer dan normaal. Hinton wees erop, dat dit per centage, voor zover 't de uitstra ling van bijproducten uit kern reactors betreft, vanzelfsprekend nog heel wat geringer is, dan wanneer er sprake is van bom explosies. Omtrent het probleem van het wegwerken van radio actief afval, maakte hij zich niet in het minste zorg, zei hij, want dit afval zal uit de kernreactor eerst naar één of twee fabrieken gaan, die het onder toezicht van de autoriteiten chemisch zullen bewerken voor industrieel of me disch gebruik. Wat er nog over blijft nadat de materialen die door de industrie of de genees kunde kunnen worden opgeno men, zijn verwerkt, zal volgens hem maar heel weinig zijn en dit weinige zal ook nog van jaar tot jaar minder worden, daar in dustrie en geneeskunde dit mate riaal, voor zover het in hoge mate radio-actief is, meer en meer nodig zullen hebben. Dus zal voornamelijk het minder ra dio-actieve materiaal moeten worden weggewerkt en dit kan gebeuren in zeewater op plaatsen waar nadelige gevolgen er van uitgesloten zullen zijn. Op de vraag of de bevolking van andere landen, welker kus ten door het zelfde zeewater zul len worden bespoeld, ook geen nadelige invloeden van dit sy steem zouden kunnen ondergaan, antwoordde sir Christopher, dat er internationale afspraken be staan omtrent het toelaatbare ni veau van radio-activiteit van af val dat op deze wijze wordt ver wijderd en dat het afval, dat door de Britse atoominstallaties in zee zou worden geworpen, bjj lange na niet aan dat niveau zou toekomen. Hij zeide vervolgens, dat radio-activiteit in de natuur ter hoogte van de oppervlakte van de zee, aanmerkelijk lager is dan in de bergen en dat door de toevoeging van het radio actieve afval aan het zeewater, de bewoners van de landen rondom de Noordzee nog altijd aan heel wat minder uitstralin gen zouden worden blootgesteld, dan waaraan bijvoorbeeld de Zwitsers al vele eeuwen lang blootgesteld zijn geweest, zonder er ooit last van te hebben gehad. MEER BEWOLKING. Het K.N.M.I. deelt mede: Het fraaie zomerweer van de laatste dagen, waarbij de tempe raturen 's middags opliepen tot om de 25 graden, was te danken aan de invloed van een krachtig hogedruggebied, dat Dinsdag boven de Golf van Biscaye lag en dat zich over Midden-Europa uitbreidde en daar in contact kwam met een ander hogedruk- gebied boven West-Rusland. Er was in het algemeen weinig wind, zodat 's nachts op vele plaatsen mist kon ontstaan, die 's morgens vroeg weer opioste, waarna het overal zonnig weer werd. Intussen neemt het hogedruk- gebied langzaam in betekenis af en nadert over de Britse eilanden een frontale storing, die om 9 uur gistermorgen boven de Ierse Zee was gelegen. Hoewel dit front op het ogen-blik niet actief is, ishet uitgesloten, dat de ko mende 24 uur de weersprocessen langs het front zich zullen toe spitsen, zodat er geleidelijk van het Westen uit bewolking komt opzetten en plaatselijk wat regen kan vallen. Na de frontpassage ruimt de wind naar West en komen weer opklaringen voor. De tempera turen zullen overdag enkele gra den lager zijn dan de afgelopen dagen. medegedeeld door het K. N. ld. L te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Lagere middagtemperaturen. Vrij veel bewolking en voor namelijk landinwaarts kans op een enkele bui. Overwegend ma tige wind tussen Zuid en West. Lagere middagtemperaturen. VRIJDAG 19 AUGUSTUS. v.m. n.m. Breskens 2.31 2.48 Terneuzen 3.06 324 Hansweert 3.46 4.04 Walsoorden 3.56 4.14 18 19 20 ZON op onder 5.29 20.02 5.30 20.00 5.32 19.58 MAAN op onder 6.24 19.47 7.43 20.06 9.00 20.25

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1