De kwestie-Goa De atoomconferentie te Genève De staking haven in de Rotterdamse PERSCONFERENTIE VAN DULLES Rheuma-actie brengt ruim twee millioen op WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1955. 10e Jaargang No. 3535. Aanval op Portugees consulaat te New-Delhi Prinsessen Beatrix en Irene bezochten tentoonstelling Soekarno over Nieuw-Guinea Eisenhower wenst tweede atoomconferentie Rusland repatrieert Japanse oorlogsmisdadigers Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adr« Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. Alle winkels en banken in Nieuw Delhi waren Dinsdag ge sloten als eerbetoon aan de In diase betogers die Maandag in de Portugese bezittingen Goa en Daman zijn gedood. Radio-Indië meldde Dinsdagochtend, dat de lijken van twaalf betogers zijn geborgen en dat nog zestien be togers om het leven zijn geko men. Volgens de „Hindustan Ti mes" kwamen Maandag 31 beto gers voor aansluiting van de Portugese bezittingen bij India om het leven. Het actie-comité van de Pradja- socialistische partij van Goedje- rat, dat Maandag de mars van 2000 vrijwilligers naar Daman organiseerde, heeft Dinsdag be sloten geen betogers meer naar Portugees gebied te zenden. Premier Nehroe van India ver klaarde Dinsdag in het parle ment in Nieuw Delhi, dat het Portugese optreden tegen de be togers „wreed en onbeschaafd" is geweest. Er zal echter geen wijziging komen in de houding van de Indiase regering, die de kwestie van de Portugese bezit tingen op vreedzame wijze wil oplossen. Er zal geen gebruik worden gemaakt van geweld. Nehroe zei dat volgens voor lopige officiële cijfers vijftien be togers zijn gedood en 28 gewond. De premier deelde voorts mede, dat nog 800 van de 2000 Indiase betogers die Maandag het gebied van Goa binnentrokken, in Goa zijn. (Een hoge Indiase politie functionaris verklaarde Dinsdag te Vapi, dat geen betogers de grens van Daman meer mogen overschrijden en dat de Indiase politie Maandagmiddag reeds een groep van 51 betogers, die op weg waren naar Daman, had te gengehouden.) Nehroe hekelde fel het gewa pend optreden tegen ongewapen de betogers. De Portugese auto riteiten hadden het recht geschik te maatregelen te nemen tegen de betogers, die opzettelijk in over treding waren, doch de „vraag is in hoeverre een regering mensen mag doden die ongewapend zijn en die vreedzaam optreden". „In verscheidene gevallen gin gen de Satyagrahi's (betogers) op de grond zitten en volgens sommige berichten werd op hen geschoten door een bepaalde Por tugese politieman en door ande ren die op dat ogenblik op stoelen zaten". „Dit is niet het einde", aldus Nehroe. Het einde zal pas komen als ons doel bereikt is. Doch de regering wil vasthouden aan haar politiek van een vreedzame be nadering van deze kwestie". De voorzitter van het Indiase parlement wilde een communis tisch voorstel om de Indiase re gering te veroordelen wegens haar „nutteloze houding die heeft bijgedragen aan de slachting van Satyagrahi's" niet toelaten. Ook in Bombay wordt een al gemene staking gehouden. Han del en verkeer kwamen geheel tot stilstand. Een groep Indiërs is Dinsdag het Portugese consulaat te Cal cutta binnengedrongen. De in dringers sleepten het meubilair naar buiten, staken het in brand, en trokken de gordijnen van de ramen. De aanval volgde op een mars van 5.000 studenten door de stad. De demonstranten eisten krach tige regeringsmaatregelen tegen Portugal. Bij het passeren van het Portu gese consulaat haalden zij de Por tugese vlag neer en vervingen deze door de Indiase vlag. Na de Indiase vlag te hebben gegroet, vervolgden zij hun mars. Andere Indiërs drongen later het gebouw binnen. Er zijn nog geen arressta- ties verricht. In Bombay opende de politie Dinsdag het vuur op een aantal demonstranten, die zich hadden verzameld vóór het gebouw van het bestuur van de provincie Bombay. Twee personen werden gewond. De demonstranten eisten dat de Indiase vlag halfstok zou worden gehesen in verband met de doden, die Maandag bij Goa zijn gevallen. Na de demonstratie werden in Bombay alle bijeen komsten en processies verboden. In de stad is een algemene sta king uitgeroepen in verband met de slachtoffers onder de „Satia- grahi's". Later in de middag vuurde de politie zes maal op demonstran ten nabij het secretariaat. Hierbij werden drie demonstranten ge dood. Elf politiemannen werden gewónd door stenen, die uit de menigte naar hen werden gewor pen. Ook in enkele andere delen van de stad werd door de politie van vuurwapenen gebruik gemaakt. In totaal werden Dinsdag bij in cidenten 83 personen aangehou den. Ongeveer tachtig personen liepen verwondingen op, onder wie 17 politiemannen. Volgens latere berichten heeft een groep van 3.000 demonstran ten getracht door het politiecor- don om het Portugese consulaat te Bombay heen te breken en de Portugese vlag boven het gebouw te vervangen door de Indiase. Zij werden echter door de versterkte politiemacht tegengehouden. Later op de avond verspreidde de menigte zich. Een groep betogers trachtte het bureau van de plaatsvervangende Britse hoge commissaris te Bom bay binnen te dringen, nadat aan hun eis dat de Britse vlag half stok zou worden gehesen geen gehoor was gegeven. Zij trapten deuren in, wierpen stenen door de ruiten en mishandelden een lid van de staf. Volgens de jongste gegevens hebben te Bombay in totaal hon derd personen verwondingen op gelopen, onder wie elf politieman nen, die door stenen werden ge troffen, en veertien burgers die schotwonden kregen. Er werden 83 personen aangehouden. De Portugese autoriteiten te Panjim (Goa) hebben Dinsdag morgen bekend gemaakt, dat op 14 en 15 Augustus 30 personen zijn gearresteerd, van wie 29 Hindoes weer op vrije voeten zijn gesteld. Het hoofd van de politie ver klaarde verder dat de politie slechts op het allerlaatste ogen blik het vuur op de „Satiagrahi's" had geopend. Dit was toen de demonstranten op de politiepost de Portugese vlag wilden neer halen en vervangen door de In diase vlag. Het hoofdkwartier van politie maakte bekend, dat 24 demon stranten uit India Dinsdagmor gen de zuidelijke grens van Goa zijn overgetrokken, doch later weer zijn uitgewezen. In een of ficieel communiqué werd verder gezegd dat de lijken van acht In diase demonstranten, die Maan dag werden gedood, nog op Por tugees grondgebied zijn. De Prinsessen Beatrix en Irene hebben Dinsdag de in de Zuid- Franse plaats Castres een ten toonstelling over het Katharisme, de middeleeuwse godsdienstige beweging der Albigenzen, en het Goya-meuseum bezocht. Zij. wer den begeleid door prof. William Seston, hoogleraar in de oude geschiedenis aan de Sorbonne. De bevolking van Indonesië zou niet moeten strijden voor de „terugkeer" van West-Irian tot de republiek Indonesië, maar „weer zijn gezag over dit gebied Imoeten vestigen", aldus presi dent Soekarno op een ontvangst ter sluiting van het Indonesische volkscongres. Hij verklaarde met nadruk, dat Westelijk Irian volgens de grond wet reeds Indonesisch gebied is. Het was typerend voor de stemming van toenadering tussen Oost en West, die er op de inter nationale conferentie over de atoomenergie heerstte, dat de twee Russische professoren wed ijverden in hun lof voor het werk van Amerikaanse gedelegeerden, die de conferentie hadden inge licht over de resultaten van hun proefnemingen met radio-actieve isotopen op botanisch gebied. Prof. Koeprewitsj, voorzitter van de academie van wetenschap van Wit-Rusland, erkende vol mondig, dat de mededelingen van de Amerikaanse plantkundige, prof. Riker, over de manier waar op water, voedingsstoffen en ziektekiemen via de wortels van de ene boom naar de andere worden overgebracht, elementen bevatten, die voor Russische plantkundigen zeer nieuw wa ren. Prof. Koersanof van de Sow- jet-academie van wetenschappen verklaarde zelfs, dat de ontdek kingen van Riker en andere pro fessoren van de universiteit van Wisconsin „geheel nieuwe voor uitzichten openden voor ontwik kelingen van aanzienlijke bete kenis voor agronomie." Anderzijds hebben Amerikaan se en Britse geleerden in de af gelopen dagen met voldoening gewag gemaakt van het feit, dat zij door de uiteenzettingen van hun collega's uit de Oosteurope- se landen hun kennis hebben kunnen verrijken. „Wij zijn niet alleen hier om anderen iets te vertellen, maar ook om zelf wat te leren", zei een lid van de Amerikaanse delegatie, en dit Admiraal Lewis L. Strauss, de voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, heeft Dinsdag bekendgemaakt dat president Eisenhower een tweede internationale atoomcon ferentie wenst. Strauss verklaarde gemachtigd te zijn dit mee te delen. Admiraal Strauss zei dat pre sident Eisenhower heeft voorge steld de tweede conferentie over twee of drie jaar te houden, ten einde het verzamelen van meer wetenschappelijke gegevens mo gelijk te maken. Hij verklaarde verder, dat de hoop van president Eisenhower op een tweede internationale atoomconferentie niet betekent, dat de Amerikaanse delegatie 'n Voorstel hiertoe zal indienen op de huidige conferentie. Zulk een voorstel zou buiten de orde zijn. De juiste manier zou zijn zulk een voorstel te doen in de Ver enigde Naties, aldus voegde hij eraan toe. doel is inderdaad al in zekere mate verwezenlijkt, vooral door verschillende Russische medede lingen op biochemisch gebied. De Engelse atoomgeleerde sir Chris topher Hinton verklaarde Maan dag, toen hij een bepaald soort kernreactor van Britse vinding beschreef, dat hij „zelf verbaasd was over zijn openhartigheid bij het mededelen van allerlei con structiedetails", ook al weigerde hij inlichtingen te geven over de identiteit van enkele der ge bruikte metalen, omdat hij die als 'n zakengeheim beschouwde. Met betrekking tot de Ameri kaanse chemische procedé's voor het winnen van zuiver uranium uit verschillende soorten erts zo wel 4iit als phosphaten, welke procedé's, tot dusverre angstval lig geheim waren gehouden, zei de Franse voorzitter van de in structie over dit onderwerp met zichtbare voldoening „het gor dijn is weer op". Hij wees onder andere op de betekenis van de Amerikaanse verklaring, dat vrij aanzienlijke hoeveelheden ura nium, welke in phosphaat voor kwamen, daaraan met betrekke lijk geringe kosten zouden kun nen worden onttrokken, tijdens de verwerking van het phosphaat tot kunstmest. Dit zou zeker 300 ton uranium per jaar kunnen op leveren, als men economisch tewerk ging. Wanneer de kosten geen rol speelden, zou men op die manier zelfs 1000 ton ura nium per jaar kunnen winnen. De Zuid-Afrikaanse uranlum- specialist T. K. Prentice was zo onder de indruk gekomen van de Amerikaanse openhartigheid om trent de procedé's voor de erts behandeling, dat hij, na het hou den van een inleiding over de Zuid-Afrikaanse uraniumindu- strie, beloofde later op de confe rentie enige geheimen te zullen onthullen over bepaalde technie ken toegepast bij het winnen van uranium uit afval van gouderts. De Britse atoomgeleerde sir Christopher Hinton, heeft Dins dag op de atoomconferentie te Genève verklaard, dat hij er niet in het minst bezorgd over is dat radio-actieve producten van atoomenergie ten dienste van de industrie gevaar opleveren voor de mens. Enkele genetici hadden Maandag gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van een alge meen gebruik van atoomenergie. Sir Christopher, de man die verantwoordelijk is voor het overschakelen van Steenkool op atoomenergie voor de Britse energiebehoefte in de onmiddellij ke toekomst, zeide, dat er voor de industrie geen omstandigheid is, die de uitvoering van een goed beheerd atoomprogram op grote schaal zonder de minste reden tot bezorgdheid van genetici onmo gelijk maakt. De afvalstoffen van het splij tingsproces worden in Groot- Brittannië in chemische fabrie ken bewerkt en opgeslagen. Dit geschiedt onder toezicht van het gezagsorgaan voor de atoom energie en niet in de omgeving van de atoomkrachtcentralen. Voor deze zeer radio-actieve splij tingsproducten worden steeds meer gebruiksmogelijkheden in industrie en de medische weten schap gevonden. De Britse atoomgeleerde Thom Ook voor gisterochtend had het onafhankelijk verbond van be drijfsorganisaties een vergade ring belegd in gebouw „Odeon" te Rotterdam en de aldaar ver- zalmelde havenarbeiders gaven als hun mening te kennen, dat het werk in de haven van Rotter dam volledig neergelegd zal moe ten worden. Dit tegen het advies ijn van de landelijke secretaris van het O.V.B., de heer A. van den Berg, die van te voren dege nen, die aan het werk kunnen gaan omdat zij niet ontslagen zijn, opwekte te proberen aan het werk te komen. De toestand in de haven is op het ogenblik onoverzichtelijk. Vol gens de secretaris van de scheep vaart vereniging Zuid, dr A. J. T. Stakenburg, is de toestand identiek aan Maandag, d.w.z. aldus de secretaris, dat tussen de 3.000 en 3.500 havenarbeiders zijn ontslagen, doch dat die rest werkt. Op de vergadering van het O.V.B. van gisterochtend werd gezegd, dat niet-ontslagen arbeiders, die zich meldden voor werk zijn ge weigerd, doch ook dit werd door anderen weer tegengesproken. De samenwerkende patroons verenigingen voor de bouwbe drijven in Rotterdam hebben zich met een schrijven tot de deelne mende organisaties gewenst en o.m. wordt in het schrijven ge zégd: „In overleg met andere werkgeversorganisaties doen wij een dringend beroep op u om onder geen enkele voorwaarde een of meer van deze ontslagen stakers in dienst te nemen". De landelijke secretaris van het O.V.B., de heer A. van den Berg, son zeide, dat het water in de stad New York vijfmaal zó radio- j heeft in de gisterochtend gehou- actief is als het hoofd van het den vergadering opgemerkt, dat Britse atoomonderzoek, sir John Cockoroft, de Theems mag ma ken. Atoomgeleerden in Groot-Brit- tannië, Rusland en de Verenigde de ontslagen arbeiders de offi ciële weg moeten bewandelen zich melden bij de arbeidsbeurs voor ander werk en indien dit niet lukt bij de dienst voor socia- Staten hebben nu apparaten ge- I le zaken voor steun. maakt, waarmede de snelheid van neutronen op een milliardste deel van een seconde nauwkeurig kan worden bepaald, aldus deelde de Italliaanse professor Edoardo Amaldi op een persconferentie te Genève mede. Alle energiereserves in de we De ontslagenen, die zonder werk zijn, werden gistermiddag door het O.V.B. geregistreerd. Men wil een beroep doen op het solidariteitsgevoel van de arbeiders in andere bedrijven, die dit volgens spreker kunnen uiten, hetzij door een proteststaking, reld die in de loop van duizenden hetzij door geldelijke steun. Men jaren zijn ontstaan brandstof- zal met steunlijsten gaan wer- fen als steenkool en aardolie ken, kondigde de landelijk secre- zijn gelijk aan de energie die in j taris aan, die vervolgens de op één jaar van de zon komt, aldus richting bekend maakte van een heeft prof. E. O. Wassink, hoog- comité van arbeiders, waarin comité betreft met het O.V.B. eens. Hij wilde hieraan verbinden de eis, dat de scheepvaart ver eniging Zuid de uitsluiting zo spoedig mogelijk zal opheffen en dat het comité gemachtigd wordt contact op te nemen met de S.V. Z. De heer Van den Berg sprak daarna: „We zullen ons in ver binding stellen met de kamera den in Antwerpen en Amsterdam. Er zijn reeds schepen naar Am sterdam en Hamburg gegaan en deze moeten besmet worden ver klaard". Véle aanwezigen riepen uit, dat „alles plat" moet, toen de heer Van den Berg diegenen op wekte, die niet ontslagen waren, te proberen weer aan het werk te komen. Daarop zei hij het besluit van de arbeiders niet tegen te willen gaan. „Als de vergadering zegt alles plat en ik zeg niet dat dit goed is sta ik er achter en dan zullen we samen hongeren. Als je wilt vechten, dan vecht je, maar de gebrachte offers zullen groot zijn". „Alles moet plat, Amsterdam ook", riep men uit de zaal en bij stemming door handopsteken verklaarde een grote meerderheid achter deze opvatting te staan. „Een zeer kleine minderheid is tegen", constateerde de heer Van den Berg, opmerkend. „Wat Amsterdam betreft dat zullen de arbeiders daar zelf moe ten uitmaken. Wij zullen dit be sluit bekend maken in alle ha vens waar dit nodig is. Allemaal eens?" „Ja", antwoordde de zaal daarop, waarna de heer Van den Berg besloot: „We zullen vech ten, zoals we in 1943 gevochten hebben. Het is een strijd van alle havenarbeiders te Rotterdam en laten wie hopen straks ook van die in Amsterdam". Van de elfduizend havenarbei ders waren er Maandag achtdui zend op hun werk verschenen, zodat drieduizend staakten, het aantal, dat Zaterdagmiddag om 12 uur uit de haven is wegge gaan. In de loop van Maandag en van gisternacht zijn er een paar honderd stakers bijgekomen, zo dat er op het ogenblik 3.500 niet aan de arbeid zijn. Om één uur gistermiddag was deze toestand nog onveranderd, aldus vertelde ons de secretaris van de Scheep- leraar in de physiologie der plan ten te Wageningen, Dinsdag op een persconferehtie te Genève verklaard. De zonne-energie is zó groot, aldus prof. Wassink, dat de mens er heden ten dage maar één pro cent van zou kunnen gebruiken. Geleerden uit alle delen van de wereld staan thans nog maar aan het begin van de wetenschap van de processen van de foto synthese, de eigenschap van planten kooldioxyde om te zetten in koolhijdraten en zuurstof als bijproduct. vertegenwoordigers van de vijf organisaties (O.V.B., E.V.C., C. B.T., de Christelijke en Rooms- Katholieke organisaties), de on georganiseerden en havenarbei ders van buiten Rotterdam1, die in deze haven werken, zijn uitge nodigd zitting te nemen. Spreker drong aan op eenheid, waarbij hem uit de zaal werd toegevoegd „ook van bestuurders van O.V.B. en E.V.C." De bestuurder van de E.V.C., de heer M. Boshart, die op ver zoek van de vergadering het woord verkreeg, was het wat het Rusland repatrieert 25 Japan ners, die hun straffen wegens oorlogsmisdaden volledig hebben ondergaan, aldus heeft de eerste Japanse afgevaardigde bij de Russisch-Japanse onderhandelin gen over een vredesverdrag Dins dag te Londen verklaard. De Sow- jet-Russische ambassadeur in Engeland, J. Malik, had hem van het Russische besluit op de bij eenkomst van Dinsdag over het vredesverdrag in kennis gesteld. 11 Japanse burgers, die hun straffen wegens oorlogsmisdaden volledig hadden uitgeboet, zou den worden gerepatrieerd. De repatriëring van 14 andere was reeds toegezegd. Malik heeft Dinsdag niet, zoals eerder beloofd, de Japanse dele gatie een lijst overhandigd met de namen van ongeveer 1400 Ja panse burgers, die volgens de Russische regering in de Sow jet- Unie straffen uitzitten voor oor logsmisdaden. Malik zei, dat nog aan de lijst gewerkt wordt. De Japanners hebben Malik Dinsdag een ontwerp voor een vredes verdrag ter hand gesteld. De Rus sische ambassadeur verklaarde, dat hij op 23 Augustus de mening van zijn regering hieromtrent zou geven. vaart vereniging Zuid, dr A. J. T. Stakenburg. Deze was verder van oordeel, dat van de elfdui zend havenarbeiders er hooguit drieduizend georganiseerd zijn- Hij wees ons erop, dat Zaterdag ochtend j.l., na het verschijnen van het pamflet in de haven, waarin tot staking werd opge roepen, gewaarschuwd is tegen werkweigering, conform de met de erkende vakbonden afgesloten C.A.O. Men heeft de arbeiders erop atent gemaakt, dat men het risico liep ontslagen te worden. De arbeiders, die ZaterdagmM dag het werk eerder dan normaal hebben neergelegd zijn per aan getekend schrijven ontslagen. Dit ontvingen ze Maandag, doch zij hadden zich reeds naar hun werk begeven en waren hoogst verbaasd, dat ze de poort geslo ten vonden, hetgeen ze niet had den verwacht, aldus besloot dr Stakenburg. In het havengebied is het rus tig. Hier en daar ziet men groep jes arbeiders staan, die over de toestand praten. Agenten houden een oogje in het zeil, doch ze had den het nogal gemakkelijk. „Het gaat nogal gemoedelijk in Rot terdam", zo zei een agent tegen ons. ROTTERDAMSE HAVEN ARBEIDERS KUNNEN WEEK AAN DE SLAG. Aangezien de Scheepvaart vereniging Zuid geen behoefte gevoelt de arbeiders onnodig lang de dupe te laten worden van onberaden acties, deelt zij het volgende mede: „Met het vaste voornemen ook in de toekomst orde en arbeidsrust in de haven te handhaven, willen wij voor de arbeiders van goeden wille de mogelijkheid openen het werk te hervatten. De havenarbeiders, die op of na 13 Augustus 1.1. hun dienstver band oim dringende redenen be ëindigd zagen en bereid zijn op de thans geldende voorwaarden wederom een dienstverband aan te gaan en zich daaraan te hou den, kunnen zich met ingang van Donderdag 18 Augustus a.s. bij hun vroegere werkgever melden. Hetzelfde geldt voor de arbeiders van de centrale voor arbeidsvoor ziening." Dank zij de medewerking van de radio heeft luisterend Neder land gisteravond de ontknoping gehoord van de actie voor de rheumabestrijding, die het netto bedrag van ruim twee millioen gulden heeft opgeleverd. Er heerste vanzelfsprekend in de Hilversumse studio grote span ning. Nadat eerst in de A.V.R. O.-studio het geheim was ont sluierd, concentreerde zich in de K.R.O.-studio alle aandacht, want daar zouden de prijswinnaars zich aanmelden. Als eerste meldde zich de win naar uit de groep verkopers aan gaan zitten om ze echt goed te bekijken incluis, hadden opge volgd en die nu dachten tot de gelukkigen te behoren. Ook ech ter belden verscheidene mensen op, die een prijs van ƒ1000 had den gewonnen. Er heerste een sfeer van opwinding en vreugde. De heer Bergers uit Rotterdam, deelde mee, dat er vijf millioen couvertjes in omloop waren ge bracht en dat Vrijdagavond nog één millioen, die al door verko pers waren ingeleverd, in het land moest worden „terugge kaatst". Dinsdagmiddag was men echter uitverkocht geweest. De die een Hilversummer bleek te .bruto-opbrengst bedroeg twee en zijn en derhalve prompt naar de een half millioen gulden en de studio werd genodigd. Het wias de heer A. Verdonk, Vaartweg 12 te Hilversum, die vertelde dat hij netto ruim twee millioen gulden. De voorzitter van het Natio naal Rheuma Fonds, dr Stal, juist thuis kwam van het vissen j heeft de leider van deze actie de en derhalve geen schone handen [beer Bergers hierna met een gro- had. Met de groene zeep waarmee hij ze aan het wassen was, heeft hij toen maar meteen, volgens het per radio gegeven voorschrift, zijn kaartje ingesmeerd. Het daarop afgebeelde huisje werd zowaar rood, en daarmee werd hij winnaar van een huis of 15.000 in contanten. Bij de K.R.O.-studio te krans gehuldigd, evenals diens „rechter- en linkerhand", de heer Weber medegedeeld door het K. N. M. L kwamen te De Bilt, geldig van Woensdag voorts vele telefoontjes binnen ochtend tot Woensdagavond. van personen, die netjes alle per radio gegeven voorschriften voor de behandeling der couvertjes, het op de hurken vóór de tafel De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft Dinsdag op zijn we kelijkse persconferentie ver klaard dat de Verenigde Staten thans hun geallieerden uit de Koreaanse oorlog raadplegen over de mogelijkheid de status van de neutrale bestandscommis sie in Korea te herzien. De minister verklaarde, dat en kele veranderingen wenselijk zijn en dat de Verenigde Staten zowel tegenover zijn geallieerden als tegenover Zwitserland en Zweden beide leden van de neutrale commissie hebben verklaard eraan te twijfelen of de neutrale commissie van toezicht in Zuid- Korea wel enig nut heeft. In antwoord op een vraag, verklaarde de minister dat de Verenigde Staten geen verplich tingen inzake deze kwestie heb ben aangegaan tegenover presi dent Syngman Rhee. De Verenigde Staten zijn van mening, dat met betrekking tot een aantal kwesties de voorzie ningen van de Koreaanse wapen stilstand verouderd zijn en her ziening behoeven. Gevraagd of de Verenigde Sta ten wensen dat de neutrale be standscommissie wordt ontbon den, teruggetrokken of belang rijk beperkt in zijn werkzaamhe den, verklaarde Dulles, dat enige vooruitgang in een van deze rich tingen wenselijk zou zijn. De Ver enigde Staten zijn echter in hun handelingen voor een groot deel afhankelijk van de wensen van de andere landen, die strijdkrachten in Korea hebben, zo voegde hij er aan toe. Met betrekking tot de kort ge leden bekend gemaakte vermin dering in het aantal Russische strijdkrachten, verklaarde minis ter Dulles dat uit deze beslis sing blijkt „de Russische erken ning van de vreedzame doelein den van de Verenigde Staten en hun geallieerden". Indien dit be sluit wordt uitgevoerd, zo zei hij, zal het geheel in overeenstem ming zijn met de algemene sfeer op de topconferentie te Genève. Dulles zei te menen dat dit de eerste belangrijke vermindering in het aantal Russische strijd krachten in de laatste acht jaren zou zijn. Het militaire belang van deze vermindering is niet ge makkelijk te beoordelen, zo zei hij, als gevolg van het ontbreken van officiële gegevens betreffen de de grootte, de indeling en het bewapeningssysteem van de Rus sische strijdkrachten en reserves. „Zelfs na deze vermindering zullen de Russische strijdkrach ten nog steeds veel groter zijn dan die van de Verenigde Sta ten", zo zei hij. Dulles sprak zijn teleurstelling uit over de weinige vorderingen die zijn gemaakt op de Chinees- Amerikaanse besprekingen te Ge nève. Hij zei dat er geen vorde ringen van betekenis gedurende de besprekingen over de repa triëring van burgers uit de twee landen zijn gemaakt sinds zijn vorige persconferentie, verleden week Dinsdag. Tot dusverre is nog geen op lossing gevonden, zo zei hij. De minister verklaarde vervol gens, dat de Britse bezwaren tegen het Amerikaanse plan om verslagen betreffende de vorige maand te Genève gehouden con ferentie van regeringsleiders der „Grote Vier" te publiceren, op 'n misverstand berusten. De hoofd zaken van hetgeen de Verenigde Staten wilden publiceren waren nl. reeds tijdens de conferentie in officiële communiqué's of door woordvoerders der delegaties be kend gemaakt. Dulles zeide, dat het niet in de bedoeling lag, een woordelijk verslag te publiceren. Amerika wilde slechts de bekende feiten handzaam in één deel sa menvatten. WARM In de ochtend hier en daar mist, of laag hangende bewolking. Overigens zonnig en droog weer. DONDERDAG 18 AUGUSTUS. v.m. n.m. Breskens 1.46 2.06 Terneuzen 2.21 2.41 Hansweert 3.01 3.21 Walsoorden 3.11 3.31 ZON MAAN op onder op onder 17 5.27 20.04 5.02 19.27 18 5.29 20.02 6.24 19.47 19 5.30 20.00 7.43 20.06 20 5.32 19.58 9.00 20.25 De seismograaf van de univer siteit van Berkeley in Calfornië heeft Dinsdag een krachtige aardbeving geregistreerd, waar van het epicentrum 9600 km ver wijderd lag, vermoedelijk in Japan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1