De incidenten in Goa In de haven van Rotterdam wordt gestaakt Arrestatie van mr Djody Grandval te Rabat Rhee geeft uitstel aan bestandscommissie Behandeling van de zaak-Schmidt voortgezet Israëlische regering treedt at Amerikanen willen rapporten van Genève publiceren WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 16 AUGUSTUS 1955. 10e Jaargang No. 3534. Griekenland verwerpt Albanese nota Jaspar overleden Indonesië Soekarno hervat zijn werk zaamheden als staatshoofd Hollanders in Georgetown willen Koninklijk bezoek Prijsverhoging vooi Engelse auto's verwacht Vroegere president van Syrië berecht De Chr. bedrijfsgroepen centrale en de havenstaking WERKENDE VULKANEN IN CHILI CHILI CHILI Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum p«r advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. De Griekse regering heeft de Albanese nota van 30 Juni, waar in wordt voorgesteld diplomatie ke betrekkingen aan te gaan, ver worpen, aldus heeft het Albanese nieuwsagentschap Zondag ge meld. De verwerping werd bekendge maakt in een comuniqué, dat over radio-Tirana werd omgeroe pen. In het communiqué worden de voorwaarden, die Griekenland voor het aanknopen van diploma tieke betrekkingen heeft gesteld, „onaanvaardbaar, ongegrond en kwetsend" genoemd. Verder wordt geconcludeerd dat de Griekse regering op geen en kele manier wenst mee te wer ken tot een normaliseren van de betrekkingen tussen de twee landen. Volgens het Albanese nieuws agentschap was in de Griekse nota gezegd, dat de tijd nog niet rijp is voor het aanknopen van diplomatieke betrekkingen, om dat Albanië zou toestaan, dat „in ternationale communistische agenten" Griekenland binnenko men. Verder behoort volgens de Griekse nota de grens tussen bei de landen eerst te worden her zien en Grieks militair personeel te worden gerepatrieerd. President Syngman Rhee heeft in een rede voor de radio ver klaard, dat hij de leden van de neutrale commissie van toezicht op de naleving van het bestand „nog enige tijd geeft om het land vrijwillig en in vrede te verlaten". Als dit een feit zou zijn, zou er een einde komen aan de betogin gen tegen de commissie. Rhee verklaarde dit kort voor dat de aanvankelijk in het ulti matum gestelde termijn was ver streken. Intussen doen zich op verschei dene plaatsen ongeregeldheden voor, die een gevolg zijn van po gingen van Zuidkoreaanse beto gers om de verblijven van de le den der neutrale commissie te bestormen, welke door Ameri kaanse militairen worden be schermd. De president verklaarde voorts, dat de Amerikaanse regering haar best zal doen om de kwestie van de neutrale commissie op te lossen. De Verenigde Staten wil len alles vermijden wat tot een crisis in Korea zou kunnen lei den. Ook wij moeten tot elke prijs een dergelijke crisis voor komen en verhinderen dat het tot In het stadje Erembol in de Portugese kolonie Goa, aan de westkust van India, is Maandag ochtend een Indiase betoger ge dood toen een militaire patrouil le schoot op een twintigtal India se betogers voor aansluiting van Goa bij India. Een tweede beto ger werd gewond. De mannen van deze groep hadden, na de grens overschre den te hebben, de vlag van India gehesen op een tempel en weiger den het bevel van de politie uiteen te gaan op te volgen. Een tweede incident deed zich voor in het district Parxim, waar twee Indiase betogers werden gewond toen een plaatselijke po litieman schoot op een groep die weigerde zijn bevelen op te vol gen. Volgens gegevens van de Portu gese politie hebben 317 Indiërs Maandagochtend de grens van Goa overschreden. Zij werden echter weer naar India terugge zonden. Het hoofd van de politie van Goa heeft tegenover de pers zijn spijt uitgesproken over de inci denten, waarbij één dode en drie gewonden zijn gevallen. Hij ver klaarde, dat de politie strenge or ders had gekregen niet op de be togers te schieten en in het ge heel geen geweld te gebruiken. Volgens de „Press Trust of In dia" zouden twintig betogers om het leven zijn gekomen, terwijl 'n veertigtal gewond zou zijn. Het te Nieuw Delhi gevestigde „Comité voor de bevrijding van Goa", waarin alle Indische partij en zijn vertegenwoordigd, heeft Maandagavond vergaderd ter be studering van de „ernstige toe stand", ontstaan door de inciden ten rondom Goa. Het comité heeft een oproep doen uitgaan om vandaag in ge heel India alle handel en verkeer stil te leggen, zulks als „protest tegen de houding der Portugese autoriteiten". Het comité wil dan ook, dat de scholen die dag, als huldeblijk aan de om het leven gekomen betogers, gesloten zul len zijn. De vakbond van te Nieuw Delhi werkzame bankklerken heeft reeds besloten aan de op roep van het comité gevolg te ge ven. In officiële Indische kringen te Nieuw Delhi is men geroerd en verontrust door het verloop van de tegen Goa gerichte „Satiagra- ha"-beweging. In afwachting van de ontvangst van officiële rap porten weigert men elk commen taar. Nieuw Delhi zelf gonst van ge ruchten. De berichten omtrent 't aantal doden zijn uiteenlopend en variëren van zes tot zestien. Het getal zeven wordt echter het meest genoemd. Volgens de Indische, radio-om roep zijn tien betogers gedood en 28 gewond. De toestand van twee gewonden is ernstig. Hieraan werd toegevoegd, dat het aantal doden waarschijnlijk hoger zal blijken te zijn, wanneer alle fei ten bekend zijn. 2.000 betogers op de vlucht voor 8 politiemannen. De bewoners van Vapi, een dorpje in de provincie Bombay, dat enkele kilometers van de na bij gelegen Portugese bezitting Daman ligt, waren verbaasd toen zij de terugkeer in stilzwijgen za gen van 2.000 „bevrijdingsvrijwil- ligers", die eerder op de dag uit Vapi naar Daman waren vertrok ken. Twee Indische journalisten, die de betogers ruim een kilometer op Portugees gebied hadden ver gezeld, verklaarden Maandag avond dat de demonstranten in paniek geraakten en vluchtten, toen een acht man sterke groep Portugese politie bij hun nade ring in de lucht vuurde. Het „bevrijdingscomité voor Goa" heeft premier Nehroe tele grafisch verzocht de Portugese autoriteiten te Daman te vragen het stoffelijk overschot uit te le veren van een „heilige" Indiër, die door een verdwaalde Portuge se geweerkogel dodelijk werd verwond. nutteloze botsingen komt met Amerikaanse troepen die de ver blijfplaatsen van de neutrale commissie bewaken, zo zei hij. Volgens A. F. P. is het na de radiorede van Rhee rustig in het land. Bijna overal zijn de betogers uiteengegaan. Alleen bij de toe gangswegen van het eiland Wol- mi, waar zich in de afgelopen week de ernstigste incidenten hebben voorgedaan, zijn een vijf honderdtal Zuidkoreaanse beto gers achtergebleven. Op het eiland bevindt zich de neutrale controlecommissie, die door Amerikaanse militairen wordt beschermd. President Rhee heeft Maandag op een bijeenkomst te Seoel ge waarschuwd tegen het gebruik van geweld bij de betogingen. Degenen, die geweld gebruiken, zouden worden gearresteerd en gestraft. Er is geen wijziging gekomen in het standpunt der regering, dat de commissie het land moet verlaten, aldus Syngman Rhee. Verklaring van Noord-Kore aanse minister. De Noordkoreaanse minister van Defensie, Tsjoi Congkon, heeft Maandag in een rede ter ge legenheid van de tiende verjaar dag van de bevrijding van Korea verklaard, dat „de Noordkoreaan se strijdkrachten met alle midde len de vereniging van Korea zul len verwezenlijken", aldus meldt radio-Pjongjang. De minister leverde scherpe critiek op president Syngman Rhee van Zuid-Korea en de Ver enigde Staten, die hij „de enige hinderpalen voor hereniging van Korea" noemde. Aan de plechtigheden op de be vrijdingsdag werd in de Noordko reaanse hoofdstad door meer dan 100.000 mensen deelgenomen, al dus radio-Pjongjang, De radio noemde o.m. premier Kim II Soeng, de Chinese vice- premier Tsjoe Teh en de vice- secretaris van de communistische partij der Sowjet-Unie, Aristof. Verklaring van premier Tsjoe en Lai. Tsjoe en Lai, de premier van communistisch China, heeft Maandag in een rede, uitgespro ken op een ontvangst van de Noordkoreaanse ambassade te Peking, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de bevrij ding van Korea, nogmaals uit drukking gegeven aan het ver langen van het Chinese volk: Korea door alle buitenlandse troepen te zien ontruimd, aldus meldt radio-Peking. Tsjoe her haalde eveneens het voorstel van zijn regering voor een conferen tie over de vreedzame hereniging van Korea. Tenslotte stelde hij met nadruk vast, dat de Ver enigde Staten, als onderteke naars van de wapenstilstands overeenkomst, verantwoordelijk moesten worden gesteld voor de betogingen in Zuid-Korea tegen de leden van de neutrale be standscommissie. De secretaris-generaal van de Belgisch-Nederiands-Luxemburg- se tolunie, Jaspar, is Zondagoch tend cp 50-jarige leeftijd te Brus sel overleden. Het overlijden van de heer Jas par wordt door het comité-Bene- lux in Den Haag als een zware slag gevoeld voor de samenwer king tussen de drie landen. Jaspar zeide een woordvoer der van het comité was één der grote voorvechters van de Bene- lux-gedachte, niet alleen door zijn werk in de economische unie, maar ook daarbuite». Want Jas par hield vele voordrachten en trachtte ook door zijn pen de Be- nelux-gedachte te stimuleren waar hij kon. Hij was een groot propagandist en vroeg vooral be langstelling voor de psychologi sche toenadering. Dr Jaspar acht te een economische unie onbe staanbaar zonder de door hem gepropageerde psychologische toenadering. De havenarbeiders te Rotter dam men spreekt van enkele duizenden die Zaterdagmid dag jj. om 12 uur het werk heb ben neergelegd tot gisterochtend hebben een aangetekend schrij ven ontvangen, waarin is meege deeld, dat zij ontslagen zijn. Dit had tot gevolg, dat het overgrote deel van de overige havenarbei ders gisterochtend het werk heb ben neergelegd. Volgens de Scheepvaart Ver eniging Zuid wordt in enkele be drijven nog gewerkt, hetgeen eveneens werd verteld in een gis terochtend in gebouw „Odeon" gehouden vergadering. De aan wezige arbeiders werden opge wekt de nog werkende te bewe gen het werk tot Dinsdagochtend neer te leggen. Op het ministerie van Justitie heeft de secretaris-generaal, mr Besar, bij afwezigheid van de af getreden minister mr Djody Gon- dokusumo (die de vorige week in Djakarta is gearresteerd) de taak overgedragen aan de nieuwe mi nister, Lukman Wiriadinata. Op een vraag over de arrestatie van zijn voorganger, zeide mr Lukman, dat deze kwestie bin nenkort wordt besproken. Hij heeft het hoofparket en andere betrokkenen om nadere inlichtin gen verzocht. Ook minister-president Haraha heeft zijn aandacht geschonken aan de arrestatie. Op een vraag, of er meer aanhoudingen zullen volgen, zeide hij: „Dat zal wel het geval zijn, indien dit nodig blijkt". Daeng Lalo, de eerste vica-voor- zitter van de partij van mr Djo dy, de P. R. N„ heeft medege deeld, dat het hoofdbestuur con tact heeft opgenomen met het hoofdparket en de minister-pre sident. Hij wenste geen verkla ringen af te leggen en er de voorkeur aan te geven de beslis sing van de rechter af te wach ten. Daeng Lalo heeft de be stuursfunctie van mr Djody over genomen. De partijraad van de P. R. N. in Jogja heeft in een verklaring de onmiddellijke vrijlating van Djo dy geëist. De Jogjase partijraad is van mening, dat het bestuur de P. R. N.-ministers uit het nieu we kabinet zal moeten terugtrek ken indien deze eis niet wordt in gewilligd. Verder is uit betrouwbare bron vernomen, dat ook de secretaris van mr Djody, Subagio, Vrijdag middag in Jogja is aangehouden en Zaterdag per vliegtuig naar Djakarta is overgebracht. President Soekarno heeft Maandag zijn werkzaamheden als hoofd van de staat hervat. Hij is Maandagmiddag van zijn buitenverblijf te Buitenzorg in Djakarta teruggekeerd. Zoals bekend, had president Soekarno op 5 Augustus bij zijn terugkeer uit Mekka te Djakar ta aangekondigd, tot 15 Augustus verlof te zullen nemen, dit met het oog op de voorbereidingen voor de rede, die hij op 17 Augus tus op de tiende verjaardag van Agence France Press bericht, dat de leden van de Nederlandse vereniging in Georgetown (Brits Guyana) een verzoekschrift tot de gouverneur van Suriname ge richt hebben. Zij vragen hierin Koningin Juliana en Prins Bern- hard te verzoeken, hun bezoek aan Suriname en de Nederlandse Antillen uit te breiden tot Brits- Guyana. Indien dit niet mogelijk zou zijn, zouden de leden gaarne toe stemming van Den Haag verkrij gen om een compagnie van de „Zwarte Garde" (Brits regiment, dat in Guyana gestationneerd is) te laten deelnemen aan een mi litair défilé in Paramaribo tijdens het koninklijk bezoek. Rechter Rochjani en de verde digster, mevr. Bouman, stelden getuige Uker Bin Sukarta vragen naar aanleiding van diens ver klaring, op de vorige zitting af gelegd. De verdedigster zei, dat er ver scheidene tegenstrijdigheden in de verklaringen waren en legde daarbij een beëdigde verklaring van kapitein Frangen uit Neder land over en een van Peters, die verklaarde, dat hij pas in Sep tember 1950 op de onderneming „Dramaga" kwam logeren, in afwachting van zijn vertrek naar Australië, en daar dus onmoge lijk in Maart 1950 reeds een ont moeting met getuige kon hebben gehad. De officier van justitie zeide dat de verdedigster met het voor lezen van de verklaring van Franken alleen maar wilde aan tonen, dat Franken „eerlijk" is. Hij zei, dat 'hij echter op wilde merken: als alle Hollanders dan „eerlijk" zouden zijn geweest als kapitein Franken, zou er in Indo nesië niet zoveel bloed gevloeid zijn; bovendien is deze verklaring wel zeer in strijd met..." hier klopte rechter Rochjani af. Nadat mevr. Bouman had op gemerkt, dat de verklaringen van getuige Ukar voor de rechter ge heel afwijken van die in het proces-verbaal van het vooron derzoek, waarbij hij geen enkele keer de naam Schmidt had ge noemd, verklaarde de rechter, dat de ambtenaar van de crimi nele recherche die met het on derzoek betrokken was Abdul Munaf, naar aanleiding hiervan gehoord dient te worden. Getuige zei voor de politie be vreesd te zijn geweest. Zijn ver klaringen voor de rechter waren juist, zo zei hij. De officier van justitie opperde de mogelijkheid, dat getuige Slechts in de zaak-Jungschlager is gehoord en pas later als ge tuige a charge in de zaak- Schmidt is geschoven. Dan zou hij in 'het reeds gemaakte proces verbaal ook niet hebben hoeven te vermelden, dat hij ook Schmidt op de onderneming „Dramaga" had gezien in gezelschap van Jungsehlager. Op een vraag van de rechter verklaarde getuige, dat hij nooit geconfronteerd werd met de 'be klaagde. De beklaagde, Schmidt, beves tigde dit en zei: „Ik heb hem nooit gezien. Dit is pas de eerste keer van mijn leven. Slechts en kele getuigen zijn met ons ge confronteerd; de meesten moch ten ons alleen door een kijkgaat je beloeren". De verdedigster zeide er ver wonderd over te zijn, dat getuige nooit gearresteerd werd, hoewel hij zelf bekend heeft lid van de Apra (de strijdgroep van Wes terling) te zijn geweest. De zitting, waarvoor in het ge heel geen publieke belangstelling bestond, werd verdaagd. Een vertegenwoordiger van het Nederlandse hoge commissariaat woonde als waarnemer de zitting van Maandag bij. Volgens de „Financial Times" zullen de exportprijzen van En gelse auto's waarschijnlijk bin nen enkele weken worden ver hoogd, van enkele modellen zijn de prijzen reeds verhoogd. De basisprijzen van Engelse auto's zijn in de afgelopen twee jaar over het geheel genomen weinig gestegen. De grotere pro ductiekosten konden worden ge absorbeerd, dank zij de aanzien lijke uitbreiding der productie. De kosten van brandstoffen en van de meeste grondstoffen zijn de laatste tijd echter in zodanige mate gestegen, dat vele fabrikan ten niet in staat zijn hun ver koopsprijzen te handhaven. Men gelooft evenwel dat minstens twee van de vijf grote autofra- brieken althans nog enige maanden een verhoging van de prijzen zullen kunnen uitstellen. Het onafhankelijk verbond van bedrijfsorganisaties, dat de ver gadering had belegd, maande, met het oog op de in het haven gebied aanwezige politie, tot dis cipline. Hedenochtend zal men zich weer melden bij de aanmeldings lokalen en dan zal men zich op de toestand beramen. „Als de toestand is zoals nu", zo merkte de landelijk secretaris van het O.V.B., de heer A. van den Berg, op, „zullen we weer bijeenko men". Voor de ontslagenen zal een steunfonds in het leven wor den geroepen, waarin het O.V.B. 25.000 zal storten. Het onafhankelijk verbond van bedrijfsorganisaties (de groepe ring, die zich in 1948 van de E.V.C. afscheidde), had gister ochtend in gebouw „Odeon" te Rotterdam een vergadering be legd en tal van havenarbeiders ze stonden mannetje aan man netje hadden aan zijn oproep gehoor gegeven. Het woord werd gevoerd door de landelijke secretaris van het O.V.B.de heer A. van den Berg, die memoreerde, dat bij de sta king van twee weken geleden het O.V.B. van de arbeiders opdracht had gekregen op door hem gun stig te achten tijdstippen „blik semacties" en daaraan verbon den „langzaam-aan-acties" een nieuwe stimulans te geven. Uitvoerig ging spreker in op de vergeefse pogingen van zijn organisatie de Scheepvaart Ver eniging Zuid (S.V.Z.) te bewegen het O.V.B. mee te laten spreken over de onlangs opnieuw afge sloten C.A.O. Hij noemde de actie van Zaterdag j.l. volledig ge slaagd. Hij zeide verder te pro testeren tegen de ondemocrati sche wijze, waarop de C.A.O. bui ten de 'havenarbeiders om tot stand is gekomen; een C.A.O., waarvan de landelijk secretaris de resultaten onvolledig noemde. Spreker noemde het een tegen zet van de S.V.Z., dat zij de uit sluiting geproclameerd heeft. Een groot aantal havenarbeiders is ontslagen. „Dit is een eenheids front van werkgevers en erken de organisaties." Een langdurige, algemene staking te proclameren zou „te diep in eigen vlees snij den", maar door acties als deze, waardoor het tempo in de haven omlaag gaat, worden volgens spreker de werkgevers erger ge troffen. De ontslagenen moeten zich bij de arbeidsbeurs melden en voor hen zal door het O.V.B. een steuncampagne worden in gezet. De Israëlische premier, Mosje Sjaret, heeft Maandagochtend 't ontslag van zijn regering aan de president, Ben-Zvi, aangeboden, enige uren voordat het kortgele den gekozen nieuwe parlement, de knesseth, voor zijn eerste zit ting bijeen zou komen. Men verwacht, dat David Ben- Goerion, voormalige premier en minister van Defensie in de af tredende regering, dat hij een re- Franse De van Marokko, Grandval, heeft Zondag enige uren na zijn aan komst te Rabbat uit Parijs in een radiotoespraak verklaard te vreden te zijn over de hervor mingsplannen van de Franse regering voor het protectoraat. Hij beloofde de hervormingen spoedig te zullen verwezenlijken en deed 'n beroep op de Franse en Marokkaanse bevolking om hem te steunen bdj de uitvoering van deze taak. Men is thans op weg, zo zeide Grandval, naar een regeling, die tegemoet komt aan de verlan gens van de Marokkaanse bevol king. Bijzonderheden mag hij de proclamatie van de Indonesi- nog niet geven, omdat de plan- sche republiek zal uitspreken. nen schade zouden kunnen lijden resident-generaal door foutieve of tendentieuze uitleg van mededelingen er over. Later bracht de resident-gene raal een bezoek van een uur aan sultan Moelai Arafa, waarbij hij de vorst brieven van president Coty en premier Faure overhan digde. De Marokkaanse onafhanke- lijkspartij heeft Zondag te Parijs een verklaring uitgegeven, waar in wordt gezegd, dat het plan van de Franse regering slechts kan leiden tot verslechtering van een toestand, die reeds zeer be moeilijkt is, „door fouten in het verleden, aarzeling en onwetend heid ten aanzien van belangrijke feiten van het Marokkaanse pro bleem". gering van alle partijen met uit zondering van de communisten en de rechtse Heroeth, zal 'trach ten te vormen. Hij zei Zondag, dat een 'nieuwe regering zou streven naar vreedzame betrek kingen tussen Israel en zijn Ara bische buren. De kabinetsformatie zal naar men verwacht niet gemakkelijk zijn, daar de grootste partij, de Mapai (arbeiderspartij), bij de verkiezingen van de vorige maand stemmen heeft verloren en de uiterst rechtse Heroeth vrij heidsbeweging de algemene Zio nistische partij als de tweede par tij in het parlement heeft vervan gen. David Ben-Goerion is met de formatie van een nieuw kabinet belast. Een militair gerechtshof te Da mascus heeft Maandag brigade generaal Adit) Shinliakli, 'n vroe gere president van Syrië, veroor deeld tot 20 jaar gevangenisstraf wegens het ter dood martelen van een sergeant van het Sy rische leger. Kapitein Abdullah Shihadi, hoofd van de Syrische politie tij dens het bewind van Shishakli, kreeg op dezelfde beschuldiging dezelfde straf. Beide veroordeel den bevinden zich thans in Parijs. De heer Van den Berg opende daarna de gelegenheid voor aan wezigen, die zelf op het podium zouden willen komen om iets te zeggen. Hiervoor meldde zich o.a. de E.V.C.-bestuurder, M. Bos- hart, aan, die echter werd ge weigerd. De vergadering werd wat rumoeriger, doch de heer Van den Berg hield voet bij stuk. „Het O.V.B. heeft in Amster dam geen kans gehad- om op de E.V.C.-vergadering te spreken," zo vertelde hij, daarna opmer kend', dat de heer Boshart hem had gezegd: „Als ik niet op het podium kom, zul je wat beleven." De heer Van den Berg riep uit „Als er mensen zijn, die verwar ring willen stichten, wijs ik hen aan als handlangers van de S.V. Z." Het grootste deel van de aan wezigen gaf zijn instemming te kennen. Wel hebben enige E.V.C.-leden het woord gevoerd, alsmede een lid van de centrale bond en een lid van de R.K.-organisatie, die zeiden het niet met hun organi satie eens te zijn. Het hoofdbestuur van de Chr. bedrijfsgroepen-centrale heeft in zijn Maandagmorgen gehouden vergadering de situatie bespro ken, welke in de Rotterdamse haven is ontstaan als gevolg van de actie van het O.V.B., dat een staking had geproclameerd van Zaterdagmiddag 12 uur tot Maan dagmorgen 8 uur. Het hoofdbe stuur keurt dit optreden ten sterkste af en herinnert er aan, dat de leden der organisatie ge bonden zijn aan de collectieve arbeidsovereenkomst welke door de drie erkende transportarbei dersbonden is aangegaan met de scheepvaartvereniging „Zuid". Het hoofdbestuur is van me ning, dat een dergelijk onver antwoordelijk optreden alleen maar tot nadeel kan zijn van de arbeiders en het wijst elke ver antwoordelijkheid af ten opzich te van degenen, die aan deze sta king hebben medegedaan. Het vertrouwt dat de havenarbeiders zich niet door een actie als bo venbedoeld zullen laten beïn vloeden, maar zich zo krachtig mogelijk daartegen zullen verzet ten, aldus deelt de C.B.C. in een communiqué mede. Een woordvoerder van het Britse departement van Buiten landse Zaken heeft Maandag te Londen medegedeeld, dat de Ver enigde Staten de verslagen van de onlangs te Genève gehouden conferentie van de regerings chefs van de Grote Vier willen publiceren. Zij hebben dienaan gaande een stap bij de Britse regering gedaan. De woordvoerder zeide, dat Groot-Brittannië tegen publicatie is. Het is de gewoonte van de Britse regering geen verslagen van dergelijke conferenties te publiceren zolang de hoofdper sonen ter conferentie nog in leven zijn. De woordvoerder kon niet zeggen of de Amerikaanse regering ook da Franse en de medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Wat meer zon. In de ochtend plaatselijk mist. Overigens veranderlijke bewol king en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige westelijke tot zuidwestelijke wind. Dezelfde temperaturen als gisteren Of iets hogere. WOENSDAG 17 AUGUSTUS. Russische regering over deze kwestie heeft geraadpleegd. In diplomatieke kringen te Londen werd gezegd, dat de Britse regering van oordeel is, dat publicatie afbreuk doet aan onderhandelingsvrijheid op de conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken, die op 27 October zal beginnen. v.m. n.m. Breskens 1.01 1.21 Terneuzen 1.36 1.56 Ilnnswcert 216 2 36 Walsoorden 2.26 2.46 COL/CO PUCAN VUL AR IQ A MEER R INI HUE MEER MOLCO via RANCO TRUMAO PUYEHUE MEER OSORNO RininaJs^L*^ hue 100 km RU PAN MEER SANTI AGO VALDIVIA ZON MAAN op onder op onder 16 5.26 20.06 3.38 19.03 17 5.27 20.04 5.02 19.27 18 5.29 20.02 6.24 19.47 19 5.30 20.00 7.43 20.06 20 5.32 19.58 9.00 20.25 Irnhet bergland van Chili tegen de Argentijnse grens aan, zijn 'n aantal vulkanen tot uitbarsting gekomen. Tot nu toe werden een 40-tal personen gedood door lava- of gifgassen. De plaatsen langs het Ranco-meer zijn geëvacueerd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1