tussen uid-Slavië Vliegtuigbotsing in West-Duitsland eist 66 mensenlevens De betrekkingen West-Duitsland en Z WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Grandval op de bres voor zijn «plan van de laatste kans» Problemen voor premier van Neder-Saksen Argentijnse schout-bij-nacht veroordeeld «Gesproken boek» voor blinden Voormalig kapitein Amerikaanse luchtmacht aangehouden VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1955. 10e Jaargang No 3531 Gelegenheidsstempels Nieuw offensief tegen de Hoa Hao 27 October a.s. beginnen besprekingen der ministers van buitenlandse zaken van de „Grote Vier" Arbeiders Britse scheeps- en machinebouw willen 40 uur werkweek «Striptease»-staking Da's mooi werk! Prins Bernhard in Bilbao De strijd in Algerije Stoffelijke overschotten van verongelukte Noorse vrouwen naar Noorwegen Smokkelde voormalige Sowjet hoge commissaris diamanten Arrestatiesin Buenos Aires De zaak Una Schmidt K.N.A.C. dringt aan op ver plicht verkeersonderwijs Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minima» pnet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Ai!r«« Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags U uur. Zes-en-zestig Donderdag om personen zijn het leven ge komen bijf een botsing van twee Amerikaanse troepentransport vliegtuigen in West-Duitsland, al dus heeft het Amerikaanse hoofdkwartier in Wieshaden be kendgemaakt. De twee vliegtui gen van het type C 119, z.g. „vliegende verhuiswagens" kwamen volgens ooggetuigen met elkaar in botsing terwijl zij, tijdens oefeningen in het lucht vervoer van troepen, met een derde vliegtuig in formatie vlo gen. Beide toestellen stortten brandend neer in een bos bij Edel wei Ier nabij Stuttgart. Van de vliegbasis te Stuttgart stegen onmiddellijk na de ont vangst van het bericht van het ongeluk verscheidene Ameri kaanse hefschroefvliegtuigen op, die naar de plaats van de ramp vlogen. Uit de plaatsen in de omgeving rukten onmiddellijk de brand weren uit. Het bos, waarin de tweemotorige toestellen neer stortten, was ook in brand ge raakt. Volgens een bekendmaking van het Amerikaanse hoofdkwar tier in Wiesbaden kreeg één van de verongelukte toestellen kort na de start, toen het een hoogte van 1300 meter had bereikt, motorpech, waardoor het hoogte verloor en het tweede vliegtuig ramde. Het eerste toestel stortte direct brandend omlaag, het tweede toestel vloog nog even door, doch de vlieger kon het kennelijk niet in zijn macht krij gen en ook dit toestel' stortte neer en vloog op de grond in brand. Het eerste toestel had 42 soldaten, een bemanning van vier en een ladingmeester aan boord, in het tweede toestel zaten 14 soldaten, 5 bemanningsleden en een ladingmeester. Voorzover bekend zijn alle inzittenden om het leven gekomen. De vliegtuigen waren opgeste gen van het vliegveld Eehterdin- gen bij Stuttgart. Het ongeluk gebeurde een kwartier na de start. Politiemannen, brandweerlie den, boswachters en boeren, die in auto's, op fietsen of te voet naar de neergekomen vliegtui gen waren gesneld, vonden van het eerste toestel slechts bran dende en smeulende wrakstuk ken, verspreid over een groot ge bied. Een politieman verklaarde, dat het er uitzag of het toestel geheel uit elkaar was gebarsten. Overal lagen de stukken ver spreid. Het tweede toestel kwam intact neer, ploegde een diepe voor in een stuk bos en vloog toen in brand. De toegesnelde helpers trachtten nog mensen uit het brandende wrak te trekken, doch zij werden door de grote hitte teruggedreven. De eerste zes hefschroefvlieg tuigen uit Stuttgart waren bin nen een uur op de plaats van de ramp, doch zij konden niets an ders doen dan hier en daar wat wrakstukken oppikken. De brandweer begon onmiddel lijk de brand te blussen, die van de wrakken was overgeslagen naar de bomen van het bos. Deze ramp is op drie na de ergste in de geschiedenis van de luchtvaart. De grootste ramp voltrok zich op 18 Juni 1953, toen een Amerikaanse „Globe- master" met militaire verlofgan gers neerstortte ten Noorden van Tokio en alle 129 inzittenden om het leven kwamen. Een half jaar tevoren waren bij een on geluk met een andere „Globe- master" 87 personen om 't leven gekomen. In November 1950 kwamen 80 mensen om het leven bij een vliegtuigongeluk in Wales. Ter gelegenheid van het con gres van Jehova's getuigen te Den Haag zal in de Houtrusthal- len van 1720 Augustus een tij delijk bijkantoor der P.T.T. wor den gevestigd. Van 29 Augustus2 Septem ber zal in het gebouw van het Koninklijk instituut voor de tropen te Amsterdam een tijdelijk P.T.T.-kantoor worden gevestigd, ter gelegenheid van het tweede internationale congres voor voor gespannen beton. De in deze kantoren ter ver zending aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder rubber stempel. Vijftien bataljons Zuidvietna- mese regeringstroepen hebben in het gebied van Thot Not, in West- Indo-China, een nieuw offensief tegen eenheden van de opstandi ge Hoa Hao-generaal Ba Cut in gezet, aldus meldt het Vietname se persbureau. De strijd is hiermede, na een stilstand van een week, weer op gelaaid. Het is de tweede maal dat regeringstroepen in dit gebied, dat zich uitstekend voor een guerilla-oorlogvoering leent, zui veringsoperaties zijn begonnen. Te Parijs is Donderdag offi cieel medegedeeld, dat de over eengekomen besprekingen der ministers van Buitenlandse Za ken van de „Grote Vier" 27 October a.s te Genève zullen be ginnen. Van de leiders hunner rege ringen, die vorige maand te Genève bijeenwaren, hebben de ministers opdracht gekregen, te spreken over de hereniging van Gilbert Grandval, de Franse resident-generaal van Marokko, heeft Donderdag voor de te Pa rijs gehouden bijeenkomst van de coördinatiecommissie voor Noord-Afrika zijn „plan van de laatste kans" (om orde in Marok ko te doen terugkeren) met kracht verdedigd. De bijeenkomst werd bijge woond door premier Faure en 13 ministers, benevens de resident- generaal van Tunesië en de gou verneur-generaal van Algerije. De besprekingen zullen waar schijnlijk twee dagen duren. Daarna zal het kabinet, dat of in het komende weekeinde, of be gin volgende week, onder voor zitterschap van president Coty bijeen zal komen, een beslissing nemen. Onder de 14 Donderdag aan wezige ministers bevond zich géén uitgesproken voorstander van Grandvals "plannen, terwijl, naar van gewoonlijk betrouw- Dat het gemakkelijker is een minister-president van zijn rege ringszetel te stoten, dan hem uit zijn ambtswoning te verwijderen, ondervindt thans de nieuwe mi nister-president van Neder-Sak sen, Heinrich Hellwege. Hij regeert reeds sedert Mei in de stad Hannover zonder in staat te zijn geweest een woning te be trekken. Er is weliswaar een ambtswoning voor de minister- Op de jaarvergadering te Blackpool der Britse federatie van vakverenigingen van de scheeps- en machinebouwindu- strie werd Donderdag met alge mene stemmen een resolutie goedgekeurd, waarin wordt aan gedrongen op verkorting van de huidige werkweek van 44 uur tot 40 uur, zonder vermindering van loon. Hierbij zijn 3 millioen arbeiders betrokken. Bij het indienen van de reso lutie werd er op gewezen, dat sommige vakverenigingen in de Verenigde Staten reeds aan een werkweek van 30 uur denken en dat de Britse vakbonden zich steeds op het doel van 30 uur dienden te richten. 6000 Klerken van het secreta riaat der Indiase regering in Nieuw Delhi zullen Dinsdag een „striptease"-staking beginnen ter ondersteuning van looneisen. Zij zullen dan ongeschoren en zon der overhemd op hun werk ver schijnen. Zijn hun eisen een week later nog niet ingewilligd, dan zullen zij in plaats van ge wone pantalons pyjamabroeken naar kantoor gaan dragen, die een week later vervangen zullen worden door onderbroeken. Ook zullen zij dan geen schoenen dragen. Na 5 September zullen de stakers in lendedoek, met beddelakens om de schouders, op kantoor komen. president gebouwd, doch de vroe gere socialistische regering blijkt deze aan de afgezette regerings chef Kopf voor de duur van diens leven te hebben verhuurd. Hellwege is wel de onfortuin- lijkste der 129 ministers, die de Bondsrepubliek telt. Hij was vijf jaren minister in Adenauers ka binet, doch verkreeg in Bonn pas een woning kort voordat hij tot minister-president opklom. Ook politiek gesproken heeft Hellwege in Hannover nog niets anders dan narigheid gehad. Hij geraakte door de benoeming van de politieke avonturier Schlüter tot minister van Culturele Zaken zo grondig in de misère, dat hij na maanden nog niet in staat is geweest een opvolger voor Schlü ter te vinden. De zaken zijn nog meer gecompliceerd, doordat de Katholieken thans vechten voor invloed in het ministerie van culturele zaken, teneinde beter gewapend te zijn in hun strijd tegen de nieuwe schoolwet. bare zijde wordt vernomen, de ministers van buitenlandse zaken en van landsverdediging, Pinay en generaal Koenig, sterk tegen een oplossing, zoals die door Grandval wordt aanbevolen, ge kant zijn. Men meent, dat de minister voor Noord-Afrikaanse aange legenheden, Pierre July, bereid is Grandvals voorstel dat, als gemeld, voorziet in een aftreden van de huidige sultan, instelling van een regentschapsraad voor een overgangsperiode van twee jaar en daarna verkiezing van een nieuwe vorst gedeeltelijk te steunen. Premier Faure heeft nog geen standpunt ingenomen. Men ver wacht, dat hij zal pogen te be middelen, om een scheuring in zijn kabinet te voorkomen. Jacques Soustelle en generaal Boyer de la Tour, resp. gouver neur-generaal van Algerije en re sident-generaal van Tunesië, zul len Grandvals voorstellen ver moedelijk steunen op grond van de overweging, dat een regeling in Marokko de rust in de door hen bestuurde gebieden zou be vorderen. Nader wordt gemeld, dat nog een minister de bijeenkomsten van de coördinatiecommissie zal bijwonen, zodat thans 15 van de 18 excellenties aan de beraadsla gingen deelnemen. Twee aan een lijn Gebruik de goede middelen en je hebt geregeld zo'n dubbel succes. Moeder past die stelregel toe in haar huis houden: ze wast met Omo. Nu krijgt ze haar goed zo wit als ze graag wil (eerste voordeel) en bovendien heeft ze tege lijk de vlekken er uit (tweede voordeel). Met of het eerste öf het twee de moet ze meestal te vreden zijn, als ze een an der wasmiddel gebruikt. Hoe treffend juist is het gezegdeèn zuiver wit èn vlekkeloos, dat's Omo-schoon. Het moderne Omo kent het geheim van de z.g. dubbele waskracht. Daardoor komt*het dat de talloze gebruik- sters met blijde voldoening zeggen: Omo voor de schoonste was van mijn leven. Duitsland en de vestiging van een veiligheidsstelsel voor ge heel of een deel van Europa. Ook is het hun taak om door middel van deskundigen vast te stellen op welke wijze verbindin gen en vlottere handelsbetrek kingen tussen de volkeren tot stand kunnen worden gebracht. De dhtum voor de conferentie was door het Westen voorge steld. Er zal een gemeenschap pelijk secretariaat voor de conferentie zijn. In een korte officiële bekendmaking heette het, dat de bijeenkomst is gere geld „na overleg via diplomatie ke kanalen". Uit Washington wordt gemeld, dat de ministers in dezelfde zaal van het volkenbondspaleis zullen vergaderen als de rege ringsleiders van de grote vier enige tijd geleden. Prins Bernhard is Donderdag middag om 14.30 Ned. tijd in Bil bao aangekomen. Op het vliegveld Sondica bij Bilbao werd de Prins begroet door plaatselijke autoriteiten. Zoals gemeld is Prins Bern hard, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de internationale paardensportvereniging, naar Bilbao gereisd met het oog op een internationaal springcon cours aldaar. De Franse strijdkrachten heb ben bij gevechten met opstande lingen te Sidi Awun in het ge bied van El Wed in Zuid-Odst- Algerije, 21 doden verloren, al dus is in Algiers vernomen. Na de gevechten werden de lijken van tien opstandelingen gevon den, doch men vermoedt dat de verliezen der opstandelingen veel hoger zijn. De gevechten begonnen Dins dagavond. Woensdag werd de strijd hervat, nadat de Franse troepen versterkingen hadden gekregen. De stoffelijke overschotten der tien Noorse vrouwen, die in de Sowjet-Unie bij een vliegtuigon geluk om het leven zijn geko men, zijn Donderdag aan boord van twee vliegtuigen gebracht, die vervolgens uit Moskou naar Oslo zijn vertrokken. In het ene vliegtuig bevinden zich de urnen met de as van ne gen gecremeerde Slachtoffers en de doodkist van het tiende. De urnen en de kist waren met een schat van bloemen overdekt. In het tweede toestel hadden de Noorse ambassade-attaché te Moskou en twee vertegenwoordi gers van het anti-fascistische comité van Russische vrouwen plaats genomen. Verder bevindt zich hierin de bagage der veron gelukten. De toestellen werden uitgelei de gedaan door de Sowjetrussi- sche onder-minister van Buiten landse Zaken Zorin. Een muziek corps van het Rode Leger had te voren de Noorse en Russische volksliederen te gehore gebracht. Volgens het Oostenrijkse onaf hankelijke blad „Bild Telegraf" bevindt de voormalige Russische hoge commissaris in Oostenrijk Vadim Sviridof zich in een Sibe risch gevangenkamp, nadat hij wegens diamantsmokkelarij tot 25 jaar dwangarbeid werd ver oordeeld. In de tenlastelegging werd gesproken van „contra- revolutionnaire activiteit". De gesmokkelde diamanten zou hij in de knopen van zijn uniform hebben verborgen. Sviridof, die de rang van gene raal had, verliet Wenen in 1951 zonder de gebruikelijke af scheidspartijen. Ten tijde van zijn vertrek kwam het de Oosten rijkse politie ter ore dat tussen personen van Weense juweliers grote partijen diamanten koch ten voor een hoge Sowjet-func- tionaris. De Argentijnse schout-bij- naeht Samuel Toranzo Calderon van het corps mariniers is ver oordeeld tot levenslange gevan genisstraf en degradatie in het openbaar wegens zijn leidende rol in de mislukte staatsgreep tegen de regering-Peron van 16 Juni j.l., waarbij naar raming 300 personen om het leven kwa men en 2.000 gewond werden, aldus is Donderdag uit gewoon lijk betrouwbare bron in Buenos Aires vernomen. Men voegde hieraan toe, dat nog zes officieren levenslang ge kregen hebben, 25 officieren kregen gevangenisstraffen van Grote vreugd is de 79-jarige heer M. van de Voort te Den Haag Donderdag bereid. Deze medewerker van de vereniging „Le sage ten Broek" prikte ge durende 25 jaar 65 boeken, ge lijkstaande aan 200 banden in brailleschrift ten behoeve van Nederlandse blinden. Het lot wil de, dat de heer Van de Voort on langs zelf blind werd en te oud bleek om het brailleschrift met de vingers te leren lezen. De vereniging heeft hem thans het eerste „gesproken boek" van Nederland bezorgd. Dit zijn gramofoonrollen zoals de ouder wetse Edison-wasrollen van vouwbare kunst-stof, waarin magnetische draad verwerkt is. Op 13 rollen is het boek van Er- nest Hemmingway: „De oude man en de zee" in het Neder lands vastgelegd. De heer Van de Voort was voor deze hulp zeer dankbaar. Het zal hem thans mogelijk zijn weer van de litteratuur te genie ten. Het is niet de bedoeling, dat door deze „gesproken boeken" er zijn reeds enkele gereed het brailleschrift verdrongen zal worden. Het schrift immers brengt de blinde in intiemer con tact met de tekst, dan door „voorlezen" ooit kan worden be reikt. Wel echter zal het „ge sproken boek" uitkomst kunnen blijven brengen aan hen, die geen braille kunnen leren en, in haastgevallen, aan blinde stu denten, die op korte termijn een boek nodig hebben. JONGSTE TWEE PRINSESSEN BEZOCHTEN MADIEODAM. De prinsessen Margriet en Ma rijke hebben gistermiddag in ge zelschap van een hofdame en een vriendinnetje een bezoek ge bracht aan de miniatuurstad Ma- durodam te 's-Gravenhage. De prinsesjes, die ruim een uur in Madurodam bleven, toonden zich zeer enthousiast over het minia tuurstadje. beperkter duur en 19 werden onschuldig bevonden en onmid dellijk vrijgelaten. Geen enkele der beklaagden kreeg de doodstraf. Men ver wacht, dat de bevindingen van het gerechtshof en de uitspra ken officieel bekend zullen wor den gemaakt, zodra de advoca ten van de beklaagden officieel op de hoogte zijn gebracht. In gezaghebbende kringen ver luidt, dat de voormalige minister van Marine, echout-bij-nacht Anibal Olivieri, niet schuldig is bevonden aan deelneming aan de beweging tegen president Peron. Wel achtte het Hof hem schuldig aan onachtzaamheid en enige andere ten laste gelegde feiten van minder belang, waarvoor hij veroordeeld werd tot achttien maanden gevangenisstraf en ontslag uit de dienst. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Toenemende onweerskansen. Warm met veranderlijke bewol king en 's middags plaatselijk on weer. Overwegend matige noord oostelijke wind. ZATERDAG 13 AUGUSTUS. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 8.55 9.30 10.10 10.20 n.m. 9.30 10.05 10.45 10.55 12 13 ZON op onder 5.19 20.14 5.21 20.12 MAAN op onder 23.56 16.03 17.05 De Zuid-Slavische regering heeft het agreement verleend aan dr Karl Pfleiderer, die door de West-Duitse bondsregering is voorgesteld als nieuwe Duitse ambassadeur in Belgrado. Pfleiderer, thans liberaal afge vaardigde in de bondsdag, zal nu binnenkort de sedert meer dan anderhalf jaar verlaten diploma tieke post gaan betrekken. In Bonn hoopt men, dat daarmee ook een keer zal komen in de ontwikkeling der verhouding tus sen beide landen, die in het af gelopen jaar steeds slechter is geworden. Voornaamste oorzaak der span ningen is de langdurige vertra ging, die de onderhandelingen over terugbetaling van Duitse schulden uit de tijd voor en tij dens de oorlog hebben onder gaan. Daarnaast heeft de Zuid- Slavische regering ook nooit ver zwegen, dat zij de eerste poging van Bonn om de ambassadeurs- post in Belgrado te bezetten als een belediging heeft opgevat. Bonn verlangde toen namelijk het agreement voor Von Trütz- schler, een diplomaat uit het nazi-tijdperk, die ook in de oor logsjaren in Zuid-Slavië was ge- stationneerd. Belgrado meende een goede reden te hebben om zich over dit aanbod verontwaardigd te tonen. Von Trützschler behoor de namelijk ook tot de groep van Ribbentrop-diplomaten, die enkele jaren geleden voor een parlementaire commissie van on derzoek moesten verschijnen. De parlementaire commissie adres seerde toen de bondsregering, dat het beter was deze diplomaat niet meer naar het buitenland te zenden. Zuid-Slavië verlangt van de bondsrepubliek de onmiddellijke terugbetaling van 400 millioen mark, in hoofdzaak voor de tij dens de oorlog van gedeporteer de Zuid-Slavische arbeiders inge houden sociale lasten. Andere complexen van de Zuid-Slavische vorderingen vallen onder de Lon- dense schuldenregeling. Weer andere kleinere posten, b.v. voor koperleveringen, leveren minder moeilijkheden op, doch een com promis daarover is gekoppeld aan het vraagstuk der sociale uitkeringen. Daarover lopen de meningen echter ver uiteen. Tot dusver heeft de bondsregering zich slechts bereid verklaard, het tiende deel van de vorderingen te erkennen. Een eis van Tito de schulden te voldoen heeft de bondsregering lange tijd onbe antwoord gelaten. Eerst nadat de Zuid-Slavische staatschef een bijzonder scherpe rede tegen Bonn had gehouden, stelde de bondsregering enkele weken ge leden nieuwe richtlijnen op voor hervatting der onderhandelingen. Pfleiderer zal deze richtlijnen mee naar Belgrado nemen en het is mogelijk, dat men nog dit jaar uit de impasse zal kunnen komen, maar een tegemoet koming in de vorm van rente vrije handelscredieten, die later tegen de schulden zullen worden verrekend, lijkt onwaarschijnlijk. Dat de ontstemming van Tito over de houding van Bonn hier plotseling ernstig wordt opge nomen, nadat men zo lange tijd de in Belgrado gevoerde pers campagne generlei reactie waar dig keurde, wordt wel toege schreven aan de verminderde politieke spanning tussen Belgra do en Moskou. Pfleiderer wacht dan ook in de Zuid-Slavische hoofdstad een delicate taak. Deze is in zekere zin reeds voorbereid door een Duitse parlementaire groep on der leiding van de voörzitter van de bondsdag, Gerstenmaier, die een bezoek aan Zuid-Slavië bracht en daarvan met zeer posi tieve indrukken over Tito terug keerde. Het ligt in de bedoeling, dat de voorzitter van het parlement in Belgrado, Mosje Pijade, in de komende herfst een tegenbezoek aan de bondsrepubliek zal bren gen. Bonn schijnt dus nog een kans te hebben de Zuid-Slavische vriendschap niet geheel en al te verspelen. In de Duitse pers wordt erop aangedrongen, dat de bondsregering deze kans ge bruikt om de Zuid-Slaven het pijnlijke gevoel te ontnemen, dat zij door de weer tot welvaart ge komen Duitsers opnieuw slecht behandeld zijn. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bekendge maakt, dat Donderdag de voor malige kapitein van de lucht macht Rea Von Fosson is gear resteerd, omdat hij als „speur der" voor een congrescommis sie een geheim document van de luchtmacht zou hebben mis bruikt. Volgens de tenlastelegging heeft Van Fosson in strijd met de wet een geheim document uit het archief van het bureau voor speciaal onderzoek van de luchtmacht gelicht en dit ten' eigen bate gebruikt. Het stuk betrof een zekere Jay Lovestone, die 25 jaar geleden secretaris generaal van de Amerikaanse De 36-jarige Van Fosson ver-communistische partij wak en liet vorig jaar November de nu secretaris van een commissie luchtmacht om voor 8.200 dolliar van het vakverbond A.F.L. is. per jaar te gaan werken voor de In het einde van de jaren twin- commissie voor on-Amerikaanse tig werd Lovestone door Stalin activiteit uit het Huis van Afge- j uit de communistische Ipartij vaardigden. In Januari gaf hij gestoten, deze functie op. De leiding der Amerikaanse De politie van Buenos Aires luchtmacht heeft Woensdag- hseft Woensdagavond een aan- avond medegedeeld dat Daniel tal personen aangehouden, toen Schmidt, een der vrijgelaten elf 700 aanhangers van de radicale Amerikaanse vliegers, wiens partij na een partijbijeenkomst vrouw Una gedurende zijn afwe- door de stad marcheerden en zigheid „hertrouwd"" bleek te een ibevel van de politie om de zijn zij zeide gemeend te heb- optocht te ontbinden niet werd ben, dat haar man om: het leven opgevolgd. was gekomen zal moeten uit- In de stad Mendoza heeft de politie groepen betogende stu denten uiteengedreven. Een stu dent werd daarbij gewond. De voorzitter van de democratische maken of zij nog zijn toelage zal blijven ontvangen. Una Schmidt heeft gedurende het verblijf van haar man in Korea en communistisch China partij in Mendoza, de advocaat een toelage van de luchtmacht Zepata, werd gearresteerd. ontvangen. De K.N.A.C. heeft zich met een adres gericht tot de minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen met verzoek het ver keersonderwijs op de lagere scho len verplicht te stellen door de voorgenomen herziening der Lager Onderwijswet 1920 op kor te termijn te realiseren. Herhaaldelijk heeft de K.N.A.C. erbij de regering op aangedron gen om het verkeersonderwijs op de lagere scholen als leervak in te voeren. Haar eerste poging sindsdien gevolgd door vele andere dateert reeds van 25 jaar geleden. Met grote teleur stelling heeft de K.N.A.C. moe ten constateren, dat het nog steeds niet mogelijk is gebleken het verplicht verkeersonderwijs op de lagere scholen, waartoe een wijziging nodig is van de Lager Onderwijswet 1920, in te voeren. Daar er in ons land op basis van vrijwilligheid wél ver keersonderwijs wordt gegeven, blijft zulks incidenteel en heeft hierdoor, geheel ten onrechte de mening postgevat, dat het ver keersonderwijs thans vrijwel op alle scholen wordt gegeven. Een door de K.N.A.C. ingesteld on derzoek wijst n.l. in een geheel andere richting.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1