Belastingontwerpen en wijziging de Huurwet aangenomen van De belastingverlagingen WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Opstand van Zuid-Franse wijnbouwers Amerikaanse Oostkust door wervelstorm bedreigd De verdediging van Nederlandse arrestanten in Indonesië Formateur heeft schema voor kabinet zonder P. N.l. gereed Ongeregeldheden in Zuid-Korea DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1955. 10e Jaargang No 3530. EERSTE KAMER B.B.-week van 1 7-24 Sept. Eisenhower tekent wetsontwerp betreffende militaire reserve Vele Mekkagangers bij busongeluk om het ieven gekomen INDONESIË BEROEP VAN SYNGMAN RHEE OP BETOGERS. Portugees communiqué over Goa Grandval in Parijs Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Temeuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum p*® advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: AdfrM Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. Gistermiddag is in de Eerste Kamer de minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting, de heer Witte, aan het woord ge komen. Hij geeft vooraf als zijn oordeel te kennen, dat de enge verbinding tussen huurprobleem en woningnood onjuist is. On juist is ook, dat er over de op lossing van de woningnood ver schil van mening binnen het ka binet zou zijn; er is geen spoor of schijn van. Men mag dan ook niet stellen, dat dit de oorzaak van de kabinetscrisis is geweest. Hij merkt o.a. op, dat het wo ningtekort thans ingelopen wordt met 17.000 per jaar. Dat hogere huren zouden leiden tot een grotere woningproductie be strijdt spr., België levert daar van het bewijs. Overigens is het aantal woningen, dat gebouwd kan worden afhankelijk van het beschikbaar zijnde aantal bouw vakarbeiders. Spr. zegt waar van de zijde der V.V.D. nogal cri- tische klanken zijn vernomen - dat hij verwacht had, dat men met argumenten zou zijn geko men waarvoor verhoging der huren de woningnood zou ver minderen. De regering is geenszins te vreden met de huidige woning productie. Er zal dus naar ge streefd moeten worden om deze op te voeren. Maar er zijn gren zen: de arbeidskrachten en het materiaal. Ook aan afremming van bouw in andere sectoren zijn grenzen. Getracht zal moeten worden te komen tot verhoging der productiviteit in het bouwbe drijf. Die opvoering is niet alleen het werk der regering, al zal zij regelen moeten geven. Uiteinde lijk is het het werk van het Ne derlandse volk, van de arbeider tot en met de architect. Men zal afmoeten van wat „bijbelsë bouwmethoden" zijn genoemd. De minister verklaart te ver trouwen, dat door opvoering der productiviteit en de toepassing van meer systeembouw en ar- beidbesparende methoden, dit jaar een productie zal worden bereikt, welke hoger is dan de 65.000 woningen, welke gepland waren. Met het invoeren van de on- derhoudssanctie wordt een ge heel nieuw experiment begonnen. Het tijdstip lijkt hem daarvoor zeer geschikt. Men kan nu erva ring opdoen voor een volgende huurverhoging. De sancties zijn z.i. niet onre delijk jegens de eigenaar. Minister Witte merkt op, dat over het verdere huurbeleid har de noten zijn gekraakt. Men heeft het erg gevonden, dat er geen schema is. Het vraagstuk stopt echter niet op de afwezig heid van een schema, maar op de stokpaarden: afroming en geen afroming. Het spreken over een schema acht spr. „spielerei". Het lijkt hem verstandig voor lopig als richtsnoer te nemen een minimum raming der bouwkos ten in de buurt van 239 punten. Spr. meent, dat men aardig op weg is om te komen tot een huurpeil der oude woningen ge lijk aan de huur der nieuwge bouwde, zoals de heer Kraay- vanger nodig vindt. Verlaging der huren van nieuwgebouwde woningen we gens verlaging der grondbelas ting wijst spr. af, omdat deze tegen de opzet zou ingaan. Na genoeg de hele Kamer is het er mede eens, dat de huren ver hoogd moeten worden. Overi gens zou het slechts een zeer ge ring bedrag per week zijn en veel administratieve rompslomp zou er mee gepaard gaan. Tenslotte merkt spr. op, dat sinds einde 1953 men gekomen is ten aanzien van de huren tot een verhoging van 115 tot 150 punten. In vergelijking met het buitenland slaat Nederland daar mede geen ongunstig figuur. Hierna wordt gerepliceerd. De heer Molenaar (V.V.D.) merkt o.a. op, dat de minister- van financiën niet heeft geant woord op zijn vraag of vermin dering van belastingdruk geen overmatige inflatoire werking tengevolge zal hebben. De minister heeft erkend, dat er een zekere prijsinflatie is. Spr. vraagt nu of deze gestimu leerd zal worden door de belas tingmaatregelen. O.m. vraagt hij de regering te overwegen in het komende zit tingjaar nog met een nader ont werp tot huurverhoging te ko men. Hij dient een daartoe strek kende motie in. De motie-Molenaar luidt aldus: „De Kamer, gehoord de beraad slagingen over het ontwerp- huurwet, van oordeel, dat na de thans voorgestelde huurverho ging van 5 procent binnen korte tijd een verdere verhoging nood zakelijk is, doet een dringend beroep op het kabinet, in het komende zittingsjaar een daar toe strekkend voorstel bij de Tweede Kamer in te dienen". De heer Pollema (C.H.) meent, dat in deze Kamer een motie een ongeëigend middel is om een practisch resultaat te bereiken. Spr. is van oordeel, dat de Ka mer genoegen moet nemen met de toezegging van de regering. De heer In 't Veld (Arb.) geeft eveneens te kennen, dat zijn frac tie niet de minste behoefte heeft aan de motie-Molenaar of aan enigerlei andere uitspraak der Kamer. Wat de doorwerking van de grondbelasting in de huren der na-oorlogse huizen aangaat, zegt spr. het in beginsel eens te zijn met de minister. Hij dringt er echter op aan dat deze zich niet te veel zal beperken tot excessen en dat hij trachten zal de huur- verschillen van nieuwe wonin gen zoveel mogelijk weg te nemen. De minister van Financiën, de heer Van de Kieft, zegt niet te kunnen antwoorden op de vraag of belastingverlaging een infla toire werking heeft. Quantitatief is een zodanige werking niet aan te geven. Als uit het buitenland inflatoire ge varen dreigen, neemt ons land maatregelen, dat is al geschied, merkt de minister op. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, de heer Veiligheidstroepen, gewapendeen liter per persoon in de perio- met machinepistolen, hebben Woensdag wachtposten betrok ken bij de openbare gebouwen in Carcassonne (Z.W.-Frankrijk), nadat Dinsdag in de stad twee bommen waren ontploft, die vol gens de politie het begin van een opstand van wijnbouweijs in luidden. De Zuidfranse wijnbouwers hebben gedreigd een „oorlog" te zullen beginnen, als de regering Woensdag nog niet be sloten had de overtollige voorra den van de wijnbouwers op te kopen. In de straten van Car cassonne wordt door de veilig heidstroepen gepatrouilleerd. De regering had onlangs nieu we maatregelen om aan de wen sen van de wijnbouwers tege moet te komen, aangekondigd, doch deze maatregelen zijn vol gens de wijnbouwers onvoldoen de. Hun leiders zouden Woens dag in Narbonne een „oorlogs raad" houden, waarop besluiten over een „opstand" genomen zou den worden. In de afgelopen jaren hebben de wijnbouwers bij acties tegen de regering plaatse lijk de wegen geblokkeerd. De aangekondigde regerings maatregelen omvatten het re serveren van drie millioen hecto liter wijn voor distillatie in het komende jaar, verstrekking van gratis wijn aan armen en wel de tussen November en April a.s. en verhoging van het wijn rantsoen van Franse militairen, dat op het ogenblik een halve liter per dag bedraagt. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Vrij warm. Vrij warm weer met wisselende bewolking en een kleine kans op een regen- of onweersbui. Zwak ke tot matige noordoostelijke wind. VRIJDAG 12 AUGUSTUS. v.m. n.m. Breskens 7.38 8.04 Terneuzen 8.13 8.39 Hansweert 8.53 9.19 Walsoorden 9.03 9.29 ZON MAAN In twaalf staten aan de Ame rikaanse oostkust, van Carolina tot Maine, zijn voorzorgsmaat regelen genomen met het oog op een wervelstorm, die door meteorologen „Connie" wordt genoemd en die met een snelheid van ongeveer 11 km per uur in de richting van de Amerikaanse kust komt, voorafgegaan dolor hevige stormen. Woensdagochtend bevond „Con nie" zich op ongeveer 500 km ten O. van Brunswick in Geor gia en 320 km ten Z.O. van Wil mington in Noord-Carolina. Het ziet er naar uit, dat „Connie" de weg zal volgen waarlangs het vorige 'jaar de wervelstorm „Hasei" trok, die aan 145 men sen het leven kostte. Eenheden van de Amerikaan se marine zijn naar zee vertrok ken om in open water de storm af te wachten. Militaire vlieg tuigen worden in vliegtuiglood- op onder op onder 11 5.18 20.16 23.05 14.50 12 5.19 20.14 23.56 16.03 13 5.21 20.12 17.05 14 5.22 20.10 1.01 17.55 15 5.24 20.08 2.16 18.33 Witte, zegt aanvaarding van de motie-Molenaar niet te kunnen aanraden. O.m. herinnert hij eraan, dat reeds in Juni 1954 een aanmer kelijke beperking van de bouw- bedrijvigheid en andere sectoren dan de woningbouw is tot stand gebracht. Hierna wordt gestemd over de motie-Molenaar. Zij wordt ver worpen met 28 tegen 4 stem men, die van de V.V.D. De belastingontwerpen wor den z.h.s. aangenomen. Het wetsontwerp tot wijziging van de huurwet wordt aange nomen met 31 tegen 2 stemmen, die van de heren De Vos van Steenwijk (V.V.D.) en Branden burg (C.P.N.). De Stichting „Bescherming Be volking" houdt ter inleiding en ter ondersteuning van de na jaarsactiviteiten van 17 tot en 24 September voor het gehele land een B.B.-week. Deze zal door Prins Bernhard met een ra diorede worden ingeluid. Tijdens deze week bieden con gressen in Den Haag, Utrecht, Arnhem en Rotterdam de gele genheid de diverse facetten van de B.B.-organisatie nader te be lichten. Op deze bijeenkomsten zal o.m. worden gesproken over de bouw van schuilplaatsen, de bedrijfszelfbescherming en de taak van de vrouw in de B.B. De Nederlandse vereniging van brandweercommandanten houdt als onderdeel van deze week haar tiende jaarvergadering in 's-Hertogenbosch, waar de brand weer haar 250-jarig bestaan her denkt. Aan deze algemene ver gadering is een expositie ver bonden. Demonstraties en wedstrijden in het gehele land zullen de B.B.-week completeren. Deze zullen gericht zijn op de werving voor en de consolidatie van de organisatie. sen ondergebracht of naar vlieg velden verder landinwaarts ge vlogen. Op de in aanbouw zijn de radartoren buiten de kust van Kaap Cod werkt men koorts achtig om alles stormvast te maken. Een kotter van de kust wacht is in de buurt om, indien nodig, de mannen van de toren te evacueren. President Eisenhower heeft Dinsdag zijn handtekening gezet onder het wetsontwerp dat het ministerie van Defensie zal mach tigen een militair reserve-leger van 2.900.000 man op te bouwen. Het nieuwe wetsontwerp zal voorzien in een uitbreiding van het geoefend reserveleger van 700.000 tot 2.900.000 man. Het ministerie van Buitenland se Zaken deelt mede: Nadat duidelijk was geworden, dat de Indonesische regering af wijzend stond tegenover de Ne derlandse verzoeken om toelating van prominente buitenlandse ad vocaten, teneinde op te treden als verdediger in het proces- Jungschlaeger en dat de Indone sische regering zelfs bezwaar had tegen het optreden van zodanige advocaten als adviseurs van de Nederlandse regering, heeft de regering op 5 Juli 1955 bij de In donesische regering in algemene zin laten informeren of een pro minente Nederlandse advocaat zou kunnen worden toegelaten. Hierop is op 15 Juli 1955 een af wijzend antwoord ontvangen. De Nederlandse regering heeft ver volgens mede op grond van een communiqué van de Indonesi sche ambassade te Washington, d.d. 14 Juli, waaruit kon worden afgeleid dat de Indonesische regering na haar weigering om in verband met het proces- Jungschlaeger Engelse en Ameri kaanse advocaten in Indunesië toe te laten, tegen uitzending uit Nederland van een Nederlandse advocaat geen bezwaar zou ma ken, met weerlegging van de In- ronesische argumenten haar ver zoek om toelating van een Ne derlandse advocaat herhaald. Hierop is van Indonesische zijde nog niet gereageerd. Naar aan leiding van persberichten kan voorts worden medegedeeld, dat geen visa voor bepaalde met name genoemde Nederlandse rechtsgeleerden zijn aangevraagd en van een weigering van deze visa dus ook niet kan worden ge sproken. Van de Franse ambassade in Djeddah is eerst thans vernomen, dat in de nacht van 22 op 23 Ju li, op de weg van Djeddah naar Mekka, een bus met pelgrims uit Frans Equatoriaal Afrika in brand is gevlogen, waardoor 23 inzittenden het leven verloren en 12 personen gewond werden. Slechts één inzittende bleef onge deerd. De kabinetsformateur, Hara- hap, heeft een schema voor het kabinet gereed, zonder de P.N.I. De portefeuilles zullen volgens deze opstelling als volgt over de partijen worden verdeeld: minis ter-president: Masjumi; eerste vice-premier: Persatuan Indone sia Raya (P.I.R.) van prof. Ha- zairin; tweede vice-premier: de Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.); Buitenlandse Zaken: de Democratische Partij, Binnen landse Zaken: de Nahdatul Ula- ma; Economische Zaken: de Ka tholieke partij; Financiën: de Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.); Justitie: de P.S.I.; Verbindingen: Partai Rakjat Nasional (P.R.N.); Amerikaanse troepen hebben Dinsdag van traangas gebruik moeten maken om een menigte van 20.000 Zuid-Koreanen uiteen te drijven, die in Poesan trachtte binnen te dringen in de gebou wen, waar de leden van de neu trale commissie van toezicht op de naleving van het Koreaanse bestand zijn ondergebracht. In totaal werden 36 demonstranten gewond, van wie 17 ernstig. De betogers wensen het onmid dellijke vertrek van de Tsjechi sche en Poolse leden van de com missie. Volgens een woordvoer- Nu de Eerste Kamer de belas tingvoorstellen, behorende tot het belastingplan 1955, heeft aan vaard laten we hieronder een overzicht volgen, waaruit blijkt, welke de gevolgen zijn van dit besluit. Verlagingen van belastingen naar inkomen en vermogen. Voor de inkomstenbelasting en de loonbelasting zijn met in gang van 1 Sept. 1955 de belas tingvrije minima verhoogd met 120 voor ongehuwden en met 180 voor gehuwden. Verder zijn de marginale hef fingspercentages over de gehele linie met 6 pet verminderd. In overeenstemming met de ver ruiming van de belastingvrije minima is de kinderaftrek wat de primaire inkomensaftrek be treft met 30 verhoogd tot 330, terwijl de bedragen van de aan vullende belastingaftrek zijn aangepast aan de nieuwe margi nale heffingspercentages. Het tarief van de loonbelasting voor bijzondere beloningen (o.a. gra tificaties) is enigszins verlaagd en wel als volgt: Voor ongehuwden 18 pet (was 20 pet); voor gehuwden 12 pet (was 13); voor gehuwden met aanspraak op kinderaftrek voor: één kind 8 pet (was 9 pet)twee kinderen 4 pet (was 5 pet); drie kinderen 2 pet (was ook 2 pet) meer dan drie kinderen nihil (was ook nihil). Voor het jaar 1955 wordt, wat de inkomstenbelasting betreft, een overgangstarief toegepast, waarvoor 2/3 gedeelte van het oude tarief en 1/3 gedeelte van het nieuwe tarief tot grondslag dient. Voor de inkomstenbelasting en de loonbelasting is met ingang van het jaar 1955 ingevoerd een aftrek van premiën voor de ver zekering van periodieke uitkerin gen bij ziekte of ongeval. De vrijstelling voor de inkom stenbelasting van de winst bij overdracht van het bedrijf of bij overlijden van de ondernemer en bij staking van het bedrijf of zelfstandig beroep is met ingang van 1955 verhoogd tot 7500 (was 5000). De loon- en inkomensgrens boven welke aan loontrekkenden steeds een aanslag in de inkom stenbelasting wordt opgelegd, is met ingang van 1955 verhoogd van ƒ5000 tot ƒ6000. Bij de behandeling van de voorstellen heeft de regering toegezegd, dat het afschrijvings percentage voor woonhuizen voor hen, voor wie deze woonhuizen niet als bedrijfs- of beroepsbezit worden beschouwd, met ingang van 1955 wordt verhoogd van 10 tot 15. Het maximum voor de aftrek van lijfrentepremiën, dat naar gelang van de tariefgroep, waar onder de belastingplichtige valt, varieerde van 600 tot 1800, is met ingang van het jaar 1955 voor alle belastingplichtigen ver ruimd tot 3600 per jaar. Indien van een echtpaar man en vrouw beiden in loondienst zijn, wordt met ingang van het jaar 1955 op het gezamenlijke jaarloon voor ieder een bedrag van 100 wegens kosten van ver werving in mindering gebracht (was eenmaal ƒ100). De aftrek voor de vermogens belasting is met ingang vap het belastingjaar 1956 verhoogd tot 30.000 was 15.000) voor ge huwden, tot ƒ22.500 (was 10.000voor ongehuwden en tot ƒ7500 (was ƒ5000) voor elk kind, waarvoor kinderaftrek wordt genoten. Verlagingen van kostprijs- verhogende belastingen; bijzondere tegemoetkoming voor bejaarden en inva liden. De omzetbelasting op gas, electriciteit en warmte voor par ticulieren, op dierlijke en plant aardige oliën 'en vetten en op oliehoudende zaden en vruchten wordt met ingang van 1 Septem ber 1955 afgeschaft. Met ingang van dezelfde datum wordt dé om zetbelasting op textiel en suiker tijdelijk afgeschaft, n.l. tot 1 Januari 1957, daarna blijft voor textiel een verlaging van 5 pet op 2 pet gelden. Het tussentarief van de omzet belasting is voorts verlaagd van 10 op 8 pet. Tevens is de tabel van het tussentarief onderwor pen goederen en de z.g. weelde- tabel sterk ingekrompen. Tijdens de parlementaire be handeling is door de regering medegedeeld, dat over de voor raden, die op 1 September 1955 aanwezig zijn, in een aantal ge vallen onder zekere voorwaar den teruggaaf wordt verleend. De motorrijtuigenbelasting voor bromfietsen (ƒ14 per jaar) is afgeschaft, het tarief voor taxi's en ambulances is verlaagd tot 75 pet van de belasting, die voor gewone personenauto's zal gel den. Voor gehuwde bejaarde (ouder dan 65 jaar zijnde) of invalide en de onge- die niet met belastingplichtigen trouwde invaliden, gehuwden zijn gelijkgesteld, als ook voor de ongehuwde bejaar den en invalieden, die aanspraak op kinderaftrek hebben is een bijzondere faciliteit in het leven geroepen in de vorm van een extra aftrek van ƒ624 op het jaarlijkse inkomen of loon. Voor 1955 geldt in verband met de datum van ingang van de ver lichtingen een aftrek van 208. Het percentage van de perso nele belasting naar de grondslag huurwaarde is van 4,5 gebracht op 4,25, terwijl de begrenzing van de kinderaftrek en de aftrek bedragen aan de voet van het tarief met het oog op de. huur verhoging met 5 pet zijn ver hoogd. De gemeentelijke opcenten van de grondbelasting voor ge bouwde eigendommen zijn met ingang van 1956 verlaagd van 190 tot 60 en die voor ongebouw de eigendommen van 110 tot 30. Vervallende defensie verhogingen. Het tarief van de vennoot schapsbelasting is met ingang van het (boek) jaar 1955 ver laagd tot 4043 pet (was 41% 46 pet). Voor het in 1951 voor de ver mogensbelasting ingevoerde pro gressieve tarief van 6 7 pro mille treedt met ingang van het belastingjaar 1955 in de plaats het vroegere proportionele tarief van 5 pro mille: de eveneens in 1951 ingevoerde verhoogde bij zondere aftrek van 20.000 voor bejaarden en anderen, die niet tot arbeid in staat zijn, is gehand haafd. Voor zover men op 1 Sep tember 1955 niet reeds van deze faciliteit profiteerde, is de leef tijdsgrens, in aansluiting bij de regeling van de overeenkomstige aftrek bij de inkomstenbelasting, van 60 jaar gebracht op 65 jaar. De progressieve verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor personenauto's is vervallen. Enige met ingang van 1 Septem ber 1951 aangebrachte tariefs onderscheidingen, die in het al gemeen in het voordeel van de contribuabelen zijn, zijn echter gehandhaafd. Het minimum ge wicht, waarnaar de belasting voor personenauto's wordt be rekend, blijft 600 kg en wel met een minimum belasting van 48 per jaar. De in 1951 ingevoerde verho ging van de successierecht is vervallen, zodat weer het oude tarief wordt geheven. der van het Amerikaanse achtste leger was de rust Woensdagmor gen geheel hersteld, hoewel en kele honderden personen, die aan de massa-betoging hebben deel genomen, zich nog in groepen op straat bevinden. President Syngman Rhee heeft Woensdag een beroep op de Zuid- koreaanse betogers gedaan zich van elke geweldpleging te ont houden. In een korte verklaring zegt hij, dat de betogingen „een nor male uitting van vaderlandslief de zijn" en dat het „geëigend is, dat zij thans worden gehouden", doch zij moeten een vreedzaam verloop hebben. GENERAAL LEMNITZER NAAR ZUID-KOREA. Generaal Lyman Lemmitzer, opperbevelhebber van de strijd krachten der Verenigde Naties in het Verre Oosten en commandant van de Amerikaanse troepen in hetzelfde gebied, is Woensdag, vergezeld door de Zuidkoreaanse minister van Landsverdediging, Sohn Won II, uit Tokio waar hij zijn hoofdkwartier heeft naar Zuid-Korea vertrokken. De onverwachte reis van gene raal Lemnitzer komt na de in de Dinsdagnacht door Zuidkoreaan se militaire leiders afgelegde verklaring, waarin de Verenigde Staten verzocht werd hulp te verlenen voor het voeren van een Koreaanse „herenigingsoorlog". Minister Sohn Won II heeft een bezoek aan Washington gebracht. Hij passeerde Tokio, op weg naar Seoel. Het Portugees ministerie van overzeese gebieden heeft Dinsdag een communiqué uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat op In disch grondgebied nabij de grens tussen India en de Portugese kolonie Dioe een militair tenten kamp is ingericht. Volgens het communiqué wordt aangenomen dat in het ten tenkamp ongeveer 1000 personen kunnen worden ondergebracht. De gouverneur van Damao, een andere Portugese kolonie in In dia, heeft, volgens het communi qué, meegedeeld berichten te heb ben ontvangen dat ongeveer 2000 mannen zich op Indisch grond gebied bij de grens van zijn ge bied hebben samengetrokken. Tegenspraak van India. De hoge commissie van India in Londen heeft Woensdag een bericht uit Lissabon tegengespro ken, volgens hetwelk India vijf tien tanks heeft overgebracht naar de noordgrens van Goa. Het bericht uit Lissabon, dat afkomstig was van het Portugese ministerie van Overzeese Gewes ten, noemde een woordvoerder van de hoge commissie van India „absoluut onwaar". In Goa wordt verklaard, dat Woensdag opnieuw een groep Indiërs, die de Portugese kolonie waren binnengekomen, is aange houden en naar de grens terug geleid. Alleen de leider, die ver klaarde tot de Indische Congres partij te behoren, wordt vastge houden. vice-minister van Verbindingen: de Partai Buruh; Onderwijs: de Partai Indonesia Raya (Parin- dra); Openbare Werken: Parin- dra; Godsdienst: de Nahdatul Ulama; Landbouw: de Masjumi; Sociale Zaken: de P.R.N.; Ge zondheid: de Partai Karisten In donesia (Parkindo); Voorlichting: P.I.R. van Haziarin; Agraria: P.S.I.I.; Arbeid: de Partai Buruh; Defensie zal door de premier worden bezet. De partijlozen aan weerszijden meerekenende, komt het aantal regeringspartijen in hetparle ment op 141 zetels en die van de oppositie op 82. Woensdag was Harahap nog druk doende met de bezetting van de zetels. Naast genoemde ministers ligt het in de bedoeling drie minis ters van staat te benoemen, on der wie één voor-de kwesties be treffende oorlogsveteranen. Het werd Woensdag mogelijk geacht, dat er nog wijzigingen komen in hét schema van Harahap, omdat hij pogingen deed ook de Kerak- jatan Indonesia (S.K.I.) en de Partai Rakjat Indonesia (P.R.I.) van Bung Tomo in de regering op te nemen. Ook de kleine par tij, "de Perti, zou wellicht nog in de regering opgenomen kunnen worden, aangezien de verwante kleine Moslem partijen, de P.S.I.I. en de Nahdatul Ulamax, zich rèeds bereid hebben verklaard zitting te nemen. In bovenstaande stemmenver houding in het parlement zijn nog niet opgenomen de S.K.I. met 4 zetels, de Perti met 1 zetel en de Partai Murba met 4 zetels. De gegeven verhouding is slechts een benadering, omdat het moeilijk is de partijlozen in te delen. De Franse resident-generaal van Marokko, Gilbert Grandval, is Woensdag per vliegtuig uit Rabat te Parijs aangekomen. Hij zal, als gemeld met de betrokken Franse autoriteiten besprekingen voeren over een door hem aan de hand gedaan voorstel, waar van hij hoopt dat het een einde zal maken aan de huidige onrust in het Franse protectoraat VRIJ ZONNIG Het K.N.M.I. te De Bilt deelt mede: De betrekkelijk mooie zomer is in het begin van de week ver stoord geworden door een „buien depressie" die via IJsland naar Zweden trok, daar plotseling van richting veranderde en naar de omgeving van Hamburg koerste. Hier vulde hij snel op. De wind wakkerde boven de Noordzee tot hard aan en het windveld drong ook tot boven ons land door, waar de buiige wind en de regens bepaald onaangenaam vacantieweer veroorzaakten. Ook Dinsdag vielen nog talrijke buien, die wegens de geringe wolken- drift langdurig boven een be paalde plaats bleven hangen. Zo doende varieerden de neerslag hoeveelheden sterk van plaats tot plaats. Dinsdag werd b.v. op het vliegveld Deelen tussen 7 uur 's morgens en 7 uur 's avonds 12 mm afgetapt, in De Bilt echter minder dan 0.1 mm. Dinsdagavond nam de buiïg- heid snel af en trad een belang rijke weersverbetering in. Een krachtig hogedrukgebied trok namelijk van de Oceaan naar Schotland en de Noordzee. Het braoht een verbinding tot stand met een ander hogedrukgebied boven Noord-Duitsland. De wind ging naar Noordoost en zette bo ven Scandinavië warme en tame lijk droge continentale lucht in beweging. Deze lucht stroomde Woensdag ons land binnen, waar door een geleidelijke stijging van de temperatuur genoteerd werd. Overdag kwamen flinke stapel wolken tot ontwikkeling die hier en daar het buienstadium bereik ten, maar deze buien hadden niet veel te betekenen. Omdat ook in de bovenlucht een krachtig hogedrukgebied ten Noorden van ons land het weer bij ons gaat beheersen, zullen we de komende paar dagen op vrij warm zomerweer kunnen reke nen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1