VANDENBRUELE Het ultimatum van de Zuidkoreaanse regering Permanente vertegenwoordigers bij V.N. uit Latijns Amerika bezoeken Ned. Nieuw Guinea Grandval pleegde in Frankrijk overleg De «Westerse grote drie» en Zuid-Vietnam De ontwikkeling van atoom-krachtcentralen De moord op Liaquati Ali Khan Het Koninklijk bezoek aande West De kabinetscrisis in Indonesië WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDS de ZEEPOST WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1955. 10e Jaargang No 3529. Frans Marokko Rood-China beschuldigd Amerika Nationalistisch-China blijft blokkeren 't Is weer tijd om iets voor Winter te gaan breien! „Wat U zelf breit is het eerste verdiend" Atoom-conferentie te Genève Nasser aanvaardt een Sowjet-uitnodiging De veiligheid van de hoge bezoekers De toestand in Algerije De kwestie Nieuw Guinea Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZE Verschijnt dagelijks - Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» /lé—J iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adr®» Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdag» 1® nat. De Zuidkoreaanse waarnemen de minister van Buitenlandse Zaken, Tsjoe Tsjoengwhan, heeft Dinsdagavond in een of ficiële verklaring megedeeld, dat de leden van de neutrale controlecommissie, als zij geen gehoor geven aan de eis van de Zuidkoreaanse regering om voor Zaterdag a.s. het land te verla ten, niet met geweld uit het land gezet zullen worden. De Zuid koreaanse regering zal echter na het verstrijken van de gestelde tijdslimiet geen verantwoorde lijkheid aanvaarden voor even tuele „incidenten waarbij leden van de commissie betrokken zijn". Inmiddels duren de anti-com munistische betogingen in Zuid- Korea voort. Te Poesan tracht ten Dinsdag ongeveer 4.000 beto gers een verblijfplaats van com missieleden te bestormen, doch zij werden verdreven door Ame rikaanse soldaten, die gebruik maakten van traangas. In buitenlandse diplomatieke kringen in Seoel maakt men zich zorgen over het standpunt dat de Zuidkoreaanse regering in neemt. De Australische afge vaardigde in de V. N.-commissie voor hereniging van Korea, de Chinese ambassadeur in de Zuid koreaanse hoofdstad en een ho ge functionaris van de Ameri kaanse ambassade hebben Dins dag afzonderlijk met minister Tsjoe over de kwestie gespro ken. Voorts is Dinsdagavond een Zuidkoreaanse regeringsverkla ring uitgegeven, waarin wordt gezegd dat hoge Russische offi cieren in de neutrale commissie van toezicht zijn „geïnfiltreerd" en „achter de Tsjechoslowaakse en Poolse leden aan de touwtjes trekken,". Voorts worden de com munistische leden van de com missie beschuldigd van propagan da, agitatie „illegaal fotografe ren en andere vormen van spion- nage." Ook Dinsdag is, voor de derde achtereenvolgende dag, in Zuid- Korea tegen de neutrale be standscommissie en voor terug gave aan dit land van gebieden ten Zuiden van de 38ste breedte graad, die vóór de Koreaanse oorlog onder Zuidkoreaans gezag stonden, betoogd. Blijkens een mededeling van de Zuidkoreaanse politie zijn in deze dagen een twaalftal Ame- ïikaanse schildwachten voor ge bouwen, waarin commissieleden zijn gehuisvest en 23 Zuid-Ko- reanen (meest oud-strijders) ge wond. In Poesan zijn Dinsdag zes Amerikaanse soldaten licht ge wond door met stenen werpende demonstranten. Een woordvoerder van het achtste Amerikaanse leger heeft medegedeeld, dat de schildwach ten opdracht hebben gekregen zich te verdedigen en de aan vallers terug te slaan. Zij moeten leden der neutrale bestandscom missie tot elke prijs beschermen. De bedoeling was om de aan dacht der V. N. te trekken. „Het door de Zuidkoreaanse regering tot de neutrale Koreaan se bestandscommissie gerichte ul timatum om het land uiterlijk 13 dezer te verlaten, moet gezien worden als een wanhopige po ging van mijn land, om de aan dacht der Ver. Naties op zich te vestigen", aldus heeft de Zuidko reaanse gezant te Londen, Mio Moek Lee, in een tweede pers- gesprek met de Londense corres pondent van het Zweedse dag blad „Svenska Dagbladet" ver klaard. Hij vervolgde: „Er zijn ver schillende feiten, die deze stap hebben veroorzaakt. Zuid-Korea is van de aanvang af gekant ge weest tegen de bepalingen van de wapenstilstand. De neutrale bestandscommissie is er, ondanks de eerlijke pogingen daartoe van zijn werkelijke neutrale leden, niet in geslaagd voortgaande be wapening van Noord-Korea, zulks in strijd met het bestand, te verhinderen. Er zijn rapporten hierover naar de Ver. Naties ge zonden, doch de internationale organisatie heeft op geen enkele wijze ingegrepen". De Zuidkoreaanse gezant zeide verder er van overtuigd te zijn, dat de commissieleden niets zou overkomen, indien zij zouden be sluiten op Zuidkoreaans gebied te blijven. „De bestandscommis sie zal haar werk kunnen voort zetten, doch wij hopen dat de Ver. Naties maatregelen zullen treffen, om doelmatig werk ha rerzijds te verzekeren", besloot hij. enorm handig en een snper geluid traag inliehiingen N00RDSTR.2I TE1.23GI TERNEUZEN J)e e*i HARING NAAR OOST-DUITSLAND. Het te Peking verschijnende „Volksdagblad" het officiële or gaan der Chinese communisti sche partij, heeft de Verenigde Staten er Dinsdag van beschul digd de Chinese nationalisten te helpen bij hun militaire aanval len op het Chinese vasteland. In het artikel radio-Peking gaf de inhoud er van weer wordt verklaard, dat 595 groepen nationalistische vliegtuigen dit jaar tussen 1 Mei en 5 Augustus 175 aanvallen op het Chinese vasteland hebben uitgevoerd en het blad is van mening, dat dit alleen mogelijk is geweest door Amerikaanse hulp. Gilbert Grandval, de resident generaal van het Franse protec toraat Marokko, heeft Maandag j.l. in Zuid-Frankrijx met de mi nister van Landsverdediging, ge- heraal Pierre Koenig, en diens ambtgenoot voor Noordafrikaan- se Zaken, Pierre July, overleg gepleegd. Hij was daartoe per vliegtuig uit Marokko overge komen. Vandaag zal Grandval naar Parijs vliegen, waar hij morgen een bijeenkomst van de coördi natiecommissie voor Noord-Afri- ka, waarop zijn ,,plan van de laatste kans" voor Marokko zal worden besproken, zal bijwonen. Het Franse kabinet heeft Zaterdag j.l. Grandvals voorstel uitgebreid besproken, zonder tot een besluit te komen. Grandval zou gaarne tegen 20 dezer een oplossing voor het dynastieke vraagstuk in Marokko één der voornaamste oorzaken van de onrust aldaar hebben, daar hij vreest, dat zich anders op de ze datum, waarop twee jaar ge leden ex-sultan Ben Joessoef werd afgezet en verbannen, mo gelijk uitgebreide wanordelijkhe den zullen voordoen. Men meent, dat hij heeft voor gesteld de huidige, bejaarde sul tan Mohammed Ben Arafa tot aftreden te bewegen en in zijn plaats een regentschapsraad aan te stellen. De extremisten onder de Marokkaanse nationalisten zouden slechts door een herstel van de verbannen sultan in zijn vroegere waardigheid tevreden kunnen worden gesteld, doch de gematigden zouden, naar men zegt, met bovengenoemde com promis-oplossing kunnen instem men. De Nederlandse bond van haringhandelaren heeft met Oost- Duitsland een contract afgeslo ten, dat voorziet in de levering van 3 millioen gulden gezouten haring. Tot het einde van de maand September zullen onge veer 16.000 vaten worden ver scheept. Over de verscheping na September zal binnenkort de juiste indeling van de soorten haring worden vastgesteld. Met de verzending van de 16.000 va ten zal zeer spoedig een begin worden gemaakt. Een hoge functionaris van het nationalistisch-Chinese ministe rie van Buitenlandse Zaken hij verzocht zijn naam niet te noemen heeft Dinsdag tegen over verslaggevers verklaard, dat de Chinese nationalisten de blok kade van het Chinese vasteland onverzwakt zullen voortzetten, ongeacht het krachtige Britse protest tegen de aanval op het Engelse vrachtschip „Inchwells" „Nieuw Guinea kan met geen enkel ander land worden vergele ken. Er is zelfs nog geen contact met een groot deel van de bevol king. Het zal nog vele jaren du ren, voordat er sprake kan zijn van zelfbestuur". Dit verklaarden gistermiddag op Schiphol de per manente vertegenwoordigers van Cuba en Columbia bij de Verenig-' de Naties, dr Emilio Nunez- Por- tuondo en dr Francisco Urrutia, die op uitnodiging van de Neder landse regering een bezoek heb ben gebracht aan Nederlands Nw Guinea. Beide Latijns Amerikaanse af gevaardigden naar de V. N. ble ken na hun vijfdaags bezoek eensgezind van mening te zijn, dat het gebied thans niet zelfbe- sturend kan zijn. Of als resultaat van dit bezoek Cuba anders zal staan tegenover een eventuele nieuwe resolutie in de V. N. over Nieuw Guinea.? „Het is moge lijk", zegt dr Emilio Nunez-Por- tuondo, wiens land in tegenstel ling tot Columbia het vorige jaar ten gunste stemde van de resolu tie, waarin de hoop werd uitge sproken dat Nederland en Indo nesië de besprekingen over Nw Guinea zouden hervatten en de landen werden verzocht rapport aan de V. N. uit te brengen over het verloop daarvan. „Het was fascinerend om te er varen wat het probleem Nieuw Guinea is", zeide dr Urratia op vragen over zijn indrukken. Een rechtstreeks antwoord op een vraag of Nieuw Guinea op de juiste weg naar zelfbestuur is, gaf hij niet. „Het land kan thans niet onafhankelijk zijn", herhaal de hij. Het bestuur in Nieuw Gui nea noemden zij beiden „effi cient". „Wij hebben zeer kundige mensen ontmoet. Hoe de omgang is met de Papoea's? De Nederlan ders „are doing very well". Antwoorden op vragen of zij Nieuw Guinea beschouwen als een gekoloniseerd gebied, ver klaarden zij slechts, dat „een vergelijking met andere landen niet mogelijk is". Behalve Cuba en Columbia zijn cok andere landen uitgenodigd 'n bezoek aan Nw Guinea te bren gen. Volgens hen is het door gebrek aan tijd, voortvloeiende uit de ve le werkzaamheden bij de Verenig de Naties, dat nog geen andere vertegenwoordigers het gebied hebben bezocht. Zij deelden mede over hun bevindingen geen rap port te zullen uitbrengen aan de V N„ maar uiteraard wel aan hun regeringen. Of het invloed zal hebben op het standpunt van hun land in de kwestie Nieuw Guinea? Wij hopen, dat onze rap porten altijd invloed hebben, ant woordden zij ontwijkend. De twee Latijns-Amerikaanse afgevaardigden waren op hun reis naar Nieuw-Guinea verge zeld door baron mr S. van Heem stra, eerste gezantschapssecre taris, tevens hoofd van de con sulaire afdeling aan de Neder landse ambassade in Madrid. Deze deelde nog mede, dat door een oponthoud in Bangkok het bezoek met twee dagen moest worden bekort. Tijdens het vijf daagse verblijf werden Hollandia, Biak en Manokwari en omgeving bezocht. Heden zullen de beide Latijns- Amerikaanse gedelegeerden aan zitten aan het diner, dat hun zal worden aangeboden door de mi nister zonder portefeuille, rar J. M. A. H. Luns. Wij brengen U een pracht van kleu ren, een keur van kwaliteiten, in de beste wolsoorten. De Westerse grote drie' heb-begonnen, is reeds verstreken, ben, ais destijds gemeld, tijdens doch Ngo Dinh Diem heeft nog 51 besprekingen te Genève door geen enkele stap-to,dezendttmg aoy- orrntAvipr gedaan. Hii stelt, dat ^uia-viet De begum Liaquat Ali Khan, de Pakistaanse ambassadrice in Nederland, heeft in een in krach tige bewoordingen gestelde ver klaring de bevindingen van Scot land Yard omtrent de in 1951 op haar echtgenoot, de toenmalige Pakistaanse premier Liaquat Ali Khan, gepleegde moord gecriti- seerd. Het betrokken rapport is opgesteld door de Britse politie functionaris C. W. E. U'ren, die door de Pakistaanse regering was uitgenodigd een onderzoek naar de moord in te stellen, onder speciale opdracht van het mini sterie van Binnenlandse Zaken. De conclusie van het rapport was, dat de moordenaar, Akbar, zijn daad had beraamd en uitge voerd zonder toedoen van iemand anders en dat er dus geen com plot te ontwarren viel. De begum zegt in haar 1500 woorden tellende verklaring aan de pers, dat de bewering, vol gens welke de misdaad op eigen gelegenheid was beraamd en uit gevoerd door iemand, die gedre ven werd door godsdienstig fana tisme, een ironische en geheel onjuiste zinspeling is op de Is lam, in welks naam de moorde naar verondersteld wordt te heb ben gehandeld. Het rapport heeft volgens de begum geen licht kun nen brengen in de toedracht van de zaak en berust vrijwel geheel alleen op de verklaringen van de echtgenote van de moordenaar. De begum had met haar verkla ring gewacht om eerst kennis te kunnen nemen van de reactie van regering, pers, Moslem Liga en het volk op het in Juni j.l. ge publiceerde rapport. Tot nog toe had zij echter geen enkele com mentaar vernomen. Zij zegt niet te kunnen aannemen, dat een goede regering het daarbij zal laten. De Egyptische premier, luite nant-kolonel Nasser, heeft een uitnodiging voor een bezoek aan de Sowjet-Unie aanvaard. Ver wacht wordt, dat het bezoek vol gend voorjaar zal worden afge legd, aldus heeft Dinsdag in Cairo een officiële woordvoer der bekendgemaakt. De Sowjet-ambassadeur in Cai ro, Solod, had Dinsdagochtend de uitnodiging van de Russische regering aan de Egyptische pre mier overgebracht. Nassers bezoek aan Moskou zal er een zijn van een hele reeks bezoeken van buitenlandse staatslieden aan de Russische hoofdstad. Premier Nehroe van India heeft onlangs een bezoek aan de Sowjet-Unie gebracht, in de komende maanden zullen bondskanselier Adenauer van West-Duitsland, premier Faure van Frankrijk en de sjah van Perzië naar Moskou reizen en ook wordt verwacht, dat de Bir- maanse premier, Oe Noe, binnen kort een officieel bezoek aan Moskou brengen zal. James Lane van het Ameri kaanse nationale laboratorium te Oak Ridge in Tennessee heeft Dinsdag op de Geneefse atoom conferentie verklaard, dat de Ver Staten reeds „goed op weg zijn" naar de ontwikkeling en bouw van grote atoom-kracht centralen, die goedkope electrici- teit zullen produceren. De voor uitzichten in de Ver. Staten acht te hij veel belovend. Lane voor spelde, dat de kosten van electri- citeit opgewekt door atoom- krachtcentralen „wellicht binnen 15 tot 20 jaar zuilen kunnen con curreren met electriciteit van ge wone eleetrische centralen. Lane verklaarde voorts, dat het hui dige Amerikaanse ontwikkelings plan rekening houdt met de ver wachting, dat een aanzienlijk deel van alle nieuwe centralen die omsteeks 1975 gebouwd zul len worden, atoom-kracht-centra- len zullen zijn. De Amerikaanse commissie voor atoomenergie heeft een 5 jarenplan, dat voorziet in 5 ty pen atoomreactors. In een do cument van twee Amerikaanse geleerden worden bijzonderheden gegeven over een atoom-kracht centrale met een reactor, waarbij water wordt verhit in een ketel met elementen atoombrandstof en de verkregen stoom gewone turbines aandrijft. Deze centrale is in de Ver. Staten reeds in wer king en produceert 2000 kwu aan electriciteit. Men verwacht, dat dit type reactor een belangrijke stap vooruit zal blijkgn te zijn bij het zoeken naar een manier om op economische wijze atoom energie aan te wenden voor in dustrieel gebruik. DE BRITSE ATOOM- KRACHTCENTRALEN. In conferentiekringen is Dins dag verklaard, dat de internatio nale deskundigen het er over eens zijn, dat Groot-Brittannië tenminste drie jaar voor is op alle andere landen bij de ontwik keling van atoomenergie voor in dustriële doelen. Britse atoom deskundigen hebben bij infor mele besprekingen verklaard, dat Engeland binnen 20 jaar tijds grotendeels gebruik zal maken van atoom energie en dat van die tijd af alle nieuwe krachtcentra- len die in Groot-Brittannië ge bouwd zullen worden, atoom- krachtcentralen zullen zijn. Een Britse woordvoerder ver klaarde Dinsdag tegenover Reu ter, dat Britse atoomdeskundigen over ongeveer vijf jaar in staat zullen zijn electriciteit te produ ceren die even goedkoop zal zijn als eleetrische energie opgewekt met de huidige middelen. Daar na zouden de kosten van electri citeit uit atoom-krachtcentralen geleidelijk kleiner worden. De energie die zal worden op gewekt door het atoomstation van Calder Hall, dat het volgen de jaar volledig in werking zal zijn, zal aanvankelijk slechts wei nig duurder zijn dan gewone electriciteit. Tegen 1965 zullen in Groot-Brittannië 17 atoom- krachtcentralen werken, die bij elkaar een besparing van circa 8 millioen ton kolen zullen ople veren. Tien jaar later zal het land dank zij de atoom-kracht centralen 40 millioen ton kolen minder nodig hebben. De woordvoerder, zei voorts, dat men er met een experimen tele „broeder" van het Britse atoomcentrum te Harwell in ge slaagd is tweemaal zoveel pluto nium (de kern waaruit energie hitte en licht kan worden betrok ken) te produceren als verbruikt werd. Hierdoor zou bereikt kun nen worden, dat de Britse voor raad atoombrandstof in de toe komst nooit uitgeput raakt. Voorts verklaarde de woord voerder, dat een volledige atoom krachtcentrale met twee reactors ongeveer 160 millioen gulden kost. Britse firma's zullen waar schijnlijk in staat zijn proefreac tors te leveren voor prijzen die variëren van een millioen tot tien millioen gulden. regeringsleiders der „grote vier een gezamenlijke boodschap aan de Zuidvietnamese regering ge zonden. Het Zuidvietnamese mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft thans met nadruk ontkend, dat persberichten, volgens welke de Ver. Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk hierin druk op de regering te Saigon hadden uitge oefend, om de bepalingen van de een jaar tevoren te Genève ge sloten Indochinese bestandsover eenkomst na te komen, juist zijrfc In een bekendmaking wordt gezegd, dat de drie Westerse mogendheden „blijk hebben ge geven van duidelijk begrip" voor het Zuidvietnamese standpunt. ,Zij zeggen in de boodschap met nadruk het met premier Ngo Dinh Diem eens te zijn, dat elke stap, welke zijn gezag zou kun nen aantasten, of die het Zuid vietnamese volk zou kunnen ont moedigen, of zijn nationale of democratische geest zou kunnen verzwakken, moet wforden ver meden", aldus de bekendmaking. De volledige tekst der bood schap is te Saigon niet gepubli ceerd. In de Indochinese bestands overeenkomst is o.m. bepaald, dat vertegenwoordigers van Zuid- en Noord-Vietnam een jaar na de inwerkingtreding ervan zullen moeten overleggen over de organisatie van vrije algeme ne verkiezingen in 1956, om tot hereniging van het land te ko men. De uiterste datum, waarop een dergelijk overleg had moeten zijn gedaan. Hij stelt, dat Zuid-Viet nam niet aan de Geneefse over eenkomst is verbonden, omdat het deze niet heeft ondertekend. Hij wil eerst bewijzen zien, dat de Noordvietnamese communis ten meer om hun vaderland, dan om het internationale communis me geven, alvorens onderhande lingen over verkiezingen aan te vangen. Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn be zorgd, staan achter de naam van het schip vermeld. Argentinië: s.s. „Andes" 15 Aug.; m.s. „Alhena" 17 Aug. Australië: via Engeland 13 Aug. Brazilië: s.s. „Andes" 15 Aug.; m.s. „Alhena" 17 Aug. Canada: s.s. „Rijndam" 11 Aug.; m.s. „Sibajak" 13 Aug. Chili: via New York 11 Aug. Indonesië: ms. „Langkoeas" 11 Aug. Ned Antillen: m.s. „Pygma lion" 15 Aug. Ned. Nw.-Guinea: s_s_ „Pyrr- hus" 11 Aug. Nieuw Zeeland: via Engeland 13 Aug. Unie van Z.-Afrika en Z.W.- Afrika: m.s. „Arundel Castle" 13 Aug. Inlichtingen betreffende lie verzendingsdeta van postpakket ten geven de postkantoren. Met het oog op het bezoek van het Koninklijk Paar aan Suri name is een commissie ingesteld, die belast is met de veiligheid van de hoge bezoekers. In deze commissie hebben o.a. zitting de procureur-generaal, de comman dant landmacht en het hoofd van de gewapende politie. Eén der taken van de commissie zal zijn, er voor te zorgen, dat overal, waar het Koninklijk Paar zich bevindt, er verbinding bestaat met een hoofdkwartier. Het weer. Het bezoek van het Koninklijk Paar aan Suriname zal gebracht De P.N.I. heeft Dinsdagoch tend aan formateur Harahap medegedeeld, dat de partij heeft besloten hoewel het de ernstige wil van de formateur om een nieuw kabinet te vormen, deelt niet do persoon beschikbaar te kunnen stellen, die Harahap vroeg (Wilopo vice-premier en Mukarto Buitenlandse Zaken). Uit betrouwbare bron wordt vernomen, dat de P.N.I. m plaats van haar aanvankelijke candida- ten Hardi en Sunarto thans heeft voorgedragen A. K. Gani als vice-premier en Ruslan Abdulga- ni als minister van Buitenlandse Zaken. Harahap verklaarde tegenover de 'pers, dat de door hem ge vraagde candidaten beslissend zijn voor het slagen van zijn po- worden aan het einde van de gro te droge tijd. Deze periode is mis schien wel de minst warme tijd in deze contreien. Er mag dan heel wat stof zijn en de zon mag aan een bijna wolkenloze hemel gloeien, maar er is ook een ver koelende bries. En velen gaven de voorkeur aan zon, stof en bries dan aan regen en modder. Een sibiboesi (sibi: bezem, boesi is bos), zoals een fikse tropische stortbui wordt genoemd (omdat de uitwerking van zo'n bui neer komt op het schoonvegen van het bos) zou een tocht finaal kunnen bederven. Bij een gevecht tussen Franse veiligheidstroepen en een bende bannelingen in het district Phi- lippeville, nabij Constantine, zijn Maandag acht bannelingen ge dood en zeven gewond. Een Fran se soldaat werd gedood en een ernstig gewond. In het gebied van Batna be schoten bannelingen een particu liere auto. Bij deze beschieting vielen geen slachtoffers. gingen tot het vormen van een kabinet met de P.N.I. Na het be kend worden van het standpunt van de P.N.I. begon Harahap weer een conferentie met het bestuur van de Masjumi, tenein de het antwoord vast te stellen, dat aan de P.N.I. gegeven zal worden. Maandagavond bevestigde Ha rahap, dat de sugestie van de P.N.I. ook de S.K.I., de P.I.R. van Wongsonegoro en de fractie pro gressief in het kabinet op te ne men, geen conditio sine qua non is. Volgens Agence France Presse heeft men in kringen van de Masjumi te kennen gegeven vast besloten te zijn een kabinet te vormen, zelfs zonder deelneming van de P.N.I. De Afrikaans-Aziatische groep heeft met uitzondering van Ethiopië en Lybië, welker afge vaardigden niet aanwezig waren, de tekst goedgekeurd van een brief, die het verzoek aan de secretaris-generaal der Ver. Na ties, Dag Hammarskjoeld, bevat. Een woordvoerder van de groep zeide, dat het verzoek gelijk was aan dat, waarover op de confe rentie van Bandung overeenstem ming bereikt werd. Daarin werd er bij Nederland en Indonesië op aangedrongen over deze kwestie onderhandelingen te voeren. Zoals bekend, heeft de poli tieke commissie der algemene vergadering vorig jaar een reso lutie aangenomen, waarin werd voorgesteld, dat Nederland en In donesië de onderhandelingen zouden hervatten. Deze resolutie bereikte in de algemene verga dering echter niet de vereiste tweederde meerderheid. medegedeeld door het K. N. M. L te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. Beter weer. Wisselende bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke, later matige, wind in hoofdzaak tussen Noord en Oost. Over het algemeen iets hogere temperaturen dan gisteren. DONDERDAG 11 AUGUSTUS. v.m. n.m. Breskens 6.44 7.02 Terneuzen 7.19 7.37 Hansweert 7.59 8.17 Walsoorden 8.09 8.27 ZON MAAN op onder op under Aug. 10 5.16 20.18 22.27 13.32 11 5.18 20.16 23.05 14.50 12 5.19 20.14 23.56 16.03 13 5.21 20.12 17.05 14 5.22 20.10 1.01 17.55 15 5.24 20.08 2.16 18.33

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1