Atoomconferentie te Genève ge opend De havenstaking in Amsterdam Openingsredevan Hammarskjoeld Nixon over Genève Het Zuidkoreaanse ultimatum De staking niet in de haven nog algemeen Russisch vliegtuig met Noorse delegatie neergestort De Saarkwestie Bomaanslagen in Marokko Toenemende kans dat formatiepogingen slagen WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- ca MAANSTANDEN DINSDAG 9 AUGUSTUS 1955. 10e Jaargang No 3528. De Pakistaanse kwestie Koningin en Prinses naar Noorwegen De Kabinetscrisis in Indonesië Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum imr advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 3 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. De internationale conferentie over vreedzame aanwending der kernenerige is Maandag te 10.30 uur in het paleis der Verenigde Naties te Genève begonnen. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Dag Hammarskjoeld, heeft Maandagochtend bij de ope ning van de internationale con ferentie over het vreedzaam ge bruik van kernenergie een rede uitgesproken, waarin hij wees op het historische belang van het feit, dat vooraanstaande geleer den uit 66 landen zich gaan be raden over de wijze waarop hun wetenschap zoveel mogelijk de mensheid ten goede kan komen. Hij herinnerde eraan, hoe pre sident Eisenhower in 1953 in een toespraak tot de algemene verga dering der Ver. Naties de stoot heeft gegeven tot deze conferen tie. Hij gaf uitdrukking aan de diepste hoop van de mensheid", aldus Hammarskjoeld, „toen hij het vooruitzicht, dat „atoomko lossen gedoemd zouden zijn voor onbepaalde tijd elkaar boosaardig in het oog te houden over een bevende wereld", afwees en aan drong op het ontwikkelen van een doeltreffende internationale samenwerking inzake het vreed zaam gebruik van atoomenergie, hetgeen zou aantonen, dat „de grote mogendheden van de we reld, zowel van het Oosten als van het Westen, meer belang stelden in menselijke aspiraties dan in het opbouwen van een bewapening". Het op vreedzame wijze aanwen den van de atoomenergie zal, vol gens spreker, ook grote psycho logische waarde hebben en „de beste scheppende krachten" in de mensheid vrijmaken. Voorts zal de conferentie laten zien, dat „intellectuële samenwerking tus sen geleerden, welke tot de twee de wereldoorlog zulk een be langrijk facet van onze bescha ving was en die sindsdien door de duistere machten van de his torie is onderbroken, opnieuw erkend wordt als een morele ver antwoordelijkheid waaraan wij ons niet kunnen onttrekken, in dien wij het proces van ons ge meenschappelijke beschaving wil len blijven bevorderen", aldus de secretaris-generaal. Hoewel de conferentie van niet- politieke aard was, zou zij toch politieke betekenis hebben, door dat de samenwerking tussen de geleerden der verschillende lan den zou leiden tot een groter wederzijds vertrouwen en, op deze manier, tot een verminde ring van de internationale span ningen. „Wij hebben nog een lange weg af te leggen, voordat de volkeren kunnen hopen, dat de dreiging van een atoomver nietiging is uitgèbannen, doch wij kunnen in het geheel niet vor deren op deze weg, als wij niet beginnen met het uit de weg rui men van de belemmeringen voor wederzijds begrip en vriendschap en in groeiend vertrouwen gaan samenwerken. Het uitwisselen van wetenschappelijke en techni sche gegevens, dat hier zal plaats vinden, is slechts een eerste stap, maar het is een belangrijke en onmisbare eerste stap. Gezien de hulp van de deelnemende rege ringen bij de voorbereidingen tot deze conferentie en gezien de aard van de bijdragen, die zij tot haar resultaat leveren, bestaat er alle hoop dat deze eerste stap zelfs nog waardevoller zal nlij- ken te zijn dan men had ver wacht", aldus Hammerskjoeld. BRITS BETOOG OVER DREI GEND BRANDSTOFTEKORT. Twee Britse geleerden hebben er op de internationale conferen tie voor vreedzaam gebruik van atoomenergie op gewezen, dat men snelle vorderingen zal moe ten maken bij het aanwenden van kernenergie als algemene krachtbron, wil de wereld zich niet voor een schaarste aan brandstof zien geplaatst. De twee geleerden E. A. G. Robinson van de universiteit van Cambridge en G. H. Daniel van het Britse ministerie voor brandstof en energie zeggen in hun rapport, dat het brandstof verbruik reeds bijna honderd jaar regelmatig met twee procent per jaar toeneemt. Dit betekent, dat de brandstofvoorraad, indien niet op grote schaal gebruik kan worden gemaakt van nieuwe energiebronnen, in het jaar 2025 nog maar voor 300 jaar toereikend zal zijn. Indien evenwel het ver bruik b.v. met drie procent per jaar zou toenemen, zou er in het jaar 2050 nog slechts voor 40 jaar voldoende brandstof zijn. De twee Britten gaan er van uit, dat de wereldbevolking van, 2,4 milliard in 1950 tot ongeveer 3.2 milliard zielen in 2000 zal toenemen. Aangenomen dat de bevolking jaarlijks met zes pro cent toeneemt, zullen er in 2050 4.3 milliard mensen zijn. Voorts schatten zij, dat de wereld in het jaar 2000 per jaar een hoeveel heid brandstof gelijkstaand aan 7,5 milliard ton steenkool nodig zal hebben. Ruim de helft hier van zou al gebruikt moeten wor den voor het opwekken van de 9000 milliard Kwu, die men dan nodig heeft. De huidige voorraad brandstof in vaste, vloeibare en in gas vorm wordt door de opstellers van het rapport geschat op een totaal dat gelijk is aan 3450 mil liard ton steenkool. Hieraan voegen zij nog een door waterkracht op te wekken hoeveelheid electriciteit toe ge lijkstaand aan 2,5 milliard ton steenkool per jaar. De Britse geleerden komen tot de conclusie, dat er „geen be langrijker taak is dan er voor te zorgen dat de opzienbarende vooruitgang van de mensheid in de afgelopen 200 jaar niet onge daan wordt gemaakt, doordat de brandstoffen, welke die vooruit gang mogelijk hebben gemaakt, uitgeput raken". Boodschap van Eisenhower. „Het atoom zelf heeft geen na tionaliteit en kent geen grenzen. Het is moreel, noch immoreel. Slechts de mens kan het ten goede of ten kwade richten", al dus zegt president Eisenhower in een boodschap aan de conferentie der Ver. Naties te Genève over het vreedzame gebruik van de atoomenergie. Na de nadruk gelegd te neb ben op het niet-politieke karak ter van de conferentie, verklaart president Eisenhower, dat zijn land niet alleen een beroep doet op de regeringen ten behoeve van internationale samenwer king op atoomgebied, doch ook hoopt, dat particuliere, beroeps- en andere verenigingen in de ge hele wereld hieraan gehoor zul len geven en het onderzoek naar nieuwe middelen voor de toe passing van de atoomwetenschap zullen bevorderen. President Eisenhower zegt ver volgens, dat de te Genève ver enigde atoomgeleerden weten, dat het atoom bereid is de ge- De prijzen zouden jaarlijks worden uitgereikt en zij zouden door geleerden uit alle landen kunnen worden gewonnen. I^pt plan is aan de Amerikaan se regering voorgelegd. Indien zij het goedkeurt, zal het ver- wllliee en onvermoeibare slaaf te «moedelijk op de atoomkrachtcon- willige en onvermoeibare slaat te J Genève bekend wor- worden van de mens, als deze het maar de kans hiertoe wil geven. Na er op te hebben gewezen, dat de Amerikaanse wet voor taan de Ver. Staten toestaat, in zeer grote mate deel te> nemen aan de internationale samenwer king op het gebied van de atoomwetenschap, besluit presi dent Eisenhower met de woor den, dat deze .wetenschap „het veelbelovendste instrument" is geworden voor de verbetering van het leven van de mens en de uitroeiing van kwaad als ziekte, onwetendheid en economische stilstand, waaruit wanorde en oorlog ontstaan. Een woordvoerder van de „Ford"-automobielfabrieken heeft verklaard, dat de Ford directie een bedrag van een mil- lioen dollar ter beschikking heeft gesteld voor het toekennen van prijzen in de trant van die van het Nobel-fonds voor opvallende verrichtingen op het gebied van het kernsplijtingsonderzoek. den gemaakt. Telegram van premier Boel- ganin De Russische premier, maar schalk Nikolai Boelganin, heeft een telegram gezonden aan de atoomconferentie, die gisteren in Genève is geopend. In het tele gram spreekt Boelganin de hoop uit, dat de bijeenkomst „een grote stap vooruit zal betekenen in de ontwikkeling van de inter nationale wetenschappelijke sa menwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van atoomenergie". In het telegram, waarvan de tekst werd gepubliceerd door het Russische nieuwsagentschap Tass, wordt verder gezegd, dat de Sowjet-Unie grote waarde hecht aan de ontwikkeling van de samenwerking „om de grote krachtige ontdekkingen van on ze tijd" aan te wenden voor het welzijn van de mensheid en niet voor oorlog. Vice-president Richard Nixon heeft Zondag j.l. te Washington voor een televisie-uitzending ver klaard dat de recente bespre kingen te Genève tussen rege ringsleiders der „grote vier" het gevaar voor oorlog „aanzienlijk" hebben verminderd, alhoewel de zelfde fundamentele geschillen tussen Oost en West zijn blijven bestaan. „Deze geschillen", aldus Nixon, „zullen in komende con ferenties door de betrokken mi nisters van Buitenlandse Zaken moeten worden opgelost". Hij voegde hieraan toe, dat „Eisenhowers leiderschap niet slechts onze bondgenoten, doch ook de Russen althans voor het ogenblik ervan overtuigd heeft, dat de Amerikaanse politiek ge richt is op een vreedzame oplos sing van internationale geschil len". De vice-president deelde ver volgens enige bijzonderheden mede over Eisenhowers plan vcpr wederzijdse Amerikaans- Russische luchtverkenning, om te komen tot een doeltreffend toezicht op de naleving van ont wapeningsovereenkomsten. „Aan boord van elk Sowjetrus- sisch vliegtuig, dat een inspectie- vlucht boven de Ver. Staten zou Te Washington heeft men nog geen officiële commentaar ge geven op het bericht, dat de Zuid koreaanse regering aan leden van de wapenstilstandscommis sie een ultimatum tot vertrek heeft gesteld. Wel wordt er de aandacht op gevestigd, dat dit ultimatum komt juist nu het Amerikaanse opperbevel plannen in overweging had om alle Ame rikaanse troepen uit Korea terug te trekken in het kader van een algemene hergroepering der strijdkrachten in het Verre Oos ten. Sommige waarnemers achten de mogelijkheid niet uit gesloten, dat president Syngman Rhee, die zich reeds eerder tegen het vertrek der Amerikanen heeft gekant, door middel van het ultimatum deze plannen heeft willen dwarsbomen. De Zwitserse en Zweedse le den van de neutrale commissie van toezicht in Korea zullen Woensdag besprekingen voeren met hun Poolse en Tsjechoslo- waakse collega's over het ultima tum van de Zuidkoreaanse rege ring, waarin terugtrekking van de commissie wordt geëist. Vol gens dit ultimatum, dat Zater dag j.l. werd gesteld, moeten de commissieleden Zaterdag 13 Augustus Zuid-Korea verlaten hebben. In geheel Zuid-Korea zijn Maandag anti-communistische betogingen gehouden. In Seoel trachtten circa honderd betogers het ministerie van Buitenlandse Zaken te bestormen, doch zij werden door een compagnie be reden politie uiteengedreven. Een aantal betogers heeft de verhoogde straatweg van het vasteland naar het eiland Wolmi, bij Intsjon, waar een inspectie troep voor toezicht op het be stand verblijft, afgezet. De poli tie op het eiland is uitgerust met traangasbommen en brand weerspuiten om een aanval van betogers op de inspectietroep te verhinderen. maken, zouden zich Amerikaanse waarnemers bevinden, terwijl omgekeerd Russen zouden mee vliegen met Amerikaanse toe stellen, die dezelfde vluchten bo ven de Sowjet-Unie zouden ma ken. Bovendien zou elk der betref fende vliegtuigen voor het opstij gen worden nagezien, om het onmogelijk te maken dat er atoom- of andere wapens in zou den worden verborgen", aldus Nixon. De 24-uurs staking van de Am sterdamse havenarbeiders was Maandagmorgen óm negen uur nog niet algemeen. Vijf honderd arbeiders, werkzaam bij de ver schillende maatschappijen waren aan het werk. Alleen in de Hout haven, waar voornamelijk arbei ders in dienst van de S. H. B. (Samenwerkende Havenbedrij ven) werken, lag het werk vol ledig stil. In het Oostelijk havengebied was een deel van de vaste arbei ders en S. H. B.'ers aan het werk. Bij de bedrijven aan de Javakade ligt het werk stil. Rel voor het gebouw van de C. B. T. Toen Maandagochtend om streeks elf uur na de vergade ring in Krasnapolsky de staken de arbeiders in optocht naar het gebouw van de Centrale Bond van werknemers in het Trans portbedrijf aan de Stadhouders kade waren vertrokken, een bond die bij het N.V.V. behoort, troffen zij daar een aantal poli- tie-agenten aan, die er tevoren reeds hadden postgevat. Aanvankelijk verliep het voor bijtrekken rustig, doch toen de demonstranten zich aan de over zijde tegenover het gebouw op stelden, kwam de politie in actie. Enkele minuten na elf uur, toen een stationcar met ter assis tentie geroepen agenten ver scheen, werd onmiddellijk een begin gemaakt (eerst met zach te drang) met het verspreiden der demonstranten. Toen de honderden arbeiders Een Russisch vliegtuig met aan boord een delegatie Noorse vrou wen, die een bezoek bracht aan de Sowjet-Unie, is Zondag op weg van Stalingrad naar Moskou ver ongelukt, aldus heeft het Noorse ministerie van Buitenlandse Za ken meegedeeld. Behalve de tien leden van de delegatie, bevonden zich aan boord van het vliegtuig, een ge woon passagierstoestel, tien Rus sische pasagier en vijf beman ningsleden. Alle inzittenden kwamen bij het ongeluk om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Noorse dele gatie was verleden week Maan dag in Moskou gearriveerd voor een bezoek aan de Sowjet-Unie op uitnodiging var de Russische commissie van anti-fascistische vrouwen. De deelneemsters aan de delegaties waren vertegen woordigsters van vers :hillende Noorse vrouwenorganisaties. De plaatsvervangende Russi sche minister van Buitenlandse Zaken Valerian A. Zorin, heeft uit naam van de Rusö.sche rege ring zijn diepe leedwezen uitge sproken en schadevergoeding Het nieuws dat de drie Duitse partijen in net Saargebied heb ben besloten het Saarstatuut te verwerpen heeft in diplomatieke kringen in Londen ernstige be zorgdheid veroorzaakt. In jdeze kringen verklaarde men Maan dag, dat nu rekening gehouden moest worden met een mogelijke verwerping van het statuut bij de volksstemming op 23 October, waardoor de Frans-Duitse Saar- overeenkomst op losse schroeven zou komen te staan. De Franse regering zou dan zelfs de Parijse accoorden inzake herbewapening In Casablanca zijn Zondag avond drie eigengemaakte bom men tot ontploffing gebracht. Vijf Marokkanen werden ge wond. De materiale schade was gering. In de nieuwe Arabische wijk van de stad werd een dronken Marokkaan door een aantal jon ge Marokkanen zo mishandeld, dat hij tijdens het vervoer naar het ziekenhuis overleed. In het zelfde gebied schoot de politie op een groep mannen die pamfletten verspreidden. Eén van de man nen werd gewond, twee werden gearresteerd. Volgens berichten uit Rabat zijn twee Franse politiemannen in Petit Jean geschorst. Zij zou den betrokken zijn geweest bij een corruptie-affaire. De politie van Casablanca, die na de ern stige ongeregeldheden van de vorige maand gezuiverd is, zal worden versterkt met 54 politie mannen uit Frankrijk. STAATSLOTERIJ PRIJS ƒ30.000. In de tweede klasse van de 528ste staatsloterij is Maandag de prijs van 30.000 gevallen op lot 8840. van West-Duitsland kunnen op zeggen. Men moet nu rekening houden met de mogelijkheid dat het netelige Saarvraagstuk in de herfst opnieuw aan de orde zal komen. In het Saarstatuut, waar over de bevolking van het gebied zich op 23 October zal moeten uitspreken, zijn geen voorzienin gen opgenomen voor de te vol gen gedragslijn als het statuut verworpen zou worden, zo voeg de men hier in de Londense di plomatieke kringen aan toe. De Europese commissie voor het referendum heeft zich uitge sproken tegen deelneming van Westduitse politici aan bijeen komsten in het Saargebied. De premier van Rijnland-Palts, Alt meier, had ingevolge deze uit spraak zijn plan om Zondag in Saarbrücken de stichtingsverga dering van de christen-democra tische unie in het Saarland bij te wonen, laten varen. aangeboden. Een commissie van de Russische regering zal een onderzoek instellen naar de oor zaak van de ramp. Een vertegen woordiger van de Noorse amhas- sade in Moskou heeft zich Maan dagmorgen naar de plaats van de ramp begeven. De onder leiding van vice-pre- mier Mikhail Kroenitsjef staan de commissie van onderzoek be vindt zich reeds te Woronesj, 500 kilometer ten Zuiden van Mos kou, waar het vliegtuig omlaag is gestort. Kroenitsjef is de man, die ver antwoordelijk wordt geacht voor de Sowjetrussische productie van oorlogstuig in het algemeen en vliegtuigen in het b'jzonder. De „Prawda" meldt nog, dat aan boord van het vliegtuig brand was uitgebroken, waarop een ontploffing volgde en het toestel ter aarde stortte. Aan de Noorse zaakgelastigde te Moskou is op het Sowjetrus sische ministerie van Buitenland se Zaken medegedeeld, dat de oorzaak van het ongeluk nog niet bekend is. De Noorse zaakgelastigde heeft medegedeeld dat de stoffelijke overschotten van de tien Noorse vrouwen en de drie Russische gidsen naar Moskou zijn overge bracht. Hij zeide begrepen te hebben, dat alle stoffelijke res ten geïdentificeerd zijn. Voor de Noorse ambassade te Moskou hing de vlag halfstok. Alle leden van de ambassade droegen rouwkleding. talmden, trokken de agenten hun gummiknuppels en openden de aanval op de arbeiders. Deze verzetten zich en bloc, drongen in gesloten formatie tegen de agenten op en sloten een aantal van hen in. Eén der agenten werd van achteren besprongen en op de grond geworpen. Een ander, die dit zag geschieden, trok daarop zijn pistool en loste een waar schuwingsschot in de lucht. Inmiddels was versterking voor de agenten gearriveerd. Twee motorzijspannen begonnen heen en weer over de trottoirs te rij den in een poging om de demon stranten te verspreiden. Iets la ter volgden radio-wagens. In totaal waren er. toen naar schat ting dertig agenten aanwezig. Zij zetten de Stadhouderskade tussen de Van Woustraat en de Hemonstraat voor alle rijver- keer af en veegden daarna ge zamenlijk het afgezette terrein schoon. Tijdens het relletje werd een arbeider neergeslagen. Hij bleef op de grond liggen en werd na ongeveer twfntig minuten door een ambulance van de G. G. en G. D. weggebracht. Tegen half twaalf toen de de monstranten in verspreide groep jes buiten het afgezette terrein waren gedreven, was de rust min of meer hersteld. 3 a 4000 stakers. Tegen het middaguur waren volgens een officiële schatting 3 4000 havenarbeiders bij de sta king betrokken. Tijdens de rel letjes op de Stadhouderskade is één der demonstranten, degeen, die een brigadier van politie aan viel, terzake van openlijke ge weldpleging gearresteerd. De neergeslagen staker, blijkt er niet zo erg aan toe te zijn ge weest, want hij is na in de zieken auto even op verhaal te zijn ge komen, verder niet behandeld. Hij is bij het politiebureau zijn beklag komen doen. De Centrale Bond voor werk nemers in het transportbedrijf (N.V.Vs) hield gisteravond in Krasnapolsky een vergadering waarop de landelijk voorzitter een overzicht zou geven van de nieuwe C.A.O. van de haven arbeiders in Rotterdam en Am sterdam. Op een Maandagmorgen in Krasnapolsky gehouden korte vergadering van ruim 1200 sta kende Amsterdamse havenarbei ders, die gelijk Zondag was be legd door de afdeling Amster dam van de algemene bedrijfs- bond transport (E.V.C.), heeft de voorzitter, de heer J. de Waard, medegedeeld, dat de sta king massaal is. Deze actie aldus spreker is een eerste stap. De landelijke secretaris van de A.B.T., de heer F. Meis, zeide o.m., dat het stakingsparool unaniem was opgevolgd. Hij deelde mede, dat aan de scheep vaartvereniging „Noord" een brief was gezonden, waarin het besluit om tot een staking van 24 uur over te gaan werd mede gedeeld, en de Zondag gestelde eisen zijn opgenomen. „Als de ondernemers geen loonsverho ging toekennen komen wij terug, net zolang tot de eisen van de A.B.T. en de C.B.T. volledig zijn ingewiligd. Aldus de heer Meis, deze niet willen laten rijden. Aan de uitgang werd voor reis geld voor deze categorie haven arbeiders gecollecteerd. Aan het slot van de vergade ring werd besloten om gezamen lijk op te trekken naar het ge bouw wan de C.B.T. (centrale bond van werknemers in het transportbedrijf N.V.V.) aan de Stadhouderskade. Rumoerige vergadering. De openbare vergadering voor havenarbeiders, die de centrale bond voor werknemers in het transportbedrijf (N.V.V.) gister avond in Krasnapolsky had be legd, heeft 'n zeer rumoerig ver loop gehad en kon niet op norma le wijze worden beëindigd, omdat de aanwezigen dermate luidruch tig werden, dat het de algemeen secretaris van de C.B.T., de heer R. Laan jr, aan het slot niet mo gelijk was de discussie te beant woorden. In het begin van de avond had de heer Laan een uitvoerig over zicht gegeven van de contracten die sedert 1945 voor de havenar beiders in Amsterdam en Rotter dam werden afgesloten. Ook sprak hij over de gevoerde onder handelingen voor de nieuwe C. A. O., die in Augustus van kracht werd. Daarna voerden verscheidene havenarbeiders het woord. Een hunner, lid van de C. B. T., ver scheurde op het toneel zijn lid maatschapsboekje, waarna een paar anderen in de zaal dit voor- beeld volgden en hun boekje door de zaal naar voren gooiden. Hoewel de voorzitter herhaal delijk verzocht de orde te bewa ren bleef het rumoerig en wer den de sprekers telkenmale geïn terrumpeerd. Nadat de voorzitter de verga dering had gesloten deed zich een incident voor. Een der havenar beiders klom op het toneel en wilde voor de microfoon gaan staan. Dit werd hem echter belet en de man werd het toneel afge duwd. Anderen drongen echter achter hem aan op en even dreig de dit incident ernstiger vormen aan te nemen, toen een brand meester er in slaagde met enkele woorden de verhitte gemoederen te kalmeren. Kort tevoren had zich nog een incident voorgedaan. Een nogal opgewonden staker was naar de perstafel gekomen en daar in discussie getreden met een jonge verslaggever over een artikel in diens krant. Ineens greep hij de journalist beet en gaf hem een slag in het gezicht, waardoor zijn bril afviel. De verslaggever kon zich via een nooduitgang in vei ligheid stellen. Hoessein Soehrawardy, de 64- jarige leider van de Awami liga, zal Dinsdag worden beëdigd als premier van Pakistan, aldus is Maandag van gezaghebbende zijde in Karatsji vernomen. De minister van Financiën in de afgetreden regering, Choudri Mohammed Ali, heeft Soehra wardy Maandag officieel uitge nodigd de leiding op zich te ne men van een coalitie van Mose- lem liga en Awami liga, die over een hadzame meerderheid in de grondwetgevende vergadering zal beschikken. A.F.P. meldt nader, dat Iskan der Mirza, die de functie van gouverneur-generaal van Paki stan waarneemt, nog geen enkele politieke leider heeft verzocht een regering te vormen. Men ge looft evenwel, aldus dit bericht, ders, die uit Lisse, Hillegom, Katwijk en Leiden, die dagelijks per bus naar de haven worden Op de ambassade bestond voor j vervoerd Maandagavond niet bezoekers gelegenheid een boek i met deze bussen huiswaarts kun- van rouwbeklag te tekenen. nen keren omdat de ondernemers die voorts vertelde, dat de arbei- da.t Soehrawardi voor het pre mmronnon «rol TunnWr>vi nonnn H. M. Koningin Juliana verge zelt dit jaar Prinses Wilhelmina op haar vacantiereis in Noor wegen. De Koningin en de Prin ses zijn Maandagochtend vertrok ken. De reis, welke ruim veer tien dagen zal duren, draagt een strikt incognitokarakter. Formateur Harahap heeft Zon- j de bedoeling van de formateur dagavond, na het aanhoren van de Masjumi en de P.N.I. elk de standpunten van de partijen, |twee kabinetszetels te geven, medegedeeld, dat hij de kans ziet waardoor de mogelijkheid om toenemen, dat zijn pogingen totook andere partijen op te nemen, het vormen van een kabinet zul len slagen. De P.N.I. meent, dat het nieuwe kabinet de nationale vrede tot stand dient te brengen. Zij gaat accoord met de samen stelling, zoals Harahap die heeft ontworpen. De P.N.I. wenst ech ter de basis te verbreden door vergroot wordt. De Nahdatul Ulama zou dan twee zetels krijgen. Alle partijen hebben thans hun standpunt bekend gemaakt. Harahap heeft Zondag de Masju mi weer geconsulteerd. Maan dagochtend zal het partijbestuur mierschap zal worden aange zocht, aangezien zijn Awami liga als voorwaarde voor een samen gaan met de Moslem liga heeft gesteld dat Soehrawardi premier zal worden. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond: Minder wind. Wisselende bewolking, met enkele buien, maar ook zonnige perioden. Zwakke tot matige noordelijke wind ruimend naar oost. Dezelfde temperaturen als gisteren of iets hogere. WOENSDAG 10 AUGUSTUS. de fracties progressief, de S.K.I. van de Masjumi vergaderen. In en de P.I.R. van Wongsonegoro kringen van de Masjumi wordt op te nemen, verder is door de P.N.I. nadrukkelijk gevraagd, vernomen, dat men de mogelijk heid niet groot acht, dat Harahap wie de portefeuille van Defen-tegemoet zal komen aan de wens sie zal bezetten, omdat dit een van de P.N.I. om nog drie par- moeilijke kwestie is. Het is thans tijen in het kabinet op te nemen. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.54 6.29 7.09 7.19 n.m. 6.15 6.50 7.30 7.40 ZON MAAN op onder op orsder Aug. 10 5.16 20.18 22.27 13.32 11 5.18 20.16 23.05 14.50 12 5.19 20.14 23.56 16.03

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1