leder zoekt een eigen plaats Verklaring van Mr Stikker Verklaring van Faure Spoorwegen verhogen tarieven WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Bijeenkomst Opperste Sowjet ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1955. 10e Jaargang No 3526. WEKELIJKSE WERELDSCHOUW Prins Bernhard naar Dublin Boelganin nodigt buitenlandse ambassadeurs uit Verbeterde internationale politieke atmosfeer Begin October met Pinay naar Moskou ARGENTINIË Het aantal slachtoffers van de mijnramp in Gelsenkirchen Engeland protesteert bij Chinese nationalisten Wet-Collard getekend De h uurverhoging voor woningwetwoningen Verlenging van c/e noodtoestand in Algerije Fra. Kering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. E VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum pv advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» ft, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, «f: Arïrea Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag3 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags KJ uur. van de rechtervleugel van de re publikeinse partij moeilijk om hun verzet tegen zulke bespre kingen vol te houden. ROOD BEZOEK AAN LONDEN. Verbetering der betrekkingen tussen Rusland en het Westen spreekt ook uit het feit, dat Eden in het Lagerhuis, dat inmiddels op recès is gegaan, een bezoek van Boelganin en Kroestsjef in de a.s. herfst aan Engeland kon aankondigen. Washington doet het voorlopig wat kalmer aan. Meer dan elders is men daar overtuigd, dat de ministers van Buitenlandse Zaken, als zij in October weer bijeenkomen, nog voor de oplossing van de oude moeilijkheden zullen staan, al hoopt en verwacht men, dat de oude scheldpartijen, die Molotow en Wysjinski inzetten, nu niet meer zullen voorkomen. Komt er toenadering tot China, die Faure ertoe heeft gebracht om over de erkenning van Rood- China na te denken, dan zal de positie van Rusland in een der gelijke conferentie eerder ver zwakt dan versterkt worden. In de sfeer van verzoening na Genève heeft het vliegtuig ongeluk" met een luchtschip, dat slechts burger passagiers aan boord had, ernsti ge ontsteltenis en hevige veront waardiging gewekt. Dit vliegtuig zou even uit de koers zijn geraakt en boven Bulgaars gebied zijn gekomen. Griekse grenswachters hebben het vuur er op zien ope nen. De Bulgaren deden erg ge heimzinnig en lieten een Israëli sche commissie van onderzoek, die in Griekenland wachtte, aan vankelijk niet toe. Daarop zijn ze teruggekomen en nu heet het, dat kon worden vastgesteld, dat jagers ook op het vliegtuig ge schoten hebben. Dan is er geen sprake meer van een vergissing of misverstand, maar dan is er ergerlijke opzet, in het Engelse Lagerhuis reeds beestachtig ge noemd en door de betrokken mi nister als beestachtig erkend. Amerika, Engeland, Frankrijk hebben protestnota's gezonden. Gezien de geheel andere toon, die tussen Amerika en Rusland Commentaar op de resultaten van de conferentie der Grote Vier te Genève blijft in alle lan den nog aan de orde van de dag. Eisenhower heeft nadrukkelijk gewaarschuwd tegen optimisme; Eden en Faure hebben in nadere uiteenzettingen een minder enthousiaste toon aangeslagen dan aanvankelijk het geval was. Moskou bleef volkomen reëel: er is een basis gelegd voor on derhandelingen, maar op de re sultaten dient gewacht. Dit komt volkomen uit met de woorden, die Kroestsjef en Boel ganin tijdens hun verblijf in Oost-Berlijn, dat direct op Genè ve volgde, hebben gesproken; woorden, die gelijk te verwachten viel, niet geheel overeenstemden met wat b.v. Eisenhower en Dul les in Amerika hadden ver klaard. Tito heeft in een uitvoerige re devoering te Zagreb, waar 200.000 personen aanwezig wa ren, getracht de nieuwe plaats, die zijn land tussen Westen en Oosten inneemt te schetsen, en daarbij lof geuit voor president Eisenhower, wiens positie in eigen land ongetwijfeld is ver sterkt. Dit laatste komt hem ze ker goed uit, want langzamer hand ontwikkelen de democra ten hun actie voor de verkiezin gen van 1956, die ook tegen hem persoonlijk gericht is, terwijl MacCarthy weer eens tracht ten tonele te verschijnen en een kruistocht tegen Eisenhower aankondigt, omdat deze de vijan den van de moderne vrije samen leving steunt! OOSTENRIJK WEER VRIJ. Min of meer vergeten tussen deze commentaren stond in de afgelopen week de ratificatie door Frankrijk van het vredes verdrag met Oostenrijk, waar door dit land zich nu onafhanke lijkheid heeft veworven. Frank- rijk's parlement was het laatste, dat deze ratificatie af deed en iju reeds heet het, dat 1 October, dus lang voor de toegezegde drie maanden, de bezettingstroe pen uit Oostenrijk zullen worden teruggetrokken. Moskou heeft dit ook met na druk gezegd en heeft daarbij te kennen gegeven, dat nu geen j heerst sedert Genève, heeft o.L verbindingslijnen met deze be- Washington een goed moment zettingstroepen meer zijn te be- laten voorbijgaan om Moskou te waken, Hongarije en Roemenië verzoeken zich bij deze protesten ook vrij van Russische troepen aan te sluiten. Moskou had dat zullen worden. Dit mag voor het betreffende land aangenaam zijn de communistische machts hebbers, die weten op een min derheid te steunen, zijn er erg van geschrokken. Het heet, dat Rusland, wèl de geallieerden te voren had ingelicht, maar pas tijdens de bezoeken aan beide be trokken landen de regeringen ook heeft ingelicht. Te Genève werden de gebou wen van het Volkenbondspaleis deze week weer door een andere conferentie bezet. Een op ambas sadeurs-niveau, en wel de door bemiddeling van Eden spoedig begonnen besprekingen tussen Amerika en China. Eisenhower heeft er één der kundigste diplo maten heen gezonden: Johnson; China de ambassadeur in Polen, die een goede naam heeft. HET GAAT OM ERKENNING. Aan de vooravond van deze conferentie, die met uiterst wei nig ceremonieel is voorbereid, heeft de minister van Buiten landse Zaken van communis- tiseh-China, Tsjoe En Lai, de wens geuit naar een veiligheids- verdrag met Amerika. 'Dat is belangrijk, want wordt zulk een verdrag gesloten, dan heeft, ongeacht de inhoud, Peking zijn doel bereikt om door Washington te zijn erkend. En is het eenmaal door Washington erkend, welke argumenten kan Amerika dan nog aanvoeren te gen de toetreding van Rood- China tot de Ver. Naties, vooral, wanneer Peking voorlopig ge noegen zou nemen met de ietwat zonderlinge figuur, dat daarne vens het nationalistisch-China van Tsjang-kai-Sjek in de V. N. blijft en zelfs zijn zetel in de Veiligheidsraad niet zou behoe ven prijs te geven? China heeft een gebaar ge maakt, dat een vlotte bespreking te Genève veroorlooft: de nog resterende elf vliegers, zo straks ook 40 Amerikaanse burgers, die op grond van beschuldiging van spionnage werden vastge houden, worden vrijgelaten. Ge lijke vrijlating van Chinese stu denten uit Amerika is moeilijker te regelen, want velen dezer wil len niet terug. Dat heeft uiter aard in Amerika, dat deze zaak heel hoog zat, tot grote voldoe ning geleid, en dit maakt het Xnowland en zijn medestanders moeilijk kunnen weigeren en had het toch liever niet gedaan. Was Foster Dulles een Cordell Huil, die op eerbiedwaardige leeftijd deze week is overleden, geweest, hij zou deze leemte niet hebben laten bestaan. Z.K.H. de Prins der Nederlan den is gistermorgen per rege- rings „Dakota" vertrokken naar Dublin, waar hij twee dagen on- officiëel de gast zal zijn van de president van Ierland. De Prins zal in Dublin het officiële internationale concours hippique bijwonen dat enige da gen, geleden is begonnen. MALAKKA EN MAROKKO. Engeland en Frankrijk voeren strijd met overzeese en binnen landse problemen. Engeland met de inflatie, waartegen maatrege len door minister Butler zijn af gekondigd. De oppositie trok er natuurlijk partij van en diende een motie van wantrouwen in, die met 60 stemmen meerderheid werd verworpen. Engeland heeft ook moeilijk heden in Malakka, waar de ver kiezingen zozeer in het voordeel van de coalitie der inheemsen, door Engeland gesteund, zijn uitgevallen, dat men te Londen nu een weinig ongerust wordt over de gevolgen. Faure zag wel de begroting voor 1956 reeds ten dele in veili ge haven, maar moest voor Algiers verlenging der volmach ten vragen, die hem zonder meer zijn gegeven, en zag in Marokko de nieuwe gouverneur-generaal Grandval met zijn verzoenings- Israëlisch programma weinig vriendelijk begroet. Onlusten in beide lan den, die veel mensenlevens kos ten. Zelfs kortstondige onlusten van Marokkanen in Parijs, die er naar veler oordeel veel te tal rijk zijn. Terwijl bondskanselier Ade nauer in zijn vacantieverblijf in Zwitserland toont, dat hij de toestand in eigen land volkomen beheerst en een factor is in de internationale politiek, terwijl in Argentinië leger en marine,te genover elkander staan en men eigenlijk niet weet wie de baas zal worden; terwijl de verkiezin gen in Israël aan de Mapai van Ben Goerion zijn grote meerder heid hebben ontnomen en de be houdende en religieuze partijen naar voren hebben gebracht te zelfder tijd trekt ook het klei ne Monaco de aandacht, doordat de grote bank, waarop de staats financiën steunden, nu werke lijk failliet is verklaard. Dq vorst verkeert in moeilijkheden, die eigenlijk geen zijner voorgan gers, althans niet in de mate als bij hem het geval is, hebben ge kend. VAN DER MANDERE. Buitenlandse ambassadeurs te De verbetering in de interna tionale politieke atmosfeer, die sedert korte tijd is ingetreden, heeft reeds dadelijk een duidelijk merkbare invloed gehad op het werk van de Economische en So ciale Raad der Verenigde Naties (ECOSOC), zo verklaarde de lei der van de Nederlandse delegatie mr D. U. Stikker Vrijdag na de sluiting van de 20e zitting van de Moskou hebben een uitnodiging tegenover een speciale cor- van premier Boelganin ontvan-1 respondent van het A.N.P. gen om Zondag een „dag van rust en ontspanning" te komen doorbrengen op het buitenver blijf van de maarschalk. Het is de eerste maal, dat een Sowjet- premier een dergelijke uitnodi ging doet. Onder de uitgenodigden bevin den zich de Amerikaanse ambas sadeur Bohlen, de Britse zaak gelastigde Parrot en de Franse zaakgelastigde Le Roy. In de in vitatie aan Parrot werd gezegd, dat deze ook gold voor diens echt genote en drie zoons. Het buitenverblijf van Boelga nin ligt honderd km buiten Mos kou. De gasten zullen de lunch met de maarschalk gebruiken. Daarna zal men kunnen vissen, of zich aan de watersport kunnen wijden. Tenslotte zal men een concert kunnen bijwonen. Hij wees er op dat de debatten in deze zitting, die voor een deel gelijktijdig en als het ware deur aan deur met de conferentie van ONBEPERKTE GARANTIfi OP DE VERING. tAZETFABRIEKEN TE ZEVENBERGEM Premier Faüre heeft Vrijdag in handhaven en de banden, die ons In verband met de financiële situatie van de Nederlandse Spoorwegen hebben deze de toe stemming gekregen tot een par tiële en matige verhoging van de reizigerstarieven, zodat deze ta riefsverhoging een zo beperkt mogelijk karakter zal dragen. Niet worden verhoogd de prij zen van de enkele reis- en re- tourkaarten op de afstanden be neden 20 km, omvattende 32 pro cent van het totale aantal reizi gers dat op enkele reis- en re tourbiljetten reist. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdagoch tend tot Zaterdagavond. Weinig verandering. Veranderlijke bewolking en mogelijk enkele buitjes, maar ook opklaringen. Overwegend matige westelijke wind. Onge veer dezelfde temperaturen als gisteren. ZONDAG 7 AUGUSTUS. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.49 4.24 5.04 5.14 n.m. 4.07 4.42 5.22 5.32 MAANDAG 8 AUGUSTUS. De verhoging van de prijzen dezer biljetten heeft dus betrek king op afstanden van 20 km en hoger. Van 20 km af worden deze prij zen verhoogd met gemiddeld 621/3 procent, terwijl de stijging geleidelijk groter wordt op af standen boven 150 km. De prijzen van de maandtra- jectkaarten en weekkaarten, die bij een vorige gelegenheid niet evenredig zijn verhoogd, worden thans verhoogd met resp. gemid deld 12 en 13,5 procent. Deze per centages kunnen op sommige af standen wat hoger of lager lig gen. De prijzen van de weektraject- kaarten, de vastrechtkaarten en jeugdkaarten zullen niet worden verhoogd en blijven derhalve ge handhaafd op het niveau van 1952. De prijzen van de algemene abonnementskaarten worden met 10 gulden voor de derde klasse en met 14 gulden (15 gulden voor de eerste maand) voor de tweede klasse verhoogd. Zij komen derhalve op 137 voor de tweede- en 95 voor de derde klasse in de eerste maand, en op 115 resp. 80 voor de volgende aansluitende maanden. De verhoogde tarieven zullen ingaan op 1 September a.s. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 4.28 5.02 5.42 5.52 n.m. 4.46 5.21 6.01 6.11 ZON MAAN op onder op ondei Aug. 7 5.11 20.23 21.14 9.37 8 5.13 20.22 21.33 10.54 9 5.14 20.20 21.57 12.12 10 5.16 20.18 22.27 13.32 11 5.18 20.16 23.05 14.50 12 5.19 20.14 23.56 16.03 de nationale vergadering meege deeld, dat hij en minister van Buitenlandse Zaken Pinay begin October naar Moskou zullen gaan. In een politieke verklaring zei- de de Franse eerste-minister, dat de invloed van Frankrijk bij het streven naar vermindering van de internationale spanning „des te groter zal zijn naar mate wij steunen op een hechtere Europe se organisatie en op een meer eensgezinde Franse gemeen schap". Aangaande de toestand in Ma rokko zeeide Faure, dat verzets strijders in de maand Juni een re cord-aantal van 805 aanslagen hebben gepleegd. Naar aanlei ding hiervan zeide spreker: „Frankrijk zal voor geen bedrei ging, intimidatie of terrorisme wijken. Geen druk zal van de Franse regering regelingen kun nen afdwingen of problemen voor haar kunnen verbergen". Hij noemde het ernstig, dat, in een tijd waarin Frankrijk en Ma rokko moeten samenwerken ten einde tezamen de toekomst van Marokko op te bouwen, alles ge beurt alsof" extremisten soms uit het buitenland afkomstig of door buitenlanders geïnspireerd pogen zich tegen de maatrege len van Frankrijk te verzetten". Vervolgens verklaarde de pre mier, dat Frankrijk een actieve rol speelt bij de conferentie te Brussel, waar gewerkt wordt aan een Europese organisatie voor vervoer en energie. Ten aanzien van Marokko zeide Faure nog, dat hij het volste ver trouwen heeft in resident-gene raal Grandval bij diens pogingen om Frankrijk en Marokko nader tot elkaar te brengen. Hij voegde, hieraan toe: „Ons land moet de Franse integriteit in de departementen van Algerië Het aantal slachtoffers van de mijnramp in Gelsenkirchen is niet 41, maar 40, zo wordt door de mijndirectie meegedeeld. Een van de mannen van wie men had aangenomen dat hij was omgekomen blijkt n.l. de ramp overleefd te hebben. Hij verklaarde in de verwarring ver geten te hebben zich af te mel den. met de Afrikaanse protectoraten binden, versterken door het, over eenkomstig- de geest van desbe treffende verdragen, tot stand brengen van moderne politieke en economische instetllingen te vergemakkelijken. Over de conferentie van Genè ve tussen de vier regeringsleiders verklaarde hij, dat „ongetwijfeld niet alle vraagstukken zijn opge lost, doch dat er geen enkele is verwaarloosd". Het overleg werd evenwel voortgezet, zoals bleek uit de lopende onderhandelingen tussen de V.S. en communistisch China over het repatriërings- vraagstuk. In Tunesië is het, aldus Faure, thans Frankrijks taak de betrek kingen tussen Frankrijk en het protectoraat te regelen overeen komstig de accoorden waarbij aan Tunesië binnenlandse auto nomie wordt verleend. In Algerië voert Frankrijk twee parallel lopende taken uit: Het herstellen van de orde en het uit werken van de hervormingsplan nen. In Marokko heeft Frankrijk volgens de premier, een traditio nele zending om de orde te hand haven, doch daarnaast is het een „politiek van evolutie en hervor ming toegedaan". „Ik ben niet van plan (in Marokko) verras send of op sensationele wijze op te treden of mij te binden en bij voorbaat de prerogatieven van de uitvoerende macht op te ge ven", aldus de eerste-minister, die hieraan toevoegde dat hij de regeringspartijen nooit voor een voldongen feit zal stellen. de „Grote Vier" zijn gehouden, op zeer hoog niveau hebben ge staan, en dat er een betere ver standhouding tussen de verte genwoordigers van de Oostelijke en de Westelijke landen heeft ge heerst dan sinds jaren het geval is geweest. Het heeft de aandacht getrok ken dat het veelvuldige recht streekse contact tussen Ameri kaanse en Russische gedelegeer den nuttige resultaten heeft op geleverd, die van onmiddellijk voordeel waren voor het werk van de Raad in zijn geheel. Als voorbeeld noemde mr Stik ker het debat over de internatio nale toestand op sociaal gebied, tijdens hetwelk de Sowjet-delega- ties hun ontwerpresolutie indien den, die enigszins de geest van de Stockholmse vredesresolutie ademde en die dan ook geheel on aanvaardbaar was voor de Weste lijke delegaties. Maar de Russen bleven daarbij niet, zoals bij vo rige gelegenheden, keihard op hun stuk staan. Zij toonden in tegendeel een ongewone soepel heid, met het gevolg dat er een compromis-resolutie uit de bus kwam, die voor beide zijde aan vaardbaar was. Een ander voorbeeld was de kwestie van de toelating van Spanje tot de economische com missie voor latijns-Amerika, waarbij de Sowjet-delegatie niet tegenstemde, maar zich van stemming onthield en bovendien bereid bleek, de behandeling van haar eigen voorstel (toelating van vier Oost-Europese satelliet- landen tot de economische com missie voor Europa) tot de win- terzitting van de ECOSOC te la ten uitstellen. De belangrijkste onderdelen van het werk van de Raad op deze zitting waren volgens oud-minis ter Stikker de behandeling van het plan voor de oprichting van „Sunfed" (het fonds van de V. N. voor de economische ontwikke ling van achtergebleven gebie den) en het debat over de coördi natie van werkzaamheden van de Verenigde Naties op allerlei ge bieden. De heer Stikker gaf toe dat er ten aanzien van „Sunfed" slechts een betrekkelijk kleine stap voor uit was gedaan maar, zo voegde hij er bij, het zou niet mogelijk zijn geweest op het nemen van een grotere stap te insisteren zonder de goede verstandhouding in de Raad met betrekking tot het plan ernstig te schaden. Zelfs omtrent de bescheiden resolutie, die nu is aangenomen, had men geen éénstemmigheid kunnen bereiken daar de Ver- De Britse consul-generaal op Formosa heeft Vrijdag bij de Chinese nationalisten geprotes teerd tegen het beschieten van het Britse vrachtschip ..Inchwell" nabij de communistische haven Foetsjou. De nationalistishe luchtmacht zegt evenwel van de ze aanval niets te weten. Koning Boudewijn van België De radicale (oppositie)-fractie heeft Woensdag dé schoolwet in de Argentijnse Kamer van van minister Collard, die tot zo- Afgevaardigden heeft besloten, veel beroering in de afgelopen een verzoek in te dienen tot het tijd aanleiding heeft gegeven, ge houden van een toesloten verga- tekend. Deze wet vermindert de dering in verband met berichten, subsidie aan bijzondere scholen dat oorlogsschepen van een en stelt een zekere staatscontrole „vreemde grote mogendheid" de in. Zij wil ook voor degenen, die Argentijnse vloot zou hebben ge- dat wensen, in overwegend schaduwd bij manoeuvres, die Katholieke streken openbaar on-en onlangs in het Zuidelijke deel van derwijs mogelijk maken. wederzijdse verkenningsvluchten de Atlantische Oceaan zijn ge-1 In sommige Vlaamse gemeen- boven elkander's grondgebied, houden. In kringen van het Ar- ten zijn op officiële gebouwen j Hij verklaarde dat zijn opmerkin- gentijnse congres is gezegd, dat bekendmakingen voorgehangen,1 gen over dit onderwerp op de de bewuste oorlogssschepen Ame- dat „de dwangwet" aldaar nietbijeenkomst van de opperste De Russische premier, maar schalk Nikolai Boelganin, heeft Vrijdag verklaard dat de rege ringsleiders van de Westelijke mogendheden zowel als van Rus land op de conferentie van de Grote Vier in Genève verleden maand hun goede wil hadden ge toond en er ernstig naar hebben gestreefd een „gezamenlijke taal" te vinden. De premier sprak aan het einde van 'n debat over de conferentie te Genève, dat vijf uur had ge duurd. Boelganin verklaarde dat de positieve resultaten van de conferentie de vruchten zijn „van de gezamenlijke pogingen van alle deelnemers tot samenwer king en onderling begrip te ko men". Hij zei met grote voldoe ning te hebben opgemerkt dat zowel president Eisenhower als premier sir Anthony Eden en premier Edgar Faure na de con ferentie de wens hebben uitge sproken in toekomstige onder handelingen vast te houden aan een geest van onderling begrip. Hij verwees naar president Eisenhower's plan voor het uit wisselen van militaire gegevens het mogelijk maken van de buitenlandse pers verteerd zijn geïnterpreteerd en dat het Amerikaanse voorstel wel dege lijk door de Russische regering zal worden bestudeerd. Boelganin verklaarde tenslotte: „Natuurlijk steunen we allereerst onze eigen voorstellen maar we zullen ook een studie maken van andere voorstellen, waarin goede wil, het streven naar vrede en pogingen tot een oplossing van moeilijke problemen te geraken, tot uit drukking komen. De opperste Sowjet hechtte eenstemmig haar goedkeuring aan het rapport over de topcon ferentie te Genève, dat premier Boelg'anin Donderdag j.l. heeft uitgebracht. Intussen heeft maarschalk Boelganin alle diplomatieke ver tegenwoordigers in Moskou, on der wie de Amerikaanse ambas sadeur en de Britse en Franse zaakgelastigden, uitgenodigd het komende weekeinde door te bren gen op zijn landgoed in Semenof- ko, ongeveer 100 kilometer van Moskou. Het ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft in ver band met deze uitnodiging be kendgemaakt dat de diplomaten op het landgoed een gezamenlijk middagmaal zal worden aange boden. Verder zullen de diploma- enigde Staten, Engeland en Au stralië zich bij de eindstemming hadden onthouden. Het zal een langdurige en moeizame taak zijn de bezwaren van deze landen te overwinnen en „Sunfed" uitein delijk tot stand te brengen, aldus de Nederlandse delegatieleider. Maar hij vond het van groot belang dat het Nederlandse „voortrekkerswerk" ten aanzien van „Sunfed" bijzonder door de minder-ontwikkelde landen wordt gewaardeerd en dat deze laatsten dit duidelijk hebben laten blijken. Ook voor de oprichting van de „International finance corpora tion", waarmee de raad Vrijdag instemming heeft betuigd, heeft de Nederl. delegatie zich zeer ingespannen. De I.F.C. zal echter pas kunnen beginnen te function- neren wanneer 30 regeringen, welker gezamenlijke deelnemin gen 75 pet van het totale kapi taal van 100 millioen dollar be draagt, de stichtingsovereen komst zullen hebben getekend. (De Nederlandse deelneming in dit kapitaal is bepaald op 3.046.000 dollar). Wat het coördinatiedebat be treft, merkte de heer Stikker op, dat dit een vast agendapunt van de zittingen van de ECOSOC is geworden en dat daarvan een gunstig resultaat kan worden verwacht voor het vermijden van dubbel werk voor hetzelfde doel door verschillende organisaties van de V.N. De Economische en Sociale Raad is nu het centrale punt ge worden waar kwesties, als het bepalen van algemene politiek en het vaststellen van de rang orde van verschillende projecten, onder de loupe genomen en ge coördineerd zullen worden. Ook al blijft het laatste woord daar over uiteraard aan de algemene vergadering van de V.N. Door deze coördintaie zal het werk van de V.N. op verschillen de gebieden niet alleen economi scher maar bovendien efficiën ter kunnen worden gedaan dan tot dusver mogelijk was, zo be sloot de heer Stikker. De minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft in ver band met aan de huurverhoging verbonden voorbereidende werk zaamheden, de gemeentebesturen meegedeeld, in 'hoeverre de huur verhoging na aanneming van de huurwet door de Eerste Kamer, zal gelden voor woningen die tot stand zijn gekomen met finan ciële steun van rijkswege. De huur van woningwetwonin gen tot stand gekomen vóór 5 Mei 1945, wordt met 5 procent verhoogd, evenals van die welke met steun van de beschikking bijdragen woningwetbouw 1948 zijn tot standgekomen. De huur van woningen die zijn gefinan cierd met behulp van de beschik kingen bijdragen woningwetbouw 1950 zal op voorstel van net ge meentebestuur met 5 procent kunnen worden verhoogd, indien hun huurprijzen lager liggen dan de verhoogde huurprijzen van gelijksoortige woningen. Is dit laatste niet het geval, dan wordt van huurverhoging afgezien. Huur van woningen, tot stand gekomen met steun van de finan cieringsregelingen woningbouw 1947 of 1948 wordt met 5 procent verhoogd. De huurprijzen van woningen die gefinancierd zijn op grond van de premieregelin gen 1950 en 1953 zullen niet wor den verhoogd, tenzij belangheb benden daartoe een verzoek in dienen, waarbij aangetoond wordt, dat bedoelde woningen een lagere huurprijs doen, dan vergelijkbare objecten. De Franse raad van de repu bliek (Senaat) heeft Donderdag met 238 tegen 75 stemmen het wetsontwerp aangenomen. Houdende een verlenging met zes maanden van de noodtoestand in Algerije. De nationale verga dering heeft het wetsontwerp op 29 Juli reeds goedgekeurd. Radio-Moskou meldt, dat de opperste Sowjet de volgende re solutie over de Geneefse confe rentie heeft aangenomen: „Deze conferentie is van histo risch belang en betekent de ope ning van een nieuw stadium in de verbetering der betrekkingen tussen de staten. rikaanse zijn geweest. zal worden toegepast. I Sowjet van Donderdag j.l. doorbesloten met een concert. ongeacht hun politiek en maatschappelijk stel ten naar eigen wens kunnen sel, op de grondslag van vreedza- zwemmen, vissen of tochtjes ma- me samenleving en het scheppen ken per boot. De dag zal worden van vertrouwen tussen de sta- Iten"

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1