Drama in Noord-Afrika Kroonprins van Beieren overleden WEERSVERWACHTING HOOGWATER Rusland verder dan V. S. met ontwikkeling van „kunstmanen'' ZON- en MAANSTANDEN Hoe Parijs van vrienden vijanden maakt Nieuwe guldensmissie der wereldbank Critiek van MacCarthy op Eisenhower WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1955. 10e Jaargang No. 3523. De Chinees-Amerikaanse besprekingen Duizenden postduiven verdwenen Da's mooi werk! Verklaring van Tiio Noodtoestand in de haven van Calcutta Franse p'anren voor atoomcentralen Ook Zweden protesteert bij Bulgarije Frans Noord-Afrika Incident aan de grens tussen Brazilië en Peru Eerste internationale orgelconcours te Gent Artsenstaking in Argentinië Verklaring van Dulles Maatregelen van La Pira Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum per advertentie 2,25. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. 5 regels f l, Rubriek Kleine Advertenties: iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags i uor. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 18 uur. Staat de Fransen in Noord- Afrika hetzelfde te gebeuren als hen in Indo-China is overkomen? Sommige waarnemers te Parijs willen de toekomst zo somber niet inzien; andere daarentegen zijn er beslist van overtuigd, dat de Fransen hun Noordafrikaanse gebieden volledig zullen verlie zen .tenzij de regering er alsnog in slaagt de door Mendès-France ingeleide, thans door Faure ver volgde politiek van verzoening ten einde te voeren. De Franse koloniale politiek, zo moet men erkennen, heeft in Noord-Afrka grote dingen tot stand gebracht. Algerije bijvoor beeld was tot de verovering door Franrijk een land, dat onder de beruchte dynastie der Barbercus ses bijna uitsluitend van zeerove rij leefde. De Franse kolonisten hebben van de piratennesten aan de kust bloeiende handelssteden gemaakt en de vlakten in het bin nenland, waar eens de koren schuur van het oude Rome, maar onder de Arabieren verwaarloosd en tot woestijnen vervallen, op nieuw in bloeiende tuinen her schapen. De vierde republiek heeft Al gerije, tot op dat ogenblik de eer ste en rijkste der Franse kolo niën, bij het moederland ingelijfd en zijn bevolking, ongeveer een rnillioen Europanen en zeven mil- lioen inheemsen (Arabieren, Ber bers, Moren), het Franse staats burgerschap verleend. In werkelijkheid echter is de aan de inheemse bevolking toege kende gelijkgerechtigdheid tot nog toe een dode letter gebleven en sinds tien jaar is zo goed als niets geschied, pm de het land plechtig beloofde hervormingen in de dood om te zetten. De in tellectuelen, voor wie alle Fran se universiteiten openstaan en die daar in de denkbeelden en idealen van Westelijke cultuur en democratie zijn opgegroeid, zien zich, zodra zij in eigen landn zijn teruggekeerd, van vrijwel alle openbare functies uitgesloten en tct burgers tweede-klasse gede gradeerd. Dreigende crisis. De massa der in landbouw en industrie werkende bevolking gaat het slecht. Hoge geboortecij fers en een, dank zij de verbeter de santiaire en hygiënische ver houdingen, sterk verminderd sterftecijfer hebben sinds het be gin van de eeuw het aantal inwo ners meer dan verdubbeld. Met deze snelle bevolkingsgroei heeft echter de schepping van nieuwe arbeidsmogelijkheden geen gelij ke tred gehouden. De werkloosheid neemt dien tengevolge van jaar tot jaar drei gender vormen aan. De lonen lig gen ver onder die van het moe derland en de levensstandaard der brede massa is tot een beden kelijk laag peil gezonken. Geen wonder derhalve, wanneer de van het buitenland (vooral Egypte en Syrië) uitgevoerde agitatie op vruchtbare bodem valt en zich in terroristische daden van gewa pende benden ontlaadt. De nog door Mendès-France benoemde gouverneur-generaal, Soustelle, heeft de regering een minimum-programma van poli tieke, economische en sociale hervormingen voorgelegd, dat, mits loyaal uitgevoerd, kans heeft de ontevredenheid onder de bevolking weg en daarmede de medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. Iets lagere temperaturen. Veranderlijke bewolking en plaatselijk wat lichte regen of motregen. Zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. De zelfde temperaturen als gisteren of iets lagere. DONDERDAG 4 AUGUSTUS. agitatie der rebellen de wind uit de zeilen te nemen. Maar een deel van de in Algerije wonende Fransen, de profiteurs van de huidige toestand, loopt daartegen storm. De in de koloniale metho den groot geworden ambtenaren, wie iedere gedachte aan dé eman cipatie van de inheemse bevol king een gruwel is, laten niets ongedaan om de door Parijs be volen politiek van verzoening te boycotten. Waarschuwing van 1920. In Marokko, anders dan in het protectoraat Tunis, waar het thans eindelijk tot een zekere toe nadering tussen Fransen en in heemsen is gekomen, liggen de zaken al precies eender als in Al gerije. De beroemde maarschalk Lyau- tey, die het land in 1911 militair onderwierp en het bestuur van het protectoraat daarna op voor beeldige wijzen heeft georgani seerd, eiste reeds in 1920 een grondige herziening der kolonia le politiek en deelneming van de Mohammedaanse elementen aan de regeling van net lend. In een memorandum aan de Franse regering schreef hij: „Men kan niet ongestraft het principe van 't zelfbestemmings- recht der volken en de ideeën van evolutie en emancipatie uitbazui nen, zonder er ook naar te han delen. Het is een vergissing te ge loven, üat een beweging van deze aard niet ook in Marokko wortel zal schieten, want wij hebben hier niet te doen met een primi tieve, barbaarse of passieve be volking. Nergens zullen domhe den en verkeerde manoeuvres zich sneller wreken dan in dit land". Sindsdien zijn 35 jaren verstre ken zc-raer dat de opvolgers van Lyautey en de regeringen in Pa rijs zich veel van deze waarschu wingen hebben aangetrokken. Versmaad voorbeeld. Noch in Tunis, noch in Alge rije, noch in Marokko is de in heemse bevolking anti-Frans. Van een klein aantal nationalisti sche heethoofden afgezien, geeft vooral in Marokko, dat zowel cul tureel als economisch Algerije PRINS BERNHARD BESCHERMHEER VAN STICH TING RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP. Z.K.H. de Prins der Nederlan- den heeft zich bereid verklaard ver vooruit is, een groot deel der bei- beschermheerschap der stich bevolking zich er rekenschap van, Radio Nederland Wereld-" wat F rankrijk ter pacificatie van omroep te aanvaarden. Het ligt het door twisten tussen de stam I jn de bedoeling van het bestuur verscheurde land en ter ver- jvan deze stichting deze waardig heffing van de welstand heeft ge-1 - ------- presteerd. Lyautey, die nog op het ogen blik door de inheemsen als een heilige wordt vereerd, gelukte het meesterstuk, uit het land, dat hij in drie jaren durende, bloedige gevechten veroverde, een trouwe bondgenoot van Frankrijk in 2 wereldoorlogen te maken. Had den de opvolgers v&n Lyautey heid officiéél aan te bieden op dertien October aanstaande, de dag waarop tien jaar geleden de naoorlogse werelduitzendingen een aanvang namen. PRINSESSEN BEATRIX EN IRENE NAAR ZWITSERLAND. Hare Konklijke Hoogheden de zich aan diens voorbeeld en me- Prinsessen Beatrix en Irene zijn thoden gehouden, dan zou Frank-1 gisteren naar Zwitserland ver rijk op het ogenblik niet voor een trokken voor een particulier ver- Marokkaans probleem (en mis- j blijf van enige dagen in Vevey, schien zelfs wel eèn Marokkaans drama) staan. In plaats daarvan hebben kort zichtige kolonniale methoden en autoritaire willekeur tussen be schermende mogendheid en pro tectoraat een kloof teweeg ge bracht, die door de afzetting van de legitieme sultan Mohammed hen Joessef voorlopig onover brugbaar is gemaakt. De Marok kanen beschouwen deze afzetting als een schending van hun heilig ste recht, hoezeer de nieuwe resi dent-generaal Grandval, ook zijn best doet om de Marokkanen te verzoenen. waar deze week het „Fete des Vignerons" wordt gehouden. De Amerikaanse en Chinese onderhandelaars zijn gisteren te Genève voor de tweede maal bij een geweest. De vergadering duurde een uur en men komt Donderdagochtend weer bijeen. Een Chinese woordvoerder zei, dat gisteren alleen gesproken is over het eerste agendapunt, n.l. de repatriëring van burgers.. In de afgelopen drie dagen zijn boven Europa duizenden post duiven verdwenen. Postduiven- houders te Berlijn spreken van de „ergste ramp die zich tot dus ver op dit gebied heeft voorge daan". De duiven waren te Lon den en in Zwitserland losgelaten. Westberlijnse duivenhouders zijn van oordeel, dat de vogels mogelijk hun gevoel voor richting zijn kwijtgeraakt doordat zij in radar-velden terechtkwamen. In Zuid-Duitsland hébben de laatste dagen ook hevige stormen ge woed. Een vooraanstaande Russische lijkheden voor vreedzaam ge- ,iittbruik. Ik ben van mening dat onze gezamenlijke pogingen veel zullen bijdragen tot de zaak van de vrede en het beëindigen van de koude oorlog". Professor Sedof zei samenwer. king tussen Rusland en de Ver enigde Staten met betrekking tot het „satellietproject" moge lijk te achten. „Wat betreft de vorm van deze samenwerking, zullen we samen moeten praten", zo zei hij. De professor ontkende dat bij de onderzoekingen op dit gebied in Rusland gebruik wordt ge maakt van de diensten van Duit. se geleerden, die vroeger te Peenemunde het centrum van het Duitse raketonderzoek gedu rende de tweede wereldoorlog werkzaam waren. „Op dit gebied zijn in Rusland geen Duitse ge leerden werkzaam", zei hij. Professor Sedof verklaarde verder dat Rusland reeds proe ven heeft genomen met ruimte schepen, die dieren vervoerden als passagiers. Hij weigerde ech ter in bijzonderheden te treden. astrophysicus, professor Leonid Sedof, heeft Dinsdag te Kopen hagen verklaard dat Rusland mogelijk de Verenigde Staten zal verslaan in de wedstrijd om de productie van de eerste „kunst maan". Professor Sedof, voorzitter van de Russische commissie voor in terplanetaire verbindingen, ver klaarde dat de Russische „kunst, maan" waarschijnlijk veel groter zal zijn dan de Amerikaanse. Hij voegde er aan toe: „De verwe zenlijking van het Russische satellietproject wordt in de naas te toekomst verwacht, doch ik wens geen nauwkeurige data be kend te maken". Professor Sedof staat aan het hoofd van een delegatie waarne mers op het zesde congres van de internationale astronautische fe deratie, dat op het ogenblik te Kopenhagen wordt gehouden. Alvorens een kruisvuur van vragen te beantwoorden, las pro. fessor Sedof persoonlijk een ver klaring voor, waarin hij zeide dat Russische ingenieurs en geleer den zich volledig bewust zijn van de technische mogelijkheid een kunstmatige satelliet in een baan rond de aarde te brengen en hij acht het waarschijnlijk dat dit binnen twee jaar mogelijk zal zijn. De professor vervolgde: „Ik geloof dat onze gemeenschappe lijke taak ligt in het streven naar succes op astro-physisch gebied, waarbij in plaats van naar mili taire mogelijkheden van de raket moet worden gezocht naar moge. Twee aan een lijn houden: ze wastmet Omo. Nu krijgt ze haar goed zo wit als ze graag wil (eerste voordeel) en bovendien heeft ze tege lijk de vlekken er uit (tweede voordeel). Met öf het eerste öf het twee de moet ze meestal te vreden zijn, als ze een an der wasmiddel gebruikt. Hoe treffend juist is het gezegde: èn zuiver wit èn vlekkeloos, dat's Omo-schoon. Het moderne Omo kent het geheim van de z.g. dubbele waskracht. Gebruik de goede middelen en je hebt Daardoor komt het dat de talloze gebruik- geregeld zo'n dubbel succes. Moeder sters met blijde voldoening zeggen: Omo past die stelregel toe in haar huis- voor de schoonste was van mijn leven. KZ Zuid-Slavië wenst waarborgen ingeval Duitsland wordt bewa pend, ten einde te voorkomen dat dit land weer een militaire mo gendheid wordt die haar buur landen bedreigt, zo heeft Tito onlangs in een vraaggesprek met een dertigtal leerlingen van een Amerikaans „college" verklaard. Desgevraagd zei het staats, hoofd, dat de hereniging van Duitséjand niet voor altijd khn worden uitgesteld, maar dat dit „in het huidige tijdsgewricht niet te verwezenlijken is". Een neu tralisatie van Duitslalnd acjhtte Tito ook onmogelijk, aangezien een dergelijke oplossing in strijd zou zijn met „de beginselen van souvereiniteit en onafhankelijk heid". Op vragen over de handel tus sen Zuid-Slavië en het Westen en de Sowjet-Unie verklaarde de president, dat zijn land in het Oosten alleen dat kopen en ver kopen zal wat het niet in het Westen kan kopen en verkopen. De Indische autoriteiten heb ben voor een periode van drie maanden de noodtoestand in de haven van Calcutta afgekondigd naar aanleiding van een lang- zaam-aan-actie van ongeveer 7.000 van de 10.000 havenarbei ders. De betrokkenen begonnen hun on officiële actie op 24 Juli, omdat zij de veiligheid van vak bondsfunctionarissen niet vol doende gewaarborgd achtten. Het werk in de haven ligt voor de helft stil. Ook in de haven van Bombay is het vrachtvervoer vrijwel tot stilstand gekomen. Hier legden de havenarbeiders Maandag het werk neer om eisen inzake hoge re lonen en het weer in dienst nemen van 800 collega's kracht bij te zetten. v.m. n.m. Breskens 2.06 2.21 Terneuzen 2.41 2.56 Hansweert 3.21 3.36 Walsoorden 3.31 3.46 ZON MAAN op onder op onder Aug. 3 5.05 20.30 19.59 4.45 4 5.06 20.29 20.19 5.56 5 5.08 20.27 20.38 7.09 6 5.10 20.25 20.55 8.23 7 5.11 20.23 21.14 9.37 Kroonprins Rupert van Beie- Na moeilijkheden met de Gesta- ren is Dinsdag in de leeftijd van po, accepteerde kroonprins Rup- 86 jaren overleden. precht in 1941 een uitnodiging I van de Italiaanse koning om naar De kroonprins, die het hoofd Rome te komen. Enige tijd later was van het huis Wittelsbach, overleed in zijn kasteel te Leut- stetten in het Zuidelijke deel van Beieren. Prins Rupprecht, een nakomeling van het Britse huis Stuart, wordt als hoofd van het huis Wittelsbach opgevolgd door zijn oudste zoon, erfprins Al- brecht. Kroonprins Rupprecht werd op 18 mei 1869 te München gebo ren als eerste kind van de latere koning Ludwich III en prinses Maria Theresia. In de zomer van het jaar 1900 huwde hij hertogin Marie Gabriele van Beieren, die in 1912 overleed. Gedurende de eerste wereldoorlog was hij com mandant van het zesde leger en toen in Beieren de revolutie uit brak bevond hij zich te velde. Om een burgeroorlog te ver mijden, ging hij vrijwillig in bal lingschap. Na zijn terugkeer in 1921 huw de hij voor de tweede maal met prinses Antonia van Luxemburg. vestigde hij zich te Florence. De andere leden van zijn familie, met uitzondering van zijn jongste zoon Heinrich* hebben allen enige tijd in concentratiekampen door gebracht. In de herfst van 1950 keerde kroonprins Rupprecht uit zijn Italiaanse ballingschap naar Beie ren terug. Enige weken geleden werd hij plotseling ziek, doch herstelde weer. Tot enkele dagen geleden is hij nog in het openbaar gezien. Nader meldt D.P.A. dat het stoffelijk overschot van kroon prins Rupprecht Donderdag op het slot Nymphenburg zal wor den opgebaard. Zaterdag zal hij van staatswege worden begraven. Zijn stoffelijk overschot zal worden bijgezet in de Theatiner- kerk. De minister president van Beieren heeft opdracht gegeven dat Zaterdag van alle staatsge bouwen de vlaggen halfstok zul len hangen. In Nederland wordt heden de inschrijving opengesteld op een bedrag van 40 rnillioen gulden aan 3%®/o obligaties der Wereld bank. Dit is de tweede guldenssemis- sie van deze bank. De emissie in Nederland geschiedt door een consortium van 14 banken, onder leiding van de Nederlandse Han del Maatschappij. De uitgifte geschiedt a pari. De rente-betaling zal halfjaar lijks geschieden op 1 September en 1 Maart. De eerste rentebeta ling zal plaats vinden 1 Maart 1956. De obligaties zullen a pari worden afgelost in 14 gelijke ter mijnen van 2.640.000 gulden aan vangende 1 September 1961 tot en met 1974 en een laatste terug betaling van 3.040.000 zal ge schieden op 1 September 1975. Aflossing kan eventueel geschie den door inkoop beneden pari ter beurze van Amsterdam. Op of na 1 September 1961 kan tot vervroegde gehele of gedeelte lijke aflossing worden overge gaan. Voor 1 September 1966 zal aflossing geschieden tegen 101 "/o en daarna a pari. Dit is de veertiende obligatie emissie der Wereldbank in ande re valuta dan Amerikaanse dol- tie emissies der Wereldbank stijgt door de jongste emissie tot on geveer 850 rnillioen dollar, waar van 705 rnillioen dollar in Ame rikaanse dollar. Uit het zojuist verschenen prospectus van de 3% procents obligatie-emissie der Wereldbank blijkt, dat de inschrijving open staat op Woensdag 10 Augustus a.s. Stortingsdatum is Donderdag 1 September. Beursnotering zal worden aangevraagd. Het emissieprospectus bevat o.m. een overzicht van de werk zaamheden en de organisatie van de bank. Het netto provenu der lening zal gebruikt worden voor de algemene werkzaamheden van de bank en, naar de bedoe ling is, in 'het bijzonder ter finan. ciering van de aankoop van goe deren en ter betaling van dien sten in de monetaire gebieden van de leden der Europese beta- lings unie. In Frankrijk zal in 1959 de eerste met behulp van kernener gie aangedreven electrische cen- lar. Het bedrag van de hoofdsom tra]e jn gebruik wtorden geno- dezer emissies met inbegrip van i men z0 heeft een woordvoerder de huidige guldenslenmg komt van de Franse commissie voor overeen met ongeveer 168 mil- atoomenergie bekendgemaakt, hoen dollar, welk bedrag a.s p>e centrale zal een capaciteit volgt is verdeeld: hebben van 50.000 tot 60.000 kwu. 2 Guldensleningen 21 rnillioen Op grond van een plan, dat reeds dollar, 7 Zwitserse francs lenin- door de regering is goedgekeurd gen 68.8 rnillioen dollar, 3 Cana- kan deze hoeveelheid energie in dese dollarleningen 50.1 rnillioen verloop van drie tot vier jaar ver dollar en 2 sterlingleningen 28 dubbeld worden. Ook zullen er rnillioen dollar. dan meer dergelijke centmlen Het totale bedrag aan obliga- worden gebouwd. Ook Zweden heeft bij Bulga rije geprotesteerd naar aanlei ding van het neerschieten van een Israëlisch passagiersvlieg tuig bij de Bulgaars-Griekse grens, waarbij 58 personen het leven verloren. Een van de slacht offers van de voormalige Zweed se stewardess mevr. Wahlstedt, die verloofd was met de Britse gezagvoerder. Zij waren van plan in Cairo te trouwen. Bij een incident aan de grens tussen Peru en Brazilië zijn twee Brazilianen gedood door perso nen die van Peru uit de grens hadden overschreden. De Braziliaanse autoriteiten hebben via de Amazone en door de lucht versterkingen gezonden. Slachtoffers der wanordelijk heden in Marokko. Het bureau van de Franse resident-generaal te Casablanca heeft medegedeeld dat de wan ordelijkheden, welke zich sinds 14 Juli j.L in de voornaamste Marokkaanse steden hebben voorgedaan, aan zeventig perso nen het leven hebben gekost, terwijl er 259 werden gewond. Onder de om het leven geko- menen bevinden zich elf en on der de gewonden 53 Europeanen. Het was Maandag j.l. betrek kelijk rustig in Marokko Te Casablanca hebben Marok- kanse betogers een landgenoot met stenen letterlijk de oren van het hoofd gegooid. Leden van het vreemdelingenlegioen wisten de belaagde te ontzetten. Elders in de stad werd een Marokkaanse militair zwaar mis. handeld. In het gebied van Meknes werd een aantal boerderijen in brand gestoken, terwijl er ook telefoon leidingen werden vernield. Verder was het in Marokko Dinsdag rustig. Aanslagen en botsingen in Algiers. Maandag zijn in verschillende delen van Algiers aanslagen ge pleegd in de vorm van ontvoe ringen en moorden. Zes personen werden door terroristen ontvoerd en vervolgens vermoord. Het lijk is gevonden van een gendarme, die zich in de auto bevond, welke Zondag j.l. op de weg tussen Bone en Lamy door vogelvrijen is aangevallen. Hij was sindsdien vermist Te Aumale, Ain Bessem en Boeina zijn 32 personen gearres teerd. Ze worden er van beschul digd de veiligheid van de staat in gevaar te hebben gebracht. Senator McCarthy heeft presi dent Eisenhower er van beschul digd, dat hij op een conferentie van regeringsleiders te Genève „vriendschap aan tirannen en moordenaars" heeft aangeboden. In een rede in de Senaat zeide de republikeinse „communisten jager" uit Wisconsin, dat de hui dige regering „elk belangrijk punt van het buitenlandse pro gram van de democratische par tij" heeft overgenomen en dat zij het program, dat de republikein se partij op de conventie van 1952 had aanvaard, tot „een vod je papier" heeft gemaakt. De senator oefende ook felle critiek op Eisenhowers betrek kingen tot maarschalk Zjoekof, de Russische minister van De fensie. „Het argument dat wij via Zjoekof een pijpleiding naar het Kremlin hebben, is volslagen onzin. Het soort dingen dat Zjoe kof waarschijnlijk de president vertelt is het soort dingen die hij minder, niet meer moet horen". „De meeste republikeinen idjn, naar zijn mening, fn hun hart tegen de politiek van de presi- Van 24 tot 27 Augustus zal in Gent, in het Koninklijk Muziek Conservatorium, het eerste inter nationale orgelconcours van wer ken van Johan Sebastian Bach worden gehouden. Dit concours staat onder bescherming van H.M. koningin Elisabeth van België en wordt georganiseerd onder auspiciën van de provin ciale- en gemeentebesturen van Oost-Vlaanderen. Ook de Belgi sche radio-omroep verleent zijn medewerking. De belangstelling voor dit concours is groot. Belgi sche, Nederlandse, Duitse en Ita liaanse organisten hebben zich reeds laten inschrijven, andere inschrijvingen worden nog ver wacht. dent gekant. Maar zij hebben de theorie aanvaard, dat zij in 1956 niet weer aan het bewind kun nen komen, als Eisenhower niet boven aan het stembiljet staat", aldus McCarthy. Volgens hem werd de buiten landse politiek thans beheerst door twee dingen: „De demora lisatie na Genève en het verra den van China". Hij kondigde aan, dat hij een dergelijke campagne zou begin nen als de in 1950 op touw ge zette „kruistocht tegen commu nisten in de regering". Dinsdag zijn in geheel Argen tinië de artsen in staking gegaan, uit protest tegen de dood van een communistische dokter, Juan Ingalinella, die op 16 Juni in Ro- sario werd gearresteerd en tij dens zijn hechtenis overleed. Slechts noodgevallen werd hulp verleend. Van overheidswege wegrit de rivier de Parana, waarin het lijk van Ingalinella door de politie zou zijn geworpen, afgedregd. Er is gezegd, dat Ingalinella door de politie is gemarteld. Vol gens een officiële verklaring overleed hij aan een hartaanval tijdens een streng verhoor. John Foster Dulles, de Ameri kaanse minister van Buitenland se Zaken, heeft Dinsdag op zijn persconferentie een beroep ge daan op eommunistisch-China af te zien van het gebruik van geweld. Dulles zeide te hopen, van Chi na een dergelijke verzekering te krijgen. Dit zou de weg vrijma ken voor uitgebreide onderhan delingen over belangrijke, tus sen China en andere landen waaronder de Verenigde Staten hangende vraagstukken. Als de Chinezen dit echter niet wilden doen, zou daardoor bijna zeker een oorlog ontstaan waar van de omvang niet vooruit te bepalen was. De gebeurtenissen van de laat ste tijd schenen te duiden in de richting van een vreedzame Chi nese politiek en zouden het be gin kunnen aangeven van een nieuwe faze in de betrekkingen van communistisch-China met de rest van de wereld, aldus Dulles. Burgemeester La Pira van Florence, die reeds eerder van zich heeft doen spreken door zijn maatregelen ten gunste van werklozen en behoeftigén, heeft thans vijf „bijna niet in gebruik zijnde" gebouwen in zijn stad, die tot de staatsdomeinen behoren, opgevorderd voor huisvesting van behoeftige mensen, die hij gerechtelijk vonnis uit hun hui zen zijn gezet. Hij beriep zich bij maatregel op een oude maar nim mer ingetrokken wet van 1865, die de burgemeester het recht geeft in het openbaar belang tot vordering van onbewoonde ge bouwen over te gaan. Dit optre den bracht La Pira in conflict met de provinciale autoriteiten, die tenietdoening van de vorde ring hebben verkregen. La Pira heeft op zijn beurt bij de minis ter van Financiën geprotesteerd, aldus meldt „Le Monde".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1