Waarom is Genève mislukt Het incident met de Israëlische Constellation De sociale conflicten België Amsterdams student neerge stort in Oostenrijkse Alpen Na Genève West-Duitsland en het Saargebied Amerikaanse plannen voor „kunstmanen WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN in ZATERDAG 30 JULI 1955. 10e Jaargang No 3520. Eden over Genève Spionnage in China Dulles tegen officiële Atlantische Unie- conferentie Oppositieleider Frondizi voor de rechter Russische delegatie zal welkom zijn in Canada Amerikaanse vakvereni ging spreekt beschuldiging, tegen Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adree Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 18 uur. Het optimisme, waarmede Ge- land over en weer elke geheim- nève begon, is al spoedig in min-zinnigheid zouden vermijden, der veelbelovende werkelijkheid i vliegen iboven wederzijds terrein omgezet om de dag voor het ein- zouden toestaan, ja elkander zelfs de tot pessimisme om te slaan.afdrukken zouden geven van de Reeds dadelijk bij het Duitse situatie der militaire steunpun- vraagstuk bleek, dat Boelganinten. evengoed de kunst verstaat als Het merkwaardige is, dat de Molotow om zijn njet (neen) te Russen officiëel daarop niet eens doen horen. Hij deed het, tot het geantwoord hebben; zij lieten een einde toe, beminnelijker, hoffe- woordvoerder van tie delegatie lijker; hij sneed, vermoedelijk verklaren, dat zij Eisenhower's met 'opzet, het tafellaken nietvoorstel als oprecht erkenden, door. Maar tegenover het ietwat j maar niet als voldoende of vol- bewogen beroep, dat Eisenhowerledig. deed op zijn vroegere krijgsmak-1 Toen heeft men de laatste ker generaal Zjoekow, stelde hij spannende dagen doorleefd. Ach- een niet hooghartig, maar welter de schermen en in de openba zeer positief Russisch machtsge voel. Reeds in een persgesprek, aan de conferentie voorafgegaan, had hij er op gewezen, dat de Wester se bladen en Westerse staatslie den (Dulles was op dat punt on voorzichtig geweest) het niet bij het rechte eind hadden, indien zij meenden, dat Rusland uit re zittingen, die zo min als de samenkomst der ministers van Buitenlandse Zaken enig positief resultaat afwierpen. Een verkla ring die van weerskanten plooi en en schikken eiste, doet zien, dat de vier ministers van Buiten landse Zaken in October bijeen komen om het Duitse vraagstuk en veiligheidspact als één pro zwakte naar deze conferentie bleem te behandelen. ging. Waarom Rusland dan ei genlijk wel is gegaan, is niet dui delijk. Wij weten niet wat er achter de schermen verhandeld is, al heeft ook ditmaal, gelijk in Toen men heenging, was er in wezen geen zonneschijn meer. Zeker niet bij degenen, die over dreven verwachtingen van deze conferentie hadden gekoesterd. 1954 te Berlijn, het Russisch Het afscheid was hoffelijk en agentschap Tass de belofte van stilzwijgendheid verbroken. Maar een feit is het, dat de Russen zich ertoe hebben be perkt, en eigenlijk alleen bij mon de van Boelganin, om de voor stellen van het Westen af te wij zen, hun eigen voorstellen er voor in de plaats te stellen en op alle pogingen tot concessies nega tief te reageren. Dit moge nu voor de Westelijke politici het voordeel met zich brengen, dat de grote massa zal verstaan waar de vredeswil al dan niet zit de wederzijdse verhouding veran dert er niet door. PUNT 2. Toen ook de ministers van Buitenlandse Zaken geen moge lijkheid zagen om in het Duitse vraagstuk een oplossing te be reiken, ging men tot de behan deling van het z.g. Europese vei ligheidspact over. Eden zette het uiteen, maar Boelganin verwierp geallieerde garanties, die dien den om Rusland ten opzichte van agressie van Duitsland gerust te stellen. Hij zei vierkant, dat Rusland zich sterk genoeg voelde om een Duitse aanval te doorstaan; het had immers Hitler-Duitsland, het militair sterkste Duitsland, dat er ooit geweest was, ook weer staan! Het enige wat zij daarbij vergat te vermelden, gelijk Rus land pleegt te doen, is, dat de outillage uit Amerika kwam en door de Engelse vloot met levens gevaar naar Archangel werd ge bracht. De Russen wensten in tegen deel garanties tegen een gealli eerde aanval eri op Eisenhower's beroep, dat er daarvan geen spra ke kon zijn, zeide Boelganin heel nuchter en kalm: wij hebben op u, Eisenhower, vertrouwd, maar er zijn opperbevelhebbers van de NATO gekomen, die een andere toon hebben doen horen. Men moet het als een verzuim van Eisenhower beschouwen, dat hij toen niet de gelegenheid heeft gebruikt om de Russen er op te wijzen, dat in een democratisch samenstel als de NATO vormt, niet de opperbevelhebber van de NATO beslist, tenzij bij Russi sche agressie, maar de parlemen ten in Washington, Londen, Pa rijs en elders. Hij had ook o.i. zijn opvolgers Ridgway en Gruenter moeten verdedigen. PUNT 3. De ontwapening volgde, toen de veiligheid niets opleverde. En hier kwam de sensatie van de conferentie toen Eisenhower op eigen initiatief, natuurlijk niet zonder er tevoren Faure en Eden in gekend te hebben, als voorlo per op de ontwapening voorstel de, dat althans Amerika en Rus- zelfs een weinig hartelijk. Het positief resultaat moet men dus niet geheel terzijde stellen, want er is tussen de vier regerings chefs een persoonlijke stemming gekomen, die op de ministers moet terugslaan en hopelijk ontspanning met zich zal bren gen. De vraag is slechts tot hoe lang. De vraag is ook: wat zal er op Genève volgen? De verzekerin gen die men aan het einde elkan der gegeven heeft, zeggen in dat opzicht weinig. Het is een eerlij ke poging geweest en men heeft van Westelijke zijde te veel na druk gelegd op het vertrouwen dat men in de eerlijkheid van Boelganin en zelfs van Molotow had om daarop nu ineens geheel terug te komen. Het zal merk waardig zijn om later te verne men, wat er in wezen is geschied. Van een nieuw Yalta waar Rus land beloofde en zijn beloften niet hield, is in elk geval geen sprake Zelfs Adenauer is tevreden en gaat naar Moskou. Er is te Genève ongetwijfeld gesproken over China en over het Aziatische vraagstuk. Neh- roe, die toch moest weten, dat men hem in Washington niet hoog in vertrouwen aanslaat, had beter gedaan niet in het openbaar deelneming van China aan een nieuwe conferentie over Azië te bepleiten. Dit te minder, omdat het op de dag der schande, gelijk men in Saigon en verder Zuid-Vietnam het accoord van Genève van het vorig jaar over Indo-China noemt, slecht is toe gegaan in de Zuidvietnamese hoofdstad. Er 'is grote schade aangericht en de Amerikaanse en Franse vertegenwoordigers heb ben premier Diem al op de gevol gen moeten wijzen. Op datzelfde ogenblik werd foe kend, dat Noord-Vietnam, welks leider Ho Tsji Minh de relaties met China en Rusland heeft ver sterkt, 400 millioen roebel ont vangt. En Frankrijk heeft het in de afgelopen week buitengewoon moeilijk gehad in Noord-Afrika, waar nu in Casablanca en Mara- kesj de Europese kolonisten zijn opgetreden tegen de Marokkanen op grond van de missie die Grandval uitoefent ter bevredi ging van de Marokkanen. Hij heeft zijn intrede in zijn gouver neur-generaalschap met scherpe maatregelen moeten beginnen. PELLA, PICCIONI EN PERON. Het nieuwe Italiaanse ministe rie onder leiding van Segni heeft, zij het ook met enige moeite, het votum van vertrouwen van het parlement ontvangen. Maar al is Segni erin geslaagd de z.g. kleine partijen van links, met uitsluiting van de republikeinen, in de coali tie samen te houden, de toestand van het kabinet blijft wankel zo lang in de Democrazia Chrisma een belangrijke groep onder lei ding van Pella is, die in zekere zin de regering de voet dwars zet. Binnenkort zal bovendien het proces tegen Piccioni, de zoon van de voormalige minister onder de Gasperi een aanvang nemen, dat betrekking heeft op de schan dalen in de samenleving te Rome. In Argentinië draait alles om de vraag: treedt Peron af of is hij reeds afgetreden? Men ging zo ver, dat men een nieuwe op stand van de marine mededeelde, die echter nog niet blijkt te zijn uitgebarsten. Reaeringsmedede lingen uit Buenos' Aires zeiden, dat de vloot slechts manoeuvres ondernam. Men zal ook hier die nen af te wachten wat de tijd brengt, maar een feit is het wel, dat Peron in zijn felle strijd te gen de kerk geleid werd door slechte adviseurs, zijn inmiddels afgetreden minister van Binnen landse Zaken in de eerste plaats en dat geheel zijn gezag op wan kelen staat. VAN DER MANDERE. PUNT NUL... Nehroe, de afwezige, heeft in tegenstelling met Adenauer, zijn imond weer niet kunnen houden. Minister-president Van Acker heeft besprekingen gevoerd met een delegatie van het verbond der Belgische nijverheid. Men mag aannemen, dat dit onder houd verband houdt met de so ciale conflicten van het ogen blik en dat in bijzonder de mo gelijkheid van verkorting van de arbeidsduur en verhoging der loonminima is besproken. De gemengde mijncommissie heeft aan een subcommissie op gedragen, zo snel mogelijk en in elk geval vóór 1 October rapport uit te brengen over de voor waarden, waaronder in de mij nen de vijfdagenweek zou kun nen worden ingevoerd. De fac tor der rentabiliteit speelt hier bij uiteraard een grote rol. Vrijdagochtend heeft een red dingsploeg in de Zuid-Oosten rijkse provincie Karinthië (nabij de Italiaanse grens) op de Rauch- kofel berg nabij Lienz de 19-ja- rige student Wilhelmus M. J. Godding uit Amsterdam aange troffen, nadat deze daar de ge hele nacht hulpeloos en gewond gelegen had. De jongeman, die deel uit maakt van een groep van Am sterdamse studenten, was de vo rige avond de afdaling van deze berg naar Lienz langs een an dere route begonnen, dan zijn vrienden. Daarbij stortte hij van een 3 meter hoge rots naar be neden en bleef de gehele nacht in de storm en de regen gewond liggen. Vrijdagochtend heeft de red dingsploeg hem naar de vallei van het Puster dal gebracht. Medegedeeld wordt, dat zijn toestand niet zorgwekkend is. Godding was met een groepje andere studenten op uitnodiging van de bekende Belgische „spek pater" Wehrenfried van Straa- ten naar Karinthië gereisd om daar mede te werken aan diens reeds jaren oude liefdadigheids actie. Pater Van Straaten begon in 1945 gelden daartoe in te za melen en trekt thans werk krachten aan, die zich vrijwillig beschikbaar stellen om deel te nemen aan het bouwen van spe ciale vacantiehuizen. De Rauchkofel berg ligt ten Z. van het plaatsje Lienz en is 1911 meter hoog. De berg behoort tot de Lienzer Dolomieten en heeft vrij grillige vormen. Intussen duurt de staking der Rooms-Katholieke mijnwerkers in Belgisch-Limburg en hier en daar in Wallonië voort. Trams en autobussen die werk willigen vervoeren, worden thans door de zeer versterkte rijkspo litie begeleid, wegens de vele in cidenten die zich bij dat vervoer hadden voorgedaan. Op enkele plaatsen waren bomen omge hakt en over de weg gelegd. Krachtens het voor de Lim burgse mijnstreek afgekondigde verbod van betogingen, vergade ringen en samenscholingen heeft de rijkspolitie herhaaldelijk de voor de mijnen samengestroom de menigte verspreid. Vrijdagochtend heeft het groot ste deel van het Limburgse tram- en buspersoneel het werk neer gelegd. In de Gentse metaalindustrie staken reeds enige tijd ongeveer 2000 leden van het R.K. vakver bond, dat voorts tegen 4 Augus tus een staking voor het Gentse tramnet heeft aangekondigd. De rechtse republikeinse sena tor William Knowland heeft Don derdag in de senaat gesproken over de „gevaren", die het toe nemen van de geestdriftige Ame rikaanse reactie op de vriend schappelijke houding der Russen te Genève met zich meebrengt. De golf van enthousiasme in de V. S. voor een poging om „in de geest van Genève" een nieuwe verhouding tot de communisti sche mogendheden tot stand te brengen, wordt verbazingwek kend groot. President Eisenho wer heeft door zijn gezag vrijwel alleen een revolutie in de hou ding van het Amerikaanse volk ten opzichte van de Sowjet-rege- rlng teweeggebracht. De Engelsen hebben Donder dagavond voor het eerst sedert het einde van de tweede wereld oorlog de stem van een vooraan staande commentator van radio- Moskou over de B.B.C. beluis terd. De Sowjetregering had een uitnodiging van de B.B.C. om een vooraanstaande commentator te laten spreken in een programma getiteld „na Genève", aangeno men. De Russische spreker Nicolai Dobrof, zei onder meer, dat „de koude oorlog ter zijde is gescho ven" in Genève. ,;De geschiede nis zal Genève beschouwen als een belangrijke mijlpaal op de weg van de vermindering der in ternationale spanning", aldus Dobrof, wiens toespraak eerder op de dag in Moskou op een band was opgenomen. Volgens een door radio-Mos kou aangehaald bericht uit Har bin (Mandsjoerije), is onlangs een Chinese spionnage-organisa- tie ontdekt waarvan de leden spoedig terecht zullen staan. De groep gaf militaire en economi sche gegevens door aan For mosa. Minister Dulles heeft zich uit gesproken tegen een actie in het Amerikaanse congres voor het bijeenroepen van een conferen tie ter oprichting van een Atlan tische Unie. In een brief aan de senaats commissie voor de buitenlandse betrekkingen, die een ontwerp resolutie van senator Estes Ke- fauver en anderen behandelt waarin president Eisenhower wordt uitgenodigd een dergelijke conferentie te beleggen, zegt de minister het beter te achten, dat de bijeenkomst onder minder of ficiële auspiciën wordt gehouden. Indien Eisenhower de uitnodigin gen zou versturen, zou dit inhou den dat hij de oprichting van een Atlantische Unie wenselijk achtte, aldus Dulles. Volgens het plan van Kefauver zouden de Navo-landen moeten worden uitgenodigd om de mo gelijkheid van de vorming van „een verdedigings-, economische- en politieke unie" te onderzoe ken. De Britse eerste-minister, Eden, heeft Donderdag in een toespraak voor de Britse televisie gezegd, dat achter de vorderingen op de Geneefse conferentie van rege ringsleiders het gevaar van de waterstofbom stond. Premier Eden sprak over de ontwikkeling van de Navo in het Westen en de Sowjet-Unie en haar bondgenoten in het Oosten. Over beide groepen hing de drei ging van de waterstofbom. Maar deze dreiging was „over het ge heel niet slecht", aldus de pre mier. Volgens een te Praag ontvan gen telefonische mededeling van de Israëlische diplomatieke mis sie te Sofia zijn de stoffelijke resten van sommige der inzitten den van het door Bulgaars lucht doelgeschut neergeschoten' Isra ëlische lijntoestel zo verminkt, dat zij mogelijk nooit geïdentifi ceerd zullen kunnen worden. Vele papieren, zoals paspoorten, zijn eveneens verkoold. Het opsporen der verongelukten is moeilijk, daar de wrakstukken over een groot gebied verspreid liggen. De Israëlische commissie van onderzoek bevindt zich volgens Vermelde inlichting nog steeds aan de grens, wachtende op ver gunning om' in Bulgarije te ko men. Enige doden zijn reeds] paar Sofia overgebracht. De Bulgaarse ministeriële commissie van on derzoek bevond zich Vrijdagoch tend nog steeds in Sofia. A.N.P.: De directeur van de luchtvaartmaatschappij „El Al' heeft op een persconferentie ver- klaard, dat het niet-toelaten van de Israëlische commissie van onderzoek tot de plaats waar de wrakstukken liggen zekerlijk niet het achterhalen van de bij zonderheden van de ramp bevor dert. Het toelaten van een der gelijke commissie is een gang bare procedure bij de internatio nale luchtvaart. De maatschappij zou alles in het werk stellen, om de stoffelij ke resten op de door de familie gewenste plaats te ibrengen. Op de vraag of het vliegtuig van de koers was afgeweken ant woordde de directeur, dat dit slechts door de commissie van onderzoek uit te maken was. De route wordt gebruikt door de lijntoestellen die tussen Wenen en Instanbul vliegen en wel sinds 1954. Het zicht was helder, zodat het vliegtuig gemakkelijk te identi ficeren was, aldus de directeur. De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten heeft op de goede staat van dienst van de maatschappij gewezen; in zes jaar zijn vijfduizend vluchten over millioenen mijlen gemaakt 'zonder een enkel fataal ongeluk voor een passagier. Het kantoor van de maatschap pij „El Al" te Wenen, heeft Vrij dag in een communiqué gezegd, dat de Bulgaarse lezing van het uit de koers geraakt zijn van het neergeschoten Israëlische vlieg tuig niet klopt met de per radio opgegeven positie van het toestel en met de rapporten van de gronddiensten. De zaak zou ge regeld kunnen worden in over eenstemming met het internatio naal gebruik door de Israëlische commissie van onderzoek, be staande uit deskundigen, toe te laten tot de plaats van de ramp. Het feit, dat Bulgarije dit ele mentaire recht niet te rechtertijd heeft toegekend, spreekt voor zichzelf, aldus het communiqué. De toestemming, die niet-deskun- dige vertegenwoordigers van het Israëlische consulaat in Bulgarije hebben g|ekregen om zich ter plaatse op de hoogte te stellen, wordt in het communiqué voor wat de technische kant van de zaak betreft van geen 'belang ge acht. Een Oostenrijkse employé van de Bulgaarse legatie te Wenen heeft meegedeeld, talrijke dreig brieven en telefoontjes ontvan gen te hebben. De legatie heeft om extra politiebescherming ver zocht. De Bulgaarse regering hedf-t aangeboden, een deel van de schade te vergoeden, ontstaan door het neerschieten van het Israëlische vliegtuig, aldus heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekend ge maakt. Het aanbod was vervat een nota aan de Israëlische zoek die zich thans aan de Grieks-Bulgaarse grens bevindt, toestemming gegeven Bulgarije binnen ta komen om een onder zoek in te stellen naar het vlieg tuig. Zij zullen vandaag de grens mogen overschrijden. De commissie bestaat uit zes leden. zaakgelastigde in Sofia. De Bulgaarse autoriteiten zeg gen daarin, dat Bulgarije bereid is de schade voor z'n rekening te nemen, nadat deze behoorlijk is vastgesteld. Verder wordt het ongeluk „betreurenswaardig" genoemd. De Bulgaarse commissie van onderzoek had een deel van het vliegtuigwrak in een rivier bij Petritsj aangetroffen. De commis sie was Donderdagavond naar Sofia teruggekeerd. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft mee gedeeld dat dr Heinrich Karplus, hoofd van het pathologische in stituut der Israëlische regering, voorbereidingen treft om naar Sofia te reizen teneinde de slacht offers van de ramp te identifi ceren. De Zuidafrikaanse luchtvaart maatschappij hèeft een Constel lation ter beschikking gesteld van de Israëlische maatschappij „El Al", om haar in staat te stel len alle diensten te blijven onder houden. De Israëlische commissie van onderzoek heeft Donderdagavond om zeven uur aan de Grieks-Bul gaarse grens getracht toestem ming te krijgen Bulgarije binnen te komen om een onderzoek in te stellen, op de plaats waar door de Bulgaarse luchtafweerkanon- nen getroffen Israëlische „Con stellation" is neergestort. De be velvoerende officier van de grenswacht zeide tot de com missieleden, dat hij Vrijdagoch tend zou mededelen of de com missie het land mag binnen komen. De directeur van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al, Arieh Pincus, heeft Donderdag avond op een persconferentie te Tel Aviv medegedeeld, dat Bul- garije's medewerking wordt ge vraagd bij het overbrengen van de lijken van de slachtoffers naar de plaats die door hun nabe staanden wordt aangewezen. De Bulgaarse regering heeft Vrijdagavond drie leden van de Israëlische commissie van onder- De leider van de Argentijnse radicale partij, Frondizi, is Don derdag voor de rechter gedaagd naar aanleiding van opmerkingen over de rechterlijke macht onder het Peronistische bewind in zijn radiotoespraak van Woensdag, de eerste radiorede van een lid van de oppositie sedert 1946. Na een half uur mocht Fron dizi naar huis terugkeren. De ra dicale leider had gezegd: „Wan neer de justitie het werktuig van de heersende partij wordt, blijft zij niet langer de beschermster van de wet en de gelijkheid. Het - land heeft rechters zonder poli tieke banden nodig, die de rech ten van alle inwoners zullen waarborgen." De Canadese eerste-minister Louis St. Laurent, heeft Donder dag op een persconferentie te Ottawa verklaard gaarne een Sowjet-delegatie in zijn land te willen ontvangen als gast van de regering. Canada zal echter niet als eer ste Noordamerikaanse staat de Russische eerste-minister, maar schalk Boelganin, uitnodigen. Het acht het beter, dat deze stap door de Ver. Staten wordt ge daan, aldus premier St. Laurent. De „Internationale Mine, Mill and Smelter Workers Union", een Amerikaanse vakvereniging, heeft de Donderdag officieel door de procureur-generaal ingedien de beschuldiging tegengesproken dat zij door de communisten zou worden beheerst. Naar schatting telt de vakver eniging 60 tot 80.000 leden, van wie er velen in Canada zouden werken in de mijnbouw en bij de winning van mineralen als uranium, mangaan en bauxiet. De vakvereniging is in 1950 uit de vakbond C.I.O. gestoten, omdat zij communistisch georiën teerd zou zijn. Volgens het Saarlandse (pro- Duitse) blad „Neueste Nachrich- ten" heeft West-Duitsland bij de Westeuropese Unie geklaagd over de wettelijke bepalingen aan gaande de volksstemming, die 23 October in Saarland wordt ge houden over al of niet aanvaar ding van het statuut, dat Saar land zelfbestuur binnen de West europese Unie geeft. Het blad schrijft, dat naar Westduits in zicht de bedoelde bepalingen de tt President Eisenhower heeft Vrijdag plannen goedgekeurd voor de vervaardiging en het af schieten van kleine onbemande „kunstmanen". Dit werd op een druk bezochte persconferentie namens de presi dent door perschef Hagerty mee gedeeld. In Maart van dit jaar was de „Amerikaanse raketvereniging" tot de slotsom gekomen, dat een kunstmatige onbemande ruimte satelliet technisch mogelijk" was en zij verzocht het „nationale ge nootschap van wetenschappen" de practische waarde van het af schieten van dergelijke satellie ten in de ruimte te bestuderen. Deskundigen van dit genoot schap schatten, dat een „klein voorwerp", misschien een bol van ongeveer 2.5 m middellijn, met een snelheid van omstreeks acht km per seconde tot een hoogte van 300 tot 500 »km kan worden geschoten, waar 't met 'n snel heid van ongeveer 28.000 km per uur gedurende enige dagen of weken om de aarde zou blijven draaien om daarna uiteen te val len. Volgens de huidige denkbeel den zullen echter „kunstmanen" ter grootte van een basketbal worden afgeschoten. Deskundi gen weten nog niet van welk ma teriaal zij zullen worden ge maakt. Het lanceren van de satellieten zal de Amerikaanse bijdrage vor men tot het komende internatio nale geophysische jaar. Men hoopt de satellieten tussen Juli 1957 en December 1958 te kun nen afschieten De gegevens die het experiment zal opleveren, zullen aan geleerden van alle lan den, waaronder de Sowjet-Unie, ter beschikking worden gesteld. COMMENTAAR VAN PROF. MINNAERT. In een onderhoud, dat een A.N.P.-redacteur met prof. dr M. G. J. Minnaert, hoogleraar in de sterrenkunde aan de rijksuniver siteit te Utrecht, had naar aanlei ding van de verklaring van presi dent Eisenhower zeide prof. Min naert, dat dit plan al zeer dik wijls is voorgesteld, zowel in de Oostelijke als in de Westelijke landen. In beginsel is het stellig mogelijk, maar de te overwinnen technische moeilijkheden zullen nog buitengewoon groot zijn, vooral indien men waarnemers op de satelliet wil plaatsen. De mensheid, aldus prof. Minnaert, heeft al te lang haar techniek ge bruikt voor de oorlog. Wanneer men de weg van de vrede inslaat, komen dergelijke ondernemingen autoriteiten van Saarland „het recht geven zeer diepgaand in te grijpen in het vrije verloop van het politieke en openbare leven". De commissie van de W.E.U. te Saarbruecken, die de wetgeven de bepalingen onlangs heeft goedgekeurd, wilde het bericht bevestigen noch ontkennen. Een regeringswoordvoerder te Bonn zei dat „een dergelijk memoran dum" wel is verzonden, maar hij wilde over de inhoud niets zeg gen. binnen het bereik van de moge lijkheden. Waarnemingen op een kunstmatige satelliet zouden vol gens deze Utrechtse hoogleraar van bijzonder grote betekenis zijn voor de sterrenkunde, omdat men daar het heelal zou kunnen waarnemen zonder gestoord te worden door de lucht die 't werk van de astronoom zo dikwijls ver hindert. Als enkele bijzonder be langrijke problemen, die daar be studeerd zouden kunnen worden op het gebied van de astrophysi- ca, noemde prof. Minnaert de co rona der zon. de interplanetaire stofwolk, het voorkomen van zuurstof en waterdamp op de pla neten, de straling van de zon en van de sterren in het verre ultra violet, in het verre infrarood en in het gebied der lange radiogol ven, alsmede de kosmische stra ling. Het scheppen van 'n kunst matige satelliet zou een belang rijke voorbereiding zijn om het zenden van een vuurpijl naar de maan mogelijk te maken. Prof. Minnaert sprak in dit onderhoud de hoop uit dat dit grootse expe riment op zuiver wetenschappe lijke wijze zal worden opgezet en zonder zucht naar sensatie. Dan kan men volgens de hoogleraar er zeker van zijn, dat de resulta ten de mensheid ruim tep goede zullen komen. H K -tVi medegedeeld door het KJN.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdagoch tend tot Zaterdagavond. Noordwestelijke wind. Veranderlijke bewolking met opklaringen en vrijwel overal droog weer. Dezelfde temperatu ren als gisteren of iets hogere. ZONDAG 31 JULI. v.m. 11.25 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 0.40 0.50 nan. 11.51 12.26 1.06 1,16 MAANDAG 1 AUGUSTUS. v.m. n.m. Breskens 0.13 12.33 Terneuzen Q,48t 1.08 Hahsweert 128 1.48 Walsoorden 1.38'. 1.58 n anailoü'sf!' iuii I «NU ZON i nstï'. tofl MAAN op Juli 31 5.00 Aug. 1 5.02 2 5.03 3 5.05 op onder .brtBs 20.36 18.32 20.34 19.07 20.32 19.36 20.30 19.59 onder 1.32 2.31 3.36 4.45 J33SB?

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1