Het incident met het Israëlische vliegtuig Toespraak van leider der radicale oppositie voor de Argentijnse radio Manchester Guardian over de Indonesische kabinetscrisis Commentaren op het neerschieten van het Israëlisch vliegtuig Militaire vrachtauto te water De verkiezingen op Malakka Duitsers willen «Koffiebezoek» doen ophouden Zuidafrikaanse regering geeft entstof tegen kinderverlamming vrij De Amerikaans-Russische betrekkingen WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANM! VRIJDAG 29 JULI 1955. 10e Jaargang No 3519. Alle inzittenden omgekomen Premier Faure over de topconferentie Meany wijst uitnodig:ng voor bezoek aan Rusland af Matroos sloeg admiraal de pet af Geallieerde troepen worden teruggetrokken 36 schoolmeisjes in Japan verdronken Prinses Beatrix bezocht openluchtspel te Diepenheim Portugal en India Weer prijsbeheersing in Australische staten Eén dode en acht gewonden Verhoging deviezentoe- wijzing voor touristen in de O.E.E.S. landen De verzorging der Ambonezen Zeepost Samenscholingsverbod in het ^pmpense mijrigebied Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ft, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, at: Adre* Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags It uur. Alle inzittenden van het neer gestorte Israëlische vliegtuig, bij de Bulgaarse grens, zijn omgeko men, zo heeft een functionaris van de Britse legatie te Sofia te lefonisch medegedeeld. Het betreft hier 50 passagiers en zeven bemanningsleden. Van het ongeluk werd Donderdag geen melding gemaakt in de Bul gaarse pers. Volgens Radio-Sofia hebben de Bulgaarse autoriteiten toegege ven, dat het vliegtuig door Bul gaars luchtdoelgeschut neerge schoten is. De regering, aldus 't desbetreffende bericht, betreurt het voorgevallene zeer en heeft een commissie van onderzoek aangewezen. Volgens een gezamenlijk com muniqué van de Israëlische luchtlijn en het Israëlische minis terie van Vervoer, dat te Wenen De Franse premier, Edgar Faure, heeft Woensdag op een bijeenkomst van de «commissie voor buitenlandse aangelegen heden van de Franse nationale vergadering verklaard, dat de recente topconferentie te Genève „geen succes en geen misluk king" is geworden. „Een succes zou een nederlaag van één van de twee kampen of de opoffering van een derde par tij hebben ingehouden", zo zei hij. George Meany, voorzitter van het Amerikaanse vakverbond A F. L., heeft een uitnodiging voor een bezoek aan de Sowjet-Unie van de hand gewezen. Meany heeft geantwoord, dat hij een reis naar Moskou zou willen overwegen zodra de mo gelijkheid bestaat, dat er in Rus land vrije vakverenigingen zijn. Een 19-jarige matroos is uit de dienst bij de Britse marine ontslagen en tot twee jaar ge vangenisstraf veroordeeld, om dat hij een admiraal had aange- vallen en diens pet had afgesla gen. De matroos was volgens het getuigenis op het dek van een oorlogsschip op vice-adrm- raal Eaton toe komen lopen, had hem gestompt, daarbij zijn pet afgegooid en in het gezicht ge slagen. Een verdediger van ma troos Mcniven Mcsporran, een Schot, voerde oververmoeidheid door wachtlopen en de hitte als verklarende omstandigheden aan. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Woensdag meegedeeld, dat de geallieerde strijdkrachten in Oostenrijk, met inbegrip van ongeveer 5000 man Amerikaanse troepen, in over eenstemming met het nieuwe Oostenrijkse vredesverdrag, wor den teruggetrokken. Een deel van de Amerikaanse troepen in Oostenrijk zal worden overgeplaatst naar Italië, ter ver sterking van de strijdkrachten van de NAVO. Met de Italiaan se regering is hierover reeds overeenstemming bereikt, aldus de mededeling. BRANDBOMMEN IN GEBOUW VAN ARGENTIJNSE STUDENTENFEDERATIE. Een motorrijder heeft Woens dag twee brandbommen gewor pen in het hoofdkwartier van de studentenfederatie te Cordoba. Het vuur kon worden geblust. Bij een zwemles in zee in de buurt van Tokio zijn 36 meisjes, leerlingen van 'n Tokiose school, verdronken. Veertien andere, die ook in moeilijkheden kwamen, konden worden gered. Zij waren minder dan tien meter uit de kust, toen zij plot seling in diep water kwamen en werden meegezogen. AARDSCHOKKEN IN JAPAN. In het gebied van Tokoesjima op het eiland Sjikkokie is Woens dag één persoon gedood door val lend gesteente tengevolge van een aardschok die het westelijke deel van de Japanse Archipel trof. Vijf personen liepen ver wondingen op. is uitgegeven, hebben Griekse grenswachters gezien, dat vier schoten op het vliegtuig werden gelost, waarna een kleine brand werd waargenomen. Het vlieg tuig maakte zich gereed om op Bulgaars grondgebied te landen, doch er volgde een ontploffing en het toestel stortte in vlammen neer bij Patritzia, op ongeveer 10 km binnen Bulgaars gebied. Kort daarop kon men zien, dat een auto zich naar het wrak begaf. In het desbetreffende Bulgaar se bericht wordt nog gezegd, dat het vliegtuig zich buiten zijn koers bevond. Men schoot op het toestel en „het stortte neer en werd vernietigd. Allen aan boord werden gedood". In het Bulgaarse communiqué worden enige plaatsen op Bul gaars gebied genoemd, die het vliegtuig heeft overvlogen. Het kwam tenslotte neer ten Zuiden van Petritsj. De luchtverdediging was niet in staat het vliegtuig te identi ficeren. Het vuur werd na waar schuwingen geopend. Volgens Griekse arbeiders had zich een klein gevechtsvliegtuig achter de Israëlische Constella tion bevonden. Grenswachten konden door verrekijkers reddingspogingen gadeslaan. Het vliegtuig brak in tweeën, toen het op de grond kwam. Naar in Londen verluidt heb ben de Bulgaren visa geweigerd aan twee leden van een groep van zes Israëlische functionaris sen, die een onderzoek wil in stellen. Het voorval is ter sprake ge komen in het Britse Lagerhuis. Onderminister voor buitenlandse zaken Robert Turton zei zich geen toestand te kunnen voor stellen, waarin een burgervlieg tuig op een niet-militaire vlucht met recht neergeschoten wordt. Morrison, plaatsvervangend leider van de oppositie, noemde het incident een „brute zaak". Onder de passagiers bevonden zich 12 Amerikanen, 11 Is raëliërs, 6 Fransen, 5 Sowjet- Russen. 4 Zuid-Afrikanen, 1 Pool, 3 Britten, 3 Canadezen, 3 Duit sers, 1 Oostenrijker en een vrouw die of Zweeds of Brits was en een staatloze. De piloot was een Brit. De Bulgaarse legatie in Tel Aviv wordt door een sterke po litiebewaking beschermd. Prinses Beatrix, die op 't ogen blik op kasteel Warmelo logeert bij haar grootmoeder Prinses Armgard, heeft Woensdagavond te Diepenheim het openluchtspel bezocht, dat daar wordt opge voerd ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan van Diepen heim. De prinses werd verwel komd door de iburgemeester, de heer H. A. te Riet. De jongste medespeelster uit het stuk bood Prinses Beatrix bloemen aan. Na afloop van het spel onderhield de prinses zich enige tijd met de schrijver-regisseur dr. J. van der Bij-1 uit Renkum. Voor de eerste maal sedert pre sident Peron aan de macht kwam, in 1946, heeft een anti- Peronist de bevolking via de ra dio mogen toespreken, om het standpunt van zijn partij met be trekking tot de oproep van de president tot een politieke wa penstilstand, uitéén te zetten. De voorzitter van het nationale comité van de radicale partij, Arturo Frondizi, verklaarde in Portugal heeft Brazilië ver zocht zijn diplomatieke belangen in India te willen behartigen na 8 Augustus, de datum waarop de Portugese legatie in Nieuw Delhi op verzoek van de Indische rege ring wordt gesloten. De „Manchester Guardian" schrijft, dat de val van het Indo nesische kabinet bijna onopge merkt is voorbijgegaan. Doch de jonge republiek gaat beslis sende dagen tegemoet. Het oude kabinet werd uitgeschakeld door de vastbesloten houding van het leger. Het geschil was echter slechts een symptoom. In de regering, die doortrokken was van extreme invloeden,- zowel nationalistische als communis tische, zaten weinig competente mensen. De houding van de legerleiding in haar verzet tegen de regering móge onconstitutio neel hebben geschenen; doch men moet daarbij in aanmerking nemen, dat er nog geen door de bevolking goedgekeurde consti De Israëlische ambassadeur in de V. S., Abba Eban, heeft Don derdag naar aanleiding van het neerschieten van het Israëlische passagiersvliegtuig door Bul gaars afweergeschut een onder houd gehad met de Amerikaan se onderminister van Buitenland se Zaken belast met zaken be treffende het Midden-Oosten, George Allen, aan wie hij ver slag uitbracht over het incident. Volgens gewoonlijk welinge lichte Amerikaanse kringen zul len de V. S., waarschijnlijk door bemiddeling van Groot-Brittan- nië, bij de Bulgaarse regering naar aanleiding van het gebeur de protesteren aangezien twaalf Amerikanen of vreemdelingen, die in de V. S. wonen, bij het in cident om het leven zijn ge komen. Van officiële zijde te Washing ton is evenwel bekendgemaakt, dat aan Zwitserland, dat de Amerikaanse belangen te Sofia behartigt, zal worden gevraagd het protest te overhandigen. Een woordvoerder van het State Department deelde mee dat dit zal geschieden, zodra alle gegevens over het gebeurde zijn ontvangen. Hij voegde hieraan toe: „Wij zijn verontwaardigd over het neerschieten van dit passagiersvliegtuig, ook al zou het misschien enige mijlen uit zijn koers zijn geraakt. Het is een herhaling van incidenten, waarvan wij oprecht hadden ge hoopt dat zij zich niet meer zou den voordoen". Een Israëlische commissie, die op de plaats van het ongeluk een onderzoek wilde instellen, heeft van de Bulgaarse regering geen toestemming gekregen om via Griekenland het land binnen te komen. Het desbetreffende verzoek was vervat in een nota aan het Bulgaarse gezantschap te Tel Aviv. In deze nota gaf de Is raëlische regering uiting aan haar „verbazing" over de hou ding van de Bulgaarse autoritei ten, die „op betreurenswaardige wijze" hadden verzuimd om de bijzonderheden over de ramp aan de Israëlische vertegenwoordiger te Sofia mee te delen. De Bulgaarse regering had verklaard, dat het toestel boven Bulgaars gebied vloog, toen het door luchtafweervuur in de staart werd getroffen en neer stortte. De stoffelijke resten van de slachtoffers werden door bemid deling van een Israëlische zaak gelastigde naar Sofia vervoerd. Deze zaakgelastigde had pas 24 uur na het ongeluk toestemming gekregen om naar de plaats van het ongeluk te gaan. tutie of een gekozen parlement in Indonesië is. De inflatoire druk in Austra lië veroorzaakt dermate scherpe prijsstijgingen, dat de regeringen van sommige staten zich genood zaakt zien weer prijsbeheersing in te voeren. In Zuid-Australië is met ingang van Donderdag prijsbeheersing ingesteld voor een groot aantal goederen. In Nieuw-Zuid-Wales zal prijsbe heersing voor de goederen, welke van invloed zijn op het peil van de kosten van levensonderhoud, worden ingevoerd, zodra het be nodigde ambtelijke apparaat be schikbaar is. Tasmanland over weegt binnenkort weer prijsbe heersing voor levensmiddelen en kleding in te stellen. In Victoria heeft de regering een beroep ge daan op de fabrikanten en klein handelaars alles in het werk te stellen om een verdere stijging der prijzen te verhinderen. In Queensland bestaat nog steeds prijsbeheersing. Eén van de oogmerken van het leger in zijn huidige positie schijnt te zijn, te verzekeren, dat de algemene verkiezingen onder eerlijke omstandigheden zullen worden gehouden. Er waren vele bewijzen, dat de oude rege ring deze „optuigde" door poli tieke benoemingen bij leger en bestuur. Het verzoek om een presidentieel kabinet, waarin alle standpunten vertegenwoor digd zijn, komt ook voort uit de wens aan de zijde der leger- autoriteiten, dat er voor de ver kiezingen een eind aan dergelijk geknoei wordt gemaakt. Zij schijnen de steun van de Masjoe- mi en de socialisten te hebben, twee van de gezondste politieke machten in het land. In 1952 bleek het Indonesische leger verdeeld te zijn in extreme en meer constructieve elementen. Het is een goed teken, dat de kloof thans gedicht schijnt te zijn ten gunste van de gematig den, die in toenemende mate een doelbewuste rol in de aange legenheden van het land spelen, aldus de „Manchester Guardian". Een militaire vrachtauto, waar in zich zeven militairen bevon den is Donderdagmorgen door onbekende oorzaak van de weg LekkumDokkum in de er langs lopende vaart gereden. Daarbij is de 19-jarige soldaat M. M. uit Menaldum vermoedelijk door verdrinking om het leven geko men. Een andere liep een been breuk op. Ooggetuigen zagen de auto met een kalm gangetje over De verenigde Maleise nationale partij, onder leiding van Teng- hoe Abdoel Rahman, een Malei- se prins, is verzekerd van de overwinning bij de eerste verkie zingen in de federatie, welke Woensdag zijn gehouden. ■De partij, een alliantie van Ma leise, Chinese en Indische orga nisaties, die wil dat Malakka in 1959 onafhankelijk is, heeft reeds 21 zetels veroverd, tegenover de andere partijen geen enkele. 52 van de 98 leden van de wetge vende raad worden gekozen. De overige worden benoemd. Het kan twee dagen duren, voordat de volledige uitslag be kend is. Toen de uitslag van 33 distric ten bekend was, had de verenig de nationale partij 32 zetels ver worven en de pan-Islamietische partij één. Na de verkiezingen op Malakka. De verenigde Maleise nationale partij heeft bekendgemaakt, dat zij onmiddellijk zal aandringen op het verlenen van onafhanke lijkheid aan het gebied. De lei der. de 52-jarige prins Tengkoe Abdoel Rahman, die een rege ring zal vormen, verklaarde dat de overwinning het verlangen van het volk naar onafhankelijk heid weerspiegelde en dat bijge volg snel stappen in die richting moeten worden genomen. de weg rijden. De wagen begon opeens te slingeren en reed te water. In de auto waren, naar nader werd vernomen, vijftien militai ren gezeten, die op weg waren naar een verbindingsoefening van de luchtdoelartillerie nabij Dokkum. De wagen, die zeer kalm moet hebben gereden, was een nieuwe truck en werd voor de tweede maal door de chauf feur i'oestuurd. Tussen Lekkum en Meiedum geraakte de auto in de rechterberm van de zeer smal le weg. De chauffeur slaagde er wel in de auto weer op de weg te krijgen, maar hij kon niet ver hinderen dat de auto daarna over de weg schoot en tegen een tele foonpaal terecht kwam. De wa gen sloeg vervolgens boven een sloot een slag om, waarbij zes inzittenden eruit werden geslin gerd. Deze bleven zonder ver wondingen. Toevallig reed achter de truck een militaire personenauto. De inzittenden Waarschuwden di rect de vliegbasis Leeuwarden, die met grote spoed een kraan een toespraak van dertig minu ten onder meer: „Wij willen vrede, maar niet ten koste van de vrijheid of de democratische beginselen. Wij zouden liever worden vervolgd dan deze op te geven". Als voornaamste voorwaarden voor een wapenstilstand noemde hij: beëindiging van de „staat van binnenlandse oorlog" en vrij lating der politieke gevangenen. Hij legde tevens de nadruk op herstel van de burgerlijke vrij heden, democratisering van het politieke leven, onafhankelijk heid op het gebied van het on derwijs en een onomkoopbare rechterlijke macht en ambtena renapparaat. De radicale partij is de belang rijkste oppositiepartij. Ongeveer 50 officieren, die be trokken zijn bij de mislukte op stand van 16 Juni, zullen voor een krijgsraad verschijnen, waarschijnlijk binnen een paar dagen. 107 andere officieren, die bij de opstand betrokken waren, zijn, naar wordt gemeld, uit het land, gevlucht, de meeste naar Uruguay. Peronistische parlementsleden hebben Woensdag een opzien barende stap gedaan door te stemmen voor behandeling van een aantal door de radicale op positie voorgestelde agendapun ten. In de afgelopen negen jaar werden de voorstellen van de ra dicalen in het algemeen niet in behandeling genomen. De voorgestelde agendapunten betreffen de verdwijning van een op de dag van hét oproer in Juni gearresteerde man, de geweld dadige dood van een Argentijnse burger tijdens de radicale beto gingen van vorige week, het ver branden van de Argentijnse vlag op 11 Juni, de brandstichting in kerken te Buenos Aires op 16 Juni en de jongste redevoerin gen van president Peron over een politiek van verzoening. De 17 landen van de organisa tie voor Europese economische samenwerking O.E.E.S.) zijn overeengekonlen hun minim urn deviezentoewijzing voor touris ten te verhogen van 100 tot 200 dollar per jaar. De maatregel heeft betrekking op het touris- tenverkeer van het ene land van de O.E.E.S. naar een ander. Aan gezien de toewijzingen in Enge land en in de meeste andere Europese landen reeds hoger waren, heeft de maatregel voor die landen geen invloed. Slechts Noorwegen, Turkije, IJsland en Griekenland zullen hun toewij zingen moeten verhogen, om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe overeenkomst. Het ligt in de bedoeling, dat de Ambonezen in de woonoorden, die een normaal inkomen heb ben, te zijner tijd geheel voor zichzelf gaan zorgen. Zij zullen in de woonoorden blijven wonen en faciliteiten hebben, doch bijv. voor eigen rekening voor zichzelf gaan koken. De huidige situatie is zo, dat de Ambonezen volledige verzor ging voor voedsel en kleding hebben en dat degenen, die wer ken, een bedrag afstaan als bij drage in de verzorgingskosten. Wanneer de nieuwe regeling van kracht wordt, hangt af van een aantal factoren, zoals het gereedkomen van de keukentjes, die ten behoeve van de Ambo- nese gezinnen in aanbouw zijn. Volgens de Neue Rhein Zei- tung zijn de Duitse douane-auto riteiten van plan paal en perk te stellen aan de „koffiebezoeken" In het door de mijnstaking ge troffen gebied in de Kempen is een verbod van samenscholingen van meer dan vijf personen af gekondigd. Dit verbod geldt voor 32 gemeenten in Belgisch-Lim burg. De rijkspolitie is overal aanzienlijk versterkt. In de meeste kolenmijnen lag het werk vrijwel stil. Het groot ste deel van het administratieve personeel heeft zich bij de sta king welke is uitgeroepen door het Rooms-Katholieke mijnwer- kersverbond, aangesloten. Te Esden hebben enige duizen den arbeiders, vaak in gezel schap van vrouw en kinderen, een zitstaking voor de ingang der mijn gehouden. Op sommige plaatsen braken de stakers we gen op om het vervoer van werk willigen per autobus te verhinde ren. Volgens de jongste berichten Wagen naar de plaats van het on- had de partij reeds 48 van de 52 heil zond. Een militair, die in de zetels, waarover gestemd werd, !wagen bekneld was geraakt en veroverd. De kleine Islamietische jwiens hoofd een half uur lang partij had één zetel, terwijl de (j>oven water moest worden ge- uitslagen van drie districten nog onbekend waren. Tot dusver werden alle leden van de wetgevende vergadering benoemd. Thans worden er 46 benoemd, die handelsbelangen, de vakbeweging en minderheids groeperingen vertegenwoordi gen. De Britse hoge commissaris sir Donald MacGillivray, zal de uit negen ministers bestaande re gering leiden. Hij behoudt het recht van veto en het toezicht op de defensie en de binnenlandse veiligheid. houden, kon door dit snelle op treden nog worden gered. Voor de militair M. M. uit Menaldum, die eveneens bekneld zat, kwam de hulp echter te laat. Hij is, zo als reeds gemeld, omgekomen. Acht militairen moesten min of meer ernstig gewond met am bulances van de gemeente Leeu warden op welker gebied het ongeluk gebeurde en van de vliegbasis naar het St. Bonifa- ciushospitaal te Leeuwarden of de eigen ziekeninrichting van de basis vervoerd worden. AANNEMER OP CURASAO DOODGESTOKEN. De heer N. G. van der Zee, een 56-jarige aannemer van werken, is tijdens werkzaamheden nabij het hospitaal der Curagaose Pe troleum Industrie Maatschappij te Willemstad, doodgestoken door een arbeider, wiens geest vermogens gestoord zijn. aan Nederland, waarbij Duitsers zich op legale wijze eens per maand een half pond Nederland se koffie konden verschaffen. Kruideniers in de Duitse grens streek hebben protest aangete kend tegen deze invoeren, die hen naar schatting op een omzet verlies van een millioen mark komen te staan. Een soortge lijke actie van de Duitse tank stations heeft er reeds toe geleid, Met de volgende schepen kan zeepost worden verzonden. De data, waarop de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn be zorgd, staan achter de naam van het schip vermeld. Argentinië: m.s. „Yapeyu", 4 Aug.; s.s. „Presidente Peron", 6 Aug. Australië: s.s. „Waterman", 3 Aug.; via Engeland, 6 Aug. Brazilië: m.s. „Altair", 2 Aug.; s.s. „Presidente Peron", 6 Aug. Canada s.s. „Nw Amsterdam", 3 Aug.; s.s. „Groote Beer", 6 Aug. Chili: m.s. .Noordam", 4 Aug.; s.s. „Rijndam", 11 Aug. Indonesië: s.s. „Polyphemus", 30 JuU; m.s. „Madoera", 4 Aug. m.s. .Oranje", 23 Aug. Nederlandse Antillen: s.s. „Waterman", 3 Aug. m.s. .Boskoop", 9 Aug, m.s. „Oranje", 23 Aug. Ned. Nieuws-Guinea: s.s. „Pyrrhus", 11 Aug. Suriname: m.s. „Isis", 10 Aug. Unie van Zuid-Afrika en West-Afrika: m.s. „Pretoria Castle", 6 Aug. Inlichtingen betreffende de ver- Zuid dat de hoeveelheid benzine, die men uit Nederland mee mag i zendingsdata van postpakketten nemen, tot 25 liter is beperkt. I geven de postkantoren. De Zuid-Afrikaanse minister van Gezondheid, de heer J. F. T. Naude, heeft in een radiobood schap meegedeeld, dat de entstof tegen kinderverlamming over ongeveer twee weken zal worden vrijgegeven. De entstof is in Zuid-Afrika vervaardigd. Dit ge schiedde door 'n Zuidafrikaanse commissie van onderzoek inzake kinderverlamming, in samenwer king met Amerikaanse laborato ria. Het vrijgeven van de entstof is aanbevolen door een Zuidafri kaans comité van medische des kundigen, na een tweedaagse conferentie in Pretoria. Volgens minister Naude heeft dit comité verklaard, dat de Zuidafrikaanse entstof tegen kinderverlamming Twee leden van de Amerikaan se Senaatscommissie voor bui tenlandse betrekkingen hebben Donderdag het voorstel gedaan, de hoogste Sowjet-Russische lei ders voor een bezoek aan de Ver. Staten uit te nodigen, waartegen over vice-president Nixon de Sowjet-Unie zou bezoeken. De voorstellers zijn de republikeinse senator Aiken en de democraat Sparkman. Senator Sparkman heeft ver klaard, een besluit om Nixon of Dulles, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, naar de Sowjet-Unie te zenden, te zullen steunen. Van de zijde van het Ameri kaanse ministerie van Buiten landse Zaken is vernomen, dat ambtenaren zijn begonnen aan plannen voor uitbreiding van het vreemdelingenverkeer tussen de Verenigde Staten en de Sow jet-Unie. volgens een soortgelijke, maar niet geheel dezelfde wijze is ver vaardigd als het Amerikaanse Salk-vaccin. De Zuidafrikaanse entstof heeft een hogere concen tratie van bestanddelen, die de persoon, die wordt ingeënt, vrij waart tegen het virus. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Wiml tussen noord en noordwest. Veranderlijke bewolking met opklaringen en voornamelijk in het zuidoosten van het land nog enkele verspreid optredende bui en. Matige, tijdelijk vrij krachtige wind tussen noord en noordwest. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. ZATERDAG 30 JULI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 10.49 11.24 0.04 0.14 n.m. 11.13 11.48 12.28 12.38 ZON MAAN op onder op onder Juli 30 4.59 20.37 17.49 0.42 31 5.00 20.36 18.32 1.32

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1