Lagerhuisdebat over Genève Persconferentie van Eisenhower Boelganin en Chroesjtsjef volgend jaar naar Engeland I Russen verlangen naar vrede De kabinetscrisis in Indonesië IVOROL: De Tandpasta van standing Israëlisch vliegtuig tot landen gedwongen Spaaks verklaring over hef Delia-plan Bezetting van Oostenrijk officieel geëindigd Treinverkeer gesfremd op 30 Juli fussen Dordrechi en Sliedrecht WEERSVERWACHTING HOOGWATEH ZON- en MAANSTANDEN DONDERDAG 28 JULI 1955. 10e Jaargang No. 3532. Klimaat der internationale betrekkingen veranderd Derde jaardag van overlijden van Eva Peron Japan gaat niet met communistisch China onderhandelen Geen massale invrijheids- stelling van Japanse oorlogsmisdadigers De spanning in het Verre Oosten rkwikkend kleven nooit in Vruchtencaramels handige verpakking! Een product! Incidenten in Goa Treedt Talbott af? Daily Sketch prijst Prins Bernhard Radiorede van Eisenhower in Rusland uitgezonden kmeri ka en Chi ina De Russische leiders terug in Moskou Gevangenisoproer Doodvonnis in Liverpool Aardbeving in Japan K ans bui len op op onder op onder Juli 29 4.57 20.38 16.58 0.01 30 4.59 20.37 17.49 0.42 31 5.00 20.36 18.32 1.32 Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum per advertentie ƒ2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. Sir Anthony Eden heeft Woens dag in het Lagerhuis, bij de ope ning van een debat over de con ferentie van regeringsleiders te Genève verklaard, dat' er geen werkelijke veiligheid in Europa kan zijn, zolang Duitsland nog verdeeld is. De positie van dat land noemde hij de belangrijkste in Europa. De pas geëindigde conferentie had, naar de premier zeide, het President Peron en leden van het kabinet hebben Dinsdag avond voor het gebouw van het algemene vakverbond het hoog tepunt van de herdenking van Eva Perons overlijden bijge woond. Om vijf voor half negen werd door een hoornsignaal van twee grenadiers het tijdstip van het overlijden aangegeven, waarop de menigte een minuut stilte in acht nam. Vervolgens trokken dertigdui zend personen, zonder vlaggen of emblemen maar met een pör- tret van „Evita", zwijgend door de stad. Aleen toen zij de tribune van president Peron passeerden werden kreten gehoord als: „Ver slap nu niet, mijnheer de presi dent" en „Laat de vliegtuigen nu maar komen". In het gelbouw van de Peronis- tische studentenorganisatie te Coroba werden Dinsdagavond 2 brandbommen geworpen. Er werd niemand gewond. De Japanse eerste-minister, Ha- tojama, heeft de uitnodiging van de communistisch-Chinese pre mier, Tsjoe En-Lai, tot het zen den van een vertegenwoordiger naar Peking voor onderhandelin gen over het aanknopen van nor male betrekkingen tussen de re gering te Tokio en die te Peking van de hand gewezen, aldus wordt Woensdag uit Tokio ge meld. Volgens Hatojama maakt het feit, dat Japan de nationalistisch Chinese regering te Taipeh er kent, dergelijke onderhandelin gen in de onmiddellijke toekomst onmogelijk. De Verenigde Staten hebben na raadpleging van hun bondgeno ten uit de strijd tegen Japan, waaronder Nederland, toesloten niet over te gaan tot massale in- vrijheidsstelling van 579 Japan se oorlogsmisdadigers in de ge vangenis Soegamo te Tokio, al dus is van officiële zijde te Was hington vernomen. De Japanners hadden aange drongen op een gebaar van goede wil op de tiende verjaardag van de Japanse overgave in 1945. Wel werd het te Washington mogelijk geacht, dat maatrege len worden genomen tot herzie ning van vonnissen van kleinere groepen. Een democratisch lid van de commissie voor buitenlandse be trekkingen van de Amerikaanse senaat, Mansfield, heeft ver klaard binnenkort een oproep te verwachten voor een conferentie over het Verre-Oosten „op één trede beneden de top". Voor regeling van de geschil len in Azië is meer nodig dan 'n bijeenkomst van de Verenigde Staten en communistisch-China, aldus senator Mansfield. klimaat van de internationale betrekkingen veranderd, vooral ook dank zij de contacten, welke de staatslieden onderling in en buiten de vergaderzaal hadden kunnen leggen. Teneinde deze persoonlijke banden nog te ver stevigen was met de Russische leiders afgesproken, dat premier Boelganin en partijsecretaris Chroesjtsjef in het komende voorjaar een bezoek aan Groot- Brittannië zullen hrengen. In het begin van zijn rede had Eden hulde gebracht aan zijn voorganger, sir Winston Chur chill, die twee jaar geleden voor het eerst het denkbeeld van een conferentie „op het hoogste ni veau" had geopperd. Sir Winston was niet bij het detoat aanwezig. De premier was van oordeel, dat de bestaande internationale moeilijkheden op den duur kun nen worden opgelost, als maar voortdurend naar een regeling wordt gezocht, in een sfeer van openhartigheid en verzoenings gezindheid zoals die te Genève is gegroeid. Hij legde er de nadruk op, dat een herenigd Duitsland, naar de opvatting van het Wes ten, vrij moet zijn in het kiezen van zijn bondgenoten, waarbij Rusland en Europa als geheel het recht hebben te verwachten, dat de eenwording van het land geen gevaar voor hen schept. Sprekend over een Westelijk voorstel om tot een accoord te komen over de totale strijd krachten en de bewapening aan weerskanten van de zönegrens in Duitsland en in de aangren zende landen, zeide spreker dat dit van het grootste belang is voor de nauw met elkaar vertoon den problemen betreffende de Duitse eenheid en de Europese veiligheid. Het voorstel, dat door de vier ministers van Buiten landse Zaken zal worden bestu deerd, was vatbaar voor wijzi ging en uitbreiding, zo voegde hij hieraan toe. Eisenhowers voorstel ter zake van een uitwisseling van mili taire gegevens tussen de V. S. en de Sowjet-Unie noemde Eden een „stoutmoedige en van ver beeldingskracht getuigende sug gestie". Hij betreurde het, dat er niet meer tijd was geweest om te spreken over het uitbreiden van de contacten tussen de volkeren van Rusland en het Westen. De Britse eerste-minister had graag grotere faciliteiten voor toeris ten, studenten en journalisten gezien. De plv. leider van de labour- oppositie, Herbert Morrison, ver klaarde zich ingenomen met het a.s bezoek van de Russische lei ders. Indertijd is hij als gids van Boelganin opgetreden, toen deze in zijn hoedanigheid van burge meester van Moskou in 1936 een bezoek van 10 dagen aan Londen bracht. Morrison was toen voor zitter van de Londense graaf- schapsraad. Hij verklaarde namens zijn fractie te hopen, dat de Russi sche staatslieden „een aanzien lijke tijd zullen Iblijven, opdat wij elkaar kunnen leren kennen". Ook van de zijde der conserva tieven was Edens mededeling over het bezoek met instemming ontvangen. De socialistische woordvoerder verklaarde verder, dat voor het Britse ontwapeningsplan wel licht iets was te zeggen, mits het alleen betrekking had op CentraalEuropa. Indien het plan alle landen van de Westeuropese Unie moest omvatten, met uit zondering van de Ver. Staten, zouden Engeland en Frankrijk hun bewapening moeten vermin deren, doch zou dit ook voor de Sowjet-Unie gelden, zo vroeg Morrison zich af. Als dit niet zo was zou het evenwicht geheel worden verstoord. over ontwapening was bereikt, zou de minister van Buitenlandse Zaken wellicht het bij het rechte eind hebben gehad, toen hij bij zijn thuiskomst verklaarde „Er zal geen oorlog komen," aldus de labour-woordvoerder, die hieraan toevoegde: „Ik ben er niet zeker van of de minister niet een beetje te optimistisch is geweest. Het deed mij, met iets van een huive ring, denken aan de terugkeer van Neville Chamberlain (van een bezoek aan Hitler) met zijn klein stukje papier, dat, naar zijn zeggen, vrede betekende, doch dit, toen het er op aankwam, niet deed." Tot slot sprak Morrison de hoop uit, dat de Verenigde Staten hun politiek zullen wijzigen en com munistisch China zullen erken nen. Richard Crossman, een van de socialistische deskundigen op het gebied van de buitenlandse poli tiek, die vaak critiek heeft geoe fend op de Verenigde Staten, bracht nu hulde aan de Ameri kaanse president. „Er zou te Ge nève niet die verandering van at mosfeer zijn geweest zonder Eisenhower. Ik dacht niet dat hij tot dat in staat was, wat hij dit maal te Genève heeft gedaan. Er blijkt, naar mijn mening, uit, dat hij er zich van bewust was, dat het Amerikaanse volk het vaste besluit heeft genomen, dat het vrede wenst," aldus Crossman. Het belang van de conferentie achtte hij vooral, dat de beide par tijen hebben erkend, dat de wa terstofbom een oorlog onmogelijk maakt. President Eisenhower van de V. S. heeft Woensdag op zijn persconferentie gezegd, dat één van de hoofdredenen voor het houden van de Maandag in Ge nève beginnende ambassadeurs besprekingen tussen de V. S. en China, het feit is, dat de Chinese communisten nog Amerikaanse krijgsgevangenen en burgers on rechtmatig vasthouden. De Ver enigde Staten willen met de Chi nezen allereerst spreken over hun terugzending. De Verenigde Staten zouden echter moeten ver nemen wat de Chinezen wensen te bespreken. Op vragen over het voorstel van senator George om de onder handelingen op het niveau van ministers van Buitenlandse Za ken te voeren, antwoordde de Amerikaanse president, dat het uiteindelijk misschien nodig zou 85 betogers, die Dinsdag uit India Goa zijn (binnengekomen, zijn door de Portugese overheid Woensdag het land uitgezet. De leider van de groep bevindt zich in hechtenis. Volgens een Portu gees perscommuniqué waren de betogers Indische socialisten. Zij hadden Indische vlaggen en vlugschriften bij zich. Volgens de „New York Times" zal de Amerikaanse minister voor de luchtmacht, Harold Talbott, spoedig aftreden, zulks naar aan leiding van de resultaten van een onderzoek in zijn zakelijke aange legenheden door een senaatscom missie. Talbott zou sinds zijn benoe ming in het ministerie van De fensie in 1953 van een onderne ming, waarmede hij in zakelijk contact staat, 130.000 dollar heb ben ontvangen. De president zou hierover ontsticht zijn. Vice-president Hatta heeft tij dens een pauze in het overleg met de politieke partijen ver klaard, dat het voor hem uitge sloten is als formateur op te tre den, omdat hij niet zichzelf kan benoemen. Hij zoekt thans een formateur en hoopt binnenkort er een te kunnen aanwijzen, in overleg met de fracties en par tijen. Het is thans nog te vroeg voor conclusies. Hatta zeide wel te hopen, dat het niet nodig zal zijn een tweede maal de partijen te raadplegen. Verklaring van P.K.I. De Partai Kommunis Indonesia heeft na het overleg een verkla ring uitgegeven, waarin de P.K.I. een parlementair kabinet eist. Verder wenst de P.K.I. afschaf fing van de beperkingen op het stakingsrecht. Het oplossen van de legerkwestie en nationalisatie van de oliebronnen van de B.P.M. in Noord-Sumatra. Het Britse blad „Daly Sketch" prijst Prins Bernhard naar aan leiding van enkele opmerkingen die deze Dinsdag in Cranwell over het vliegen heeft gemaakt. Zo vindt het blad de waarschu wing van de prins, dat straal vliegtuigen te snel en te gevaar lijk zijn om stunts mee te maken, goed op zijn plaats. Verklaring van Sumitro. De vertegenwoordigers van de Partai Sosialis Indonesia wen sten geen verklaring af te leg gen. Wel verklaarde het be stuurslid van de P. S. I., prof. Sumitro, te Medan, dat de P.S.I. niet accoord zal gaan met een presidentieel kabinet, indien Ali Sastroamidjojo daarvan deel zou uitmaken. zijn de besprekingen op dit peil te houden. Maar dit wist hij nog niet, zo voegde hij er aan toe. Een grote winst uit de confe rentie van Genève achtte Eisen hower het feit, dat er geen en kele keer gebruik gemaakt werd van de oude methode van onder handelen door geschimp en be lediging. De president sprak de hoop uit, dat deze grote winst nimmer verloren zou gaan. De president wilde niet zeggen, dat de conferentie van Genève bijna zeker tot het onmiddellijke be gin van een nieuw tijdperk zou leiden, doch wel dat er een der gelijk begin was gemaakt. Naar aanleiding van vragen over zijn voorstel tot toezicht op de ontwapening, berustend op uitwisseling van militaire blauw drukken en wederzijdse luchtver- kenning, zeide hij de uitwerking van de bijzonderheden liever aan deskundigen over te willen laten Hij zou echter wel verlangen, dat het aantal verboden gebieden tot een minimum beperkt zou worden en willen toestaan, dat vliegtuigen van elk land over elk gewenst gebied vliegen. Over zijn besprekingen met de Sowjet-Russische minister van Defensie, Zjoekow, verklaarde Eisenhower, dat de maarschalk had gesproken over zaken als Rusland in het algemeen, het leven daar en wat er in de Sow jet-Unie gebeurt. Maarschalk Zjoekow had ook getracht hem, Eisenhower, te overtuigen van het diepgewortelde verlangen van de Russen naar vrede. Zeer interessant vond Eisenhower hetgeen de maarschalk hem ver teld had over de nieuwe Scrwjet- Russische gedachte van collectief leiderschap. Over de kwestie-Talbott (de Amerikaanse minister van Luchtmacht) zeide Eisenhower, dat hij na het huidige onderzoek van de senaat om uit te maken of Talbott van zijn functie mis bruik heeft gemaakt of niet, "een beslissing za] nemen. Radio Moskou heeft Dinsdag avond in zijn binnenlands pro gramma de volledige tekst van de radiotoespraak van president Eisenhower uitgezonden. De voorzitter van de commis sie voor buitenlandse betrekkin gen van de Amerikaanse Senaat, de democraat Walter George, heeft zich Dinsdagavond op een persconferentie opnieuw voor stander verklaard van een be spreking tussen Dulles en de pre mier en minister van Buiten landse Zaken van communistisch China, Tsjou En Lai. Pas op zo'n conferentie kan naar zijn me ning met succes worden gewerkt aan een vermindering van de spanning in het Verre-Oosten. De republikeinse leider in de Senaat William Knowland twij felt daarentegen aan de waarde van een rechtstreekse bespreking met continentaal China als de Chinese nationalisten daar niet bij vertegenwoordigd zijn. De Israëlische luchtvaartmaat schappij „El Al" heeft meege deeld, dat een „Constellation" van de maatschappij Woensdag in Bulgarije tot dalen is gedwon gen na beschoten te zijn door luchtdoelgeschut. Het toestel, dat een 50-tal pas sagiers aan boord had, was van Wenen op weg naar Israël. Het vloog op de lijn Londen-Wenen- Tel Aviv. orden versrooru. nVond Vervolgens oefende hij critiek hphbp op minister MacMillan. Indien er te Genève werkelijk een accoord Radio-Moskou bericht, dat de Russische leiders maarschalk Boelganin en Chroesjtsjef giste ren in Moskou zijn teruggekeerd. Ruim 200 gevangenen te San Antonio in Texas zijn Dinsdag- in opstand gekomen en (hebben twee étages van de ge vangenis bezet. De bewakers werden met wa terstralen verdreven door de op roerige gevangenen, die klagen over de slechte kwaliteit van de voeding. Cipiers en politie wisten de op stand tegen middernacht te on derdrukken. De „Standaard" schrijft, dat de verklaring, die minister Spaak na zijn bezoek aan Delft tegen over de Brusselse correspondent van het A.N.P. heeft afgelegd, in weerwil van haar voorzichtige vorm, zeer belangrijk is. De mi nister uit immers ondubbelzinnig de wens, dat de Belgische en de Nederlandse regering de afslui ting der zeegaten gezamenlijk zullen bestuderen. Hoewel niet ieder in Nederland dat schijnt te willen aanvaarden, is België rechtstreeks bij het Deltaplan betrokken, aldus het blad. „In dit voor Antwerpen zo uiterst belangrijke vraagstuk moeten scherp en waakzaam wij zeer toezien". De „Libre Belgique", evenals de „Standaard" Katholiek, meldt naar aanleiding van Spaak's woorden, dat hij het vraagstuk met de Nederlandse regering wil bestuderen als een goed partner: „Laat ons hopen, dat de andere partner even goed zal zijn als zijn Belgische collega, die in zijn goedheid zelfs vergeet dat er op Woensdagochtend is uit het ge- Te Liverpool is Norman Wil liam Green, een 25-jarige mole naarsknecht, door de strop ter dood gebracht wegens moord op een 10-jarige jongen. Bij zijn proces bekende hij reeds eerder een knaap vermoord te hebben. Van persoonlijke ongelukken wordt geen melding gemaakt. Woensdagochtend vroeg is een noodsein van het vliegtuig ont vangen toen het boven de Grieks- Bulgaarse grens vloog. Er wordt een onderzoek naar de juiste toedracht van het inci dent ingesteld. Volgens nadere berichten van de maatschappij bevonden zich 51 passagiers en een uit 7 leden bestaande bemanning aan boord van het toestel, toen het uit Wenen vertrok. Naar Griekse soldaten van een grenspost meldden, kwam het Israëlische vliegtuig brandend naar beneden nabij het grens dorp Tsirbanovo. Van uit hun post konden de Grieken waar nemen dat, naar het scheen, 2 personen uit de machine spron gen, van wie er één in vlammen was gehuld. Hierop waren Bul gaarse ambulances gekomen, die gewonden uit het toestel haal den. Over het aantal slachtoffers was nog niets bekend. Sir Anthony Eden, de Britse premier, heeft Woensdag in het Lagerhuis bekend gemaakt, dat premier Boelganin van de Sow jet-Unie en de secretaris-gene raal van de communistische par tij, Chroesjtsjef, een uitnodiging om in het begin van het volgen de jaar een bezoek aan Engeland te brengen, hebben aangenomen. Volgens het officiële commu niqué komen de Sow jet-leiders in het voorjaar. Het zal het derde bezoek zijn dat zij aan een land aan de an dere kant van het „ijzeren gor dijn" brengen, sinds maarschalk Boelganin op 8 Februari van dit jaar aan de macht kwam. In Mei brachten Boelganin en Chroesjtsjef een bezoek aan Zuid-Slavië, waar zij besprekin gen voerden met president Tito. Vorige week waren de twee staatslieden in Zwitserland voor de conferentie van Genève. Voor Boelganin zal het de tweede maal zijn dat hij Londen bezoekt. In 1936 bracht hij in zijn hoedanigheid van burge meester van Moskou een bezoek van tien dagen aan de Britse hoofdstad, waarbij toen Herbert Morrison, de toenmalige leider van de graafschapsraad en la tere minister van buitenlandse zaken in de Labourregering, als zijn gids optrad. Boelganin zal ook een bezoek aan India brengen. Een datum daarvoor is evenwel nog niet vastgesteld. ZULLEN BOELGANIN EN CHROESJTSJEF OOK PARIJS BEZOEKEN? In Franse officiële kringen is het nieuws van 't voorgenomen bezoek van de Russische leiders Boelganin en Chroesjtsjef aan Engeland toegejuicht. Uit kringen, die nauwe betrek kingen onderhouden met het Franse ministerie van buiten landse zaken, is vernomen, dal na afloop van de Geneefse con ferentie, men gedacht heeft, dat de mogelijkheid van een bezoek der Russen aan Parijs „in de lucht" zat. Woensdag is de bezetting van Oostenrijk officieel geëindigd. De geallieerde hoge commissarissen zijn Woensdagochtend voor het laatst bijeengekomen. Er was overweldigende belangstelling van de zijde van het publiek, dat de politie-afzetting om het ge bouw van de geallieerde be stuursraad verbrak. Van de meeste huizen in We nen wapperde de rood-wit-rode vlag van de Oostenrijkse repu bliek. zijn werktafel een dossier over de waterwegen ligt. De andere partner wenst dat dossier niet uit zijn slaap wakker te schud den. Zal men het nog lang laten sluimeren?" bied van Osaka, Kobé, Kioto en Okajama een krachtige aardbe ving gemeld. Verbindingen werden verbro ken en er traden grondverschui vingen op. Op Zaterdag 30 Juli a.s. zullen twee overspanningen van de spoorbrug bij Baanhoek in de spoorlijn van Gorinchem naar Dordrecht worden vervangen door nieuwe. Het treinverkeer tussen Dor drecht en Sliedrecht zal die dag zijn gestremd van 's ochtends 4 tot 's avonds 19 uur. De treinen van Sliedrecht naar Dordrecht worden vervangen door autobussen. Op de tijdstip pen waarop anders de treinen van Dordrecht naar de richting Geldermalsen vertrekken zullen autobussen rijden naar Gorin chem, welke stoppen te Slie drecht. Aan het viaduct rijks straatweg en te Giessendam eveneens aan het viaduct rijks straatweg. Voor reizigers die verder wil len reizen dan Gorinchem rijden autobussen van Dordrecht naar het station te Sliedrecht in aan sluiting op de treinen aldaar. Deze autobussen vertrekken van Dordrecht ongeveer 20 minuten vroeger dan de „vervallen" trei nen. Reizigers die van de auto bussen gebruik maken, moeten rekening houden met een ver traging van ongeveer een half uur. Bij ongunstig weer gaat de stremming van het treinverkeer niet door. Dit zal echter eerst kort tevoren bekend kunnen worden gemaakt. Voordat de laatste vergadering van de geallieerde bestuursraad begon, namen de eerste contin genten van het nieuwe Oosten rijkse leger posities in rondom het paleis, waar de geallieerde troepen hun laatste officiële pa rade zouden houden. Kleine de tachementen geallieerde strijd krachten hielden het publiek op gepaste afstand. Toen de raad om precies tien uur de bijeenkomst begon, kre gen de fotografen een kwartier de gelegenheid om foto's te ma ken. Naar schatting hadden 100.000 mensen zich rondom het paleis verzameld. Het Oostenrijkse staatsverdrag wordt van kracht, doordat de vijfde ratificatie-oorkonde te Moskou was gedeponeerd. Bin nen 90 dagen van nu af moeten de bezettingstroepen uit het land zijn verdwenen. De regering heeft reeds thans volledige be voegdheid. Een en ander werd door kan selier Julius Raab in een radio toespraak aan het volk bekend gemaakt. Om kwart voor twaalf waren de vlaggen van de vier bezetten de landen gestreken, de volksile- deren gespeeld en hadden de ere wachten van deze landen het plein verlaten, toegejuicht door een enthousiaste menigte. Oos tenrijk had officieel zijn vrijheid terug. Het K.N.M.I. deelt mede. De afgelopen dagen heeft het weer nog voortdurend onder in vloed gestaan van een langge rekte zóne van hogedruk, die zich van het zeegebied bij de Azoren via Schotland en Scan dinavië tot in Noord-Rusland uitstrekt. Deze hogedrukzöne gaf in onze omgeving aanleiding tot een Noordoostelijke luchtstro ming, waarmee betrekkelijk war me lucht werd aangevoerd. De temperatuur kwam echter ner gens in ons land boven 25 gra den. Dit was ook op de meeste andere plaatsen in West-Europa niet het geval, alleen in de buurt van Oslo en in Zuid-Zweden was het enkele graden warmer. Bo ven Midden- en Zuid-Europa be vonden zich enkele storingen. Laatstgenoemde bracht in Zuid- Frankrijk en Noord-Italië talrij ke regen- en onweersbuien. Een andere storing trok over Polen naar Duitsland. De wol kenvelden ervan drongen gister morgen van het Oosten uit ons land binnen. Hier en daar viel een bui. De atmosfeer wordt hierdoor minder stabiel, zodat ook vandaag de kans op buien aanwezig is. De temperatuur zal iets lager worden, maar blijft nog op een redelijk niveau. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Hier en daar een bui. Veranderlijke bewolking met hier en daar een regen- of on weersbui. 'Overwegend matige wind tussen noordoost en noord. Over het algemeen iets lagere middagtemperaturen. VRIJDAG 29 JULI. v.m. n.m. Breskens 9.36 10.02 Terneuzen 10.11 10.37 Hansweert 10.51 11.17 Walsoorden 11.01 11.27 ZON MAAN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1