West-Duitsland en de conferentie Geneefse Grote bos- en heidebrand te Ernst Maatregelen tegen inflatie Engeland Nederlands jurist voor verdediging van Nederlandse arrestanten moeilijk te vinden India eist sluiting van Portugeselegatie in New Delhi Overleg tussen Amerika en communistisch China in Indonesische regering afgetreden WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN 7 DINSDAG 26 JULI 1955. 10e Jaargang No. 3516. Persconferentie van Adenauer De toestand in Argentinië Kwestie Cyprus in de V.N. Overstromingen in India Vergadering Benelux ministers uitgesteld Spoorwegverkeer tussen India en Goa gestaakt o!oi Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 1® uur. Dr Adenauer heelt in Mür- ren, zijn vacantieverblijf in het Berner Oberland, zijn tevreden heid uitgesproken over het ver loop van de conferentie van Genève. Deze tevredenheid is evenwel, blijkens in Bonn uitge geven commentaren van de par tijleiding en de fractie der chris telijke partij, gemengd met teleurstelling over het feit, dat de Grote Vier vooreerst geen ge meenschappelijke richtlijnen voor het -herstel der Duitse eenheid heiWben kunnen uitwerken. Het feit, dat de Westelijke mo gendheden niet zijn ingegaan op de Russische suggestie om de Duitse kwestie vooreerst als onoplosbaar op dood spoor te zetten, wordt door de christelijke partij beschouwd als een wezen lijke vooruitgang op de weg naar Duitse eenheid. „De grote mo gendheden zullen de besprekin gen der Duitse kwestie thans voortzetten en deze, naar we ho pen, niet meer afbreken voor Duitsland in vrede en vrijheid Dr Konrad Adenauer, de West- Duitse bondskanselier, heeft in zijn Zwitserse vacantieoord Mürren bij Interlaken een pers conferentie gehouden. Hij noemde het positiefste re sultaat van de topconferentie te Genève het feit, dat „een begin is gemaakt met de reeks confe renties die nodig zijn om de in ternationale spanningen op te heffen." De overeengekomen richtlijnen voor de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken der Gro te Vier in October vond hij te veel in algemene termen vervat. Het detailwerk kon op die con ferentie pas beginnen. Verheu gend vond de bondskanselier het, dat het Westen zijn eenheid had bewaard. Op de vraag of de laatste rede van Eoelganin, waarin hij het Russische standpunt ten aanzien van de Duitse kwestie uiteen zette, nog invloed heeft gehad opzijn (Adenauers) komende be zoek aan Moskou, zei de bonds kanselier: „Al vindt men de hors d'oeuvres niet lekker, dan wacht men toch altijd nog af wat de hoofdschotel biedt." Toen men de bondskanselier vroeg of hij geneigd is zijn be zoek aan Moskou uit te stellen tot na de ministersconferentie van October, antwoordde hij, dat zulks onbeleefd zou zijn. Volgens Zondagavond te Mon tevideo ontvangen berichten van de Argentijnse grens is in de Argentijnse provincie Entre Rios de alarmtoestand afgekon digd. De verloven van leger-, marine- en politiepersoneel zijn ingetrok ken en waarnemers aan de grens maakten melding van (bewegin gen met vechtwagens en stukken geschut in de omgeving van Concordia in Entre Rios. Volgens deze berichten zal er Maandag te Parana, eveneens in Entre Rios, een bespreking wor den gehouden van legerofficieren over de wijze waarop de Argen tijnse crisis vóór (Dinsdag, de derde verjaardag van het over lijden van Eva Peron, kan wor den geregeld. Ondanks president Perons aandringen op een politiek be stap^, zijn in het weekeind be togingen gehouden door leden van de oppositiepartijen. De po litie te Cordoba moest van traan- gastoommen en brandweerslan gen gebruik maken om betogin gen van studenten te bestrijden. zal zijn herenigd", aldus een 'commentaar der christelijke par tijleiding. Tegelijk geeft de C.D.U. fractie uiting aan haar wens, dat de nieuwe sfeer tussen de grote mogendheden niet terstond in vloed zal uitoefenen op de bewa peningsprojecten van de vrije wereld. Deze moeten volgens de fractie worden voortgezet totdat een algemene ontwapening in derdaad zal worden verwezen lijkt. De gematigde voldoening, waarvan Duitse regeringskringen getuigen, heeft evenwel niet de vrees weggenomen, die hier ontstaan is door de pogingen der Russen om de Duitse hereniging op de lange baan te schuiven en voorts aan te sturen op een er kenning van de beide Duitse re publieken. In socialistische krin gen legt men nadruk op de slechte voortekenen, waaronder de komende besprekingen over Duitsland daardoor staan, en men schuift de verantwoordelijkheid ervoor op dr Adenauer's politiek van militaire verbinding der bondsrepubliek met het Westen. De Russische staatslieden heb ben overigens niet veel tijd laten verstrijken voor een nieuwe de monstratie van hun wens om hun Oostduitse staat in het politieke spel te brengen. Roelganin en zijn medewerkers zijn Zondag in Oostberlijln geland en Molotow zal daar enkele dagen blijven. Bij de redevoeringen, die op het vliegveld tussen Boelganin en de Oostduitse premier Grotewohl werden gewisseld, was alweer een toenadering van de beide Duitse staten, zowel in een veiligheids systeem als in interne aangele genheden, troef. In Bonn neemt men dan ook aan, dat de Sowjet regering alles in het werk zal stellen om de Duitse „democra tische republiek" bij de komende besprekingen op gelijke voet met de bondsrepubliek in te schake len. Kennelijk rekent men er bij voorbaat op, dat men wellicht de- zs drang ten slotte niet zal kun nen ontgaan. Vanuit de Duitse delegatie, in Zwitserland verluidde namelijk reeds, dat zulk een deelneming geen erkenning van de „DDR" zou behoeven te (betekenen. Tot dusver heeft men zich in Bonn steeds met de meeste nadruk ver zet tegen een deelneming aan be sprekingen, waarin ook de „DDR" betrokken zou zijn. In Mürren zijn thans alle Duitse waarnemers ter conferen tie samengeroepen om Maandag met dr Adenauer en minister Von Brentano de resultaten der con ferentie te bespreken. Eerst na deze conferentie kan men ver wachten, dat de Duitse reacties meer concrete vormen zullen gaan aannemen. Het ligt in de bedoeling, dat bij dit grote be raad in de Zwitserse Alpen de hoofdlijnen der politiek zullen worden uitgestippeld, die in de periode voor de October-confe- rentie zal worden gevolgd. gPP*™ Voor de komende dagen zijn in Bonn het (bondskabinet en de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bondsdag bijeen geroepen om daarover door mi nister Von Brentano te worden ingelicht. jaren „Onder de Nederlandse juris ten in Indonesië is bijzonder wei nig animo om de verdediging van de Nederlanse arrestanten op zich te nemen. Ik weet dan ook niet of wij onder hen iemand zul len vinden". Dit zeide op Schip hol de Nederlandse hoge com- misaris in Djakarta, mr. W. F. L. Graaf van Bylandt, die met en kele andere hoofden van mis sies in het buitenland naar Ne- India heeft geëist, dat het Por tugese gezantschap in Nieuw Delhi wordt gesloten, zo is Zon dag in het Indische parlement bekend gemaakt. Premier Nehroe van India heeft het parlement medegedeeld, dat de legatie op 8 Augustus ge sloten zal worden. Inmiddels heeft de campagne voor aansluiting bij India van het Portugese gebied Goa, aan de Westkust van India, een nieuw hoogtepunt bereikt. Leiders van alle Indische politieke partijen verklaarden Zondag op leen mas sabijeenkomst, dat de enclave „van het Portugese imperialisme moet worden bevrijd". In het 3.600 vierkante km gro te gebied van Goa wonen 600.000 mensen. Portugal heeft nog twee kleine enclaves in India -Da- mao en Dioe. Deze drie gebieden zijn Por- Een enorme bos- en heidebrand heeft Maandagmiddag een groot gedeelte van de N.W.-Veluwe, on geveer begrensd door de vierhoek Vaassen, Elspeet, Nunspeet en Epe geteisterd, 's Middags om streeks half drie werd een begin van brand ontdekt te Ernst op de Hooge Woeste en het vuur ver plaatste zich .andaar met ont stellende snelheid in noordooste lijke richting, daarbij aangewak kerd door de felle wind. Brandweren uit talrijkVeluw- se gemeenten, waaronder Apel doorn, Epe, Elspeet en Nunspeet, haastten zich naar de brand, doch zij stonden voor een schier bo venmenselijke taak. Met nevel wagens, tankwagens, schoppen en takkenbossen ging men het vuur te lijf. Honderden vacantie- gangers en militairen, waarvan de laatsten bovendien nog met buldozers werkten, assisteerden de brandweermannen. Het was uitermate moeilijk net vuur, dat soms op vier of vijf plaatsen tegelijk opvlamde, te be strijden. Met een enorme snelheid verplaatste het zich in de rich ting Tongeren en Vierhouten en op dat moment was reeds een grote oppervlakte heidegrond, eigendom van Prinses Wilheimi- na, een prooi der vlammen ge worden. Even werd nog gevreesd dat een gedeelte van de kroondo meinen gevaar zou lopen, doch zover is het nog niet gekomen. Het duurde tot ongeveer zeven uur 's avonds alvorens men het vuur meester was. Boven het terrein van de brand ontwikkelde zich een enorme rook, die nu en dan zó dicht was dat de zon er door werd verduisterd. Een der nevelspuiten was bijna een prooi der vlammen gewor den, doordat de wagen in een kuil terecht kwam en daaruit slechts met heel veel moeite kon worden verwijderd. Omtrent de oorzaak valt op dit moment nog Het (communistisch) Chinese persbureau „Nieuw China" meldt, dat Amerika en commu nistisch China op 1 Augustus te Genève een bijeenkomst op am bassadeursniveau zullen houden. Er zal gesproken worden over de repatriëring van burgers en de regeling van „bepaalde kwes ties" die thans tussen de beide landen bestaan. De overeenstemming tot het houden van de bespreking is het gevolg van overleg via Britse diplomatieke kanalen, aldus het persbureau. Amerika zal vertegenwoordigd worden door Alexis Johnson, am bassadeur in Tsjecho-Slowakije. Johnson zal voor de conferentie nog overleg met minister Dulles plegen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ver klaard, dat het voornaamste doel van Amerika er in gelegen is de vrijlating van ongeveer 50 Amerikaanse burgers, onder wie 15 mannen van de luchtmacht, te bewerkstelligen. Het overleg over de voorgenomen conferen tie is via Britse diplomatieke ka nalen tot stand gekomen. Het State Department zegt in een andere vergadering dat een en ander niet betekent, dat commu nistisch China erkend wordt. niets met zekerheid te zeggen, evenmin als over de totale opper vlakte verwoeste heide en bos. Doordat brandende naalden van de naaldbomen door de straffe wind door de lucht werden ge voerd, ontstonden er telkens weer nieuwe brandhaarden. Volgens nadere mededelingen zijn in totaal waarschijnlijk onge veer 300 ha heide en jonge den nen in de vlammen verloren ge gaan. Het gebied, waarin de bran den er werden drie afzonder lijke vuurhaarden gesignaleerd hebben gewoed bestreek een veel groter oppervlak. De afge brande gronden waren eigendom van de N.V. Tongeren, van de stichting „Het Geldersch Land schap" en de stichting „Feithen- hof". Voorts brandde wat hei van het kroondomein af. Dankzij het feit, dat daar ter plaatse het vuur tot stilstand werd gebracht, bleef het gebied in de richting Vierhouten, waar veel huizen in het bos staan, voor de vlammen gespaard. Twee villa's op het grondgebied van „Het Geldersch Landschap" konden met moeite worden behouden. De brandweerautoriteiten, die betrokken zijn geweest bij het blussingswerk achten de moge lijkheid van kwaadwillige brand stichting niet uitgesloten. Men kan namelijk niet goed verklaren hoe het rhogelijk was, dat de onderhandelingen tugees geweest sinds hun stich ting in 1510. Met het sluiten van het Portu gese gezantschap zijn de diplo matieke betrekkingen tussen India en Portugal nog niet ver broken, daar er nog een Portu gees consulaat in Bombay en een consulaat van India in Goa be staan. In Juli 1953 werd de legatie van India in Lissalbon opgeheven en verleden jaar werden de con suls-generaal der betrokken lan den teruggeroepen. Nehroe verklaarde gisteren, dat de regering van India er vast van overtuigd is, dat slechts vreedzame middelen gebruikt moeten worden om tot een oplos sing te komen van de geschillen tussen Portugal en India. Hij zeide verifier, dat Portugal het vorige jaar zelfs een voorstel had verworpen om vertegenwoordi gers van India en Portugal bijeen te laten komen zonder enige voor afgaande verbintenis. Nehroe sprak de hoop uit, dat Portugal alsnog gunstig zou reageren op het voorstel, een oplossing door middel van onderhandelingen tot stand te brengen. Nehroe beschuldigde Portugal van onmenselijke behandeling van betogers. Hij zei verder, dat de Portugese regering voortdu rend had geweigerd de kwestie Goa zelfs maar te bespreken. De regering van India zou evenwel naar een vreedzame regeling blijven streven en zou met Portugal brand in drie haarden tegelijk toejuichen. „Goa behoort volle woedde. dig bij India en moet uiteindelijk De brand was de ernstigste deel uitmaken van de Indische sinds de oorlog. Unie, met behoud van zijn cultu rele en andere belangen, in over eenstemming met de wensen van de daar wonende bevolking, al dus Nehroe. Griekenland heeft Maandag officieel verzocht, de kwestie be treffende zelfbeschikkingsrecht voor de Britse kolonie Cyprus op de agenda van de algemene vergadering der V. N. te plaat sen, die in de herfst bijeenkomt. Vorig jaar was het vraagstuk ook aan de orde gesteld, doch met het oog op het Britse verzet hiertegen kwam de vergadering tot de slotsom dat een verdere behandeling „voor het ogenblik" j wacht, dat het peil der rivier nog ongeschikt zou zijn. I verder zal stijgen. De theestad Dibroegarh in de staat Assam (N.O.-India) staat voor drie kwart onder water ten gevolge van het buiten haar oevers treden van de Brahma- poetra. 2000 personen hebben de stad met vlotten verlaten. Men ver- De Engelse minister van Fi nanciën, R. A. Butler, heeft Maandag in het Lagerhuis aan gekondigd, dat de voorwaarden voor de verstrekking van afbe- talingscrediet zullen worden ver scherpt. Deze maatregel maakt deel uit van een actie, die ten doel heeft de bestedingen in En geland te beperken, daar deze een zodanige omvang hebben aangenomen, dat zij dreigen in flatie te veroorzaken. Minister Butler deelde mede, dat men bij aankopen op afbeta ling voortaan 33% procent van de koopsom ineens zal moeten betalen. Tot dusverre was dit 15 procent. Verder deelde de minister mede, dat hij de gouverneur van de Bank van Engeland zal verzoe ken de banken er op attent te maken, dat het van belang is het bedrag der uitstaande credieten aanzienlijk te verminderen. Voorts zuilen de bestedingen der genationaliseerde industrieën in de onmiddellijke toekomst worden beperkt. De investeringen voor nieuwe projecten zullen worden uitgesteld of zo veel mo gelijk worden vertraagd, waar bij er voor zal worden zorg ge dragen, dat de ontwikkeling der kolenindustrie en van de toepas sing der kernenergie niet in het gedrang komen. De vrëes voor krachtige maat regelen ter bestrijding van de in flatie had eerder op de dag een scherpe koersdaling op de Lon- dense effectenbeurs veroorzaakt. De beurswaarde van 6 toonaan gevende aandelen daalde met meer dan 700 millioen gulden. De totale keorsverliezen waren nog aanzienlijk groter en de ef fectenmakelaars noemden deze dag „zwarte Maandag". Minister Butler deelde het La gerhuis mede, dat in het buiten land circulerende geruchten over plannen met betrekking tot het pond sterling hebben geleid tot verkopen van sterling, die een daling van de Engelse goud- en dollarreserves in de maand Juli zullen veroorzaken. Deze geruch ten hebben zodanige onredelijke afmetingen aangenomen, dat minister Butler het niet verant woord achtte een antwoord ach terwege te laten. Hij wenste het daarom duidelijk te maken, dat de regering van oordeel is, dat Engeland een periode van hard werken en consolidatie zal moe ten doormaken om het binnen landse front te versterken alvo rens er nieuwe stappen kunnen worden gedaan op het valuta front. Engeland verbruikt tegenwoor dig teveel van haar productie in het eigen land. Over het alge meen kan Engeland niet tevre den zijn met de wijze, waarop zijn afbetalingsbalanspositie en zijn goud- en dollarreserves zich ontwikkelen. In de eerste plaats moet worden gestreefd naar een vermindering van de binnenland se vraag om de grotere uitvoer, die nodig is, mogelijk te maken. Minister Butler deed een be roep op de plaatselijke autori teiten om hun kapitaalsinveste ringen zo veel mogelijk te be- pèrken. Hij deelde mede, dat de regering strenger zal toezien op de plannen van gemeente-autori teiten, behalve voor de meest es sentiële doeleinden. Ook de par ticuliere ondernemingen dienen haar investeringen te beperken, behalve wanneer zij voor het grootste belang zijn voor de na tionale economie. De verscherping van de voor waarden voor afbetalingscredie- ten zal onder meer geiden voor de aankopen van auto's en rijwie len, radio- en televisietoestellen, gramofoons, fototoestellen, kogl- kosten, wasmachines en stofzui gers. De minister verklaarde te ho pen met deze maatregelen de vereiste verbetering in de inter ne situatie te kunnen brengen. Er zijn mogelijkheden voor uit breiding van de buitenlandse handel en hiervan moet gebruik worden gemaakt. In de grond is de Engelse economie gezond, zo zeide minister Butler, maar alle aandacht moet worden gericht op versterking van de concurren tiepositie van het land en ont wikkeling van de exporthandel. derland is gekomen voor perio diek overleg met de ministers Beyen en Luns. Mr. Van Bylandt voegde hier onmiddellijk aan toe, dat de wij ze waarop mevr. Bouman de ver dediging in de thans lopende za ken voert, zeer goed is. Dat ook naar een andere verdediger ge zocht wordt is noodzakelijk om dat men niet alles op de schou ders van deze vrouw kan laten rusten". Bovendien zullen er nog meer zaken van arrestanten voorkomen. Gevraagd naar de reacties in Indonesië op het witboek over de Nederlandse arrestanten zeide Graaf van Bylandt, dat deze over het algemeen uit Nederlands standpunt toezien teleurstellende zijn. Het heeft generlei bespre king in de Indonesische pers ge kregen. Het is aangevallen, zon der dat (men er kennis van heeft genomen en zo is het ook geble ven. „Een louter emotionele re actie op deze toch ernstige zaak aldus mr. Van Bylandt. Op een vraag, of na het ver schijnen van hef witboek de be handeling van de Nederlandse arrestanten is verbeterd, zeide Graaf van Bylandt, dat er geen enkele reden is om te veronder stellen, dat de behandeling van de arrestanten thans slecht is. Hij wees er in dit verband op, dat de aanwijzingen, dat in bepaalde gevallen gevangenen zijn mis handeld, al van oudere datum zijn. Ook zijn fer thans geen moei lijkheden meer (bij het verlenen van consulaire bijstand aan de arrestanten. Zij kunnen regelma tig worden bezocht. „Er is geen sprake van slechte behandeling", voegde mr Van Bylandt hier nog aan toe. Hij zeide voorts, dat de (belangstelling van Indonesische zijde voor de thans aan de gang zijnde processen gering is. Mr. Van Bylandt zeide desge vraagd nog de indruk te hebben, dat de veiligheid in Midden-Java het laatste jaar iets is verbeterd. Dit is niet het geval in West- Java, hoewel de activiteiten van de benden in de verschillende streken nogal uiteen loopt. Ontvoerde Nederlander in goede welstand. Graaf Van Bylandt deelde me de dat er goede grond is om aan te nemen dat de heer Vein de We tering, die het vorige jaar op Ce lebes door een bende is ontvoerd zich in goede welstand bevindt. Hetzelfde geldt voor een Duitse arts, die tegelijk met de heer v. d. Wetering werd ontvoerd. Het verblijf van de Nederland se hoge commissaris in ons land zal waarschijnlijk ongeveer twee weken duren. Hij werd op Schip hol o.a. verwelkomd door mr. E. van Kleffens. De vergadering van het comi té der Benelux-ministers, die in Juli zou worden gehouden, is uit gesteld tot September, omdat verschillende ministers van de 3 landen met vacantie zijn en an dere verhinderd. Het spoorwegverkeer tussen India en het Portugees gebied Goa wordt met ingang van Maan dag „tot nadere aankondiging gestaakt", aldus is door het hoofdkantoor van de Zuid-Indi sche spoorwegen te Madras be kendgemaakt. Het postverkeer tussen India en de Portugese gebieden Diu en Daman werd reeds eerder ge staakt. Er zijn geen tekenen, die wij zen op een andere wijze van postverkeer tussen India en Goa, Het personen- en goederenver keer per spoor was in de laatste maanden zeer gering. In een officiëel communiqué is verklaard, dat de maatregel is genomen, omdat gebleken was dat mijnen waren geplaatst on der de sporen aan de Portugese kant van de grens, „vermoedelijk met medeweten van de Portugese autoriteiten". De Indonesische iminister-pre sident, mr Ali Sastroamidjojo heeft Zondagavond vice-president Hatta officiëel op de hoogte ge steld van het aftreden van de regering. Het kabinet zal de lo pende zaken behartigen tot dat een nieuwe regering zal zijn ge vormd. Hatta deelde aan journalisten mee, dat hij gedurende drie dagen overleg zal plegen met 20 partij en fractieleiders over de wijze, waarop een nieuwe regering dient te worden gevormd. Hatta zal het overleg met de partij- en fractieleiders 'beginnen met de grootste partij, de Masju- mi, daarna die P.N.I. enz. „Ik wil het kabinet zo spoedig moge lijk gevormd zien", zei Hatta. Minister-president Ali Sastro amidjojo had vóór de teruggave van het mandaat een onderhoud van een uur met de waarnemend OPSTAND IN CHINESE PROVINCIE. Bij een „opstand van bandie ten" in China's in ontwikkeling achtergebleven provincie Kweit- sjou zijn vier eommunistisch-Chi- nese functionarissen gedood, al dus meldt het in Peking verschij nende dagblad „Kangming". Gezegd wordt, dat het intimide ren van boeren door „landheren en tyrannieke schurken" gewoon is in de provincie en dat de „acti viteit van contra-revolutionnai- ren, overblijfselen van de strijd krachten van Tsjiang Kai-Sjek, met de dag ernstiger wordt'. VIERDAAGSE TE NIJMEGEN eerste marsdag dinsdag ?6 juli toss ELDEN HUIL SE 55-SOkm lIENDEN VALBURG SS-SO AO JOkm HOUTAKKER JOkm\ Mtt-so-AOAm SLIJK EWUK SSSO-40. AO SOkm A Genmtrund'j hwtpaoHtn NUMEGEN staf-chef van de T.N.I., kolonel Lubis. De samenwerkende oppositie partijen hebben intussen aange kondigd dat zij een kabinet onder leiding van Hatta voorstaan. Deze partijen zijn: De Masjumi, de P.S.I., de P.I.R. (van prof. Hazairin), de Fraksi Demokrat en de Katholieke en Christelijke fracties. Burhanuddin Harahap van de Masjumi zei hierover, dat deze partijen menen, dat thans een noodtoestand aanwezig is, omdat de binnenlandse situatie in veler lei opzichten is achteruit gegaan, speciaal financieel-economisch en op het gebied van de veiligheid. „Men behoeft nu een capabel man, die eerlijk is en die voldoen de gezag heeft. Bovendien ziet het er naar uit, dat de vorming van een parlementair kabinet veel tijd zal vergen, omdat het aantal politieke kwesties ver meerderd is en het partij-egoïsme sterk spreekt. Een extra-parle mentair kabinet zou hoogstens een jaar aan het bewind zijn en voornamelijk een heldere sfeer scheppen voor de verkiezingen. De Masjumi wil, behalve de P.K. I., geen enkele partij uitsluiten van de samenwerking, die voor dit doel nodig is, aldus Burha nuddin Harahap. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Aanhoudend zomerweer. Op de meeste plaatsen droog en overwegend zonnig weer. Ma tige, af en toe vrij krachtige noordoostelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen. WOENSDAG 27 JULI. v.m. n.m. Breskens 7.20 7.39 Terneuzen 7.55 8.14 Hansweert 8.35 8.54 Walsoorden 8.45 9.04 ZON MAAN op onder op onder Juli 27 4.54 20.42 14.54 23.28 28 4.56 20.40 15.58 29 4.57 20.38 16.58

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1