Overeenstemming te Genève op alle punten Indonesische regeringsverklaring Reacties op de resultaten van Genève De richtlijnen aan de ministers van buitenlandse zaken Duizenden bij crematie van Koos Vorrink Omstreeks 1980 zal de wereldvraag naar energie verdubbeld zijn Cordell Huil overleden Het ongeluk (jiet de berglift De volksstemming over het Saarstatuut WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN BAANDAG 25 JULI 1955. 10e Jaargang No. 3531. Ministers van Buitenlandse Zaken in October opnieuw bijeen Kabinet zal ontslag indienen De bemanning van de ,,Toeapse" Tsalons j-obèrt" Thomas Mann in kliniek opgenomen Kindervfirlamming in het Antwerpse Heus ondertekent vrijwilligers wetsvoorstel Verkiezingen in Malakka Franse Nat. Vergadering keurt Defensiebegroting goed op onder op opder Juli 25 4.51 20.44 12.35 22.40 26 4.53 30.43 13.46 23.02 27 4.54 20.42 14.54 23.28 Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15' ct: minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags ld uur. De regeringsleiders bereikten overeenstemming over alle vier punten van hun agenda, toen zij Zaterdag in totaal vijf uur in het geheim vergaderden nadat vorige besprekingen tot een im passe hadden geleid. Daarna kwamen zij nog in een plenai re slotvergadering bijeen, waarin zij uiting gaven aan hun vertrou wen in de toekomst. Premier Eden, die als eerste het woord voerde, zeide dat de conferentie de beperkte taak, wel ke zij zich met betrekking tot het verminderen van de internationa le spanning, ruimschoots had voltooid. „Nu hebben wij tenslot te een aanvang gemaakt met het werk waarvan wij wellicht had den gehoopt dat het in 1945 had kunnen beginnen", aldus sir An thony. Maarschalk Boelganin ver klaarde vervolgens, dat de confe rentie zonder twijfel van positie ve betekenis is geweest voor het verminderen van de spanning en het herstellen van het onderling vertrouwen. President Eisenhower was van oordeel, dat „de vooruitzichten op een durende vrede met rechtvaar digheid, algemeen welzijn en gro tere vrijheid beter zijn en dat het gevaar van de ontzettende trage die van een moderne oorlog ge ringer is geworden". Hij noemde de conferentie een historische ontmoeting. „Het is over het ge heel een goede week geweest", zo zeide de Amerikaanse presi dent. Premier Faure tenslotte voor spelde, dat de bijeenkomst „een gelukkige invloed op de toekom stige gang van zaken tussen Ooet en West zal hebben". De Sowjet-premier zeide nog in zijn slotverklaring, dat de Sow- jet-Unie teleurgesteld was over het feit, dat onderwerpen betref fende het Verre Oosten en de „wettige rechten" van het Chine se volk, alsmede de toestand rondom Formosa niet ter sprake waren gekomen. Evenals de andere regerings leiders legde hij de nadruk op 't belang van de onderlinge contac ten, welke de staatslieden binnen en buiten de conferentiezaal heb ben gelegd. Het belangrijkste vraagstuk achtte hij de collectieve veilig heid. In dit verband herhaalde hij zijn plan voor een Europees vei ligheidsverdrag in twee phrasen en zijn voorstel voor een niet-aan- valsverdrag tussen de N.A.V.O. en de landen van het verdrag van Warschau. Voorts recapituleerde hij de Sowjet-ontwapeningsvoor- stellen van 10 Mei. Ten aanzien van de Duitse kwestie herhaalde de Sowjet-premier de opvatting, dat Duitsland niet mag toetreden tot militaire groeperingen. Rus land was weliswaar voorstander van hereniging van Duitsland, doch men moest de feiten onder de ogen zien Er bestonden nu 2 delen Duitsland en een fusie zou onrealistisch zijn. Boelganin was voorts van oordeel, dat de toe komstige besprekingen van de ministers van Buitenlandse Za ken over Duitsland niet mogen worden gehouden zonder verte genwoordigers van zowel West als Oost-Duitsland. Volgens een Britse woordvoer der gaf de Russische minister president geen enkel commen taar op het plan van Eisenhower voor het Uitwisselen van militaire gegevens. President Eisenhower, sir An thony Eden, maarschalk Boelga nin en Edgar Faure gaven hun ministers van Buitenlandse Za ken opdracht om in October weer te Genève bijeen te komen voor het bestuderen van de vraagstuk ken ter zake van de Duitse een heid en de Europese veiligheid en om middelen te zoeken voor het uit de weg ruimen van de hin derpalen, die het vrije contact en de vreedzame handel tussen de volkeren belemmeren. Ook kwa men zij overeen, dat de verschil lende voorstellen betreffende de ontwapening, waaronder Eisen howers aanbod om overzichten inzake het militaire apparaat met de Sowjet-Unie uit te wisse len, op een op 29 Augustus te New York te beginnen bijeen komst van de subcommissie voor ontwapening der V.N. zullen worden besproken. Zo is dan de „topconferentie" met glimlachen, gelukwensen en handrukken geëindigd, nadat de staatslieden volledige overeen stemming hadden bereikt over de volgende stappen, die gedaan zul len worden om de internationale spanning te verminderen en een einde te maken aan de „koude oorlog". HET VERTREK DER DELEGATIES. Kort voor het einde van de slotbijeenkomst kwamen mevr. Eisenhower en haar zoon John bij het „Palais des Nations" aan, waar zij hartelijk werden toege juicht. De eerste staatsman die het ge bouw verliet was minister Dulles. Als men nog niet geweten had dat de conferentie een succes was geworden, had men dit gewaar kunnen worden door de brede glimlach van de Amerikaanse minister. Kort daarna verscheen president Eisenhower, in gezel schap van zijn echtgenote en zijn zoon. Zij vertrokken in een open auto naar het vliegveld Cointrin, toegejuicht door de belangstellen den. President Eisenhower legde op het vliegveld nog een korte ver klaring af, waarin hij de Zwitser se autoriteiten dank zegde voor de gastvrijheid. En terwijl het vliegtuig van de president, de „Columbia", koers zette naar de Verenigde Staten, koersten hef- schroefvliegtuigen van de Ameri kaanse bewakingsdienst nog bo ven het vliegveld en de stad Ge nève. Degenen die het grootste ap plaus kregen bij het vertrek, wa ren de Russen. Maarschalk Boel ganin ging enige malen in de auto staan om de toeschouwers met de hand te groeten. Evenals minister Moltof, die n een twee de auto plaats nam, zag de Rus sische premier er zeer tevreden uit. Vervolgens vertrokken 't echt paar Eden en de Franse staats lieden Faure en Pinay met hun medewerkerkes. BOELGANIN IN OOST- BERLIJN. Premier Boelganin en partijse cretaris Chroesjtsjef zullen en kele dagen op uitnodiging in Oost-Duitsland vertoeven. Boel ganin zei bij zijn aankomst in O. Berlijn, dat zich sedert de oorlog twee souvereine delen van Duits land hadden gevormd en dat de Duitse kwestie niet opgelost kon worden zonder Duitse deelne ming. „Wij wensen daarom, dat er een wederzijdse toenadering tussen de beide delen van Duits land plaats heeft, want dit is de enige weg naar hereniging". Volgens Reuter verklaarde de Russische premier verder nog: „De conferentie te Genève zal on getwijfeld een gunstige invloed uitoefenen op de internationale toestand". De premier gaf een overzicht van de Oostelijke en Westelijke standpunten inzake het Duitse probleem en vervolgde: „De Rus sische delegatie werd in haar voorstellen met betrekking tot de Duitse kwestie geleid door het belang van een versterking van de vrede in Europa". „We zijn uitgegaan van de over weging, dat de Duitse kwestie niet kan worden opgelost zonder met de realiteit, die in Duitsland is geschapen, rekening te hou den", zo vervolgde hij. Uit de reacties in de verschil lende landen op het resultaat van de conferentie van regerings leiders blijkt ingenomenheid met de bereikte toenadering tussen Oost en West. Vice-president Nixon van de V. 9. verklaarde, dat door de bij eenkomst de atmosfeer is opge klaard voor nieuwe onderhande lingen tussen de Sowjets- en de Westelijke mogendheden. Hij was van mening, dat het persoonlijk contact tussen Eisenhower en de hoogste Sowjet-leiders laatstge noemden had overtuigd van de oprechtheid van de president. In Moskou zeide vice-president Miltojan, dat „de atmosfeer is ge wijzigd". Het weer is goed, zo voegde hij hieraan toe, en als het weer goed is, is alles in orde. In Londen werd het resultaat van Genève het grootste diploma tieke succes van na de oorlog ge noemd, terwijl te Parijs werd ge- sprqken van een stap naar het verminderen van de internatio nale spanning. In een commentaar voor de Oostduitse zender in Oost-Berlijn werd Adenauer de voornaamste verlieeer genoemd. „Adenauer en zijn politiek zijn het resultaat van de koude oorlog geweest. Nu de koude oorlog afloopt, zal hij niet meer nodig zijn", aldus het Oost duitse station. Thans moesten de Duitsers op alle niveaux, „waar onder het hoogsté", gaan overleg gen om de twee delen van het land dichter tot elkaar te bren £en- Sir Winston Churchill, die vijf jaar geleden het denkbeeld van de thans geëindigde conferentie opvatte, verklaarde „zeer dank baar" over het resultaat te zijn. In officiële kringen en congres kringen te Washington schijnt men het vrijwel algemeen, op en kele rechtse republikeinen na, er over eens te zijn, dat de bereikte overeenstemming niet alleen een overwinning voor de vrede, maar ook voor het Westelijke stand punt is. Berichten, dat de Westelijke ge delegeerden in Genève president Eisenhower eenstemmig als „de man van de conferentie" be schouwen, hebben in Washington een gewillig onthaal ondervon den. Het succes van de president zou een belangrijke rol kunnen spelen bij de presidentsverkiezin gen van het volgende jaar, indien Eisenhower zich weer candidaat stelt. In Rome verhieven senatoren van alle partijen zich van hun ze tel, toen de voorzitter tijdens een bijeenkomst het resultaat van Genève meedeelde. De voornaamste commentator van de Oostduitse radio zei, dat de conferentie van Genève „de hoeksteen van een nieuw interna tionaal vertrouwen" was gewor den. De Poolse en Tsjechoslowaak- se radiostations lieten zich even eens optimistisch uit. Na afloop van de slotvergade ring van de conferentie van re geringleiders der „grote vier" zijn de richtlijnen bekendgemaakt, welke aan de vier ministers van Buitenlandse Zaken zijn gegeven voor toekomstig overleg over de vier punten, die in de afgelopen week te Genève aan de orde zijn geweest. Deze richtlijnen zijn de volgen de: 1. De veiligheid in Europa en het Duitse vraagstuk. De ministers zijn belast met de bestudering van de verschillende desbetreffende voorstellen, waar onder die betreffende het sluiten van een veiligheidsverdrag voor Europa of een deel van Europa tdit, voorstel bevat een artikel volgens hetwelk de deelnemende landen zich verplichten, niet hun toevlucht tot geweld te nemen en elke hulp van een aanvaller te weigeren), de beperking, contro le en inspectie wat betreft de strijdkrachten en de bewapening en het vestigen van een zóne tus sen Oost en West, waar de ont plooiing van de strijdkrachten het voorwerp zal zijn van ge meenschappelijk accoord. De vier regeringsleiders zijn overeengekomen, dat de regeling van de Duitse kwestie en de her eniging van Duitsland door mid del van vrije verkiezingen tot stand zullen komen overeenkom- stik de nationale belangen van het Duitse volk en in het belang van de veiligheid in Europa. 2. De vier regeringsleiders, die constateren dat iedere realisa tie van een verlichting van de mi litaire lasten de mogelijkheid schept om uitgebreide hulpbron nen vrij te maken, welke kunnen worden aangewend voor het ver beteren van het levenspeil van de minder ontwikkelde gebieden, zijn overeengekomen, hun pogin gen om door middel van de sub commissie voor ontwapening der Verenigde Naties tot een ontwa peningsstelsel te komen, voort te zetten. Zij stellen voor dat de subcom missie op 29 Augustus te New York bijeenkomt en zij dragen de ministers van Buitenlandse Za ken op kennis van de werkzaam heden van dit orgaan en te on derzoeken, of de vier regeringen andere initiatieven op het sjuk van de ontwapening zouden kun nen nemen. 3. De ontwikkeling van de contacten tussen Oost en West. Negen-en-twintig Russische zee lieden, o.w. een vrouw, een ge deelte van de bemanning van het Russische tankschip „Toeapse", dat verleden jaar Juni naar For mosa werd opgebracht, zal Dins dag naar de Sowjet-Unie vertrek ken. De rest van de bemanning, twintig man, heeft politiek asyl gevraagd en gekregen. Twaalf van hen zouden naar de Verenig de Staten willen. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen deskundigen belas ten met de bestudering van alle maatregelen, welke kunnen lei den tot een progressieve elimi nering van de hinderpalen die het vrije contact en de vreedzame handel tussen de volkeren in de weg staan. 4. De vier ministers van Bui tenlandse Zaken zullen in de loop van October te Genève bijeenko men teneinde een studie van deze vraagstukken te maken en hun werkwijze te bepalen. De Indonesische minister-presi dent, Ali Sastroadmidjojo, heeft Zaterdagavond in het parlement mededeling gedaan van het voor nemen tot aftreden van het Indo nesische kabinet. Hij zeide: „De regering kon het gezag van de nieuwe chef-staf niet effectief maken". Ali Sastroamidjojo verklaarde, dat de regering, overtuigd als zij ervan is, dat zij in de legerkwes- tie voldaan heeft aan de voorzie ningen van de grondwet, deze zaak aan het parlement zou kun nen voorleggen, doch dat zij het niet verstandig achtte dit te doen. Zij wilde voorkomen, dat het con flict tussen regering en leger werd uitgebreid, want uitbreiding zou de spanning en de onrust in de staat bevorderen. In de verklaring wordt een uit voerige opsomming gegeven van de verschillende bekende gebeur tenissen sedert generaal-majoor Bambang Sugeng zijn ontslag in diende, die geleid hebben tot de huidige politieke crisis, waarin de regering voor de vraag kwam te staan haar beleid voort te zet ten of haar mandaat aan het staatshoofd terug te geven. O.m. wordt aangestipt, dat de regering bij het vervullen van de vacature-Sugeng de beslissingen van hef congres van officieren te Djogja mede in aanmerking nam, doch dat regering en leger van mening verschilden over persoon en geschiktheid van de benoemde nieuwe chef-staf. De regering ging hierbij van het beginsel uit, dat niet het leger haar diende te corrigeren, als zij een fout had gemaakt. De loop der gebeurte nissen had tot resultaat het voor stel der regering, waarin over dracht van de functie aan Bam bang Utoyo zuiver als een forma liteit werd geëist, onmiddellijke pensionering van Utoyo in het vooruitzicht werd gesteld, een lijst van nieuwe candidaten van het leger werd verzocht en be sprekingen over de voornaamste problemen werden aangeboden. Deze waren volgens de regerings verklaring: 1) het trekken van een scheidingslijn tussen politie ke verantwoordelijkheid en tech nische verantwoordelijkheid, die de inhoud zijn van de formulering „het leger is ondergeschikt aan de regering". 2) Het opstellen van regerings- richtlijnen voor het leger, tenein de het leger zijn taak binnen de staatsdefensie te doen uitvoeren. 3) Eerlijke financiële en mate riële voorzieningen en controle daarop voor de opbouw van de organisatie van het leger. Het le ger bleef echter speciaal de sym bolische erkenning van Utoyo af wijzen, zodat de regering tot haar spijt moest vaststellen, dat haar pogingen hebben gefaald- De vergadering werd bijge woond door 125 parlementsleden. De publieke belangstelling was zeer groot. Verscheidene ministers kregen bij het betreden van het parle mentsgebouw minder vleiende opmerkingen uit het publiek toe geroepen. Via de luidsprekerin stallatie kon buiten de verkla ring, die 20 minuten duurde, wor den aangehoord. De motie van wantrouwen van het partijloze parlementslid Ba- haruddin werd niet behandeld. De president van de Socony- Vacuurn Oil Company, de heer B. Brewster Jennings, heeft on langs verklaard, dat naar zijn me ning de wereldvraag haar ener gie in de eerstvolgende 25 jaar op zijn minst zal verdubbelen en tussen 1980 en het jaar 2000 nog maals zal verdubbelen. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met" een toenemend verbruik van energie uit andere bron, zoals bijvoorbeeld de atoom energie, dan nog zal volgens deze autoriteit de wereldvraag naar aardolie gedurende de eerstvol gende 45 jaar een hoeveelheid betreffen, die bijna tweemaal zo groot is als alle tot dusver ont dekte aardolie tezamen. Volgens zijn raming zal de vraag naar ruwe aardolie tegen het eind van deze eeuw tussen de 40 en 45 millioen vaten per dag bedragen. Dat zou dus neerko men op het drievoudige van de huidige vraag. In de laatste maanden heeft de wereldproduc tie van ruwe aardojje gemiddeld 13,6 millioen vaten per dag be dragen. De heer Jennings was eveneens v-an oordeel, dat het gebruik van aardolieproducten in de voor ons liggende periode op meer selec tieve wijze zal geschieden, waar bij geleidelijk het aandeel van de aardolie groter zal worden in die gebieden, waar olie bijzondere voordelen biedt, zoals bijvoor beeld als brandstof voor motor voertuigen, smeermiddelen, as falt en als grondstof voor de pe trochemie (glastics, synthetische garens enz.). Hij wees er voorts op, dat in de Verenigde Staten de exploratie- kosten steeds hoger worden, ter wijl de resultaten bij het zoeken naar nieuwe olievelden „teleur stellend" zijn. Dat het mogelijk was de Amerikaanse reserves te vergroten, is volgens hem slechts te danken aan meer efficiente winningsimeth-oden Ten slotte sprak de h<^r Jen nings als zijn mening uit, dat „wij op de lange duur in elk geval in toenemende mate behoefte zul len hebben aan de aanvoer van buitenlandse olie ter aanvulling van onze binnenlandse op brengst", terwijl hij er de -aan dacht op vestigde, dat door de jongste aanzienlijke verbeterin gen in de raffinage-techniek gro tere kapitalen moeten worden geïnvesteerd in de modernise ring van de fabrieken dan twee jaar geleden kon worden voor zien. Met de normale, maar boven dien met een extra trein, alsme de in honderden auto's, zijn Za terdagmiddag duizenden naar Driehuis Westerveld getogen, waar het stoffelijk overschot van Koos Vorrink werd gecremeerd. De zaal van het crematorium was veel te klein voor deze grote belangstelling. Men had daarom buiten het gebouw <yp de begroei de heuvels van de begraafplaats een aantal luidsprekers geplaatst, waaromheen honderden zich een plaatsje zochten om op deze wij ze de afscheidswoorden van acht sprekers te beluisteren. In de zaal waren, evenals des ochtends in het Concertgebouw bij de herdenkingsplechtigheid, vele vooraanstaande figuren der P. v. d. A., alsook oude bekenden uit de tijd van de S. D. A. P. en A. J. C. aanwezig. Met de pre mier Drees waren ook hier aan wezig de ministers Van der Kieft, Donker, Suurhoff en Mansholt, de kapper vet hel aparte co<M markt 16 brouwerijstraat 9 terneuzen voor verzorgd kapwerk en ook voor betere toiletartikelen, aparte salon voor huidverzor ging. depositair „lamgome'Vdr. payot" -„yardley". alsook de voorzitter der Eerste Kamer, mr J. A. Jonkman, en ontbrak evenmin de oudste vriend van Koos Vorrink: ome Jam van Zutphen. Door een broeder van de over ledene werd dank gebracht voor de betoonde overgrote blijken van deelneming en de laatste eer de overledene bewezen. Alle gewonden buiten levensgevaar. De dokter van het ziekenhuis te Kaprun heeft Zaterdagmorgen de omstandigheden in aanmer king genomen verheugende mededelingen gedaan over de toe stand van de Amsterdamse fami lie Van den Toom. De heer C. van den Toom is nu „op weg naar herstel". „Zijn leven is niet meer in gevaar en ik heb de bes te hoop voor zijn genezing. Van nacht is bij hem het bewustzijn teruggekeerd", aldus de dokter. De beide jongens, Wijnand en Peter, zijn eveneens buiten ge vaar, zij hadden 'n rustige nacht. Mevrouw Van den Toom zal, naar wordt verwacht, ongeveer een week nodig hebben voor het her stel van haar verwondingen. Van alle overige bij het ernsti ge liftongeluk bij Kaprun ge wond geraakten kan worden ge zegd, dat een lichte verbetering is ingetreden. Op dit ogenblik verkeert geen hunner meèr in le vensgevaar. De gewezen Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken Cordell Hull is Zaterdag in het Bethesda ziekenhuis bij Washing ton overleden. Hij is 83 jaar ge worden. Cordell Hull trad in 1944 als minister van Buitenlandse Zaken af om gezondheidsredenen. Vrij dag heeft hij een beroerte gehad. Hij leed aan aderverkalking. In drie regeringsperioden van president Roosevelt was de over ledene minister van Buitenland se Zaken. Roosevelt heeft hem eens „de vader der Verenigde Na ties" genoemd. Cordell Huil verwierf interna tionale bekendheid voor zijn werk tot verbetering van de internatio nale betrekkingen. In 1945 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. In 1893 begaf hij zich voor het Volgens het Westduitse pers bureau D.P.A. is de tachtigjari ge Amerikaanse auteur van Duit se afkomst Thomüs Mann Zater dag per vliegtuig uit Nederland naar Zwitserland overgebracht en in een kliniek te Zürich opge nomen. De gezondheid van de schrij ver was, toen hij in Noordwijk verbleef, slechter geworden en 'n arts beval aan, dat hij naar Zü rich zou terugkeren en daar won den opgenomen. Hij lijdt aan aderontsteking. In Zürich werd hij uit het vliegtuig gedragen. COLORADOKEVERS IN OOSTENRIJK. Pe aardappeloogst in de gehe- eerst in de politiek. Hij werd lid van het Huis van Afgevaardig den van Tennessee. In 1907 werd hij in het congres gekozen. In 1933 werd hij minister van Bui tenlandse Zaken. Hij was een warm voorstander van vrije we reldhandel. Mevrouw Hull is in Maart van het vorige jaar op 79-jarige leef tijd gestorven. President Eisenhower heeft op dracht gegeven op alle openbare gebouwen de vlag halfstok te hij sen. De laatste weken zijn te Ant werpen 18 personen van wie men vermoedt, dat zij aan kinderver lamming lijden, in de ziekenhui zen opgenomen. Twee patiënten zijn overleden. Ook in het noorden van de pro vincie Antwerpen zijn enige ver dachte gevallen gesignaleerd. President Heuss heeft Zater dag het wetsvoorstel onderte kend, volgens hetwelk de West duitse regering 6.000 vrijwilligers kan aanwerven voor het toekom stigs leger van 500.000 man. Volgens een woordvoerder zal het ontwerp heden in de Staats courant worden gepubliceerd, waarna het onmiddellijk van kracht wordt. In de federatie van Malakka zullen op 27 Juli de eerste alge mene verkiezingen worden ge houden. Waarnemers voorspellen dat de drie partijen die tegen 1959 algehele onafhankelijkheid voor Malakka willen, zullen win nen. Het zijn de nationale organi satie voor een verenigd Malaka de Maleis-Chinese bond en het Maleis-Indische congres. De Franse nationale vergade ring heeft Zondagochtend, na de gehele nacht van Zaterdag op Zondag vergaderd te hebben, de ontwerpbegroting voor Defensie en Overzeese gebieden goedge keurd. le Oostenrijkse provincie Burgen land wordt ernstig (bedreigd door Coloradokevers. Meer dan negentig procent van de aardappelvelden zijn door de kevers aangetast. De Saarlandse ministerraad heeft als datum voor de volks stemming over het nieuwe Saar statuut Zondag 23 October 1955 vastgesteld, dat is de verjaardag van der ondertekening vorig jaar te Parijs van de Frans- Duitse overeenkomst over Saar land. De regering te Saarbrücken heeft terstond de nieuwe wetge ving, op Zaterdag j.l. gedateerd, doen afkondigen. Tevoren had de Europese com missie voor .de volksstemming in Saarland Zaterdagmorgen onder leiding van de Belgische senator Fernand Dehousse te Saarbrü cken de Saarlandse regering toe stemming verleend voor afkondi ging van de wetten op de voorbe reiding en organisatie van de volksstemming. De wachttijd van drie maanden voor de voorberei dingen is dus terstond ingegaan De pro-Duitse partijen mogen aan de campagne voor de stem ming, die thans officieel geopend is, deelnemen. Alle Saarlanders van 20 jaar en ouder zullen stemmen vóór of tegen een statuut, waarbij hun land zelfbestuur binnen de West- europese unie wordt verleend. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Maandag ochtend tot Miaandagavond. Iets hogere mid dagtemperaturen. Zonnig, droog en vrij warm weer met een zwakke tot matige wind tussen Noord en Oost. DINSDAG 26 JULI. v.m. n.m. Breskens 6.32 6.49 Terneuzen 7.07 7.24 Hansweert 7.47 8.04 Walsoorden 7.57 8.14 ZON MAAN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1