Het oog gericht op Genève bekijk Koningin bezoekt haar Markiezaat Russen wijzen Eisenhowers plan af i Hazelaar Koning Boeganda mag terug naar zijn land Goudkoorts loopt op nieuwe ruzie rondom «Renate Leonhardt» Amsterdamse familie ernstig gewond in Oostenrijk WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ZATERDAG 23 JULI 1955. 10e Jaargang No 3515. WEKELIJKSE WERELDSCHOUW Informatieve besprekingendie mogelijkheden bieden Prinses Wilhelmina vraagt voorzichtigheid van militaire chauffeurs Pri ns Bernhard terug weer De Prinsessen bevordert naar hogere klas De conferentie te Genève De Franse krijgs gevangenen in Rusland HET VERTREK VAN DE DELEGATIES. Indonesisch kabinet geelt hedenavond mandaatterug De brand in de OostduiUe uraniummijn Ontwapeni ngsvoorstel van Faure Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, ofc Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags II uur. Vol spanning heeft de wereld het oog gericht op Genève, waar door de leiders der regeringen der grote vier, vergezeld van hun ministers van Buitenlandse Za ken en andere deskundigen over het wel en wee van de wereld wordt beslist. Deze besprekingen in Zwitser land zijn voor alle landen en iedereen van het grootste belang, reden waarom het nieuws van dit conferentiefront momenteel tot het belangrijkste behoort. De bedoeling van deze bijeen komst is om te trachten tot een betere verstandhouding te komen tussen Oost en West, waarbij aandacht zal worden geschonken aan een aantal wrijvingspunten, waardoor hopelijk de standpun ten nader tot elkaar kunnen komen en misschien deze stenen des aanstoots kunnen worden geëlimineerd. Natuurlijk is al leen al het feit, dat men met elkaar van gedachten wil wisse len toe te juichen, maar het is wel zeker, dat men van deze be sprekingen geen al te grote ver wachtingen mag koesteren, aan gezien bij voorbaat reeds vast staat, dat er geen besluiten zul len worden genomen, waardoor de gehele conferentie dus slechts een informeel karakter draagt. Als gunstigst resultaat mag men hopen, dat door openlijke besprekingen de staatsleiders nader tot elkaar zullen komen en daarna hun ministers op dracht zullen geven de proble men op de gevonden basis nader uit te werken. DUITSLAND. Vrij spoedig en zonder moei lijkheden is men het eens gewor den over de agenda. Als eerste punt wordt hierop genoemd de hereniging van Duitsland. Hier botsten Oost en West voor het eerst. Het Westen wenst een zo spoedig mogelijke hereniging van Duitsland, doch onder de gegeven omstandigheden zien de Russen liever een erkenning van de status quo, dus een voorlopig handhaven van de verdeling, waarbij beide delen van Duits land tot verschillende blokken behoren. Men moet echter niet denken, dat de Russen geen Duitse een heid wensen. Die wensen zij wel, maar dan op hun voorwaarden. Deze houden in, dat het hereen- de Duitsland zich niet zal aan sluiten bij enig militair blok. Voorts moeten de andere landen garanderen, dat zij deze situatie zullen eerbiedigen. Het belang rijkste is echter, dat dan alle vreemde troepen de Duitse bo dem zullen moeten verlaten. Ogenschijnlijk lijken de voor waarden van de Russen niet on billijk, maar wanneer het Wes ten deze zou aanvaarden, zouden zij zich militair in een buitenge woon ongunstige positie bren gen, aangezien het Westen dan slechts enkele bruggenhoofden op het Europese continent zal behouden, terwijl voor de Rus sen een nieuw operatie-terrein openvalt, waar zij volgens de be kende methoden, die wij reeds in de satellietlanden gedemon streerd zagen, na verloop van enige tijd zullen trachten een kleine minderheid door middel van terreur en wapengeweld aan de macht te brengen. Het Westen, gebonden door ac- coorden kan en mag niets doen en moet lijdelijk toezien, hoe de „volkswil" wordt uitgevoerd. In de loop der jaren hebben de Rus sen redenen tot wantrouwen ge geven en dit drukt nu zijn stem pel ook op de conferentie te Genève. De Westerse staatslieden moe ten steeds op hun hoede zijn en toch hopen zij steeds, dat de toe zeggingen en plannen van de Russen betrouwbaar zullen zijn. GEEN ANGST. Duidelijk is wel gebleken, dat beide partijen er niet over den ken tot een atoomoorlog over te gaan. De verantwoordelijkheid hiervoor durft niemand op zich te nemen. Op zichzelf is dat al een grote geruststelling, maar met de overige ter beschikking staande wapens als koude oor log en plaatselijke gewapende konflikten kan de strijd nog lange tijd gevoerd worden. Of het de conferentie te Ge nève zal gelukken om ook aan dit laatste een einde te maken, is zeer twijfelachtig, omdat er zoveel wrijvingspunten zijn waar over men het moeilijk eens kan worden. Punt één, de Duitse éénheid levert al bijna onoverkomelijke moeilijkheden op. Hoe zal het dan gaan met de overige punten als de Europese veiligheid, de ontwapening en de verbetering der betrekkingen tussen Oost en West, die nog op de agenda staan? Enkele geschilpunten zoals Formosa en de positie van China zijn trouwens niet op de agenda geplaatst en wanneer de conferentie een bevredigend ver loop heeft, zullen tenslotte ook deze behandeld moeten worden. MAROKKO. De Fransen hebben door de gebeurtenissen in Marokko een tegenslag te incasseren gehad. Het lag in de bedoeling belang rijke hervormingen door te voe ren, waarvan de Marokkanen voordeel zouden hebben. Ex treme elementen hebben echter in Casablanca een bomaanslag op een Europees café gepleegd, waarbij vele slachtoffers vielen. Hiermede hebben zij voor de goedwillende Marokkanen en voor hun land zeer veel bedor ven, want de Europeanen in deze stad namen vergeldingsmaat regelen, waardoor zeer ernstige ongeregeldheden ontstonden die door het - vreemdelingenlegioen in bloed gesmoord moesten wor den. Een tragische omstandig heid, juist nu Marokko op de drempel van belangrijke verbete ringen stond. Het logisch gevolg van één en ander is natuurlijk, dat ernstige vertraging ontstaat, het politiek vertrouwen is geschonden en de verhouding tussen Europeanen en Moslims aanmerkelijk is ver slecht. Frankrijk, dat de laatste tijd toch al in de hoek zit waar de klappen vallen, zal ook nu weer moeten trachten de toestand te verhelderen, waarbij echter steeds rekening moet worden gehouden met groepen extreme elementen, zowel Europeanen als Marokkanen, die zullen trach ten de plannen van de Franse re gering te doorkruisen. In verband met het bevorderen van veilig verkeer en naar aan leiding van de aanrijding 18 Juli j.l. op de Aerdhuisweg onder Ud- del, waarbij de wegwerker, de heer G. Hop, in dienst van H. K. H. Prinses Wilhelmina, door een militair voertuig dusdanig werd gegrepen, dat hij ernstig gewond in een ziekenhuis moest worden opgenomen, heëft Prinses Wil helmina bij monde van haar par ticuliere secretaresse de minister van Oorlog verzocht zijn bijzon dere aandacht te schenken aan het doen betrachten van de no dige voorzichtigheid door be stuurders van militaire voertui gen. Prins Bernhard is Donderdag uit Londen op Soestdijk terug gekeerd. De oudste twee prinses sen blijven nog enige dagen in Engeland om daar de „horse show" bij te wonen. Naar wij vernemen is prinses Beatrix op het Baarns lyceum overgegaan van de vijfde klas, afd. gymnasium Alpha, naar de zesde klas. Prinses Irene ging over van de derde naar de vierde klas afd. middelbare meisjes school. Prinses Marijke werd op de lagere school van de Baarnse schoolvereniging bevorderd van de tweede naar de derde klas. Zoals reeds gemeld hieeft prin ses Margriet met succes haar toelatingsexamen voor het Baarns lyceum gedaan. ff c Een hooggeplaatst lid van de Sowjet-afvaardiging heeft Vrij dag te Genève medegedeeld, dat zijn regering het plan van Eisen hower tot uitwisseling van mili taire gegevens als eerste stap op weg naar ontwapening niet be vredigend kan vinden. De Sowjet-regering twijfelt niet aan de oprechtheid van het voor stel van Eisenhower, maar zij is van oordeel, dat het het belang rijkste punt, het verbod van atoomwapenen, omzeilt. Desondanks zal, aldus de woord voerder, het plan naast de Britse en Russische voorstellen worden bestudeerd teneinde te trachten tot overeenstemming te komen. Verder zeide de Russische af gevaardigde, dat de winst van dieze conferentie in de eerste plaats het bijeenzijn van de Ame rikaanse, Britse, Franse en Rus sische leiders in een openhartige en hartelijke sfeer is. Dit zal stel lig op de lange duur een goede invloed hebben op ontspanning in de internationale politiek. Verder zeide de Russische amb tenaar te verwachten, dat de conferentie van heden, niet nood zakelijkerwijs 's ochtends, zal worden gesloten. De regeringsleiders, die Vrij dagmiddag even voor vijf uur bij eenkwamen, zijn vijf kwartier la ter uiteengegaan, terwijl hun mi nisters van Buitenlandse Zaken bleven confereren. De Britse regering heeft beslo ten de verbannen kabaka (koning) van Boeganda (Brits protectoraat in Oeganda) spoe dig als souverein naar zijn land te laten terugkeren, aldus heeft Alan Lennox-Boyd, minister van Koloniën, Vrijdag in het Britse lagerhuis medegedeeld. Hij mag terugkeren zes weken na de .benoeming van ministers in Boeganda, die door de plaatse lijke wetgevende raad (loekiko) worden gekozen. Boeganda is de voornaamste provincie van Oeganda en telt 1.500.000 inwoners. !De ministers zullen van de 30- jarige vorst de verantwoorde lijkheid voor de openbare zaken overnemen. De kalbaka zal daar door een meer constitutionele vorst zijn. Door vertegenwoordi gers naar de wetgevende raad van Oeganda te zenden het geen tevoren geweigerd was zal Boeganda, zoals Engeland gewild had, erkennen, dat de toekomst van de provincie onver brekelijk verbonden is met die van Oeganda als geheel. De Sowjet-premier, maarschalk Boelganin heeft de Franse minis ter Pinay, beloofd persoonlijk een onderzoek te zullen instellen naar het aantal der Franse krijgsgevangenen, die zich nog in de Sowjet-Unie (bevinden, en naar de toestand waarin zij ver keren, aldus wordt in Franse kringen te Genève vernomen. Pinay verzocht Boelganin zijn invloed bij de Oosteuropese re geringen aan te wenden, opdat deze laatste Frankrijk inlichtin gen verschaffen over Franse onderdanen, die nog in die lan den worden vastgehouden. De Franse premier, Faure, zei de, toen hij uit het volkerenpaleis kwam, tot een verslaggever van Reuter, dat de ministers van Bui tenlandse Zaken de besprekingen zullen voortzetten en dat de rege ringshoofden „indien nodig" he den weer bijeen zullen komen. De vier regeringschefs zullen hedenochtend om elf uur in be perkte zitting bijeenkomen, aldus een Amerikaanse woordvoerder. De regeringschefs spraken, al dus werd van Franse zijde verno men, over verschillende voorstel len voor uitbreiding van de be trekkingen tussen Oost en West. Minister Dulles deelde de re geringsleiders mede, dat er vor deringen zijn gemaakt bij de voorbereiding van de richtlijnen voor de volgende conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken over 1.) Duitsland en de veiligheid; 2.) ontwapening en 3.) het voorstel «van Boelganin tot een verdrag tussen de Navo en de landen van het verdrag van Warschau. Dulles achtte meer vorderingen mogelijk. De regeringsleiders verdaagden de zitting, nadat minister Dulles om meer tijd had verzocht voor het opstellen van hun rapport. De regeringsleiders zullen de ministers van Buitenlandse Za ken hedenochtend ontvangen, al dus een Amerikaanse woordvoer der. De ministers van Buitenlandse Zaken gingen later over tot het opstellen van het slotcommuni qué van de conferentie, die he denochtend aan de leiders van de afvaardigingen zullen worden voorgelegd. AVONDVERGADERING VAN MINISTERS. GEEN OVEREENSTEMMING BEREIKT. Gisteravond te 22.35 uur zijn de ministers van Buitenlandse Za ken voor het eerst bijeengeko men in avondzitting, welke drie kwartier heeft geduurd. Uit conferentiekringen wordt vernomen, dat de ministers er niet in zijn gleslaagd de impasse over een program voor onder handelingen over de Duitse één heid en de Europese veiligheid te verbreken. De Franse minister van Buiten landse Zaken Pinay verklaarde na de vergadering: „We hebben geen overeenstemming bereikt. Het had wèl gekimd als Molotof wat meer begrip had getoond. De vier ministers van Buiten landse Zaken hebben besloten de kwestie terug te verwijzen naar hun regeringshoofden, die heden ochtend bijeenkomen. Aan Westelijke kant ziet men de zaak „tamelijk donker" in. Het particuliere vliegtuig van president Eisenhower, de „Co lumbine", is Vrijdagmiddag te Genève teruggekeerd na te München te hebben getankt. Het is nog steeds de bedoeling, dat president Eisenhower heden middag om zes uur de thuisreis naar de Verenigde Staten zal aan vaarden. Hoewel het niet officieel is me degedeeld, is men in Russische kringen van oordeel, dat de Rus sische afvaardiging Genève on middellijk na de Amerikaanse zal vertrekken. Waarnemers waren eenstemmig van gevoelen, dat de conferentie heden tegen lunchtijd zal worden gesloten. Gisteren en vandaag viert Veere het 400-jarig bestaan. Vierhon derd jaar geleden verhief keizer Karei V 3Iaximiliaa<n van Bour- gondië, heer van Veere, tot mar kies en „zijn stad en heerlijkheid van Veere" tot een markiezaat. Een markiezaat is het nog en H. 31. Koningin Juliana is er de markiezinne van. Vrijdag iss zij gekomen, de Koningin, om aan dit feest deel te nemen. Het was een bezoek, dat Veere niet gauw zal vergeten. H. M. wandelde door het stedeke dat rijk versierd en sprookjesachtig verlicht is, woonde in de Grote Kerk de opvoering bij van „Het sprookje in de historie", een spel van Wim en Wil Abeleven-Lab- berton, en zij dronk in de oude Kampveerse toren thee terwijl op de zandbanken in de verte vreug devuren werden ontstoken. Met de koninklijke trein arri veerde H. M. de Koningin gister avond om kwart over zeven te Middelburg. In haar gevolg be vonden zich mevr. W. A. Repelaer van Driel, geb. Van der Willigen, dame du palais, H. A. A. baron Collot d'Escury, kamerheer i.b.d. van H. M. en W. J. baron Van Heeckeren van Molecaten, parti culier secretaris. De Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr mr A. F. C. de Ca- sembroot, begroette H. M. aan t station en begeleidde haar per auto naar Veere. Aan de grens van Veere, bij de schutsluis aan het Kanaal door Walcheren, heeft de burgemeester van Veere, jhr I. F. den Beer Poortugael, het ge zelschap verwelkomd. Hier (begaf men zich ook aan boord van de vissersboot „Veere 7", van schipper Iman Bout om buitenom het stedeke de haven binnen te varen waar prachtig gepavoiseerde en ver sierde jachten en vissersschepen lagen te pronken. De Koningin en haar gevolg ge noten zichtbaar van dit vaar tochtje, waaraan ook de echtge note van de Commissaris der Ko ningin, mevr. S. C. de Casem broot-baronesse van der Feltz en de echtgenote van de burgemees ter van Veere deelnamen. Omstreeks acht uur debarkeer- de de Koningin in de nabijheid van de Kampveerse toren. Truusje Minneboo, het dochter tje van de schipper van de „Veere 10", bood hier de Konin gin bloemen aan. Vervolgens wandelde de Konin gin langs de in de haven liggen de gepavoiseerde schepen en reikte aan de schipper van de mooist versierde boot, de heer F. Bout, van de „Veere 3", de door haar uitgeloofde medaille uit. Het was een vrolijk moment. De vissersvrouwen, opgesteld op de kade vóór de schepen, bloos den van genoegen en de ouden van dagen, die een plaatsje had den gekregen vóór de burge meesterswoning, keken met een plezierig lachje toe. Ja, en toen was het de beurt aan de school kinderen, die onder leiding van de heer J. de Graaf, hoofd van de openbare lagere school, een fikse kleppermars sloegen, daar bij begeleid door het fanfarege zelschap „Veere's Genoegen". Toen de lichtjes gingen bran den werd Veere een droomstad- je, en terwijl de Koningin zich op weg begaf naar de Grote Kerk om het spel bij te wonen, strooide de stadsbeiaardier, de heer P. H. Broerse, de fijne klan ken van het carillon over de jui chende mensenmassa uit. Vóór de ingang der kerk stel de de burgemeester aan H. M. voor de wethouders S. Kodde en D. Kasse Dzn, de secretaris de heer L. van der Hiele en de raadsleden, allen met hun dames. In het spel „Het sprookje in de historie" werd de hoofdrol vertolkt door kapitein J. H. Min neboo van de reddingboot „Maria Carolina Blankenheim", die, dat mag wel even tussen de regels door verteld, in dienst van de Kon. Z.-H. Mij. tot redding van drenkelingen, in nog geen tien jaar negentig mensenlevens red de. Daarna begaf de Koningin zich te voet naar de Kampveerse toren, waar de thee werd ge bruikt, en waar zij naar het ont steken der vreugdevuren op de zandbanken vóór Veere keek ter wijl de batterij „De Haak" sa luutschoten loste. Het was reeds over elven toen H. M. afscheid nam om per auto terug naar Middelburg te rijden, waar de koninklijke trein wachtte. H. M. overnachtte in de ze trein, waarmee zij hedenoch tend om 6.40 uur uit Middelburg vertrok. Daarmee eindigde de eerste dag van Veere's feest. Een ko ninklijk feest, dat vandaag wordt voortgezet en zal aanvangen met de onthulling van een gedenk steen in het huis van Adriaan Valerius, de man, die eens in Veere wonend, zijn nog altijd be kende „Gedenckklank" schreef. In Esplanade te Utrecht zal he denmiddag een ledenvergadering worden gehouden van de Coöp. bergingsver. „Renate Leonhardt". Als de voortekenen niet bedrie gen, dan zal ook op deze vergade ring, juist als op die van April jl. te Amsterdam, de hoog opge lopen goudkoorts de toch al ver hitte gemoederen weinig goed doen. Vrijdag kwam reeds het be richt, dat de leiders elkaar fi guurlijk in de haren zijn gevlo gen. Volgens de heer P. Visser uit Wijde-Wormer, de voorzitter, zou hij zelfs reeds een aanklacht bij de rijkspolitie hebben inge diend tegen de secretaris-pen ningmeester van de vereniging, mr. E. ten Toorn, wegens diefstal en belediging. Het A.N.P., dat deze mededeling van de heer Visser bij de rijkspo litie in Purmerend en Wijde-Wor mer trachtte te verifiëren, ver nam echter, dat van een officiële aanklacht nog niets bekend is. De hevig verontwaardigde heer Visser had de correspondent van het A.N.P. in Purmerend mede gedeeld, dat hij de aanklacht had ingediend, nadat de heer Ten Toorn, daarbij gesteund door de commissarissen, hem van dief stal, verduistering en oplichting had beschuldigd. De nieuwe moeilijkheden tus sen de leiders van de grote goud zoekersfamilie zouden kortgele den zijn ontstaan in verband met verschil van mening over de af rekening met de heer Hogeveen uit Zaandam, de constructeur van de grote werkput, die overigens intussen is afgekeurd door Rijks waterstaat en de Arbeidsinspec tie...! De heer Visser deelde mede, dat een aanzienlijk bedrag aan de constructeur was uitbetaald, het geen de laatste (volgens de heer Visser althans) later betwistte. Daarna zou ook de secretaris-pen ningmeester zich met deze kwes tie zijn gaan bemoeien. Volgens de heer Visser koos deze partij voor de constructeur. Opgebeld door de correspon dent van het A.N.P. deelde de constructeur hem echter mede zich afzijdig te willen houden. Hij gaf er voorkeur aan geen inlich tingen te verstrekken. Op de vergadering van heden in Utrecht zal deze kwestie waarschijnlijk wel enig stof doen opwaaien, evenals de afkeuring van de kostbare werkput, waar voor de leden het geld bijeenge bracht hebben, hopende, dat zij later dubbele waar voor hun geld zouden krijgen, wanneer het goud opgediept zou zijn. Nu de werkput is afgekeurd dreigt de gehele goudexpeditie te stranden, nog vóór er zee geko zen is. de mooie dingen cONDEN PARUS MOOROSTR.2I TEL 2361 TERNEUZEN TELEVISIE J?-e- /twoMVeió oescstsp-ce. Bij een ongeluk, dat de gondel van een tandradbaan op de Ka' prun bij de Gross Glockner in Oostenrijk is overkomen, zijn de 4 leden van de Amsterdamse fa milie C. van den Tóóm zwaar ge wond. De heer en mevr. Van den Toom en hun twee zoontjes, de 12-jarige Wijnand en de 9-jarige Peter, zijn ernstig gewond ge raakt in een ongeluk met een berglift in de buurt van Salz burg. Bij dit ongeluk werden twee Oostenrijkse passagiers gedood. Behalve de familie Van den Toom waren er nog negen ande ren die ernstige verwondingen opliepen. Het ongeluk werd veroorzaakt door de bliksem, die insloeg in de aandrijvingsinstallatie van de lift. De noodrem stopte de lift Het kabinet-Ali Sastroadmidjo- jo zal hedenavond zijn mandaat teruggeven aan vice-president Hatta. In de vergadering van het In donesisch kabinet, die Vrijdag avond eindigde, werd (besloten, dat Zaterdagavond 'n verklaring aan het parlement zal worden af gelegd inzake de legerkwestie. Daarna zal de regering haar mandaat teruggeven. De (brand welke Dinsdag j.l. heeft gewoed in een Oostduitse uraniummijn bij Oberschlema heeft aan dertig personen het le ven gekost, zo heeft de Oostduit se regering in een communiqué bekendgemaakt. midden in de lucht zo plotseling, dat de passagiqrs naar vamen werden geworpen. Het gevolg was dat het hekwerk van de lift brak en de 26 passagiers, die vooraan stonden, er uit tuimel den langs een rots van circa 35 meter hoogte. Zeventien van hen konden huns weegs gaan nadat zij eerste hulp genoten hadden. Volgens het Oostenrijkse pers bureau A.P.A. is de heer Van der Toom zelf levensgevaarlijk ge wond, zijn beide zoons zwaar ge wond en zijn vrouw licht gewond. Zij zijn opgenomen in een zieken huis te Kaprun in Oostenrijk. De familie Van der Toom was Zaterdag j.l. per auto voor een veertiendaagse vacantie naar Oostenrijk vertrokken. Kaprun is een plaatsje in Oos tenrijk vlak ten noorden van de 3800 meter hoge Gross Glockner. Het ligt ten oosten van het Stu- bach Thai en zuidwestelijk van Zeil am See. In Kaprun zijn kort geleden grote electrieiteitswer- ken gereed gekomen. De familie Van der Toom is thans opgeno men in het hospitaal dat destijds gebouwd werd voor het opnemen van arbeiders, die bij de uitvoe ring van deze werken waren in geschakeld. PAUS OPNIEUW ONDER BEHANDELING. De Paus ondergaat op het ogen blik opnieuw een behandeling met infra-rode stralen als gevolg van gewrichtspijnen in de rech terschouder. De 79-jarige Paus heeft in de laatste twee jaren al verschei dene keren geklaagd over deze pijnen. De Franse delegatie heeft Vrijdag een uit drie punten be staand ontwapeningsplan inge diend, dat de dag tevoren door premier Faure al tegenover de andere drie regeringsleiders was uiteengezet. Het plan voorziet in de volgen de drie punten: 1. Een ontwapeningsprogram op basis van de verschillende voorstellen, welke bij de sub commissie voor ontwapening van de V. N. zijn ingediend. 2. Het aanwenden van een gedeelte van het geld, dat op de militaire uitgaven zal moeten worden bespaard, ten behoeve van de minder ontwikkelde vol keren. 3. Elke staat moet de cijfers betreffende zijn militaire uitga ven publiceren. Aan het voorstel was een memorandum toegevoegd, waar in uitvoerig op de uitvoering van het plan werd ingegaan. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdagoch tend tot Zaterdagavond. Weinig verandering. Langs de kust veel bewolking met aanvankelijk nog op enkele plaatsen wat motregen. In het binnenland opklaringen. Zwakke tot matige wind tussen noord en noordwest. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. ZONDAG 24 JULI v.m. n.m. Bresskens 5.06 5.24 Terneuzen 5.41 5.59 Hansweert 6.21 6.39 Walsoorden 6.31 6.49 MAANDAG 25 JULI. v.m. n.m. Breskens 5.47 6.03 Terneuzen 6.22 6.38 Hansweert 7.02 7.18 Walsoorden 7.12 7.28 ZON MAAN op onder op onder Juli 23 4.49 20.47 10.08 22.02 24 4.50 20.46 11.23 22.20 25 4.51 20.44 12.35 22.40 26 4.53 20.43 13.46 23.02

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1