«Grote Vier» eens over leidraad voor onderhandelingen Ongeregeldheden in Marrakes] Peron toch afgetreden? India wendt en Molotof zich tot Eden de Belgische Senaat keurt nieuwe schoolwet goed President Eisenhouwer rapporteert aan het Congres WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en HAANSTANDEN Kwestie-Cyprus opnieuw in Verenigde Naties VRIJDAG 22 JULI 1955. 10e Jaargang No 3514. De conferentie te Genève BESPREKINGEN VAN DONDERDAG. Aanslag op de Pasja Vietnam Proef met speciale avond posttreinen De actie tegen de doodstraf in Engeland Nationale feestdag in België Terechtstellingen in Hongarije Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55-57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ5,35 per kwartaal; per maand ƒ1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct: minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels ƒ2, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 1« uur. De ministers van Buitenlandse Zaken der „Grote Vier" hebben Donderdagochtend overeenstem ming bereikt over een ontwerp, dat een leidraad moet vormen voor verdere onderhandelingen over de Duitse eenheid en Euro pese veiligheid, aldus wordt in conferentiekringen medegedeeld. Volgens genoemde kringen ver liep de bijeenkomst der ministers „tamelijk goed". In gezaghebbende kringen werd later gezegd, dat de ministers geen overeenstemming hadden bereikt over de vraag of voor rang moet worden verleend aan de Duitse eenheid. De Sowjet-Unie wil voorrang voor de kwestie der Europese veiligheid, het Westen voor die der Duitse eenheid, hoewel het bereid is de twee problemen tege lijkertijd te bespreken. Aanbevolen wordt, dat de vier ministers in October wederom een conferentie houden. Naar verluidt heeft de vasthou dendheid van minister Molotof bij zijn Westelijke collega's grote teleurstelling verwekt. De regeringsleiders van de „Grote Vier" hebben op hun bij eenkomst van Donderdag hoofd zakelijk zich bezig gehouden met het vraagstuk van de ontwape ning, het derde punt van hun agenda. Hierbij werden gedeelte lijk oude voorstellen herhaald, terwijl anderzijds ook enige nieuwe gezichtspunten naar vo ren werden gebracht. Wat dit laatste betreft bood president Eisenhower aan, een „volledig overzicht van ons mili taire apparaat" aan de Russen te geven, mits dezen hetzelfde doen, aldus deelde een Amerikaanse woordvoerder na afloop van de vergadering mee. Tevens ver klaarde de president zich bereid aan de Russen onmiddellijk en op basis van wederkerigheid on beperkte faciliteiten voor het maken van luchtfoto's te verle nen. Hij zei dit in een pleidooi voor het sluiten van een zo veel mogelijk landen omvattende overeenkomst inzake ontwape ning, gebaseerd op wederzijdse inspectie. Dat de president zich in het bijzonder tot de vertegen woordigers van de Sowjet-Unie richtte, verklaarde hij door er op te wijzen, dat de Ver. Staten en Rusland over nieuwe en afschu welijke wapens beschikken, in hoeveelheden welke zowel in deze twee landen wederkerig als ook in andere staten tot vrees voor een plotselinge aanval heb ben geleid. Tevoren had maarschalk Boel- ganin, die als voorzitter optrad, voorgesteld, dat de Ver. Staten, de Sowjet-Unie, Frankrijk en Groot-Brittannië zich verplichten geen gebruik van atoomwapens te maken, tenzij zij het slachtof fer van agressie zijn geworden en dan alleen pas na toestem ming van de Veiligheidsraad. An dere landen zouden moeten wor den uitgenodigd dezelfde ver plichting op zich te nemen. Als eerste stap naar een ver mindering van de bewapening achtte de Russische premier het nodig, dat de landen, die atoom- en waterstofbommen bezitten, de proefnemingen met deze wa pens staken. Ook was hij van oordeel, dat het nuttig zou zijn dat de conferentie bij de Ver enigde Naties aanbeveelt, een verklaring om een einde te ma ken aan de koude oorlog te aan vaarden. Een ander voorstel van Boel- ganin, betreffende het sluiten van een niet-aanvalsverdrag tus sen de leden-staten van de N.A.V.O. en de ondertekenaars van het verdrag van Warschau, werd zonder door de regerings leiders te zijn behandeld naar de ministers van Buitenlandse Za ken verwezen. Een verzoek van de ministers, die er Donderdagochtend niet in waren geslaagd met de opstel ling van een program voor het toekomstig beraad over de Duit se kwestie en de Europese vei ligheid gereed te komen, om meer tijd voor dit werk, werd door de regeringsleiders inge willigd. Hierbij werd gestipu leerd, dat de ministers eerst hun taak betreffende Duitsland en de veiligheid in Europa moeten vol tooien, voordat zij zich met het non-agressievoorstel van Boelga- nin kunnen gaan bezig houden. Dit voorstel houdt ook in, dat de ondertekenaars van het niet- aanvalsverdrag een voorlopig accoord, in afwachting van het tot stand komen van een stelsel van collectieve veiligheid voor geheel Europa zich verplichten ingeval van gèschillen door mid del van vreedzaam overleg een oplossing hiervoor te zoeken. Zowel de Britse premier Eden als z'n Franse ambtgenoot Faure noemden Eisenhowers voorstel van verreikende betekenis. Aan vaarding er van zou, volgens Eden, ongetwijfeld een belang rijke bijdrage betekenen tot het onderling vertrouwen tussen de volkeren. Faure achtte het Ame rikaanse aanbod, gedaan door een man met grote militaire er varing, de „eerste overwinning op het scepticisme" op de confe rentie. De Sow jet-delegatie gaf geen commentaar op de rede, waarin Eisenhower enerzijds wilde ge tuigen van „de grote oprechtheid waarmee de Ver. Staten het vraagstuk van de ontwapening benaderen" doch anderzijds ver klaarde, dat het Amerikaanse volk „vastbesloten is zijn mili taire kracht te handhaven en zo nodig te vergroten zolang dit noodzakelijk is voor het verzeke ren van de vrede en het handha ven van de eigen vrijheid". EISENHOWER BLIJFT HOPEN Uit gezaghebbende bron is ver nomen, dat president Eisenhower nog steeds hoopt dat de vier regeringsleiders een formule zul len kunnen vinden, waardoor hereniging van Duitsland bereik baar zou worden. De aanvanke lijke teleurstelling van de Ame rikanen over de Russische pogin gen om de Duitse kwestie voor lopig op te bergen heeft plaats gemaakt voor de hoop, dat de Sowjet-leiders overtuigd kunnen worden van de noodzaak van Europese en wereldvrede. De Russen hebben nog geen neiging tot wijziging van hun koers getoond, doch ook bij vroe gere conferenties hebben zij dik wijls tot het laatste ogenblik ge wacht met het wijzigen van hun standpunt, aldus deze zegslieden. Eisenhower zou blijven hopen, dat Oost en West in de komende conferentiedagen nog nader tot elkaar zullen komen. Hij hoopt dat de Russen overtuigd kunnen worden, dat het ook in hun be lang is om tegelijkertijd te wer ken aan de hereniging van Duits land en een Europees veiligheids stelsel. GESCHENKEN VOOR DE „GROTE VIER". Zwitserse bewonderaars bedel ven de „Grote Vier" onder een grote hoeveelheid geschenken, variërend van wijnkruiken en horlpgas tot muziekdozen en kaSS. Een zakenman uit Zürich, Fritz Meili, die ook sir Winston Churchill gedurende zijn vacan- tie op Sicilië een mooi geschenk toezond, heeft de staatshoofden van de „Grote Vier" ieder een typisch Zwitserse wijnkruik van tin, 12 tinnen bokalen en een schaal toegezonden. Iedere kruik draagt een inscriptie in de taal van de ontvanger en op het lid is een vredesduif gegraveerd. Bovendien zond Meili ieder vpn de „Grote Vier" nog een cigaret- tendoos in de vorm van een we reldbol, met een ingebouwd hor loge. Van Ernest Baumann, direc teur van een verzekeringsmaat schappij te Genève, en enkele van zijn vrienden, hebben de „Grote Vier" allen een gouden polshorloge gekregen. Alfred Zingg uit Bern heeft dozen kaas, bewerkte zakdoeken en muziekdozen naar Genève ge bracht voor de kleinkinderen van president Eisenhower. In het medina van Marrakesj is het Donderdagmorgen tot on geregeldheden gekomen. Door in heemse politieagenten werden 2 Marokkanen gedood. In Marrakesj hadden zich lange tijd geen ongeregeldheden meer voorgedaan. Donderdagmorgen echter begonnen zich groepen Marokkanen in de stad te verto nen en steeg vooral in de Arabi sche stadswijk de spanning aan merkelijk. De twee doden vielen toen in heemse politie vuurde op een me- De Indische regering heeft zich naar aanleiding van de in cidenten, die zich Woensdag in Saigon voordeden, tot sir Antho ny Eden en Molotof, als voorzit ters der Geneefse conferentie welke een einde aan de oorlog in Indo-China maakte, gewend en hun verzocht de toestand te be studeren en nieuwe instructies aan de internationale commissie van toezicht op de wapenstil stand te geven. In Zuid-Vietnam werd Woens dag een „rouwdag" in acht ge nomen ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de- over eenkomsten van Genève, waar bij het land voorlopig tot ver kiezingen in het gehele land in twee stukken werd verdeeld Bij demonstraties gericht te gen Noord-Vietnam, de Geneefse overeenkomsten en de internatio nale controlecommissie, werden In Rio de Janeiro zijn Woens dagavond berichten ontvangen, volgens welke president Juan Peron van Argentinië is afgezet. Verschillende takken van de strijdkrachten zouden pogen tot een overeenkomst te komen, ten einde een herhaling van bloed vergieten als bij de mislukte op stand van 16 Juni, te voorkomen, aldus deze berichten. De poging van de strijdkrach ten om een vreedzame oplossing voor de crisis te vinden zou wel eens moeilijk blijken te zijn, zo werd hieraan toegevoegd. Dinsdagavond om half elf plaat selijke tijd werd de telefoonver binding tussen Buenos Aires en Rio de Janeiro verbroken. Eerder op de dag was Buenos Aires opgeschrikt door geruchten volgens welke de vloot uit de vlootbasis Puerto Belgrano, on geveer 800 km ten Z. van Buenos Aires, was vertrokken om de hoofdstad te bombarderen. In een officiële radiobekend making die om het kwartier werd herhaald, waren deze geruchten tegengesproken en was de bevol king gewaarschuwd zich geen angst te laten aanjagen door een .geruchtenoffensief" Volgens een officiële lezing waren vlooteenheden uit Puerto Belgrano vertrokken voor nor male oefeningen. Ook de telefoonverbinding tus sen New York en Buenos Aires is verbroken, naar de telefoniste in New York geloofde als gevolg van een tijdelijke, technische sto ring. Een woordvoerder van 't Ame rikaanse ministerie van Buiten landse Zaken in Washington ver klaarde Dinsdagavond, dat geen De Griekse regering heeft be sloten de kwestie-Cyprus op nieuw aan de Ver. Naties voor te leggen. Dit is Donderdag meege deeld door de minister van Bui tenlandse Zaken, Stephan Ste- phanopoulos. De minister zei verder, dat de premier, veldmaarschalk Alexan der Papagos, hem heeft opge dragen, in verband met het „uit stellen van de drielandenbespre king over defensie-aangelegen heden betreffende het Oostelijke Middellandse Zee-gebied en de kwestie Cyprus, die te Londen zou worden gehouden, onmiddel lijk een nieuw beroep te doen op de Verenigde Naties voor zelfbe schikkingsrecht voor Cyprus. Op 29 Augustus zullen te Lon den waarschijnlijk besprekingen beginnen over de kwestie-Cyprus tussen vertegenwoordigers van Engeland, Griekenland en Tur- ki:>e- j De minister van Buitenlandse Zaken verklaarde, dat de perma nente vertegenwoordiger van Griekenland bij de Verenigde Naties zou worden opgedragen het besluit van de premier ten uitvoer te leggen. berichten van de Amerikaanse ambassade in Buenos Aires over een afzetting van Peron zijn ont vangen. Later werd in Rio de Janeiro een bericht uit Buenos Aires onts vangen waarin werd gezegd, dat de positie van Peron uiterst on zeker is en dat algemeen geloofd wordt, dat hij is afgezet. Arrestaties in Rosario. De chef van de veiligheids dienst van Rosario, na Buenos Aires de grootste stad van Ar gentinië, en zijn plaatsvervanger zijn Woensdag gearresteerd op verzoek van de commissie die is belast met het onderzoek naar de verdwijning van de commu nistische advocaat Juan Ingali- nella. Deze werd op 16 Juni aan gehouden en sindsdien is niets meer van hem vernomen. In totaal zijn reeds vijf politie functionarissen aangehouden in verband met de verdwijning van Ingalinella. De Argentijnse op positie heeft tijdens een interpel latie in het parlement over deze kwestie laten doorschemeren, dat Ingalinella is overleden na mis handeld te zijn door de politie. Volgens gewoonlijk betrouw bare inlichtingen heeft president Peron op een stormachtige ver gadering van legerleiders zijn ontslag ingediend. Een en ander zou Woensdag zijn geschied. Het ziet er naar uit, dat de marine aandringt op Perons on middellijke aftreden, doch dat het leger verandering wenst door een geleidelijk afbreken van het Peronistisch apparaat. De houding van de luchtmacht zou nog onbepaald zijn. Eén ding is thans echter dui delijk, aldus Reuter: de toekomst van het land ligt geheel in han den van het leger. Hierin zou echter verandering kunnen ko men door een onvoorziene actie van de zijde van één der andere wapens. Het Huis van Afgevaar digden kon Woensdag niet bijeen komen, doordat de Peronistische leden hun functies in de onder scheidene commissies beschik baar gesteld hadden. Zij bleven echter aan als parlementsleden. De terbeschikkingstelling was geschied op verzoek van de pre sident. Er is een onderbreking van het telefoonverkeer tussen Buenos Aires en Rio de Janeiro, de Braziliaanse hoofdstad, ge weest. Dit is ook het geval ge weest met de verbinding met Washington. Schout-bij-nacht Alberto Tei- sare, vice-voorzitter en voorzitter van de Opperste Raad van de Pe ronistische partij, heeft op een persconferentie verklaard, dat het „niet eerlijk" is, dat de op positie haar aanvallen richt op president Peron en de regering. De aanvallen dienen volgens hem gericht te zijn op de Peronistische partij, die nooit het doel gehad heeft om de enige partij te wor den. Zij wenste andere partijen niet de mond te snoeren en was het geheel eens met het democra tische stelsel. De partij heeft volgens Teisare een politieke wapenstilstand aanvaard, omdat zij zich grootmoedigheid kan ver oorloven. Dit is geen teken van zwakte. „Wij wensen oppositie en geen obstructie. Wij wensen opponenten en geen vijanden". Doelend op de lopende geruch ten, zeide Teisare, dat intrigue en het verspreiden van geruch ten geen tekenen van goede wil vormen. De partij zou alles in het werk stellen om tot pacifi cering te komen. Zij was de grootste van het land en als zo danig verantwoording aan het land verschuldigd. Bij de ingang van een Peronis tische school in het centrum van Buenos Aires is Donderdagoch tend vroeg een bom ontploft. Er werd geen melding van slacht offers gemaakt, doch om het ge bied werd een cordon gelegd. De stad bood uiterlijk een rus tige aanblik, hoewel de geruch ten over de politieke toekomst van het land en het lot van Pe ron aanhielden. De avond tevoren had de poli tie een anti-Peronistische demon stratie uiteengedreven. Deze werd gehouden voor de club van het leger. Het is duidelijk, zo voegt Reu ter hieraan toe, dat zich achter de schermen belangrijke ontwik kelingen voltrekken. Harde fei ten waren echter Donderdagna middag nog niet bekend, omdat de personen, die verantwoorde lijk zijn voor de toestand hun uiterste best doen, om een op nieuw uitbreken der gevechten te voorkomen. TEGENSPRAAK De Argentijnse minister van Binnenlandse Zaken heeft de in het buitenland gepubliceerde be richten tegengesproken, als zou president Peron zijn ontslag heb ben ingediend of afgezet zijn. volgens functionarissen te Sai gon 61 personen gewond. Volgens de overeenkomsten van Genève hadden uiterlijk Woensdag besprekingen tussen Noord- en Zuid-Vietnam moeten beginnen over verkiezingen ter hereniging van het land. Premier Diem van Zuid-Vietnam kant zich echter tegen dergelijke (bespre kingen, ondanks druk van Engel se, Franse en Amerikaanse zijde. Demonstranten beistormden Woensdag het hotel Majestic en plunderden de kamers van de Canadese, Indische en Poolse leden van de internationale wa penstilstandscommissie. De rust js in Saigon weerge keerd. Samenscholingen zijn ver boden. Een aantal demonstranten werd Donderdagochtend door de politie verspreid. [Huizen en hotels waar leden van de wapen stilstands-commissie verblijven, worden bewaakt. Een officiële Indische woord voerder zei: „De ongeregeldhe den in Saigon schijnen bewust te zijn georganiseerd, de Indi sche leden der internationale commissie kunnen niet werken, tenzij hun bescherming wordt geboden". Naar verluidt heeft de Indi sche voorzitter van de internatio nale controlecommissie, Desai, tot de Zuidvietnamese minister van Buitenlandse Zaken ver klaard, dat de demonstranten de kamers van de commissiele den in het hotel Majestic hebben geplunderd terwijl de politie toe keek zonder in te grijpen. Ngo Dinh Diem, de Zuidvietna mese premier, heeft het volk tegen „misplaatste gebaren, die de communisten zouden kunnen helpen" gewaarschuwd. Hij sprak van „betreurenswaardige inci denten" doch de premier, zeide dat ongeveer 100 van de honderd duizend demonstranten hotels waren binnengedrongen, waai' kortelings verbindingsofficieren van de (communistische) Viet- minh waren geweest. Er was slechts geringe schade „in de al gemene opwinding" aangericht. De regering had besloten, om de schade onmiddellijk te herstel len. De premier onthield zich van een officiële spijtbetuiging, zo tekent Reuter hierbij aan. De ambassades van Groot Brit- tannië en Amerika in Saigon heb ben bij de Zuidvietnamese rege ring er tegen geprotesteerd, dat zij de Amerikaanse en Britse le vens en eigendommen bij de de monstraties niet beschermd heeft. nigte demonstranten, die een ta bakswinkel in brand hadden ge stoken. In de loop van de ochtend wer den in het geheel ongeveer 12 ta baks- en postzegelwinkels in brand gestoken. Een aantal jonge personen, aan hangers van de vroegere sultan, is gearresteerd. Woensdag zijn Berbers ter ver sterking van de politie in de stad aangekomen. Zij zijn trouwe vol gelingen van de pasja. Zelf is hij het opperhoofd van duizenden Berbers. Later werd gemeld, dat enige motorrijtuigen in brand waren gestoken evenals opslagplaatsen. Onder de demonstranten, van wie de politie een aantal arres teerde, bevonden zich gesluierde meisjes en kleine kinderen. Donderdag is een aanslag ge pleegd op de pasja van Marra kesj, El Glaoui. De pasja bleef ongedeerd. De aanslag werd ge pleegd met een vuurwapen, toen de pasja het paleis van Bahia verliet. Het vuur van de aanval ler werd door de politie beant woord. De Franse resident-generaal, Gilbert Grandval, arriveerde Donderdagmorgen in Marrakesj voor een bezoek aan El Glaoui. De pasja begeleidde Grandval naar het paleis van Bahia. De aanslag werd gepleegd, toen hij het paleis weer verliet. El Glaoui stond op het punt weg te rijden, toen zijn grote Amerikaanse auto door een groep demonstranten werd ingesloten. Toen klonk er een schot en suis de een kogel vlak Icings het hoofd van de pasja. De 81-jarige pasja sprong woedend uit de auto met een automatisch geweer in zijn handen en wilde onmiddel lijk gaian schieten. Dit werd hem echter belet door de Franse poli tie. Marokkaanse politie schoot vervolgens op de menigte, waar door een aantal demonstranten werden gewond. Volgens latere berichten werd vervolgens door een aantal de monstranten met stenen naar de pasja gegooid. Met ingang van 2 Oct. a.s. zal een proef worden genomen met de reeds eerder aangekondigde speciale avondpost-treinen. Deze treinen zullen gedurende vijf da gen van de week (Zaterdag en Zondag niet) rijden en wel voor lopig alleen op de trajecten Am sterdam - Utrecht 's-Hertogen- bosch - Eindhoven - Roermond - Sittard - Maastricht en 's-Gra- venhage - Rotterdam - Dordrecht - Breda - Tilburg - Eindhoven en omgekeerd. Zij zullen voorna melijk pakketpostzendingen en periodieken vervoeren. Van het slagen van de proef zal afhangen of ook op andere trajecten deze speciale avond posttreinen zullen gaan lopen. De Belgische Senaat heeft Woensdagnacht, na een van de langste vergaderingen in zijn ge schiedenis, de fel omstreden her vorming van het onderwijs goed gekeurd. De vergadering van de Senaat begon Woensdagochtend en duurde 18 uur, met slechts twee korte onderbrekingen voor lunch en diner. Vóór de uiteindelijke stemming, die als resultaat 91 stemmen vóór en geen tegen opleverde, verliet de Katholieke oppositie de ver gadering. Alle Katholieke amen dementen op het 'wetsontwerp, bijna vijftig in getal, werden door de Senaat verworpen. Het wetsontwerp is reeds goed gekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zodat het nog slechts door koning Bou- dewijn ondertekend behoeft te worden. De C.V.P.-fractieleider Stiuye De Britse minister van Bin nenlandse Zaken, Lloyd-George, heeft Donderdag in het Lager huis eisen van de Labour-opposi- tie voor afschaffing van de dood straf van de hand gewezen. Hij zeide niet van oordeel te zijn, dat de openbare mening is gewijzigd sinds het Huis zich in Februari j.l. voor handhaving van de doodstraf uitsprak. Het terechtstellen van me vrouw Ruth Ellis, die schuldig was bevonden aan het doodschie ten van haar minnaar, vorige week heeft geleid tot een nieuwe campagne om de doodstraf af te schaffen. verklaarde vóór de stemming, dat zijn fractie daaraan niet deel zou nemen, omdat het wetsontwerp naar haar mening niet de minste rekening houdt met de recht vaardigheid en de gelijkheid. Het zal, aldus Struye, verdeeldheid in het land zaaien en het is een bit tere ironie, dat het wordt goed gekeurd op de nationale feestdag, die voor tal van gezinnen zeker geen dag van vreugde zal zijn. Minister-president Van Acker antwoordde, dat de wet met ge matigdheid zal worden toegepast. De bevolking zou weldra kunnen vaststellen, dat de wet-Collard beter is dan het tot dusverre be staande stelsel van de vorige, Katholieke regering. Enige tientallen amendementen van de C.V.P. waren door de Se naat verworpen. België vierde gisteren zijn nationale feestdag. Koning Bou- dewijn en de prinsen Albert en Alexander waren gisterenmorgen aanwezig bij een plechtig Te Deum in de kerk van St. Goede- le te Brussel, dat ook werd bij gewoond door het diplomatieke corps en de meeste ministers. Gistermiddag schouwde de koning op de ringboulevards van de hoofdstad onderdelen van de gewapende macht, die daarna voor hem defileerden. Meer dan 130 straaljagers vlogen in forma tie over de stad. Van de grote steden begon al vroeg een uittocht naar de kust plaatsen en de Ardennen. ON AFHANKELIJKS? ARTIJ OP CYPRUS. Op Cyprus is een nieuwe partij gesticht, de onafhankelijkheids partij, die is begonnen te ijveren voor volledige autonomie voor het eiland. President Eisenhower heeft een telegrafisch rapport naar het Congres gezonden, waarin hij o.m. zegt, dat de Sowjet-leiders zeer verlangend zijn, om resulta ten te bereiken bij het verminde ren der spanning in de wereld. Eisenhower zeide er van over tuigd te zijn, dat de Sowjet-leiders ongaarne zien, dat de conferentie zou eindigen, zonder dat iets be reikt zou zijn, dat voor hen en de rest van de wereld een verbe tering van de onderlinge betrek kingen zou betekenen. Hij zegt alles in het werk te stellen om de Sowjet-delegatie er van te overtuigen, dat de Weste lijke geallieerden geen plannen heblben om de Sowjet-Unie of de communistische wereld aan te vallen. De president zegt verder te ho pen, dat de conferentie tot meer openhartigheid bij volgende be sprekingen zal leiden. Volgens Amerikaanse deskun digen, aldus Reuter, zijn de Sow- jetrussen inderdaad bevreesd voor de Amerikaanse atoomwa pens en de bases, die zich om de Sowjet-Unie bevinden. Deze vrees zo zegt men, heeft de Sowjet-po- litiek in het verleden bepaald. De president zegt in zijn rap port nog, dat de nieuwe Sowjet- houding Woensdag geen belang rijke verandering ten aanzien van de grote vraagstukken heeft ver toond. Hij en minister Dulles achten het mogelijk, dat er een vermindering der spanning zal intreden op volgende conferen ties. Twee Hongaren die ter dood veroordeeld waren wegens spion- nage voor de Ver. Staten, zijn te rechtgesteld, aldus meldt het of ficiële Hongaarse persbureau M. T. I. Andere leden van twee Amerikaanse spionnagegroepen kregen gevangenisstraffen, va riërend van levensland tot tien jaar, aldus dit bericht. medegedeeld door het K.NJMX te De Bilt, geldig van Vrijdag ochtend tot Vrijdagavond. Iets hogere temperaturen. Op de meeste plaatsen droog en zonnig weer, maar in het Zuidoosten van het land in de middag kans op enkele onweers bui. Weinig wind. Middagtempe- raturen iets hoger dan gisteren. ZATERDAG 23 JULI. v.m. n.m. Breskens 4.20 4.38 Terneuzen 4.55 5.13 Hansweert 5.35 5.53 Walsoorden 5.35 6.03 ZON MAAN op onder op onder Juli 22 4.47 20.48 8.51 21.44 23 4.49 20.47 10.08 22.02 24 4.50 20.46 11.23 22.20 25 4.51 20.44 12.35 22.40 26 4.53 20.43 13.46 23.02

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1