Het noodweer boven Europa Nog vele duizenden buitenlanders in Russische kampen WEERSVERWACHTING HOOGWATER Blijf meester Communiqué van de Voorlichtingsdienst van de R. M. S. Westduitse reactie op Russische verklaring ZON- en HAANSTANDEN Amerikaans blad over het Nederlands witboek De schoolstrijd in de Belgische Senaat INDONESIË Mededeling van teruggekeerde Oostenrijkers De kolenvoorziening in Engeland Ruth Ellis terechtgesteld Griekse Koningspaar naar Zuid-Slavië Britse vakbond dreigt met boycott van in Westduitsland gebouwde Britse schepen over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Oproer in Canadese gevangenis Brits schip na aanvaring gezonken De staking in de haven te Antwerpen Indonesische ambassade over het Witboek Indonesië blijft bij weigering van visum aan Horsky Kerk en Staat in Argentinië Grenscorrecties Sjah van Perzië aanvaardt Russische uitnodiging Hongersnood in Tripolitanië Beschietirg van Cuemoy De Westduitse vluchte- lingenpartij Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRIJE DONDERDAG 14 JULI 1955. 10e Jaargang No. 3507. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct minirauia advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels J L—i iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, oi: AflXi Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 3 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 «ar. „Er zijn nog vele duizenden buitenlanders waaronder Brit ten, Amerikanen, Zweden, De nen, Duitsers, Tsjechen, Polen, Hongaren, Roemenen, Albaniërs en Japanners in honderden gevangenissen en kampen in de Sowjet-Unie. Doch eeh Russische generaal heeft, bij een inspectie van het gevangenenkamp te Ir- koets, in Siberië, verklaard dat er aan het einde van dit jaar niet één meer over zal zijn", aldus heeft een Oostenrijker, die kort na de oorlog door de Russen werd ontvoerd en thans in Oos tenrijk is teruggekeerd, na aan komst te Wenen verklaard. De Oostenrijker, die verzocht zijn naam niet te noemen „ik moet denken aan hen, die niet zo gelukkig waren als ik en nog steeds daar zijn" verhaalde voorts dat zich onder de Roeme nen een zekere graaf Belmonte, een voormalig persoonlijk adju dant van ex-koning Carol, be vond. Hij vertelde verder hoe een zekere Tonio Fabian, voormalig lid van de Spaanse „Blauwe Di visie", die in de tweede wereld oorlog aan Duitse zijde tegen de Russen heeft gestreden, na een ontvluchtingspoging door honden van de bewakers aan stukken werd gescheurd. Dit geschiedde in het gevangenenkamp te Inta, in Noord-Siberië. Zijn verscheur de lijk was, voordat het werd begraven, in 't kamp, als „waar schuwing" aan de andere gevan genen, ten toon gesteld. „In het kamp te Inta bevinden zioh 40.000 tot 60.000 gevangenen. Met de bewaking is een gehele Russische divisie belast. Het kamp is in twaalf kleinere kam- pen onderverdeeld", aldus de Oostenrijkse ex-gevangene. Hij zeide verder, dat de Rus sen „groot vertrouwen" hadden in premier maarschalk Boelga- nin, in de algemene secretaris van de Russische communisti sche partij Chroesjtsjef „en spe ciaal in de minister van Lands verdediging, maarschalk Zhoe- kof". „De levensomstandigheden in de Sowjet-Unie zijn tamelijk slecht, vooral op het platteland. De plattelanders bedelden vaak bij de gevangenen om brood en andere levensmiddelen. Sinds het overlijden van Stalin is de geest onder de Russen echter verbe terd", besloot de Oostenrijkse ex- gevangene. Ruth Ellis, de voormalige man nequin en moeder van twee kin deren, die haar minnaar, de cou reur David Blakely, heeft ver moord, is gistermorgen op de binnenplaats van de Holloway- gevangenis door middel van de strop terechtgesteld. Protesten van kranten, leden van het parlement en andere be kende figuren uit het openbare leven en een stroom van petities en telegrammen hebben het leven van de 28-jarige Ruth Ellis niet kunnen redden. Zij heeft Dinsdagavond in een laatste onderhoud met haar ad vocaat de naam genoemd van een iman, die naar zij verklaarde, haar de geladen revolver heeft gegeven waarmee zij de 25-jarige Blakely doodschoot. De secretaris van de Engelse vereniging voor de hervorming van het strafrecht, Hugh Klare, heeft gistermorgen in een ver klaring de hoop uitgesproken, dat de zaak-Ellis, die schijnbaar zoveel toeroering heeft gewekt onder het publiek en een stro ming heeft doen ontstaan voor afschaffing van de doodstraf, de regering zal bewegen, thans de zaak opnieuw te bezien. Het Griekse vorstelijke paar zal zich 5 September naar Zuid- Slavië begeven voor een officieel bezoek. Maarschalk Tito van Zuid-Slavië heeft het vorige jaar Griekenland bezocht. Een conservatief parlementslid is afgetreden als secretaris van de conservatieve commissie voor brandstof en energie, een groep regeringsaanhangers, die de brandstofpolitiek bestuderen. Hij verklaarde, dat het hem onmo gelijk was zijn functie te blijven waarnemen, wanneer hij het niet eens is met de tot zijn eigen par tij behorende minister voor brandstof en energie, Geoffrey Lloyd, over de brandstofpolitiek. Een aantal conservatieve par lementsleden zijn het niet eens met de kolenpolitiek der rege ring. Dit bleek vooral na de aan kondiging van de nationale ko- lenraad, dat de kolenprijzen met 12% shilling per ton verhoogd moeten worden. Verder hebben zij critiek op het feit, dat de raad er niet in geslaagd is de kolen- productie te vergroten, waardoor Engeland grote hoeveelheden ko len moest invoeren om de export te kunnen handhaven en de zich uitbreidende industrie gaande te kunnen houden. Enkele conservatieve leden van het Lagerhuis gingen zo ver in hun critiek op minister Lloyd, dat zij vroegen, wanneer hij zou aftreden. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donder dagochtend tot Donderdagavond. Warm weer. Veranderlijke bewolking met in de ochtend plaatselijk mist. Nog enkele verspreide regen of onweersbuien. Zwakke tot mati ge wind in hoofdzaak uit weste lijke richtingen. In de noordelij ke provincies iets lagere, in de zuidelijke iets hogere temperatu ren. VRIJDAG 15 JULI. Een Britse vakverenigings leider heeft Dinsdag gedreigd met 'boycott van voor Britse re kening in West-Duitsland ge bouwde schepen, indien deze in Engeland zouden moeten wor den gerepareerd. Deze bedrei ging werd geuit in een artikel in het blad van de vakbond van ketelmakers waarin wordt ge zegd dat men in vakbondskrin gen geen bezwaren maakt tegen het verliezen van orders uit hoofde van afleveringstermijnen, doch wel bezwaren heeft tegen het plaatsen van orders in West- Duitsland tegen „aflbraakprij- zen". Reders die voordeel trek ken uit deze afbraakprijzen ver onachtzamen het welzijn van de Britse arbeiders van scheeps werven. Op de onlangs in Stockholm gehouden conferentie van de afdeling scheepsbouw der inter nationale bond van metaalbe werkers hebben gedelegeerden uit alle scheepslbouwlanden in Europa, samen met gedelegeer den uit de Ver. Staten de ver plichting op zich genomen te zullen strijden tegen oneerlijke concurrentie en de Britse vakbe weging is vastbesloten deze ver plichting na te leven, aldus het artikel. WAT MiimhaRPT HAAKT I5g0ED Zeshonderd gevangenen in de gevangenis te Prince Albert, in de Canadese provincie Saskat chewan, zijn Dinsdagavond j.l. gedurende twee uur in opstand geweest. Zij hielden in die tijd acht bewakers als gijzelaars ge vangen en staken bijna een do zijn gevangenisgebouwen in brand. Nadat de overige wachten de gevangenen onder bedreiging met vuurwapens hadden doen afdein zen, gingen zij, met behulp van traangsbommen, zelf tot de aan val over en wisten de gijzelaars te bevrijden. Verzet der gevange nen noodzaakte tot het ook ge bruiken der vuurwapens. Er wer den verscheidene schoten gelost, waardoor een wachter en een gevangene werden gewond. De brandweer slaagde er in de branden na vier en een half uur te blussen. De directie der gevangenis heeft niets medegedeeld over de oorzaak van het oproer. De bovenleiding van de spoor lijn tussen Zoetermeer en Gouda is Dinsdagmiddag een uur ge stoord geweest door bliksemin slag. De treinen moesten over enkel spoor rijden, waardoor ernstige vertraging ontstond. De trein die Dinsdagavond om 19.05 in Groningen moest aanko men uit het westen, is te Assen zeven minuten vertraagd doordat door het hevige noodweer de rei zigers niet durfden in- en uit stappen en de bestuurder niet verder durfde rijden. Dinsdagavond j.l. heeft boven verschillende delen van België noodweer geheerst. Te Leuven en omgeving werd bouwland overstroomd en liepen kelders onder. In de omgeving van Turnhout, nabij de Neder landse grens, woei een loods om ver. Te Andenne, nabij Namen, werden drie landarbeiders, die bezig waren met oogsten, door een onweersbui overvallen. Eén hunner werd door de bliksem getroffen en gedood. In Brussel viel Woensdag ge durende bijna een uur een wel haast tropische regenbui. Parijs en omstreken zijn Maan dag geteisterd door hevigé onwe- ders. Op vele plaatsen is de blik sem ingeslagen, waardoor het begin van brand ontstond. Alle werden echter spoedig bedwon gen. De brandweer kreeg in het Het Britse s.s. „Geologist" is Woensdag bij Trinidad in aanva ring gekomen met een Liberiaans schip en enkele minuten daarna gezonken. Van de 42 opvarenden konden er 22 worden gered. Negentien worden vermist en van één is bekend dat hij is verdronken. De „Geogogist" (6195 ton) was op weg van Engeland naar Tri nidad. Het andere schip, de^ö^l ton metende „Sun Princess" liep schade op. De voorlichtingsdienst van de R. M. S. in Rotterdam deelt me de, dat bij een zuiveringsactie rondom de stad Ambon door vier peletons van het Indonesische leger onder commando van eer ste luitenant Thyssen alias Mu- sahadi in het dorp Kakiairsetan in een woning vijf leerlingen van een middelbare school zijn dood geschoten. De voorlichtingsdienst maakt voorts melding van een perma nente alarmtoestand in de stad Ambon als gevolg van zeven ge vechten tussen infiltrerende gue- rilla-troepen van de R. M. S. en Woensdagochtend is het con tingent militairen dat in de Ant werpse haven werkt, vergroot tot 500 man. Er waren ongeveer 1300 havenarbeiders aan het werk. Het ziet er naar uit, dat Vrijdag opnieuw gestemd zal worden over het al of niet voortzetten van de staking, en ditmaal bij ge heime stemming. Volgens het Antwerpse blad „La Metropole" verwacht men, dat in dat een meerderheid zich zal uitspreken voor beëindiging van de staking. Het werk zou dan Zaterdag of Maandag hervat worden. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 9.19 9.54 10.34 10.44 n.m. 9.48 10.23 11.03 11.13 ZON MAAN op onder op onder Juli 14 4.37 20.57 15.46 15 4.38 20.56 0.25 17.05 16 4.40 20.55 1.09 18.17 17 4.41 20.54 2.07 19.16 18 4.42 20.53 3.20 20.02 19 4.43 20.52 4.41 20.36 De Russische verklaring over •het Duitse vraagstuk heeft in de bondsrepubliek slechts diege nen verrast, die aan de voor avond van de conferentie van Genève nog een sensatie uit Moskou verwachtten. Officieel heeft men zich in Bonn nog niet geuit, doch in politieke kringen gelooft men, dat de verklaring een domper zet op de verwach ting van weinige optimisten, die meenden, dat het Duitse pro bleem in Genève nader tot een oplossing gebracht zou kunnen wordne. Opgqmerkt wordt, dat de Söwjet-regering opnieuw is ge komen met de voor Duitsland weinig belovende voorstellen om beide helften van het land afzon derlijk onder te brengen in een veiligheidspact. Tegen zulk een ontwikkeling is in politieke kringen in Bonn al vaak met na druk gewaarschuwd, temeer daar men ook van Franse zijde bepaalde sympathieën voor zulk een oplossing vermoedt. In de eerste perscommentaren in Bonn komt men tot de conclu sie, dat de besprekingen over Duitsland in Genève weer van dezelfde basis zullen uitgaan als die van vorig jaar in Berlijn. Kernpunt van de Russische ver klaring acht men, dat hiermede duidelijk wordt gemaakt, dat de Russen niet bereid zijn een ver enigd Duitsland de vrije keus van zijn militaire bondgenootschap pen te laten. Men vreest onder deze omstandigheden, dat alle eventuele gesprekken over de modaliteiten van vrije verkiezin gen in Duitsland, evenals in Ber lijn, spiegelgevechten blijven. In socialistische kringen in Bonn ziet men daarin een beves tiging van de opvatting der oppo sitie, dat geen Duitse oplossing bereikbaar zou zijn, zolang de eis wordt gehandhaafd, dat Duitsland zich bij één der we- reldblokken zal kunnen aanslui ten. In regeringskringen wijst men er op, dat de Russen opnieuw hun bedreiging ongeloofwaardig hebben gemaakt, volgens welke zij na de aanvaarding der Parij- se verdragen niet meer over Duitsland zouden willen onder handelen. de Indonesische strijdkrachten in de maanden Mei en Juni. Het communiqué zegt voorts, dat de Indonesische luchtmacht troepen en mariniers in de Zuid- Molukken aanzienlijk zijn ver sterkt. Op Ceram aldus het com muniqué heeft kolonel Sopak- sa van de R. M. S.-strijdkrach- ten zijn hoofdkwartier overge bracht van het binnenland naar Makariki aan de Elpapoetihbaai, op ongeveer 150 km ten N. van Amahai. Volgens de voorlich tingsdienst houdt deze overplaat sing verband met een nieuw of fensief tegen de garnizoenen van de Indonesische strijdkrachten aan de zuidkust van Midden- Ceram. Tenslotte wordt medegedeeld, dat aan de noordkust van Ceram de garnizoenen van het Indone sische leger en de mobiele bri gade in Taniwel, Murinaten en Buri grote verliezen hebben ge leden bij aanvallen door R.M.S.- strijdkraohten. De Indonesische strijdkrachten zouden Buri heb ben ontruimd, nadat zij deze plaats in brand gestoken had den. De Indonesische ambassade in Londen heeft Woensdag minister Luns ervan beschuldigd deel te némen aan een aanhoudende campagne om de wereldopinie ten nadele van Indonesië te be- invloeden. In een verklaring over het pro- ces-Jungschlager, levert de In donesische ambassade in Londen tevens critiek uit op het Neder landse witboek over de Neder landse arrestanten in Indonesië. De Indonesische ambassade zegt, dat in dit witboek wordt beweerd dat aan de beschuldigde Neder landers geen rechtvaardige be handeling van hun rechtzaak wordt toegestaan. De Nederlandse ambassade in Washington heeft naar A.F.P. meldt Dinsdag bekendgemaakt, dat de Indonesische regering bij haar weigering blijft een visum te verlenen aan de Amerikaanse jurist M. Horsky, die door de Nederlandse regering was aan gezocht als waarnemer de pro cessen tegen de Nederlandse ar restanten in Indonesië bij te wonen. Langs diplomatieke ka nalen was Indonesië verzocht dit besluit te herzien. De Nederlandse ambassade in Washington heeft voorts mede gedeeld, dat in de nota, waarin de Indonesische regering mede deelt haar weigering te handha ven, wordt verzekerd dat de Ne derlandse arrestanten in Indone sië eerlijk en rechtvaardig zullen worden Ibehandeld. De Nederland se ambassade heeft verklaard, dat deze verzekering de gedachte heeft doen ontstaan, dat de Indo nesische regering na verdere overweging van deze kwestie alsnog de aanwezigheid bij de processen van een objectieve waarnemer van een onpartijdig land zal wensen, aldus A.F.P. geheel meer dan 800 verzoeken om hulp. Schade aan electrische leidin gen veroorzaakte vertragingen in het spoorweg- en wegverkeer. Drie landbouwers zijn door de bliksem gedood. In Savoye zijn twee boerderijen door brand verwoest. Bij Dyon ontstonden branden, waarbij ge deelten van de oogst verloren gingen en in Bordeaux had de wijnoogst te lijden. In La Rochelle raakten enkele wijken overstroomd en in het centrum van Frankrijk was het telefoonnet enige uren defect. Overstromingen worden ook uit andere delen van het land ge meld. Dinsdagavond zijn zes perso nen om het leven gekomen en verscheidene gewond door de bliksem bij hevige onweders, die boven West- en Noord-Frankrijk voor de tweede dag achtereen hebben gewoed. Er is melding gemaakt van schade aan boerde rijen en gewassen voor tientallen millioenen francs. De warmte hield in Europa aan. In Londen rees de tempera tuur tot 80 graden. In Noorwegen doet de warmte de sneeuw smelten,, waardoor overstromingen ontstaan. In de hittegolf zijn de afgelopen acht dagen vijftien personen verdron ken en in Denemarken zijn drie personen tengevolge van zonne steek overleden. Drie personen zijn bij verkeersongelukken om gekomen, naar de politie zegt ten gevolge van versuffing. In Dublin heerst eveneens hitte. In de café's kan men hier geen verversingen kopen, daar de barkeepers in staking zijn. In het Kanaal trad ten gevolge van de warmte nevel en mist op, waardoor verscheidene schepen opgehouden werden en ook de vlieghaven Shannon kon wegens de mist niet gebruikt worden. In de Spaanse provincie Valla- dolid heeft zware storm een grote hoeveelheid van de graan oogst vernield. De schade wordt op ongeveer 20.000.000 pesetas geraamd. Er heerst grote versla genheid onder de bewoners van de getroffen streek. In Tokio heeft men ten gevol ge van een weinig regenachtige regentijd en de heersende hitte een tekort aan water. In Amerika heerst aangenaam zomerweer. Bij het beklimmen van een berg in Al&erta zijn zeven schooljongens door een lawine gedood. Twee werden gewond in het ziekenhuis opgenomen en twee van het groepje (13 tot 16 jaar) bleven ongedeerd. De jon gens waren zonder medeweten van de ambtenaren van het .na tional park" de beklimming van Mount Temple begonnen. Ricardo Ardilez, pastoor in de Argentijnse provincie Cordoba, heeft de ministre voor het Leger, Franklin Lucero, telegrafisch verzocht hem te waarborgen, dat hij zijn priesterlijke functies zal kunnen blijven vervullen. Pas toor Ardilez zegt in zijn tele gram, dat de politie hem en pas toor Aznar zeven dezer heeft verboden de Mis op te dragen. Pastoor Aznar werd bovendien gearresteerd. Het lid van de Tweede Kamer de heer Goedhart heeft aan de minister van Buitenlandse Zaken de volgende vragen schriftelijk gesteld: 1. Heeft de minister kennis genomen van een verklaring, die de Duitse staatssecretaris Von Hallstein in de Bondsdag heeft afgelegd en waarbij hij o.a. mede deelde, dat de bondsregering met alle haar ter beschikking staande middelen streeft naar teruggave door Nederland en België van de Duitse grensstrookjes, die na de oorlog bij wijze van grenscorrec ties werden overgedragen? 2. Is het juist, dat de bonds regering reeds enige jaren over deze zaak met de betrokken lan den 'besprekingen voert, en kan de minister daarover zijnerzijds nadere mededelingen doen? 3. Acht de minister het niet gewenst, dat Nederland ter zake één lijn trekt met België en dat bij te voeren onderhandelingen richtsnoer dient te zijn, dat de indertijd op eenzijdige wijze tot stand gekomen grenscorrecties haar eenzijdig karakter verlie zen? Het in Salt Lake City verschij nende blad „Deseret News" schrijft in een hoofdartikel on der de kop „Wiens gevangenen?" dat „de beschuldiging van de Nederlandse regering tegen de Indonesische politie naar aanlei ding van de beweerde wrede mishandeling van 34 Nederlan ders inderdaad schokkend zijn. Maar bijna even schokkend is het onverschillige gebrek aan be langstelling, dat het witboek over deze kwestie in Amerika heeft gevonden. Wanneer Ameri kaanse onderdanen ten onrechte worden gevangen genomen en worden blootgesteld aan wreed heden, zowel lichamelijk als geestelijk, zijn wij uiteraard ver ontwaardigd. Het gehele land wordt wakker geschud. Waarom zou het dan minder verschrikke lijk zijn, indien Nederlandse bur gers of burgers van enig an der land in gevangenschap zitten en gemarteld worden als een schending van elk beginsel van internationaal recht en men selijk fatsoen?" Het blad betoogt niet te willen stellen, dat de beschuldigingen van de autoriteiten in Den Haag zonder meer op waarheid berus ten en dat de Indonesiërs zonder meer schuldig zijn. De gehele kwestie vraagt een diepgaand onderzoek door een onpartijdige neutrale instantie en een spoedi- In Teheran is officieel beves tigd, dat de Sjah van Perzië een uitnodiging van de Russische re gering voor een bezoek aan Mos kou heeft aangenomen, doch nog geen datum voor het bezoek heeft vastgesteld. ge berechting van de misdadi gers, als die er zijn. Het belangrijke is, aldus het blad dat wij als een natie alles doen om er voor te zorgen, dat een dergelijk onderzoek wordt verricht. Wij kunnen niet. hopen op een wereldvrede als interna tionaal banditisme onbelemmerd kan voortduren. Gerechtigheid is het recht van elke Nederlander of Fransman, of Indonesiër of Hindoe evenals dat het recht is van elke Amerikaan. Zonder dit uitgangspunt en de vastbeslotenheid er voor te zor gen, dat het wordt gehandhaafd kunnen wij er niet op hopen, dat ons doel van internationaal be grip en duurzame vrede wordt bereikt, aldus de „Deseret News". De Libysche premier Moesta- fa Ben Halim en zijn ministers hebben besloten tot Maart 1956 een gedeelte van hun salarissen af te staan voor leningen van de nood van de inwoners van Tripo litanië, een provincie in het N.W. van het land, waar hongersnood heerst. De ministeriële bijdra gen zullen in een algemeen hulp verleningsfonds worden gestort, dat werd gesticht na een recen te kabinetszitting, die was ge wijd aan een bespreking van de ernstige economische toestand van het land na drie jaren van droogte en een sprinkhanen plaag. die Libye in de afgelopen zes maanden heeft geteisterd. Men meent, dat ongeveer de helft der bevolking van Tripoli tanië honger lijdt. Artillerie van de Chinese com munisten op het eiland Amoy heeft volgens het nationalisti sche ministerie van Defensie, de afgelopen 24 uur 21 granaten afgevuurd op het nabijgelegen nationalistische eiland Quemoy. Zes parlementsleden van de vluchtelingenpartij in West- Duitsland zijn uit de partij ge treden. Zoals gemeld, hebben Maandag twee ministers van de partij hun cjntslag ingediend naar aanleiding van een scheu ring in de partij. Politieke 'waarnemers achten het niet uitgesloten, dat de partij geheel zal uiteenvallen. Het felomstreden wetsontwerp- Collard, dat aanleiding heeft ge geven tot de Belgische school strijd, wordt thans in de Senaat behandeld. Het bedoelt nieuwe regelingen te treffen voor de organisatie van het openbaar onderwijs en voor de staatssubsidies aan mid delbare en technische scholen en normaalscholen. De Kamer, die inmiddels op reces is gegaan had het oorspron kelijke ontwerp reeds met aan tal wijzigingen aangenomen. Naast de kwestie van de leer krachtendiploma's hadden vooral twee bepalingen in het ontwerp de Katholieken in het geweer geroepen: de bepaling volgens welke openbare scholen konden worden opgericht waar de minis ter van Onderwijs dit nuttig acht te (voordien had het parlement daarin het laatste woord), en het voorschrift, dat de staat alleen salaristoeslagen zou betalen en geen andere subsidies aan de vrije (dus in hoofdzaak Rooms- Katholieke) scholen zou ver strekken, terwijl het aan provin cie en gemeente verboden werd vrije scholen te subsidiëren. In de eerste bepaling heeft de Ka mer de wijziging gebracht, dat niet de minister van Onderwijs alleen, maar de gehele minister raad heeft te beslissen over het nut van een eventueel op te richten openbare school. Voorts werd aan provincie en gemeente toegestaan subsidies te blijven verstrekken aan vrije scholen die die tot dusverre genoten. De Katholieken achtten deze concessies ontoereikend en bij de opening van het Senaatsdebat werd dan ook al duidelijk, dat de senaatsfractie der C.V.P. zich fel zou verzetten, want 13 van haar leden waren als sprekers inge schreven. Overigens sprak op de eerste dag in hoofdzaak minister Collard, zodat de oppositie vrij wel alleen bij motie van orde, een aanval kon doen op de gevolgde procedure.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1