Verklaringen mr. D. U. Stikker op bijeenkomst economische en sociale raad De komende Geneefse besprekingen WEERSVERWACHTING HOOGWATER Het vredes aanbod van president Peron Het Noorse s de Pier bij de .s. „Gatt" van Hoek gesleept De T. B. C.-bestrijding in Nederland ZON- en MAANSTANDEN Eisenhower over de komende Geneefse conferentie Oproep tot gebed voor de conferentie te Genève WOENSDAG 13 JULI 1955- 10e Jaargang No. 3406- Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. VERENIGDE NATIES Frans schip gezonken bij Noordhinder Noodweer trof Parijs Twee minuten stilte in West-Berlijn voor de Geneefse conferentie Aartsbisschop van Canterbury en Billy Graham naar Rusland Willen de Russen bestendiging der huidige verdeling van Duitsland De strijd tegen de opstandelingen in Zuid-Vietnam De staking in de haven te Antwerpen Program bezoek Koninklijk Paar aan Suriname I FTankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nü 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1.80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Advertentieprijs per mm 15 ctmiaknun® pSf advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels f L,3 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, oli AüriBl Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddag» 2 aar. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 18 uur. Op de 20ste zitting van de economische en sociale raad der Verenigde Naties te Genève heeft de leider der Nederlandse dele gatie, mr. D. U. Stikker, Neder lands ambassadeur te Londen, een uiteenzetting gegeven van het Nederlandse standpunt. Mr. Stikker wees erop dat de internationale economische sa menwerking vooral wordt be moeilijkt door de nog steeds be staande spanning tussen de com munistische en niet-communisti- sche wereld, waardoor de landen gedwongen worden een groot deel van de productieve hulp bronnen te besteden voor de uit breiding van het militaire poten tieel in plaats van voor verho ging van de levensstandaard. Dit betekent een verkeerd gebruik van de productieve hulpbronnen. Om aan te duiden hoe zeer de politieke spanning leidt tot een verkeerd gebruik van de pro ductieve hulpbronnen merkte mr. Stikker op, dat 2/3 van de wereldbevolking leeft in die ge bieden, welke minder ontwikkel de gebieden worden genoemd, doch slechts 20 procent van het wereldinkomen is afkomstig uit deze gebieden. De resterende Va produceert en verbruikt 80 pro cent van het wereldinkomen en er van uitgaande dat zij 8 van deze 80 procent voor militaire doeleinden gebruiken, betekent dit dat wanneer dit deel zou worden gebruikt ter verhoging van de levensstandaard in de minder ontwikkelde gebieden, de levensstandaard in die gebieden met bijna de helft kon worden verhoogd. Hoewel het natuurlijk niet mogelijk zou zijn alle mili taire gebruik van productieve hulpbronnen ongedaan te maken, geven deze cijfers niettemin enig idee van hetgeen zou kunnen ge schieden indien een of andere vorm van wereldontwapening tot stand zou kunnen komen. Wat betreft de vorm van en de geest waarop moet worden gestreefd naar internationale economische samenwerking ci teerde spreker de opmerking in het verslag van de secretaris generaal van de Verenigde Na ties, waarin deze zegt dat een in ternationale economie tussen sou- vereine staten niet kan werken wanneer er toezicht op hun da den bestaat, doch een internatio nale economie kan nauwelijks bestaan indien de landen hun da den niet coördineren. Het alter natief voor toezicht is één van verantwoordelijkheid getuigende handelswijze. Theoretisch zou een land zich volledig aan be trekkingen met de rest van de wereld kunnen onttrekken, ten einde internationale verantwoor delijkheid te vermijden, doch dit is vrijwel ondenkbaar. Doch in dien landen deelnemen aan de wereldeconomie hebben zij een verantwoordelijkheid om die eco nomie doeltreffend te maken, het staat hun niet vrij van de voor delen te genieten zonder te hel pen de lasten te dragen. Hoe do- minerender de positie van een land als invloed op internationa le markten is des te groter is zijn verantwoordelijkheid. Dit houdt in het vermijden van een politiek, welke schadelijk is voor de belangen van andere landen. Een aspect van de verantwoor delijkheid der landen is derhalve hun bereidheid deel te nemen medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. Zwoel weer. Veranderlijke bewolking met zonnige perioden en hier en daar onweer. Langs de kust van Hol land en Zeeland kans op zeemist of laaghangende bewolking. Overwegend zwakke wind uit noordelijke richtingen. Zwoel weer, maar langs de kust koele zeewind. DONDERDAG 14 JULI. aan doeltreffende collectieve ac tie door middel van internatio nale organisaties. Van dergelijke deelneming kan in grote mate de toekomst afhangen van interna tionale economische betrekkin gen en wellicht tevens van po litieke betrekkingen. Mr. Stik ker verklaarde dat de Neder landse regering deze wijze van benadering van het probleem der internationale economische samenwerking volledig onder schrijft. Inmiddels, aldus spreker zijn zowel binnen de groep landen, welke economisch reeds ver ont wikkeld zijn en in de betrekkin gen tussen deze groep en de eco nomisch minder ontwikkelde landen, aanzienlijke vorderingen gemaakt. Internationaal overleg en samenwerking zijn op vele gebieden van toenemende bete kenis geworden. In dit verband noemde mr. Stikker de activiteit van de or ganisatie voor Europese samen werking en de algemene over eenkomst inzake tarieven en handel (G.A.T.T.). De voedsel- en landbouw-organisatie der V. N., de internationale financie ringsmaatschappij, het Sunfed- fonds en in kleiner verband de Benelux en de Europese gemeen schap voor kolen en staal. Hier bij roerde spreker ook nog het vraagstuk van de valuta-inwis selbaarheid aan en merkte hier over o.m. op dat indien onder de nieuwe valuta-inwisselbaarheid nieuwe moeilijkheden zouden ontstaan het systeem van libera lisatie van de handel dat de lan den der O.E.E.S. hebben tot stand gebracht, gehandhaafd zal moeten blijven. Hij gaf uiting aan de hoop dat de inwisselbaar heid een stimulans zou zijn voor verdere afschaffing van handels belemmeringen, waar dit moge lijk blijkt. Het Franse schip „Médée, is Dinsdagochtend op ongeveer 12 km ten O. van het lichtschip „Noordhinder" gezonken, na in aanvaring te zijn geweest met het Britse schip „Steyning". De bemanning van de 1882 ton metende „Médée", die eigendom is van de Société Naval Caen- naise te Caen, is gered door de „Steyning". Het bestuur van de Radicale Unie in de provincie Buenos Aires heeft in een verklaring, die een officiële reactie is van de voor naamste oppositie-partij op het vredes aanbod, dat president Peron onlangs in een rede heeft gedaan, onder meer gezegd, dat de nationale vrede niet tot stand kan komen als niet eerst de indi viduele en openbare vrijheid is hersteld. g- De verklaring, die getekend is door Ricardo Ballbin, voorzitter van het bestuur en candidaat van de radicale partij voor de presi dentsverkiezingen van 1951, somt de bekende grieven van de oppo sitie tegen het bewind van presi dent Peron op. Het staatshoofd zou zich ook hebben kunnen terugtrekken „bij wijze van grootste uiting van vredeswil". Tenslotte wordt hulde gebracht aan hen, die op 16 Juni de dood vonden en aan hen, die „met Maandagavond heeft boven Parijs en omgeving een hevig onweer gewoed als gevolg waar van twee personen om het leven kwamen, vier personen werden gewond en op vele plaatsen werd schade aangericht. De brandweer werd 800 keer gewaarschuwd. Honderden souterarins liepen onder. Een motorrijder werd zwaar gewond toen zijn motor, door de bliksem getroffen, in brand vloog. minachting voor hun leven en rust gebruik maakten van het enige middel van protest, dat het regiem van geweld hun overliet". Het vertoond van advocaten van de Argentijnse provincie Tu- cuman heeft in een telegram aan de president van de federale kamer van afgevaardigden om amnestie verzocht voor alle poli tieke en militaire rechtbanken. Een dergelijke amnestie zou de leiders van de vlootstrijdkrach- ten omvatten, die op 16 Juni een poging hebben gedaan, het be wind van president Peron omver te werpen. In West-Berlijn zal op 18 Juli ter gelegenheid van het begin van de Geneefse conferentie twee minuten stilte in acht genomen worden. Burgemeester dr Suhr en de voorzitter van het stedelijke par lement Brandt, hebben de bevol king van West-Berlijn Dinsdag verzocht twee minuten lang het verkeer stop te zetten en het werk neer te leggen „opdat ons zwijgen meer moge spreken dan woorden en proclimatie". De aartsbisschop van Canter bury en de Amerikaanse evange list Billy Graham zijn welkom in de Sowjet-Unie, aldus is Maandag onder anderen door de leider van de Russische kerkelijke afvaardi ging die thans een bezoek aan Groot-Brittannië brengt, de me tropoliet Pitirim, medegedeeld. Volgens de metropoliet is zijn afvaardiging gemachtigd Britse godsdienstige leiders uit te nodi gen. Hij zeide gaarne te zien, dat de aartsbisschop naar de Sowjet- Unie komt. Een van de leden van de af vaardiging, Zjidkof, voorzitter der raad van evangelische baptis ten van de gehele Sowjet-Unie, zeide het heel goed mogelijk te achten, dat dr Billy Graham te Londen zal worden uitgenodigd voor een bezoek aan de Sowjet- Unie. Het Zuidvietnamese nationale leger heeft bekendgemaakt, dat Zondag ongeveer 20 jonken, die levensmiddelen vervoerden voor de opstandige Hoa-Hao strijd krachten van generaal Ba Cut, door artillerievuur tot zinken zijn gebracht. Van gezaghebbende zijde te Sai gon wordt vernomen, dat de Zuid vietnamese mijnenveger Thoeong Dong, die van zee naar Saigon opstoomde, door strijdkrachten van de Binh-Xuyen is beschoten. I Een lid van de bemanning werd gedood en zes leden liepen ver wondingen op. (Troepen van de Binh Xuyen voeren guerilla tegen de rege- ringsstrijdkrachten in het water rijke gebied tussen Saigon en de zee.) Het Noorse stoomschip „Gatt" dat bij één der stormen in de af gelopen winter bij het uitvaren op de Zuiderpier van Hoek van Holland is gelopen is Dinsdag middag omstreeks half vijf van de pier gesleept door drie sleep boten. De „Gatt" wordt drijven de gehouden door twee pompbo- ten. Om ongeveer half zes kwam de sleep de mond van de Nieuwe Waterweg binnen. Het is de be doeling dat de sleep aan de Berg- haven een loods aan boord neemt die haar naar Rotterdam zal ge leiden. Breskens v.m. 8.09 n.m. 8.33 Terneuzen 8.44 9.08 Hansweert 9.24 9.48 Walsoorden 9.34 9.58 ZON MAAN op onder op onder Juli 13 4.36 20.58 23.52 14.25 14 4.37 20.57 15.46 15 4.38 20.56 0.25 17.05 Het gaat met de t.b.c.-bestrij ding in Nederland nog steeds goed. De sterfte bedroeg in 1954 slechts 7,5 per 100.000 inwoiiers, waarmee wij voor het eerst het laagste sterftecijfer hebben van de gehele wereld. Dit zei de voor zitter van de Koninklijk Nederr landse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose, dr. M. R. Heyn- sius van der Berg in zijn ope ningswoord van de Dinsdag in Utrecht gehouden jaarvergade ring van deze vereniging. Tien jaar geleden overleden in ons land meer dan 5000 mensen per jaar aan t.b.c. en in 1954 slechts 800. Al is dat minder dan die aan verkeersongevallen ko men te overlijden, het is het naar de mening van dr. Heynsius van der Berg nog een belangrijk aan tal en de t.b.c. eist op de leeftijd van 20 tot 30 jaar nog tien pro cent van alle overledenen op. Bovendien komen er nog jaar lijks 10.000 nieuwe gevallen bij. Dit wiist er op, dat de tuberculo sebestrijding in Nederland nog niet is afgelopen en dat er nog veel werk wacht en er hiervoor nog veel geld zal nodig zijn. Er zijn nog vele problemen die om een oplossing vragen, aldus de voorzitter. Eén van de moei lijkste is in Nederland, maar ook in andere landen, dat het aantal patiënten, dat ontijdig zijn sana- toriumkuur afbreekt stijgende is. Hierdoor komen vele patiën ten ongenezen naar huis, waar zij weer een bron van besmetting voor anderen kunnen zijn. De moderne geneesmiddelen en chirurgische behandeling van de long-t.b.c., waarin Nederland een eerste plaats inneemt, heb ben volgens de voorzitter welis waar tot gevolg gehad, dat onze t.b.c.-sterfte sterk is gedaald, maar zij hebben het gevaar voor recidiven nog niet afdoende kun nen keren. De „Gatt" liep 13 Januari j.l. ,'s nachts op de pier. Nog die zelfde nacht werd een aantal op varenden met behulp van de I nieuwe reddingvlet in veiligheid gebracht en des morgens bij i daglicht werden zeventien leden van de bemanning door een heli copter van de marine luchtvaart dienst van boord gehaald. Daar- |mede was de eerste redding van |de in nood verkerende schepelin- jgen door een*Nederlandse heli kopter een feit geworden. De „Gatt" zal naar Krimpen aan de IJsel worden gesleept om daar te worden gesloopt. Het schip is geborgen door Van der Graaf en Mulder's Ibergingsmaat- schappij N. V. te Rotterdam. Omstreeks kwart over zeven was de sleep bij Maassluis. De sleepboten „Mars 1", „Mars 4", en „Mevo" trokken de „Gatt" op de laatste vaart. De „Haven dienst 5" van de rijkshavenmees ter begeleidt het transport en waarschuwt de scheepvaart. Reuter's correspondent te Bonn meldt, dat de Westduitse rege ring over betrouwbare aanwij zingen beschikt, dat de Sowjet- delegatie naar de komende con ferentie zal voorstellen een stel sel tot wederzijdse beveiliging in het leven te roepen, dat geba seerd zou moeten zijn op de hui dige verdeling van Duitsland. De Sowjetrussische diplomaten in de Westelijke hoofdsteden hebben naar verluidt, in de laat ste tijd gepoogd steun voor dit denkbeeld te verwerven. Zij zou den hierbij hebben willen werken op mogelijke gevoelens van on behagelijkheid in die Westeuro- pese landen, die aan hun Oost grens een verenigd, herbewapend Duitsland zouden zien herrijzen. NAVO-LANDEN INGELICHT. WORDEN De deskundigen der Westelijke landen, die voorbereidend werk verrichten voor de Geneefse con ferentie en. die Vrijdag a.s. ver slag zullen uitbrengen aan de ministers van Buitenlandse Za ken van Frankrijk, Groot-Brit tannië en de Verenigde Staten, hebben Dinsdag te Parijs de N.A.V.O.-raad ingelicht over het geen het Westen te Genéve naar voren zal brengen. De perma nente N.A.V.O.-vertegenwoordi- gers zijn zodoende in staat hun regeringen in de gelegenheid te stellen de Westelijke plannen nauwgezet te bestuderen, voor dat deze in dé raadszitting van Zaterdag a.s. worden besproken. PLANNEN VAN FAURE. De Franse premier Faure werkt aan eigen plannen voor de Ge neefse conferentie. Hij zou, al dus wordt van gewoonlijk wel ingelichte zijde vernomen voor deze beraadslagingen de volgen de voorstellen willen doen: 1. De grote mogendheden moeten een ontwapeningsover eenkomst sluiten en het hierme de bespaarde geld storten in een fonds voor hulpverlening aan economisch onvoldoende ontwik kelde gebieden. 2. Er moet, in de een of an dere vorm, een stelsel tot weder zijdse beveiliging tot stand ko men, waarbij mogelijk aan beide zijden van het „ijzeren gordijn" controlepunten zouden moeten worden ingericht, opdat geen voorbereidingen voor een ver rassende aanval kunnen worden getroffen. 3. Er moet tussen Oost en West een vrijer verkeer van goe deren, toeristen en „denkbeel den" tot stand komen. Premier Faure en zijn minis ter van Buitenlandse Zaken Pi- nay zullen een persconferentie houden, waarop wellicht meer over het bovenstaande bekend zal worden. Sowjet-Unie voorstandster van Duitse hereniging, Radio-Moskou heeft Dinsdag avond een verklaring van het officiële Sowjetrussische persbu reau „Tass" omgeroepen, waar in wordt gezegd dat de Sowjet- Unie voorstandster is en blijft van een politiek, die leidt tot het ontstaan van een herenigd Duits land. „Het argument van bepaalde personen in het Westen, dat de Sowjet-Unie gekant is tegen een herenigd Duitsland, omdat zij bevreesd is voor de potentiële bedreiging er van, is niet steek houdend", aldus „Tass". „De Sowjet-Unie heeft in de afgelopen oorlog bewezen op eigen kracht een Duitsland te kunnen verslaan, dat de beschik king had over de Europese hulp bronnen. Thans, nu Sowjet-Rus- land veel machtiger is dan ten tijde van de Duitse aanval, heeft het veel minder reden om be vreesd te zijn voor de mogelijk heden op jjiilitair en economisch gebied van een herenigd Duits land", verklaart „Tass". „In de nieuwe omstandighe den, voortvloeiend uit het van kracht worden van de Parijse verdragen, is de vraag van be slissend belang of West-Duits- land een militaristische staat wordt, die is opgenomen in een militair bondgenootschap, of dat er stappen worden genomen een dergelijke ontwikkeling in West- Duitsland te voorkomen". Vol gens de Russische verklaring is het ontoelaatbaar, dat deze be langrijke kwestie voor de hereni ging van Duitsland onderge schikt is aan de kwestie op welke wijze de verkiezingen zullen wor den gehouden. Verder wordt in de verklaring gezegd: „Indien het in de huidi ge omstandigheden niet mogelijk is onmiddellijk tot overeenstem ming over hereniging van Duits land te komen op vredelievende en democratische wijze, zal het noodzakelijk zijn dit probleem ge leidelijk tot oplossing te brengen door middel van vermindering van de internationale spanning". De Sowjet-Unie zou gaarne de oprichting zien van een collec tieve beveiligingsorganisatie in Europa van soortgelijke opzet ,als die van Warschau. Alle lan den die zouden willen toetreden, dienen daartoe in staat te zijn, aldus „Tass". De gouverneur van de provin cie Antwerpen heeft de stakende havenarbeiders in een radio toespraak opnieuw opgeroepen het werk te hervatten. Hij zei de, dat er naast de 1300 werken de arbeiders duizenden zijn, die niets liever willen dan de sta king opheffen. Hij gaf de ver zekering, dat er tegen niemand maatregelen zouden worden ge nomen, als er geen gewelddaden werden gepleegd en geen werk willigen werden lastig gevallen. Het havencomité en de vakbon den zijn bereid de grieven der stakers te onderzoeken. Maandagmiddag zijn enige sa menscholingen in het havenge bied door de politie verspreid. President Eisenhower heeft de leiders van het Amerikaanse congres toegezegd, dat hij hen tijdens de Geneefse besprekin gen op de hoogte zal houden van de stand der besprekingen. De president zeide dit in een onderhoud van twee uur, dat hij Dinsdag in het Witte Huis had met 26 democratische en repu blikeinse congresleden. Ook vice- president Nixon en minister Foster Dulles waren hierbij aan wezig. De congresleiders waren door Eisenhower uitgenodigd, om hem en Foster Dulles in staat te stellen het te verwachten al gemene verloop der beraadsla gingen uiteen te zetten. De president verzekerde de congresleider voorts, dat hij hun na de besprekingen zal inlichten over hetgeen in feite bereiKt werd. Verslaggevers vroegen 'n Wit te Huis-woordvoerder, Murray Snyder, na de bijeenkomst of het vraagstuk van de status der Rus sische satellietstaten ter sprake was gekomen. Doch Snyder die de journalisten het boven staande had medegedeeld ver klaarde te menen voldoende te hebben gezegd. Hij zeide nog wel, dat niet was gesproken over congres-wetgeving of -resoluties. Aangenomen wordt, dat dit slaat op een door /de .leider der republikeinse senaatsfractie, se nator William Knowland, bij de senaat ingediende resolutie, waarin hij de hoop uitspreekt dat de „Sowjet-satellietstaten spoe dig wederom in vrijheid hun eigen regering kunnen kiezen". MENING VAN SENATOREN. De republikeinse senator Alex ander Smith zeide na het onder houd te verwachten, dat de ko mende Geneefse besprekingen zich zullen ontwikkelen tot een „propagandaveldslag" tussen het Westen en de communistische staten. Hij voegde hieraan toe, dat door de congresleiders tenminste 20 onderwerpen waren genoemd, die te Genève vermoedelijk aan de orde zullen worden gesteld. „Ik meen niet, dat de Verenigde Sta- De Franse nationale vergade ring heeft gisteren met algemene stemmen het ratificatie-ontwerp t.a.v. het Oostenrijkse staatsver drag, dat een eind maakt aan de toezetting van Oostenrijk, goed gekeurd. Het verdrag werd 15 Mei te Wenen getekend. ten zich te Genève tot iets zullen verbinden en zeker niet t.a.v. Azië", aldus Smith. Zijn republikeinse fractiege noot Wiley was van mening, dat „slechts de hemel als grens kan worden beschouwd voor hetgeen te Genève te berde kan worden gebracht". „Men zou kunnen zeggen, dat de president er als een ontdekkingsreiziger op uit gaat om te zien, of er aan Rus sische zijde werkelijk een soort wedergeboorte heeft plaats ge vonden", besloot deze senator. In kringen van het Amerikaan se congres werd de belofte van president Eisenhower tot het doen van mededelingen aan poli tieke leiders in het congres uit gelegd als een maatregel om te vier. verhinderen, dat er tijdens de Ge- De Koninklijke bezoekers zul- neefse conferentie politieke ma- ien door de staten worden ont- noeuvres in het congres zullen vangen. Er is sprake van dat plaats vinden, die de positie van 1 uit Nederland voor deze gelégen- de Amerikaanse vertegenwoordi- heid een open Calèche met paar- gimg te Genève bemoeilijken. I den zal worden overgebracht Op een persconferentie heeft gouverneur mr J. Klaasesz het program bekend gemaakt voor het bezoek van het koninklijk paar in October a.s. aan Suri name. Minister Kernkamp zal de tocht meemaken. H. M. „Van der Zaan" zal tegen die tijd in Suri name zijn om het koninklijk ge zelschap naar enkele districten te vervoeren. Het gezelschap landt te Zan derij, waar een klein ontvangst comité het zal begroeten. Van Zanderij rijdt men naar Dom burg, waar het gezelschap zich zal inschepen op de Van der Zaan, die de Surinamerivier zal afvaren naar Paramaribo. Het gezelschap gaat weer aan land op het Gouvemementsplein, waar de eigenlijke verwelkoming zal worden gehouden. Er is een zeer uitgebreid en interessant bezoekprogram op gesteld. Het Koninklijk Paar zal o.a. een tochtje door het binnen land maken via Kabel en de bos negerdorpen Koffiedamp en Kad- joe, waar het bosnegerdansen zal zien. Prins Bernhard zal een dag aan het Mata Icastrand met en kele ervaren jagers doorbren gen. Hij zal ook een dag uit hen gelen gaan in de Coesewijneri- Ter gelegenheid van de confe rentie van regeringsleiders, die op 18 Juli te Genève zal aanvan gen hébben, zoals is gemeld, de prejsidenten van de wereldraad van kerken de volgende oproep tot het gebed gezonden aan de bij de raad aangesloten kerken. „In de boodschap van Evan- ston heeft de tweede assemblée van de wereldraad van kerken gezegd: „Wij doen een toeroep op regeringen en volken om voort te gaan met hun onderling beraad, om wrok en haat tegen te gaan en om te zoeken naar wegen, waardoor vrees en ach terdocht kunnen worden wegge nomen". Wij danken God, dat thans voor het eerst na tien jaar de regeringsleiders van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Ver. Staten van Amerika en de Unie van socialistische Sowjet-repu- blieken zullen samenkomen om met elkaar te spreken. De ogen van de gehele wereld zullen vol verwachting op deze besprekingen zijn gericht. Wij roepen alle Christenen op tot gebed, dat er wegen mogen wor den gevonden „waardoor vrees en achterdocht weggenomen kunnen worden". Wij zijn ervan overtuigd, dat het nodig is dat over de gehele wereld in )onze gemeenschap voorbede wordt gedaan en dat dit verenigd gebed nooit duide lijker zal moeten blijken dan op dit ernstige maar hoopvolle ogenblik. Laten wij bidden: „Voor de vier mannen op wie thans zulk een zware verant woordelijkheid rust. Voor de volken, die zij verte genwoordigen. Voor alle andere volken, die vol zorg, maar ook vol hoop de besprekingen volgen. Voor de vrede in de wereld. Amen". Deze oproep tot gebed is on dertekend door de presidenten van de wereldraad van kerken: John Baillie, Santo Uberto Bar- bieri, George Chichester, Otto Dibelius, Mar Juhanon, Michaël en Henry Knox Sherill.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1