Communistisch China C. V. P. voorzitter over het Sabotage tegen Chinees vierjarenplan Compromis over Duitslands hereniging mogelijk WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Voorstel van het leger ter oplossing van de crisis onderwijspetitionnement Guldensporendag in Vlaanderen DINSDAG 12 JULI 1955. 10e Jaargang No. 3405. Amnestiperiode in Kenia ten einde Besprekingen ven Lennox-Boyd op Cyprus Record wereldkoffie-oogst te verwachten Auto met straalaandrijving Reacties op Einsteins oproep De inlevering van oude zilveren guldens Aden Wijziging C. A. O. havenarbeiders op onder op onder Juli 12 4.35 20.59 23.27 13.05 13 4.36 20.58 23.52 14.25 14 4.37 20.57 15.46 15 4.38 20.56 0.25 17.05 16 4.40 20.55 1.09 18.17 17 4.41 20.54 2.07 19.16 Betoging te Buenos-Aires De Etna heeft nieuwe krater gevormd Indonesië Weer boycot van vergadering van Indonesisch parlement Nehroe in Cairo Arre ikaanse jodendanken Nederland Gevangenen in Argentinië vrijgelaten West-Duitsland en de Russen op de Geneefse conferentie Verzoek aan Eisenhower om zich opnieuw candidaat te stellen Straaljagers in botsing bij Frankfort Frans plan voor Genève De havenstaking te Antwer pen Geen gratie voor Ruth Ellis Opschorting van het stakingsparool Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nh 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimum swr advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels L—t iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, ol: Aósm Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 tmr. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 Ktff, Het Pekingse volksdagblad, de officiële spreekbuis van commu nistisch China, meldt dat twee pogingen tot opstand in de pro vincie Hoenan (Zuid-China), on derdrukt zijn. Deze pogingen wer den gedaan op 17 Maart en 9 April van dit jaar. Verdere bij zonderheden zijn niet gegeven. In andere berichten uit ver scheidene Chinese provincies in de afgelopen twee maanden is melding gemaakt van bijna 100 terechtstellingen en vonnissen tegen meer dan 500 personen wegens activiteit tegen het com munistische bewind. 16 leden van een religieuze secte onder leiding van iemand die zich keizer noemt, werden onlangs in Hoenan gearresteerd, zo is in communistische persbe richten, die twee dagen geleden in Hongkong ontvangen werden, gezegd. Zij zouden hun aanhan gers tot een opstand hebben aan gezet. Hoenan is één van de welva rendste gebieden van China. Het is rijk aan vruchtbaar land en aan delfstoffen. Het Pekingse volksdagblad heeft verder bekend gemaakt, dat 400 vooraanstaande leden van de religieuze secte „I Koean Ta'o" in de Noordwestelijke provincie Sjensi, tussen November 1954 en Januari 1955 zijn gearresteerd. Zij zouden contra-revolutionnaire activiteit ontplooid hebben ter voorbereiding van een opstand. Het comité van het nationale volkscongres (parlement) is be gonnen met de behandeling van een wetsvoorstel, waarin „stren ge bestraffing" wordt geëist van Hoe Fenng, een vooraanstaande Chinese auteur en theoreticus op het gebied van Chinese en Russische literatuur, en andere leden van zijn „contra-revolu tionnaire kliek", aldus een be richt van radio-Peking. Het Pekingse volksdagblad eist, dat zij uit de partij gestoten worden. De „Mau-Mau-generaal" Kofia Mbaja („slechte hoed") en 25 volgelingen behoorden tot de laatste Mau-Mau-leden, die zich Zondag voor het verstrijken van de amnestieperiode bij de auto riteiten hebben gemeld. Deze ter mijn, die op 18 Januari begon, duurd tot Zondag te midder nacht. Volgens de jongste gegevens hebben zich in genoemde perio de 959 opstandelingen gemeld. Naar wordt vermoed, bevinden zich in de gebieden van de berg Kenia en Aberdare ongeveer 3000 opstandelingen, die de strijd willen voortzetten. Nu, na de amnestieperiode, zal het land van opstandelingen, die zich niet hebben aangegeven, worden verbeurdverklaard en zullen de militaire operaties in de bossen worden verscherpt. In de nacht na het aflopen van de amnestietermijn zijn bij gevechten tussen Mau-Mau-leden en inheemse wachten twee Mau- Mau-generaals gedood. De Britse staatssecretaris van Koloniën, Alan Lennox-Boyd, heeft op Cyprus (besprekingen gevoerd met functionarissen en met aartsbisschop Makarios, de leider van de Griekse (beweging voor vereniging van Cyprus met Griekenland. Er zijn uitgebreide maatregelen getroffen om Lennox-Boyd te be schermen. In Larnaca, Limassol en Famagusta zijn Zaterdag avond betogingen geijouden te gen de door de Britten voorge stelde Brits-Grieks-Turkse be sprekingen over het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee, inclusief Cyprus. Er deden zich geen incidenten voor. Na de besprekingen van Len nox-Boyd met aartsbisschop Ma karios, besprekingen die bijge woond werden door de gouver neur van Cyprus, sir Robert Armitage, is een communiqué uitgegeven, waarin slechts werd verklaard, dat over de kwestie- Cyprus is gesproken. Men meent tè weten, dat aartsbisschop Makarios tijdens de bespreking, die twee uur duurde, een uiteen zetting heeft gegeven van het recht van de Cyprische bevolking op zelfbeschikking. Het Amerikaanse departement van Landbouw meldt dat een record wereldkoffie-oogst is te verwachten. Het departement raamt de wereldproductie voor het seizoen 1955/1956 op 45 mil- lioen zakken van elk ongeveer 59 kg. Deze oogst zou 11 procent groter zijn dan die van vorig jaar en 8 procent groter dan het voor oorlogse gemiddelde. Het depar tement zeide, dat zijn raming mogelijk te voorzichtig zou zijn en dat een herziening in opwaart se richting later ndfe mogelijk is. Het departement deelde voorts mede, dat de koffieproductielan- den naar verwachting 36.7 mil- lioen zakken beschikbaar zullen hebben voor export tegen 32.3 millioen zakken in het seizoen 1954/1955. De productieramingen voor de belangrijke productielanden zijn: Brazilië 21 millioen zakken, Co- lumbië 7.2 millioen zakken, Mexi co 1.750.000 zakken, Frans West- Af rika 1.620.000 zakken, El Sal vador 1.100.000 zakken, Guatema la 1.100.000 zakken en Indonesië 1.083.000 zakken. De Britse autofabriek „Austin" heeft een demonstratie gegeven met een auto met straalaandrij ving, de „Sheerline". De demon stratie werd bijgewoond door cir ca 30.000 belangstellenden. De straalmotor, met een ver mogen van 120 (Engelse) pk, werkt vrijwel geruisloos. De snelheid die met de wagen be reikt kan worden, is niet be kend gemaakt. De wagen is bij na niet van de gewone Austins te onderscheiden. Een ingenieur van de fabriek verklaarde, dat bij proefritten duizenden kilome ters door het gehele land zijn af gelegd, zonder dat iemand ooit had opgemerkt dat de „Sheer line" geen gewone auto was. In Britse regeringskringen in Londen is de oproep van Ein stein en andere atoomgeleerden met warme sympathie ontvan gen. In officiële kringen acht men echter de opvatting, dat de wereldleiders niet voldoende be sef hebben voor de verschrikke lijke gevolgen van een eventuele atoomoorlog niet van toepassing op de Britse regering. In diplomatieke kringen meen de men, dat de geleerden met !hun conferentie wellicht beter konden wachten op de resultaten van het onderzoek dat het Brit se en het Amerikaanse medische genootschap Ibezig zijn in te stel len naar de eventuele gevolgen van een atoomoorlog. Amerikaanse functionarissen in Washington hebben naar aan leiding van de oproep van de geleerden gewezen op de recen te verklaringen van president Eisenhower, waarin deze vroeg om beëindiging van de bewape ningswedloop. Zij wezen er op, dat Woensdag nog de president zijn grote verlangen uitsprak naar een aanvaardbare vorm van bewapeningscontröle, die op de duur zou moeten leiden tot wer kelijke vrede en wederzijds ver trouwen tussen de volken. Officiële woordvoerders in Washington hebben nog geen commentaar willen leveren. Het is gebleken, dat op ruime schaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot inwisseling der oude zilveren guldens, die per 22 Februari j.l. buiten om loop werden gesteld. Op het mo ment, dat de oude zilveren gul dens het karakter van wettig betaalmiddel verloren, bevond zich ongeveer 44 van de gehe le vooroorlogse guldensvoorraad in het muntdepöt. Nu binnen kort de inleveringstermijn zal aflopen, is reeds meer dan 88 der totale vooroorlogse circula tie aan oude zilveren guldens .aar het muntdepöt terugge vloeid. Er wordt aan herinnerd dat de oude zilveren guldens tot uiterlijk» 22 Juli a.s. bij alle post kantoren en poststations en bij de kantoren en agentschappen van de Nederlandsche Bank N.V. ter inwisseling tegen gangbare Nederlandse betaalmiddelen kunnen worden aangeboden. De Egyptische pers gewaagt van een oorlogstoestand in Aden. Volgens het officieuze blad „Al Goemhoerija" zou Zondag een grootscheepse operatie onderno men zijn tegen de opstandige stemmen in het gebied. Zowel de Centrale bond van werknemers in het transportbe drijf als de Christelijke bedrijfs groepencentrale en de Neder landse R.K. bond van transport arbeiders „St. Bonifacius heb ben Zaterdag met hun leden havenarbeiders in Rotterdam en Amsterdam vergaderd over de voorstellen tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst, waaromtrent Woensdag j.l. tus sen partijen een compromis was bereikt. De voorstellen zijn met een grote meerderheid door de leden aanvaard. De nieuwe wijzigingen zullen met 1 Augustus a.s. in werking treden. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdag morgen tot Dinsdagavond. Kans op onweer. Warm en overwegend zonnig, maar voornamelijk in het binnen land enkele onweersbuien. Zwak ke tot matige wind, in hoofdzaak tussen Noord en Oost. Het officiële communistische persbureau „Nieuw China" heeft een officieel verslag over de eer ste twee jaar van het huidige Chinese vijfjarenplan gepubli ceerd, waarin wordt verklaard, dat aanhangers van Tsjiang Kai-Sjek het vijfjarenplan trach ten te saboteren. Sommige grondbezitters en contra-revolutionnairen maken gebruik van bepaalde fouten bij de uitvoering van het plan om moeilijkheden te verwekken en bepaalde kapitalisten verzetten zich met alle mogelijke midde len tegen de overgang naar het socialisme, zo heet het in dit ver slag. De bevolking wordt opgeroe pen de hoogste politieke waak zaamheid te betrachten, alle on dergronds werkende contra-revo lutionnairen te verslaan en alle sabotagedaden tegen het vijf jarenplan te verhinderen. De communistische partij wordt op gedragen vastbesloten op te tre den tegen alle uitlatingen en handelingen die de eenheid scha den. Zij moet volgens het ver slag ook de verwaandheid en WOENSDAG 13 JULI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 7.08 7.43 8.23 8.33 n.m. 7.29 8.04 8.44 8.54 ZON MAAN Verscheidene honderden Rooms- Katholieken hebben Zondag na de Mis in de kathedraal van Buenos-Aires een betoging ge houden op de Plaza ed Mayo, die geleid heeft tot onregelmatig heden. De betogers zongen het Argen tijnse volkslied en riepen Vrij heid" en „Leve Argentinië" De menigte werd verspreid door de politie, die met traangas bommen wierp, en de brandweer, die waterstralen op de betogers richtte. Enkele groepen betogers bega ven zich naar de marineclub, waar zij de vloot hulde brachten, die op 16 Juni in opstand kwam. De politie werd hier met stenen bekogeld. Tientallen personen werden gearresteerd en een aantal men sen liepen verwondingen op. Bij de ongeregeldheden werden twee commissarissen van politie en één agent gewond. 35 Betogers werden in hechte nis genomen. zelfgenoegzaamheid van bepaal de partijleden corrigeren. Parti culiere endernemers moeten tij dens de uitvoering van het plan de controle van staatsorganen aanvaarden. Het verslag geeft ook reken schap van tekortkomingen als gevolg van gebrek aan ervaring. Voorts wordt o.m. verklaard, dat de resultaten, die in de landbouw zijn behaald niet aan de gestelde verwachtingen voldoen en dat de katoenopbrengst tegenvalt. Europa's grootste werkende vulkaan, de Etna, heeft in zes dagen van „beperkte activiteit' een nieuwe krater gevormd, al dus werd Zondag uit Catania ge meld. Vulcanologen deelden mede, dat door de jongste werking twee spleten op de Noordwestelijke helling zijn opengebroken. Deze spleten hebben zich langzamer hand verenigd tot een nieuwe krater met een straal van bijna dertig meter. Volgens de deskundigen levert de huidige uitbarsting geen ge vaar op voor de dorpen die op de hellingen van de berg liggen. In diplomatieke kringen te Bonn is Zondag vernomen, dat de Westelijke mogendheden be reid zijn op de aanstaande con ferentie van regeringsleiders te Genève een compromisoplossing voor het probleem van Duits lands hereniging te aanvaarden. Volgens dit plan zou een her enigd Duitsland deel moeten blijven uitmaken van de Weste lijke verdediging, echter de toe passing in het gebied dat nu de Sowjet-zöne is, zou beperkt zijn. Deze concessies wil het Westen doen in ruil voor Russische in- temming met hereniging van Duitsland op grondslag van vrije verkiezingen in alle 4 de zönes. Het geheel zou deel moeten uit maken van een algemeen Euro pees beveiligingsstelsel. De Westelijken zouden bijvoor beeld, aldus werd in genoemde kringen vernomen, er mede kun nen instemmen geen troepen ten Oosten van de huidige grens tussen Oost- en West-Duitsland te legeren. Zij zouden er echter op staan, dat Oost-Duitsland in hun radarnet wordt opgenomen. Ook zijn afspraken mogelijk over beperking van de Duitse strijdkrachten tot de twaalf divi sies, die West-Duitsland thans op de been brengt. In Westduitse regeringskringen achtte men het mogelijk, dat de Sow jet-Unie met een dergelijk voorstel zal instemmen. Het leger heeft Maandag een handvest van een bevooroordeeld - *-* standpunt te bezien. Het toont de vastberadenheid van het leger om als staatsapparaat gaaf en verenigd te zijn". Voorts wordt geconstateerd, dat het leger sinds 2 Juli wacht op het openen van onderhandelingen ter oplossing van de legerkwestie. Slechts 102 parlementsleden waren aanwezig, dit is 13 bene den het quorum. Niet alleen de oppositie was niet aanwezig, maar ook de regeringspartijen waren niet volledig. De agenda punten voor Maandag waren: Bespreking van de door de com missie van overleg opgestelde agenda voor de komende veer tien dagen en behandeling van de motie van wantrouwen van Baharuddin tegen het beleid van de minister van Defensie. (Zoals ibekend heeft het parle mentslid Mangunssarkoro (P.N. I.) Vrijdag een voorstel ingediend tot wijziging van de agenda van Maandag 11 Juli door daaraan toe te voegen, de bespreking van het wetsontwerp tot opheffing van de Nederlands-Indonesische Unie. Het voorstel was mede- ondertekend door de leden van vrijwel alle fracties van de rege ringspartijen. Ook dit voorstel is dus gisteren niet behandeld kun nen worden red. A.N.P.) uit drie punten bestaand voorstel ingediend, ter oplossing van de crisis die in het leger ontstaan is door de benoeming van de nieu we chef-staf. De woordvoerder van het hoofdkwartier van het leger for muleerde het voorstel- aldus: 1. Aftreden van Utoyo uit zijn functie van chef-staf van het leger; 2. Benoemen van een nieuwe chef-staf; 3. Opheffing van de schorsing van kolonel Lubis. Verder werd verklaard, dat het leger zich altijd altijd houdt aan de grondwet en deze overeen komstig zijn taak beschermt. Het leger handhaaft zodoende de principes van de democratie. „Het is ontactisch het Jogjase Premier Nehroe van India is Maandag, op weg van Londen naar Nieuw Delhi, in Cairo aan gekomen, waar hij besprekingen zal voeren met de Egyptische premier, luitenant-kolonel Nas- ser. Nehroe verklaarde bij aan komst, dat de „leiders in de Sow- jet-Unie, Groot-Brittannië en overal elders de wens naar vrede van de volken delen. Zij zijn ech ter voorzichtig, gezien de moei lijkheden waarvoor zij staan". Deze voorzichtigheid was volgens Nehroe een „psychologisch ge volg" van de koude oorlog. De heer Norman Salit, presi dent van de „Synagoge Council of America" zal Vrijdagochtend te elf uur met zijn echtgenote ten paleize Soestdijk worden ont vangen ter overhandiging aan H. M. de Koningin van een ge schenk aan het Nederlandse volk. Dit geschenk bestaat uit een omlijste oorkonde, waarin dank wordt gebracht voor het geen Nederland tijdens de oor logsjaren voor de Joden heeft gedaan. De oorkonde zal een plaats krijgen in het Amster damse stadhuis. De Argentijnse regering heeft Maandag het grootste deel van de ongeveer honderd personen, die Zondag bij botsingen met de politie te Buenos Aires werden opgebracht, op vrije voeten ge steld. Als een andere „blijk van goe de wil" liet de regering 130 per sonen vrij, onder wie vele com munisten. Enkele van de vrijge latenen waren vijftien maanden gevangen gehouden zonder be schuldigd te zijn. Alle Argentijnse bladen spra ken de Rooms-Katholieken vrij van verantwoordelijkheid voor de ongeregeldheden van Zondag. De Westduitse regering zal geeen initiatief nemen tot con tact met Russische vertegen woordigers op de conferentie van de regeringsleiders van de grote vier, die volgende week te Genève zal worden gehouden, aldus is Maandag van gezagheb bende zijde op het Westduitse departement van Buitenlandse Zaken vernomen. Indien de Russen de eerste stap doen, zullen de Westduitsers ter conferentie luisteren naar wat zij hebben te zeggen. Tijdens de conferentie zal bondskanselier Adenauer met vacantie naar Mueren gaan, vier uur rijden van Genève. Op de conferentie zal dr. Adenauer worden vertegenwoordigd door de permanente vertegenwoordi ger bij de N.A.V.O., Blankenhorn. Vier-en-vijftig republikeinse af gevaardigden hebben tot presi dent Eisenhower het verzoek ge richt zich in 1956 opnieuw door de republikeinse partij candidaat voor het presidentschap der Ver enigde Staten te doen stellen. In het desbetreffende verzoek wordt met lof gesproken over hetgeen Eisenhower tot nu toe als president heeft gedaan. „In ons huidige tijdsbestek, dat het aanzijn gaf aan de ongeken de krachten, welke door kern splijting worden opgewekt, is het van bijzonder groot belang dat de Verenigde Staten worden ge leid door een man van grote in ternationale ervaring, die gedul dig, vastbesloten, begrijpend en moedig is. Deze man leidt ons nu en wij doen een beroep op hem zich bereid te verklaren, dit ook voor een tweede ambtstermijn te doen", aldus onder meer het ver zoekschrift. De voorzitter der C.V.P., Lefè- vre, heeft op een persconferentie mededelingen gedaan over het onderwijspetitionnement, dat Za terdag de koning is aangeboden. Hij* zei dat 2.200.000 personen boven de 21 jaar, die met hun kinderen ongeveer 3.400.000 Bel gen uitmaken, het petitionne ment hebben getekend. Hij be sloot daaruit, dat niet alleen C.V.P.-ers zich tegen het onder wijsbeleid der regering verzetten. Doordat de tijd van actie te kort was, is het cijfer in Brussel, Ant werpen, Gent en Luik onder het stemmenaantal, bij de laatste verkiezingen door de C.V.P. be haald, gebleven. Lefèvre protesteerde tegen een maatregel, die het de correspon dent van de K.R.O. te Hilversum onmogelijk had gemaakt een reportage van de Brusselse be Zoals elk jaar herdacht Vlaan deren Maandag de Gulden-Spo renslag waarin, in 1302 een Frans ridderleger door de gewa- deren Maandag de gulden-spo- gend werd verslagen. Er is een radioherdenking en er zijn plech tigheden en feestelijke bijeen komsten in het gehele Vlaamse land. Onder het opschrift „Vlamin gen, let op uw zaak", schrijft de Gazet van Antwerpen, dat Vlaamse eensgezindheid dringen de noodzaak is. De Vlamingen moeten hun plaats in Brussel nog veroveren, ondanks de aan drang op de regering is weinig gedaan om de werkgelegenheid in Vlaanderen te vergroten. Het blad voegt hieraan toe, dat ook de schoolstrijd, hoewel niet uit sluitend door Vlamingen ge voerd, een uiting is van de wil der Vlamingen om zichzelf te blijven. De Standaard schrijft, dat het een gemeenplaats is geworden te zeggen, dat het accent van de Vlaamse beweging verlegd is van het culturele en het politie ke naar het economische (in ver band met het gebrek aan werk gelegenheid in Vlaanderen) Deze verschuiving ligt in de lijn der ontwikkeling van deze tijd. Voor hen, die bekommerd zijn om de volkswelvaart, zijn het gemis aan werkgelegenheid in verscheidene Vlaamse gewes ten en de te geringe industriali satie van Limburg symbolen ge worden van de verwaarlozing van Vlaanderen. Doch het idea- toging uit te zenden. Hij zei, dat de Belgische minister van Ver keer dit had verboden, hetgeen hij een inbreuk op de internatio nale overeenkomsten noemde. Het „comité voor vrijheid en de mocratie" zal overwegen of de regering hierover in de Senaat geïnterpelleerd zal worden. Ten Z. van Frankfort zün gis terochtend vroeg twee Ameri kaanse straaljagers in botsing gekomen. Eén der vliegers kon tijdig zijn toestel verlaten. Het lot van de andere vlieger is nog niet bekend. De wrakstukken van de toestellen zijn zonder schade aan te richten neerge stort bij Moerfelden. Volgens gewoonlijk betrouw bare bron te Parijs is het niet uitgesloten, dat premier Faure van Frankrijk op de conferentie te Genève zal voorstellen een in ternationale wapenvermindering te koppelen aan een fonds voor de economische ontwikkeling van minder ontwikkelde gebie den. Maandagochtend hebiben enige honderden stakende havenarbei ders, na een oproep van de sta kingsleider, Benoy, getracht pos ten in 'het havengebied uit te zetten. Het resultaat was een botsing met de politie, die van haar gummistokken gebruik maakte. Enige stakers zijn ge arresteerd. listische in de Vlaamse bewe ging is een blijvend erfgoed. In een ander artikel zegt dit blad, dat het verwerven van cul turele autonomie voor Vlaande ren slechts een kwestie van tijd is. Maar culturele autonomie is slechts een middel: het doel is een autonome cultuur. Middelen tot het Ibereiken van dit doel zijn onder meer de verbreiding der cultuur onder het volk en de vernederlandsing van het be' drijfsleven. „Het Volk" schrijft, dat de Vlaamse beweging in de ruimste zin van het woord de eerste draagster van het Vlaamse be lang op elk gebied blijft. In tijden van nood en moeilijkhe den zal het Vlaamse volk steeds naar die Vlaamse beweging te ruggrijpen. De Britse minister van Bin nenlandse Zaken wenst geen era- tie te verlenen aan Ruth Ellis, de 28-jarige vrouw die ter dood is veroordeeld wegens het neer; schieten van haar minnaar. Zij moet Woensdagochtend worden gehangen. De minister, Gwilym Lloyd George, concludeert, dat „er niet voldoende grond is om een in greep in de loop van het recht aan te bevelen". De organisatoren van de pet- tie ten behoeve van de veroor deelde hebben verklaard, dat zij in het Lagerhuis parlements leden zuljen aanklampen om te zien wat er alsnog gedaan kan worden. Intussen zit Ruth Ellis schijn baar onbewogen in de dodencel in afwachting van haar terecht stelling. Zij kort de tijd met leg- puzzles. Het bestuur van het Belgische Rooms-Katholieke Vakverbond zal hedenmorgen met de bestu ren van de gewestelijke bonden en van de centrale vakorganisa ties vergaderen ter bestudering van een verzoek van minister president Van Acker tot opschor ting van de oproep tot Zaterdag stakingen. Van Acker heeft die opschor ting gevraagd in een onderhoud, dat hij Maandagmorgen heeft gehad met de voorzitter en de secretaris van het Katholieke Vakverbond. Als het verbond zou besluiten tot opschorting, zou het Woens dag deelnemen aan de bespre kingen over de sociale vraag stukken, waartoe de minister president vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers heeft uitgenodigd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1