De samenzwering van Genève De strijd om de Westduitse militaire wetten Staking te Antwerpen duurt voort GRAANTEKORT IN HONGARIJE De stakingsoproep van het Belgische Katholieke Vakverbond De Britse delegatie naar Genève Communistische aanval Laos Nieuw politiek schandaal in Nedersaksen WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN in WEKELIJKSE WERELDSCHOUW 111811111911111 Veiligheidsmaatregelen te Genève Stakingen in Chili Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Nè 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 et. ZATERDAG 9 JULI 1955. 10e Jaargang N. 3503. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimus» advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels Xr- iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uar. !De voorbereidingen voor de December a.s. de regering gele- veelbelovende conferentie te genheid geeft om het kader voor Genève die overal (ook in Duits- de vrijwilligers op te roepen, die land, dat slechts een observeren- het Duitse leger zullen vormen, de delegatie zendt) in volle gang Tegen het vooruitlopen op de waren, draaiden afgelopen week behandeling der principiële wets- uit op een teleurstelling, doordat ontwerpen, is nu bezwaar ge- Molotof, van wie imen moet aan- j maakt; het ontwerp is naar de nemen, 'dat hij niet naar Genève commissiën gezonden en zal ze- gaat, vroegere concessies terug- ker niet ongeschonden worden trok. Zodoende is er geen agenda aangenomen, en staat de feitelijke duur van I De debatten zijn vrij fel ge- de conferentie niet vast, al wil weest, vooral omdat de sociail- Eisenhower niet langer dan zes democraten niet nalieten er de dagen wegblijven. conferentie van vier met de Dulles heeft in de uitvoerige haren bij te slepen en de rege- verklaring aan de pers doen uit- ring en haar aanhangers zich komen, dat Sowjet-Rusland de niet beperkten tot het wetsont- hereniging van Duitsland, die werp zelf. Dat het voor het zo- vroeger altijd naar voren werd merrecès wet wordt, lijkt niet gébracht, heeft ter zijde gezet, waarschijnlijk. Nu schijnt het wel zeker, dat te Genève Boelganin zal worden vergezeld door Dmitry Sjepalof. hoofdredacteur van de „Prawda" en als opvolger van Molotof be HET BEEN STIJF. Van Adenauer's reis naar Mos- en als opvolger van Molotof oe_ ^ou j jn verband met de diplo schouwd, al geeft hij dat zei matieke samenkomsten, voorlo- niet toe. Sjepalof is een zeker n geen sprake. Men re- met minder vasthoudende figuur P*t op uitstel tot Septem. dan Molotof is of is geweest, in Nu heeft eehter Sowjet- elk geval, men neemt aan, dat Rusland tot Duitsland de uitno- hij al evenmin als Molotof tot diging gericht om over herstel concessies van enig belang - diplomatieke en culturele reid zal zijn. dellandse Zee blijft het roerig. In Italië is senator Segni zo goed als geslaagd met een moeilijke kabinetsvorming. Pakistan is toegetreden tot het pact, dat Turkije en Irak hebben gesloten en waartoe Groot-Brittannië ook reeds is toegetreden. De hoop, dat het conflict tussen Pakistan en Afghanistan zou worden opgelost, is nog niet be waarheid. Gezien de telkens te rugkerende (moeilijkheden op Cyprus heeft de Engelse regering nu Griekenland en Turkije tot een bespreking te Londen uitge nodigd. welke invitatie door bei de is aangenomen. Eden onder vindt moeilijkheden op Malta, dat ali de?1 nu fi^r^iai^ovpr en^el opzicht duidelijk geworden erkend, ook uit financiële ovei- a ,.utpr schermen de la- BOUDEWIJN EN PERON. België zag zijn koning uit de Congo terugkeren, geheel anders dan hij er heengegaan is. Het is alsof hij geleerd heeft hoe con tact met het volk, nu hopelijk ook met het Belgische volk, te verkrijgen. De koning legde be langrijke verklaringen af over de naaste toekomst van de Con, go, waarbij geleidelijk met demo cratische hervormingen zal wor den voortgegaan, maar het er voor alles op aankomt om witte en zwarte delen van de bevol king elkander te doen verstaan. De schoolstrijd in België is voor een drietal maanden opgeschort. Tenslotte blijkt in Argentinië Péron, al dan niet onder de druk van het leger, verzoening met de kerk voor te staan. De uitge wezen prelaten kunnen terugke ren, nu orde en rust zijn hersteld. Alles wordt gedaan om het ge- beurde te doen vergeten en de schrijven, zoals die betreffende slachtoffers schadeloos te stel- gezinsbijslagen en de werkweek len. Met dat al is het in geen Uit onderscheidene persstem.vers wil laten.betalen voor een men blijkt, dat de rechtervleugel reeks eisen dietot de regering der Belgische Katholieken ern stige bedenkingen heeft tegen de oproep tot Zaterdagsstakin gen, uitgevaardigd door het Rooms-Katholieke vakverbond. Het R-K. Handelsblad van Ant werpen schrijft, dat het vakver bond opnieuw het initiatief heeft genomen op het gebied van over dreven arbeiderseisen. Wij kun nen, aldus het blad, sommige der eisen van het verbond onder- gericht zijn. De textielindustrie en verder de kleine en middelgro te bedrijven zullen op dit ogen blik de lonen niet kunnen verho gen en de werktijd niet kunnen verkorten. De Libre Belgique (R.K.), dat men in parlementaire C.V.P.- kringen met uitzondering van de linkervleugel, verbijsterd zo niet verontwaardigd is over de sta kingsoproep. Op het ogenblik, dat alle Christelijke krachten juist op onderwijs, en ander gebied een geslaagd eenheidsfront hebben kunnen vormen tegen de linker zijde, lijkt het toesluit der vakor ganisaties, dat zonder overleg met de partij is genomen, op een factor van verdeeldheid. Een ver deeldheid, aldus het blad, waar over de liberalen en de regering zich reeds verheugen. Het liberale vakverbond heeft verklaard, voorstander te zijn van een minimumloon van 20 frank en een werkweek van vijf dagen. Het heeft zijn leden echter aan gespoord aan het werk te blijver., omdat de gewone middelen tot het verkrijgen van voldoening nog niet uitgeput zijn. Evenals het socialistisch vakverbond drin gen de liberale organisaties aan op het houden van een nationale arfoeidsconferentïe. wegingen. En de arbeidsvrede is nu ook de havenstaking ten ein de loopt, wel tijdelijk toereikt, maar het is nog niet zo gemak kelijk om deze voor de toekomst te verzekeren. wie achter de schermen de la kens uitdeelt, d.w.z. of het gezag van Péron in werkelijkheid her- steld is, of dat in zijn naam door anderen wordt geregeerd! VAN DER MANDERE. gezinsbijslagen en de werkweek van vijf dagen voor de bedrijven waar dat uitvoerbaar is, maar het vragen van een minimum loon van 20 frank per uur dreigt de loonschaal over de gehele lijn aan het wankelen te brengen. De stakingen op Zaterdag betekenen, dat het vakverbond de werkge- Daartegenover staat echter dat Amerika, gelijk de vroegere Roemeense minister Gafencu heeft betoogd, veel eerbied toont tegenover de uitgeweken staats lieden der satellietlanden en dat dit voorbeeld in zekere zin door Engeland wordt gevolgd. Deze vertegenwoordigers der satellietlanden kwamen nog niet lang geleden bijeen en zijn na tuurlijk met de verklaringen, die Dulles op zijn persconferentie aflegde, niet tevreden. Zij heb ben nu het z.g. Potomac Charter, dat ten opzichte van de vrijheid der satellietlanden een vorig jaar bij het bezoek van Churchill te Washington werd vastgesteld, weer in herinnering gebracht. GENEEFSE SAMEN ZWERING? Eisenhower toonde in het al gemeen vertrou'wen in resulta ten, die te Genève bereikt kun nen worden. Van Duitse zijde vraagt men zich echter en dat is weer niet zo heel onbegrijpe lijk af of niet, buiten Duits land om, de hereniging, die voor vefle Duitsers vooraan staat, zelfs van discussie wordt buiten gesloten. Zelfs een orgaan als de Frankfurter gebruikt al liet woerd van samenzwering. In Bonn is het, onmiddellijk na de terugkomst van Adenauer uit Amerika, niet prettig verlo pen met de behandeling van de vrijwilligerswet. De zaak is deze, dat het ministerie van Blank een zestal wetsontwerpen aan de bondsdag heeft aangeboden, die op het nieuwe Duitse leger be trekking hebben. Deze zijn van principiële aardin de voor naamste ervan, b-.v. de soldaten- wet en die op de organisatie en het opperbevel van het leger, wordt het karakter van het nieu we Duitse leger, dat een leger is van burgers, vastgesteld. De „Times" ontdekte reeds in de kwestie van verantwoorde lijkheid voor opvolgen van een bevel doornige puntjes. Maar teneinde tijd te winnen, heeft nu de regering een vrijwilligerswet aanhangig gemaakt, dit tot 31 betrekkingen te onderhandelen te Parijs, en dit is door de Duit sers in beginsel reeds aangeno men, al worden voorwaarden gesteld, die Adenauer's neiging aantonen het been stijf te hou den. Tegelijkertijd is het overleg, dat tussen de vertegenwoordi gers der westelijken en Tito te Belgrado plaats had als parallel met het bezoek der Russen, ge ëindigd. Men heeft een vrij dui delijk slotcommuniqué uitgege ven, waaruit de wil tot gemeen schappelijke verdediging van het ingenomen standpunt blijkt. Wat eigenaardig deed het aan, dat de dag na de verspreiding van dit communiqué Tito be kend maakte, dat hij de uitnodi ging voor een tegenbezoek aan Moskou heeft aanvaard, gelijk hij moeilijk anders kon. Londen en Washington hebben er zich bij neergelegd, gelijk Moskou dit- Nadat de leider van de opposi tie in de Westduitse Bondsdag, Ollenhauer Woensdag een lang durig onderhoud heeft gehad met bondskanselier Adenauer, heeft de socialistische fractie van het parlement Donderdag besloten af te zien van een boycot van de behandeling van de eerste West duitse militaire wet. Over het verloop van de be spreking is niets medegedeeld, doch het heet, dat de bondskan selier informaties heeft gegeven over de politieke lijn, die hij met het oog op de komende confe rentie denkt te volgen. Fritz Erler, de defensie-specia list der oppositie, heeft Donder dag verklaard, dat de socialisten aan de besprekingen over de in s^njrw aan de besprekingen over ae ïn- maal de Ibijeenroeping van de gedjende vrijwilligerswet zullen Atlantische Raad aan de voor avond van Genève op 16 Juli a.s. zonder commentaar heeft ge slikt! DE FRANSE MOEILIJK- DEN. In Frankrijk is de grote stat king van de ambtenaren niet doorgegaan nadat de regering inzake de loonsverhoging ïeeft toegegeven. De stakingsgolf ir. Frankrijk begint wat te vermin deren, in tegenstelling tot Bel gië. waar in Antwerpen de wilde staking nog steeds voortduurt. De Gaulle is in een persconferen tie weer eens op de voorgrond getreden en heeft indirecte steun aan de tegenwoordige re gering toegezegd. In Algiers zijn de moeilijkhe den zodanig toegenomen, dat de Kamer de behandeling van inter pellaties uitstelde, terwijl in Vietnam nu de regering van het zuiden ook door daden vaststelt, dat zij zich aan de overeenkom sten van Genève wat een volks stemming betreft, niet gebonden acht- Langs de boorden van de Mid- NEDERLANDSE SCHOLIEREN PLEITEN VOOR TER DOOD VEROORDEELDE JEUGDIGE AMERIKAAN. Een zestienjarige Amerikaan is, zoals bekend tot de electrische stoel veroordeeld omdat hij de leider van een „concurrerende in Ilel uuueun ua jongensclulb met een revolver rjng heeft een medewerker van iti- TT O ÉWP>pntir» 1 J ,,r,n nafonoio ö,n_ blijven deelnemen, zolang zij niet de indruk hebben, dat het hierbij slechts om „schijnbesprekingen" gaat. Dit sluit niet in, dat de so cialisten tenslotte nog bereid zullen zijn hun stem aan een ge wijzigde vrijwilligerswet te ge ven. Zij beschouwen deze, aan de vooravond van belangrijke con ferenties over Duitsland, als een te vroege geboorte, doch willen volgens Erler hun best doen om de wet „zo weinig slecht als mo gelijk" te maken. Het zal de regering niet moge lijk worden gemaakt reeds op grond van deze wet militaire eenheden op te stellen. Daartoe wil de Bondsdag pas zijn mede werking geven, wanneer de hoofdlijnen der militaire wetge ving grondwettelijk zijn vastge legd. Regeringspartijen hebben ook verlangd, dat de vorming van een commissie voor de keuze van het hogere militaire personeel in de eerste wet wordt geregeld. De regering heeft verklaard, dat zij bezwaren heeft tegen een wette lijke grondslag voor zulk een commissie. In het bulletin der bondsrege- Socialisten willen Chur chill er In. Het socialistische Lagerhuislid Lipton heeft voorgesteld dat ex- premier sir Winston Churchill deel zal uitmaken van de Britse delegatie naar de komende be sprekingen van de regeringslei ders der „grote vier" te Genève. Volgens Lipton zou dit een ver sterking van de delegatie beteke nen „en vele mensen in vele lan den zouden 't aangenaam nieuws vinden". Premier Eden antwoordde, dat Lóptons voorstel „het aan de or de stellen van een vraagstuk van groter draagwijdte is, dan waar over thans wordt gesproken". Er werd hartelijk gelachen, toen Hughes van de linkervleu gel der socialistische partij de vraag stelde: „Waarom neemt de premier de minister van Buiten landse Zaken mee naar Genève, wanneer hij voornemens is de Britse delegatie een krachtige onderhandelingspositie te doen innemen? De heer MacMillan is niet tegen zijn Amerikaanse ambtgenoot Foster Dulles opge wassen". Ook Hughes stelde voor sir •Winston in de Britse delegatie op te nemen, „al zou het alleen maar zijn voor het weren uit het officiële communiqué van de ge meenplaatsen en standaarduit drukkingen, die wij verwachten". Eden antwoordde: „Indien te Genève overeenstemming bereikt wordt, meen ik dat wij allen te vreden zullen zijn, zelfs al zou dit in gemeenplaatsen en stan daarduitdrukkingen bekend wor den gemaakt." heeft doodgeschoten. De executie is vastgesteld op Zondag a.s. Voor leerlingen van het gym nasium Erasmianum te Rotter dam is dit doodvonnis aanleiding geweest tot de vorming van een initiatiefcomité, dat zich ten doel stelde president Eisenhower om gratie voor deze negerjongen te verzoeken. Leerlingen van veis andere scholen betuigden hun in stemming met het streven van het comité, dat daardoor Woens dag j.l. het volgende telegram aan de Amerikaanse president kon sturen: „Verzoeken U eerbiedig en dringend de zestienjarige jongen Raymond Holley gratie te verle nen en zijn jonge leven te sparen. 26.500 leerlingen van 105 middel bare scholen in Nederland". Nader wordt gemeld, dat Ray mond Holley en twee andere jongens van dezelfde leeftijd op 6 September opnieuw terecht zul len staan, omdat een jurylid in het eerste proces een verbod van de rechtbank om krantenberich ten over de zaak te lezen gene geerd heeft. Dit jurylid is tot het ministerie van Defensie ge tracht het ijltempo, dat de rege ring met haar eerste militaire maatregelen heeft ingezet, te verklaren als militaire noodzaak. Daar de Sowjet-Unie mogelijk spoedig haar achterstand op het gebied van atoomwapens zal heb ben ingehaald zou volgens dit artikel een critiek punt kunnen worden bereikt, waarop 't even wicht der Russen in conventio nele wapens een aanvJl kansrijk zou maken. Wegens nadering van dit critieke punt moet volgens het „bulletin" de bewapening dei- Duitsers „in wedloop tegen het horloge" worden uitgevoerd. Inmiddels verdringen zich de vrijwilligers voor het nieuwe leger voor de portiersloge van het ministerie van Defensie, dat in een oude kazerne in het hart van Bonn huist. Het aantal aan meldingen heeft na de indiening van het ontwerp voor een vrij willigerswet het record van ruim 3000 in een week bereikt. Tot dusver hebben zich 140.000 candidaten gemeld, waarvan on geveer 120.000 in de vroegere weermacht hebben gediend. Mi nister Blank hoopt echter, dat de stroom van vrijwilligers nog ge ruime tijd zal aanhouden, want het aantal aanmeldingen is in feite nog slechts half zo groot als nodig zou zijn. Men rekent er namelijk op, dat de helft der vrijwilligers niet geschikt zal worden bevonden. Daar het vrij willige kader op 150.000 man is beraamd, ontbreken dus in feite nog minstens 70.000 geschikte candidaten. Volgens inlichtingen van het ministerie zal de eerste ploeg van 6000 soldaten, waarom het thans in de Bondsdag gaat, zo goed als geheel uit vroegere officieren moeten bestaan. Evenzeer als candidaat-solda- ten staan bij het ministerie de zakenlieden in de rij, die iets aan de nieuwe troepen denken te verdienen. Er is een stroom van gerenommeerde cantine- pachters komen .opdagen. Daar naast schoenmakers, kleerma kers, kappers, koks en zelfs op kopers voor het afval van de kazernekeukens. De toestand in de Antwerpse haven van Vrijdagochtend ep- nieuw ongewijzigd. De havenar beiders hebben zich wederom niet laten aanwerven, maar een aan tal vrijwilligers is weer aan het werk gegaan. De stakers zijn opgeroepen voor een vergadering die gister middag zou worden gehouden en waartoe ook de vertegenwoordi gers van de vakbonden waren uitgenodigd. Het stond echter vrijwel vast, dat deze niet zouden verschijnen. Bij geheime stem ming zou worden beslist over het al of niet voortzetten van de staking. De havenarbeiders te Antwer pen hebben in hun Vrijdagna middag gehouden vergadering vrijwel éénstemmig besloten de staking voort te zetten. De door het stakingscomité be legde vergadering werd door on geveer 2000 havenarbeiders bij gewoond. De leider der bewe ging, Benoy, gaf een uiteenzet ting van het verloop van het conflict, waarna het communis tische oud-Kamerlid Van den Brande er op aandrong, dat aan de haven stakingsposten zouden worden uitgezet. Hij oefende critiek op het be sluit van het comité tot het hou den van een geheime stemming en zeide, dat de vergadering zel ve over de wijze van stemming moet beslissen. De vergadering sprak zich daarna uit voor openbare stem ming en met vrijwel algemene stemmen werd tot voortzetting van de staking besloten. Tevoren hadden enige haven arbeiders verklaard, dat men bij het afkondigen van de staking een termijn in acht had moeten nemen. Na afloop van de vergadering trokken de stakers door het cen trum van de stad. Intussen werkten Vrijdag on geveer 12'00 vrij in dienst geno men arbeiders en 450 soldaten in de haven. 1AZETF ABRIEKEN TE ZEVENBERGEN In de provincie Sam Neua van Laos hebben verscheidene batal jons communistische troepen bondgenoten van de Vietminh een aanval uitgevoerd in 't berg gebied van Moeong Peun, waar bij zij een vooruitgeschoven stel ling der regeringstroepen wisten te veroveren. geera neen. In het uit Vientinae afkomsti- vijf dagen gevangenisstraf ver- ge bericht wordt verder gezegd, oordeeld. De rechter was van dat regeringsvalschermtroepen mening, dat hij bevooroordeeld boven het terrein van actie zijn wac; uitgeworpen en dat thans hevige Raymond Holley werd op 6 gevechten gaande zijn. Juni ter dood veroordeeld.. De De regering van Laos heeft in twee andere jongens, Robert een bekendmaking medegedeeld, Williams en Robert Smith, kre-1 dat de aanval de heftigste is, die gen 20 jaar gevangenisstraf in sinds het sluiten van het Indochi- verband met hetzelfde feit als nese bestand werd uitgevoerd, waarvoor Holley veroordeeld is.1 Deze aanval betekent een schen- De voorschriften voor het leve ren van graan door de boeren aan de Hongaarse staat zijn ver scherpt. Voortaan moeten alle boeren, de zelfstandige, zowel als de op staatsboerderijen werkende, alle broodgraan ter beschikking van de autoriteiten stellen, aldus meldt radio-Boedapest. De maatregel, dat thans dus ook het de Iboeren na de ver plichte levering aan de staat overblijvende overschot aan vrije markt mocht worden afge zet, aan de autoriteiten moeten worden geleverd, is volgens de radio-omroep genomen „in het belang van de broodvoorziening van het Hongaarse volk". Hongarije wil graan uit Canada invoeren. De Canadese premier St. Lau rent heeft Vrijdag in het Huis van Afgevaardigden medege deeld, dat de Hongaarse autori teiten met de ding van de overeenkomsten van Genève en van de op 9 Maart 1955 uitgegeven gemeenschappe lijke verklaring, waarin partijen plechtig beloofden een einde te zullen maken aan alle uitdagen de acties en vijandige daden. De regering zal, met het oog op deze aanval van de Pathet-Lao, maatregelen treffen om de on schendbaarheid van het konink rijk Laos te verzekeren. Het berggebied van Moeong Peun, in de provincie Sam Neua, in Noord-Laos, is een bolwerk van de Phatet-Lao. Dit gebied grenst aan. het door de commu nistische Vietminh beheerste N. Vietnam. Sinds het sluiten van de Indo- chinese wapenstilstandsovereen. komst hebben zich van tijd tot tijd schermutselingen voorge daan tussen Phatet Lao-eenheden en militairen van het nationale leger van Laos. Vrijdag zijn deze schermutse lingen dus uitgelopen op een gro te aanval door verscheidene Pha In de hoofdstad van Nedersak sen, Hannover, dient zich thans een tweede politieke schandaal tje aan, nadat de van neo-nazi- sympathieën verdachte heer Schlüter als minister van Cultu rele Zaken het veld heeft moe ten ruimen. Schlüter was slechts tien dagen minister en moest Het hoofd van de Amerikaanse geheime dienst Baughman. is Donderdag met de „United Sta tes" uit New York naar Genève vertrokken, waar hij maatrege len zal treffen ter verzekering van de veiligheid van de presi dent op de 18 dezer aldaar be ginnende besprekingen. Na terugkeer uit Genève zal Baughman te Londen beraad slagen met functionarissen van Scotland Yard, o.m. over de geld- vervalsing, die internationale af metingen heeft aangenomen. over de aankoop op crediet van graan. Het eerste Hongaarse be- 5.T»^!jon;h;p-pde re- geweest. genngstroepen bezette stellrn- h St. Laurent deelde niet mede 2en- om welke hoeveelheid graan het ging, doch van welingelichte zij broodgraan, dat vroeger op de gering hebben de wordt vernamen dat het onge veer 7.000.000 schepsels („bus hels") betreft. Canada heeft kortgeleden, on- der goedkeuring der regering, Canadese re- 9.250.000 schepsels graan op cre- onderhandeld diet aan Polen geleverd. RADIOLUISTERAARS IN NEDERLAND. Het aantal aangegeven radio- ontvangtoestellen in Nederland bedroeg per 1 Juli 1955 2.027.843 tegen 2.017.404 op 1 Juni 1955. Chileense vakbondsleiders heb ben Donderdagavond besloten, een staking door het gehele land als protest tegen de prijsstijgin gen, voor de duur van 10 dagen af te gelasten. Bij deze staking zijn meer dan een millioen arbeiders betrokken. Zij zouden gisteren, na een dag het werk te hebben neergelegd, weer beginnen. Daarentegen zul len de arbeiders bij de spoorwe gen, het vervoer en de posterijen, die sinds 1 Juli niet aan het werk zijn, voor onbepaalde tijd van het werk wegblijven. Bovendien heeft het centrale arbeidersverlbond bakkers, zeelieden, haven- en bouwvakarbeiders gemachtigd, hun Donderdag begonnen staking voort te zetten. Arbeiders bij de particuliere vervoersdiensten helbben evenwel besloten het werk te hervatten. Van officiële zijde is bekend gemaakt, dat een trein van tank wagens, die onder militaire be waking stond, tussen San Anto nio en Lloleo tengevolge van sa botage is ontspoord. zich terugtrekken wegens een al gemeen protest van de universi taire wereld. Thans is opzien gewekt daar de nieuwe minister-president van het land twee tot de socialisti sche partij behorende staats secretarissen heeft ontslagen en vervangen door bekende vroege re nazi's. De nieuwe staatssecre tarissen zijn de vroegere leider van de afdeling propaganda van Hitiers „Reichsnahrstand" Deet- jen, en de vroegere medewerker van Göbbels propaganda minis terie Hunke. Beide worden thans geprotegeerd door de liberale partij, waartoe ook Schlüter be hoort. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Zaterdag ochtend tot Zaterdagavond. WARMER. Droog weer met flinke opkla ringen. Matige, tijdelijk vrij krachtige noordoostelijke wind. Warmer dan gisteren. ZONDAG 10 JULI. v.m. n.m. Breskens 4.55 5.11 Terneuzen 5.30 5.46 Hansweert 6.10 6.26 Walsoorden 6.20 6.36 MAANDAG 11 JULI. v.m. n.m. Breskens 5.33 7.53 Terneuzen 6.08 6.28 Hansweert 6.48 7.08 Walsoorden 6.58 7.18 ZON MAAN op onder op onder Juli 10 4.33 21.01 22.47 10.33 11 4.34 21.00 23.06 11.48 12 4.35 20.59 23.27 13.05 13 4.36 20.58 23.52 14.25 14 4.37 20.57 15.46

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1