HET VERFHIHS" SUPER BRILLAUTCEL M. J. MIERAS in Genève Praten in San Francisco, praten Beursoverzicht WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- a MAANSTANDEN Staking bij Amerikaanse staalindustrie practisch een feit Begrafenis drJ. van den Tempel »5 het Rheuma-verrassingsactie Gostduitse minister van binnenlandse zaken afgetreden Moeilijkheden in Monaco WEKELIJKSE WERELDSCHOUW en Molotow vertelde voor de tiende maal hetzelfde Onderhandelingen duren echter voort Koning Haakon maakt het goed Het Saargebied Acht Portugese straal jagers verongelukt Hervormde Kerk doet beroep op de jongeren om deel te nemen aan kerkelijk maatschappelijk werk De havenstaking te Antwerpen Brijse stakingsleiders willen werkhervatting Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1.80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW ZATERDAG 2 JULI 1955. 10e Jaargang No. 3496. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimum ®«r advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels Lfi iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Aüre* Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 3 aar. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags W ö«r. De week van welsprekendheid, gelijk de plechtige bijeenkomst der Verenigde Naties te San Francisco onder leiding van on ze landgenoot mr. E. N. van Klef- fens spottend is genoemd, is ten einde. Men denke er niet licht over, want de vertegenwoordi gers vah alle 60 leden hebben er het woord gevoerd, onder hen 38 ministers van Buitenlandse Zaken, die elkander daar ont moetten, en nevens deze presi dent Eisenhower, autoriteiten van San Francisco en Californië, en de oud-president Truman, die de stichtingsvergadering opende en sloot, en wiens aanwezigheid uiteraard enige moeilijkheden in het protocol opleverde. Elsenhower heeft, hamerend op het aambeeld, waarnaar hij bij voorkeur ziet, gezegd: maak het atoom beste dienaar van de mens. Truman heeft niet ver heeld, dat er teleurstelling is, maar Korea naar voren gebracht als een eerste proeve van ver zet tegen een agressor, hoe groot hij ook moge zijn. Onze Neder landse minister Luns heeft een ook in het buitenland voortref felijk geachte rede gehouden, waarin hij niet alleen vrij duide lijk zijn teleurstelling heeft uit gesproken over Molotow's rede, maar de taak van de Verenigde Naties vooral heeft gezocht in handhaving van het internatio naal recht en ook de Westerse verantwoordelijkheid voor de achtergebleven gebieden op de voorgrond heeft gesteld. Hij behoort met andere deel nemers aan deze merkwaardige bijeenkomst tot degenen, die het npt er van inzien, en die menen, dat het contact, dat de ministers der kleine landen met die van de pro te hebben gehad, de gevoe lens. van veiligheid der laatste weken en maanden heeft ver sterkt. Men wenst het gaarne met hen. REEDS TIENMAAL Niettemin kan niet anders ge zegd worden dan dat de Ameri kaans-Russische gedachtenwisse- ling vrijwel geen resultaat heeft opgeleverd. Pinay heeft het, on danks alle vriendelijkheid die hij tegenover Rusland toonde, scherp gezegd: ik heb deze rede van Molotow reeds tienmalen ge hoord. Molotow had als gebrui kelijk weinig nieuws gezegd. Zijn toon was gematigder dan bij de Russen gebruikelijk: de inhoud van zijn rede bood, gelijk minis ter Dulles in het bijzonder op de voorgrond heeft gesteld, weinig of, geen houvast. Van verdere concessies, die men in het kader der onderhandelingen voor de conferentie van de grote vier had gehoopt, was geen sprake. Minister Dulles heeft Molotow behoorlijk van repliek gediend. De huidige ontspanning is een gevolg, zo zeide hij, van de Wes terse vastberadenheid. Daarin ligt een grond van waarheid, maar alleen dan, wanneer aan deze vastberadenheid wordt vast gehouden. Er blijven nog altijd twee plannen tegenover elkander staan. Het Russische plan houdt in om eerst de troepen uit Duitsland terug te trekken; een overeenkomst te sluiten tussen de groten over de ontmanteling van hun militaire bases buiten hun grenzen, dus voor Amerika ook in de landen der Westelijke bondgenoten; de regeling van de geschillen in het Verre Oosten, de stopzetting van oorlogspropa ganda en culturele en economi sche hindernissen. Het Westelijk plan daarentegen wil eerst ont wapenen, daarna Duitse eenheid langs vrije verkiezingen; de vor ming van een geheel Europa om vattend veiligheidsstelsel en het herstel van de raad van minis ters der grote vier, die door Rus- lands sabotage is ontbonden. Men ziet het grote verschil: de Rus sen willen eerst, dat de Weste lijke kracht vermindert; de Wes telijken willen, dat Rusland da- dén in plaats van woorden geeft. EENS EN NIET EENS. Nu zou men het, gelijk het aanvankelijk heette, te San Fran cisco tussen de grote vier eens zijn geworden over alle aange legenheden die met de voorberei ding van de conferentie te Ge nève verband hielden. Maar er zijn moeilijkheden gerezen, gelijk reeds verwacht werd, over de duur der conferentie. Eisenhower wil in geen geval langer dan één week uit Amerika weg. De Westelijken willen bo vendien een korte conferentie, zodat de gewone Russische pro paganda geen kans heeft. De Russen willen nu daarentegen een conferentie die de grondslag zou vormen en waarop dan al naarmate verschillende vraag stukken acuut worden, andere conferenties zouden volgen. Dat zou dus een blijvende conferen tie betekenen. Bovendien ver luidde zelfs, dat de Westelijken bereid waren een conferentie op grote schaal te beleggen met als deelnemers de landen van het Atlantisch Pact ener-, die van het Rode Pact anderzijds. Aange zien de laatste eenvoudig de spreektrompetten van Sowjet- Rusland zijn, belooft dat niet veel goeds. Inmiddels zet de NATO haar oefeningen voort; de grote lucht- oefening Carte Blanche, die zich ook over een deel van Nederland uitstrekte, heeft het gemis aan verdediging van luchtsteunpun- ten aangetoond, niettegenstaande juist in de laatste tijd gezegd wordt, dat de defensieve kracht in een mogelijke oorlog is toege nomen. PERONS POSITIE. In Argentinië schijnt de rust, althans uiterlijk, te zijn terugge keerd. Maar de marine heeft het Toen leden van de aflossirgs- plqegen I>onderdag te midder nacht in de Amerikaanse staal bedrijven aan het werk wilden gaan, werd hun dit door posters befet, waardoor de staking in do staalindustrie practisch een feit is geworden. De onderhandelingen, die na mens de werkgevers door .Tohn Stephens, vice-voorzitter van het reusachtige staalbedrijf „United Steelbss" en voor de werknemers door David Mac Donald, voorzit ter van de vakbond van Ameri kaanse metaalarbeiders, worden gevoerd, werden Vrijdag te één uur afgebroken, doch zij zullen worden voortgezet. Tegenover de hen opwachtende verslaggevers verklaarden bei den slechts, dat de besprekingen niet zijn afgebroken. Men meent te Pittsburgh, dat overeenstemming werd 'bereikt over een algemene overeen komst, doch dat sommige bijzon derheden hiervan nog moeten worden uitgewerkt. De 600.000 arbeiders van „The United States Steel corporation" verdienen gemiddeld twee dollar 33 cents per uur. Zij hebben de door de werkgevers aangeboden loonsverhoging verworpen. Het beleid van de „United Steel" is als regel maatgevend voor de gehele Amerikaanse staalindiustrie. De directie van één staalfa briek heeft medegedeeld een tijdelijke, van dag tot dag gekien de overeenkomst met haar ar beiders te hebben gesloten, zodat in dit bedrijf niet gestaakt zal worden. Koning Haakon van Noor wegen, die in het ziekenhuis ligt met een gebroken dijbeen, heeft, aldus een Vrijdagochtend uitge geven bulletin, een zeer goede nacht gehad. De toestand van de koning is bevredigend. Ter controle zal men de ko ning Zaterdag opnieuw röntge- nologisch onderzoeken. Berichten uit Saarbrücken over een mogelijke candidatuur van de Nederlander mr Van der Goes van Naters als Europese commissaris voor het Saargebied hebben de Westduitse liberale partij in het geweer geroepen. Volgens haar persdienst zou de bondsregering tegen een «benoe ming van mr Van der Goes een veto uitspreken. Volgens de persdienst zou mr Van der Goes er reeds van ver wittigd zijn dat de «bondsregering haar toestemming tot zijn benoe ming niet zou kunnen geven. Van officiële zijde in Bonn wordt de juistheid van het be richt van de liberale persdienst evenwel ten stelligste ontkend. hoofd nog niet in de schoot ge legd, en duidelijk is het geens zins op welke voorwaarden Pe- rón de onvoorwaardelijke mede werking van het leger onder Lu- cero heeft verkregen. Men ver wacht daarom wel verzachting van het regime, maar de toestand is nog allerminst duidelijk. Minister Nehroe uit India heeft zijn schijnbaar succesvol bezoek aan Moskou beëindigd. Boelga- nin zal binnen niet te lange tijd een tegenbezoek aan India bren gen. Of men hier een voortzet ting van de lijn van co-existen- tie moet zien dan wel of te Mos kou door India en Rusland ge meenschappelijk is gesproken over het gevaar, dat uit China dreigt, is moeilijk te zeggen. Te- zelfder tijd dat Nehroe co-exen- tentie met Rusland bepleitte, kwamen de juristen uit blijkens alle landen te Athene bijeen om daar de rechtsschendingen, die in Rusland aan de orde van de dag zijn, vast te stellen. Te Belgrado spraken nu de Westelijken met Joego-Slavië en anderzijds gaat Tito naar Mos kou. Het is jammer genoeg aan Scelba niet gelukt een nieuwe regering uit de vier coalitiepar tijen te vormen. De onderlinge verdeeldheid onder de christen democraten, welker rechtervleu gel onder Pella niet wilde mede werken, is daarvan de oorzaak. Misschien houdt deze het been stijf, omdat ook in de commu nistische partij moeilijkheden heersen. Toch lijkt de politieke toestand in Italië niet zonder ge vaar. En president Gronchi zal genoeg moeite met een oplossing hebben. DE POT VERWIJT DE KETEL Te zelfder tijd blijkt, dat het geschil tussen West-Duitsland en Oostenrijk over het Duitse eigen dom in het te Wenen gesloten vredesverdrag zich eer toege spitst dan verzacht. Bonn meent, dat Oostenrijk uit de houding der Westelijken, die aan Potsdam waren gebonden, onbehoorlijk voordeel heeft getrokken. Ade nauer heeft zich zelfs tot de uit lating laten verleiden, dat ner gens Hitier zo is toegejuicht als toen hij in 1938 in Wenen zijn intocht deed. De kanselier moge van zijn Amerikaanse reis pret tige indrukken hebben medege nomen, daartegenover zal de tegenstand, die hij bij de uitvoe ring zijner legerwetten (in het bijzonder van de eerste aan de orde gestelde vrijwilligerswet) ondervindt, hem ontevreden stemmen. In België en Frankrijk zijn het zowel politieke moeilijkheden, in het eerste land vooral op onder wijsgebied, als moeilijkheden, die de arbeidsvrede bedreigen, over welker oplossing men in twijfel verkeert. Faure had het in de Kamer reeds niet gemakkelijk, en zal het wellicht nog moeilij ker krijgen, terwijl zo straks de interpellaties over de houding der regering in Noord-Afrika, thans in het bijzonder in Algiers en Marokko, weinig goeds belo ven. VAN DER MANDERE. Op de nieuwe Oosterbegraaf plaats te Amsterdam is Vrijdag middag onder zeer grote belang stelling het stoffelijk overschot van de op 77-jarige leeftijd over leden dr J. van den Tempel, oud minister van Sociale Zaken en oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter aarde besteld. In de aula werd het woord ge voerd namens de regering door de minister-president dr. W. Drees en schetste in het kort de levensloop van de overledene en zei o.m.: ..Het was een vol, mooi en vruchtbaar leven, waarin bij zondere gaven tot ontplooiing zijn gebracht. Van den Tempel heeft zich dienstbaar gemaakt aan een grote zaak; hij heeft mede de grondslag gelegd voor de moderne vakbeweging". Dr. Drees roemde voorts de kennis, de toewijding en het in zicht in politieke zaken van de overledene en memoreerde voorts het belangrijke weten schappelijke werk, dat door dr. Van den Tempel is verricht. „Ook in Londen heeft hij ge toond uit het goede hout gesne den te zijn. Hij was waakzaam voor de democratie en bedacht op de toekomst. Bijna een halve eeuw heeft hij zijn beste krach ten aan de arbeidersbeweging gegeven, aldus dr Drees, die tot slot namens de regering de dank overbracht, die zo zeide hij - het Nederlandse volk aan de overledene verschuldigd is. Namens het N.V.V. sprak de heer Kupers woorden van waar dering en dank jegens de over ledene, die, aldus spreker, reeds voordat hij medewerkte aan de oprichting van het N.V.V. zijn sporen had verdiend op het ge bied van de vakbeweging. „Hij was niet alleen een bekwaam, maar ook een wijs man". Prof. Van den Bergh, spreken de namens de Partij van de Ar beid, zeide, dat de overledene in de socialistische beweging een volstrekt aparte figuur is ge weest. Hij was een groot eco noom: wat hij zei was buitenge woon knap en zijn gezag was on aantastbaar. Nadat mr Burger namens de Kamerfractie afscheid van de overledene had genomen, luister den de honderden order wie vele in partij en vakbeweging ver grijsden ontroerd naar de korte toespraak van Oom Jan van Zutphen, waarbij menige traan werd weggepinkt. Nadat het „Aan de strijders" was gespeeld, werd de baar on der de tonen van het socialisti sche strijdlied „Eens", waarvan de tekst is geschreven door wij len Jan Oudegeest, uitgedragen. Aan de groeve dankte "een zoon van de overledene voor de belangstelling. Onder de aanwezigen bevon den zich dr L. G, Kortenhorst, voorzitter van de Tweede Kamer en de voorzitter van de K.V.P.- fractie in de Tweede Kamer mr C. P. M. Romme. Acht straalvliegtuigen van de Portugese luchtmacht zijn Don derdag in de omgeving van Coimbra neergestort. Zij waren opgestegen van het vliegveld Ota en zouden deelnemen aan de monstraties ter gelegenheid van de „dag van de Portugese luchtmacht". Alle vliegers die zich aan boord van de toestellen bevonden, zijn om« het leven gekomen. De vliegtuigen, die in forma tie en met grote snelheid vlogen, verongelukten in een bergachti ge landstreek. Als oorzaak van de ramp werd mist genoemd. Officieel werd meegedeeld, dat ieder vliegtuig met één piloot bemand was, zodat acht perso nen om het leven zijn gekomen. De eenheid, waartoe de acht vliegtuigen behoorden, bestond uit twaalf vliegtuigen. Vier vlieg tuigen, waaronder die van de bevelhebber van het eskader, kapitein Rangel de Lima, zijn behouden op Ota geland. HEDEN ZATERDAG 2 JULI, om 1.30 uur, openen wij En brengen U dan het allernieuwste op het gebied van verfwaren en schoonmaakartikelen PROBEER ONZE LAKKEN EN VERNISSEN Een ieder ontvangt bij de opening van onze zaak een aardige verrassing. STATIONSSTRAAT 41 - TEL. 121 - AXEL Het moderamen der generale synode van de Ned. Hervormde kerk heeft aan de kerkeraden en predikanten het verzoek gericht om in de kerkdiensten van Zon dag 3 Juli voorlezing te willen doen van een «bekendmaking, die zich vooral tot de jongeren der gemeente richt en waarin zij worden opgewekt een opleiding te gaan volgen voor één der ta ken in het kerkelijk «maatschap pelijk werk. In deze «bekendmaking wordt erop gewezen, dat de Ned. Herv. kerk zich in verschillende op zichten meer dan vroeger bewust geworden is van haar dienende taak temidden van ons volk, doch dat het aantal geschoolde krach ten, dat zij tot haar beschikking heeft voor het volbrengen van deze taak, veel te gering is. Daarom besloot het moderamen de jongeren van de gemeente op te wekken om voor zichzelf na te gaan of hun roeping niet kan zijn gelegen in één van de tak ken van het maatschappelijk werk. In dit verband worden genoemd de opleidingen voor gezinsverzorgster, voor Verpleeg ster, jeugdleider of -leidster, maatschappelijke werker of -werkster. Het moderamen wekt de jongeren op aan deze dienst deel te nemen vanwege de vele noden, die er zijn en de vele ta ken, die moeten worden aange vat. In de bekendmaking deelt het moderamen de adressen mee, waar zij, die aan één der oplei dingen willen deelnemen, nadere inlichtingen kunnen verkrijgen. TWEEDE KAMER DE HUUR- EN BELASTINGONTWERPEN. Lichte reactie na zeer vaste opening. Het buitenland blijft belang stelling tonen voor onze interna tionale industrie. De animo van het publiek om zelfs tegen hoge re koersen hun «bezit af te sto ten is gering, zodat bescheiden vraag reeds voldoende is voor een behoorlijke stijging. Vooral begin beurs was de stemming zeer vast, doch na 2 uur volgde een lichte reactie. A.K.U. stond Vrij«dagmiddag in «het brandpunt van de belangstelling. Vooral we- De Tweede Kamer heeft Vrij dagmiddag besloten op Donder- gens vraag van de arbitrage. Het dag 7 Juli een aanvang te maken rayonfonds steeg aanvankelijk met de beraadslagingen over de van 306% tot 314, slot circa 311. huur- en belastingontwerpen. De memories van antwoord hebben de Kamer Vrijdagavond bereikt. A.s. Donderdag wordt ook des avonds vergaderd. Op Zaterdag 2 Juli zullen in de plaatsen Arnhem, Breda, Den Haag, Leiden, Zeist in de mor genuren tussen 4 en 7 uur, in de overige plaatsen van ons land tussen 2 en 6 uur 's middags door 6 vliegtuigen 10.000.000 strooibiljetten worden uitgewor pen. Deze strooibiljetten-actie vormt een onderdeel van de rheuma-verrassingsactie. Tussen de strooibiljetten bevinden zich niet alleen exemplaren, die voor de volwassenen grote waarde kunnen vertegenwoordigen, wel ke waarde dato 9 Augustus tij dens een gezamenlijk radio-pro gramma zal blijken, maar ook worden speciale biljetten voor de kinderen uitgestrooid. De biljetten voor de kinderen bevatten een interessante prijs vraag, waaraan gratis kan wor den deelgenomen. 25 rijwielen, 25 poppen, 25 voetballen en 25 auto peds worden door een jury toe gewezen. In een speciale radio- uitzending op 27 Juli zullen de winnaars bekend gemaakt wor den, terwijl op die datum een rijwiel, een autoped, een pop en De Oostduit.se minister van Binnenlandse Zaken Willi Stoph is op eigen verzoek van zijn func tie ontheven, zo meldt het Oost- duitse persbureau A.D.N. Zijn opvolger is Kari Maron, die tot nu toe inspecteur gene raal van de volkspolitie was. Stoph blijft plaatsvervangend premier. In een later bericht wordt Maron „minister van Binnenland se Zaken en hoofd van de volks politie" genoemd. Hieruit blijkt, dat hij hoofd van de gewone poli tie blijft, terwijl hij als minister van Binnenlandse Zaken ook hoofd van de gekazerneerde poli tie is geworden. Stoph's stijging van ie achtste naar de derde plaats in de Oost- duitse hiërarchie was een der voornaamste wijzigingen, die premier Grotewohl in November van «het vorige jaar in zijn rege ring aanbracht. Stoph was ver antwoordelijk voor de opbouw van de gekazerneerde politie macht, die in feite een leger is. In Maart j.l. verweten vakver enigingsfunctionarissen hem, dat hij in zijn plicht tekort schoot. Stoph is 40 jaar, Maron 52. «Gewoonlijk welingelichte krin gen te Berlijn zijn van mening, dat Stoph is afgetreden om een nog «belangrijker taak dan hij reeds had op zich te kunnen ne men. Hij zou volgens genoemde kringen de eerste Oostduitse minister van Defensie kunnen worden. een voetbal bij vier gelukkige kinderen op een zeer bijzondere en originele manier zullen wor den thuisbezorgd. In enkele plaatsen van ons land kon door bijzondere om standigheden geen toestemming worden verkregen. In deze plaat sen heeft „Het Nationaal Rheu- mafonds'* aan alle verkoopadres sen van de verrassingscouvertjes voldoende «biljetten ter beschik king gesteld. Wanneer men zich in het bezit heeft gesteld van een strooibil jet, dan beware men dit zorgvul dig. De wilde staking van haven arbeiders te Antwerpen duurt voort, ondanks de raad der be trokken vakbonden om het werk te hervatten. Kleine afdelingen militairen zullen de aan bederf onderhevige goederen lossen. Het stakingscomité heeft de stakers opgeroepen vol te hou den, „totdat de overwinning is behaald". De betrokken vakbonden heb ben tijdens Donderdag j.l. ge voerde besprekingen nogmaals geweigerd de staking te erken nen. De stakers zullen thans pogen ook de scheepswerfarbeiders in de staking te betrekken. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt thans gemeld, dat in Antwerpen nog geen sol daten met het lossen van sche pen begonnen zijn. Wel worden militairen daarvoor paraat ge houden. MYXOMATOSE TE BERGEN OP ZOOM. In de polder achter de Zeeland haven te Bergen op Zoom zijn door de politie stervende konij nen aangetroffen waarvan bij onderzoek bleek dat ze in zeer hevige mate lijdende waren aan myxomatose. Maatregelen zijn getroffen om uitbreiding van deze ziekte tegen te gaan. De regering van Monaco dealt mee, dat zij zich bereid heeft verklaard een bedrag van 250 millioen francs te deponeren teneinde behulpzaam te zijn bij het overwinnen van betalings moeilijkheden der société de ban- que et de métaux precieux, ver oorzaakt door de verbintenissen welke deze bank had aangedaan in industriële zaken. De rege ring hoopt dat hierdoor het ge schokte vertrouwen wordt her steld. Inmiddels is een beheers commissie gevormd voor de ge noemde «bank in afwachting van een meer ingrijpende wijziging van het bestuur dezer instelling. Prins Rainier de derde van Monaco heeft een commissie in gesteld, die een onderzoek moet instellen naar een investerings schandaal waarvan sprake zou zijn. Er ontstond een ernstige finan ciële crisis, nadat de voornaam ste bank van het land gelden had geïnvesteerd in een radio-onder neming die het televisiestation van Monte Cario beheert en een groot aantal aandelen had uitge geven. In zakenkringen wordt de regering, die achter de bank staat, „roekeloze investering zon der voldoende garantie" verwe ten. Prins Rainier heeft Donderdag vier hoge ambtenaren, die hij de zaak betrokken zijn, ontslagen. Hij heeft ook het ontslag aan vaard van de president van de financiële commissie der rege ring, Arthur Crovetto. De leiders van de stakende Britse havenarbeiders hebben Vrijdag besloten hun leden te verzoeken Maandag het werk te hervatten. Het wordt onwaarschijnlijk geacht, dat meer dan de helft van de 18.000 stakers aan deze oproep gehoor zullen geven. Verwacht wordt, dat de sta kende havenarbeiders uit het ge bied van Londen aan het werk zullen gaan, maar dat vele an deren in de vijf andere havens de staking zullen voortzetten. Zij staken voor erkenning van hun vakbeweging, de „National Amalgamated Stevedores and Dockers Union" bij onderhande lingen over lonen en arbeidsvoor waarden. In de Londense haven is de Nasdu thans als zodanig erkend, in de andere havens nog niet. Daarnaaast lagen ook Philips en Unilever weer vast in de markt. Eerstgenoemd fonds kwam van 417% op 426, het mar- garineconcem van 444 op 451, na tijdelijk 455 «bereikt te hebben. Kon. Olie opende 2 punten beter maar liep daarna weer achteruit tot 599, dus 1 punt beneden Don derdag. In het hoofdfonds ging overigens zeer weinig om. Ook de incourante industrie- markt had een vast verloop, waarbij een aantal fondsen zelfs tot 10 punten hoger noteerde. De scheepvaarHsector ontwikkelde zich eveneens niet ongunstig. Vooral K.P.M. en Rotterdamse Lloyd goed gevraagd en 3 a 4 punten beter. De overige soorten fractioneel hoger. Ook de cul tuurafdeling toonde een lichte vooruitgang. H.V.A. had hier de leiding met een stijging «van 2 punten tot 139. Rubbers en tabakken goed op peil. Gister stond de inschrijving open op een aandelen-emissie van Gelria en een obligatie-emis sie van Brocades. Voor beide le ningen bestond enorme belang stelling. Claims Union rijwielfa- brieken werden geadviseerd op 800. Aandelen Deli spoor iets hoger wegens de uitkering van 2 procent uit de agio-reserve. Guldensbeleggingen stil, maar goed op peil. Prolongatie 2% pCt. Amsterdamse wisselmarkt. Contante prijzen (voor reischèques). Londen 10.63%—10.64%Parijs 1.0910—1.0930; Brussel 7.60%— 7.61%; Frankfurt 90.9691.06; Zürich 87.2687.36; Zürich (vr. francs) 89.1589.25; Stockholm 73.7373.83; Kopenhagen 54.92 55.02; Oslo 53.13—53.23. NABEURSKOERSEN. Kon. Olie 602 —603% (600%) AKU 311%—315 (311) Philips 427 —433 (427%) Unilever 451%—456 450%) medegedeeld door het K.N.MJ. te De Bilt, geldig van Zaterdagoch tend tot Zaterdagavond. Regenbuien en kouder. Half tot zwaar bewolkt met enkele regenbuien; voornamelijk in het westen van het land enke le opklaringen. Matige tot vrij krachtige westelijke wind. Lage re middagtemperaturen dan gis teren. ZONDAG 3 JULI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden MAANDAG 4 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 0.40 1.15 1.55 2.05 JULI. v.m. 1.19 1.54 2.34 2.44 1.04 1.39 2.19 2.29 n.m. 1.39 2.14 2.54 3.04 ZON MAAN op onder op ouder Juli 2 4.26 3 4.27 21.05 21.05 19.05 19.54 2.02 2.46

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1