Ontwerp van Wet op de algemene ouderdomsvoorziening ingediend De Belgische schoolstrijd UT" Groot-Brittannië en de komende topconferentie De strijd in Zuid-Vietnam De toestand in Noord-Afrika Wijziging van de kieswet in Argentinië? WEERSVERWACHTING HOOGWAXH ZON- en MMNSTMM VRIJDAG 1 JULI 1955. 10e Jaargang No. 3495. Per jaar f 804 voor ongehuwden f 1338 voor gehuwden Koning Haakon maakt het goed Prinsessen Beatrix en irerte bezochten Lelystad Billy Graham op Paleis Soestdijk ontvangen De havenstaking in Antwerpen Zware onweders in Italië eisen doden ëen INDONESIË Engeland en Duitsland onder op onoer FT&nkering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactieadres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1.80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctmteisaaaa advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regel» i. I iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, C&z Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namidclags S Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 1» Gisteren is bij de Tweede Ka mer der Staten-Generaal liet ont werp van Wet op de Algemene Ouderdomsverzekering inge diend, welke wet zoals bekend de in 1947 in werking getreden en als tijdelijk bedoelde Noodwet Ouderdomsvoorziening zal moe ten vervangen. EEN SYNTHESE, GEEN COMPROMIS. De Memorie van Toelichting bevat een uitvoerig historisch overzicht van de ontwikkeling der denkbeelden in Nederland op het punt van de ouderdomsvoor ziening, beginnend in 1889 en eindigend met de commentaren op het Rapport, dat de S. E. R. vorig jaar uitbracht. Aanvanke lijk stonden de voorstanders van staatspensioen en van verzeke ring scherp tegenover elkander. De regering, die in grote lijnen het S. E. R.-rapport volgt, ver heugt er zich over, dat nu eens niet met een niemand bevredi gend compromis genoegen be- noeft te worden genomen, maar dat uit een jarenlange worste ling met de problematiek thans een synthese te voorschijn is ge komen. Wellicht als reactie op de vol strekte negatie van dit besef in de autoritaire staten groeide na de oorlog het besef voor de per soonlijke bestaansverantwoorde- hjkheid. Veler voorkeur ging daardoor uit naar een systeem van oudedagsvoorziening, dat aan alle verzekerden het ver band tussen de offers (de pre mlën) en de lusten (de pen sioenen) duidelijk voor ogen stelt. Bij staatspensioen is dit verband er voor de collectiviteit ook wel, maar bestaat niet voor de zorgeloze en het is voor alle gewone stervelingen in elk geval tamelijk „onzichtbaar". Tegelij kertijd lieten de wetenschappe lijke beoefenaren der sociale wetenschappen het standpunt los, dat slechts van „verzeke ringgesproken zou mogen wor den, wanneer er een evenredig heid bestaat tussen de voor en/of door een bepaalde verzekerde be taalde premiën en de aan deze verzekerde te verlenen uitkering. Een veel ruimere opvatting kwam in de plaats van het ortho doxe verzekeringsbegrip. Van sociale verzekering is volgens deze opvatting sprake, indien een groep van personen uit in komen of vermogen bijdraagt aan een fonds, waaruit uitkenn gen gedaan worden aan perso nen, tot dezelfde groep behoren- de ingeval bepaalde calarrntei- ten die de hele groep bedreigen, werkelijkheid worden. ïb een dusdanig systeem wordt financiering door middel van een omslagstelsel mogelijk, hetgeen een aanpassing van de pensioe nen aan eventuele geldsontwaar- cling of stijgende dan wel dalen- de welvaart, binnen het bereik der mogelijkheden brengt. Zulk een systeem maakt voorts de op stapeling van enorme kapitalen overbodig. Ook een bepaalde witee van premie-vaststelling en -inning werd niet langer als éen van de criteria voor het bestaan van een verzekeringsstelsel ge zien. Dientengevolge kon in deze conceptie ook bij een ver zekeringssysteem het vraagstuk van de premie-vaststelling en -in ning van kleine zelfstandigen tot een doeltreffende oplossing warden gebracht door de belas tingdienst in te schakelen. En ziedaar dan de synthese. Een verzekeringsstelsel, dat zo is opgezet, dat het vrijwel alle door de voorstanders van staats pensioen geopperde bezwaren tegen verzekering" kan onder vangen, zonder nochtans wezen lijk tekort te doen aan een dui delijk zichtbaar verband tussen offer en uitkering, sterker nog, 'lat allen volgens een beperkt draagkrachtbeginsel dwingt een offer te brengen. De ouderdomsverzekering een offer. De loon- en andere inkomens der actieve groepen zullen bij de hierboven geschetste „pijnloze verwerking" van de ouderdoms verzekering in geringer mate kunnen toenemen, dan de stij ging der productiviteit mogelijk zou maken, indien die verzeke ring er niet was. Wordt dit uit het oog verloren, dan zou het ar- beidskostenpeil te hoog kunnen worden tot schade van de werk gelegenheid. Het welvaartsoffer, dat ter wille van de ouden van dagen door de gehele actieve be volking moet worden gebracht, zou aldus op een deel der bevol king de werklozen worden afgewenteld, een situatie, welke uit sociaal-ethisch oogpunt vol strekt verwerpelijk zou zijn en waartegen met alle kracht ge waakt dient te worden. premie 6I2 a 7 bedragen. Pas op het tijdstip, waarop de wet in werking zal treden, zal dit per centage definitief kunnen wor den vastgesteld. Voor het begrip inkomen is nauw aangesloten bij het door de inkomsten- en loonbelasting gehanteerde inkomenbegripdus aftrek van verwervingskosten, buitengewone lasten, etc. Ech- ter zal over de kinderbijslag geen premie voor de ouderdoms verzekering worden geheven, terwijl zoals bekend hier over wel inkomsten- en loonbe lasting moet worden betaald. Evenals bij de inkomstenbelas ting zal het inkomen van de ge huwde vrouw bij dat van haar man worden geteld. De gehuw- 55272 V PELT f iKDrtcijri/); t*37**oo ft190 BOVEN 65-JARIGEN PREMIE BETALENDEN (15-65 jaar) KORTE SAMENVATTING VAN HET WETSONT WERP. Het uitvoeringsapparaat. De wet zal worden uitgevoerd door de Sociale Verzekerings bank en de Raden van Arbeid. De Rijksbelastingdienst zal ech ter de premies heffen en innen. Het is de bedoeling de Rijksver zekeringsbank om te vormen tot een zelfstandig rechtspersoon lijkheid bezittend lichaam, de Sociale Verzekeringsbank. Het huidige bestuur van de Rijksver zekeringsbank zal bij de Sociale Verzekeringsbank de functie van directie bekleden en belast zijn met de leiding der dagelijkse werkzaamheden. Het algemeen uitvoerings- en financieel beleid zal worden gevoerd door een be stuur, samengesteld uit vertegen woordigers van werkgevers en werknemers en uit leden, aan gewezen door de Overheid. Tot deze laatsten zullen niet alleen overheidsvertegenwoordigers be horen, maar ook vertegenwoor digers van andere maatschappe lijke groeperingen dan werk gevers en werknemers. Hierbij is o.a. gedacht aan organisaties van huisvrouwen en beoefenaren van vrije beroepen. Wie zijn verzekerd? Er is sprake van een „volks verzekering" alle ingezetenen die de leeftijd van 15 jaar doch niet die van 65 jaar hebben be reikt, zijn verzekerd. Voorts de niet-ingezeten grensarbeiders en het in het buitenland werkzame Nederlandse diplomatiek en con sulair personeel. De premie. Zoals hierboven in de para graaf „een synthese, geen com promis" reeds werd vermeld, wordt de algemene ouderdoms verzekering gefinancierd door middel van een omslagstelsel. Dit houdt populair gezegd in, dat de werkende generatie van nu de middelen opbrengt om de bejaarden van nu hun pensioen uit te keren. Als de huidige werkende generatie zelf aan het pensioen toe is, zal de werkende generatie van dan de middelen daartoe opbrengen. De premie zal worden vastge steld in een percentage van het inkomen. Indien het inkomen meer dan 6000,— bedraagt is over dit meerdere geen premie verschuldigd. Wie geen inkomen heeft, is geen premie verschuldigd. De Sociale Verzekeringsbank stelt het premiepercentage vast onder goedkeuring van de Minis ter van Sociale Zaken en Volks gezondheid. Vermoedelijk zal de 792 NETTO PREMIE PERCENTAGE Netto= ronder opslag voor reser. vevormmg en administratiekosten de vrouw is zelf geen premie verschuldigd. Verzekerden, die onder de in komstenbelasting vallen ontvan gen een afzonderlijke aanslag voor de ouderdomspremie. Is een verzekerde in loondienst of ontvangt hij een uitkering, welke aan loonbelasting is onderwor pen, dan moet de premie op zijn loon (of op die uitkering) wor den ingehouden, ook indien hij in feite geen loonbelasting be taalt, doordat zijn loon (of uit kering) beneden de grens ligt, waarbij de belastingheffing aan vangt. Krijgt een loonbelasting- plichtige ook nog een aanslag in de inkomstenbelasting, dan wordt de op het loon ingehouden pre mie verrekend met de bij aan slag te heffen premie. Het ligt in het voornemen de vereveningsheffing zoals be kend 4 van het loon bij de invoering van de algemene ouderdomsverzekering te doen vervallen. Hierdoor zal het ver lenen aan de werknemers van een looncompensatie in verband met de premiebetaling worden vergemakkelijkt. Van verzekerden, die niet on der de loonbelasting vallen, zal geen premie worden ingevorderd tenzij zij onder de vermogens belasting vallen wanneer hun inkomen minder bedraagt dan 2100,voor gehuwden en daar mee gelijkgestelden (allen die onder tariefgroep II en III in de inkomstenbelasting vallen) en f 1500,— voor ongehuwden. Voor inkomens van verzeker den van deze groep van meer dan 2100,— resp. 1500—, doch minder dan 3100,resp. ƒ2500,—, zal een geleidelijk op lopende schaal worden opgesteld. Deze regeling is getroffen ter tegemoetkoming aan de beta lingsmoeilijkheden van kleine zelfstandigen. De premie, welke op grond van deze regeling niet zal worden ingevorderd, wordt door het Rijk betaald. Ruwe schattingen komen tot een rijks bijdrage van 30.000.000, Zie verder pag. 2, le kolom.) Naar Reuter van bevoegde zij de te Londen verneemt, staat Groot-Brittannië voor, dat op de komende topconferentie der gro te vier te Genève, een verdrag tot stand komt van het zelfde type als dat van Locarno, waar aan Amerika en mogelijk Cana da zouden deelnemen. Het pact zou volgens deze Britse wens rondom een verenigd Duitsland opgebouwd dienen te worden en het zou zowel de communistisch als de niet-communistische lan den op het Europese vasteland vrede garanderen. er mogelijk alleen op uit was, om iedere veronderstelling, dat Ame rika bereid zou zijn om een vei ligheidsstelsel te aanvaarden, zo als het vorig jaar door de Sow- j et-Unie voorgesteld, de grond te ontnemen. Dit Sowjet-voorstel (vier-mo- gendhedenconferentie te Berlijn) werd door het Westen van de hand gewezen met het argument dat de aanvaarding van het At lantisch verdrag zou ondermij nen en de verdeling van Duits land zou bestendigen. In het hoofdstuk over de eco nomische gevolgen van de invoe ring der ouderdomsverzekering komt de M. v. T. nog eens terug op dat verband tussen offer en uitkering. De regering verwacht, dat het „verwerken" van het of fer in de totale economische en sociale structuur (o.m. een ge ringe stijging van het loon- en prijspeil) min of meer .pijnloos zal verlopen door de stijging van de productiviteit, waarop juist wanneer het om de ontwik keling op wat langere termijn gaat gerekend mag worden. Niettemin blijft er een olfer. ,En het is goed, dat ons volk zich dit duidelijk bewust maakt aldus de M. v. T. Zoals bekend had men van so cialistische zijde het voornemen te kennen gegeven de protestbe togingen der Katholieke Volks partij op 2 Juli te Luik en op 10 Juli te Luxemburg tegen het schoolontwerp-Collard, te beant woorden met tegenmamfestaties. De ondervoorzitter van het so cialistische algemeen Belgische vakverbond, Renard, had ze'-s aangekondigd dat op 2 Juli in de provincie Luik het werk volledig zou worden stilgelegd en de mijn werkers en metaalarbeiders „met het gereedschap in de vuist" zou den verhinderen dat ook maar één Vlaming een voet in Luik zou zetten. Van verscheidene zijden heeft men de laatste dagen zijn be zorgdheid geuit over deze gang van zaken en heeft men een dringend beroep op de regering gedaan een einde te maken aan de hierdoor in het land heersen de ongerustheid. De minister van Binnenlandse Zaken, Piet Vermeylen, heeft gistermiddag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een verklaring afgelegd waarin hij ieder geweld aan personen en bezit, zoals zich dit de laatste weken zowel aan Katholieke als aan socialistische zijde heeft voorgedaan, ten zeerste afkeurt. De minister deed een beroep op beide partijen om de vrijheid van meningsuiting te eerbiedi gen. In verband met de huidige ^panning in het land hebben het R.K. „Comité ter verdediging der gemeenschappelijke actie" toege zegd, zo zeide hij verder, gedu rende drie maanden geen enkele tegendemonstratie te zullen or ganiseren. Onder deze omstan digheid acht de minister ge«n aanleiding aanwezig de voorziene manifestaties te verbieden. Deze verklaring van de minister van Binnenlandse Zaken houdt dus in dat de Katholieke Volkspartij op 2 Juli te Luik en op 10 Juli te Brussel zal kunnen betogen zon der dat van socialistische zijde een tegenmanifestatie wordt ge organiseerd. Het socialistische actiecomité heeft inmiddels een manifest uitgegeven waarin zijn aanhan gers worden aangespoord op 2 Juli en 10 Juli thuis te blijven. Volgens het socialistische blad „Le Peuple" zijn Woensdagavond de ruiten van een socialistisch clubgebouw te Gent ingeworpen. Het Gentse comité van het socia listische „Comité gemeenschap pelijke actie" heeft naar aanlei ding hiervan besloten voor Za terdag a.s. een algemene staking af te kondigen. Ook de federatie van metaal arbeiders te Charleroi heeft be sloten Zaterdag het werk een uur neer te leggen. Dit geschiedt uit protest tegen de weigering van de in het verbond der Bel gische industrie georganiseerde werkgevers deel te nemen aan de nationale arbeidsconferentie. Reuter tekent hierbij aan, dat Churchill twee jaar geleden voor het eerst een beveiligingsverdrag van genoemd type ter sprake heeft gebracht. Het verdrag van Locarno werd in 1925 getekend. Volgens deze overeenkomst ga ven vijf Europese landen Frank rijk een garantie tegen een aan val van Duitsland en omgekeerd. Toen Churchill deze kwestie te Washington besprak weigerden de Amerikanen in te stemmen met een dergelijk verdrag met de communistische mogendheden Kenners der Britse politiek zijn volgens Reuter echter van me ning, dat van Britse zijde weder om een voorstel in deze geest ge daan zal worden bij de voorbe sprekingen voor de topconferen tie der Westelijke mogendheden. Recente uitlatingen van voor aanstaande personen uit 't Wes ten geven te verstaan, dat er nog veel werk verricht moet worden alvorens men tot een gemeen schappelijk Westelijk standpunt voor de topconferentie geraakt. Dulles' recente verklaring, waarin hij zich uitspreekt tegen een gemeenschappelijk beveili gingsverdrag wegens het, naar zijn zeggen, gebrek aan vertrou wen tussen Oost en West, heeft diplomatieke kringen in Londen voor een lastig vraagstuk ge plaatst. Zij kwam na een stroom van speculaties van gezagheb bende Amerikaanse commenta toren over de mogelijkheid van een beveiligingsverdrag, waarin de communistische en de Weste lijke landen op de een of andere wijze met elkaar verbonden zou den zijn. Een zeer vooraanstaande zegs man van Reuter te Londen uitte de veronderstelling, dat Dulles De directie van het nationale ziekenhuis te Oslo, waarin Woensdag j.l. de 82-jarige Noor- se koning Haakon met een ge broken dijbeen is opgenomen, heeft medegedeeld, dat de vorst een rustige nacht heeft gehad, waarin hij goed heeft geslapen. „De toestand van de patient blijft bevredigend", aldus de mededeling. Gistermorgen hebben HK.H. Prinses Beatrix en Prinses treoe samen met haar klasgenoten en leraren een bezoek gebracht aan Lelystad. Behalve enkele inge wijden wist niemand iets van hun komst af. Het gezelschap arriveerde -om ongeveer half elf per bus in Lelystad, waar eerst een. kijkje genomen werd bij de rijswerkers. Daarna werd men rondgeleid door de bouwput van het gemaal Wortman. Na deze bezichtiging, waarbij het gezelschap aandach tig luisterde naar de hoofdinge nieur der Zuiderzeewerk»», de heer Bassler, werd nog even <een kijkje genomen in de grote kamp keuken. Na ongeveer >xtt uur vertrok het gezelschap met de „Dr. C. Lely" voor een toontje langs de waterbouwkundige wer ken, waarna koers gezet werd naar Urk. Koningin Juliana en Prinses Wilhelmina hebben Donderdag morgen de heer en mevr. BUIy Graham op paleis Soestdijk ont vangen voor een onderhoud, dat ongeveer één uur duurde. De havenstaking in Antwer pen duurt voort. Steeds meer schepen verlaten de haven. In verscheidene delen van Ita lië hebben Woensdagavond zwa re onweders gewoed. Door de bliksem werden vijf personen do delijk getroffen en drie gewond. Het Zuidvietnamese nationale leger heeft het „gebied der Ze venbergen", in het westen van Cochin-China, bezet. Het beheerst thans de grens met Cambodja ten N. van dit ge bied, aldus is te Saigon van re geringszijde medegedeeld. Van een zegsman van het Zuid vietnamese ministerie van lands verdediging wordt vernomen, dat de samenhang van het leger van de opstandige Hoa Hao-generaal Ba Cut verbroken is en dat de opstandelingen thans over de grens naar Cambodja vluchten. De zegsman zeide ook, dat de troepen van generaal Ba Cut grote hoeveelheden wapens en ammunitie hebben achtergelaten. Eerder is van officiële Zuidviet namese zijde medegedeeld, dat Ba Cuts hoofdkwartier was be zet en dat een regiment keur troepen der Hoa Hao geheel was omsingeld. De Hoa Hao-militai- ren bliezen bij hun terugtocht bruggen op en vernielden wegen, door er loopgraven in aan te leg- Vietnamese critiek op Franse radio-omroep. In de Zuidvietnamese pers is Donderdag felle critiek geleverd op de „Franse radio-omroep voor Azië". Het Franse radiostation. dat in deze critiek een „illegale radio" wordt genoemd wordt er van beschuldigd „met zijn ver rotte cultuur en zijn decadente muziek het volk te vergiftigen'. Ook wordt de radio beschuldigd van het uitzenden van „tenden tieuze" berichten en van ..ver heerlijking van het communisme en het feodale kolonialisme" De pers roept de bevolking op de Franse radio te boycotten. Vietnamese musici en technici wordt aangeraden niet langer voor de Franse radio-omroep voor Azië te werken. De politie van Constantine in Algerije, heeft Woensdag 900 personen in Algerije aangehou den en ondervraagd. Zij arres teerde 67 personen. Woensdagavond is te Casablan ca voor het gebouw van het in het Frans verschijnende Arabi sche blad „Liberte" een bom ontploft. De eigenaar van de krant is enkele maanden geleden vermoord. TOTALE UITKERINGEN VOLGENS VOORGEèJELDf OUDERDOMSVERZEKERING ftOO MILLIOEN GULDEN 1000 UITKERINGEN BEDRAG AAN UITKERINGEN VOLGENS NOODWET 1955 '57 '58 "59 '60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 De afgetreden Argentijnse mi nister van Binnenlandse Zaken, Borlenghi, heeft op een perscon ferentie in Buenos Airos meege deeld, dat functionarissen van het ministerie van Binnenlandse Zaken op het ogenblik een wets ontwerp bestuderen, dat de kies wet zodanig zal wijzigen dat de evenredige vertegenwoordiging van de oppositiepartijen vergroot zal worden. Hoewel de oppositiepartijen bij de jongste verkiezingen met el kaar ongeveer de helft van het totaal aantal stemmen kregen, kregen zij volgens de huidige kieswet slechts 12 van de 155 ze tels in de kamer van afgevaar digden en geen enkele zetel in de senaat, die 35 leden telt. Borlenghi deelde voorts nog mede, dat hij op 8 Juli met zijn gezin en enige vrienden naar Zwitserland vertrekt. In gewoonlijk goed ingelichte kringen is verklaard, dat de 40- jarige Peronistische afgevaardig de Oscar Albrieu zal worden be noemd tot minister van Binnen landse Zaken. De Argentijnse rechter Enrique Pardo is bij loting aangewezen om een onderzoek in te stellen naar het in brand steken van kerken in de Argentijnse hoofd stad in de nacht van 16 Juni. De advocaat Eduardo Garcia, lid van de juridische vereniging van de Ver.Naties, had het hof van be roep verzocht een onderzoek te laten instellen, omdat er, naar hij zei, redenen waren om aan te ne men, dat de branden in de ker ken niet het gevolg waren van een volksbeweging, doch 't werk van georganiseerde groepen van brandstichters. Het Argentijnse blad „La Na- cion" meldde Donderdag, dat 7 léiders van de conservatieve par tij, vijf leiders van de progressie ve democratische partij en vier socialistische leiders, die na de opstand van 16 Juni waren ge arresteerd, weer in vrijheid zijn gesteld. Voorts meldt A.F.P., dat het onafhankelijke blad „El Liberal" dat te Balcarce, in de provincie Buenos Aires verschijnt, door de autoriteiten is verboden. Een commissie van het Franse parlement onder leiding van de socialistische afgevaardigde Pi- neau, heeft in een rapport ge waarschuwd, dat „een enkel be vel" het verzet over geheel Alge rije, dat op het ogenblik beperkt is tot de Oostelijke gebieden van het departement Constantine en Kabylië, zou kunnen uitbreiden. De 2500 opstandelingen in Alge rije werden gesteund door het bergachtige terrein en door de houding van de inheemse bevol king. Volgens het rapport heeft de anti-Franse propaganda van Arabische radio-stations, vooral in Cairo, een grote invloed op de Algerijnen, waartegen over Frankrijk geen doeltreffende propaganda stelde. Na in het rapport verder wordt gezegd, heeft de commissie van Algerije 'n vruchtbare voedings bodem geschapen voor opstand. Het beleid van de laatste jaren beantwoordt, aldus het rapport, niet aan de behoeften van de si tuatie. Frankrijk dient derhalve nieuwe en krachtige pogingen aan te wenden om Algerije te helpen door het levenspeil van de inheemse bevolking te ver heffen. Verder wordt gezegd, dat er in Algerije amtenaren zijn met uitgestrekte ambtsgebieden, die zij onvoldoende kennen en slecht besturen. Voorgesteld wordt een „volle dige reorganisatie" van de poli tie in Algerije. Ook wordt gezegd, dat de jus titie te streng is en soms te traag in haar optreden tegen de op standelingen. De Franse premier, Faure, heeft Woensdagavond tegenover ver slaggevers verklaard, dat hij wel licht een bezoek zal brengen aan Algerije. Hij had echter nog geen beslissing genomen. De laatste twee dagen is de ver zetsactie in Algerije toegenomen, vooral in het departement Con stantine, maar ook in het depar tement Oran, er zijn aanslagen gepleegd en vernielingen aange richt. Het legioen voor de bevrij ding van West-Irian. De leider van het „legioen voor de bevrijding van West-Irian' heeft te Semarang medegedeeld, dat het corps thans paraat is, duidelijke voorbereidingen te treffen voor de verovering van West-Irian, indien de regering hiertoe opdracht zou geven. Alle leden kregen de opdracht, stappen te nemen tegen hen, die wanorde zouden veroorzaker,. Voorts kregen zij opdracht voor de verdelging van Wester ling, indien hij naar Indonesië zou komen. Tienduizenden leden vara het „revolutionnaire volksfront" te Bandung en oud-strijders van Zuid-Celebes hebben volgens hun leider Sugianto, verzocht om aansluiting bij het legioen. De Britse minister van Buiten landse Zaken, MacMillan, heeft aan een diner, dat de Duits- Britse vereniging ter ere van de Westduitse ambassadeur, Hans von Herwarth, heeft gegeven, o.m. gesproken over „de vriend schap, welke tussen Groot-Brit tannië en Duitsland sinds de oor log is gegroeid". Hij zeide: „Er is veel meer vordering gemaakt dan iemand tien jaar geleden re delijkerwijze voor mogelijk had kunnen houden. Dit is mogelijk geweest, doordat onze landen in staat zijn geweest, om leiders te vinden, die tegen de gebeurtenis sen opgewassen waren". MacMillan noemde kanselier Adenauer „een van de grootste staatslieden van onze tijd". medegedeeld door het K.N.M.L te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Wisselend bewolkt. Wisselende bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind, krim pend van west naar zuidwest, iets warmer dan gisteren. ZATERDAG 2 JULI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.50 0.25 1.05 1.15 rum. 12.23 12.58 1.38 1.48 ZON MAAN op Juli 1 4.25 21.05 18.09 1.26 2 4.26 21.05 19.05 2.02 3 4.27 21.05 19.54 2.46

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1