Persconferentie van Molotof VAN NELLE B.B.-manifestaties te Rotterdam weersverwachting" Sowjet-Unie betuigt spijt over beschieting van vliegtuig Posthume onderscheiding voor verzetsheldin De sprinkhanenplaag Marokko in zware sha Grote knoeierijen bij Counter-importen uit Honkong HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN MAANDAG 27 JUNI 1955 10e Jaargang No. 3491. Staking te St. Nazaire Eden over internationale onderhandelingen Vliegtuigbotsing boven West-Duitsland Overstromingen op Japans eiland Amerikaans marinevaartuig door Russen beschoten Stakingsdreiging in Frankrijk Hat protocol in het Indonesische parlement sulons j'obknt' Adres inzake de belasting omzet- Brits journalist uit Argentinië gewezen Straaljager door brand vernield Generaal-mafoor van de Darul Islam gevangen genomen NOORD-AFRIKA - De ramp met de «Sidon» o!l4 Frahkering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 et miiümusfl pet advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels f 1,— iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, olA-dres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 3 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. De Sowjetrussische minister op een inderhaast met een uur van Buitenlandse Zaken Molotof heeft op een persconferentie ver klaard dat te San Francisco is ge sproken over een beperking van de duur der komende bijeenkomst te Genève van regeringsleiders der „grote vier", doch dat tenslot te is besloten geen bepaalde data vast te stellen, daar uit de loop der besprekingen wel zou blijken, hoeveel tijd hiervoor nodig zou zijn. ,,Het voorstel van de commu- nistisch-Chinese premier en mi nister van Buitenlandse Zaken Tsjoe en Lai, om tot rechtstreek se onderhandelingen tussen de Chinese volksrepubliek en de Ver enigde Staten te komen aangaan de de status van Formosa, lijkt mij geschikt om de vrede in dit gebied te vestigen", verklaarde Molotof. „Ke militaire toestand is niet verslechterd, doch de situatie blijft gevaarlijk". Omtrent het door de Sowjet- Unie voorgestane veiligheidsstel sel zeide Molotof, dat het eerste Russische voorstel terzake is ge daan op de begin 1954 te Berlijn gehouden bijeenkomst van minis ters van Buitenlandse Zaken der „grote vier". „Een voordeel er van is, dat zowel Oost- als West- IXiitsland er deel van zouden kunnen uitmaken en, ingeval van hereniging, geheel Duitsland", verklaarde hij. Dit Sowjetrussische voorstel was er ook op gericht een einde te maken aan de vorming van 2 blokken in de wereld. Omtrent een verenigd Duits land zeide Molotof nog te menen, dat dit noch het bewind van West-, noch dat van Oost-Duits- land zou krijgen. „Het zou aan het Duitse volk zelf zijn om dan, door middel van in geheel Duits land te houden vrije verkiezingen, uit te maken op welke wijze het bestuurd wenst te worden", aldus de minister. Ténslotte stelde een journalist de vraag, of premier maarschalk Boelganin de Sow jet-Unie op de conferentie van Genève zou ver tegenwoordigen, hetgeen door Molotof met „zeer zeker" werd beantwoord. REACTIES. Reuters medewerker Paul Scott Rankine meldt uit San Francisco: „Hetgeen de Sow jetrussische minister van Buiten landse Zaken Molotof Zaterdag kennisgeving te San Francis co gehouden persconferentie van een half uur heeft gezegd over de voorbereidingen voor de confe rentie te Genève van regerings leiders der „grote vier", schijnt aanzienlijk af te wijken vifh het geen daaromtrent door woord voerders der Westerse mogendhe den is verklaard. Molotof zeide, dat het beter was niet tevoren data voor deze bij eenkomst vast te stellen. Doch Westerse woordvoerders hebben verklaard, dat er geen sprake van is, dat overeenstem ming werd bereikt om de bespre kingen te Genève voor onbepaal de tijd te houden. De Amerikaan se minister van Buitenlandse Za ken Foster Dulles heeft zijn Sow jetrussische ambtgenoot Molotof openlijk medegedeeld, dat presi dent Eisenhower niet langer dan een week te Genève kan blijven, zodat het duidelijk is dat de be sprekingen na uiterlijk een week zullen eindigen. Het doet daarom niet terzake, of de „grote vier" tevoren al dan niet overeenstemming over een tijdsduur der komende Geneefse conferentie hebben bereikt". Rankine vervolgt: Er was door de Westerse ministers van Bui tenlandse Zaken op aangedron gen, dat er voor de conferentie te Genève geen agenda zal worden opgesteld, om langdurige en on vruchtbare gedachtenwisselingen hierover te voorkomen, en zij hadden de indruk gekregen, dat minister Molotof hiermede tijdens besprekingen te Wenen en te San Francisco had ingestemd. De arbeiders van scheepwer- ven te St. Nazaire hebben Zater dag opnieuw het werk neerge legd. Zij hadden Woensdag j.l. Doch Zaterdag verklaarde Mo- reeds gestaakt, doch Donderdag lotof, dat „de regeringsleiders het werk hervat, nadat de werk- zelf te Genève hun agenda zullen gevers een loonsverhoging had- vaststellen". I den aangeboden en verdere on westerse woordvoerders heb- derhandelingen hadden toege- ben naar aanleiding hiervan ver- zegd. klaard, dat de Westerse rege ringsleiders voornemens zijn te Genève zonder meer met beraad slagingen te beginnen over elk onderwerp, dat zij wensen te be spreken, zonder dat tevoren is ge sproken over het opstellen van agenda's of andere procedure vraagstukken". Zaterdag legden de arbeiders echter opnieuw het werk neer uit solidariteit met drie lassers, die Woensdag werden gearres teerd bij de gevechten tussen grote groepen stakers en politie. Deze lassers zijn veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenis straffen. OVER beschieting van vliegtuig, toestel zich in het Russische De Russische minister van luchtruim .bevond. Door de at- Buitenlandse Zaken, Molotof, j mosferische toestand is echter 'n heeft Zaterdag een nota aan zijn vergissing met betrekking tot de juiste plaats van het incident mo gelijk, aldus de nota. Minister Dulles antwoordde de Sow jet-minister, dat hij met vol- Amerikaanse collega, Dulles, overhandigd, waarin de Sowjet- regering haar spijt betuigt over het beschieten van een Ameri kaans vliegtuig door Russische doening kennis neemt van de jagers boven de Beringstraat De Sowjet-regering is bereid vijftig procent van de schade, veroorzaakt door de aanval op 't Amerikaanse vliegtuig, te ver goeden, aldus deze nota. Volgens het Amerikaanse de partement van Buitenlandse Za ken is de Sowjet-regering van oordeel, dat het Amerikaanse Premier sir Anthony Eden heeft Zondagavond in een rede ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de Ver. Naties ver klaard, dat er op het gebied van internationale onderhandelingen over wereldvraagstukken nog veel te doen valt, doch dat er nu wellicht enige kans op wélslagen binnen het bereik ligt. Hij wees op de vele pogingen die zijn gedaan om tot verminde ring van de spanning tussen Oost en West te komen. Er zijn enige vorderingen gemaakt, zo aei hij, en wij hopen op de ko mende viermogendhedenconfe- rentie te Genève opnieuw vorde ringen te maken. Over de Ver. Naties zei de pre mier, dat niet de „gehele ma chinerie die wij te San Francisco oprichtten, heeft geleid tot wat wij tien jaar geleden ervan ver wachtten. Doch wij hopen, dat er zich nu wat bemoedigender kansen zullen voordoen", aldus Eden. tbjabij Bitburg in West-Duits- (and zijn Zondag een Britse Lin- coïn-bommenwerper en een Amerikaanse F. 86-straaljager tegen elkaar gevlogen. Vijf van de zes inzittenden van de bom menwerper zijn bij dit ongeluk om het leven gekomen. (De piloot van de straaljager wist met zijin valscherm veilig de begane grond te bereiken. De zesde inzittende van de Britse bommenwerper wordt nog ver mist. De toestellen namen deel aan de Navo-oefening „Carte Blan che". Door de consul van België te Roosendaal, de heer Th. Tie- backx, zijn aan de familie Van Eist in Roosendaal twee hoge Belgische onderscheidingen uit gereikt. Ze betekenen een pos thume hulde voor het heldhafti ge gedrag van de oudste doch ter des huizes, Leentje van Eist, die na drie jaar verzetswerk in 1945 de dood vond in een Duits interneringskamp. Leentje van Eist maakte ge durende deze drie jaar deel uit van de inlichtingendienst, die ook in België 'haar vertakkingen had. Zij kreeg de mogelijkheid voor haar werk, doordat ze in Arnhem op het P.T.T.-kantoor als typiste werkzaam was en regelmatig de orders van het Duitse commando aldaar, dat boven het P.T.T.-ge- foouw was gevestigd, moest uit typen. Bij het oprollen van de inlich tingendienst in 1943 werd zij ge arresteerd. Volgens een officiële opgave is zij in 1945 op 22-jarige leeftijd in een interneringskamp overleden. De onderscheidingen, die aan het Roosend'aalse meisje pos- thuum zijn toegekend, zijn de ridderorde van Leopold II met het Oorlogskruis 1940 met palm met de bijbehorende brevetten. Russische betuiging van spijt, maar dat het aanbod van schade vergoeding van vijftig procent minder is dan de Verenigde Sta ten eisen. Volgens een on-officiële verta ling van de Russische nota, zou het incident aan twee oorzaken te wijten kunnen zijn: slecht zicht of de houding van personen op het Amerikaanse opperbevel, die kennelijk niet geïnteresseerd zijn in het vermijden van dit soort incidenten. Door overstromingen op het Japanse eiland Honsjoe, zijn ten minste elf personen om het le ve» gekomen. In het noordoostelijke deel van het eiland zijn de rivieren door hevige regens, die sedert Vrijdag vaBen, buiten haar oevers getre den. Het dorp Akita is het meest getroffen. Daar staan 12.000 hui zen onder water. Be weg-, spoorweg- en tele graafverbindingen zijn verbro ken. Een patrouillevaartuig van de Amerikaanse marine is Woens dag boven internationaal water van de Beringstraat door Russi sche vliegtuigen beschoten. Het heeft op Amerikaans gebied een noodlanding gemaakt. Van de be manning liepen enkelen verwon dingen op. De perschef van president Eisenhower heeft deze verklaring aan de pers voorgelezen. Minister Dulles heeft de zaak te San Francisco opgenomen met Molotof. Deze zei dat hij nog niets van het incident afwist, maar er naar zou informeren. De Beringstraat ligt tussen Alaska en de Sowjet-Unie. De Franse pers houdt zich de laaste dagen bezig met de moge lijkheid van een ambtenaren-sta king in Frankrijk, waarbij dan ongeveer een milioen personen betrokken zou kunnen worden. De drie grote vakbonden, de C. G.T., de socialistische en de chris telijke, ondersteunen in meer of mindere mate de gestelde eisen; de socialistische Force Ouvriere gaat daarbij voorop. Men toont zich onvoldaan over de regerings plannen voor loonsverhoging en over het trage tempo van uitvoe ring. De ambtenaren van de so ciale verzekering zouden per 1 Juli in staking willen gaan wan neer hun eis om twaalf procent salarisverhoging niet voordien wordt ingewilligd. Het uitspreken van het rege- ringsantwoord op de algemene beschouwingen van 't parlement over het protocol inzake de op heffing van de Nederlands-Indo nesische Unie, dat voor Vrijdag op de agenda stond, heeft geen voortgang kunnen vinden, om dat het quorum niet aanwezig was. 91 Leden woonden de ver gadering bij, doch er moesten er 115 zijn. Ook een half uur uitstel hielp niet, waarop minister Soe- narjo niet anders overbleef dan de agendacommissie te vragen spoed te betrachten met het scheppen van een nieuwe gele genheid tot het afleggen van het regeringsantwoord. df kapper mé Iwt op«ar+« cocW markt 16 brovnrnjstroat 9 terneuzen ook voor verzorgd kapwerk en voor betere toiletartikelen, aparte salon voor huidverzor ging. In een aan de leden van de Tweede Kamer gericht adres heeft het bestuur van de Neder landse verbruikscoöperaties er bij de Tweede Kamer op aange drongen te bevorderen dat als nog enige artikelen buiten het weeldetarief van de wet op de omzetbelasting wordt gebracht. Het betreft hier o.a. sigaretten papier, dat nagenoeg geheel wordt gebruikt door hen voor wie sigaretten te duur zijn en in het weeldetarief een wat zonder linge post oplevert, nu bijv. ple ziervaartuigen daaruit zijn weg genomen. Bovendien zou het be stuur gaarne zien dat de kleine huishoudkoelkasten die bij afwe zigheid van kelders in moderne woningbouw-complexen in toene mende mate een normaal gebrui kelijk onderdeel van de woning inrichting kunnen gaan worden, buiten het weeldetarief worden gebracht. Gevaar deae herfst weer acuut. Het is thans ruim acht maan den geleden, dat Marokko werd geteisterd door een invasie van milliarden sprinkhanen. De ver delgingsactie, waarin gebruik werd gemaakt van het te Deven ter geproduceerde insecticide, is nog niet ten einde. Talloze sprinkhanen, die zijn ontsnapt aan de dodelijke bestrij dingsmiddelen dn natuurlijke vijanden, hebben zich over ge heel Marokko teruggetrokken op onherbergzame plaatsen en daar hun eieren afgezet. Eén der Franse leiders der be- strijdingsactie uit Casablanca heeft hier te lande verteld, dat de gehele Marokkaanse bevol king gealarmeerd blijft en elke plaats moet rapporteren, waar sprinkhanen zijn neergestreken. Op deze plekken hebben de vraatzuchtige insecten hun be vruchte eieren gedeponeerd, die dan vernietigd kunnen worden. Een zeer groot deel van de overgebleven zwermen komt echter terecht op plaatsen waar geen waarnemers zijn. Ook komt het voor, dat een zwerm bijv. over een korenveld vliegt zonder neer te strijken. Doch zonder dat men het heeft gemerkt, zijn ver scheidene sprinkhanen in zweef vlucht in het veld gedaald waar zij voor de voortplanting van hun soort zorgen. Wanneer dan later het koren wordt gemaaid, jonge koren- krioelen plotseling de sprinkhanen tussen de stoppels. De nieuwe generatie sprinkha nen wordt dan, naar men met grote stelligheid verwacht, tegen October versterkt door nieuwe invasiegolven uit andere delen van Afrika. In het laatste kwar taal van dit jaar zal de strijd dan weer een acuut karakter krijgen. Maar thans aldus de Fransman, acht men zich niet in het minst dank zij hét Neder landse aandeel veel beter voorbereid. De „Daily Mail" schrijft, dat Christopher Lucas, een speciale correspondent van het blad, uit Argentinië is gewezen. Luoas was Woensdag in Argen tinië aangekomen met een tijde lijke visum. De autoriteiten wei gerden hemi een verblijfsvergun ning en gelastten hem zó snel mogelijk via Uruguay het land te verlaten. Bemoeiingen van de Britse diplomatieke en consulai re dienst bleken vruchteloos. Tegelijk met dit bericht druk te de „Daily Mail" een telegram van Lucas af, waarin deze mel ding maakt van de geruchten als zou president Perón hertrouwd zijn met de 19-jarige Laura Gon zales del Solar. Rotterdam is Zaterdag toonzaal geweest voor de organisatie be scherming bevolking, die met in totaal ongeveer 9.000 mannen en vrouwen (van wie 6.500 aan de verschillende demonstraties heb ben medegewerkt), de gast is ge weest van de Maasstad. De be woners van deze stad hebben zich echter van hun kant ook niet on betuigd gelaten, want in groten getale zijn ze komen kijken naar de diverse demonstraties, die door de verschillende onderdelen van de BB zijn gegeven. In de ochtenduren zijn te Rot terdam en Schiedam rond oude fabrieken en andere gebouwen wedstrijden gehouden door blok- ploegen uit A- en B-gebieden, red dingsploegen, eveneens uit deze gebieden, brandweerploegen uit A-gebied en mobiele geneeskun dige groepen en mobiele genees kundige teams. In de middaguren echter zijn de grootste manifestaties gehou den. Ten eerste was daar de aan komst op het veemarktterrein van de deelnemers aan de sterrit, 440 man totaal. Iedere provincie had een gemotoriseerde colonne afgevaardigd en deze bestond uit drie man rijkspolitie, een volledig bemande BB-brandspuit met trek ker, een mobiel geneeskundig team en een complete reddings ploeg. Van de Rotterdamse vee markt uit,waar radio- en tele foonverbindingen samenkwamen, zijn de colonnes uit het gehele land afkomstig naar de Maasstad gedirigeerd. Op de veemarkt is de drukte en wat er allemaal mee samen hing gadegeslagen door tal van autoriteiten, onder wie de minis ter van Binnenlandse Zaken, prof. dr L. J. M. Beel; de Com missaris der Koningin in Zuid- Holland, mr L. A. Kesper; de se cretaris-generaal van het ministe rie van Binnenlandse Zaken, mr J M. Kande burgemeesters van Rotterdam, Schiedam en Vlaar- dingen en de „senior civil defen ce adviser N.A.T.O., sir John Hodsoll. Vanaf het bordes van het stad huis zagen de autoriteiten de deelnemers aan de sterrit aan zich voorbijtrekken, gevolgd door 31 afdelingen bedrijfs-zelfbescher- ming van Nederlandse bedrijven en instellingen, in totaal 1092 per sonen, die vergezeld werden van drie muziekkorpsen. Het daarop volgende program mapunt was voor de zestig brandweerploegen uit de gemeen ten in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht ongetwijfeld het hoogte punt. De autospuiten reden naar de Boompjes en nauwelijks ston den zij langs de rivier opgesteld, toen vier straaljagers op Rotter dam aan kwamen stuiven. Kris kras vlogen zij over de stad, tot dat zij opeens in de richting oost west op zo op het oog betrekke lijk geringe hoogte over de rivier gierden, zwarte rookstralen uit stotend. Dit stelde een aanval voor op een zestal schepen en het realisme van de oefening werd verhoogd door het „ontploffen van bommen" en het „branden" van de schepen. Daarop gaven de 60 spuiten water met 240 stralen, in totaal 130.000 liter water per minuut omhoog spuitend, daar bij fiks geholpen door de nieuw ste Rotterdamse blusboot „Ha vendienst I". Een machtig water gordijn, waarin een regenboog kleurde, sloot de kade af van de rivier. Aan deze oefening was een z.g. droge demonstratie in het Bergpolderkwartier voorafge gaan. De reeds genoemde 31 afdelin gen bedrijfszelfbescherming ga ven nog een staaltje van haar kunnen op een pseudo-industrie- terrein aan de Blaak, waar kar tonnen en echte huizen dienst baar werden gemaakt aan de de monstraties en grote zwarte rook wolken reeds van verre lieten zien, dat hier „een pracht fik" georganiseerd was. Ook hier mar cheerde alles prima, behalve de „gewonden", die of van het ter rein afhinkten of per draagbaar werden vervoerd, na eerst vak kundig verbonden te zijn. Tenslotte verzamelden alle deelnemers zich weer op het vee marktterrein, waar zij luisterden naar een toespraak van de minis ter van Binnenlandse Zaken, die daarna de prijzen uitreikte. De keukentrein zorgde er toen nog voor, dat niemand met een lege maag naar huis hoefde. Deze keukentrein bestond uit een vlees-, een energie-, een wa- terreinigings-, een administratie-, een spoel- en een kookwagen. Zij heeft een capaciteit van ruim 43.000 warme maaltijden per et maal en beschikt onder meer over een schrapmaehine, die 6000 kg aardappelen per uur ver werkt en over een reinigingsma chine, die 250 gamellen en deksels per uur kan reinigen. •V7 Als gevolg van het heetlopen van een uitlaatpijp is brand uit gebroken in een straaljager van het type K. 178, die deelnam aan de oefening „Carte Blanche". Het toestel is bij Furstenberg ten zuiden van Paderborn neer gekomen. De piloot van de straaljager, die gestationneerd was op de vliegbasis Volkel bij Eindhoven, kapitein J. W. van Es uit Sche- veningen wist het toestel tijdig te verlaten en is behoudens en kele brandwonden, niet gewond. De straaljager ging verloren. Het ministerie van Economi sche Zaken in Djakarta heeft de aanvragen voor Counter-import uit Hongkong tijdelijk geblok keerd. Er zijn aanwijzingen, dat op het punt van deze Counter import grootscheepse knoeierij en zijn begaan, waarvan de schat tingen in de landen uiteenlopen van veertig tot honderd millioen rupiah. Een Chinees zakenman in Dja karta, alsmede enkele oud-amb tenaren van de diensten van in- en uitvoer werden gearresteerd. Gebleken is, dat de kaarten op BEGELEIDER VAN BB- COLONNE KREEG ONGELUK. Om ongeveer kwart over een Zaterdagmiddag is bij het viaduct te Ridderkerk de heer S. uit 's-Hertogenbosch, van de ver- keersgroep der rijkspolitie, die de BB-colonne Limburg N naar Rot terdam begeleidde, door een bus aangereden. Hij werd tegen de omheining van de weg geslingerd en liep een gecompliceerde onder beenfractuur op. De BB-colonne Limburg die dit niet merkte reed voor een deel door, de colonne Zeeland die er vlak achter reed stopte, doch toen men zag, dat er van de colonne uit Limburg nog een wagen met E.H.B.O.-ers achterop kwam die hulp kon verlenen en een passe rende arts zich ook naar de plaats van het ongeluk begaf, reed men door. De colonne Zeeland waar schuwde per mobilofoon de com mandopost in Breda, met het ver zoek hulp te sturen in de vorm van een ambulance uit Dordrecht. Zo kwam het dat men in de voor ste wagens van de colonne Lim burg, waarbij zich ook de mobilo foonwagen bevond, bemerkte dat er een ongeluk whs gebeurd. Zeeland arriveerde, ondanks het feit, dat nog even gestopt was, toch nog als eerste in de Maas stad in deze BB-sterrit naar Rot terdam. Bij dit bericht tekenen wij nog het volgende aan: De colonne Zeeland stond, naar wij vernemen, onder commando van de heer J. Smit uit Terneu zen, terwijl de heer F. Clem- minck, diensthoofd BB verbin dingsdienst eveneens uit Terneu zen als commandant van de mo bilofoonwagen de Terneuzense „Tempo") fungeerde, die dus de radiografische verbinding tot stand bracht met de BB comman- post Breda. het bureau voor invoer niet juist werden bijgehouden. De voorzitter van de sectie economie van het parlement, Tjikwan, zou volgens enkele bla den voornemens zijn hieromtrent opheldering te vragen. Het on derzoek is moeilk, omdat onge veer vierhonderd firma's betrok ken zijn bij de handel op Hong kong. Volgens uit Makassar ontvan gen (berichten, is in het binnen land van Zuid-Celebes een „gene- raal-majoor" van de Darul Islam gevangen genomen. De gevangene verklaarde com mandant te zijn van een speciale student-divisie, in welke functie hij door Kartosuwirjo, de leider van de Darul Islam, zelf zou zijn benoemd. De Algerijnse vogelvrijen heb ben tussen 1 November en 25 Ju ni 126 Fransen of Franse mo hammedanen vermoord en 46 verwond, aldus is uit gezaghefb- bende bron te Constantine ver namen. In dezelfde periode zijn 105 mi litairen gedood en 202 gewond. De opstandelingen verloren 302 doden, 49 gewonden en 347 ge vangenen. Franse autoriteiten te Rabat (Marokko) hebben Zaterdag be kend gemaakt, dat ibij de in de nacht van Vrijdag op Zaterdag te Casablanca gehouden razzia door de politie een „gevaarlijke terroristenorganisatie" is opge ruimd. Er werden 49 personen gearresteerd, die verdacht wor den van het plegen van vele bom- en revolveraanslagen te Casablanca en Rabat. Een grote hoeveelheid wapens en munitie werd in beslag genomen. De stoffelijke overschotten van negen opvarenden van de Britse onderzeeboot „Sidon", die verle den week na een ontploffing in de haven van Portland is gezon ken, zijn geborgen. De lijken van vier anderen om het leven gekomen zijn nog niet aangetroffen. medegedeeld door het KJN.MJ. te De Bilt, geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. DROOG. Droog en zonnig weer, maar in het N. van het land tijdelijk wat bewolking. Zwakke tot matige wind tussen N. en W. Ongeveer dezelfde temperatuur als giste ren. DINSDAG 28 JUNI. v.m. n.m. Breskens 8.13 8.34 Terneuzen 8.48 9.09 Hansweert 9.28 9.49 Walsoorden 9.38 9.59 ZON MAAN op onder op onder Juni. 27 4.23 21.06 13.40 28 4.21 21.06 14.50 29 4.24 21.06 15.59 0.34 30 4.25 21.06 17.06 0.58

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1