Rede van minister Molotof te San Francisco WEERSVERWACHTING HOOGWATER Masjumi tegen protocol tot opheffing van Unie de „Daily Mail" over Nederlandse Spoorwegen ZON- a MAANSTANDEN De Duitse Monorail Officiële Publicatie 4 5 b éét ke/xa^k. REACTIES OP HET PLAN VAN MOLOTOF «bhbbv VRIJDAG 24 JUNI 1955. 10e Jaargang No. 3489. Indonesische premier Witboek is laster Arbeidsverbod 14-jarige meisjes Invasie van Zuid-Korea in voorbereiding zegt president Rhee President Peron ontkent gevangene te zijn Staking van do Amerlk. bemanningen van tankschepen geëindigd De zaak-Band ja rnegara Prins Bernhard naar Thun Lugubere vondst Staking te Saint Nazaire geëindigd De Mau Mau Spionnage in Finland Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. VRUE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimus» jssar advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties; 5 regels f hS iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of; Adta Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 15 Hl. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 u»re. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Molotof, heeft tot de Verenigde Naties te San Francisco verklaard, dat iedere toeneming van de spanning in de wereld een gevaar voor de vrede inhoudt. Volgens Molotof moet commu nistisch China niet alleen een zetel in de algemene vergadering, maar ook in de Veiligheidsraad worden gegeven. Over de kwestie-Formosa zei de Russische minister, dat het bekend is dat Formosa, de Pes cadores en de eilanden bij de Chinese kust deel uitmaken van het Chinese grondgebied. Het is de taak van de Ver. Naties stap pen te nemen om dit belangrijke probleem zo spoedig mogelijk te regelen. Over toezicht op de naleving van een ontwapeningsverdrag zei minister Molotof, dat het Russi sche voorstel controleposten be oogt in grote havens, bij spoor wegknooppunten, op hoofdwegen en op vliegvelden van alle be trokken landen. De controleurs zullen er op toe moeten zien, dat er geen gevaarlijke concen traties van land-, zee- en lucht strijdkrachten plaats vinden ten einde een aanval van het ene land op het andere te voorko men. Verder verzocht minister Mo lotof om een economische we reldconferentie, die door de Ver. Naties bijeengeroepen dient te worden en waaraan niet-leden van de organisatie deel moeten kunnen nemen. Aan de andere kant, zo zeide minister Molotof, moet men de talrijke feiten wel opmerken, die thans aantonen, dat er betrouw bare wegen zijn, die leiden naar duurzame vrede en blijvende vriendschap tussen de volkeren. De feiten tonen aan, dat de door de Sowjet-Unie en andere vrede lievende landen gevoerde poli tiek tot vermnidering van de spanning meer positieve resulta ten oplevert. Minister Molotof stelde de Ver enigde Naties, die ter gelegen heid van het tienjarig bestaan van de wereldorganisatie te San Francisco bijeen zijn, een pro gram van zeven punten voor ter beëindiging van de koude oorlog. De diplomaten moeten over gaan van het woord tot de daad. De minister noemde de onder staande zeven punten de eerste doelen, die bereikt zullen moeten worden. Sprekende op een zeer druk beaoohte ontvangst van de bond van politiepersoneel in Bandung heeft de Indonesische minister president, mr Ali Sastroamidjojo, gewaarschuwd voor de Neder landse activiteiten, die tweespalt trachten te zaaien door verdacht makingen. Hij noemde het wit boek over de Nederlandse arres tanten in Indonesië laster en spoorde het politiecorps aan zich niet door insinuaties te laten be- invloeden. Vice-president Hatta noemde het natuurlijk, dat men ontevre den is over de huidige toestand. Wat een mens schept is nooit volmaakt, zeide hij. Hij consta teerde met vreugde de vooruit gang van de bond. Het coöpera tiewezen (beval hij aan als uitweg uit de sociale nood. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Meer wind. Veranderlijke bewolking en vrij warm weer, maar later op de dag van het Westen uit afkoelend en plaatselijk enkele buien. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest, later ruimend naar zuidwest. ZATERDAG 25 JUNI. 1. Beëindiging van de oorlogs propaganda in alle landen. 2. Overeenstemming tussen de grote mogendheden over het op heffen van militaire steunpunten in andere landen. 3. Ontwikkeling van het vreed zaam gebruik van atoomenergie en hulp aan ten achter gebleven gebieden. 4. Overeenstemming tussen de grote vier over terugtrekking van hun troepen uit Duitsland. 5. Regeling van belangrijke geschillen in het Verre Oosten. 6. Slechting van de barrières tegen internationale economische samenwerking en handel. 7. Uitbreiding van internatio nale culturele betrekkingen door uitwisseling van afvaardigingen en ontwikkeling van het toe risme. Het voorstel van de Sov/j et- Unie beoogt geleidelijke invoe ring van gepaste maatregelen in twee stadia, namelijk maatrege len, die in 1956 en die in 1957 ten uitvoer worden gelegd, aldus minister Molotof. Verder stelt de Sowjet-Unie voor niet later dan in de eerste helft van 1956 een wereldconfe rentie bijeen te roepen ter be spreking van algemene vermin dering van bewapening en ver bod van atoomwapens. „Het is aan de Verenigde Sta ten en andere Westelijke landen de volgende stap te onderne men", aldus de Russische minis ter. Volgens hem moeten de Westelijke mogendheden instem men met het jongste Russische voorstel tot een algeheel ver bod van atoomwapens, zoals de Sowjet-Unie het Westelijke voor stel ten aanzien van de beper king van de conventionele wa pens had aanvaard. Minister Molotof heeft verder gepleit voor opneming van com munistisch China in de Verenig de Naties. INCIDENT NA HET UIT SPREKEN VAN DE REDE. De Cubaanse afgevaardigde dr. Nunez-Portuondo heeft na be ëindiging van minister Molotofs toespraak getracht te spreken over wat hij noemde „het in slavernij brengen van Litauen, Letland en Estland". De afge vaardigde werd in de rede ge vallen door de Nederlandse voor zitter, mr. E. N. van Kleffens, toen hij zijn critiek op de Sow jet-Unie wilde beginnen. De voorzitter las een voorschrift voor, dat een afgevaardigde in zijn toespraak geen oordeel over een met name genoemd land mag uitspreken. De Philippijnse afgevaardigde, generaal Romulo, sprong onmid dellijk van zijn zetel op en spoed de zioh naar het podium onder luide bijvalsbetuigingen van een aantal afgevaardigden en de pu blieke tribune. Generaal Romulo protesteerde tegen het voor schrift en zeide, dat de heer Van Kleffens ook op soortgelijke wijze had moeten optreden tijdens de rede die minister Molotof juist tevoren had beëindigd. Dr. Nunez-Portuondo improvi seerde opmerkingen ter vervan ging van het gedeelte van de voorbereide toespraak dat hij niet mocht voorlezen. Minister Molotof sloeg het in cident nauwlettend gade. De Cubaan mocht weer over gaan op de tekst van zijn toe spraak op het punt, waar wordt gezegd: „De vredelievende vol keren van de wereld worden voortdurend bedreigd docr het gevaar van een agressie, die zelfs ernstiger is dan een gewapende aanval door de Sowjet-Unie. In eik van onze landen, in het ene meer dan in het andere, werken communistische partijen met geen andere instructies dan die welke zij van het Kremlin ontvan gen. Na beëindiging van zijn toe spraak werd de Cubaanse gede legeerde meer toegejuicht dan iedere eerdere spreker. Leden van de Amerikaanse afvaardi ging, onder wie minister Dulles, spoedden zich naar dr. Nunez- Portuondo's zetel om hem de hand te schudden. Verder werd op de vergadering het woord gevoerd door de Per zische minister van Buitenland se Zaken, Entezam, en de Phi lippijnse afgevaardigde, generaal Romulo. In aansluiting op een eerder verschenen publicatie, waarin werd aangekondigd, dat per 1 Juli aanstaande in werking treedt een wijziging van de ar beidswet, welke bedrijfsarlbeid voor meisjes (beneden de leeftijd van 15 jaar verbiedt, volgt hier onder een korte nadere toelich ting. Als overgangsmaatregel zal het verbod niet gelden voor die genen die op 1 Juli aanstaande niet alleen 'leerplichtvrij zijn, doch bovendien op die datum de leeftijd van 14 jaar reeds hebben bereikt. Het verbod geldt dus wel voor die meisjes die na 1 Juli 14 jaar worden en voor diegenen die na 1 Juli leerplichtvrij worden. Dit houdt in, dat na 1 Juli aan staande op de gemeentehuizen geen arbeidskaarten meer wor den uitgereikt aan 14-jarige meis jes, met uitzondering van diege nen voor wie, krachtens boven staande overgangsbepaling, het verbod niet geldt. Wanneer een individuele dispensatie wordt ver leend, geldt deze alleen voor arbeid in het bedrijf dat de dis pensatie heeft verkregen. De door het districthoofd der ar beidsinspectie uitgereikte ver gunning treedt dan voor de duur van het dienstverband met dit bedrijf in de plaats van de ar beidskaart. Bij het voortgezette debat in het Indonesische parlement over het protocol tot opheffing van de Nederlands-Indonesische Unie heeft Prawoto van de Masjumi Donderdagochtend verklaard, dat de Masjumi het antwoord van de regering niet overtuigend ncht en eerder neigt tot verwerping dan tot aanvaarding van het wetsontwerp. Njoto van de P.K.I. stelde voor alle met de R.T.C. aan Indonesië opgelegde schulden te annuleren. De aan het voormalige K.N.I.L. verbonden kosten moeten door de Nederlanders worden gedra gen, zeide de communistische af gevaardigde. Indien mocht blij ken, dat Nederland wil onder handelen over de financiëel-eco- nomische kwesties, dient tie Unie unilateraal te worden opgeheven De in Londen verschijnende „Daily Mail" heeft deze week en kele artikelen gepubliceerd van de hand van correspondent John Hall, waarin de Nederlandse Spoorwegen worden beschreven als „dè beste ter wereld". In de editie van Maandag pu bliceert het dagblad een vraagge sprek van John Hall met de pre sident-directeur van de Neder landse Spoorwegen, ir F. Q den Hollander, waarin de laatste een overzicht geeft van de opbouw van de Nederlandse Spoorwegen na de tweede wereldoorlog. Ir Den Hollander merkte o.a. op: „De baan van een spoorweg man is treinen te laten rijden. De restauratie, het schilderwerk, het bouwen van locomotieven en wagens en het leggen van rails is zijn werk niet. Zijn baan is de treinen te doen rijden en treinen te onderhouden". Deze laatste opmerking was voor de hoofdredacteur van de President Syngman Rhee van Zuid-Korea heeft Donderdag ver klaard dat communistisch China en Noord-Korea op het ogenblik een nieuwe invasie van Zuid- Korea voorbereiden. De president verklaarde in een boodschap tot de nationale ver gadering: „Terwijl wij, die ge bonden zijn door de wapenstil standsovereenkomst, onze defen sieve strijdkrachten niet opbou wen, zijn de communisten bezig met het versterken van hun leger en luchtmacht in strijd met deze overeenkomst." v.m. n.m. Breskens 5.36 5.56 Terneuzen 6.11 6.31 Hansweert 6.51 7.11 Walsoorden 7.01 7.21 ZON MAAN op onder op onder Juni. 25 4.22 21.06 11.14 23.39 26 4.23 21.06 12.28 23.56 27 4.23 21.06 13.40 28 4.21 21.06 14.50 0.14 De reacties van V.N.-afgevaar- digden op de rede van Molotof variëren van lof voor zijn gema tigdheid tot beklag over het feit, dat de voorzitter hem niet heeft verhinderd kwesties aan te snij den, die op een herdenkingsbij eenkomst eigenlijk niet thuis horen. Enkele maanden geleden is door alle leden van de Ver. Na ties afgesproken, dat er geen voorstellen zouden worden ge daan op deze herdenkingszitting. Aan de andere kant is er bij sommige Westelijke afgevaardig den, vooral bij de Fransen, vol doening over de gematigde toon en de zakelijkheid van Molotofs rede. Wel is men het er alge meen over eens, dat de Russische minister in feite niet met iets nieuws is gekomen, uitgezonderd misschien zijn aandringen op een internationale economische con ferentie. Westelijke diplomaten zeggen, dat de rede van Molotof op vele punten zeer verhelderend was. Sommige afgevaardigden zijn van mening, dat de aanvaarding van de Westelijke voorstellen ter vermindering van de conventio nele bewapening nog nooit zo duidelijk tot uiting is gekomen. Molotofs verklaring, dat de volgende stap van het Westen moet komen, wordt door sommi gen opgevat als een uitnodiging om zo spoedig mogelijk de onder handelingen in de V.N.-subcom- missie voor de ontwapening te hervatten. „Daily Mail" aanleiding tot het schrijven van een hoofdartikel, waarin hij in het bijzonder ingaat op de kwestie van liet bouwen van locomotieven, dat voor de Britse spoorwegen door een eigen industrie gebeurt. In een tweede artikel over de Nederlandse Spoorwegen trekt John Hall vervolgens een verge lijking tussen de Britse en Neder landse spoorwegen. Hij bespreekt de Nederlandse wet, die stakin gen bij de Spoorwegen verbiedt aantal vakverenigingsleiders, die en geeft de mening weer van een van mening zijn dat de wet be hoort te worden ingetrokken. Deze vakverenigingsleiders voegden er echter aan toe, dat dit nu nog niet behoeft te gebeuren, teneinde de communisten niet in de kaart te spelen. John Hall roemt vervolgens de stiptheid van het Nederlandse treinvervoer en bespreekt de so ciale voorzieningen van het spoorwegpersoneel. Hall besluit zijn tweede artikel met enkele critische opmerkin gen op de Britse spoorwegen van Nederlandse handelsmensen, die geregeld in Engeland met trei nen reizen. President Juan Peron van Ar gentinië heeft Woensdagavond ontkend een „gevangene" te zijn als gevolg van de opstand tegen zijn regiem van de vorige week. Volgens berichten uit Buenos Aires, die in Montevideo zijn ont vangen, verklaarde Peron op een bijeenkomst van journalisten in de hoofdstad, dat al zijn minis ters zijn afgetreden en dat hun ontslagaanvragen „spoedig" zul len worden behandeld. Hij voegde er echter aan toe: „Volgens ge ruchten ben ik een gevangene. Schenk geen aandacht aan die verhalen. Zij hebben absoluut geen Ihelang". De staking van de bemannin gen der tankschepen, die onge veer een week geleden in de Amerikaanse havens van de kust van de Atlantische Oceaan en in die aan de Golf van Mexico is uitgebroken, nam Woensdagmid dag een einde, doordat de rede rijen en de drie 'betrokken vak verenigingen tot overeenstem ming kwamen. In een nieuwe collectieve ar beidsovereenkomst, welke geldt voor de bemanningen van 233 tankschepen, is de stichting van een fonds voor werkloosheid-ver- zekering opgenomen, waarvoor de maatschappijen 25 dollarcents per man en per dag zullen bijdra gen. De vakverenigingen hebben medegedeeld, dat de bepalingen betreffende de pensioenen voor zien in een verhoging van 1,60 dollar per dag voor de 26.000 zeelieden. De overeenkomst zal 5 jaar'van kracht (blijven, maar in 1958 zal het vraagstuk van lonen en pensioenen opnieuw worden onderzocht. en moeten de diplomatieke be trekkingen worden verbroken, zieide hij. Maruto van de Partai Murba zeide het onnodig te achten, dat de kwestie Nieuw-Guinea voor de V.N. wordt gebracht. Z.i. dient Indonesië zowel in deze kwestie als ten aanzien van de financieel economische betrekkingen en de unie unilateraal te handelen. Ook de twee laatste verdach ten in de zaak-Bandjarnegara, de heer I. A. M. Schmutzer en Jo seph Thomas Gaton, alias Mo hammed Mahpudin, zijn Donder dagochtend uit voorarrest ont slagen. Dit gebeurde na de vier de zitting in deze zaak. Evenals de eerder in vrijheid gestelde eer ste verdachte, de heer E. J. M. Versteegh, hebben zij stadsar- T0St. In deze zaak zal op 22 Juli de officier van Justitie zijn requisi toir houden. Op 29 Juli komt de verdediging aan het woord. De drie verdachten in deze zaak, allen werkzaam op de on derneming Bandjarnegara, wer den op 22 Jan. 1954 in Tasikmala- ja gearresteerd. Zij worden er van beschuldigd steun te hebben verleend aan benden. De heer Versteegh werd 9 Juni uit voor arrest ontslagen. Hij en de heer Scbmiutzer komen voor op de lijst van Nederlandse arrestanten in Indonesië, die in het witboek is opgenomen. Prins Bernhard zal vandaag voor een verblijf van twee dagen naar Thun (Zwitserland) ver trekken om in zijn kwaliteit van president van de internationale paardensportfederatie de wereld kampioenschappen „dressuur" aldaar bij te wonen. De scheepswerfarbeiders Saint Nazaire, in Frankrijk, die.loop van zijn in staking waren gegaan om kracht bij te zetten aan looneisen, zijn wser aan het werk gegaan. Hun vakbondsvertegenwoordi gers zullen de besprekingen met Het rapport van de Amster damse politie van Donderdag meldt dat op 21 Mei j.l. in het perceel Weteringschans 122 te Amsterdam door een aldaar aan het werk zijnde schilder in een zeer diepe kast in het souterrain het lijkje is gevonden van een naar schatting zeven dagen oud kind. Om het halsje van het kind zat een zakdoek geknoopt. Ver moed wordt, dat het kind door wurging om het leven is ge bracht. Het lag in een kartonnen doos, die aan de onderzijde ge- i heèl vergaan was. De schilder te ontdekte het lijkje, toen hij na af- werkzaamheden enige potten verf in bedoelde kast wilde plaatsen. Hij stelde de eigenaar van het perceel van zijn vondst in kennis, waarop beiden aan het bureau Stadhouderskade de werkgevers over deze eisenaangifte deden. Een uitgebreid hervatten, waarbij zij geheel uit-j onderzoek, dat werd ingesteld, gewerkte nieuwe loonschalen heeft tot nu toe geen resultaat zullen overleggen. 'opgeleverd. RADIO TOESPRAKEN NAAR AANLEIDING VAN 10-JARIG MINISTERSCHAP. Dr W. Drees en ir S. L. Mans- holt maken, zoals bekend, sinds tien jaar deel uit van de regering. Naar aanleiding van dat feit zal minister J. G. Suurhoff heden avond van negen uur tot kwart over negen een toespraak voor de V.A.R.A. houden. Het buiten lands overzicht zal daartoe een kwartier worden opgeschoven. Zaterdag a.s. van 18.15 tot 18.25 uur zal dr A. Vondeling j jongste bezoek aan de bondsre- spreken over tien jaar landbouw- 1 publiek een proefrit is het nog politiek. 'niet gelukt de beoogde revolutie Keulens befaamde enkele-rail- spoorweg dingt naai- nieuwe kansen om zijn deugdelijkheid in de practijk te bewijzen. Er is nu een project gemaakt voor een enkele-rail-spoorbaan van Keulen naar Opladen, een industriële voorstad, die thans door de Keul se tram met de Domstad verbon den is. Het gehele plan is in kan nen en kruiken, doch men weet alleen nog maar niet, waar men de 25 millioen mark moet krij gen, die de aanleg zou kosten. Daar de baan geprojecteerd is voor een zeer dicht bevolkt in dustriegebied, waar een absolute verkeersnood bestaat, achten de ontwerpers hier een kans op een rendabele exploitatie van de nieu we spoorweg aanwezig. Sedert jaren heeft men op een proef- baan in Fühlingen bij Keulen met de enkele-rail-spoorweg ge- experimenteerd, doch vorig jaar zijn deze experimenten goeddeels stop gezet met de opmerking, dat niets meer te experimenteren viel en dat het nieuwe spoor rijp was om in gebruik genomen te worden. De experimenten, die millioenen hebben gekost, waren door de Zweedse industrieel ner-Gren gefinancierd. Ofschoon deze grote 'belangstelling voor het experiment trok ook kei zer Haile Selassie maakte bij zijn in de spoorwegbouw ergens ter wereld op gang te brengen. Thans wordt ook belangstel ling uit de Verenigde Staten en uit Japan gemeld. Het voordeel der monorail is, dat zij op betonnen pijlers rust en dus weinig grondverlies ver oorzaakt. Bovendien wordt zij aanzienlijk sneller genoemd dan de bestaande verkeersmiddelen, voornamelijk waar het diehtfoe- volkte gebieden betreft. Het thans in studie genomen project voorziet een speciaal alweg-sta- tion, dat naast het centraal sta tion van Keulen zou worden ge bouwd, en een nieuwe spoorbrug, over de Rijn. De nieuwe Britse bevelhebber in Oost-Afrika, luitenant-gene- raa'l Gerald Lathbury, heeft ver klaard, dat de activiteit van de Mau Mau zich thans bijna geheel beperkt tot vee- en voedseldief- stallen. De toestand was zeer ver beterd en Lathbury zeide zeer hoopvol voor de toekomst te zijn. Sinds 1952, de afkondiging van de noodtoestand, waren 8.883 Mau Mau-opstandelingen gedood, 932 gewond of gevangen genomen en 24.188 „krijgsgevangen" ge maakt of als verdacht gearres teerd. In het geheel hadden zich 1.538 overgegeven. Volgens het conservatieve (blad „Uusi Suomi" is in het Finse dorp Kuusamo, aan de Russische grens, een belangrijke spionnage- organisatie ontdekt. Het blad zei dat de regering de strikste geheimhouding 'betracht in deze zaak. Tot dusverre zou den vijf personen zijn aangehou den. REHABILITATIE INDISCHE OORLOGSSLACHTOFFERS. Zoals bekend, worden zowel tie rehabilitatie-uitkeringen als de z.g. tegemoetkoming in de kosten van wederinrichting voor Indi sche oorlogsslachtoffers berekend op basis van de gezinssamenstel ling op 1 September 1945. Tot dusver werd in verband hiermede een oorlogsslachtoffer gezinshoofd, dat vóór die datum, in het algemeen dus gedurende de Japanse bezetting, was over leden, voor de berekening van deze uitkeringen niet medege- teld. Voor de bepaling van de in gangsdatum van de weduwen- pensioenen is voor de tijdens de Japanse bezetting overleden overheidsdienaren als algemene gedragslijn aanvaard, dat het overlijden wordt geacht plaats te hebben gehad op 30 September 1945. Besloten is deze z.g. fictieve overlijdensdatum thans ook in acht te nemen voor de bereke ning van de aan de nabestaan den van Indische oorlogsslacht offers-overheidsdienaren toeko mende rehabilitatie-uitkeringen en tegemoetkomingen in de kos ten van wederinrichting. Dit be tekent dus, dat in deze gevallen in tegenstelling tot de tot dus ver gevolgde werkwijze het gedurende de Japanse bezetting overleden oorlogsslachtoffer wél voor de berekening van deze uit keringen zal worden medegeteld. Degenen, die aan deze beslis sing aanspraak menen te kunnen ontlenen dit zijn dus uitslui tend nabestaanden van geduren de de Japanse bezetting overle den overheidsdienaren gelie ven dit per briefkaart te melden aan de afdeling rehabilitatie In dische oorlogsslachtoffers, Ale- xanderstraat 16, 's-Gravenhage, Op de voorzijde van de brief kaart links-boven vermelden „fictiave overlijdensdatum", zo mede het registratienummer, waaronder men reeds bij de af deling is ingeschreven, of, zo nog geen aanmelding heeft plaats ge had de woorden „nieuwe aanmel ding". I In aansluiting hieraan is op advies van de commissie van bij stand voor de rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers een richtlijn no. 4 vastgesteld, waar in een bijzondere voorzienig is getroffen ten behoeve van wedu wen van niet-overheidsdienaren (particuliere werknemers en zelf standigen) die niet voor een tege moetkoming in de kosten van wederinrichting in aanmerking kunnen komen omdat zij op 1 September 1945 geen voor de be rekening daarvan medetellende gezinsleden hadden. Aan deze weduwen zal, voor zover zij vóór de inwerkingtre ding van de slot-rehabilitatie- ordonnantie 26 Februari 1949 niet hertrouwd waren en be houdens de verdere in de richt lijn opgenomen beperkingen, een tegemoetkoming van 1000 wor den verleend. Degenen, die van mening zijn aan deze richtlijn aanspraken te kunnen ontlenen, gelieven zich op de bovenaangegeven wijzeper briefkaart aan de afdeling te melden onder aantekening links boven op de voorzijde van de briefkaart van „richtlijn 4" zo mede van het registratienummer of, zo nog geen aanmelding heeft plaats gehad, van de woorden „nieuwe aanmelding". - Voor groepsbezoek. Inlichtingen Bureau E 55 - Rotterdam tot 3 sept. Rotterdam »%cg«n«9ca ZATERDAG 25 JUNI. KLOOSTERZANDE: Z.L.M.- tentoonstelling, behendig heidswedstrijd met tractoren; 7.30 uur: Orkest „De Boertjes van Buuten". TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Muiterij op de Caine". Concertgebouw, 8 u.: „Het vlees en de duivel". AXEL: Het Centrum, 6.30 en 9 uur: „Clown Boum".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1