Debat in Westduitse bondsdag Overeenstemming in San Francisco? Stichting «Het Zeeuwsche Landschap» Indonesische parlement behandelt protocol tot opheffing Unie van WEEfóVERWACHTINC HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Algerijnse burgemeesters ontevreden Amerikaanse iegerminister afgetreden Moeilijkheden in het Britse protectoraat Aden Nehroe bezoekt Sowjet-centrale Bomaanslag op Cyprus op onder op onder Juni. 23 4.22 21.06 8.37 23.02 24 4.22 21.06 9.57 23.21 25 4.22 21.06 11.14 23.39 26 4.23 21.06 12.28 23.56 27 4.23 21.06 13.40 28 4.21 21.06 14.50 0.14 Nederlanders in Sowjet-Rusland Tentoonstelling „Keizer Karei en zijn tijd" verlengd t/'m 31 Juli Ontploffing in Amerikaanse stoomfabriek Nederlands svhip redt vier Indonesiërs Brucker opvolger Britse havenarbeiders willen het werk nog niét hervatten Dr Jan Schouten treedt af als voorzitter A R.-partij Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW DONDERDAG 23 JUNI 1955. 10e Jaargang No. 3488. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimum par advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,-1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, ol: Aüstm Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 3 oor. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 nar. De Westduitse Bondskanselier, dr. Adenauer, heeft Dinsdag tot degenen die critiek hebben op de Westduitse houding ten aanzien van het Oostenrijkse vredesver drag gezegd: „Hitier is nergens zo uitbundig ontvangen als te Wenen." Dr. Adenauer zei dit in de Westduitse Bondsdag. De boven aangehaalde opmerking was een reactie op'een toespraak van een vooraanstaand sociaal-democra tisch parlementslid prof. Schmid, die had gezegd, dat de West duitse regering scherp heeft ge ageerd tegen de bepalingen in het Oostenrijkse vredesverdrag, krachtens welke Duitse bezittin gen verbeurdverklaard worden, terwijl zij een dergelijke rege ling in de Verenigde Staten had aanvaard. De Bondskanselier antwoordde dat Duitsland met de Verenigde Staten in oorlog is geweest, ter wijl in het geval Oostenrijk „de zaken anders staan". Oostenrijk, zo zeide Adenauer, maakte deel uit van het Grootduitse rijk. In beide gevallen zijn de be zittingen verbeurdverklaard met uitzondering van enkele zaken van minder dan 10.000 dollar, waarvoor schadevergoeding be taald zal worden. Volgens prof. Schmid, heeft dr. Adenauers reactie op de regeling van de Oostenrijkse kwestie, na melijk terugroeping van de West duitse vertegenwoordiger uit Wenen, slechts voortijdig een einde gemaakt aan onderhande lingen over schadevergoeding van niet verbeurdverklaarde goe deren. Verder drong de sociaal-demo cratische leider er bij de Bonds kanselier op aan voor de confe rentie van de regeringsleiders te Genève naar Moskou te gaan. „Waarschijnlijk zal de weg Bonn In Dinsdag uit Aden te Cairo ontvangen berichten wordt ge meld, dat vijfhonderd man onder Britse leiding staande regerings troepen in hef heuvelgebied van Mawla Matar, in het Britse pro tectoraat Aden, door opstandige Arabische stammen zijn omsin geld. Autoriteiten van de provincie Makalla hebben met spoed aan zienlijke versterkingen gezonden, om de afgesneden troepen te ont zetten. De moeilijkheden foegonnen, nadat het Britse protectoraatsbe st uur een order had uitgevaar digd, waarin het verboden werd levensmiddelen per karavaan van Makalla naar Hadramoet, aan de Golf van Aden, te vervoe ren. De achtergrond der moeilijk heden, die de Britten in het pro tectoraat Aden ondervinden, is meestal het gebiedsgeschil tus sen Aden en het aan de Roode Zee gelegen Arabische koninkrijk Jemen. Groot-Brittannië heeft Jemen er van beschuldigd leden van opstandige Arabische stam men te helpen en hun uitwijk mogelijkheden te bieden, indien zij door regeringstroepen worden achtervolgd. Er bevinden zich geen gere gelde Britse troepen in het pro tectoraat. Er is wel een aantal vliegers in Aden gestationeerd. medegedeeld door het K.N.M.I. te Be Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Zuidelijke wind. Over het algemeen veel bewol king, maar droog weer. Zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Deaelfde of iets hogere tempera turen. VRIJDAG 24 JUNI. v.m. n.m. Breskens 4.46 5.04 Terneuzen 5.21 5.39 Hansweert 6.01 6.19 Walsoorden 6.11 6.29 —Moskou—Genève vlugger naar een herenigd Duitsland leiden dan de weg BonnGenèveMos kou". Prof. Sohmid beklaagde zich er over, dat Adenauer tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten zou hebben beloofd er op te staan dat een herenigd Duitsland deel zal uitmaken van het Westelijke verdedigingsstelsel. Adenauer antwoordde, dat hij alleen heeft gezegd, dat West- Duitsland „trouw is aan de ver dragen, die het heeft aangegaan". De Indische premier, Nehroe, heeft een bezoek gebracht aan een Sowjet-atoomcentrale. Hij is de eerste niet-communistische buitenlander, die een dergelijke centrale heeft bezocht. Het krachtstation heeft een capaciteit van 5000 kilowatt en is bestemd voor industriële doelen. Het bevindt zich in de omgeving van Moskou. Verklaard wordt, dat dit de eerste centrale in haar soort is. Voor het politiebureau te Ni cosia op Cyprus is een bom ont ploft. Hierbij werd een Griekse burger gedood en negen perso nen gewond, van wie vier zwaar. De bom is volgens de politie de zwaarste, die ooit door het ver zet is gebruikt. Er is een groot gat in de voorkant van het poli tiebureau geslagen. De stukken vlogen onder een aantal mensen, die voor een café aan de over kant zaten. Ongeveer gelijktijdig werd een handgranaat geworpen naar een huis, dat wordt bewoond door de Britse brigadegeneraal Williams. De opperbevelhebber van de Britse landstrijdkrachten in het Midden-Oosten, generaal Charles Keightley, ontsnapte de avond tevoren aan een soortgelijke aan slag. Na de ontploffing werd het po litiebureau door Britse troepen afgezet. Dinsdagavond zijn in verscheidene plaatsen aanslagen met de z.g. Molotof-cocktails op politiebureaux gepleegd. Woens dagmorgen vroeg heeft men ge tracht brand te stichten in een opslagplaats van de R.A.F. te Famagusta. Er werd daar ook een handgranaat naar drie Brit se soldaten gegooid. Niemand werd gewond. Op het gehele eiland zijn de beveiligingsmaatregelen ver scherpt. De politieverloven zijn ingetrokken. ZON MAAN De ministers van Buitenlandse Zaken van de „Grote Vier" heb ben te San Francisco in beginsel overeenstemming bereikt over de door het Westen voorgestelde regelingen voor de topconferentie die de volgende maand in Genève zal worden gehouden. Een Westelijke woordvoerder verklaarde na een bijeenkomst van vijf uur van de ministers in de „Pacific Union club", dat Molotof had verklaard nog geen tijd gehad te hebben om de ver taling van de voorstellen te be studeren, doch op het eerste ge zicht schenen zij niets te bevat ten waarmee hij het niet eens was. In een communiqué verklaar den de vier ministers slechts, dat er een nuttige uitwisseling van standpunten ten aanzien van de procedure en de regelingen van de komende conferentie heeft plaats gehad. De Westelijke woordvoerder zei echter, dat Molotof de minis ters medegedeeld had, dat hij nog wat tijd nodig heeft om de onderdelen van de Westelijke voorstellen te bestuderen. De woordvoerder voegde hier aan toe, dat Molotof zijn defini tieve goedkeuring van de voor stellen zou kunnen geven zonder dat een nieuwe bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken nodig is. Molotof zou zijn standpunt bekend kunnen maken vóór de ministers in het komen de weekeinde San Francisco ver laten. De Westelijke voorstellen hou den o.m. in, dat president Eisen hower de eerste dag van de con ferentie als voorzitter zal optre den, omdat hij staatshoofd is en de anderen, Boelganin, Eden, en Faure, hoofden van regeringen zijn. Voorts zou volgens de Wes telijke voorstellen de conferentie Uit de Sowjet-Unie terugge keerde voormalige Oostenrijkse krijgsgevangenen hebben ver klaard, dat zich ook nog Neder landers in Sowjet-Rusland bevin den. Zij noemden de namen van jhr. Wilhelm August Georg van Panhuys en Hendrik Boose. Van eerstgenoemde is door een woord voerder van het Nederlandse consulaat-generaal te Berlijn ge zegd, dat hij in Eberswalde (Oost- Duitsland, 30 km ten noorden van Berlijn) een winkel in radio artikelen had en op 4 December 1949 op beschuldiging van spion- nage door Sowjet-Russische of ficieren werd gearresteerd. In Maart j.l. was voor het eerst na zijn arrestatie een briefkaart van hem uit de Sowjet-Unie ontvan gen. In Nederlandse ambtelijke kringen te Berlijn wist men niet, of hij al dan niet terechtgestaan had. Hendrik Boose, aldus vertelden de teruggekeerde krijgsgevange nen, was verdwenen uit Linz in Oostenrijk, waar hij met een Oostenrijkse in het huwelijk was getreden. De internationale tentoonstel ling „Keizer Karei en ziin tijd", die thans in het museum voor schone kunsten te Gent gehou den wordt, is wegens de grote belangstelling verlengd tot en met 31 Juli. Deze tentoonstelling omvat schilderijen, tekeningen, miniatu ren, beeldhouwwerk, tapijten, medailles, edelsmeedwerk, wa pens, wapenuitrustingen en per soonlijke voorwerpen van Karei de vijfde en zijn familie. H. M. Koningin Juliana heeft twee schilderijen van Joost van Cleve, portretten van Karei de vijfde en van zijn zuster Eleo- nora, afgestaan. Vele musea in Europa hebben eveneens tot deze belangwekkende tentoonstelling bijgedragen. Het afgelopen jaar was voor de stichting „Het Zeeuwsche Landschap" het jaar van de plannen tot afsluiting der zeega ten, groot en klein. Het derde interim-rapport van de delta commissie geeft een beeld van de omvang der veranderingen, die te verwachten zijn in het ge bied der Zeeuwse stromen. Het biologisch evenwicht in dit ge bied zal zo diepgaand worden gewijzigd, dat een totaal ander vegetatie- en landschapsbeeld is te verwachten. Er valt echter nog niet bij benadering te voorspel len hoe dit zal worden, ten eer ste omdat een dergelijke ingreep één of twee dagen langer dan de aanvankelijk voorgestelde vier dagen kunnen duren. De Sowjet- Unie had bij 't aanvaarden van de Westelijke uitnodiging voor de topconferentie verklaard, dat vier dagen niet voldoende zou zijn voor een bespreking van de we reldvraagstukken. De Westelijke voorsteilen voorzien voorts in af zonderlijke vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Za ken als aanvulling op de confe rentie van regeringsleiders. De secretaris-generaal van de Ver. Naties, Hamimarskjoeld, zal, naar verluidt, belast worden met de technische voorbereidingen van de conferentie. Verscheidene mensen zijn Dins dag gewond bij een ontploffing in een fabriek nabij Saratoga Springs (New York), waar ge heime werkzaamheden op het gelbied van de atoomenergie worden verricht. Verscheidene ziekenauto's kwa men van het fabrieksterrein. Het hoofdkantoor van de bond van burgemeesters van het de partement Algiers heeft in een Dinsdag aan de pers verschafte verklaring bekendgemaakt, dat hij heeft besloten zijn vertrou wen in de regering en de gou verneur-generaal op te zeggen, omdat de beloften die ten tijde van het jongste bezoek van de minister van Binnenlandse Za ken zijn gedaan, niet zouden zijn nagekomen. De burgemeesters van het de partement, die in vergadering bijeen zijn gekomen, achten de toestand „zeer ernstig", aldus de bekendmaking. De burgemeesters van het de partement Constantine zullen Za terdag de toestand bespreken. Het militaire tribunaal van Constantine heeft Dinsdag tien Arabieren ter dood veroordeeld op beschuldiging van het terrori seren van de bevolking in het Aures-gebergte. Ongeveer 1500 vogelvrijver- Het Nederlandse m.s. „Batoe- la" van de K.P.M. heeft vier In donesiërs gered, die gedurende 17 dagen voor de kust van Su matra hadden rondgedreven in 'n motorboot, waarvan de schroef verloren was gegaan. De vier mannen hadden 3 Juni Banka verlaten voor een vis- tocht. De vijftiende dag hadden zij geen voedsel meer en de vol gende dag was al het water op. Zij verloren alle hoop, toen de pogingen om van hout een ge- improviseerde schroef te maken, mislukten. Volledig uitgeput be merkten zij het Nederlandse schip pas, toen dit vlakbij was. Zij bevonden zich toen ongeveer 110 km van Singapore. De „Batoela" meet 1331 ton. klaarden houden zich in dit ge bergte schuil. 100.000 Franse mi litairen zijn hier ingezet om hen te bestrijden. Tot de veroordeelden behoort Ben Boelaid Moestafa, die als één der leiders van de opstandelingen in het Aures-gebergte wordt be schouwd. Een beklaagde werd tot levens lange dwangarbeid veroordeeld en zeven Arabieren tot straffen, variërend van vijf jaar opslui ting tot twintig jaar dwangar beid. zonder precedent is en ten twee de omdat de plannen nog bijzon der vaag zijn, aldus het verslag van de stichting. Het drie-eilandenplan, waarbij het Veerse Gat en de Zandkreek een binnenmeer gaan vormen, zal het uiterlijk van Midden- Zeeland reeds belangrijk omvor men. De natuurwetenschappelij ke landschappelijke consequen ties van dit plan zijn één der eerste studie-objecten van de werkgroep delta van de contact commissie voor natuur- en land schapsbescherming, waarin de secretaris der stichting, mr. T. Lebret, zitting heeft. Volgens de laatste berichten zal de oostelij ke afsluitdam in de Zandkreek niet geheel aan het einde hiervan komen, maar nog iets ten wes ten van Katseveer, zodat de be langrijke broedplaatsen van vo gels op de Katse Plaat buiten dijks blijven. Dit is voor het voortbestaan van deze vogelko lonie van grote betekenis. Zolang deze plaat is omgeven door wa ter, dat aan getij onderhevig is, hebben de vogels rust. Ook de vegetatie zoals die op de schor ren aan zout getijwater voor komt, is voor de huidige broed- vogels van belang. Voor de natuurbescherming hebben al deze plannen intussen ook consequenties buiten bet ge bied der zeegaten, waarvan af sluiting wordt overwogen. De waarde van de natuurterreinen langs de Westerschelde onder- De Amerikaanse minister voor Legerzaken, Robert Stevens, is afgetreden. James Hagerty, perssecretaris van het Witte Huis, deelde naar aanleiding hiervan mede dat Stevens om „persoonlijke rede nen" is aftreden, hieraan toevoe gend, dat hij zijn voornemen hier toe reeds enige tijd met president Eisenhower had besproken. Hagerty zeide begrepen te hebben, dat het aftreden onmid dellijk van kracht wordt, hieraan toevoegend dat de mogelijkheid bestaat, dat de president nog gis teren, een opvolger zou benoe men. Wilber Brucker, raadgever in algemene dienst van het minis terie van Landsverdediging, is tot opvolger van Stevens be noemd. De 61-jarige Brucker is een voormalige republikeins gouver neur. Hij is thans advocaat-gene- Het Indonesische parlement is Woensdag begonnen met de be handeling in tweede termijn van het protocol tot opheffing van de Nederlands-Indonesische Unie. De minister van Buitenlandse Zaken, mr Sunario, gaf een na dere toelichting op het standpunt van de regering. Hij zeide, dat indien er twijfel bestaat over de toelichting op een overeenkomst, men dan haar doel en bedoeling als één geheel dient te overwegen en de wensen en de bedoelingen van beide partijen dient na te gaan. Van Indonesische zijde wenst men de unie op te heffen om de nationale vrijheid en de politieke en economische positie te verstevigen, de resten van het kolonialisme te elimineren en de verhouding tot Nederland gelijk te doen zijn aan die met andere buitenlandse mogendheden, al dus mr Sunario. Wat Nieuw-Guinea betreft sprak de minister tegen, dat de uitspraak van de A-A-eonferentie slechts een vriendelijk gebaar is geweest jegens de gastvrouwe Indonesië. Bij de debatten sprak Suhard- jo (P.S.I.I.) de wens uit, dat de regering binnen drie maanden plus een maand voor eventuele arbitrage overeenstemming over de financiëeel-economische over eenkomsten zal bereiken. Na deze termijn zal de P.S.I.I. de unilate rale opzegging eisen, zeide hij. Sutardjo van de Partai Baruh vroeg of het juist was, dat de regering zich een unilaterale op zegging had voorgenomen, in dien de financiëel-economische besprekingen niet binnen een week zouden zijn voltooid. De regering bekenne eerlijk, zeide hij voorts, dat zij over West-Gui- nea in de Verenigde Naties een nederlaag heeft geleden. Zij zal er echter met de steun van de A.A.-landen de volgende keer beter voorstaan, aldus deze spre ker. Moeis van de P.N.I. zeide, dat Nederland nog voor de over dracht van de souvereiniteit krachten in het leven riep om de Indonesische republiek weer ten val te brengen. Dit wordt be wezen, zeide hij, door de kwesties Westerling, sultan Hamid en Andi Azis. Hij beschuldigde de ,,big five" (vijf grote Nederlandse maat schappijen in Indonesië) en de buitenlandse ondernemingen er van de Daroel Islam en andere subversieve organisaties te steu nen. Het is geen geheim meer, zeide Moeis, dat de Nederlandse militaire missie en het Neder- om Indonesië in de ogen van de wereld neer te halen. Indonesië moet eisen, dat Nederland de anti-Indonesische activiteiten staakt. Zo niet, dan dient de Nederlandse houding als vijande lijk te worden gebrandmerkt, zei de hij. Dudijojo van de Partai Murba wenst de financiëel-economische overeenkomsten langs revolutio naire weg af te handelen. Hij zeide, dat het wetsontwerp in zake het protocol onmogelijk een basis kan zijn voor nieuwe be trekkingen tussen Indonesië en Nederland. Deze spreker verzocht de regering het wetsontwerp in de trekken, omdat het niet meer past in de sfeer, die is ontstaan door de handelingen van reactio nairen zoals Jungschlager en Schmidt. Silas Papare van de progressieve fractie raai plaatsvervanger van de procureur-generaal) in de staat Michigan. In een brief aan Stevens schrijft president Eisenhower diens ontslag-aanvrage „met groot leedwezen" te hebben aan vaard, waaraan hij toevoegt: „U heeft, als minister voor het leger, in de afgelopen twee en een half jaar een aanzienlijke bijdrage ge leverd tot het uitvoeren van de zo belangrijke taak ener hervor ming der Amerikaanse militaire strijdkrachten, opdat deze zullen voldoen aan de eisen, die onze tijd aan haar stelt". Stevens werd 2 Februari 1953 minister voor het Amerikaanse leger. Eind Juli zal Stevens zijn func tie overdragen aan Brucker, die gouverneur van de staat Michi gan is geweest. Brucker, die heden 61 jaar wordt, is sinds April van het vorige jaar als raadgever in algemene dienst werkzaam op het ministerie van Defensie. AANVARING BIJ LICHTSCHIP SOUTH GOODWIN. Het 18.661 ton metende Britse tankschip „Velletia" heeft Woens dagmorgen vroeg ongeveer twee mijlen ten zuiden van het licht schip „South Goodwin" een aan varing gehad met het Deense schip „Jacob Maersk". De aan varing had plaats in een dichte mist. Beide schepen werden be schadigd, doch konden later op eigen kracht de reis voortzetten. De „Velletia" is op weg naar Fernis. gaat door een en ander een plot selinge sterke koersstijging. Aan de voorlopige natuurbescher- mingsraad werd hierover een schrijven gericht. In het verslag wordt ook iq- gegaan op de problemen rond het Zwin. Toen in de loop van 1954 de stichting een verzoek bereik te van de heer L. Lippens, eige naar van het Belgische deel van het Zwin, om over te gaan tot een soortgelijke bewakingsrege ling als voor het Belgische Zwin geldt, besloot het dagelijks be stuur in beginsel tot afsluiting voor het publiek en bewaking van het natuurreservaat gedu rende de broedtijd. Het Vrije van Sluis vroeg het Prov. bestuur toestemming tot algehele afdam ming van het Zwin, maar de stichting adviseerde de inspec teur der domeinen de afsluiting geen doorgang te doen vinden. Intussen besloot de internationa le Zwincommissie waterstaatkun digen en biologen te doen nagaan of een dam met inlaatsluis vol doende waarborgen kan bieden voor het in stand blijven der zil te Zwin-vegetatie. Van het door de stiohting be waakte vogelbroedgebied en wa terwildreservaat Noord-Sloe, Veersegat en Zandkreek moet worden gemeld, dat het broed- seizoen voor de sterntjes minder gunstig is verlopen, doordat de broedplaatsen tot tweemaal toe door stormvloed werden geïnun deerd, waarbij vele jongen zijn verdronken. Het Zeeuwsche Landschap, de vereniging Stad en Land van Schouwen en Duiveland en de stichting Nieuw Schouwen-Dui- land wezen vertegenwoordigers aan voor een commissie, die de bestemming van het slot Moer- mond te Renesse bestudeert. Er worden nog onderhandelingen gevoerd, terwijl nog enige moge lijkheden voor subsidies open staan. Havenarbeiders te Huil, Man chester en Birkenhead hebben zich Woensdag uitgesproken voor voortzetting van de reeds een maand durende staking ter ver krijging van erkenning van de kleine Nationale Amalgamated Stevedores and Dockets Union (N.AS.D.U.). Tengevolge van deze staking ligt in de zes grote havens van Engeland het werk voor twee derde stil. De Londense stakers, die Dins dagavond besloten hadden ajs. Maandag weer aan het werk te gaan, hebben thans deze beslis sing opgeschort teneinde eerst de mening van hun noordelijke collega's te vernemen. MOTORSCHIP „ARCTURUS" AAN DE GROND GELOPEN. Het kustvaartuig „Arcturus" van de N.V. Virgo", varende on der de vlag van C. Holscher's kustvaartbedrijf N.V. te Rotter dam, en onderweg van Montevi deo naar Londen, is in de nacht van Zondag op Maandag bij Pon- ta Caretto (Kaap Verdische eilan den) aan de grond gelopen. Het schip maakt geen water, aldus de rederij, en de bemanning is aan boord gebleven. Alles is wel aan boord. Een vertegenwoordiger van de rederij is uit Rotterdam vertiok- ken om ter plaatse poolshoogte te gaan nemen. Mr. A. B. ROOSJEN VOORLOPIG OPVOLGER. In de Woensdagmiddag in Utrecht gehouden deputatenver- gadering van de Anti-Revolutio naire partij maakte de voorzitter van de partij, dr. J. Schouten, zijn aftreden bekend. Hij deelde mede dat, zolang het nieuwe statuut van de A. R. partij nog niet in werking treedt, hij zal worden opgevolgd door mr. A. B. Roosjen, de tweede voorzitter van de A. R. partij, terwijl de betoogde, heer J. Smallenbroek de nieuwe dat indien Nederland weigert de tweede voorzitter zal worden onderhandelingen over Nieuw- Guinea te hervatten de diploma tieke betrekkingen moeten wor den verbroken. Abidin van de Over zes maanden, wanneer het nieuwe statuut van de A. R. partij in werking treedt, zullen P.I.R. zeide te betwijfelen of de een nieuwe voorzitter en een weg, die de Indonesische delega- nieuwe vice-voorzitter worden gekozen. Mr. A. B. Roosjen werd op 13 September 1894 te Aalsmeer ge- tie heeft bewandelt, wel de enige was naar een maximaal resultaat. Het loslaten van het principe, dat de diverse onderwerpen niet boren. Aan de kweekschool „De landse H. C. ook in subversieve afzonderlijk konden worden be- j Klokkenberg" te Nijmegen werd handelingen zijn betrokken. Het zien, noemde hij een grote blun- hij opgeleid voor onderwijzer. Nederlandse witboek is bedoeld I der. j Van 1913 tot 1917 was hij werk zaam aan de Chr. Mulo te Stads kanaal. Hij maakte deel uit van de gemeenteraad van Amster dam en is thans voorzitter van de Nederlands Christelijke Radio Vereniging. Sedert 8 Juni 1937 is mr. Roos jen lid van de Tweede Kamer. Hij studeerde rechten aan de vrije universiteit, waar hij ook promoveerde. De heer J. Smallenbroek werd op 21 Februari 1909 te Assen ge boren. In 1939 werd hij lid van de gemeenteraad te Elburg en wnd. burgemeester. Van 1941 tot 1945 was hij ontvanger der regi stratie en domeinen. Hij werd in 1942 benoemd tot inspecteur rijksbelastingen. Hij werd in 1945 lid van de Tweede Kamer. De heer Smallenbroek is voorzitter van het hoofdbestuur van de Stichting 1940-1945, lid van Ge. deputeerde Staten van Drenthe en lid van de buitengewone pen sioenraad.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1