De opstand geheel onderdrukt nieuwe huur- en voorstellen Puistjes DDD belastin# Toespraak van Boelganin WEERSVERWACHTING HOOGWATER Boelganin naar India ZON- en MAANSTANDEN Toespraak van mrVanKlefferss tot de Verenigde Naties Activiteit van Molotof te San Francisco ARGENTINIË WOENSDAG 22 JUNI 1955- 10e Jaargang No. 3487. Proces in Oost-Duits!and Het plan de campagne van de opstandelingen Bomaanslagen op Cyprus Tijdelijke vrijstelling van omzetbelasting van textiel en suiker Bende doet landingspoging op Muma mm'- Wijziging van de omzetbelasting Noodtoestand in Engeland opgeheven Rede van Nehroe te Moskou De herdenking van het 10-jarig bestaan van de Verenigde Naties Nehroe uitgenodigd om Groot-Brittannië te bezoeken Churchill waarschuwt Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneüzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Ni 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimum por advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels XJ iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, oh Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 3 muc. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 u®. Volgens het blad „Toronto Te- i opstand deelgenomen te hebben legram" heeft de Canadese zaak gelastigde te Montevideo ver klaard, dat het duidelijk is, dat generaal Peron als president is afgezet. De zaakgelastigde, Charpentier genaamd, had het blad in een telefonisch onderhoud medege deeld dat de nieuwe regering van Argentinië alle tegen de Katho lieke Kerk gerichte wetten van Peron had ingetrokken. Het bewind van generaal Lu- 'eero had een amnestie afgekon digd, op grond waarvan de mees te rebellen in vrijheid waren ge steld, o.m. 160 man van de ma rine. „Het is duidelijk dat voor het ogenblik de opstand voorbij is en dat Peron niet langer de lei der van het land is, maar een militaire junta onder leiding van generaal Lucero", aldus Char pentier. Volgens betrouwbare bron te Buenos Aires heeft de politie de leiders van de radicale partij de voornaamste oppositiepartij gearresteerd. De voorzitter, Ri- cardo Balbin, zou echter nog op vrije voeten zijn. In een communiqué van het ministerie voor het Leger wordt verklaard, dat de toestand in het gehele land normaal wordt en dat er zich geen moeilijkheden voordoen. Voor het eerst sedert de dood van Evita Peron, de echtgenote van de president, hebben de Ar gentijnse radiostations Maandag avond niet het officiële „herden kingsnieuwsbulletin" uitgezon den, dat regelmatig werd gepubli ceerd om 10,25 uur, „het ogenblik waarop Eva Peron de onsterfe lijkheid inging". Eva Peron stierf 26 Juli 1952. Een aantal vliegtuigen van de Argentijnse marine, die uitgewe ken waren naar Uruguay, is weer aan de Argentijnse autoriteiten overgedragen. Veertien onderof ficieren eveneens uitgeweke nen zijn op hun nadrukkelijk verzoek gerepatrieerd. Zij ver klaarden niet vrijwillig aan de Generaal Lucero, minister voor het leger en bevelhebber van de „onderdrukkingsstrijdkrachten", heeft een communiqué uitgege ven, waarin hij de berichten tegenspreekt volgens welke on enigheid bij de leiding van het land is onstaan tengevolge van de mislukte opstand. De berich ten, volgens welke de onder scheidene wapens het onderling oneens zijn en de gewapende macht in conflict is met de re gering, noemde hij „zo belache lijk, dat zij geen commentaar verdienen". Men behoeft zich niet bezorgd te maken, zo vervolgt het com muniqué, over de verblijfplaats van de kruiser „Puerredon", één van de twee kruisers, die in han den zou zijn van de opstande lingen. Deze kruiser is buiten dienst en niet in staat zee te kiezen. De Argentijnse ambassade te Londen heeft een communiqué uitgegeven, waarin verklaard wordt, dat de twee Argentijnse kruisers „Puerredon" en „25 de Mayo", waarvan gezegd was, dat zij onder controle van de opstan delingen stonden en op weg zou den zijn om de opstand te steu nen, nooit hun bases verlaten hebben. Omtrent de „Puerredon" was reeds eerder in de Argentijnse hoofdstad een gelijkluidende ver klaring uitgegeven. In Oost-Duitsland staan vijf personen terecht, die er van be schuldigd worden voorbereidin gen te hebben getroffen voor het opblazen van een aantal bruggen, een stuwdam, het saboteren van een krachtstation en het ver moorden van een politieke func tionaris. De beschuldigden zou den in dienst staan van de West- berlijnse „strijdgroep tegen on menselijkheid". Argentijnse militairen terug naar de kazernes. Argentijnse militairen, die vo rige week na het uitbreken van de opstand op strategische pun ten in Buenos Aires en op steun punten aan de kust en in het bin nenland werden gestationneerd, zijn Dinsdag naar hun kazernes teruggekeerd, hetgeen er op zou wijzen, dat de militaire noodtoe stand afgelopen is. Rondom het Plaza de Mayo en het ministerie van Oorlog waren gevechtswagens en stukken luchtdoelartillerie samengetrok ken. PRINSES MARGRIET OP DE E 55. Onder de talrijke scholen, die Maandag een bezoek brachten aan de E 55 bevond zich ook de nieuwe Baarnse school. De leer lingen van de twee hoogste klas sen, onder wie ook Prinses Mar griet, kwamen om tien uur des morgens al bij de tentoonstel lingsterreinen aan, bezochten in de ochtenduren de expositie in het park, waar de Prinses o.a. ook meedeed aan de fotowed strijd. Na de middag werden de paviljoens van de chemie tot en met bouwen en wonen bezocht. Vrijwel niemand van de andere bezoekers merkte iets van dit onopvallende bezoek, zodat de Prinses en haar medeleerlingen even rustig en prettig van alles konden kennisnemen als de leer lingen van de vele andere school klassen. Op Cyprus zijn Maandagavond op verscheidene plaatsen bom aanslagen gepleegd. Dit geschied de omstreeks half twaalf, in totaal waren er elf ontploffingen, onder meer in Nicosia, Famagus- ta. en Paphos. Vier personen wer den licht gewond. Er braken en kele branden uit, die echter spoe dig werden geblust. Er werd door de ontploffingen ook enige scha de aan politiebureaux aange Ibracht. Een der doelen was een aan zee gelegen bungalow van gene raal sir Charles Keightley, opper bevelhebber van de Britse land strijdkrachten in het Midden- Oosten. Er werden twee -hand granaten naar de bungalow geworpen. Er vielen echter geen slachtoffers en er werd geen schade aangericht. Een Britse officier verklaarde, dat dit klaarblijkelijk de grootste campagne van de ondergrondse organisatie E.O.K.A. was sedert één April j.l., toen zich een serie ontploffingen, voornamelijk door dynamiet, voordeed. De E.O.K.A ijvert voor eenheid met Grieken land. De minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën hebben de Tweede Kamer een nota doen toekomen inzake het belastingplan 1955 in verband met 'n algemene huurverhoging. Het geheel van voorzieningen, dat de regering thans op het oog heeft, gaat, voor zover hier van belang, uit van deze gedachte, dat allereerst, binnen het kader van het belastingplan 1955 een verschuiving wordt tot stand ge- Een volledig bewapende bende heeft getracht met vijf prauwen een landing uit te voeren op het eiland Muma, ten Oosten van Kendari (Celebes). De bevolking waarschuwde de gewapende macht, die juist op tijd arriveerde om deze bende van de Daroel Islam af te slaan. In een dessa in het district Kendari werd het dorpshoofd door een bende gedood, omdat •hij de -bevolking aanspoorde niet -bang te zijn voor de terroristen. Volgens enige van de 112 Ar gentijnse officieren, die in Mon tevideo zijn geïnterneerd nadat zij hun land hadden verlaten, wa ren aan de mislukte opstand van Donderdag jl. vijf maanden van ondergrondse voorbereiding voor af gegaan. De actie ontstond in kringen van het ministerie van Marine, enerzijds uit vrees dat Perons politiek het communisme in de hand zou werken en ander zijds uit protest tegen de anti kerkelijke campagne van de re- gering-Peron. Het plan was een gemengde Junta in te stellen, bestaande uit drie militairen en drie burgers, KONINGIN JULIANA NAAR OOST-GELDERLAND. Op 5 Juli zal Koningin Juliana een werkbezoek brengen aan het Oostelijk deel van Gelderland. De Rekkense inrichtingen voor zwakzinnigen en psychopathen te Rekken in de gemeente Eiber gen, alsmede Winterswijk en het opvoedingsgesticht te Harreveld, gemeente Lichtenvoorde, zullen worden bezocht. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. BETER WEER. Droog weer met veranderlijke bewolking, maar vooral in het Z. ook zonnige perioden. Overwe gend matige westelijke wind. De zelfde temperaturen als gisteren of Iets hogere. DONDERDAG 23 JUNI. die het bewind had moeten over nemen nadat Peron ten val was gebracht. Na anderhalf jaar zou den er „vrije, gewaarborgde" ver kiezingen worden gehouden, waarna de leden van de Junta geen officiële ambten meer zou den mogen bekleden. Dit plan, aldus de uitgeweken officieren, had in feite de steun van de gehele marine en onge veer de helft van het leger en de vloot, terwijl ook de radicalen, conservatieven, socialisten en de „Katholieke actie" er achter ston den. De opstandelingen wezen vier oorzaken aan voor het mislukken van hun actie: 1. Doordat de aanval zich te langzaam ontwikkelde, kreeg de regering tijd om order te geven tot een tegenaanval. 2. Tengevolge van het slechte weer konden de bommenwerpers hun doelen niet goed waarnemen. 3. Een gebrek aan samenwer king tussen de grond- en de lucht strijdkrachten was er de oorzaak van, dat de door de luchtaanval behaalde voordelen niet werden uitgebuit. 4. Door een misverstand was de Plaza de Mayo gebombardeerd waar de revolutionnairen bijeen zouden komen voor een bestor ming van het regeringsgebouw. Door dit bombardement waren vele aanhangers van de opstan delingen omgekomen. Toen de opstandelingen zich tegenover deze „rampzalige ver gissingen" zagen geplaatst, had den zij geen andere keuze dan eich overgeven of vluchten, aldus de ontsnapte rebellen. De Sowjetrussische premier, maarschalk Boelganin, heeft Dinsdag in een toespraak ver klaard dat de Sowjet-Unie op de komende bijeenkomst van rege ringsleiders der „Grote Vier" alles in het werk zal stellen, om bij te dragen tot een verminde ring der internationale spanning, aldus meldt radio-Moskou. Boelganin verklaarde dit in antwoord op een toespraak van de Indische premier Nehroe in het Moskouse Dynamo-stadion. Na verklaard te hebben dat het Sowjetrusische volk de Indische premier „met grote toegenegen heid begroet", vervolgde Boel ganin: ..De betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en India zijn er een voorbeeld van, dat landen met verschillende maatschappe lijke stelsels kunnen samenwer ken. De Sowjet-Unie heeft immers gestreefd naar handhaving van de vrede en bevordering van de veiligheid der staten. Wij hebben kortgeleden een aantal stappen in de geest van deze politiek ge daan". In een verwijzing naar de her denking te San Francisco van het tienjarige bestaan der Ver. Naties, zeide Boelganin: „Ik heet deze bijeenkomst namens mijn land welkom en ik geef uiting aan de vurige wens van regering en volk der Sowjet-Unie, dat de internationale organisatie zal blijven streven naar toepassing der beginselen, waarop het hand vest der Verenigde Naties toe rust. Zij zal hierbij immer de on verflauwde -steun van de Sowjet- Unie genieten". Boelganin wees er tenslotte op dat India, evenals de Sowjet-Unie, voorstander is van beperking der toewapening en van het verbieden van atoom- en waterstofbommen. Radio-Moskou meldt, dat de -bijeenkomst in het Dynamo-sta dion waarvan een verslag door alle Moskouse radio-stations werd uitgezonden vijf kwartier heeft geduurd. Daarna volgde een demonstra tie, waarbij een aantal in het geel geklede personen het woord „vrede" vormden. De -bijeenkomst is door tien duizenden -bijgewoond. Verschenen is de derde nota van wijziging op 't wetsontwerp tot wijziging van de omzetbelas ting. Deze wijziging strekt er toe om tot 1 Januari 1957 de textielpro ducten en suiker vrij te stellen van omzetbelasting. Met ingang van 1 Januari 1957 wordt het ta rief voor textielproducten twee ten honderd, terwijl voor suiker de thans bestaande heffing van vijf ten honderd weer herleeft. Zoals in de nota in zake het be lastingplan 1955 in verband met een algemene huurverhoging is te kennen gegeven, is met de on derhavige verlaging van de om zetbelasting gedurende één jaar en vier maanden in totaal een be drag gemoeid van drie en negen tig millioen gulden en betekent de verlaging bij de lagere inko mens een verruiming van 't huis houdbudget van globaal een half percent. Voor de in genoemde nota aan gekondigde verschuiving van 't tijdstip van ingang van de verla gingen van de omzetbelasting naar 1 September 1955 is geen wijziging in de tekst van het ont werp van wet nodig, aangezien het tijdstip van ingang door de Kroon wordt bepaald. bracht in dier voege, dat voor n deel van de algemene verlaging van de inkomstenbelasting en loonbelasting in de plaats wordt gesteld een maatregel, die meer in het bijzonder van betekenis is voor de eigenaren van onroerend goed, te weten een verlaging van de druk van de grondbelasting. Daarnevens wordt de laatstelijk voorgestelde gedifferentieerde huurverhoging vervangen door 'n wetsvoorstel, houdende een alge mene en uniforme verhoging van het bestaande huurniveau met 5%, ingaande 1 September 1955, terwijl in het bijzonder voor de lagere inkomens een tgenwicht voor de hogere huuruitgaven wordt geschapen in de fiscale •sfeer, dat ten doel heeft de over gang naar dit hogere huurniveau te vergemakkelijken. Mede met het oog op een even wichtige verlaging van de grond belasting nu, acht de regering het in de eerste plaats gewenst de uit de bezettingstijd stammen de verzwaring voor de gebouwde eigendommen met 100 opcenten en voor de ongebouwde eigen dommen met 80 opcenten te doen vervallen met ingang van 1956. Dit is te bewerkstelligen door een verlaging van de maxima van de gemeentelijke opcenten van 190 tot 90 voor gebouwde eigendommen en van 110 tot 30 voor ongebouwde eigendommen, tot welke laatste categorie even eens wordt gerekend de onder grond van gebouwen met daarbij behorende tuinen en erven. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF Ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De Jeuk be daart, de ziektekie men worden gedood en de huid geneest. BALSEM ZEEF v.m. n.m. Breskens 3.55 4.14 Terneuzen 4.30 4.49 Hansweert 5.10 5.29 Walsoorden 5.20 5.39 ZON MAAN op onder op onder Juni. 23 4.22 21.06 8.37 23.02 24 4.22 21.06 9.57 23.21 25 4.22 21.06 11.14 23.39 26 4.23 21.06 12.28 23.56 27 4.23 21.06 13.40 28 4.21 21.06 14.50 0.14 De noodtoestand, die op 31 Mei in Engeland werd afgekon digd met het oog op de spoor wegstaking. is Dinsdag opgehe ven. Het desbetreffende besluit van koningin Elisabeth werd door de leider van de conserva tieve fractie in het Hogerhuis, lord Salisbury, voorgelezen. •De voorzitter van de algemene wen, indien wij niet oprecht stre- vergadering van de Verenigde Naties, mr E. N. van Kleffens, heeft er Maandag bij de afge vaardigden, die te San Francisco ter gelegenheid van 't tienjarig bestaan van de V.N. bijeen zijn gekomen, op aangedrongen te streven naar ver-betering van de internationale betrekkingen. „De volkeren van de wereld verwachten van ons een belang rijke bijdrage tot die verbetering van de internationale sfeer, die zij alle, zonder uitzondering, wen sen. Wij kunnen niet trouw zijn aan het in ons gestelde vertrou- ven naar het leveren van die bij drage", aldus mr Van Kleffens. Bijeenkomsten als deze, vvaar- op de vooraanstaande politici van de leden-staten aanwezig zijn, versdhaffen „een prachtige ge legenheid voor de vormgeving van de toekomst in overeenstem ming met die grond beginselen en doeleinden, waarover hier tien jaar geleden overeenstem ming met die grondbeginselen nog even geldig zijn als toen en dit altijd zullen zijn", zo betoogde de voorzitter van de algemene vergadering. De Indische premier Nehroe heeft zijn Sowjet-Russische ambt genoot maarschalk Boelganin uit genodigd India te bezoeken. Boel ganin heeft de uitnodiging aan vaard. Nehroe heeft dit Dinsdag op een persconferentie te Moskou medegedeeld. De datum van het bezoek is nog niet vastgesteld, doch Nehroe liet doorschemeren dat deze vermoedelijk in de ko mende herfst zal vallen. De premier van India wilde niet in bijzonderheden treden over zijn besprekingen met de Sowjet-leiders. Hij zeide slechts dat o.m. van gedachten was ge wisseld over vraagstukken be treffende de vrede, de ontwape ning en Indo-China. Nehroe, die juist van een rond reis van tien dagen door de Sow jet-Unie in Moskou was terugge keerd, had in de middag een be spreking in het Kremlin, waar- In het Dynamo-stadion te Mos kou heeft premier Nehroe Dins dag in tegenwoordigheid van 80.000 Russen een rede gehouden, waarin hij o.m. weer pleitte voor het toelaten van communistisch China tot de Verenigde Naties. Ook sprak hij uitvoerig over de vijf beginselen voor co-existen tie, die India en China hebben opgesteld en die reeds zijn on derschreven door Birma, Zuid- Slavië en de Sowjet-Unie. De rede van de Indische eerste minister was tevoren, in het Russisch vertaald, ter hand gesteld. aan, naar verluidt, van Sowjet- zijde werd deelgenomen door partijsecretaris Chroesjtsjef, pre mier Boelganin en de eerste vice- premiers Kaganowitf j en Miko- jan. Ook over dit overleg whde de Indische premier geen nadere mededelingen doen. Wel verklaarde hij, dat de Sowjet-regering bereid was aan India technische hulp te verle nen, niet in de vorm van lenin gen of financiële steun, doch op zuiver zakelijke basis. Tezamen met een aantal Sow jet-leiders had Nehroe tevoren aangezeten aan een lunch, die werd aangeboden door de am bassadeurs van de landen, welke op de in April gehouden confe rentie van Bandung waren ver tegenwoordigd. Het budgetaire verlies als ge volg van de verlaging van de grondbelasting wordt bij de ge wijzigde voorstellen binnen het belastingplan 1955 opgevangen door een kleinere algemene ver laging van de inkomstenbelasting en loonbelasting, in dier voege, dat de marginale heffingspercen tages in stede van met 8% over de gehele linie met 6% worden verlaagd. Een nota van wijziging behelst dit nieuwe tarief, waar door, vergeleken met het aanvan kelijk voorgestelde belastingta rief, het jaarlijkse verlies aan opbrengst met 36 millioen wordt verkleind. In aansluiting aan de verlich ting van de last van de grondbe lasting zal met betrekking tot woonhuizen een tweede fiscale voorziening worden getroffen. In herinnering zij gebracht, dat voor de heffing van de inkom stenbelasting een verhoging van het afschrijvingspercentage van niet tot een bedrijf- of beroeps vermogen behorende woonhuizen in overweging zou worden geno men. In het kader van de nieuwe voorstellen nu ligt het in het voornemen deze afschrijving welke thans 10% van de huur waarde bedraagt reeds met in gang van het jaar 1955 op 15% te brengen. Hiermede is een bud getair offer van ongeveer/ 3 a 4 millioen gemoeid. Wat de gevolgen van de voor gestelde algemene huurverho ging betreft, die voor lagere in komens een verzwaring van het huishoudbudget met ongeveer 0,5% betekent, rijst de moeilijk heid, voor de hogere gezinsuitga ven een tegenwicht te scheppen. De regering meent, dat onder de huidige omstandigheden geen andere weg openstaat dan een tegenwicht in de vorm van spe cifieke belastingverlagingen sign aangewezen. Valt in het algemeen reeds, zo als van de zijde van de regering in het verleden en ook bij de be handeling van het belastingplan 1955 herhaaldelijk is betoogd, met het globale middel van een verlaging van indirecte belastin gen bezwaarlijk zonder oneven redig grote offers het gestelde doel te verwezenlijken, in het bij zonder is het ontlasten van goe deren, die algemeen in het huis houdbudget voorkomen, thans 'n verre van gemakkelijke opgaaf, nu immers in de afgelopen jaren de goederen voor eerste levens behoeften vrijwel alle van omzet belasting zijn vrijgesteld. De regering meent, dat de daar toe geëigende voorzieningen zijn een tijdelijke vrijstelling van om zetbelasting- van textielproducten welke ingevolge het aanhangi ge wetsontwerp zouden blijven onderworpen aan een tarief van 2% alsmede een tijdelijke vrij stelling van omzetbelasting voor suiker. Deze beide maatregelen, waar mede jaarlijks een verlies aan be lastingopbrengst van onderschei denlijk 56 millioen en 14 mil lioen gepaard gaat, betekenen *n verruiming van het huishoud budget met globaal 0,5%. Met deze maatregelen, die in een nota van wijziging zijn vervat, gaat voor het genoemde tijdvak een eenmalig verlies aan opbrengst van in totaal 93 millioen ge paard. De nieuwe vorm van de huur verhoging brengt mede, dat ook de voorgestelde aanpassing van de personele belasting aan de ho gere huurwaarden wijziging be hoeft. Bij nota van wijziging is de bestaande aftrek aan de voet en de begrenzing van de kinderaf trek verruimd met 5%, terwijl het huidige heffingspercentage van 4,5 is gebracht op 4,25, De vergadering van de Verenig de Naties, die te San Francisco wordt gehouden ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van hel V.N., is Maandag door de voor zitter van de algemene vergade ring, mr E. N. van Kleffens, ge opend. Nadat de afgevaardigden een minuut stilte in acht hadden ge nomen, gaf de heer Van Kleffens het woord aan president Eisen hower. Vervolgens heetten de burgemeester van San Francisco en de gouverneur van California de afgevaardigden welkom. Secretaris-generaal Hammar- skjoeld was de volgende spreker. Na de toespraak van mr Van Kleffens werd de bijeenkomst tot Dinsdag verdaagd. De afge vaardigden hebben nog vier da gen beschikbaar voor redevoe ringen 15 per dag. Mr Van Kleffens heeft de de legaties verzocht de toespraken tot 20 minuten te beperken. De Russische minister van Bui tenlandse Zaken, Molotof, streeft naar goedkeuring van een reso lutie op de herdenkingsbijeen komst van de Verenigde Naties, waarin wordt verzocht om ver mindering van de spanning in de wereld en vertbod van atoomwa pens, aldus is Maandag van be voegde zijde te San Francisco, waar het tienjarig bestaan van de V.N. wordt herdacht, verno men. 1 Volgens deze berichten stelde Molotof Zondag het aannemen aan de pers van een dergelijke resolutie voor aan de secretaris-generaal van de V.N., Hamimarskjoeld. De Russische minister zou ten ant woord hebben gekregen, dat deze herdenkingsbijeenkomst volgens een eerder genomen 'beschikking een zuiver ceremonieel karakter zal dragen. Van gezaghebbende zijde is Vervolgens stelde Molotof voor, bevestigd, dat premier Eden zijn dat de huidige voorzitter van de Indische ambtgenoot Nehroe algemene vergadering van de heeft uitgenodigd Groot-Brittan- V.N., mr E. N. van Kleffens, aan nië te bezoeken. Over een datum het einde van de bijeenkomst een is in feite nog niet gesproken. 1 verklaring zou afleggen in de zin van de door hem, Molotof, voor gestelde resolutie, aldus deze be richten. In diplomatieke kringen te San Francisco vroeg imen zich Maandag af of ook de Indische afgevaardigde, V. K. Krisjna Menon, andere gedelegeerden voorstellen van dezelfde strek king heeft gedaan. Van welingelichte Russische zijde te San Francisco wordt ver nomen, dat de Sowjet-Unie er mee accoord gaat dat de 60 leden- staten van de V.N. zich in een algemene verklaring uitspreken voor het Ibehoud van de vrede en voor internationale samenwer king. Mr Van Kleffens is bezig deze algemene verklaring op te stel len. Uit de omgeving van enkele Westelijke delegaties verluidt dat, toen Molotof Zondag tegen over Hammarskjoeld zijn voor nemen kenbaar had gemaakt olm' een resolutie ten gunste van de Sir Winston Churchill heeft Dinsdag in" verband met de ko mende conferentie van de grote vier in Genève de waarschuwing laten horen, dat een „periode van ontspanning wellicht het enige zal zijn dat op het ogeniblik bin nen ons bereik ligt". Een dergelijke periode zou ech ter niet onvruchtbaar hoeven te zijn, zo meende hij. Zij zou in tegendeel aan de wetenschap de tijd kunnen geven om haar ze geningen te tonen in plaats van al haar verschrikkingen. In een redevoering in de Lon- dense Guildhall verklaarde Chur chill, dat men niet moet rekenen op een algeheel en onmiddellijk welslagen van de topconferentie. Wat de uitkomst ervan ook zal zijn, wij moeten ons thema, vrede door kracht, handhaven, zo zei hij. Churchill verklaarde ten aan zien van de toekomst optimis tisch gestemd te zijn. „Ik geloof niet, dat de mensheid zichzelf gaat vernietigen", zo zei hij. Hij sprak die rede uit bij de ont hulling van een bronzen beeld van hemzelf in de Guildhall. Het beeld, iets groter dan levensgroot, is vervaardigd door de Zuidslavische beeldhouwer Oscar Nemon. Het toont de oude Britse staatsman gezeten in een typische Lagerhuispose, oplettend luisterend en gereed om op te springen en een vraag te stellen. Churchill zelf zei van het beeld, dat het „zeer goed gelij- vrede in te dienen, de Ameri kaanse delegatie dreigde met eenjkend" is. Bijna alle leden van de tegenresolutie uit naam van deBritse regering woonden de ont landen van de vrije wereld. hullingsplechtigheid bij.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1