De besprekingen van de Westelijke ministers te New York WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Koningin Juliana sprak tot Nederlandse jeugd Amphibievaartuig voor de Normandische kust vergaan Twee Nederlandse autobussen sn brand m Osnabrück Generaal Lucerne» de belangrijkste figiiur Argentinië in Adenauer terug uit de Verenigde Staten MAANDAG 20 JUNI 1955 10e Jaargang No. 3485. De Amerikaanse „Operatie alarm 1955'' geëindigd Brand in Japan eist slachtoffers De laatste revolutie in Argentinië Geslaagde proeftocht var, de „Nautilus" Herdenking van de Juni-opstand in Oost-Duitsland Hernieuwde staking bij General Motors Vroegere Kroatische premier tot dwangarbeid veroordeeld Moord of doodslag met beroving salons j'obent" Palestijnse kwestie voor de Veiligheidsraad Peron ternauwernood aan de dood ontkomen Sowjet-protestnota inzake de tankboot „Toeapse" De Westduitse socialisten en de topconferentie Frenkering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimum x*sr advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels J iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, ol: Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 ïiïït. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 war. Naar van gezaghebbende Fran se zijde te New York wordt ver nomen, heeft bondskanselier Adenauer de ministers van Bui tenlandse Zaken van de V.S., Engeland en Frankrijk laten weten, dat hij zich niet vóór September naar Moskou zal be geven. Te Parijs zouden, voordat dr Adenauer naar de Sowjet- Unie vertrekt, Russische en West- duitse deskundigen bijeenkomen om enkele hangende kwesties tussen beide landen te regelen. Voorts wordt van genoemde zijde verklaard, dat de bondskan selier na zijn reis naar Moskou een ontmoeting met de drie Westelijke ministers zal hebben om over zijn bevindingen ver slag uit te brengen. Volgens gezaghebbende Fran se kringen verwachten de Weste lijke ministers niet, dat ze vóór de conferentie van de regerings leiders te Genève nog een ont moeting met hun Russische ambt genoot zullen hebben. Wel zou den de Westelijke ministers waar schijnlijk vóór de achtiende Juli te Parijs nog met elkaar een ge- dachtenwisseling hebben. De kwesties, welke de bonds republiek en de Sowjet-Unie nog moeten regelen betreffen de Duitse krijgsgevangenen die nog in Rusland worden vastgehou den, economische kwesties, enz. In Franse kringen wordt ver klaard, dat de drie Westelijke ministers en de bondskanselier bij hun overleg Vrijdagmiddag President Eisenhower he«£t Vrijdag de oefening van de Ame rikaanse regering in verdediging tegen een atoomaanval gesloten. De president zeide, dat de oefe ning voor hem zeer bemoedigend is geweest. In een korte redevoering in het geheime centrale hoofdkwar tier van de oefening verklaarde Eisenhower, dat de „Operatie alarm 1955" de noodzaak van goedkeuring van zijn voorstel tot versterking en reorganisatie vian de militaire reserve heeft aangetoond. Het desbetreffende program van de president heeft moeilijk heden in het congres ontmoet. Het werd door het Huis van Af gevaardigden op de lange baan geschoven, nadat er een bepaling aan was toegevoegd, waarin ras senscheiding in de reserve en de nationale garde wordt verfDOden. Eisenhower zeide Vrijdag, dat geen „sociale of politieke" over wegingen een spoedige aanvaar ding van het program in de weg mogen staan. De evacuatie van 15.000 amb tenaren uit Washington om het land vanuit 31 geheime centra te besturen had een bemoedigend verloop, zo zeide de president. Toch moet nog veel worden ge daan om het land te beveiligen. Bij een brand die Zaterdagoch tend een krankzinnigengesticht in Itsjikawa verwoestte, zijn 18 personen om het leven gekomen. Twee personen worden nog vermist. medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt, geldig van Maandag ochtend tot Maandagavond. Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele regen- of onweersbuien. Meest matige wind tussen Zuid en Zuidwest. Middagtemperaturen iets lager dan gisteren. DINSDAG 21 JUNI. v.m. n.m. Breskens 2.13 2.46 Terneuzen 2.48 3.21 Hansweert 3.28 4.01 Walsoorden 3.38 4.11 ZON MAAN op onder op onder Juni. 20 4.21 21.05 4.30 21.29 21 4.21 21.06 5.49 22.09 22 4.21 21.06 7.13 22.38 23 4.22 21.06 8.37 23.02 24 4.22 21.06 9.57 23.21 25 4.22 21.06 11.14 23.39 op alle punten overeenstemming tevoren de nog in de Sowjet- hebben bereikt Wat de ontmoeting volgende week te San Francisco met mi nister Molotof Ibetreft toesloten de drie ministers dat er slechts één officiële bespreking zal zijn, tenzij de Russische minister om een tweede onderhoud verzoekt. Tenslotte meent men in ge noemde kringen te weten dat de drie Westelijke mogendheden zul len voorstellen, dat de eerste vergadering van de conferentie van regeringsleiders te Genève door president Eisenhower wordt geleid, aangezien deze tevens staatshoofd is. In kringen die in nauwe ver binding staan met bondskanse lier Adenauer, zijn Iberichten te gengesproken, volgens welke Adenauer de ministers van Bui tenlandse Zaken had meegedeeld dat hij niet naar Moskou zou gaan, als de Sow jet-regering niet Argentinië heeft sedert zijn ontstaan als de Verenigde staten van Argentinië in 1861 vele bloe dige revoluties gekend. De laatste opstand van aanzienlijke omvang was die van September 1951, toen generaal Bejamin Menendez weer op de voorgrond trad en een re volte tegen het regiem van Peron leidde. Naar toen werd gemeld, riep generaal Menendez land-, lucht-, en zeemacht op om „in naam van Argentinië het regiem van Peron omver te werpen en normale toe standen te herstellen". Peron kondigde hierop de staat van beleg af en riep zijn volge lingen bijeen. Aan een grote menigte deed hij daarop verslag van de opstand. Deze opstand begon in het gar nizoen van Campo de Mayo. Jachtvliegtuigen strooiden anti- Peronistische pamfletten boven Buenos Aires uit. De opstand zakte echter in el kaar, toen de marine-luchtmacht basis van Punta del Indio zich overgaf. Peron zelf kwam in 1946 aan de macht, na staatsgrepen, waar in hij een groot aandeel had en waarbij twee vorige presidenten, Ramon Castillo (1943) en Pedro Ramirez (1944) ten val werden gebracht. De Amerikaanse marine-leiding heeft Vrijdag medegedeeld dat de door kernenergie voortgedre ven onderzeeboot „Nautilus" met succes een proefvaart van zes weken in de Atlantische Oceaan heeft gemaakt, waarbij twee dui zend kilometer onder water werd gevaren. De afstand New LondonPorto Rico werd geheel onder water af gelegd. De „Nautilus" heeft op zijn proeftocht meer dan 10.000 mijl gevaren en is 180 maal onderge doken. Ter gelegenheid van de tweede jaardag van de opstand in Oost- Duitsland heeft de secretaris generaal van het „Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigin gen" (I.V.V.V.), de Nederlander J. H. Oldentoroek, een boodschap tot de arbeiders van Oost-Duits land gericht, waarin hij voor hen vrijheid van vakvereniging en eerlbied voor de rechten van de mens vraagt. Unie vertoevende Duitse krijgs gevangenen zou vrijlaten en de erkenningvan Oost-Duitsland ongedaan zou maken. Een woordvoerder van de Wes telijke ministers sprak berichten tegen, dat de ministers er bij de bondskanselier op hadden aange drongen, bepaalde voorwaarden te stellen, alvorens de Russische uitnodiging te aanvaarden. Stakingen en een tekort aan onderdelen hebben gemaakt dat 25 fabrieken van de grote Ame rikaanse 'maatschappij voor de vervaardiging van automobielen General Motors gesloten moes ten worden, waardoor ruim 72.000 arbeiders zonder werk zijn geraakt. De stakers 2ijn, als gemeld, on tevreden over plaatselijke ar beidsvoorwaarden, die niet zijn geregeld in de algemene over eenkomst, welke kortgeleden tus sen directie en werknemers van General Motors is gesloten. Zaterdagmiddag hebben Konin- stemden over het algemeen vol- De vroegere Kroatische pre mier Sdusan Brkic is wegens po ging tot muiterij in een gevangen schap tot twee jaar dwangarbeid veroordeeld. Volgens betrouwbare kringen in Belgrado werd het vonnis en kele dagen geleden door 't Kroa tische hooggerechtshof bevestigd. Premier Brkic werd in 1950 afge zet wegens „pro-Sowjet kominfor- misme". Sindsdien heeft hij ge vangen gezeten in een kamp op het eiland Goli in het noordelijke deel van de Adriatische Zee. In de gebouw en de hortus botanicus. gin Juliana, Prins Bernhard en Prinses Beatrix een bezoek aan Leiden gebracht, ter gelegenheid van een bijeenkomst van de Ne derlandse Jeugdgemeenschap. Deze bijeenkomst werd gehou den in de Pieterskerk, waar Ko ningin Juliana een uitvoerige re de hield over de toekomst van de mensheid en de wereldbevol kingsproblemen. De Pieterskerk was gevuld met vertegenwoordi gers van de jeugd uit alle provin cies van Nederland en vertegen woordigers van allerhande jeugd organisaties. De Koningin arri veerde omstreeks half vier in ge zelschap van Prins Bernhard en Prinses Beatrix en nam plaats tegenover het spreekgestoelte in de kerk. Na een inleidend orgelspel en zang door een koor nam jhr mr J. Boreel, president van de Ne derlandse studentenraad, het woord om de koninklijke gasten welkom te heten en te wijzen op het grote belang van een goed in zicht van de jeugd in de huidige wereldproblemen om een .goede toekomst van de mensheid te waarborgen. Daarna sprak Koningin Julia na haar rede uit, die wij in ons volgend nummer in extenso zul len opnemen. Bij de ingang van de kerk was de Koningin welkom geheten door de burgemeester van Leiden jhr mr F. H. van Kinschot, waar na zij aan verschillende vertegen woordigers van vooraanstaande jeugdorganisaties werd voorge steld. Na de rede van de Koningin werd orgelspel ten gehore ge bracht, waarna de aanwezigen in de Pieterskerk door een samen zang deze plechtigheid besloten. Na afloop van de plechtigheid in de Pieterskerk was er een een voudige receptie in het academie tijd tussen het uitspreken van het vonnis in een lager gerechts hof en de behandeling van zijn hoger beroep in het hoogge rechtshof, is hij tijdelijk op vrije voeten geweest. Daarbij onderhield de Koningin zich met een dertigtal vertegen woordigers van jeugdorganisa ties over de gedachten, die zij tij dens haar rede had ontwikkeld. Deze jeugdige Nederlanders Een amphibievaartuig, dat met 30 toeristen een tochtje op zee maakte, heeft Zaterdagmiddag ter hoogte van de Normandische kust schipbreuk geleden. De mo tor was, een half uur na het ver trek, afgeslagen, waardoor het vaartuig aan de grond liep. Aanvankelijk waren de toeris ten zich van geen gevaar bewust. Zij schertsten en namen foto's, menende dat hun vaartuig weer vlot zou komen wanneer de vloed op kwam. Doch een grote golf deed het gestrande vaartuig om slaan. De inzittenden poogden de kust te bereiken, doch negentien hun ner verdronken, twee worden ver mist en drie zijn gewond. Volgens de politie van Caen zijn alle slachtoffers Fransen. De lijken van drie inzittenden zijn aangespoeld, waardoor het aantal doden tot 22 is gestegen. Men weet nog niet nauwkeurig hoeveel personen er' aan boord waren, doch waarschijnlijk waren het er 28. De meeste toeristen waren in badpak gekleed, terwijl hun kleren op het strand lagen. Deze zijn door de golven wegge spoeld, zodat het buitengewoon moeilijk is de slachtoffers te iden tificeren. De opvarenden maakten deel uit van het personeel van een fa briek, dat, op uitnodiging en kos ten van de directie, een uitstapje naar de Normandische badplaats Riva Bella had gemaakt. Op een parkeerplaats te Teck- lenburg nabij Osnabrück (Duits land) zijn Zaterdagmiddag door onbekende oorzaak twee Neder landse autobussen in brand gevlo gen en volledig uitgebrand. Er vielen geen slachtoffers. De scha de wordt geraamd op ongeveer 150.000 mark. De inzittenden van een Duitse autobus, die op een parkeerplaats aankwam, bemerkten plotseling dat uit een geparkeerde bus rook wolken opstegen. Kort daarop sloegen de vlammen naar buiten. Ook een tweede bus, die naast de brandende autobus stond gepar keerd, vatte daarop vlam. Een Nederlander, die in een derde daarnaast geparkeerde autobus zat te slapen, kon op tijd worden gewekt, en slaagde er zelfs in om deze derde bus snel van de gevaarlijke plaats weg te tijden. In totaal moesten voor de vlam men van de twee brandende auto bussen nog negen andere gepar keerde bussen in veiligheid wor den gebracht. Naar de oorzaak van de brand wordt een onder zoek ingesteld. Op een naar schatting 60-jari ge man, wiens ontzielde lichaam Zondagmorgen te Rotterdam werd gevonden, is, naar men. voorlopig aanneemt, of moord gepleegd of doodslag, zowel in het één als in het andere geval mét beroving. Zondagmorgen omstreeks half acht waren twee mannen er op uit in de Maashaven drijfhout te gaan vissen. Toen zij op een stuk open terrein gekomen waren na bij een loods van de firma W. M. H. Müller en Co, dus aan de Ka- tendrechtse zijde, zagen zij daar iets dat bijzonder hun aandacht trok. Een jas lag over iets uitge spreid en daar bovenop een balk. Zij lichtten de jas op en ontdek ten tot hun schrik het lijk van de man, dat ernstige verwondin gen aan het hoofd vertoonde. De mannen waarschuwden on middellijk de politie en de afde ling recherche was spoedig ter plaatse. Even later verscheen ook het parket. Een uitgebreid onderzoek heeft echter nog niet veel aan het licht gebracht. Gezien het feit, dat er een jas over het slachtoffer was gelegd en zijn zakken leeg waren, neemt men aan dat er misdrijf in het spel is. Is de man overvallen en beroofd? Heeft de dader of heb ben de daders de balk over hem heen gelegd om een ongeluk te suggereren? Twee vragen, die om een antwoord vragen. Tot Zondagavond beschikte men over geen enkele verdere aanwij zing. Heden zal er sectie verricht worden. Dan hoopt men ook iets naders te weten omtrent de iden titeit van het slachtoffer. komen in met wat zij had gezegd, doch gaven daarbij blijk van een zeer critische geest. Na ongeveer drie kwartier ver toefd te hebben tussen de jonge ren, die aan haar werden voorge steld in de academie, vertrok de Koningin omstreeks zes uur weer naar Soestdijk. Onder het gehoor van de Ko ningin in de Pieterskerk bevon den zich onder meer een dertig tal ambassadeurs en gezanten van vreemde mogendheden in ons land en voorts de ministers Drees, Beel, Beijen, Cals, Mans- holt, Suurhoff en Kernkamp, be nevens de voorzitter van de Eer ste Kamer mr Jonkman en de vi- ce-voorzitter van de Raad van state jhr mr F. Beelaerts van Blokland. de kapper mef het aparte coM markt [6 brouwerijstraat 9 temeuzen ook voor verzorgd kapwerk en voor betere toiletartikelen, aparte salon voor huidverzor ging. depositair „langome"-dr. payot" -„yardley". Naar A.F.P. uit Amerikaanse bron verneemt, zou de voorzitter van de Veiligheidsraad, de Ame rikaan Henry Cabot Lodge, de secretaris-generaal der Verenigde Naties hébben medegedeeld, dat de Veiligheidsraad mogelijk de komende week in San Francisco bijeengeroepen zal worden voor de behandeling van de Palestijnse kwestie. De Sowjet-ambassade te Was hington heeft aan het „State De partment" een nota doen toeko men, waarin de Amerikaanse re gering wordt verweten, dat zij niets doet om het vrijgeven van de Russische tanklboot „Toeap se" te bewerkstelligen, die een jaar geleden door de Chinese na tionalisten werd opgebracht, al dus meldt radio-Moskou. Het is het vijfde protest van de Sowjet-Unie in deze kwestie. Ini Maart jl. hebben de Verenig de Staten asyl verleend aan 20 bemanningsleden. Men ver wachtte toen dat de tankboot met de 28 opvarenden, die naar hun land terug wilden, binnen enkele weken aan de Sowjet- autoriteiten zou worden overge dragen. De voorzitter van de Westduit se socialistische partij Ollenhau- er, heeft gezegd, dat de verkla ring van Adenauer, volgens wel ke de bondsrepubliek nooit haar plaats in de Westelijke defensie organisatie zal opgeven in ruil voor een hereniging van Duits land, de mislukking van de ko mende topconferentie der Grote Vier heeft voorbereid. Teneinde een impasse op de conferentie te voorkomen dienen volgens Ollen- hauer de accoorden van Parijs (Duitslands opneming in de Navo) op het program te satan. De hoge raad van de Argentijn se strijdkrachten heeft Zondag drie hoge marine-officieren for meel verantwoordelijk verklaard voor de mislukte revolutie van Donderdag. Het zijn sehout-bij- nacht Anibal Olivieri, gewezen minister van Marine, schoutbij- nacht Samuel Torzano Calderon van het 'korps mariniers en vice- admiraal Benjamino Gargiulo, eveneens van de mariniers. Laatstgenoemde heeft zelf moord gepleegd toen bleek dat de opstand mislukt was. De an dere twee zouden zijn aangehou den. Alles in Buenos Aires wijst er op, aldus de Reuter-correspon- dent, dat de militaire autoriteiten hun uiterste best doen de gemoe deren tot bedaren te brengen en de toestand zo spoedig moge lijk weer normaal te maken. President Peron is, naar thans blijkt, ternauwernood aan een ze kere dood ontsnapt, doordat hij Donderdag, kort voordat de door ■marine-officieren geleide opstand begon, zijn Rose-paleis had verla ten. Toen het sein voor de opstand was gegeven, beschoten de op standelingen vanaf het dak van het nabijgelegen ministerie van Marine met dodelijke zekerheid de werkkamer van de president op de hoogste verdieping van het gebouw. Eén van de kogels ging zelfs door de stoel van Peron, terwijl ook verder het bureau met kogels werd doorzeefd. Door velen wordt de Argentijn se minister van het Leger, gene raal Franklin Lucero, thans als de belangrijkste figuur in de ge beurtenissen in Argentinië be schouwd, aldus is Zaterdag uit Buenos Aires gemeld. Naar men aanneemt, is presi dent Peron, nadat Donderdag het regeringsgebouw door bom men was getroffen, naar het mi nisterie van Oorlog gegaan. Pe ron zelf erkende, dat generaal Lucero, die tezamen met Peron de militaire academie heeft be zocht, een belangrijke rol heeft gespeeld. Toen de bommen nog in en rondom het regeringsgebouw ontploften, zeide de president „De minister van het Leger heeft de leiding overgenomen en leidt persoonlijk de verdediging. Deze minister is een groot man. Ik ken hem van zijn vijftiende jaar af". Generaal Lucero werd in 1949 tot minister benoemd. Ook heeft hij deel uitgemaakt van de Ar gentijnse afvaardiging bij de Ver enigde Naties. In welingelichte kringen te Buenos Aires werd gezegd, dat het geen verrassing heeft ge wekt, dat generaal Lucero het bevel overnam, nadat de secreta ris voor landsverdediging, gene raal Molina, een staatsgreep niet had kunnen voorkomen. (De ministers van het Leger, de Marine en de Luchtmacht zijn ondergeschikt aan de secretaris voor landsverdediging.) Dr Adenauer is Zondagavond na zijn bezoek aan Washington in Bonn teruggekeerd. Het resul taat van zijn reis wordt in rege ringskringen gekenmerkt als een uitgesproken succes, dat heeft bijgedragen tot de versterking der eenheid van het Westelijke front op de a.s. conferentie van Genève en dat de Duitse kanse lier op zijn aanstaande reis naar Moskou van de ruggesteun van Westelijke regeringen heeft ver zekerd. Het voornaamste resultaat van Adenauers besprekingen in Was hington is naar opvatting van Bonn geweest, dat de Amerikaan se regering in Genève het Duitse probleem vooraan op de agenda wilde zetten. Adenauer zelf heeft echter in zijn verklaringen in Amerika laten blijken, dat hij niet op een snelle oplossing van het Duitse probleem rekent. Overigens gelooft men in Bonn niet, dat de Russen geneigd zul len zijn in Genève het Duitse pro bleem op de voorgrond te stellen. Veeleer rekent men erop, dat Moskou het besluit van dr Ade nauer om eerst na Genève naar Moskou te reizen, zal beantwoor den met pogingen om bij bespre kingen der grote vier het Duitse vraagstuk te omzeilen, teneinde het bezoek van Adenaüer aan de Russische hoofdstad af te wach ten. Alle verklaringen in Bonn zijn er echter op gericht zowel tegenover het Oosten als tegen over het Westen duidelijk te ma ken, dat pogingen om West- Duitsland los te wrikken uit zijn Westelijke bindingen tot misluk ken gedoemd zijn. De Duitse pers bereidt de publieke opinie er dan ook reeds op voor, dat van Genè ve geen beslissingen inzake het Duitse vraagstuk zijn te verwach ten. Zij leidt uit Adenauers jong ste uitingen af, dat de door de Westelijke regeringen vroeger ge stelde volgorde der problemen: „Eén Duitsland, twee Europese veiligheid, drie algemene ontwa pening", in feite zal worden om gekeerd. Daartoe heeft ook de recente verklaring van de nieuwe minis ter van Buitenlandse Zaken, Von Brentano, bijgedragen, volgens welke het voor de bondsregering geen onoverkomelijke hindernis voor normale betrekkingen met de Sowjet-Unie zou zijn, dat ook de Öostduitse regering in Mos der de gemeente Drunnen. Ruim j kou vertegenwoordigd zal blij- 5 ha bos 15-jarige dennen) wer- ven. Het ziet er zelfs naar uit, dat den een prooi der vlammen. I de officiële delegaties van de bei- De Argentijnse politie heeft Rooms-Katholieke geestelijken aangeraden bescherming te zoe ken op politiebureaux met het oog op geruchten over aanvallen door „rode benden", aldus een of ficiële bekendmaking. De geestelijken antwoordden dat zij de voorkeur geven aan schuilplaatsen in particuliere huizen. Volgens de bekendmaking heeft de politie, die thans onder het bevel van het leger staat, stren ge orders tot het bestraffen van elke inbreuk op de openbare orde. OPNIEUW: GELUIDSBAR RIÈRE DOORBROKEN, RUIT STUK. Opnieuw heeft men Zaterdag ochtend in Den Haag de doffe knal gehoord, veroorzaakt door een militair vliegtuig dat de ge luidsbarrière doorbrak. Dat was om vijf over tien. Bij de politie was een uur later een aangifte gedaan van het breken van een ruit, die de vergrote luchtdruk niet kon weerstaan. De gesneu velde ruit bevond zich in een woonhuis in de Shiefbaanstraat. Wat voor toestel de ruit heeft doen breken is nog niet vastge steld. BOSBRAND TE DEUNEN. Door onbekende oorzaak is Vrijdagmiddag brand uitgebro ken in de uitgestrekte bossen on de helften van Duitsland naast elkaar zullen gaan opereren. Zo wel de bondsregering als de Öost duitse regering van dr Grotewohl hebben namelijk de bedoeling te kennen gegeven een afvaardiging naar de Zwitserse conferentie- stad te zenden. Nu dr Adenauer in Bonn is te ruggekeerd met een op de Weste lijke regeringen afgestemd pro gram voor zijn rechtstreekse on derhandelingen met Moskou, ver wacht men hier spoedig nieuwe gang in de voorbereiding van de ze besprekingen. De vraagstuk ken, die naar opvatting van Bonn dienen te worden opgehelderd vóórdat Adenauer definitief kan beslissen de uitnodiging van het Kremlin te aanvaarden, zijn thans ook nader aangeduid. Men wenst te weten: 1. Welke voorstelling de Rus sen hebben van uitbreiding van de handelsbetrekkingen; 2. Of de Russen bereid zijn in belangrijk aantal de nog in de Sowjet-Unie verblijvende gevan genen vrij te laten; 3. Welke maatregelen tot nor malisatie van het verkeer tussen Oost- en West-Duitsland mogelijk zijn. Tenslotte wil men, 4. Dat geen erkenning van de Öostduitse regering en van de OderNeisse grens zal worden verlangd. De tweede taak die dr Adenau er in Bonn wacht is te trachten vóór de reis naar Moskou over eenstemming tot stand te bren gen met de parlementaire oppo sitie. Ollenhauer heeft de kanse lier er van beschuldigd, dat hij in feite de kans op herstel der een heid van Duisland teniet zou doen door vast te houden aan de eis, dat Duitsland binnen de N.A.V.O. zou moeten blijven. Zoals gebruikelijk na een bui tenlandse reis heeft dr Adenauer tenslotte ook weer de nodige scherven te lijmen in zijn eigen coalitie. Daarbinnen rebelleren sterke groepen der Christen-de mocratische unie namelijk tegen de door dr Adenauer ingediende vrijwilligerswet, die ook de bondsraad in het geweer heeft gebracht. De kanselier wil deson danks aan het wetsontwerp vast houden en hij zal de eigen partij gangers ervan moeten overtui gen, dat dit noodzakelijk is om de Duitse loyaliteit jegens de verdra gen van Parijs niet alleen met woorden, maar ook met daden te betuigen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1