Bijeenkomst Grote Vier van grote betekenis WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Verklaring Indonesische hoge commissariaat over Nederlands witboek Ambassadeur Van Roijen wijst V.S. op gebeurtenissen in Indonesië H.M. de Koningin brengt werkbezoek aan Den Haag Indonesische Ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt Nederl. beschuldigingen tegen De staking te Singapore Het Westen en de komende conferentie der Grote Vier Adenauer ie Washington Sabotage door katholieken in Belgisch Limburg Het toekomstige Oostenrijkse leger De V, S., de Sowjet-Unie en de V. N. De toestand van de te Osnabruck gewonde kinderen in het Hebreeuws met de Neder- Stichting 1940-1945* Minister Molotof in V. S. INDONESIË Britse treinen lopen vrijwel normaal Gevaarlijke traditie Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW DONDERDAG 16 JUNI 1955. 10e Jaargang No. 3482. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 3,J iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adrea Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. Bondskanselier Adenauer heeft op een persconferentie, die kort na zijn besprekingen met presi dent Eisenhower werd gehouden, gewaarschuwd voor het gevaar, dat de Sowjet-Unie mogelijk haar hulpbronnen en speciaal haar militaire kracht in het ge bied van de Stille Oceaan zal ge bruiken, indien in Europa een regeling met het Westen tot stand is gekomen. „Het komt mij voor, dat er somtijds een enigszins kunstma tig onderscheid wordt gemaakt tussen het Atlantisch gebied en dat van de Stille Oceaan. Het lijkt mij belangrijk te erkennen, dat wij in beide gebieden tegen over dezelfde tegenstander staan en dat er dan niet over afzon derlijke fronten kan worden ge sproken", verklaarde hij. De Westduitse Bondskanselier wees er op, dat de toestand in Europa, die geruime tijd statisch was geweest, thans, na de be krachtiging van de overeenkom sten van Parijs, in sterke mate in beweging was gekomen. In dit verband zeide hij nog: „Men heeft in de afgelopen we ken wel eens de mening horen uiten, dat de Duitsers mogelijk opnieuw bereid zouden zijn hun deelgenootschap met het Westen op de helling te zetten en de ver plichtingen, die zij hebben aan gegaan, te loochenen. Ik kan U in verband hiermede op de meest nadrukkelijke wijze verzekeren, dat Duitsland zijn verplichtingen tegenover het Westen zal nako men". De Bondskanselier zeide ook nog dat de komende bijeenkomst van regeringsleiders der „grote vier" „mogelijk van beslissende betekenis voor de vrije landen en voor het zoeken naar een oplos sing van het vraagstuk ener Duitse hereniging zal zijn". Dr. Adenauer sprak voorts over het vraagstuk van een neutraal West-Duitsland. „Een dergelijk luchtledig in het hart van Europa zou een perma nent gevaar vóór iedereen bete kenen. Ik geloof, dat de voor standers van een neutraal West- Duitsland geen rekening houden met het bestaan van krachtige communistische partijen in Ita lië en Frankrijk en evenmin met het feit, dat de Sowjet-Unie poogt ons te ondermijnen, op een wijze, waarvan men zich eenvou digweg geen voorstelling kan maken. Naar mijn mening zou de tot- De Belgische kranten maakten Woensdagmorgen gewag van sa botagedaden, die de afgelopen dagen uit protest tegen de school politiek der liberaal-socialistische regering in Belgisch-Limburg hebben plaats gevonden. Drie onbekenden drongen Dinsdag nacht de automatische telefoon centrale van Zonhoven (ten N. von Hasselt) binnen en verniel den daar alle toestellen, waar door het gehele telefoonnet in de omgeving ernstig werd! gestoord. De straatweg van Hasselt naar Eindhoven werd over verschei dene meters opengebroken. Te Wenm werden drie telefoonpalen doorgezaagd en dwars over de -weg van Bilzen naar Tongeren gelegd. Op de wegen van Zonho ven naar Genk en Houthalen werden lbomen omgekapt en over de weg gelegd. Ook op andere wegen in het Limburgse werden de wegen opgebroken en werden hindemissen opgericht: „Gevaar. Deze brug is gesaboteerd". Het verkeer in de provincie Limburg werd door deze actie ernstig be lemmerd. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Droog weer. Wisselend bewolkt en droog weer. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot zwakke wind uit noordelijke richtingen. VRIJDAG 17 JUNI. v.m. n.m. Breskens 11.06 11.25 Terneuzen 11.41 Hansweert 12.21 0A0 Walsoorden 12.31 0.50 ZON MAAN op onder op onder Juni. 16 4.21 21.04 1.23 16.45 17 4.21 21.04 1.52 18.09 18 4.21 21.04 2.31 19.28 13 4.21 21.05 3.23 20.36 20 4.21 21.05 4.30 21.29 standkoming van een neutraal Duitsland de Sowjet-Unie in be trekkelijk korte tijd in staat stel len haar macht over geheel West- Europa uit te breiden. Ik meen niet, dat de Verenigde Staten dit zouden wensen", aldus de West duitse Bondskanselier, die ver volgde: „De vrije landen en spe ciaal de Verenigde Staten staan aan het begin van hetgeen mo gelijk een langdurige periode van onderhandelingen zal worden, onderhandelingen met een tegen stander, voor wie de factor niet telt. En de Sowjetrussische verte genwoordigers behoeven geen re kening te houden met menings verschillen tussen henzelf en de openbare mening in hun land". Omtrent de vrije staten zeide Adenauer o.m.: „De openbare mening in de vrije landen moet een grote mate van zelfbedwang aan de dag leggen en zij behoort niet ongeduldig te worden. Ook moeten „de mensen thuis" de on- derhandelingspolitiek van hun vertegenwoordigers niet ver zwakken, door zich te critisch te betonen. Zij zouden slechts hun tegenstander hiermede in de kaart spelen". In antwoord op vragen ver klaarde dr. Adenauer niet te menen, dat het Sowjetrussische vredesoffensief een „maskerade" was, om een actie in het Verre- Oosten te beginnen. Hij voegde hieraan toe dat z.i. ook de bin nenlandse toestand in Rusland dit zou verhinderen. Volgens Adenauer was speciaal de crisis in de Sowjetrussische landbouw „buitengewoon ernstig". Over de „twee fronten" spre kende, zeide hij nog: „Ik geloof, dat het onjuist is te zeggen, dat de Verenigde Staten met twee fronten te maken hebben. Zij staan tegenover één front, waar van een gedeelte in de Atlanti sche- en een gedeelte in de Stille Oceaan is gelegen". „Het is in het belang der Sow jet-Unie Oost-Duitsland vrij te laten. Het is in haar belang over eenkomstig haar verplichtingen als bezettende mogendheid en het zou in overeenstemming zijn met de wens van 90 ®/o der inwo ners van de Sowjet-zöne", ver klaarde de Westduitse Bonds kanselier. In antwoord op een vraag, of hij de Sowjetrussische uitnodi ging zou aanvaarden om te Moskou te komen onderhandelen over hervatting der Duits-Russi sche diplomatieke en handelsbe trekkingen, antwoordde Ade nauer: „Waarschijnlijk wel". N.a.v. vragen over zijn voor stellen, om tot instelling van een Europees veiligheidsstelsel te komen, zeide Adenauer: „Dit stelsel moet gegrondvest zijn op de Westeuropese Unie, waarvan één der belangrijkste kenmerken is, dat voorzien wordt in beper king der bewapening. Ik geloof, dat opzet en organi satie der Westeuropese Unie ten voorbeeld kunnen strekken voor alle veiligheidsstelsels". Kanselier Raab van Oostenrijk heeft op een kabinetsvergadering een wetsontwerp ingediend, vol gens hetwelk het Oostenrijkse leger onder direct toezicht van de kanselier zal worden geplaatst. Er zou dan geen Oostenrijks mi nisterie van Defensie komen. Voorts stelde Raab voor, dat een oommissie naar Zweden en Zwitserland zal worden gezonden om de organisatie van de strijd krachten in die »anden te bestu deren en inlichtingen in te win nen die nuttig künnen zijn voor de opbouw van een nieuw Oosten rijks leger. Het Oostenrijkse staatsverdrag, dat de vorige maand is getekend, staat aan Oostenrijk zonder be perkingen de oprichting van een leger toe, doch het verbiedt be paalde wapens voor agressie en massa-vernietiging. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Foster Dul les heeft in een schrijven aan de republikeinse afgevaardigde Vorys verklaard gekant te zijn tegen een streven in het Ameri kaanse congres, om de Verenigde Naties voor te stellen de Sowjet- Unie als „aanvalsdaden bedrij vende" te kenschetsen. Dulles wees er op, dat de Ver enigde Naties een dergelijk voor stel vermoedelijk niet zouden aanvaarden en dat het „in wijde kring zou worden uitgelegd als een poging om afbreuk te doen aan de komende bijeenkomst te Genève van regeringsleiders der „grote vier". Het Indonesische hoge commis sariaat te 's-Gravenhage heeft naar aanleiding van het door het Nederlandse ministerie van Bui tenlandse Zaken gepubliceerde witboek, getiteld „Administra tion of justice in Indonesia" een verklaring van zes punten uitge geven. Hierin wordt o.m. gezegd, dat men zich, gezien de inhoud en het tijdstip van genoemd ge schrift, moeilijk kan losmaken van de gedachte aan een propa gandastunt, die Nederland in het raam van een anti-Indonesische campagne voor bepaalde oogmer ken nodig heeft. De verklaring van het H. C. luidt: 1. Over hetgeen door genoemd geschrift naar voren is gebracht, zijn voordien reeds door bevoeg de Indonesische regeringsinstan ties verklaringen uitgegeven. 2. Verklaringen (fotocopieën van brieven) van verdachten zelf kunnen a priori niet gelden als bewijzen van mishandeling en af gedwongen bekentenissen. 3. De geldende voorschriften voor de uitoefening van de poli tionele taak en strafvordering in Indonesia zijn nog voornamelijk gebaseerd op wettelijke voor schriften van de voormalige Ne derlandse-Indische regering, welke voorschriften pas in de Japanse tijd mede van toepassing zijn geworden voor de groep der Nederlanders-Europeanen en ge- lijkgestelden, voor wie voordien speciale met waarborgen om klede voorschriften golden. Vol gens genoemde wettelijke voor schriften wordt thans de zaak- Jungschlager behandeld. 4. Gezien de inhoud en het tijdstip van de publicatie van het genoemd geschrift, kunnen wij ons moeilijk losmaken van de ge dachte aan een propaganda-stunt, welke Nederland in het raam van een anti-Indonesische campagne voor bepaalde oogmerken nodig heeft. Wij krijgen de indruk, dat men probeert de wandaden en gruwelmethoden van zijn rege ringsapparaten in Indonesia van na de oorlog tot 1950, en de han delingen van uit de hand gelopen Nederlandse elementen, die het doel hadden de Indonesische re gering omver te werpen en het gezag van de republiek Indonesia te ondermijnen, te dekken. 5. In dit verband moge het gruwelijke en onmenselijke op treden van de troepen onder Wes terling in Zuid-Sulawesi in her innering worden gebracht, waar bij 40.000 mensen, waaronder on schuldige ouden van dagen en minderjarigen, vermoord werden. Wij mogen constateren, dat dit optreden van Westerling en zijn troepen mede afgekeurd werd door de Nederlandse pers en het Nederlandse volk, doch tot op heden is er nooit sprake geweest van een vervolging van de schul digen. 6. Begin 1950 heeft dezelfde Westerling een aanval gedaan op de stad Bandoeng, waar hij op gruwelijke manier mensen heeft vermoord en heeft laten vermoorden. Westerling was ook voornemens de Indonesische re gering omver te werpen, doch toen dit mislukte, vluchtte hij uit Indonesia in een Catalina van de Nederlandse marine, welker pilo ten gehandeld hebben op order van hun chef, aldus de verkla ring van het Indonesische hoge commissariaat. Imkwiesische p:rs over het witboek. „Duta Masjarakat", dat dicht bij de Nahdatul Ulama staat, noemt 'het witboek „een zwart witboek", omdat slechts bedoeld wordt de Indonesische apparaten zwart te maken. Als wij er het zwijgen toe doen, zal het zeker een slechte invloed op onze staat hebben. Het blad hoopt, dat de Indonesische regering een wit boek zal maken over de „illegale activiteiten van Nederlanders in Indonesië, waarvoor het mate riaal zeker niet moeilijk te vinden is. Het tijdstip is gekomen de be trekkingen met Nederland te herzien, aangezien de huidige De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten, dr. J. H. van Roijen, heeft Dinsdag offi cieel de aandacht van de Ameri kaanse regering gevestigd op wat hij noemde de mishandeling van een groep Nederlandse burgers, die anderhalf jaar geleden in In donesië zijn gearresteerd op be schuldiging van samenzwering en ondermijnende activiteit. Dr. Van Roijen bracht een be zoek aan de onderminister van Buitenlandse Zaken, Herbert Hoover jr., aan wie hij 'n exem plaar van het Nederlandse wit boek overhandigde. Na afloop van de bespreking verklaarde de ambassadeur, dat zijn regering een beroep op de wereldopinie doet ten einde een „ergerlijke rechterlijke dwaling" in deze zaak te voorkomen. Hij beschul digde de Indonesische regering er van, dat zij poogt de Neder landse gevangenen door middel van martelingen tot „bekentenis sen" te dwingen. Hij zeide, dat hij niet een concreet verzoek tot de Amerikaanse regering had gericht. De Nederlandse regering hoopt evenwel, dat de V. S. waarne mers zullen zenden naar de pro cessen van de 23 Nederlanders, aldus dr. Van Roijen. Hij had de Amerikaanse regering verzocht een „actieve belangstelling" te tonen voor de gang van zaken bij deze processen. toestand onhoudbaar is". Het blad hoopt, dat de Indonesische regering niet in de val zal lopen van de pogingen om een Ameri kaanse advocaat aan te trekken. „Merdeka" (P.N.I.-regeringsge- zind) verwondert zich erover, dat de Nederlandse regering bezwaar maakt tegen het onderzoekings systeem van de politie, dat geba seerd is op de oude Nederlandse wetgeving. Het blad noemt het witboek slechts een diplomatiek offensief, dat weinig verband houdt met de zaken van de in Indonesië gearresteerde Neder landers. „Merdeka" zegt, dat de Indonesische regering zeker een Amerikaanse advocaat zal afwij zen. Het hoopt, dat de afhande ling van de zaak-Jungschlaeger en andere zaken bespoedigd zul len worden, aangezien de getui gen anders zich niet meer hun verklaringen herinneren en te genstrijdige verklaringen zullen afleggen. Reeds lang voordat H. M. de Koningin aankwam bij het Her vormde rusthuis Oostduin aan de Goetlyfstraat stond een kleuter klasje opgesteld voor de ingang van dit moderne gebouw. De kleuters hadden allen een oranje guirlande om en zwaaiden geestdriftig naar de vorstin toen deze voorreed. In de hal van het gelbouw zat de 96-jarige mevrouw YolmersPeters, de oudste inwoonster van het te huis, die H. M. een bouquet rose anjers aanbood. H. M. heeft ver volgens een rondwandeling door het gebouw gemaakt. H. M. was gekleed in een lila zijden deux- pièces, een hoedje vani dezelfde kleur met een groene voile, een grijze zomermantel en grijze: schoenen. H. M. de Koningin heeft op haar rondwandeling door het Hervormd rusthuis Oostduin 'n oude kennis ontmoet. Plotseling bleef zij in één der kamers staan en zei: „Hè, ken ik u niet van vroeger? Zijn wij geen oude kennissen?" Het bleek dat de oude dame in de kamer mejuf frouw Eldick was, die vroeger in de naaikamer van het Koninklijk huis had gewerkt. H.M. onder hield zich enige tijd met mej. El dick, waarna zij haar rondwande ling door het tehuis voortzette. Het bezoek aan het rusthuis duurde zo lang, dat men inmid dels 'een half uur was achterge raakt op het schema. Bij het nieuwe dagverblijf voor kleuters van de vereniging „Juliana kinderdagverblijven" stonden de kleuters daarom zeer ongeduldig te wachten op die komst van Hare Majesteit. De vierjarige Nico de Jong en de driejarige Mary van de Brands stonden bij de ingang klaar, Mary met een klein Biedermeier ruikertje in de fiand om H. M. aan te bieden. Toen de Koningin kwam, begon Mary vrijmoedig te praten over de mooie bloeme tjes in het ruikertje, terwijl Nico er stil en verlegen bij bleef kij ken. Eén der kleutertjes vroeg: „Bent u de Koningin?", „Dag Koningin", zei hij daarop. H.M. ging daarop naar binnen om de verblijven van de inrichting te bezichtigen. Daarna begaf zij zich naar het Joodse tehuis voor bejaarden aan de Van Weede van Dijck- veldstraat. Nadat de Koningin een rond gang had gemaakt door het Jood se tehuis voor bejaarden, en in de bestuurskamer de lunch had gebruikt, kwam zij met het be stuur van dit tehuis tezamen in de eetzaal, waar alle bewoners aanwezig waren. Aan een grote witte tafel zat zij met het be stuur van het tehuis koffie te drinken. In een toespraakje bracht de voorzitter mr J. A. Polak, met enige woorden dank voor haar komst. Dit is het eer ste ibezoek sinds haar troonsbe stijging aan een Joodse instel- Van de vijf kinderen, die Zater dag bij het ongeluk van een Ne derlandse autobus hij Osnabruck het ergst gewond raakten, zijn er nu twee aan de beterende hand. De toestand van de andere drie is nog onveranderd zorg wekkend; de toestand van een ling in ons land. De bijna 90-jari ge mevrouw BroekmanPisa bood H. M. een in leren gebonden perkamenten, gecaligrafeerd ge bed aan voor het Koninklijk huis landse vertaling erbij. H. M. jongen die m acuut levensgevaar verkeerde, is wel iets beter ge worden. Zoals is gemeld, werd Dinsdag één van de minder zwaar gewon- tt ut ,i„ T7km de patiëntjes uit het ziekenhuis H. M. de Koningin toonde bq te Qsnabrück ontslagen. Waar- haar bezoek aan de Nederlandse sch}jnij-jk zu]ien in de loop van blindenbibliotheek zeer grote be- dezeJ ^eek n0R enige kip*deren bleef nog enige tijd tezamen met de 'bewoners van het tehuis en 'begaf zich daarna naar de Neder landse blindenbibliotheek. langstelling voor de Bnaille-syste- men in verschillende talen, zoals de Chinese, Oostaziatische en Griekse systemen. Zij had grote bewondering voor het werk (o.a. het binden van de boeken) en waardeerde zeer de betekenis van het Braille-schrift. Mejuf frouw J. Schenk demonstreerde de oudste vorm van overbrenging van gewoon schrift in Braille schrift. 'De blinde mejuffrouw H. Engeltjes, tikte hierna op een Braillemachine een tekst die haar werd gedicteerd, welk dic taat naderhand aan H. M. werd aangeboden. In deze tekst brengt het instituut naar voren, dat het zeer getroffen is door de grote belangstelling die H. M. aan de dag heeft gelegd, hetgeen blijkt uit dit bezoek en uit het feit, dat het H. M. heeft behaagd be schermvrouwe te worden van de instelling. In de 'bestuurskamer van de bibliotheek zette de Koningin daarna haar handteke ning in het gastenboek. Hierna begaf H. M. zich naar het nieuwe stadhuis. Toen H. M. te ongeveer vijf uur afscheid nam wachtte haar nog een verrassing: The men's glee club van de universiteit van Michigan, die Woensdagmorgen juist met „De Grote Beer" in Rot terdam was aangekomen. De universiteit van Michigan heeft bijzondere banden met ons vorstenhuis want H. M. is tijdens haar ibezoek aan de V. S. be noemd tot doctor honoris causa aan deze universiteit. De ongeveer veertig leden van de club zongen voor de uitgang van het stadhuis o.a. het „Wilhel mus" in de Engelse taal en het lied van de universiteit „Alma Mater, Yellows and Blue". Van het bordes af hoorde H. M. het gezang aan. Toen de Koningin vertrok werd zij luide toegejuicht door vele Hagenaars. dit ziekenhuis kunnen verlaten. Voorlopige resultaat in zameling: ruim 3 milliocn. Op 13 Juni was het voorlopige resultaat van de slot inzameling voor de Stichting 19401945: aan ontvangsten en toezeggingen een bedrag van 3.101.967,14. Het hoofdbestuur van de Stich ting heeft hiervan in zijn verga dering van Dinsdag met voldoe ning kennisgenomen. Van vele comité's in binnen- en buitenland zijn nog bedragen te verwachten, deze en ook de resultaten van verscheidene uur loonacties zijn nog niet in het ge noemde bedrag verwerkt. De Russische minister van Bui tenlandse Zaken, Molotof, is Woensdagmorgen met het Brits? passagiersschip „Queen Eliza beth" in New York gearriveerd op doorreis naar San Francisco, waar hij de herdenkingsbijeen komst van de Verenigde Naties zal bijwonen. In San Francisco zal hij tevens besprekingen voe ren met de ministers van Buiten landse Zaken van de Westelijke grote drie, over de voorgenomen conferentie van staatshoofden van de grote vier in Genève. Tegelijk met minister Molotof arriveerden 47 andere Sowjet diplomaten, secretarissen en lijf wachten, die allen deel uitmaken van één van de grootste delega ties naar San Francisco. De bijeenkomst van de Verenig de Naties zal de eerste zijn, die door minister Molotof sinds 1946 wordt bijgewoond. Het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Woensdagmiddag een verklaring uitgegeven naar aanleiding van het Nederlandse witboek. In deze verklaring wordt tegengespro ken. dat de Indonesische politie schuldig zou zijn aan wreed heden. Aangekondigd wordt een Indonesisch witboek, waarin be wijzen zullen worden neergelegd van subversieve illegale hande lingen tegen Indonesië, waaraan Nederlanders zich schuldig heb ben gemaakt. „De beschuldigingen jegens de Indonesische politie zijn onjuist, zoals door de Indonesische rege ring reeds is uiteengezet in haar antwoorden op Nederlandse no ta's." „Het witboek", zo vervolgt de verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken, „kan alleen ertoe leiden, dat de betrek kingen tussen Indonesië en Ne derland nog slechter zullen wor den". De verklaring van het ministe rie van Buitenlandse Zaken is een voorlopige reactie op het witboek en op de aankondiging van Nederland, dat Amerikaanse advocaten zullen worden aange zocht voor de verdediging van de Nederlandse verdachten. De ver klaring constateert, dat de Ne derlanders zich niet realiseren de fouten van hun houding ten opzichte van Indonesië, die reeds dateren van het begin van het Nederlandse kolonialisme, drie eeuwen geleden". „De beschuldiging, dat de po litie wreed optrad, is reeds dui delijk weerlegd in de antwoorden van Indonesië op de Nederlandse nota's. Het ware beter, als de Nederlanders hun onrechtvaar digheden en wreedheden inzagen, niet alleen gedurende het kolo niale bewind, doch ook geduren de het bewind na de oorlog. Wat toen speciaal door de Inlichtin gen Veiligheids Groep (I. V. G.) tegen Indonesische arrestanten is bedreven, verschilt niet veel van wat de Kempetai deed", aldus de verklaring, die verder melding maakt van „maatregelen tegen de Indonesische nationale pers, zoals die thans op West-Irian nog voortgaan". De verklaring zegt, dat het witboek „blijkbaar be doeld is om de bewijzen te ver doezelen, die zich in het proces- Jungschlager steeds verder op stapelen". De verklaring noemt de feiten, die in het R.M.S.-pro ces aan het licht kwamen, de actie van Westerling in Zuid- Celebes, de steun, die de R.M.S. uit Nederland ontvangt en de plannen van Westerling om naar Indonesië te komen. Het was Woensdag de derde dcig van de „algemene staking" te Singapore. Zij is tot nu toe ge paard gegaan met gevallen van: moord, ontvoering en brandstich ting en toenemende onrust onder in Malakka gearresteerde com- De staking is uitgeroepen door linkse vakbondsleiders. Zij is be doeld als steun aan stakende ha venklerken. Er nemen) naar schat ting 30.000 arbeiders aan deel. Woensdagochtend werd een Chinees, die les gaf in autorijden, door zes andere Chinezen uit zijn auto gesleurd en doodgestoken. Dinsdagavond j.l. werden twee auto's van blanken door brand stichting licht beschadigd. Woensdag waren de meeste taxi's van Singapore, die Dins dag j.l. als gevolg van bedreigin gen door Chinese benden, uit het stadsbeeld waren verdwsnen, weer op straat. „Indonesia Raya" over Westerling. „Indonesia Raya" (oppositie) verbaast zich over de drukte over Westerling. „Als de Neder landse reactionaire bladen dat willen, laat hen hun gang gaan. Waarom moeten wij van Indone sische zijde zijn verklaringen serieus opnemen. Klaarblijkelijk is Westerling gek geworden. De Nederlandse regering moet maar zijn hersens onderzoeken en hem in een gekkenhuis stoppen", al dus „Indonesia Raya". Van Chinese zijde wordt gemeld, dat een functionaris van de „ge matigde" Hock Lee-autobus Mij is ontvoerd. De ontvoering was (nog) niet bij de politie gemeld. Het schijnt, dat gematigde vak bondsleiders er in zijn geslaagd het uitbreken van een algemene staking in Singapore te voorko men. Van regeringszijde is medege deeld, dat er Woensdag 17.282 stakers waren, hetgeen twee dui zend meer is dan Dinsdag j.l. De Britse treinen liepen Woens dagavond weer vrijwel normaal, slechts 24 uur na beëindiging van de spoorwegstaking, die zeven tien dagen had geduurd. De leiding der spoorwegen meldt, dat er snelle vorderingen worden gemaakt bij het herstel van het normale verkeer. Er wordt voorrang verleend aan het vervoer van reizigers naar hun werk en weer naar huis. Wat het goederenverkeer betreft worden worden allereerst kolen en staal vervoerd. Engeland, Frankrijk en Ameri ka zijn het er over eens gewor den, dat op de aanstaande top conferentie der grote vier alle vraagstukken, die van invloed zijn op de internationale span ning en de Europese veiligheid besproken dienen te worden, zo verneemt Reuter in Parijse di plomatieke kringen. Dit heeft volgens de Fransen eveneens betrekking op de hui dige status van de Oosteuropese landen van het Sowjet-blok. De Fransen zijn het niet eens met de verklaring van „Tass", volgens hetwelk er geen Oost europees vraagstuk bestaat. Zij zijn voorts van oordeel, dat Duitsland het kernvraagstuk voor de Ehropese veiligheid vormt. De Franse minister van Bui tenlandse Zaken is stellig van mening, dat de Westelijke mili taire organisatie moet blijven als zij is. Hierin verschilt hij wel zeer met de Sowjet-minister van Buitenlandse Zaken, die op de conferentie van Berlijn van het vorige jaar, een terugtrekking der Amerikaanse troepen uit Europa voorstond, aldus Reuter. De oude Oostenrijkse gewoon te om de bruid op de dag van haar huwelijk te wekken door vuurwerk te ontsteken bij het raam van haar slaapkamer, heeft Dinsdag de dood tengevolge ge had van de bruidegom en de ver wonding van de twee broers van de bruid. Het ongeval vond plaats te Krumbach-amt, nabij Wenen, waar de 26-jarige bruidegom Jo- hann Trimmel door een ontplof fend stuk vuurwerk onmiddellijk werd gedood. De 22- en 25-jarige broers van de bruid, die in de nabijheid ston den toe te zien, liepen verwondin gen op. RADIOUITZENDING 10 JAAR VERENIGDE NATIES. Indien atmosferische storingen zulks niet verhinderen zal de K.R.O. Dinsdag 21 Juni a.s. enke le reportageflitsen verzorgen uit de algemene vergadering van de Verenigde Naties te San Francis co, ter gelegenheid van. het tien jarig bestaan van de N. O.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1