Britse spoorwegstaking geëindigd Katholieke ontwerp critiek op -Collard Socialistische critiek op de eerste Westduitse militaire wetsontwerpen Zondag Senaatsverkiezingen in Frankrijk Von Brentano over een Westduits-Russisch overieg WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN INDONESIË K.L.M. bestelt Vickers „Viscount" vliegtuigen WOENSDAG 15 JUNI 1955. 10e Jaargang No. 3481. HET SALK-VACCIN Nederland neemt deel aan wereldtentoonstelling te Brussel 16 jaar gevangenisstraf voor Griekse communistenleider Aanslagen in Saigon Nog 1 6 gewonde kinderen uit Den Ham in Osnabrück Half millioen voor Vrije Universiteit Verlenging vari Amerikaanse dienstplichtwet Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels h iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, af: Atfrft# Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 3 vet. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. De organisatoren van de spoor wegstaking in Engeland hebben besloten de staking te beëindigen. Zij heeft 17 dagen geduurd. De secretaris van de nationale bond van spoorwegpersoneel, Jim Campbell, heeft meegedeeld, dat men tot overeenstemming is ge komen en dat het werk onmid dellijk zal worden hervat. De leiders van de 70.000 staken de machinisten en stokers maak ten hun besluit bekend na afloop van een door de regering georga niseerde bijeenkomst met verte genwoordigers van de genationa liseerde spoorwegen en leiders van een andere bond van spoor wegwerkers, de nationale unie van spoorweglieden die 400.000 leden telt. Het bestuur van de bond van machinisten en stokers verklaar de, dat zijn streven voor een hoge re salariëring van zijn leden, die beter geschoold zijn en een grote re verantwoordelijkheid dragen dan andere spoorwegwerkers, met succes is bekroond. De thans getroffen regeling draagt een voorlopig karakter. Binnen een week moeten uitvoerige bespre kingen tussen de vervoerscom- missie, waaronder de spoorwegen ressorteren, de bond van machi nisten en stokers en de unie van spoorweglieden beginnen over 'n nieuw loonstelsel voor alle 500.000 Britse spoorwegmensen. Lord Justice Morris is aangewe zen om bij de tenuitvoerlegging van de regeling als scheidsrech ter op te treden. Beide partijen hebben toegezegd, dat zij zich bij zijn beslissingen zullen neerleg gen. De vervoerscommissie heeft „het beginsel aanvaard, dat er een hogere beloning voor speciale bekwaamheid en verantwoorde lijkheid moet komen, waar deze nog niet worden gegeven". Ook gaf de commissie toe, dat „be paalde groepen machinisten en stokers" voor hogere salarissen in aanmerking moeten komen. De 400.000 leden tellende unie van spoorweglieden had er op ge staan, dat zij bij het overleg ge raadpleegd zou worden. Het feit dat zij zich met de regeling ac- coord heeft verklaard, geeft hoop op arbeidsvrede bij de Britse spoorwegen, waarbij zich de laat ste twee jaar vrijwel voortdurend loonconflicten hebben voorge daan. Hoewel door de staking het spoorwegverkeer voor vier vijf den tot stilstand was gekomen, waren de gevolgen minder funest dan men had verwacht. Dank zij het afkondigen van de noodtoe stand konden zodanige maatrege len worden getroffen, dat er na verloop van ruim twee weken slechts 5.000 arbeiders tengevolge van de staking werkloos waren. Aanvankelijk had men verwacht, dat dit aantal na enige dagen reeds een millioen zou bedragen. De vervoercommissie leed even wel dagelijks 'n verlies van ruim 10 millioen gulden. Twee andere stakingen in En geland bij de een zijn 20.000 ha venarbeiders in zes havens be trokken, terwijl de andere 500 be manningsleden van vijf transat lantische passagiersschepen be treft duren intussen nog voort. Laatstgenoemde staking breidde zich nog uit, doordat ongeveer 150 leden van de bemanning van de 81.000 ton metende „Queen Mary" zich te Southampton bij de stakers aansloten. Dr. Jones Salk, de. vervaardi ger van het Amerikaanse anti- kinderverlammingsvaccin, heeft Maandag verklaard dat de Ame rikaanse regering mogelijk ge deeltelijk verantwoordelijk is voor de moeilijkheden, die zijn gevolgd op de eerste massa-in entingen met het nieuwe vaccin. Hij wees erop dat de oorspron kelijke voorschriften van de re gering voor de fabricage van het vaccin niet duidelijk genoeg wa ren en voor verschillende uitleg vatbaar. Dr. Salk voegde hier onmid dellijk aan toe dat de nieuwe voorschriften zeer précies zijn en iedere mogelijkheid tot ver gissingen uitsluiten. De ministerraad heeft besloten dat Nederland op een wijze passend bij de opzet van deze ten toonstelling zal deelnemen aan de wereldtentoonstelling, welke in 1958 in Brussel gehou den zal worden. In verband hiermede zullen aan de Staten- Generaal bij de indiening van de begroting voor 1956 voor de eer ste maal gelden worden aange vraagd, voor de voorbereidende werkzaamheden voor deze Ne derlandse deelneming. Bij koninklijk besluit van 11 Juni is mr H. F. van Walsem, wonende te Eindhoven, benoemd tot commissaris-generaal voor de Nederlandse deelneming aan deze wereldtentoonstelling. Zondag a.s. worden in Frank rijk verkiezingen gehouden voor de helft van het aantal zetels van de raad van de republiek, de Franse eerste kamer. De verkie zing geschiedt door ongeveer 50.000 kiesmannen - plaatselijke leden van de nationale vergade ring, leden van departementale parlementen en gemeenteraads leden. De ambtstermijn van de Fran se senatoren bedraagt zes jaar. Elke drie jaar wordt de helft van het aantal zetels vernieuwd. De raad van de republiek telt 320 zetels. Zondag a.s. wordt ech ter niet gestemd over 160 zetels, doch over 159. Het mandaat van een senator, die voor de Franse gebieden in India die verleden jaar in feite zijn overgedragen aan India, is n.l. vervallen. De mogelijkheid bestaat echter, dat voor een overzees gewest elders een extra-senaatszetel zal worden ingesteld, zodat het totaal toch weer op 160 komt. De Westduitse bondsregering zal zich (bij eventuele rechtstreek se onderhandelingen met Mos kou niet bepalen tot het aanho ren van de Russische voorstellen voor een oplossing der Duitse kwestie, doch zij zal zelf ook met constructieve plannen komen, zo verklaarde de nieuwe Westduit se minister van Buitenlandse Zaken, Heinrich von Brentano, Dinsdag in Bonn. Wanneer de Russen van de bondsregering een erkenning der „Duitse democratische republiek" als souvereine staat zouden ver langen, dan konden zij volgens Brentano op een vastbesloten „nooit" rekenen. Dat behoefde eeher niet te betekenen, dat voor een overgangsperiode geen tus senvormen gevonden zouden kun nen worden. Zo wilde dr Von Brentano de mogelijkheid van contact opnemen tussen admini stratieve organen van de beide Duitse republieken niet uitslui ten. De aanwezigheid van een Oostduitse ambassadeur in Mos- medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Woensdag ochtend tot Woensdagavond. Iets hogere temperaturen. Droog weer met veel bewol king, maar ook enkele opklarin gen, vooral in het zuiden van het land. Matige tot vrij krachtige wind tussen zuidwest en west. Middagtemperaturen iets hoger dan gisteren. DONDERDA 16 JUNI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 9.59 10.34 11.14 11.24 n.m. 10.28 11.03 11.43 11.53 ZON MAAN op onder op onder Juni. 15 4.21 21.03 1.— 15.22 16 4.21 21.04 1.23 16.45 17 4.21 21.04 1.52 18.09 18 4.21 21.04 2.31 19.28 19 4.21 21.05 3.23 20.36 kou werd door hem klaarblijke lijk niet als een ernstige hinder nis voor aanknopen van diplo matieke betrekkingen met de Sowjet-Unie gezien. Von Brentano verwees naar het voorbeeld van Helsinki, waar eveneens vertegenwoordigers van de beide Duitse staten zijn ge accrediteerd. De vraag van Oostduitse pers vertegenwoordigers of de bonds regering een Duitse hereniging met uitschakeling van de rege ring der „Duitse democratische republiek" mogelijk achtte, be antwoordde de minister beves tigend. De vereniging zal zich voltrekken door een besluit van het Duitse volk, zo zeide hij. Het was volgens Von Brentano nog een open vraag, wanneer dr Ade nauer naar Moskou zal reizen. Aangenomen kon worden, dat de (bondskanselier ook daarover in Washington zou spreken. Nu de conferentie der grote vier op 18 Juli was vastgesteld achtte Von Brentano het moeilijk reeds voordien Russisch-Duitse bespre kingen te voeren, aangezien nog enige tijd nodig zou zijn om be paalde kwesties op te helderen. Hij achtte het zeer goed moge lijk, dat ook in Genève bespre kingen tussen Russen en Duit sers zouden plaats hebben om tot deze opheldering te komen. In elk geval zal de bondsrepu bliek haar waarnemers naar de Zwitserse conferentiestad sturen. De minister geloofde niet, dat de bondsregering in dit stadium der voorbesprekingen de kwestie van de Oostelijke grenzen van Duitsland in volle omvang ter ta fel zou ibrengen. Anderzijds had de bondsregering echter ook niet het plan daar het zwijgen toe te doen, aangezien deze grenskwes tie nu eenmaal onverbrekelijk met het gehele Duitse probleem verbonden is. Von Brentano noemde het lo gisch dat Duitsland bereid zou zijn deel te nemen aan een alge mene gecontroleerde ontwape ning. Over iedere vorm van een veiligheidsgarantie met betrek king tot Duitsland, die de vrede dient, zou kunnen worden ge sproken. „Ik zou geen enkele ga rantie, die de vrede dient, als te gen Duitsland gericht beschou wen", zo zeide hij. Zondag wordt gestemd over de senaatszetels van de departemen ten in het moederland wier na men beginnen met de letters „a" tot en met „m" en een aantal overzeese gebieden, w.o. Algerije en Marokko. De samenstelling van de hui dige senaat is. communisten 16 zetels, socialisten 58, volksrepu blikeinen 26, onafhankelijken uit overzeese gewesten 14, radi calen 71, conservatieven 85, Gaul listen 47 en onafhankelijken 3, in totaal 320. De huidige verdeling van de 160 zetels waarvoor Zondag ver kiezingen gehouden worden is als volgt: communisten 3, socialisten 39, volksrepublikeinen 12, onaf hankelijken uit overzeese gewes ten 2, radicalen 36, conservatie ven 47, Gaulisten 19, onafhanke lijken 2, in totaal 160. Hoewel de raad van de repu bliek slechts beperkte bevoegd heden heeft, is hij niet zonder in vloed. De nationale vergadering (tweede kamer) heeft altijd het laatste woord en kan de wensen van de senaat negeren door wets ontwerpen die naar de senaat waren gezonden opnieuw in de aanvankelijk door haar goedge keurde vorm aan te nemen. De senaat heeft echter honderd da gen de tijd om wetsontwerpen die reeds zijn behandeld door de na tionale vergadering te bespreken en in deze periode kan de senaat wetsontwerpen verscheidene ma len naar de nationale vergade ring terugzenden. Zo zijn b.v. verscheidene hoofd stukken van de begroting over 1955 binnen die termijn van hon derd dagen zes maal door de se naat van de nationale vergade ring teruggezonden, waar zij elke keer opnieuw besproken moesten worden. Bij omstreden wetsont werpen kan verwerping door de senaten terugzending naar de na tionale vergadering wel eens tot gevolg hebben, dat bij een twee de stemming in de nationale ver gadering niet de vereiste meer derheid bereikt kan worden. Een wetsontwerp dat door de nationale vergadering met ge wone meerderheid is aangeno men, doch dat door de senaat met absolute meerderheid wordt verworpen, moet namelijk doer de nationale vergadering in twee de lezing ook met absolute meer derheid worden goedgekeurd. Het Franse parlement is met het oog op de senaatsverkiezin gen tot 21 Juni op reces. Op die dag zullen de hernieuwde senaat en de nationale vergadering van reces terugkomen. Eind Juli gaat het parlement dan voor drie maanden met zomervacantie. Da in Moskou opgeleide Chari- laos Florakis, een vooraanstaan de politieke commissaris van de venboden Griekse communisti sche partij, is Dinsdag tot 16 jaar gevangenisstraf op het eiland Lefkas veroordeeld wegens het vermoorden van nationalisten en plunderen in Thessalië in 1947. Op 5 Maart werd Florakis in Larissa tot 13 jaar gevangenis straf veroordeeld wegens pogin gen tot omverwerping van de regering en het oprichten van een revolutionnaire staat in 1948. Men neemt aan dat Florakis thans nog terecht zal staan on der beschuldiging van spionnage. Gedurende de tweede wereldoor log was Florakis generaal van de communistische partisanen. Onbekenden hebben Maandag nacht vanuit een snelrijdende auto met een mitrailleur gescho ten op de ambtswoning van de Zuidvietnamese minister van Buitenlandse Zaken in Saigon. Een schildwacht werd gedood, een tweede gewond. De aanval lers wisten te ontkomen. Waarnemers geloven, dat de aanslag gepleegd is door de Binh-Xuyen-secte. De laatste da gen zijn in Saigon door deze sec- te pamfletten verspreid, waarin wordt meegedeeld, dat het „volkstribunaal" onder voorzit terschap van generaal Le Van Vien de imeeste leden van de re gering Ngo Dinh Diem ter dood veroordeeld heeft en dat de von- nissen spoedig zullen worden vol trokken. De (bewakingsdiensten van de politie in Saigon zijn in verband hiermee reeds uitgebreid. Parallel aan deze actie van de Binh Xuyen schijnt een actie te gen de Fransen te lopen. Er gaat geen dag voorbij zonder dat in Saigon aanslagen op Franse mi- itairen worden gepleegd. Zo werd Maandagavond een Franse on derofficier in een eenzame straat door een aantal Vietnamezen aangevallen en ernstig verwond. De socialistische oppositie in de Westduitse Bondsdag heeft een nieuwe aanval gedaan op de eerste militaire wetsontwerpen, die dr. Adenauer heeft ingediend. Zij verlangden Maandag, dat Adenauers ontwerp voor een vrijwilligerswet zou worden te rug genomen. Vrijdag j.l. weigerde de Bonds raad, de vertegenwoordiging der negen landelijke regeringen, het wetsontwerp goed te keuren en ook dit orgaan eiste ingrijpende wijzigingen. Bovendien diende dr. Adenauer volgens de Bonds raad eerst opheldering te ver schaffen over de wijze, waarop hij denkt de hoofdlijnen van de nieuwe militaire wetgeving uit te lokken. Zij hebben daartoe een interpellatie ingediend. Evenals de Bondsraad zijn zij van me ning, dat de bewapening niet zal kunnen beginnen, voordat volle dige opheldering is gegeven over de wijze, waarop de regering het opperbevel over de troepen wenst te regelen. Daarnaast verlangen de socia listen inlichtingen over het tijd stip, waarop de Bondsregering de in uitzicht gestelde perso neelscommissie voor de nieuwe weermaoht zal instellen. Het ligt in de bedoeling, dat zulk een bovenpartijdige commissie de se lectie zal maken voor de hogere Duitse officieren. Het heeft de achterdocht van de socialisten en van vele andere leden van de Bondsdag gewekt, dat de rege ring reeds met haar vrijwilligers wet is gekomen, voordat zulk een commissie is ingesteld. Men vreest, dat op deze wijze de se lectie voor een gedeelte reeds feitelijk zal zijn verricht, voor dat de commissie zal zijn samen gesteld. Tenslotte wordt in de kringen der socialistische Bondsdagfrac tie heftig verzet aangetekend te gen het voornemen van de rege ring om de door de Amerikaan se bezetting gefinancierde spion- nage-afweer-organisatie van de vroegere generaal Gehlen over te nemen en rechtstreeks onder toezicht van de Bondskanselier te brengen. De socialisten be schouwen dit als een schending van een vroegere toezegging dat deze kwestie niet zonder overleg met het parlement zou worden geregeld. De socialisten willen de Bonds regering in het algemeen inter pelleren over de vraag, waarom zo weinig inlichtingen over de militaire voorbereidingen wor den gegeven. Het bureau van de nieuwe minister van Defensie Blank heeft tot dusverre hoege naamd niets medegedeeld over de bijzonderheden der plannen tot het vormen van een vrijwil ligersleger. De organisatie der Duitse pers in Bonn heeft reeds vele weken lang vergeefs getracht de heer Blank of een van zijn medewer kers naar een geregelde pers conferentie te lokken. De eerste bijzonderheden over het vrijwil- ligersplan heeft men zodoende moeten putten uit een verzoek van de minister van Financiën tot het beschikbaar stellen van 82 miilioen mark voor de eerste kosten. Uit de toelichting daarbij blijkt dat het in de bedoeling ligt de staf van het nieuwe ministerie van Defensie sterk uit te brei den. Het door de heer Blank be heerde bureau omvatte tot dus verre 937 medewerkers. Thans moeten, volgens de minister van Financiën, ruim 3000 nieuwe krachten in dienst worden geno men. De helft daarvan zou uit militairen en de andere helft uit beambten moeten bestaan. De woordvoerder der regering heeft zich Maandag nog niet uit gelaten over de vraag, welke consequenties de regering zal trekken uit de zeer slechte ont vangst van de vrijwilligerswet in de Bondsraad. In vrijwel alle steden en dor pen van Belgisch Limburg luid den Maandag de klokken en loei den de sirenes uit protest tegen de goedkeuring van het school- ontwerp-Collard door de linkse meerderheid in de Kaïmer van Volskvertegenwoordigers. Op de torens waren zwarte vlaggen uitgestoken en de Belgische drie kleur halfstok gehesen. In ver scheidene gemeenten werden geïmproviseerde bijeenkomsten gehouden. Pierre Harmei, de gewezen mi nister van Onderwijs in de vorige geheel Katholieke regering schreef Dinsdagmorgen in „Het Volk" o.a., dat het wetsontwerp de regering vrij spel laat voor de inrichting van het staatsonder wijs waar het haar goeddunkt. In artikel 4 en in artikel 9. aldus de heer Harmei, schaft het wets ontwerp de verplichting af, wel ke in alle rijks-, provincie- en ge meentescholen de keuze eiste tussen de leergangen in gods dienstonderwijs en in de zeden leer voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Voortaan zul len er dus scholen zijn waar noch godsdienstonderricht noch zeden leer zal worden gegeven. De be schikkingen van het wetsont werp, aldus de Katholieke oud minister, geven de regering het recht subsidies toe te kennen volgens de norm of de toetrokken scholen al dan niet beantwoor den aan een „dwingende nood zaak". Geen enkel recht op het behoud van de thans genoten subsidies wordt toegekend aan de Katholieke onderwijsinstellin gen. Bedoelde instellingen zullen geen beroep kunnen doen op de Raad van State of op een burger lijke rechtbank indien de toela gen zouden worden ingetrokken. In artikel 16 ontneemt het wets- ontwerp-Collard de Katholieke gemeentescholen het rebht zelf einddiploma's af te geven aan candidaat-onderwijzers. Deze nor maalscholen zullen zelfs door middel van een eigen jury niet de einddiploma's mogen afleve ren, die toelaten les te geven in het Katholieke lagere en middel bare onderwijs. In artikel 19 zien de provincies en gemeenten zich voortaan het recht ontzegd toe lagen te verstrekken aan nieuwe technische en normaalscholen alsmede aan nieuwe middelbare scholen welke op hun grondge bied worden opgericht. Op grond van het nieuwe wetsontwerp kan de regering voorts de leerkrach ten 20 tot 50 procent van hun hui dige inkomen afnemen door hun de verworven rechten inzake bezoldiging te betwisten. De rege ring schaft ook het recht op ver- mindering of ontheffing van schoolgeld af, recht dat de ouders van gering inkomen van jonge lieden in de leeftijd- van 14 tot 18 jaar, die de lessen der Katholieke instellingen volgden werd toege staan op grond van de tot heden van kracht zijnde wetten. De regering handhaaft dit recht evenwel voor ouders van kinderen, die de lessen van het staatsonderwijs volgen. Voor kin deren van 12 tot 14 jaar worden de Katholieke instellingen ver plicht dezelfde normen aan te leggen wat de vrijstelling van schoolgeld betreft als die welke voor het staatsonderwijs gelden. De Katholieke scholen zullen weliswaar subsidie ontvangen dooh dit zal niet opwegen tegen de nieuwe financiële lasten, aldus de heer Harrmel. In Kortrijk braken Katholieke betogers Maandagavond op ver scheidene plaatsen de straten open. Met de straatstenen bouw den zij (barricades. De betogers, die tevoren met zwarte vlaggen door de stad waren getrokken, werden door de politie verdre ven. Indonesische pers over Westerling. De voorzitter van de sectie Buitenlandse Zaken van het In donesische parlement, de P.N.I.- er Moeis, heeft aan het Dlad „Suluh Indonesia" gezegd, dat Nederland als bevriende mo gendheid alles moet doen om het vertrek van Westerling naar In donesië te verhinderen. „Als de Nederlandse regering zogenaamd niets tegen Westerlings vertrek kan doen, betekent dit in feite, dat zij Westerling moreel steunt, of althans Indonesië vijandig gezind is". Moeis meende, dat de Indonesische regering drastische maatregelen tegen de Nederlan ders in Indonesië moet nemen en de diplomatieke betrekkingen moet verbreken. „Duta Masjarakat" (regerings- gezind-Islamietisch) noemt het komen van Westerling naar In donesië, een agressie tegen Indo nesië. „Voor de Nederlandse re actionaire en koloniale elementen zijn de koloniale oorlogen tegen Indonesië nog niet geëindigd". „Berita Indonesia" (regerings gezind, links-nationalistisch) zegt dat het voor de Nederlandse re gering heel gemakkelijk zou zijn de komst naar Indonesië van or deverstoorders als Westerling, te voorkomen. „Wij moeten met ge lijke munt betalen. De regering dient te overwegen of de vriend schappelijke betrekkingen met Nederland gehandhaafd moeten blijven". Westerling wrede misdadiger in ogen van Masjumi. In de ogen van de Masjumi is Westerling een wrede misdadi ger; die de zwaarst mogelijke straf dient te krijgen. Dit heeft het parlementslid en lid van het bestuur van de Masjumi mr. Ju- suf Wibisono verklaard naar aanleiding van berichten, dat Westerling van plan zou zijn naar Ceram te gaan. Dat Galliard in Nederland ver klaarde dat Westerling steun verwacht van de Masjumi zijn waardeloze nonsens, zeide mr. Wibisono, doch indien het niet zou worden tegengesproken, zou Naar het A.N.P. verneemt heeft de K.L.M. bij de Vickers vliegtuigenfabriek in Engeland 9 „Viscount"-verkeersvliegtuigen besteld. De toestellen zullen in de eerste helft van 1957 worden afgeleverd. Met deze bestelling, de eerste van enige omvang die de K.L.M. in de bijna 36 jaar van haar be staan bij een Engelse vliegtui genfabriek doet, is een bedrag van in totaal 40 millioen gulden gemoeid. Met de „Viscount" doet het eerste vliegtuig met schroef- turbines zijn intrede bij de K.L.M. De „Viscount", die de K.L.M. zal krijgen, is het type „Viscount" 803, een speciale K.L.M.-uitvoe ring, die met een betalende la ding van 5300 kilogram zonder tussenlanding 900 kilometer zal kunnen afleggen. Het vliegtuig zal een snelheid hebben van 512 kilometer en in totaal -53 passa giers kunnen vervoeren, name lijk 37 in de toeristenklasse en 16 in de eerste klasse. Met deze negen „Viscount" 803 toestellen mee heeft de K.L.M. thans 25 nieuwe vliegtuigen in bestelling, en wel: 4 Lockheed Super Constellations, met vleu geltip-brandstoftanks, 10 Dou glas DC-7e („seven seas), 2 Fok ker F-27 „friendship" en 9 „Vis count" 803-toestellen. De toestellen worden aange schaft ten behoeve van het K.L.M.-vervoer in Europa en op sommige lijnen naar het Nabije Oosten. De Vickers-Viscount 803 is gro ter dan de tot dusver in dienst gestelde vliegtuigen van dat type en de K.L.M. is de tweede lucht vaartmaatschappij ter wereld die de „Viscount" in deze uitvoering heeft besteld. De vier motoren hebben ieder een vermogen van 1765 pk. De vleugellengte is 28.50 m, de romplengte is 25.91 m en het totaalgewicht van het vliegtuig bedraagt 28,100 kg. De Argentijnse regering heeft twee hoge R.K. geestelijken uit hun functie ontzet. Het zijn mgr Manuel Tato, hulpbisschop en vicaris-generaal van Buenos Aires, en mgr Ramon Novoa, ka nunnik. men deze verklaring als waar heid kunnen beschouwen. Als het gepraat van Galliard waar zou zijn bewijst het slechts, dat Westerling werkelijk naar Indo nesië tornt. Indien hij in handen van Masjoemi-leden valt zal hij niet heelhuids terug kunnen ke ren. Aangezien er misschien toch nog mensen zijn, die de Masjoe- mi er van verdenken in betrek king te staan met de misdadiger Westerling heeft mr. Wibisono de staatsorganen verzocht in bin nen- en buitenland een zo uitge breid mogelijk onderzoek in te stellen naar die betrekkingen. Dit zal ongehinderd kunnen worden gedaan, daar de Masjoe- mi op het ogenblik niet in de re gering is vertegenwoordigd, al dus mr. Wibisono. Vrijdag teraardebestelling; van twee slachtoffertjes. Dini Marsman, een van de als zwaar gewond opgegeven slacht offers van het autobusongeval in Osnabrück zou gisteravond, na uit het ziekenhuis aldaar te ziin ontslagen, met haar ouders in Den Ham aankomen. Hierdoor is het aantal kinderen, dat nog in het ziekenhuis te Osnabrück ver blijft tot 16 gedaald. In de toestand van een van de zes jeugdige personen, die aan vankelijk in levensgevaar ver keerden, is in zoverre verbetering ingetreden, dat het levensgevaar is geweken. Thans is van vijf slachtoffers het levensgevaar nog aanwezig, terwijl de toestand van de elf anderen nog ernstig is. De busondernemer, met wiens bus het ongeval is geschied, heeft voor de familieleden van de slachtoffers belangeloos een bus ter beschikking gesteld om van daag een tocht naar Osnabrück te maken. Met de bus zullen be halve ouders ook enige tantes, ooms en grootvaders van de slachtoffers, alsmede enkele hoofden van scholen uit Den Ham, die door de kinderen wor den bezocht, naar Oscnabrück reizen. De begrafenis van de twee om gekomen kinderen is bepaald op Vrijdag 17 Juni. Des middags om half drie zal in de Ned. Herv. kerk te Den Ham een rouwdienst worden gehouden, waarna de ter aardebestelling geschiedt op de algemene begraafplaats. De Amsterdamse gemeente raad heeft besloten een half mil lioen gulden te verlenen aan de Vrije Universiteit als bijdrage in de kosten van het in Amsterdam te bouwen universiteitscomplex. Aan het werk van deze univer siteit zijn vele waarderende woor den gewijd. Toen 75 jaar geleden de Vrije Universiteit werd geopend waren er 5 hoogleraren en 3 studenten. Thans zijn er 80 docenten en on geveer 2000 studenten. De commissie voor de strijd krachten van de Amerikaanse Senaat heeft een wetsontwerp aanvaard, dat voorziet in ver lenging van de duur der dienst plichtwet met vier jaar.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1