Persconferentie van Eisenhower Adenauer aanvaardt de Sowjet- uitnodiging voorwaardelijk Westerling zou naar Indonesië gaan De watersnood in Zuid-Oost Frankrijk De West-Duitse ministeries Processie in Buenos Aires verboden De Portugese gebieden in Voor-lndië ONBESTENDIG WEER WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Attiee in October Labour- leider af Het mijnongeluk in het Saargebied Molotof zal gast van Pinay zijn De Veiligheidsraad en de Palestijnse kwestie REACTIES Bejaarden en de vacantietoeslag Beslaglegging op jacht Radioactiviteit voor bestrijding van de misdaad in België De moeilijkheden in Frans Noord-Afrika Ambonese leiders te Djogja veroordeeld Oostenrijkse Bondsraad aanvaardt vredesverdrag Thailand en Noord-Vietnam Amerikaanse vakbond van spoorwegbeambten eist loonsverhoging Overleg in Brits spoorweg conflict wordt hervat Gouverneur van Oost-Pakistan afgetreden Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DONDERDAG 9 JUNI 1955. 10e Jaargang No. 3476. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. ,,Ik weet, dat bondskanselier Adenauer in gedachtenwisselin- gen met de Sowjetrussische lei ders zijn 'bondgenoten en vrien den getrouw zal blijven", aldus heeft president Eisenhower Woensdag op zijn persconferentie verklaard. De president beschouwde de Russische uitnodiging aan Aden auer als een logisch gebaar en een natuurlijk gevolg van de recente Westeuropese ontwikke lingen. Clement Attlee, die 72 jaar oud is, heeft besloten in October af te treden als leider van de labour- partij, zo wordt van gezaghebben de zijde vernomen. Later werd het bericht officiéél bevestigd. Attlee, die twintig jaar lang de labour partij heeft geleid, zal op de jaarlijkse afgevaardigdencon- ferentie in October bekendmaken, ■dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen voor het leiderschap van de partij. Volgens vrienden van de socia listische politicus zal Attlee nog wel voor een paar maanden de leiding van de labourfractie in het Lagerhuis op zich nemen, dat Maandag in een nieuwe zitting bijeengekomen is. Tengevolge van het instorten van een mijnschacht in de Hei- nitzmijn in Neunkirchen (Saar gebied), zijn negen mijnwerkers omgekomen. In het geheel wer den 16 mannen afgesloten, van wie zes gered zijn. Één man wordt nog vermist. Het red dingswerk wordt bemoeilijkt door de _nauwe afmeting der schacht. Later werd gemeld, dat de ver miste dood gevonden is. Hiermee is het aantal slachtoffers geste gen tot tien. Het lijk van een tiende mijn werker is in de mijn van Hei- nitz, nabij Neunkirchen, in de omgeving van Saarbrücken, ge borgen. De regering van het Saarge bied heeft opdracht gegeven halfstok te vlaggen. „Het is uitsluitend aan de Westduitse regering en bonds kanselier Adenauer, om een 'be slissing te nemen omtrent de Russische uitnodiging", aldus Eisenhower. Omtrent de komende bespre kingen door regeringsleiders der „Grote Vier" zeide Eisenhower, dat er, i.v.m. de bepalingen van de Amerikaanse grondwet, een grens moest worden gesteld aan de tijd, gedurende welke hij aan de besprekingen zou deel nemen. De president herhaalde zijn vroegere waarschuwing, dat de wereld niet te veel van de bijeen komst moest verwachten. „Indien aanmoediging uit de gang van zaken ter conferentie wordt verkregen, zullen de Ver. Staten zeker niet verzuimen dit in hun buitenlandse politiek tot uiting te brengen", voegde hij hieraan toe. Het is niet mogelijk nauwkeu rig aan te geven, welke de punten van besprekingen op een bijeen komst der „Grote Vier" zullen zijn, doch er bestaat een aantal vraagstukken, Ibij wier behande ling geen grote vorderingen zijn gemaakt", vervolgde Eisenhower. De Russen pogen verschillende landen voor het begrip „neutrali teit" te winnen. De Verenigde Staten moeten pogen deze landen te laten zien, dat hun overtuigin gen beter zijn". ■De president voegde hieraan toe dat het, gezien de veranderde geest in de wereld, „wellicht mo gelijk is een weg te vinden, welke zou leiden tot een vertrouwen wekkend vergelijk". In antwoord op de vraag, of hij in zou stemmen met een neutra liteitspolitiek voor andere landen in het algemeen West-Duits- land niet meegerekend zeide Eisenhower niet te menen dat de Verenigde Staten voldaan zouden zijn, zolang er nog één land, met een historische onafhankelijk heid, zou zijn, dat thans door een andere staat werd overheerst. De president sprak in dit ver band ook over de mogelijkheid ener „eerlijke neutraliteit" van de „Oostelijke satelietstaten". In antwoord op de vraag, of hij bezwaar had tegen herstel der diplomatieke betrekkingen tus sen West-Duitsland en de Sow- jet-Unie, antwoordde Eisenhower: „Nie in het minst". Hij bracht warme hulde aan dr Adenauer, „een der grootste staatslieden, die er is en een bur ger met volmaakt gzonde denk beelden, bij wie de behartiging der Westduitse belangen in vol maakt goede handen is". De president werd vervolgens gevraagd uiteen te willen zetten, waarom het Westen de voorkeur geeft aan Genève als conferentie- plaats1. „Ik zou liever in Lausan ne hebben willen vergaderen, doch ik heb nooit een strijdvraag van dit punt gemaakt", antwoord de hij. Tenslotte werd Eisenhower ge vraagd of hij meende, dat de Ver enigde Staten hun politiek van hulpverlening aan Zuid-Slavië zouden moeten herzien, na de te Belgrado gevoerde Zuidslavisch- Sowjetrussische besprekingen. De president antwoordde niet te menen dat de Amerikaanse be langen in een bepaald land zou den moeten worden verminderd, indien dit enige neiging tot neu traliteit aan de dag ging leggen. Minister Molotof heeft een uit nodiging van zijn Franse ambt genoot Pinay aanvaard om Don derdag, als hij op doorreis naar San Francisco Parijs passeert, op het Franse ministerie van Buiten landse Zaken het middagmaal te gebruiken. Hierbij zal ook pre mier Faure aanwezig zijn. De huidige voorzitter van de Veiligheidsraad, de Amerikaan Henry Cabot Lodge, heeft een brief gericht aan alle leden van de raad, Egypte, Israël en de se cretaris-generaal van de Ver enigde Naties, Dag Hammar- skjoeld, waarin hij zegt, dat het misschien nodig zal zijn de Vei ligheidsraad bijeen te roepen als Egypte en Israël niet spoedig in samenwerking met generaal Burns, die belast is met het toe zicht op het bestand, de toestand aan de grens trachten te verbe teren. Zware slagregens hebben ge durende de afgelopen 48 uur gro te schade aangericht in het Zuid oostelijke deel van Frankrijk. Op verschillende plaatsen heeft de zware regenval overstromingen veroorzaakt, waardoor een aan tal huizen onder water is komen te staan. Ook aan telefoonleidin gen is veel schade aangericht. Als de regen aanhoudt, lopen de inwoners van verscheidene dorpen gevaar te moeten wor den geëvacueerd. De' autoriteiten in het gebied hebben reeds de nodige veiligheidsmaatregelen ge nomen. Ook in Grenoble dreigt overstromingsgevaar. De rivier de Isère bereikte daar Dinsdag avond het gevaarlijke peil. Ver scheidene wegen in de buurt van Grenoble staan reeds blank. De overstromingen in Zuid- Oost-Frankrijk als gevolg van grote regenval hebben veel scha de veroorzaakt. Het verkeer is ontwricht. Verscheidene personen worden vermist nadat drie auto's door het water waren meegesleurd. In het stroomgebied van de rivier de Are daalt thans het wa ter maar men vreest dat door de stijging van de temperatuur smeltwater uit de bergen een nieuwe stijging zal teweegbren gen. Veel huizen zijn ontruimd. De stad St. Jean de Maurienne zit zonder drinkwater. Bij Modane is de spoorweg ParijsRome over spoeld. Van gezaghebbende zijde is te Bonn vernomen, dat bondskan selier dr. Adenauer de Sowjet- Russische uitnodiging voor een bezoek aan Moskou voorwaarde lijk heeft aanvaard. De voorwaarde is, dat de bondskanselier eerst overleg pleegt met zijn Westerse bondge noten. De Westduitse regering heeft de volgende verklaring uitge geven: „De federale regering ver welkomt het voorstel in de Sow- jet-Russische nota van 7 dezer, om diplomatieke, handels- en culturele betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de Westduitse republiek tot stand te brengen. Door de nota worden verschil lende vraagstukken, die bestude ring behoeven, opgeworpen. Hiermede is begonnen. Gehoopt wordt, dat dit zal leiden tot het resultaat, dat een bespreking tussen de bondskanselier en de Sowjet-Russische leiders ge- eigend voorkomt." In Bonn is het bericht van de uitnodiging van de Sowjet-Unie aan de bondskanselier Adenauer als een bom ingeslagen. De voorzitter van de Bondsdag, dr Eugen Gerstenmaier, die kort voor het bezoek der Sowjet-dele- gatie met president Tito in Bel grado over de internationale toe stand heeft gesproken, zei: „Ik ben van mening, dat de uitnodi ging om een (Westduitse) verte genwoordiger naar Moskou te zenden, moet worden aangeno men". De voorzitter van de sociaal democratische partij, Ollenhauer, verklaarde, dat de uitnodiging van Moskou geheel in de lijn van Het hoofdbestuur van de Ne derlandse bond voor ouden van dagen, dat van de minister van Sociale Zaken en Volksgezond heid, de heer J. G. Suurhoff, een afwijzend antwoord heeft gekre gen op zijn verzoek een vacantie toeslag boven de uitkeringen van de noodwet ouderdomsvoorziening te verstrekken, heeft thans aan de voorzitter en de leden van de Tweede Kamer verzocht met de minister overleg te plegen, op dat alsnog wordt besloten aan de bejaarden de vacantietoeslag te verlenen. De minister zeide van mening te zijn, dat, indien aan het ver zoek zou worden voldaan, dit zou neerkomen op een algemene ver hoging van de uitkeringen, waarvoor de regering geen ter men aanwezig acht. In het Eemskanaal te Gronin gen ligt het jacht „Evipan" aan de ketting, aangekocht door de één dezer dagen, naar de heer P. J. Galliard gistermorgen aan de pers mededeelde, in Rotterdam opgerichte Nederlandse Conser vatieve Partij, waarin zitting hebben de heren R. P. Wester ling, S. van Wijk uit Rotterdam De Belgische politie zal bij haar bestrijding van de misdaad voortaan gebruik maken van een atoomwapen. Op plaatsen, waar b.v. diefstal wordt gevreesd, zal des avonds een niet in het oog vallende vloerbedekking worden neerge legd, die het radio-actieve rubium bevat. Een inbreker, die de voeten zet op deze vloerbedekking, be houdt gedurende vier maanden radio-actieve zolen en met behulp van een geigerteller is het voor de recherche dan zeer gemakke lijk zijn spoor te volgen. Ook bankbiljetten en vertrouwelijke documenten kunnen met dit ru bium worden behandeld, waarvan de uitstraling zo gering is, dat deze ook voor de dief zelf geen gevaar oplevert voor de gezond heid. De politie te Bone in het Oos telijke deel van Algerije heeft Dinsdag bekendgemaakt, dat zij een nieuwe organisatie van op standelingen heeft ontdekt en dertien jongelieden heeft gear resteerd. Sedert Maart zijn te Bone en omgeving reeds tachtig arrestaties verricht. De rechtbank in Oran in het westelijke deel van het land heeft Dinsdag twee Algerijnen tot levenslange dwangarbeid ver oordeeld wegens het beschieten van automobilisten. Een ander werd veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid, een vierde tot tien jaar en twee man nen tot zeven jaar. en P. J. Galliard uit Groningen. Met dit schip zou Westerling naar Indonesië vertrekken om zich te voegen bij de Zuidmo- lukse troepen, aldus de heer Galliard. Naast elkaar staan de partij en de stichting „Hulpactie voor de Zuid-Molukken". In deze stich ting heeft mr. J. A. Wolthuis zit ting, die voor 12.000,in het jacht „Evipan" is geïnteresseerd. Mr. Wolthuis, die lid is van de N.E.S.B., wilde een rol spelen in onze partij aldus nog steeds de heer Galliard maar fascis tische elementen willen wij we ren. Politiek gezien hebben we niets met mr. Wolthuis te maken, vervolgde hij. Dat is ook de oor zaak van het vastleggen van het schip. Dinsdagmiddag n.l. ver trok de „Evipan" uit Groningen naar Delfzijl om zee te kiezen met bestemming Oostende. Daar zou de heer Galliard zich aan boord begeven. Mr. Wolthuis hoorde van het plotselinge ver trek en liet beslag leggen op het schip. Het jacht bevond zich reeds in de haven van Delfzijl, maar kreeg te kampen met mo- torpech. Tevergeefs trachtte men naar Embden op te stomen. Het schip keerde terug naar de bin nenwateren en daar ontstond een wilde achtervolging tussen een politieboot en de „Evipan". Het schip werd aangehouden en naar De heer Galliard zegt alle eigen domspapieren te hebben en hij neemt aan binnen enkele dagen het beslag te kunnen laten op heffen. De heer Galliard meent, dat de snelheid van het schip (40 km per uur) groot genoeg is om eventuele Indonesische corvetten te ontlopen. De stuurhut heeft een bepantsering gekregen. De Conservatieve partij al dus de heer Galliard heeft als doelstelling het behoud van Nieuw-Guinea en herstel van de souvereiniteit van de republiek der Zuid-Molukken. •De drie nieuwe Westduitse ministers dr Von Brentano (Bui tenlandse Zaken), Theodor Blank (Defensie) en Von Merkatz (aan gelegenheden betreffende de Bondsraad) hebben in handen van dr Gerstenmaier, voorzitter van de Bondsdag, de eed afge legd. Het Westduitse kabinet is onder voorzitterschap van kanselier Adenauer bijeen geweest om de uitnodiging voor een bezoek van Adenauer aan Moskou te bespre ken. Minister Von Brentano heeft verklaard, dat West-Duitsland be reid is om politieke betrekkingen met het Sowjet-blok aan te kno pen. En dergelijke politiek zou in overeenstemming zijn met de ver dragen, die Duitsland met het Westen heeft gesloten. „Wij moeten alles in het werk stellen om het Westen en het Oosten er van te overtuigen, dat de tegemoetkoming aan de poli tiek en moreel gerechtvaardigde aanspraken van het Duitse volk op hereniging de beste verzeke ring van de vrede is". Wederzijd se garanties zouden een ontwik keling in deze zin bevorderen, al dus Von Brentano. Het toestaan van' controle op de voorgestelde ontwapening zou een bewijs van de echtheid van het vredesverlangen van alle par tijen zijn. De Argentijnse politie heeft Woensdag de Corpus Christi- processie, die Zaterdag in Buenos Aires zou worden gehouden, ver boden. De processie was één van de vijf, waarvoor in Maart door het ministerie van Binnenlandse Zaken vergunning was gegeven. Radio-Vaticaan meldt: „Het schijnt dat het Argentijn se leger niet bereid is Péron te volgen in zijn strijd tegen de kerk. Naar bericht wordt, is de legerdag dit jaar nog als van ouds gevierd, d.w.z. met rell- Groningen teruggebracht, gieuze plechtigheden in de open De Portugese regering heeft de Indische regering formeel doen weten, dat „aanvallen" op Portu gese gebieden in Voor-lndië „met geweld beantwoord zullen wor den," aldus een Woensdag uitge geven communiqué van het Por tugese ministerie van Buitenland se Zaken. Onrechtmatige grensoverschrij dingen zullen worden beschouwd als „misdadige inbreuken op de Portugese souvereiniteit," aldus het communiqué, waarin verder wordt gezegd, dat de Indische re gering geheel verantwoordelijk is voor mogelijke gevolgen. Volgens de Portugese regering werden van 26 Januari tot 4 Juni 19 aanvallen door groepen Indiërs ondernomen. Hierdoor werden aan Portugese zijde 3 personen gedood en 5 ge wond en aan Indische zijde 4 ge wond. de politieke activiteit der Sowjet- de kwestie zou raadplegen, doolt Unie ligt om in Europa tot een een „dergelijk overleg was geens- gesprek over de actuele proble-zins vereist", men te komen. Waarnemers in Moskou gelo ven, dat de Sowjet-regering Aden auer het vooruitzicht van uitein delijke hereniging van Duitsland in ruil voor beëindiging van de bewapening van West-Duitsland zal bieden, indien de bondskanse lier naar de Russische hoofdstad komt. De nota is zo gesteld, dat zij zo aantrekkelijk mogelijk is voor de Duitse openbare mening, daar zij persoonlijk contact op het hoogste niveau voorstelt en het aanknopen van diplomatieke en economische betrekkingen, waar toe Westduitse zakenlieden kun nen worden aangetrokken, die beroofd zijn van hun traditionele contacten in Oost-Europa. Daar door zou de nota zijn nut hebben tegenover de Duitse openbare mening, zelfs indien West-Duits land niet op de uitnodiging zou ingaan. Ambtenaren van het Ameri kaanse ministerie van Buiten landse Zaken weigeren thans commentaar te leveren op de Sowjet-uitnodiging die hen klaar blijkelijk heeft verrast. Men is van mening, dat het ongepast zou zijn, dat de V.S. commentaar le veren1 op een voorstel van de Sow jet-Unie aan de Duitse bondsre publiek, die in April een vrije en souvereine staat werd. Men neemt aan, dat West-Duitsland met zijn bondgenoten overleg over een dergelijke belangrijke kwestie zal plegen. Ook in officiële kringen te Parijs weigert men commentaar te leveren, maar in diplomatieke kringen kwam het Sowjet-voor- stel niet geheel onverwacht, even als in Londense diplomatieke kringen. Men was reeds lang van mening, dat het voorstel het lo gische gevolg zou zijn van het Sowj et-besluit om Oostenrijk onafhankelijkheid te verlenen, en van de Sowjet-pogingen om West- Duitsland met Oostenrijk in het neutrale kamp te krijgen. In politieke kringen te Bonn wordt opgemerkt, dat men voor de eerste maal in de Westduitse hoofdstad zich er van onthoudt een Sowjetrussisch initiatief te behandelen als een „propaganda gebaar zonder practische waar de". Straffen van 3 tot 10 jaar gevangenisstraf. De krijgsraad te Djogja heeft 12 Ambonese leiders veroordeeld tot straffen, variërend van 3 tot 10 jaar gevangenisstraf wegens opstand tegen de Indonesische regering. S. D. Jacob, die optrad als opperbevelhebber van het leger, werd veroordeeld tot 10 jaar en zijn chef-staf, Thomas Nussy, kreeg 7 jaar. (Tegen Ja cob was op 26 Mei 15 jaar ge- eist en tegen Nussy 10 jaar). Ook de Oostenrijkse bondsraad heeft thans, na de nationale raad, het 15 Mei j.l. te Wenen gete kende vredesverdrag met Oos tenrijk aanvaard. President Koerner heeft het verdrag getekend. Bondsraad onderschrijft Oos tenrijkse neutraliteit. De Oostenrijkse bondsraad heeft met algemene stemmen een door de vier parlementaire frac ties ingediende motie aanvaard, waarin de regering wordt uilge nodigd een wetsontwerp in te dienen, waarin de Oostenrijkse neutraliteit in de grondwet wordt vastgelegd. lucht. In provinciesteden, waar kort geleden betogingen zijn ge houden, hebben de militairen geen stelling tegen de R.K. kerk genomen. De laatste tijd valt het op, dat hoge officieren in het ge heel niet aarzelen hun gezindheid te tonen als zij voorbij een kerk lopen en dat zij geestelijken groeten, die hun totaal onbekend zijn!" In de afgelopen jaren hebben de autoriteiten aan de Corpus Christi-processie deelgenomen. De burgemeester van Buenos Aires liep altijd aan het hoofd van de stoet. Dit jaar hebben de bladen, met uitzondering van het onafhankelijke blad „Le Nacion", geen melding van de processie gemaakt. In plaats daarvan heb ben zij de burgers opgeroepen mee te doen aan de verwelko ming van de bokskampioen Pas- Thailand zendt extra troepen cual Perez, die juist op de dag en politie naar de grens met Noord-Vietnam, nu de communis tische autoriteiten daar een z.g. autonome Thai-staat in het leven hebben geroepen. Premier Piboel Songgram, die gisteren te Londen is aangeko men voor een officiëel bezoek van een week, heeft op een pers conferentie verklaard, dat de Thai-staat in Noord-Vietnam van De voorzitter van de Ameri- dezelfde soort is als die, welke kaanse „Broederschap van Spoor- de Chinese communisten in de van de processie uit Tokio in de stad aankomt. Het Britse ministerie van Bui tenlandse Zaken heeft Woensdag zijn volledige vertrouwen uitge sproken in de trouw van bonds De Britse regering heeft er mee ingestemd, dat Woensdag middag rechtstreekse onderhan delingen werden geopend tussen de leiding van de genationali- naliseerde spoorwegen en verte genwoordigers van de 70.000 sta kende machinisten en stokers. Dit betekent, dat de regering haar standpunt, zoals in het af gelopen weekeinde door premier Eden geformuleerd, dat pas on derhandeld kan worden na her vatting van het werk, op aan drang van het algemene vakver bond (T.U.C.) heeft gewijzigd. Sir Brian Robertson, voorzitter van de Britse vervoerscommlssie, en Jim Baty, leider van de vak bond der stakende machinisten en stokers, zullen inleidende be sprekingen voeren, met het doel een „goede geest" te scheppen, waarna kan worden overgegaan tot gedetailleerde onderhande lingen, waarbij de leiders der drie Britse vakbonden van spoor wegpersoneel betrokken zouden worden. Meer hoop op beëindiging staking. De hoop neemt toe, dat de Brit se spoorwegstaking spoedig zal aflopen. Op het ministerie van Arbeid kanselier Adenauer jegens het WaS T" Woensdag na besprekin nansenei Auenauer jegens net sen tussen vprtcffpn„,nn^im„ Westen. De uitnodiging van de Sowjet-Unie aan Adenauer noem de de Britse woordvoerder aller eerst een zaak voor de regering van Bonn. Hij zeide, dat het wel iswaar „normaal gebruik" zou zijn als West-Duitsland Engeland en zijn andere bondgenoten over gen tussen vertegenwoordigers van de spoorwegen en de stakers, welke Donderdag worden voort gezet, van mening, dat bepaalde misverstanden zijn opgehelderd. De sfeer der onderhandelingen is thans zodanig, dat men op het ministerie optimistisch is over de afloop der onderhandelingen. Het K.N.M.I. deelt mede: Het weer in ons land heeft een belangrijke verslechtering onder gaan. De oorzaak hiervan was het front van een verafgelegen depressie, dat zich snel over West-Europa verplaatste. De depressie zelf bleef ten Zuid westen van Ierland liggen. Het front bracht op vele plaatsen in West-Europa regen en onweer. Grote neerslaghoeveelheden vie len in Oost-Frankrijk (plaatselijk meer dan 100 mm) en in Noord- Engeland (20—50 mm). In ons land viel de meeste re gen in het Oosten (ongeveer 15 mm. Aan het front ontstond een nieuwe depressie die met veel regen over Duitsland naar het Oosten trekt. De scheidingslijn tussen een koude Noordoostelij- wegbeambten", Kennedy, heeft medegedeeld voor de 215.000 le den van zijn bond 'n loonsverho ging vani twee en een halve dol lar per dag te zullen eisen. De desbetreffende eis zal zes tien dezer in zee gaan. De betrok ken spoorwegbeambten werken in treinen op 300 trajecten. provincie Joennan, aan de Noor delijke grens van Thailand, heb ben ingesteld. Thailand neemt alle maatrege len om aan het gevaar van revo- lutionnaire activiteit uit deze twee gebieden het hoofd te kun nen foieden, aldus premier Song gram. De gouverneur van Oost-Paki- stan, Mohammed Sjahaboeddin, is afgetreden als protest tegen de mier, Mohammed Ali, het herstel wijze waarop de Pakistaanse pre- van het parlementaire leven in provincie had bekendgemaakt. Zoals bekend heeft de gouver neur een jaar lang de alleenheer schappij in Oost-Pakistan uitge oefend, nadat zich ernstige onge regeldheden hadden voorgedaan. Sjahaboeddin ontkende, dat hij aftrad omdat hij een gedeelte van zijn macht moest prijsgeven. Zijn bezwaren golden uitsluitend het feit, dat premier Ali buiten hem om het herstel van de oude toe stand had bekendgemaakt. Men verwacht, dat de Engels man sir Thomas Ellis tijdelijk als gouverneur van Oost-Pakistan zal optreden. ke en een vochtige en zachtere Zuidwestelijke luchtstroming kwam juist boven ons-land tot stilstand, waardoor er veel bewol king bleef. Intussen zijn er aanwijzingen dat de ten Zuidwesten van Ier land gelegen depressie naar Frankrijk gaat bewegen. Daarom is té verwachten dat het weer in ons land de komende dagen onder depressie-invloed zal blijven. De regenkansen blijven daarom be staan en het weer zal een onbe stendig karakter hebben. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Regenbuien. Veel bewolking met regenbuien en een kans op onweer. Weinig wind. Ongeveer dezelfde tempe raturen als gisteren. VRIJDAG 10 JUNI. v.m. n.m. Breskens 4.39 4.53 Terneuzen 5.14 5.28 Hansweert 5.54 6.08 Walsoorden 6.04 6.18 ZON op onder Juni. 9 4.23 10 4.23 11 4.22 12 4.22 13 4.22 MAAN op onder 20.59 21.— 21.— 21.01 21.02 23.26 23.47 0.05 0.23 7.57 9.06 10.18 11.30 12.45

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1