Drie nieuwe ministersin Westduitsiand Neh Caï Staking bij Fordfabrieken Besprekingen van premier roe m iro Haring voor Koningin, Prinses Prins Benelux protocollen ingediend bij het Belgische parlement en De «Manchester Guardian» over de besluiten van Messina De oefening «Carte Blanche» De strijd tegen de Hoa Hao Elten en de zelfkant Het terrorisme in Algerije WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN DINSDAG 7 JUNI 1955. 10e Jaargang No. 3474. Von Brentano volgt Adenauer op als minister van Buitenlandse Zaken Staking van Chileense studenten beëindigd Westelijk voorstel aan Moskou Verdrag van Warschau van kracht geworden Dr John Peters ten onrechte ontslagen Bomaanslagen in Saigon De werkloosheid in België en Westduitsiand Geen neutraal Japan Het Indonesische parlement weer geopend Eisen door directie ingewilligd Generaal Gruenther naar de V. S. Pinay naar de Verenigde Staten Parlementsverkiezingen op Sicilië De Britse spoorwegstaking Neh roe in Praag Ruim 700 politieke arrestanten in Argentinië Belgische parlementsleden naar Rusland uitgenodigd Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels X, iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, ol: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. De langverwachte reorganisatie van de Westduitse regering is Maandagochtend ingeleid, toen bondskanselier Adenauer aan de bondspresident zijn ontslag »als minister van Buitenlandse Zaken vroeg. Drie nieuwe figuren zul len hun intrede in de bondsrege ring doen. Als minister van Bui tenlandse Zaken zal Adenauer worden opgevolgd door Heinrich von Brentano, die tot dusverre leider der Christelijke fractie in de bondsdag was. Von Brentano is inzake de bui tenlandse politiek een trouw vol geling van Adenauer en van een wijziging van de politieke koers zal dan ook geen sprake zijn. Ove rigens blijft Adenauer persoon lijk verantwoordelijk, ook voor de buitenlandse politiek, daar hij volgens de Duitse grondwet al leen de richtlijnen der politiek te bepalen heeft. De ministers zijn tegenover hem, eerder dan tegenover het parlement, verantwoordelijk. Von Brentano staat bekend als een onvermoeide ijveraar voor de Europese vereniging. Hij had de leiding van de Straatsburgse com missie, die de inmiddels afge schreven „Europese grondwet" uitwerkte. Tevoren had Von Brentano op het gebied van de opstelling van grondwetten in zijn eigen land reeds de nodige ervaring opgedaan. Hij was een der scheppers van de grondwet, die in 1946 aan de staat Hessen werd gegeven. Twee jaren later héld hij een leidend aandeel in de opstelling van de grondwet der bondsrepubliek. De tweede nieuwe minister in Bonn zal de heer Theodor Blank zijn, die reeds vier jaren lang een leidende rol heeft gespeeld bij de voorbereiding der Duitse herbe wapening. Blank droeg tot dus ver de lang verouderde titel van ..gevolmachtigde van de bonds kanselier voor vraagstukken, die samenhangen met de vermeerde ring der geallieerde troepen". Hij is afkomstig uit een arbeidersge zin en verdiende zelf het geld voor zijn studie. In de oorlog klom hij op tot officier. Via de vakbeweging is Blank na 1945 in de politiek beland. In Bonn is men het erover eens, dat Blank de zwaarste taak op zich gaat nemen die voor een mi nister kan zijn weggelegd. Het door hem geleide bureau, dat hij tot ministerie zal moeten omvor men, telt reeds thans bijna dui zend beambten. Tegenover de mi litairen van de oude stempel ver dedigt Blank met hardnekkigheid zijn these van de nieuwe soldaat als „burger in unform". De lichte taak in de bondsrege ring wordt thans toevertrouwd aan de derde nieuweling, Von Merkatz. Hij neemt het ministerie voor Bondszaken over van zijn partijvriend Hellwege, die in Ne- dersaksen zo onfortuinlijk gestart is als landelijk regeringschef. Het ministerie heeft naar algemene overtuiging niet veel om het lijf. Merkatz behoort tot de conser vatieve Duitse partij, wier woord voerder hij in de Bondsdag was. Hij stamt uit een Pommerse offi ciersfamilie en diende in de laat ste oorlog twee jaren als vrijwil liger. President Heuss heeft het ont slag van Adenauer als minister van Buitenlandse Zaken aan vaard. Volgens functionarissen zullen de drie nieuwe ministers Woens dag ir de bondsdag worden be- eaif d. VERKLARING VAN MINISTER PRESIDENT DREES IN DE TWEEDE KAMER WORDT UITGEZONDEN. De verklaring, die de minister president dr W. Drees voorne mens is hedenmiddag namens de regering in de Tweede Kamer af te leggen, wordt om 13.00 uur over de zender Hilversum II rechtsstreeks uitgezonden. DE ONDERGANG VAN DE „DOLFIJN". Het stoffelijk overschot van schipper M. den Heyer, die bij de ondergang van de Sch 204 „Dol fijn" is verdronken, zal met de Sch 264 van dezelfde reder naar Soheveningen worden gebracht. De bemanning van de „Dolfijn" zal over enkele dagen met een passagiersschip of een vracht boot uit Leith naar Soheveningen vertrekken. Premier Nehroe van India heeft Zondagavond gedurende een oponthoud van 75 minuten op het vliegveld van Cairo op zijn reis naar Rusland een onderhoud gehad met premier Gamal Abdel Nasser van Egypte. Op een later gehouden infor mele persconferentie weigerde Nehroe bijzonderheden over deze bespreking te geven. Kort daarna stapte hij weer in het vliegtuig voor de doorreis naar Rome. Hij verklaarde tegenover de pers in Cairo naar Moskou te gaan in antwoord op een uitnodi ging van een jaar geleden en geen „speciale problemen" te be spreken te hebben. „Natuurlijk zal ik met de Rus sische leiders spreken over de kwestie van de wereldvrede en hoe de zaak van de vrede het best kan worden gediend. De eerste stap is te trachten de spanning te verminderen. We hebben geen toverformule, doch we zijn van gevoelen dat een vermindering van de spanning onze taak zou ver eenvoud igen Nehroe merkte op dat in de laatste paar maanden een ver mindering van de spanning is op getreden in Europa en, tot op zekere hoogte, in het Verre Oos ten.. Hij verklaarde voorts contac ten te willen leggen voor toekom stige handel en voor de economi sche betrekkingen tussen India en de landen, die hij zal bezoeken. Premier Nehroe wordt Dins dagavond uit Praag in Moskou verwacht. Een staking van Chileense stu denten, die vijf dagen geleden uitbrak, is Zondag beëindigd, na dat minister Van Opvoeding Oscar Herrera had toegezegd dat de regering een onderzoek zal in stellen naar de deportatie van 13 Peruviaanse studenten uit Argen tinië. De studenten hebben verklaard dat de Chileense onderminister van Binnenlandse Zaken, Carlos Ferrer, verantwoordelijk is ge weest voor de weigering deze Peruvianen asyl in Chili te ver lenen. Ferrer bood aan af te tre den, doch dit aanbod werd door president Carlos Ibanez van de hand gewezen. De studenten zullen Woensdag weer bij de lessen en colleges aan wezig zijn. Een zo pas hij het Belgische parlement ingediend wetsontwerp vraagt de goedkeuring van de volgende tussen België, Neder land en Luxemburg gesloten in ternationale overeenkomsten Het op 9 Mei 1947 te Brussel op gestelde landbouwprotocol, het op 21' October 1950 te Luxemburg gesloten protocol betreffende de economische betrekkingen tussen de drie landen, het op 29 Decem ber 1950 te Den Haag opgestelde protocol eveneens aangaande de Engeland, Frankrijk en Ameri ka hebben in een nota aan de Sowjet-Unie voorgesteld, dat de leiders der vier regeringen van 18 tot en met 21 Juli te Genève bijeenkomen. Medio Mei werden de vier ministers van Buitenlandse Za ken het er te Wenen over eens, dat een dergelijke bespreking wenselijk was. Over de plaats heeft men tot dusver nog geen overeenstem ming 'kunnen bereiken. Het Wes ten gaf aanvankelijk de voorkeur aan Lausanne en de Sowjet-Unie aan Wenen. Het verdrag van Warschau, dat op 14 Mei in de Poolse hoofdstad werd gesloten door de Oosteuro- pese communistische landen, is van kracht geworden. De onderte kenaars van het verdrag, dat voorziet in samenwerking en militaire bijstand, hebben de rati ficatie-oorkonden te Warschau gedeponeerd, aldus meldt „Tass", het officiële Russische persbu reau. economische betrekkingen, het op 24 Juli 1953 te Den Haag gesloten protocol betreffende de coördina tie der economische en sociale politiek en het op 16 Nov. 1953 te Brussel gesloten accoord no pens de instelling van een aan passingsfonds. In de toelichting op dit wets ontwerp merkt de Belgische rege ring op, dat zij deze onderschei dene protocollen beschouwt als een doeltreffend middel om te ge raken tot harmonisering van de economische en sociale politiek der drie landen. Zij verklaart van oordeel te zijn, dat deze overeen komsten een beslissende stap be tekenen op de weg naar een vol ledige en duurzame economische unie. Rekening houdende met de politieke, economische en sociale voorwaarden in Europa en de we reld gelooft de Belgische rege ring stellig, dat de verwezenlij king van deze unie niet alleen be antwoordt aan de wensen van de drie volken, doch tevens een gun stig element vormt voor de schep ping van een Europese politieke en economische gemeenschap. Het Amerikaanse hooggerechts hof is tot de conclusie gekomen, dat dr John Peters, hoogleraar in de medicijnen aan de Yale-univer- siteit, in 1953 ten onrechte is ont slagen als adviseur van de rege ring. Een commissie achtte toen ge gronde redenen aanwezig om aan zijn politieke betrouwbaarheid te twijfelen. Onbekenden hebben Maandag ochtend een bomaanslag gepleegd in de Europese wijk van Saigon, waardoor een Fransman ernstig gewond werd. In minder dan een week tijds zijn in Saigon reeds 5 Fransen door aanslagen gedood en drie gewond. De haring, die aan Koningin Juliana, Prinses Wilheknina en Prins Bernhard is aangeboden, is gistermorgen in Vlaardingen uit- gekeurd. Deze haring is gekozen uit een lading, aangebracht door de motor-logger VI 83 „Cornelis", schipper Leendert Ros en afkom stig van het stoomloggersChip VI 200 „Nelly", schipper Bernard van Dorp. Beide schepen zijn eigendom van de rederij C. van Toor uit Vlaardingen. De kwaliteit werd voor aan bieding aan de Koningin, de Prin ses en de Prins goedgevonden door de hoofdcontroleur van de Nederlandse haringcontröle, de heer W. J. v. d. Windt en is in de traditionele oranje geverfde vaat jes verpakt. Door een deputatie, bestaande uit de burgemeester van Vlaardingen, de reder, de schipper van de VI 83 en de hoofdcontroleur zijn de vaatjes in een met vlaggen versierde auto naar Soestdijk en het Loo gebracht. Koningin Juliana heeft gister middag om half een persoonlijk de delegatie uit Vlaardingen op het paleis Soestdijk ontvangen en de vaatjes haring in ontvangst genomen. De haringdelegatie die met drie auto's op weg was naar paleis Het Loo nabij Apeldoorn kreeg in Voorthuizen een kort opont houd, doordat de laatste auto door een personenauto werd aan gereden. De schade was evenwel gering en zo snel mogelijk werd de reis voortgezet. Op paleis Het Loo werden H. K. H. Prinses Wilhelmina twee vaatjes met de eerste nieuwe haring aangeboden. De aanbie ding geschiedde door de schipper van de VI 83 „Neeltje". De Prinses onderhield zich eni ge tijd met de brengers van het zeebanket. Het aantal werklozen in Bel gië bedraagt thans 145.020, het geen het laagste cijfer is sedert zeven jaar. Naar officiëel wordt medege deeld, is het aantal werklozen in West-Duitsland in Mei j.l. ge daald tot 731.104, het laagste cij fer sedert de monetaire hervor ming van zeven jaren geleden. De Japanse minister- van Bui tenlandse Zaken, Sjigemitsoe, heeft Maandag verklaard, dat Japan geen vredesverdrag met de Sowjet-Unie naar het voor beeld van het Oostenrijkse ver drag, dat aan Oostenrijk een neu trale positie oplegt, zal aanvaar den. De toestand van Japan is „ge heel verschillend" van die van Oostenrijk. Oostenrijk verwierf zijn onafhankelijkheid door de Russische eis van neutraliteit te aanvaarden, doch Japan is zijn besprekingen met de Sowjet-Unie begonnen als onafhankelijk land, aldus Sjigemitsoe. (De onderhandelingen tussen Japan en de Sowjet-Unie over herstel van de normale betrek kingen, die verleden week in Lon den zijin begonnen, zullen, naar men verwacht, verscheidene maanden duren. Officieel bestaat de staat van oorlog nog tussen beide landen). In zijn commentaar op de be- j ging in de richting van Europese Zoals toekend zal van 20 tot 28 Juni de geallieerde luchtmacht- oefeningen „Carte Blanche" wor den gehouden. Hieraan nemen deel de luchtmachten van het commando Centraal-Europa te zamen met 3000 vliegtuigen, ver deeld over 11 Navo-landen. De tweede en vierde geallieerde tac tische luchtmachten zullen elkaar gedurende deze oefening bestrij den (Nederland behoort tot de tweede) en steun van buiten zal verleend worden door Navo-een- heden van Noorwegen, Denemar ken, Italië, Griekenland en Tur kije. Voorts door het Engelse bombardements- en gevechtscom mando, de Amerikaanse 49e luchtmachtdivisie, die gestation- neerd is in Engeland en het luohtwapen van de Amerikaanse zesde vloot, die gestationneerd is in de Middellandse Zee. De voorzitter van het Indonesi sche parlement, Sartono, heeft Maandag de derde zitting van het parlement van dit jaar geopend. De vice-premier, Zainul Arifin, en andere leden van het kabinet waren bij deze openingszitting aanwezig. Zoals de gewoonte is, gaf Sar tono een overzicht van het werk, dat in de voorgaande zittingen door het parlement is gedaan en van de zaken, die in de volgende zitting behandeld zullen worden. Volgens het opperbevel van het Zuid-Vietnamese leger worden bij de operatie tegen de troepen van de opstandige opperbevelhebber der Hoa-Hao-secte, generaal Tran Van Soai, snelle vorderingen ge maakt. De dertig bataljons rege ringstroepen zijn op 130 km ten Zuiden van Saigon de rijstvelden ingetrokken om de opstandige troepen, die tot dusver een beslis sende slag hebben weten te ont wijken, in te sluiten. De omliggen de wegen zijn in handen van de regeringstroepen, die „geweldig hoeveelheden" voertuigen en mu nitie hebben (buitgemaakt. Het personeel van de Ford van de staking zal niet voor zeven Motor Company te Brook Park, nabij Cleveland, is Zondag te mid dernacht in staking gegaan. De stakers hebben posten gezet bij de ingang van het falbrieks-ter- rein. Het personeel te Brook Parks is in staking gegaan, terwijl ver tegenwoordigers van Ford en General Motors in Detroit nog bezig zijn met onderhandelingen met de vakvereniging van arbei ders in de auto-industrie in een poging een staking van 140.000 arbeiders in de Fordfabrieken te voorkomen. Deze vakvereniging heeft 1.300.000 leden en is de grootste van de Verenigde Sta ten. Ook in Buffalo, New York, wer den door de stakers bij de ingang van de grote walsfabriek van Ford posten uitgezet. In deze fabriek werkt ongeveer 4.200 man personeel. Ook bij de Fordfabrieken te Sonerville en Natick in Massa chusetts zijn posters uitgezet. Te Buffalo legden 500 mannen van de nachtploeg het werk neer en te Brookpark 300. De omvang uur plaatselijke tijd, als de dag- ploeg moet 'beginnen, bekend zijn. Toen de onderhandelingen tus sen vakbondsleiders en directie Maandagochtend werden hervat, staakten ongeveer 20.000 van de 140.000 arbeiders van de Ford fabrieken. De directie der Ford-automo biel-fabrieken heeft de eis inge willigd der arbeiders voor het toekennen van een gewaarborgd minimum-jaarloon. Hiermede is een einde gekomen aan de sta king van bijna de helft der 140.00C Ford-arbeiders. De opperbevelhebber van de Navo-strijdkrachten in Europa, generaal Gruenther, vertrekt heden voor een bezoek van vier dagen naar de Verenigde Staten, waar hij te Washington bespre kingen zal voeren en zal aanzit ten aan een lunch van de nationa le persclub. Aan de zijde der nationale troe pen zijn tot nu toe acht militairen gesneuveld en ongeveer vijftig gewond, terwijl de opstandelin gen ongeveer honderd man aan doden zouden hebben verloren. De Zuidvietnamese onderminis- ster van Defensie, Tran Trung Dung, verklaarde, dat er geen sprake van onderhandelingen met de Hoa Hao meer kan zijn. Overleg zou in dit stadium ern stig het moreel van de regerings getrouwe militairen aantasten, omdat die niet zouden begrijpen, waarom de regering enerzijds generaal Tran Van Soai bestrijdt en anderzijds besprekingen met hem voert, aldus de onderminis ter. De strijdkrachten van de Zuid- Vietnamese regering hebben Maandagochtend het offensief tegen het gebied van de Hoa-Hao- secte ten Zuidwesten van Saigon voortgezet. Volgens een leger communiqué worden de troepen overal waar zij komen door de be volking met enthousiasme be groet. In gezaghebbende kringen ver wacht men, dat de campagne niet lang zal duren. Van de zijde van het Franse ministerie van Buitenlandse Za ken wordt medegedeeld, dat mi nister van Buitenlandse Zaken Pinay 15 dezer naar de Verenig de Staten zal vertrekken, waar hij Frankrijk zal vertegenwoor digen op de 19 Juni te San Fran cisco beginnende plechtige her denking van het feit, dat de Ver. Naties tien jaar bestaan. 20 Juni vangt Pinay besprekingen aan met zijn Britse, Amerikaanse en Sowjet-Russische ambtgenoten. Van dezelfde zijde wordt nog vernomen, dat deskundigen der „Westerse grote drie" 8 Juni a.s. te Washington voorbereidende werkzaamheden zullen beginnen ter inleiding van de komende ontmoeting van regeringsleiders der „grote vier". Het Franse luchtverdedigings commando zal tegelijk met „Car te Blanche" een grote luchtverde digingsoefening houden. Carte Blanche" zal verder een schijn- atoomoefening omvatten. Daar voor zullen enige landmachteen heden in deze oefening worden opgenomen teneinde de verenigde staten te kunnen laten samen werken. sluiten, die door de zes ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese gemeenschap voor ko len en staal te Messina zijn geno men, betreurt de „Manchester Guardian" het, dat de Engelse regering niet meer gedaan heeft, om het verdrag van Brussel als kern van de nieuwe Europa-Unie te ontwikkelen, daar dit verdrag, dat de Engelse regering tot leven bracht, kans loopt in het vergeet boek te raken, wanneer het pro gramma van Messina wordt uit gevoerd. De Engelse regering, en in het bijzonder sir Anthony Eden, aldus het blad, heeft er goed aan gedaan, een vervanging voor de Europese Defensie Ge meenschap te vinden, maar sedertdien is haar enthousiasme verminderd en toont zij zich in het geheel niet geneigd, om in het verdrag iets anders te zien dan een nuttig instrument tot verzoening van de meningsver schillen tussen Frankrijk en Duitsland over de herbewapening en het Saargebied. Zij heeft zich er in elk geval niet van bediend als uitgangspunt voor een bewe- eenheid. De Engelsen moeten ach dus niet verwonderen, wanneer de Europeanen de weg verder be wandelen, die zij zich zelf hebben gebaand. Het in Düsseldorf verschijnen de dagblad „Rheinische Post" heeft de Nederlandse en Duitse regeringen aangeraden opnieuw een poging te doen om' het erover eens te worden, dat de grenscor recties van 1949 ongedaan ge maakt moeten worden. Het blad kenmerkt die grenscorrecties als een eenzijdige, nooit door de Duitse regering erkende hande ling. „De gebieden hebben niet opgehouden bestanddeel te zijn van het land Noordrijn-Westfa- len", zo meent het blad. Over grenscorrecties „op basis van wederkerigheid" valt volgens het blad te spreken. „Daarvan is in Elten en de Zelfkant geen sprake. Bovendien leiden volksstemmin gen al te gemakkelijk tot ont stemming, daar zij voor de ver liezende partij vaak met verlies Zondag zijn op Sicilië verkie zingen gehouden voor de 90 ze tels van het semi-autonome par lement van dit Italiaanse eiland. De telling van de ruim twee mil- lioen stemmen die zijn uitge bracht, is Maandagochtend be gonnen. Bij de verkiezingen van Zondag heeft 86.89 procent van de kie zers zijn stem uitgebracht tegen 81.69 procent bij de verkiezingen van vier jaar geleden. De resultaten van de Zondag gehouden verkiezingen voor de negentig zetels van het half- autonome parlement van Sicilië wijzen op een opmerkelijke winst aan de zijde van de christen democraten ten koste van het merendeel der overige partijen, waaronder de communisten. Toen ongeveer zeventig pro cent van de stemmen was geteld, voorspelden waarnemers, dat de christen-democraten, die in Ita lië de enige grote partij tegen over de communisten vormen, wellicht zes zetels meer zullen krijgen dan de dertig, die zij in het oude parlement te Palermo bezetten. De communisten en hun socialistische bondgenoten zullen, naar men verwacht, waarschijn lijk één van hun dertig zetels verliezen. Dit zou een belangrijke overwinning voor de christen democraten zijn, omdat de com munisten de afgelopen twee jaar hun propaganda vooral hebben gericht op de boeren en kleine middenstanders in het armelijke Zuid-Italië. van prestige gepaard gaan. Daar om ware het verstandig door overeenkomsten een barrière op de weg naar een verenigd Euro pa uit de weg te ruimen", aldus het blad. De minister-president van het land Noordrijn-Westfalen, dr Karl Arnold, behoort tot de uit gevers van dit daglblad. Ook in de Bondsdag is onlangs door een liberale afgevaardigde een initia tief genomen om de Duitse rege ring tot nieuwe onderhandelin gen met Nederland over Elten en de Zelfkant te brengen. De leiders van de 70.000 staken de Britse spoorwegmannen heb ben de oproep van premier Eden, om het werk te hervatten, ver worpen. Naar hun mening heeft de pre mier in zijn radio-toespraak var Zondagavond de aard van de staking onjuist voorgesteld. De bedoeling van de staking zou hem. ontgaan. De voorzitter van de Britse vervoerscommissie, sir Brian Robertson, heeft Maandag aar de secretaris-generaal van de bond van machinisten en stokers een brief gezonden, waarin hij de stakers verzoekt weer aan het werk te gaan en de onderhande lingen te hervatten, „in het be lang van de spoorwegindustrie, waarvan het bestaan van uw le den tenslotte afhangt", en in het belang van het land. Zoals bekend, had de vakbond eerder op de dag een soortgelijk verzoek van premier Eden van de hand gewezen. Premier Nehroe van India is Maandagochtend, op doorreis naar Moskou, in Praag aangeko men, waar hij 24 uur zal verblij ven. Nehroe, die reist in gezelschap van zijn dochter, mevr. Indira Gandhi, werd op het vliegveld van Praag o.m. begroet door de Tsjechoslowaakse premier, Siro- ky, en de Indiase ambassadeur in Praag. Algerijnse opstandelingen heb ben Zondagavond in het Aures gebergte opnieuw een Franse boer gedood en een Arabische boer ontvoerd. De 43-jarige boer, Yvon Rauca- ze, werd op zijn boerderij met machinegeweervuur gedood, na dat drie bannelingen waren bin nengedrongen en hem hadden op gedragen koffie te zetten met de lof te zijn leven te sparen. De Ara bier werd van een andere boerde rij ontvoerd. Intussen is de gouverneur-gene raal, Jacques Souste'lle, naar Parijs vertrokken om aan pre mier Edgar Faure verslag uit te brengen over de toestand. In Parijs arresteerde de politie Zondagavond 44 Noord-Afrika nen, die in een café een politieke bijeenkomst hielden. Later wer den de arrestanten op twee na, Het Argentijnse parlementslid Francisco Rabanal van de radi cale (oppositie) partij heeft Vrij dag in de Kamer meegedeeld, dat het aantal om politieke redenen aangehouden personen tot boven de 700 is gestegen. Rabanal vroeg de kamer met betrekking tot deze kwestie bij de regering te interpelleren, doch dit werd door de kamer geweigerd. Namens het Peronistische blok verklaarde het parlementslid Os car Allreeu vervolgens dat de noodtoestand, die van kracht is geweest sinds de militaire staats greep in 1951, niet zal worden be ëindigd alvorens de oppositie heeft aangetoond de grondwet te respecteren. die op de vergadering het woord hadden gevoerd en die volgens de politie lid waren van de ver boden Algerijnse organisatie „Be weging voor de triomf van de democratische vrijheden", weer op vrije voeten gesteld. „La Derniere Heur" meldt, dat de Sowjet-Russische regering de Belgische volksvertegenwoordi ging heeft uitgenodigd een dele gatie naar de Sowjet-Unie te zenden. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdag ochtend tot Dinsdagavond. Enkele buien. Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien, hier en daar met onweer. Overwegend matige wind tussen Oost en Zuid. Weinig verandering in tempera tuur. WOENSDAG 8 JUNI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.30 4.05 4.45 4.55 n.m. 3.44 4.19 4.59 5.09 ZON op onder Juni. 7 4.24 20.57 8 4.24 20.58 MAAN op onder 22.32 23.02 5.46 6.49

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1