Sowjet-Russisch-Zuidslavische verklaring getekend De kwestie-Schlueter De Berlijnse spoorwegen INDONESIË WEERSVERWACHTING HOOGWATER Twee Straaljagers in botsing boven Diepenveen ZON- en HAANSTAKDOi KABINETSCRISIS IS OPGELOST VRIJDAG 3 JUNI. 10e Jaargang No. 3471. Het Kabinet der Koningin deelt mede; Mr J. A. W. Burger heeft Donderdagavond aan H. M. de Koningin verslag uitge bracht aangaande zijn pogin gen tot het vinden van een basis, die kan leiden tot voertzetten van de arbeid van het huidige kabinet- Drees en heeft aan H. M. meegedeeld de opdracht tot recentructie van het kabinet in bovenbedoelde zin te aan vaarden. Gehoord het door de heer Burger uitgebrachte rapport heeft H. M. de ministers en de staatssecretarissen in overweging gegeven op hun ontslag-aanvrage van 17 Mei j.l. terug te komen. Op grond daarvan heeft de minister-president die ont slag-aanvrage ingetrokken. Z. K. H. Prins Bernhard naar Techni-Show Landelijke inzamelings actie van Prins Bernhardfonds De onrust Noord-Afrika Prijsverlaging voor radiotoestellen Treinverkeer Dordrecht-Lage Zwaluwe Nog geen benoeming van bevelhebbers door Adenauer Treinongeluk in New York i erechtstelling Rood-China Vacantiereizen naar Rusland Onderzoek naar mysterie van verdwijning van twee kisten goud Verklaringen der vrijgelaten Amerikaanse vliegers Vertraging postverkeer in Engeland D( toltarieven Duitsland Moerdijkbrug nadert voltooiïng Het bezoek van Ali Sas Troamidjojo aan Peking Frankering bij abonnement Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 55—57 Terneuzen Redactie-adres Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRUE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ctminimam pee advertentie 2,25. Rubriek"Kleine Advertenties: 5 regels 1*1 iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. Het ligt in het voornemen van Z. K. H. Prins Bernhard Dinsdag 7 Juni aanstaande de Techni- show in Utrecht, welke in de Bernhardhal en Margriethal wordt gehouden, te bezoeken. REBUS VAN PRINSES BEATRIX ALS PRIJSVRAAG. De jaarlijkse inzamelingsactie voor het Prins Bernhardfonds en de anjerfondsen zal van 20 Juni tot en met 3 Juli a.s. worden ge houden. Ten bate van de fondsen wordt een exclusieve foto van het koninklijk gezin ten verkoop aan geboden. Aan deze foto is een kaart gehecht met een door Prin ses Beatrix ontworpen en gete kende rebus, waarvan aan de op lossing een prijsvraag is verbon den. De Oostduitse spoorwegautori-1 nisterie van Vervoer mede, dat teiten hebben Donderdag de tele- alle lijnen, die voor het onderhou- foonverhindingen tussen de ge- den van het spoorwegverkeer no- bouwen van de bovengrondse dig zijn, zijn opengehouden. Hier- spoorweg in Oost-Berlijn en de aan werd toegevoegd, dat pro zeventig Westberlijnse stations verbroken. Als reden hiervoor wordt opgegeven, dat dè verbin dingen gebruikt werden door „splonnageorganisaties, die on der Amerikaanse leiding 'werk zaam zijn in West-Berlijn". Een Westlberlijnse spoorweg beambte (verklaarde, dat de maatregel gevaren zou kunnen opleveren, daar het vrijwel onmo gelijk zou zijn vertragingen of ongelukken te melden aan het hoofdkwartier in Oost-Berlijn. Later deelde het Oostduitse mi- in Te Marrakesj in Frans-Marok- ko is een Marokkaanse wethou der doodgeschoten, kort nadat de pasja van dit gebied, El G-la- wi, zich er op had beroemd, dat er dank zij zijn strenge maatre gelen een einde was gekomen aan de reeks gewelddaden. In totaal werden in Marokko in de afgelopen 24 uur vijf personen vermoord. testen in de Westberlijnse pers tot doel hadden de aandacht af te leiden van het feit, dat de „spionnagecentra" niet meer waar zij willen kunnen telefone ren om in Oost-Berlijn spoorman- nen te werven voor hun „vuile zaken" en het speciale net voor sabotage ten nadele van de spoorwegen te gebruiken. De Oostduitsers verbraken in 1952 de openbare telefoonverbin dingen tussen het Oosten en Westen van de stad. Thans wer ken alleen nog de geallieerde verbindingen. De nieuwe beperkingen volgen op de jongste maatregelen tegen Westduitse en Westberlijnse vrachtauto's en binnenschepen, die door Oost-Duitsland reizen. Er worden thans 16 vracht auto's en negen schepen vastge houden. Als reden wordt opge geven, dat de papieren niet in orde zijn. Alle vrachtauto's en binnenschepen vervoeren schroot Zuid-Slavië en de Sowjet-Unie hebben Donderdag documenten getekend, waarin hun zeven jaar oude geschil, dat begon met de uitstoting van Zuid-Slavië uit de cominform, wordt bijgelegd. In een gemeenschappelijke ver klaring, die na een week van on derhandelingen tussen de twee landen is getekend, wordt aange drongen op toelating van com munistisch China tot de Ver enigde Naties. Verder op ontwapening, het vreedzame gebruik van atoom energie en een verbod op atoom wapens. De beide landen beplei ten ook een oplossing van het Duitse vraagstuk in het belang van het Duitse volk en de alge mene veiligheid. Zuid-Slavië en de Sowjet-Unie juichen de resultaten toe van de Aziatisch-Afrikaanse conferentie die in April te Bandoeng is ge houden. De twee landen hebben beslo ten tot nauwere economische en culturele betrekkingen, waaron der het tot stand brengen van samenwerking op het gebied van het vreedzaam gebruik van atoomenergie. De Sowjet-Unie en Zuid-Slavië zijn voorts overeengekomen, eikaars burgers te repatriëren en betrekkingen te vestigen tus sen de „sociale organisaties" hunner landen. De overeenkomst is van Sow- jet-Russische zijde getekend door Na overleg met de minister van Economische Zaken hebben ver tegenwoordigers van detaillisten, importeurs en fabrikanten van radiotoestellen verklaard, dat de prijzen van radiotoestellen, zoal-s deze golden op 18 Maart j.l. met gemiddeld vijftien procent zullen kunnen worden verlaagd. Voor zover deze prijsverlaging nog niet is doorgevoerd, zal dit op korte termijn geschieden. Wan neer de beoogde wijziging in het tarief van de weeldebelasting haar beslag zal krijgen, zal het percentage van de prijsverlaging naar het oordeel van de minister in liet algemeen kunnen worden verhoago tot twintig procent. Zondag 5 Juni a.s. gestremd. De op Zaterdag 4 Juni van Dor drecht naar Moerdijk over te brengen overspanning zal op Zondag 5 Juni in de Moerdijk- spoorbrug worden geplaatst. Deae werkzaamheden maken het noodzakelijk het treinverkeer tussen Dordrecht en Lage Zwa luwe opnieuw stil te leggen. Deze stremming is dus Zondag en wel van 10.30 tot 22.00 uur. Ter vervanging van de treinen zullen autobussen rijden. Deze vertrekken ieder heel en ieder half uur van Dordrecht en tien minuten over ieder heel en tien minuten over ieder half uur van Lage Zwaluwe. Daar deze bus sen de afstand niet in dezelfde tijd als de treinen kunnen afleg gen, dient men rekening te hou den met vertraging van ongeveer een half uur. Reizigers uit de richtingen Breda en Roosendaal zullen dus een half uur later dan normaal te Dordrecht aankomen. Reizi gers in de richtingen Breda en Roosendaal moeten een half uur vroeger naar Dordrecht reizen om vandaar per autobus de ge wenste treinen te Lage Zwaluwe te kunnen halen. Voor het ver voer van ingeschreven bagage zal een vrachtauto rijden. De internationale treinen Am sterdamParijs C. zullen over Utrecht en 's Hertogenbosch wor den geleid, hetgeen enkele wijzi gingen in de dienstregeling tot gevolg heeft. Voor reizigers van, resp. naar Den Haag en Rotter dam, die met deze treinen wen sen te reizen, rijden speciale trei nen en autobussen naar en van Roosendaal. De internationale treinen Hoek van HollandVenlo en verder v.v. rijden voor de duur van de stremming eveneens over Utrecht, hetgeen ook voor de dienstregeling van deze treinen enige wijzigingen tot gevolg heeft. Bij ongunstige weersomstan digheden zal de stremming van het treinverkeer niet doorgaan. Rechtszaak tegen Jung- sohlaeger voortgezet. Donderdag is de zaak tegen de Nederlander Jungschlaeger voortgezet. Mevr. Bouman trad andermaal als waarnemend ver dedigster op. Gehoord werd ge tuige Tomasoa, die in de zaak tegen de Nederlander Schmidt ook getuigde. Tomasoa kende Jungschlaeger tot 1950 niet. Hij kwam, na volgens zijn zeggen, inlichtingen voor de koninklijke landmacht te hebben verzameld, in Januari op de onderneming Dramaga in het Bogorse, als hoofd van de technische afdeling. Blijkens zijn verklaringen kwam hij daar in aanraking met de acti viteiten van de Nigo. Hij zag onderandere vrachtauto's, die be stuurd werden door chauffeurs van de K. L., vier tot vijf kisten wapens aanvoeren, die opgebor gen werden in een bergplaats. Later ontdekte hij, dat in die bergplaats 400 tot 500 lichte wa pens waren opgeslagen. Volgens getuige was Jungschlaeger hfofd van de Nigo. Gelbleken is, dat getuige Sukar- tono de vorige keer in een ge sloten zitting verklaringen heeft gegeven over een luchtcorridor boven West-Java. Naar aanleiding van een nota riële verklaring, die mevr. Bou man overlegde, van getuigen in Nederland, zei rechter Maeng- kom, dat deze niet als bewijsstuk ken te kunnen gebruiken. Getui gen zouden of naar Indonesië moeten komen, of hun verklarin gen moeten afleggen ten over staan van een bevoegd ambte naar in Nederland. Vrijdag zal de zaak worden voortgezet. De namen van mogelijke toe komstige hoge officieren van de Westduitse strijdkrachten zijn nog niet door het commissariaat voor de defensie aan bondskanse lier Adenauer voorgelegd, aldus een woordvoerder van het com missariaat. Hij sprak perslberichten tegen, dat Adenauer bevelhebbers heeft benoemd. De namen moeten nog door een speciale personeelscom missie worden goedgekeurd, zo zei hij. In New York zijn Donderdag ochtend tijdens een spitsuur twee ondergrondse treinen in een tunnel op elkaar ingereden. Ne gen personen werden naar het ziekenhuis overgebracht. 83 reizi gers liepen lichte verwondingen op. TREIN BIJ ME DAN IN RIVIER GESTORT. Op 30 Mei is een trein, die van Langsa in Atjeh naar Besitang in Oost-Sumatra reed, van een brug nabij Medan in de'rivier ge stort. Het ongeluk werd veroor zaakt doordat de Darul Islam de rails had opgebroken. De machi nist en de stoker werden gedood; over verdere slachtoffers is nog niets "bekend. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Vrijdagoch tend tot Vrijdagavond. Zonnig. Zonnig weer met een matige oostelijke wind. Ongeveer dezelf de temperaturen als gisteren. ZATERDAG 4 JUNI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden premier Boelganin en niet door Chroesjtsjef, de leider van de Sowjet-Russische delegatie. Pre sident Tito tekende voor Zuid- Slavië. De regeringen van de Sowjet- Unie en Zuid-Slavië zijn het er over eens, dat (Je politiek van militaire blokken de internatio nale spanning heeft vergroot, het vertrouwen tussen de volken heeft ondermijnd en het gevaar van een nieuwe oorlog heeft doen toenemen. De twee landen verzoeken ver volgens om „bevrediging van de rechtmatige aanspraken van Chi na t.a.v. Formosa". Bij de onderhandelingen, aldus de verklaring, die gevoerd wer den in een geest van vriendschap en wederzijds begrip, werden me ningen gewisseld over internatio nale vraagstukken, die van be lang zijn voor Zuid-Slavië en de Sowjet-Unie en werd uitvoerig gesproken over vraagstukken aangaande de politieke, economi sche en culturele betrekkingen tussen de twee landen. De RussischZuidslavische be sprekingen gingen uit van het wederzijdse verlangen der twee landen, in het belang van vreed zame oplossing van internationa le kwesties en versterking van de samenwerking tussen de volke ren en staten, de methode van on derhandelingen toe te passen. De Sowjet-Unie en Zuid-Slavië zijn overeengekomen verdere stappen te doen naar normalisa tie van hun betrekkingen en be vordering van de samenwerking tussen de twee landen, in de over tuiging dat zulks in het belang is van de volken der twee landen en een bijdrage zowel tot verminde ring van de internationale span ning als tot versterking van de vrede in de wereld. Gedurende de besprekingen hebben de regeringen van de 2 landen een oprecht streven aan de dag gelegd naar de verdere ontwikkeling van samenwerking tussen Zuid-Slavië en de Sowjet Unie in alle opzichten, hetgeen volkomen in overeenstemming is met de belangen van beide lan den. alsook met die van de vre de en het socialisme, en waarvoor thans objectieve voorwaarden be staan. De twee regeringen zijn uitge gaan van de volgende beginselen: De ondeelbaarheid van de vre de waarop collectieve veiligheid slechts kan rusten: eerbied voor de souvereiniteit, onafhankelijk heid, integriteit en gelijkheid on der de staten in hun wederzijdse betrekkingen en in hun betrek kingen met andere staten; erken ning en ontwikkeling van vreed zame samenleving onder de lan den, ongeacht ideologische ver schillen of verschillen van socia le aard en meer in het bijzonder op het gebied van economische en culturele betrekkingen; naleving van het beginsel van wederzijdse achting voor en niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden om welke reden ook; de bevorde ring van wederzijdse en interna tionale economische samenwer king; steun door middel van de daarvoor bestemde organen van de V.N. als in andere vormen, die in overeenstemming zijn met de beginselen van de V.N., zowel aan de nationale economieën als aan de economisch onontwikkelde landen; de uitschakeling van elke Vorm van propaganda en ver keerde voorlichting; veroordeling van iedere agressie en van alle pogingen om andere landen aan politieke en economische over heersing te onderwerpen; erken ning, dat de politiek van militai re blokken de internationale spanning vergroot, het vertrou wen onder de landen ondermijnt en het oorlogsgevaar verhoogt. in Volgens berichten in commu nistische dagbladen uit Sian, de hoofdstad van de Chinese pro vincie Sjensi, zijn in het N.-W. gedeelte van dit gebied 52 perso nen terechtgesteld, terwijl 450 tot gevangenisstraffen werden veroordeeld. Zij waren beschul digd van „gewapenderhand ge pleegd verzet en sabotage". De veroordeelde rebellen en saboteurs behoorden, volgens deze berichten, tot „een grote contra-revolutionnaire organisa tie, de expeditiemacht van China genaamd". De organisatie droeg een semi- religieus karakter en deed den ken aan een mystiek geheim ge nootschap. De leden van deze „reusachtige" organisatie woon den in grotten, holen en geheime vertrekken, aldus de bladen. De politie nam bij de arrestatie van de rebellen wapens, munitie en nationalistisch-Chinese vlaggen in beslag. Over het tijdstip van de te rechtstellingen werd niets mede gedeeld. In Hongkong dacht men dat de doodvonnissen in April van dit jaar zijn voltrokken. Een Brits reisbureau heeft Donderdag bekendgemaakt dat dit jaar voor het eerst na de laatste oorlog de gelegenheid be staat met vacantie naar Rusland te gaan. Deze zomer zullen twee reizen worden gemaakt door groepen van 25 personen. De eerste reis, die per vliegtuig zal worden gemaakt, zal 135 pond kosten. De tweede reis wordt heen per vliegtuig en terug per trein en boot gemaakt en kost 120 pond, alles inbegrepen. Op beide reizen worden bezoe ken gebracht aan Moskou en Leningrad, waar in de eerste klas hotels zal worden gelogeerd. De reizen zijn georganiseerd door het bureau „Progressive Tours Limited", in samenwerking met Intourist, het Russische staatsreistbureau. De politie in Genève stelt op het ogenblik een onderzoek in naar het „mysterie van de twee kisten goud", die twee dagen ge leden uit een afgesloten compar timent in de trein van Genève naar Zürich verdwenen en later langs de spoorlijn werden terug gevonden. Het goud werd vervoerd in een streng bewaakt compartiment in de trein en bleek bij aankomst van de trein in Zürich te zijn verdwenen. Het goud en de ver splinterde kisten werden kort daarna teruggevonden in een bergpas nabij Genève, waar de trein gewoonlijk met een snelheid van 120 kilometer per uur rijdt, senspoeling De vier door de communistisch- Chinese autoriteiten vrijgelaten Amerikaanse vliegers hebben Woensdag op een persconferentie te Honoloeloe, de hoofdstad van de Hawaii- of Sandwich-eilan- den, waar zij op doorreis naar de Ver. Staten vertoefden, ver klaard weerstand te hebben ge boden aan de pogingen tot „her senspoeling" der Chinese com munisten. Zij hadden zich echter wel schuldig verklaard aan „ag- gressie tegen Chinees gebied en het op onwettige wijze overvlie gen er van". Toen de verslaggevers één hun ner, kapitein Harold Fisher. vroegen of hij een „bekentenis" had getekend, antwoordde deze: „Ik moet eerst mijn advocaat raadplegen, alvorens deze vraag te kunnen beantwoorden". Het bleek dat de vliegers vier uur voor hun vertrek hoorden, dat zij uit China zouden worden gewezen. Voor het begin der persconfe rentie had gen.-majoor Smith, bevelhebber der Amerikaanse luchtstrijdkrachten in het gebied van de Stille Oceaan, verklaard dat de vier vrijgelatenen niet alle vragen zouden kunnen be antwoorden, „daar nog elf hun ner kameraden in gevangen schap in China vertoeven". Verder zeiden de vier vrijge laten straaljagerpiloten dat de behandeling beter was dan zij hadden verwacht, in het bijzon der na de conferentie van Genè ve. Maar toch waren enkele din gen hard geweest Men had, zo zeiden zij, -wel ge tracht hen te winnen voor de communistische ideologie, maar zij wilden dit toch geen „her noemen. In de Westduitse hoofdstad be gint men zich in politieke krin gen thans ernstige zorgen te ma ken over de omvang die de aca demische protestbeweging tegen de nieuw van nazi-sympathieën verdachte minister van culturele zaken van het land Nedersaksen, Schlueter, heeft aangenomen. De leiding der liberale partij heeft Woensdag .in het bijzijn van Schlueter over de zaak gespro ken doch zij heeft generlei me dedeling gedaan. De P.T.T. deelt mee, dat als gevolg van de spoorwegstaking in Engeland de verzending van correspondentie bestemd voor en afkomstig van Engeland over het algemeen aan ernstige vertraging onderhevig zal zijn. Zo ook de post, die via dit land per boot wordt doorgezonden. De bestel ling en verzending van postpak ketten resp. in en uit Engeland is stopgezet, terwijl op doorzen ding via Engeland niet met ze kerheid kan worden gerekend. Men wordt daarom ter voor koming van ophoping aangera den geen postpakketten naar Engeland te verzenden. Wil men dit toch doen, dan worden de pakketten voorlopig slechts op risico van de afzenders aange nomen. v.m. n.m. 1.04 1.28 1.39 2.03 2.19 2.43 2.29 2.53 ZON MAAN op onder op ondei Juni 3 4.27 20.53 19.15 2.54 4 4.26 20.54 20.16 3.25 5 4.26 20.55 21.10 4.03 6 4.25 20.56 21.55 4.51 7 4.24 20.57 22.32 5.46 8 4.24 20.58 23.02 6.49 9 423 20.59 23.26 7.57 Donderdagmiddag omstreeks te kwart voor vijf zijn boven Die penveen (O.) twee in dezelfde richting vliegende straaljagers met elkaar in aanraking geko men en brandend naar beneden gevallen. Één der toestellen kwam te recht bij een café in Diepenveen en het andere bij de begraaf plaats. Het toestel, dat bij Diepen veen neerstortte, boorde zich brandend in de bodem van het bos op nog geen twintig meter van een café. Enige toeristen ontkwamen maar net aan de dood toen het vliegtuig neer kwam. De bosbrandweer was spoedig ter plaatse om het bran dende wrak te blussen en 't uit breken van een bosbrand te voorkomen. Het tweede toestel, kwam bij de Raalterweg neer. Één der ma chines had twee personen aan boord, het ander één. Van deze drie vliegers hebben twee zich met hun yalscherm kunnen red den. De derde is om het leven gekomen. De omgekomen vlieger is, naar de luchtmachtstaf mededeelt, de ongehuwde leerling-vlieger ser geant Wiegerse uit Rossum bij Zaltbommel. De twee piloten, die zich met hun valscherm hebben kunnen redden, zijn luitenant vlieger Middelhoven en ser geant-vlieger Smit. De luitenant en de leerling za ten in een tweepersoons Meteor- straaljager, afkomstig van de vliegbasis Twenthe, de sergeant in een éénpersoons Meteor, af komstig van de basis Leeuwar den. in Hooggeplaatste ambtenaren van het Oost- en West-Duitse de partement van vervoer zullen vandaag te Oost-Berlijn bijeen komen ter bespreking van de door de Oostduitse regering in gevoerde aanzienlijke verhoging van de tolgelden op het verkeer tussen West-Duitsland en West- Berlijn, aldus werd Donderdag van gezaghebbende zijde in West- Berlijn vernomen. Het in Goettingen met fakkel optocht en studentenstaking ge slagen alarm vindt weerklank in de meeste Duitse universiteit- steden. Het geval-Schlueter wordt meer en meer aangezien als steek proef voor de mate waarin de politici bereid zijn de academi sche vrijheid der universiteiten te respecteren. Tegen Schlueter regent het intussen steeds meer beschuldigingen, die zijn ge schiktheid om de culturele zaken van het land te leiden nog meer in twijfel trekken. Schlueter wordt er nu niet langer alleen van beschuldigd een neo-nazi te zijn en geschrif ten van beruchte nazies te heb ben uitgegeven, doch hem wordt ook voor de voeten geworpen, dat hij na de oorlog in ambtelij ke functie voor omkoperij en be drog te vinden zou zijn geweest. De voorlichtingsdienst van de regering van Nedersaksen heeft moeten toegeven dat tegen de minister sedert het begin van dit jaar een onderzoek wegens om koperij van beambten loopt. Niet alleen de universiteiten van München Darmstadt en Hei delberg hebben zich bij de pro testbeweging aangesloten, doch ook uit het buitenland zijn bij de regering van Nedersaksen pro testen binnengekomen. Zeven tien leden van het internationale comité voor wetenschap en vrij heid waaronder de Duitse Nobel prijswinnaar Otto Hahn en de Zwitserse filosoof Karl Jaspers hebben minister-president Hell- wege doen weten dat zij de aca demische vrijheid onmiddellijk bedreigd achten. Het beroep dat Schlueter gedaan heeft op zijn „niet arische" afstamming (zijn moeder was half Joods) heeft het orgaan der Joodse gemeenten in Duitsland in het geweer geroe pen. Een woordvoerder der socia listische fractie van de Landdag van Nedersaksen heeft het af treden van Schueter geëist. Het orgaan van het Westduitse vak verbond beschuldigt de nieuwe De spoorbrug over het Hol lands Diep, die vervangen wordt door een dubbelsporige brug, zal binnen afzienbare tijd z'ijn vol tooid. Zondagmiddag zal name lijk weer een nieuw brugdeel (het op één na laatste) vervaar digd door de koninklijke firma Fenn en Bauduin te Dordrecht, worden ingevaren. Het is de bedoeling, dat het te vervangen deel tussen één en drie uur wordt uitgevaren, waar na men tot circa half zeven be zig zal zijn aan de plaatsing van het nieuwe deel. Het Kon. instituut van inge nieurs heeft een excursie geor ganiseerd naar dit spectaculaire karwei. minister-prseident Hellwege er van dat hij met de benoeming van Schlueter „de grens van het politieke en menselijke fatsoen heeft overschreden". Het feit dat in Bonn de pers dienst van de Christelijke demo cratische unie zich achter Hell- wege's verklaring heeft geplaatst als zou de parlementaire demo cratie door de actie der univer siteiten in gevaar zijn gebracht, heeft een storm van protesten in de Duitse pers ten gevolge ge had. De meeste commentaren in de bladen kunnen geen begrip opbrengen voor deze opvatting en stellen zich achter de mening van de afgetreden rector der uni versiteit van Goettingen dat „de academische wereld niet mag zwijgen wanneer de grenzen in het geding zijn die aan alle po litieke beslissingen moeten wor den gesteld". Hellwege's dreigement dat te gen „de aantasting der parle mentaire democratie" vastbera den moest worden opgetreden vindt in de Duitse pers een zeer slecht onthaal en de stakende professoren worden als helden der democratische vrijheid ge- eer d. De omstreden minister behoort tot de liberale partij die in het land Nedersaksen goeddeels in nationalistisch vaarwater is ver zeild geraakt. Hij werd door mi- nister-president Hellwege, die tot dusverre deel uitmaakte van Adenauers kabinet, als minister aanvaard daar het zonder de li berale partij niet mogelijk was een coalitie zonder sociaal-demo craten te vormen. De uitschake ling van de socialisten uit de re gering van Nedersaksen wordt in de partijcentrale in Bonn be volen teneinde de regering Ade nauer een driekwart meerder heid in de bondsraad te verzeke- De minister-president van In donesië, mr Ali Sastroamidjojo, heeft aan de vooravond van zijn vertrek uit Peking gezegd, dat hij naar Indonesië terugkeert met de overtuiging, dat het Chi nese volk bovenal vrede wenst, teneinde het streven naar ver hoging van de levensstandaard te voltooien en het land op te bou wen. Het Chinese volk wil vriendschap onderhouden met het Indonesische volk. aldus meldt radio Peking. Zijn besprekingen met Tsjoe En-Lai over de wereldproblemen en zaken van gemeenschappelijk belang waren zeer vruchtbaar geweest. Radio Peking, die een verslag gaf van de persconferentie, die Ali Sastroamidjojo had gehoif- den, zei echter niet, welke we reldproblemen besproken waren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1