De Kabinetscrisis Nederlands-Amerikaanse overeenkomst inzake hulpprogramma De Duitse handel via Rotterdam De Westduïtse burgerluchtvaart Onderhandelingen tussen de V. S. en China Standvastig weer WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- ca MAANSTANDEN De toestand in Zuid-Vietnam DONDERDAG 2 JUNI 1955. 10e Jaargang No. 3470. De spoorwegstaking in Engeland Havenarbeiders in Southampton dreigen met staken De Fins-Russische onderhandelingen Verklaring van Raab De immigratie in Amerika te Koninklijk paleis Amsterdam tijdelijk publiek toegankelijk voor Communisten in Zwitserland gearresteerd Het tweede Girokantoor ni.?4 Redevoering van premier van Zuid-Afrika Het Transatlantisch vervoer Het Sowjet-bezoek aan Zuid-Slavië Ernstig ongeluk bij Herzogenrath „Kölnische Rundschau'' spreekt waardering uit voor Benelux Zuidslavisch vaartuig gezonken Boottrein Harwich-Londen Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 NA 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct.; minimmm $wr advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 3. iedere regel meer 20 cent. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 18 Tijdens de gezamenlijke bespre king van Zaterdag j.l., die de ka binetsformateur gehouden heeft met de fractievoorzitters Romme, Schouten, Tilanus en Willems werd een begin van overeenstem ming toereikt met -betrekking tot een aantal te treffen maatrege len, samenhangende met de bij de Tweede Kamer aanhangige belastingvoorstellen en het huur beleid, zulks onder voorbehoud, dat die maatregelen op bevredi gende wijze uitvoeifoaar zouden blijken. Ten einde zich daaromtrent te doen informeren heeft de forma teur Dinsdagavond een gezamen- De algemene raad van de Brit se federatie van vakverenigingen is Woensdagmorgen drie uur lang bijeengeweest ter bespreking van de spoorwegstaking, doch is er niet in geslaagd nieuwe voor stellen te formuleren voor de oplossing van het conflict. De raad aanvaardde een rap port van een speciale commis sie, die de toestand nader heeft bestudeerd en besloot deze com missie haar werkzaamheden te laten voortzetten. Het leven in Engeland begint zich aan te passen aan de toe stand veroorzaakt door de sta king. De verwarring van de eerste dagen is thans verdwenen en overal zijn extra auto's inge zet. Intussen gaan de spoorwegta rieven in Engeland aanstaande Zondag IVz procent omhoog. Hiertoe is onlangs besloten door de transportcommissie in ver band met de gestegen kosten. Woensdagmiddag hebben ver tegenwoordigers van de staken de machinisten en stokers van gedachten gewisseld met leden van de speciale commissie van het algemene vakverbond (T. U. C.), zonder dat hierdoor een ein de van de staking in zicht is ge komen. Vandaag komt de speciale commissie van de T. U. C. weer bijeen. Naar verluidt zal dan de mening van een vertegenwoor diger van de bond van spoor wegarbeiders worden gehoord, die tegen de staking is gekant. Havenarbeiders te Southamp ton hebben Woensdag met sta king gedreigd, indien aan hun eis tot een bijzondere schaal voor stukloon voor het overladen van goederen van schepen in vracht auto's in plaats van in spoorweg wagons, geen gevolg wordt ge geven. Ongeveer 700 mannen legden Woensdagochtend het werk een uur lang neer, meer besloten toen het werk tijdens de onder handelingen voort te zetten. Deze 700 mannen losten fruit en tim merhout. Volgens de arbeiders duren de werkzaamheden bij het overla den in vrachtauto's langer en is het overladen van hout in auto's gevaarlijker. lijke bespreking belegd, waarbij, böhalve de genoemde fractie voorzitters aanwezig waren de ministers Drees, Beel, Van der Kieft, Witte, Staf en Zijlstra. De daar verkregen gegevens zijn door de formateur in nadere overweging genomen. In aansluiting op diens com muniqué van gistermorgen deelt de kabinetsformateur mede, dat de informatieve besprekingen, welke Dinsdagavond j.l. plaats vonden tussen de formateur en de meest betrokken ministers alsmede de fractievoorzitters eer der gemeld, hem aanleiding heb ben gegeven tot het vragen van enkele preciseringen aan de mi nister-president. Hieromtrent zijn de bovenbedoelde fractievoorzit ters op de hoogte gesteld. De Sowjet-regering heeft er voorlopig mee ingestemd, de beperkende bepalingen ten aan zien van het Finse treinverkeer door het gebied van de Russische Vlootbasis Porkkala, ten W. van Helsinki, op te heffen, zo heeft een woordvoerder van het Finse ministerie van Buitenlandse Za ken bekend gemaakt. Hij voegde hieraan toe, dat 'het overleg reeds enkele weken gaande is, doch nog niet beëindigd. Het gebied van Porkalla werd in 1944 door Finland, op grond van het wapenstilstandsverdrag, voor vijftien jaar aan de Russen verpacht, die het tot een marine basis maakten. Van de treinen, die de verbin ding tussen Helsinki en Turku, de voornaamste Finse haven in het zuidwesten, onderhouden, wordt bij het passeren van de zöne de portieren verzegeld en de ramen bedekt, opdat de pas sagiers niets zien van wat er in de basis gebeurt. Porkalla be heerst de toegang tot de haven van Leningrad. De Oostenrijkse kanselier, Ju lius Raab, heeft in een vraagge sprek met een correspondent van het Franse blad „Le Monde" verklaard, dat het nieuwe Oos tenrijkse leger aanvankelijk twintig- tot dertigduizend man sterk zal zijn. Economische fac toren zouden in den beginne van invloed zijn op de grootte van het leger. Eén van de grootste moeilijkheden, waarvoor Oosten rijk zich gesteld ziet, is volgens Raab het overnemen van onder nemingen, die laatstelijk onder buitenlands beheer hebben ge staan. Het parlement zou moeten beslissen over de kwestie der neutraiiteit, na de bekrachtiging van het staatsverdrag. Kanselier Raab zeide echter te veronder stellen, dat het een neutraliteit naar Zwitsers voorbeeld zou wor den. Ket visabureau van het Ameri kaanse ministerie van Buiten landse Zaken heeft medegedeeld, dat in 1954 een recordaantal im migranten in de Ver. Staten is aangekomen, te weten 208.000 personen. Uit het buitenland zijn in hetzelfde jaar 59.000.000 be zoekers over de grenzen geko men. Evenals in 1953 zal het Ko ninklijk paleis te Amsterdam ge durende enkele maanden van dit jaar voor het publiek worden opengesteld, en wel op werkda gen van 10 tot 4 uur van 15 Juni tot, 1 September. Bezichtigd kun nen worden op de begane grond de vierschaar en op de eerste verdieping de burgerzaal met ga lerijen, de burgemeesterskamer, de justitiekamer, de Mozeszaal en de troonzaal. De Zwitserse federale politie heeft Woensdagochtend in tien steden een groot aantal leden van de Italiaanse communisti sche partij gearresteerd. In een communiqué van de po litie wordt gezegd, dat er aan wijzingen waren, dat de Italia nen een georganiseerde poging deden om cellen te vormen, om hun invloed in de Italiaanse ko lonie in Zwitserland te vergro ten, en een politieke inlichtin gendienst op te richten. De Zwitserse contra-spionnage- dienst opereerde van Winterthur, nabij Zürich, uit. Te Winterthur, Zürich, Frauenfeld, Schffhausen, Baden, Gebenstorf, Brugg, Zo- fingen, Bazel en Binningen wer den Italianen voor ondervraging, aangehouden, terwijl hun wonin gen werden doorzocht. De auto riteiten weigerden mee te delen of er personen in hechtenis zul len worden gehouden. Uit het Frans-sprekende deel worden geen huiszoekingen ge meld. In Zwitserland werken onge veer 300.000 Italianen min of meer permanent. De ministers Beyen en Luns hebben aan de Eerste Kamer doen toekomen de tekst van de op 29 April 1955 te 's-Graven- hage tussen de Nederlandse re gering en de regering der Ver enigde Staten van Amerika ge wisselde nota's, houdende een overeenkomst betreffende een Amerikaans hulpprogramma voor de productie, het onder houd en de reparatie in Neder land van munitie en munitie- delen. In Mommenheim, nabij Mainz, is Dinsdag een personentrein op een stilstaande goederentrein in gelopen. 54 Personen werden ge wond van Wie drie ernstig. De eerste wagon van de personen trein werd bijna geheel verwoest. Het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland te Arnhem heeft de directeur van de post- chèque en girodienst te 's-Gra- venhage, de heer A. J. H. Teijen, uitgenodigd in een vergadering van de kamer een uiteenzetting te komen geven over de plannen, in het Oosten des lands een twee de girokantoor te vestigen. De Ver. Staten hebben commu- nistisch-China rechtstreeks ver zocht om de vrijlating van 52 Amerikanen in Ohina en het ver strekken van inlichtingen over 11 militairen, die naar zij geloven zich in China bevinden, aldus heeft het Amerikaanse ministe rie van Buitenlandse Zaken Woensdag bekend gemaakt. De consul-generaal van commu- nistiseh-China in Genève zou het Amerikaanse verzoek aan zijn re gering doorsturen. Aanvrage van I.C.A.-lid- maatschap. West-Duitsland heeft verzocht als lid van de internationale or ganisatie voor de burgerlucht vaart (de „I.C.A.") te worden toe gelaten. De aanvrage werd inge diend op de tiende jaarlijkse al gemene vergadering der I.C.A. Voor inwilligen er van is vereist: steun van 4/s der 65 bij de I.C.A. aangesloten staten, goedkeuring door de algemene vergadering der Ver. Naties en de instemming van elk der in de afgelopen oor log door Duitsland aangevallen landen. Toestemming voor het bin nenvliegen der Ver. Staten. Uit Washington wordt gemeld, dat president Eisenhower de „Deutsche Lufthansa", de nieu we Westduitse luchtvaartmaat schappij, toestemming heeft ver leend haar vliegtuigen boven Het KJSJ.M.I. deelt mede: Een hogedrukgelbied waarvan het centrum al geruime tijd bij de Noorse-kust gelegen is be paalt nog steeds het weer boven West-Europa. Ih ons land waar noordoostelij ke winden lucht aanvoeren die boven de Noordzee wegens de betrekkelijk lage zeewatertempe ratuur flink wordt afgekoeld bleef het sinds de Pinksterdagen stralend weer met maximum temperaturen die nauwelijks bo ven de 20 graden kwamen. In de avond en nacht werd het weer tijdelijk verstoord door mist of laaghangende bewolking die boven de Noordzee ontstonden en daarna met noordelijke wind landinwaarts dreef. De zonne straling was echter sterk genoeg om deze bewolking of mistvlagen in de ochtend te doen verdwijnen. Op de Oceaan is er weinig de pressie-activiteit. Een storing, die bij New Foundland ontstond, beweegt in zuidoostelijke rich ting naar de Azoren, wat voor het weer in Europa een gunstige ontwikkeling betekent. Het ziet er dan ook naar uit dat het zonnige weer nog enkele dagen' voortduurt met de wind in de oosthoek en iets hogere middagtemperaturen. De kans op buien is weliswaar aanwezig, maar deze zijn van weinig bete kenis voor het algemene weer beeld. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Donderdag ochtend tot Donderdagavond. Weinig verandering. Droog en vrij zonnig weer. Zwakke tot matige wind uit oos telijke richtingen. Ongeveer de zelfde temperaturen als gisteren. VRIJDAG 3 JUNI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 0.59 0.59 1.39 1.49 1.24 2.04 2.14 ZON MAAN op onder op onder Juni. 3 4.27 20.53 19.15 2.54 4 4.26 20.54 20.16 3.25 5 4.26 20.55 21.10 4.03 6 4.25 20.56 21.55 4.51 7 4.24 20.57 22.32 5.46 8 4.24 20.58 23.02 6.49 9 4.23 20.59 23.26 7.57 Amerikaanse gebied te doen vliegen. De „Deutsche Lufthan sa" zal van uit plaatsen in Duits land poststukken, vracht en pas sagiers via de luchthaven Shan non, in Eire, en Gander, in New- Foundland, naar New York ver voeren. Zij is voornemens met „Constellations" van de Ameri kaanse „Lockheed"-fabrieken te vliegen. De vergunning is voor lopig voor één jaar verleend. De premier van Zuid-Afrika, Johannes Strijdom, heeft Dins dag in een redevoering ter gele genheid van „Union Day" ver klaard, dat het land gereed moet zijn in enig toekomstig wereld conflict aan de zijde van het Westen zijn aandeel te dragen. De premier nam het saluut af op de grootste militaire parade, die ooit in Zuid-Afrika is gehou den. Op „Union Day" wordt de oprichting van de unie in 1910 herdacht. De premier zeide het mogelijk te achten dat de dreiging van vernietiging door kernwapens een oorlog zou voorkomen, doch hij voegde eraan toe: „Zolang de kwade machten blijven bestaan zullen we verplicht zijn onze defensie-organisatie te handha ven en uit te breiden, binnen de grenzen van ons vermogen. Hij zei dat de aardrijkskundige ligging van Zuid-Afrika, die er tot dusverre de oorzaak van is geweest dat het land niet direct bij de vorige oorlogen betrokken is geweest, in het huidige sta dium betekent dat het land in het pad zou liggen van een oor log tussen het Westen en het communisme. De Pan American World Air ways heeft medegedeeld dat zij voornemens is met ingang van 1 Juli a.s. de tarieven voor het Transatlantische vervoer van vracht met gemiddeld 20 te verlagen. De gemiddelde vracht voor het vervoer van 1 ton la ding zal per mijl dalen van 32 dollar cent tot 26 dollar cent. De maatschappij verwacht dat als gevolg van deze tariefs verlaging de hoeveelheid vervoer de vracht tussen de Ver. Staten, Canada en Europa per jaar zal stijgen van 9 millioen tot 13,6 mihioen kg. Geen overeenstemming over Duitsland. Van Zuid-Slavische zijde wordt vernomen, dat de Zuid-Slavische leiders hun Sowjet-ambtgenoten hebben medegedeeld, dat Zuid- Slavië het Russische streven naai de totstandkoming van een her enigd, doch neutraal Duitsland, niet kan steunen. Men meent, dat het ten deze verürijgen van Zuid-Slavische steun één der hoofddoelen was van het bezoek der Sowjet-delegatie aan Zuid- Slavië. Uiteenlopende meningen over de ontwikkeling in Noor wegen. Op zichzelf staande leden der Zuid-Slavische en Sowjet-delega- ties hebben niet-officieel over ideologische zaken gesporken. Hierbij trad een meningsverschil aan de dag over de ontwikkeling in Noorwegen. De Zuid-Slaviërs meenden, dat Noorwegen het so cialisme reeds via de weg van evolutie nadert, terwijl de Rus sen het Stalinistische standpunt handhaafden, dat Noorwegen het socialisme (waarmede hier „com munisme" wordt bedoeld Red. A.N.P.) slechts langs revolutio naire weg kan verwezenlijken. China heeft Dinsdag vier Ame rikaanse vliegers, die in de Koreaanse oorlog in Chinese handen zijn gevallen, vrijgelaten. Naar het State Department mededeelt, zijn over de vrijlating van Amerikanen in China sinds het voorjaar talrijke onderhan delingen gevoerd in Genève tus sen de consuls-generaal van de V. S. en China. Maandag zeide de Chinese consul-generaal, dat het vrijlaten der vier Amerikaanse vliegers ten doel had, de internationale spanningen te verlichten. De Amerikaanse consul-gente raal heeft een herziene lijst met de namen van 52 Amerikaanse militairen en burgers, die in China worden vastgehouden, aan zijn Chinese ambtgenoot overhandigd. In een toelichtende nota wordt hierover opgemerkt: Het verdrag tot wederzijdse hulpverlening in zake verdedi ging, tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika gesloten op 27 Januari 1950 biedt de mogelijkheid, dat beide rege ringen nader overleg zullen ple gen over de voorwaarden en be palingen, waaronder uitrusting, grondstoffen, diensten en andere militaire hulp ter beschikking gesteld zullen worden. Op grond van deze mogelijk heid heeft de Amerikaanse rege ring aan de Nederlandse regering voorgesteld, een bilaterale over eenkomst aan te gaan, krachtens welke Nederland in aanmerking kan komen voor militaire hulp in de vorm van fabrieksinstallaties onder het z.g. „facilities assis tance program". Dit programma houdt in, dat met behulp van door het Ameri kaanse Congres krachtens de Mutual Security act beschikbaar gestelde fondsen aan de Euro pese N.A.V.O.-landen fabrieks installaties (of gelden voor de aankoop daarvan) kunnen wor den geschonken, waarbij van de desbetreffende landen een rede lijke eigen prestatie wordt ver wacht in de vorm van het ter beschikking stellen van terrei nen, gebouwen, aansluitingen van gas, water, electriciteit en van arbeidskrachten. Voor de ontvangen goederen of dollars behoeft geen tegenwaarde te worden gestort. In eerste aanleg was het de bedoeling, dat voor het program ma gevoteerde gelden zouden worden gebruikt voor uitbrei ding van de capaciteit voor de productie van kruit en spring stoffen, en wel met de bedoeling, dat deze capaciteit alleen in oor logstijd gebruikt zou worden. In ambtelijke onderhandelingen met de Amerikaanse regeringsver tegenwoordigers kon voor Neder land echter bereikt worden, dat ook projecten voor de productie, het herstel en het onderhoud van munitie voor uitvoering in aanmerking konden worden ge bracht, terwijl de installaties ook in vredesomstandigheden ge bruikt mogen worden. Dit was zeer gewenst, aangezien aldus de Generaal Tran Van Don van het Zuidvietnamese nationale leger heeft Woensdag op een persconferentie te Saigon ver klaard, dat er geen oorlog in Zuid-West-Vietnam woedt, maar dat er alleen wordt gestreden tegen een minderheid van de Hoa Hao en verder tegen rebel len van de Binh Xuyen. Deze minderheid, ongeveer 1200 man, staat onder bevel van ge neraal Ba Cut. Over de rest van de troepen 8000 tot 10.000 man, voert generaal Tran Van Soai het bevel en met deze troepen zijn de regeringstroepen niet slaags geraakt. Ba Cut is Tran Van Soai's bevelhebber te velde. Volgens generaal Tran Van Don heeft generaal Tran Van Soai verzocht naar Saigon te mo gen komen. De berichten volgens welke premier Ngo Dinh Diem de Hoa Hao-leider in een ulti matum naar Saigon zou hebben ontboden, zijn onjuist, aldus ge neraal Tran Van Don. Tran Van Soai was echter nog niet in Sai gon verschenen. De generaal van de regerings troepen verdeelde de Hoa Hao- leiders in goede en slechte, de generaals Tran Van Soai en Ba Cut behoren volgens hem tot de slechte. Twaalf personen zijn Dinsdag te Herzogenrath gewond, toen een aanhangwagen van de stads tram van Aken, waarin zich al leen een conducteur bevond, plot seling van een steile hélling reed en met grote snelheid tegen een motorwagen botste. Elf passagiers en de conduc trice van de motorwagen werden gewond, onder wie drie zwaar. Volgens de conducteur van de aanhangwagen hadden de rem men het 'begeven. mogelijkheid geschapen wend, dat twee voor de Nederlandse defensie belangrijke projecten voor financiering met Ameri kaanse hulp in aanmerking zul len komen. Onder deze omstan digheden menen de ministers, dat het voor Nederland een voordeel is de onderhavige overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika in werking te doen tre den. Immers kan alsdan in tiet kader dezer overeenkomst met Amerikaanse hulp een tweetal projecten tot uitvoering komen, waaraan bij het ministerie van oorlog dringend behoefte bestaat. Tot uitvoering daarvan zullen af zonderlijke contracten worden afgesloten. In totaal beloopt het van Ame rika ten geschenke te ontvangen bedrag ca. 1.5 millioen dollar. In de „Kölnische RundschW' spreekt de journalist Robert In- grim zijn waardering uit voor de verdiensten van Nederland, België en Luxemburg voor de opname van West-Duitsland in de Westelijke militaire gemeen schap. Hij schrijft onder meer: „Het waren vooral de militaire leiders van België en Nederland, die zich hebben onderscheiden door hun bereidwilligheid hun Duitse beroepsgenoten eerlijk en kameraadschappelijk te ontmoe ten in alle internationale com missies, 'die zich in Farijs bezig hielden met de voorbereidingen voor de Europese verdedigings- gemeenschap en daarmee goed voorbereidend werk voor de uit voering van de Parijse verdra gen leverden, waren het steeds de Benelux-generaals, die het meeste begrip hadden voor. de wensen der Duitsers. Dat mag wel eens in het openbaar gezegd worden. Het is een goed teken voor de toekomst van het bond genootschap. In Frankrijk zjjn naast de soldaten, die oprecht het bondgenootschap toegenegen zfjn enkele militairen in de politiek, die maai- al te graag nog enkele knuppels tussen de benen zou den willen steken van die Duit sers, die volledig gelijke rechten verlangen. Daarom is het van groot belang, dat men vertrou wen kan op de goede wil van de Belgen en de Nederlanders. Zij streven er ernstig naar het Duit se prestatie-vermogen zo snel mogelijk die invloed in de leiding van de Nato te verschaffen, die het toekomt". pers- Vrees, dat de kunstmatige 'be voordeling der Duitse Noordzee havens een duurzame afvloeiing van het verkeer van de Rijn ten gevolge zal hebben, is door de voorzitter der Rotterdamse Ka mer van Koophandel, dr K. P. van der Mandele, geuit in een artikel in het in Dusseldorf ver schijnende „Handelsblatt"! Dr Van der Mandele wijst er in dit artikel op, dat het aandeel van 'Rotterdam in het overzee- verkeer der bondsrepubliek nog altijd sterk beneden het voor de oorlog gebruikelijke niveau is gebleven. Terwijl dit vervoer voor de oorlog tot 42 procent over Rotterdam ging, is het aan deel der Nederlandse haven na de oorlog niet hoger dan 31 pro cent geweest. „Rotterdam is zich ervan bewust", zo schrijft de heer Van der Mandele, „dat er enkele factoren zijn, die deze achteruitgang kunnen verklaren. Zo hebben de kolen- en ertstrans porten nog steeds niet de vroege re hoogte bereikt en zij zullen die waarschijnlijk ook niet meer bereiken. De achteruitgang laat zich echter zeker ten dele verkla ren uit een nieuwe richting der stromen van in- en uitvoer ten gunste der Duitse Noordzeeha vens door geleide invoer of door zeehaven-uitzonderingstarie ven der Duitse spoorwegen". „Wanneer ik in verband hier mee spreek over een zekere ma te van bezorgdheid bezorgd heid in Rotterdam doch ook in de Rijnscheepvaart en in de ha vens, in handel en Industrie langs de Rijn, dan wil dat niet zeg gen, dat er in deze kringen geen begrip zou toestaan voor de bij zondere noden van de Duitse Noordzeehavens in een tijd, waarin men door de scheiding tussen Oost en West in het Duit se gebied met geheel nieuwe om standigheden rekening rrioet hou den. Deze bezorgdheid geldt veeleer de mogelijkheid, dat dat gene, wat een provisorium moet blijven, zal uitgroeien tot een nieuwe factor voor de Europese economie, een factor, waarmee allen aan de Rijn, de natuurlijke verkeersweg van West-Europa, het nooit eens zouden kunnen worden. In de betrekkingen tus sen Rotterdam en Duitsland blijft derhalve een taak te ver vullen, niet alleen voor Rotter dam, doch voor allen, die het we'l menen met de gemeenschap der oeverstaten van de Rijn, na melijk: de Rijn, als goedkoopste verkeersweg wan Europa opnieuw geheel en al een effectieve bij drage te laten leveren voor de welvaart van Europa, zonder daarbij de plicht uit het oog te verliezen die ons de Europese solidariteit oplegt tegenover die genen, die getroffen worden door de politieke spanning tussen Oost en West". Zes en twintig personen verdronken. Nabij Senj is Dinsdagochtend in het noordelijk deel van de Adriatische Zee een klein hulp vaartuig van de Zuidslavische marine op een klip gelopen en gezonken. De 26 bemannings leden zijn verdronken, aldus meldt het Zuidslavische bureau „Tanjoeg". Het weer was op het ogenblik van de ramp slecht. Het vergane schip was een op- leidings-mijnenveger. Het voer tussen twee andere mijnenvegers het kanaal op tussen het eiland Krk en het Dalmatische vaste land toen de „Bora". een hevige noordenwind, kwam opzetten die binnen enkele minuten een snel heid ontwikkelde van 100 km per uur. Het bedoelde schip sloeg om en zonk vrijwel onmiddellijk. Enige uren na de ramp voer het jacht „Jadranka" met de Russische delegatie aan boord, die op het ogenblik een bezoek brengt aan Zuid-Slavië, op weg naar Rijeka op 40 km afstand van de plaats des onheils voorbij. Er is een commissie gezonden om een onderzoek in te stellen. Voor de Zuidslavische marine is een rouw afgekondigd. Tot dus ver zijn vijf lijken geborgen. In verband met de gedeeltelijke spoorwegstaking in Engeland deelt de Maatschappij „Zeeland" mede, dat de boottrein van Har wich en Londen, die aansluiting geeft op de dag- en nachtdienst Hoek van Holland-—Harwich, voorlopig zij het met een iet wat gewijzigde dienstregeling normaal zal blijven rijden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1