Vier Amerikaanse vliegers worden door China vrijgelaten Nederland liep met de Pinksteren eivol De Britse verkiezingen WEERSVERWACHTING HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Formosa Britse spoorwegstaking gaat door salons so bert" DINSDAG 31 MEI 1955. 10e Jaargang No. 3468. Minder beperking op immigratie van vluchtelingen in Ver. Staten Brit uit Chinese gevangenis teruggekeerd De Kabinetscrisis De definitieve uitslag Protestnota van premier Ngo Dinh Diem 2.09 2.29 2.54 13.340.118 13.718.069 12.421.162 13.949.105 717.326 730.552 33.154 21.640 Reacties de verkiezingsuitslag Communistische demonstratie in W.-Berlijn op Voorbereidingen voor viermogendheden- conferentie De Belgische kolenprijzen Het vaccin Salk Frankering bij abonnement Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Noordstraat 5557 Terneuzen Redactie-adres: Telefoon 2073 en 2510 Na 5 uur uitsluitend 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 5,35 per kwartaal; per maand 1,80; per week 43 cent. Losse nrs 8 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande, Terneuzen. Advertentieprijs per mm 15 ct.; minimum per advertentie 2,25. Rubriek Kleine Advertenties: 5 regels 1,—; iedere regel meer 20 cbnt. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad 20 cent meer. Inzending advertenties tot 's namiddags 2 uur. Voor het Maandag-nummer: Zaterdags 10 uur. De Chinese communisten heb ben Maandag vier Amerikaanse vliegers vrijgelaten, aldus heeft India's afgevaardigde bij de V. N. Krisjna Menon, Maandag op een persconferentie te Nieuw Delhi medegedeeld. Er zijn in totaal 15 Ameri kaanse vliegers in Chinese han den. Elf waren gevangen gezet op beschuldiging van spionnage. Volgens de Amerikaanse rege ring zitten er 40 Amerikaanse burgers in China gevangen, be halve de 15 vliegers. Menon zeide, dat de vier vlie gers altijd als een afzonderlijke categorie waren beschouwd. Hun straalvliegtuigen werden tijdens de Koreaanse oorlog neergescho ten. Hij gaf echter te kennen, dat de anderen wellicht later zullen worden vrijgelaten. Volgens Pe king waren zij in 1953 boven Mandsjoerije neergelaten om te spionneren. Menon is onlangs teruggekeerd van een bezoek aan Peking ter bespreking van de kwestie-For- mosa en andere problemen met de Chinese premier Tsjou en Lai. De Indische politicus zei over de vrijlating: „Dit is een belang rijke stap en een grote verande- President Eisenhower heeft Vrijdag het Amerikaanse Con gres verzocht de immigratiebe perkingen te verzachten om toe lating van meer vluchtelingen uit communistische landen in de Ver. Staten mogelijk te maken. Iii'een speciale boodschap aani het Congres stelt de president tien wijzigingen voor van de wet op hulpverlening aan vluchtelin gen, die uit 1953 dateert. Als Eisenhowers voorstellen worden aanvaard, zullen vluchtelingen uit communistische landen in de Vert Staten worden toegelaten als zij worden gesteund door par ticuliere hulporganisaties. Tot op heden worden steun en garanties van individuele personen geëist. De eisen die aan de gezondheid van de immigranten worden ge steld, wil de president ook soe peler gesteld zien. Voorts pleit president Eisen hower voor toelating van vluch telingen die geen paspoort bezit ten, aangezien vluchtelingen uit communistische landen vaak geen paspoort hebben. De presi dent wil door de wijziging van de wet de hulpverlening aan com munistische Vluchtelingen ge makkelijker maken en helpen het probleem der overbevolking in bevriendé landen op te lossen. ring in de houding in deze kwes tie. De kwestie der vliegers is een voortdurende bron van wrijving tussen communistisch China en de V. S. geweest. De secretaris generaal der V. N., Hammars- kjoeld, heeft in Januari op last van de algemene vergadering der V. N. een bezoek aan Peking ge bracht om over de vrijlating te ondeshandelen, doch zonder re sultaat. In antwoord op een vraag zei Menon, dat de regering te Peking geen bezwaar heeft tegen onder handelingen met Tsjiang Kai- Sjek op binnenlandse basis. Hij gaf te kennen, dat het in de toekomst voor Amerikaanse journalisten wellicht gemakkelij ker zal zijn China binnen te ko men. „Indien meer Amerikanen met een onderzoekende geest de gang van zaken in China zelf kunnen zien, zal dit helpen de spanning te verminderen. Ik geloof, dat deze dingen weer mogelijk zul len zijn". In een officiële verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt het nieuws van de vrijlating toege juicht en de hoop uitgesproken, dat de andere Amerikanen spoe dig zullen worden vrijgelaten. „Een dergelijke maatregel van het communistisch-Chinese re giem zou één van de oorzaken der internationale spanning weg nemen". In kringen van de V. N. laat men zich in soortgelijke zin uit. Radio-Peking maakte Maandag middag, acht uur na de perscon ferentie van Menon, bekend, dat vier Amerikaanse vliegers zijn „gedeporteerd". De Brit Robert Webster Ford, een voormalige radiotelegrafist in Tibet, is Zondag onverwacht uit China in Honkong aangeko men. Hij heeft vier en een half jaar in Chinese gevangenschap door gebracht, een gedeelte van de straf waartoe hij was veroor deeld op beschuldiging van spion nage. Hij is vrijgelaten en gede porteerd vóór zijn straftijd om was, omdat hij „spijt heeft be tuigd over zijn misdaden", aldus meldt het Chinese persbureau „Nieuw China". Na aankomst in de Britse kroonkolonie Hongkong is Ford onmiddellijk naar een ziekenhuis overgebracht voor medisch on derzoek. Journalisten mochten hem niet bezoeken, doch naar verluidt is de gezondheidstoe stand van de 30-jarige Brit „vrij goed". Engeland had verschillende malen tegen de veroordeling van Ford geprotesteerd. Een jaar ge leden was het de Britten gelukt voor Ford het recht te verkrij gen om met zijn ouders in En geland te corresponderen. Vrijdag heeft de kabinetsfor mateur, mr Burger, overleg ge pleegd achtereenvolgens met de fractieleiders Romme (K.V.P.), Schouten (A.R.), Tilanus (C.H.) en Willems (P.v.d.A.) op grond slag van zijn eer gedane voor stellen. Naar aanleiding van de ge maakte opmerkingen heeft mr. Burger zijn nader standpunt aan genoemde fractievoorzitters toe gezonden en hen uitgenodigd Zaterdagmorgen nader met hem van gedachten te wisselen. Deze bespreking heeft plaats gehad in het gebouw van de Tweede Ka mer. Van de zijde van de kabinets formateur wordt medegedeeld: Zaterdag heeft de kabinetsfor mateur ^gemeenschappelijke be sprekingen gevoerd met de heren Romme, Schouten, Tilanus en Willems. Deze besprekingen heb ben er toe geleid, dat de forma teur contact zal opnemen met de minister-president van het de missionaire kabinet teneinde de mogelijkheden der beoogde recon- structie nader te bezien. ét kapper tref oporte cocW morkt 16 brouwerijstraat 9 twneuzen -> voor verzorgd kapwerk en voor betere toiletartikelen. ook De stroom van buitenlandse toeristen, die met de Pinksteren ons land als reisdoel hadden uit gekozen en die Zaterdag reeds begonnen binnen te komen, is Zondag tot een ware vloedgolf geworden, zodat men handen vol werk heeft gehad de vreemde lingen onder te brengen. In alle toeristencentra overwoog het Duitse bezoek. Men had de in druk, dat de Duitsers, die in het begin van de maand in aanimer- kelijker kleiner aantallen naar ons land kwamen, hun schade nu inhalen. Overal was het aanmer kelijk drukker dan met Pasen. De V.V.V. in Den Haag is Dins dag het begin van de middag met acht mensen doorlopend bezig geweest vreemdelingen, die niet vooraf plaatsen hadden bespro ken, alsnog onder te brengen. Dat men daarbij dikwijls voor niet gemakkelijke problemen stond blijkt wel daaruit, dat men tegen het eind van de dag nog 2 Duitse bussen met bij elkaar 90 passagiers aan nachtlogies moest helpen. Voor Den Haag en omgeving was Scheveningen wel de groot ste trekpleister, vooral voor de Duitsers, die in aantal op de voet werden gevolgd door Fransen. Tegen de avond kon in Den Haag nergens onderdak meer worden verleend en moesten de vreemde lingen verder worden gestuurd, o.a. naar Noordwijk. Het prachtige weer heeft op deze Ibeide Pinksterdagen ook naar Rotterdam zoveel vreemde lingen gebracht, dat men gerust van een invasie kan spreken. In Doordat de conservatieve can- didaat in het Schotse kiesdistrict Argyll zijn zetel heeft behouden, heeft de conservatieve partij thans definitief een meerderheid van 60 zetels ten opzichte van alle andere partijen in het Lager huis. De verdeling van alle 630 ze tels is als volg: Conservatieven 345 zetels (322 in oude Huis, met inbegrip van de voorzitter) De premier van Zuid-Vietnam, Ngo Dinh Diem, heeft een nota gezonden aan de Franse eamimis- saris-generaal in Indo-China, ge neraal Paul Ely, waarin hij pro- testeerd tegen „Franse inmen ging in Vietnamese binnenlandse aangelegenheden". De premier vermeldt in het bij zonder „de inmenging ten gunste van de Binh Xuyen, de aanwezig heid van Franse officieren nabij de opstandelingen, de hulp van de Fransen aan de opstandelingen voornamelijk ini Midden-Viet- nam en in de Westelijke provin ciën en de aanwezigheid van ex-generaal Ninh in Zuid-Viet nam". 277 6 (294) 6) 1) 2) Labour Liberalen Ierse Labour Sinn Fein Ierse nationalisten Zetelveranderingen Conservatieven: winst 24, ver lies 1, netto-winst 23. Labour: winst 1, verlies 18, netto verlies 17. Ierse Labour: verlies 1. Sinn Fein: winst 2. Ierse nationalisten: verlies 2. De winst der conservatieven omvat 18 Labourzetels, een zetel van de Ierse Labourpartij en de vijf nieuwe zetels. De Labourwinst omvat de con servatieve zetel en de Sinn Fein boekte winst ten koste van de Ierse nationalisten. De verdeling der uitgebrachte stemmen, met daaronder de cij fers van 1951 is: Conserv. 1951: Labour medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagoch tend tot Dinsdagavond. Oplossende bewolking. Droog weer met oplossende be wolking en iets hogere middag- temperaturen. Vlak langs de kust echter kans op koud weer met mist en laaghangende bewolking. Zwakke tot matige noordelijke wind. WOENSDAG 1 JUNI. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 11.15 11.50 0.30 0.40 n.m. 11.25 12.40 12.50 ZON op onder Juni. 1 4.28 20.51 2 4.28 20.52 3 4.27 20.53 MAAN op onder 17.01 18.09 19.15 246.578 177.329 49,85 47,97 46,42 48,78 2,68 2,94 0,12 0,08 0,93 0,23 kiesgerechtigden tegen 82,60 1951: Liberalen 1951 Communisten 1951 Anderen 1951 76,78 der bracht zyn stem uit procent in 1951. Na de nederlaag van Labour verwacht men, dat de verkie zingsuitslag tot een reeks ge beurtenissen zal leiden die waar schijnlijk de socialistische toewe ging in Engeland op haar grond vesten zal doen schudden. Labourpolitici vrezen, dat dit ook een ernstige weerslag zal hebben op socialistische partijen in andere landen. Een definitieve breuk tussen de partijleiding en de opstandi ge linkervleugel onder Aneurin Bevan wordt mogelijk geacht. Eten belangrijk punt hierbij is, dat in de vakbeweging, waaruit de labourpartij voornamelijk is voortgekomen, stemmen zijn op gegaan om zich desnoods van het betrekkelijk kleine politieke deel der beweging al te scheiden als de kwestie van Bevan niet wordt geregeld. Van de 6.400.000 leden van de Labourbeweging zijn er vijf millioen aangesloten bij een vakorganisatie. Vele vakvereni gingsleiders hebben aan aanval len van de Bevanieten bloot ge staan. In vakbondskringen was men van oordeel, dat een socialis tische overwinning -bij voorbaat was verkeken, doordat het pu bliek de overtuiging had dat de partij te verdeeld was om haar eigen zaken, laat staan die van het land, te regelen. Wanneer het Labourbestuur binnenkort bijeen komt om de verkiezingsuitslag te analyseren, zal waarschijnlijk opnieuw wor den geëist, dat de linkervleugel wordt gezuiverd. Intussen verwacht men echter, dat Bevan en de zijnen de neder laag zullen wijten aan de leiding, welke huns inziens te oud en te zwak was om de kiezers aan te trekken, die volgens de Bevanie ten een meer orthodox socialisme verlangen. Overigens zijn de aanhangers van Bevan niet ongedeerd uit de strijd te voorschijn gekomen. Waar zij hun zetel (behielden, was hun meerderheid geringer dan in 1951, terwijl twee van hun voormannen Michael Foot en Geoffrey Bing een nederlaag leden. Partijleider Attlee, die eerder op de dag had verklaard dat de verliezen voor een deel te wijten waren aan „tweedracht in de partij", herhaalde dit oordeel, toen hij later op het televisie scherm verscheen. Ook hij sprak van „apathie" bij de kiezers, ter wijl z.i. tevens de huidige haven staking en de dreigende spoor wegstaking van invloed kunnen zijn geweest, omdat „de mensen geneigd zijn om alles als Labour over één kam te scheren." Attlee voegde hieraan toe, dat het par tijapparaat ongetwijfeld aan een onderzoek moet worden onder worpen. Hij (meende, dat de me ningsverschillen kunnen worden opgelost en dat labour, in af wachting van een beter resul taat bij volgende verkiezingen, een „verantwoordelijke opposi tie" zal zijn. Ook premier Eden, van wiens zen, sprak voor de televisie. Hij noemde de verkiezingen de uit drukking van een „volwassen democratie". De derde partij, de liberalen, blijft een te verwaarlozen factor in het Lagerhuis vormen. Het merendeel van haar 110 candida- ten werd met overgrote meerder heid verslagen. De communisten, die in zeventien districten candi- daten had gesteld, kregen geen enkele zetel. alle hotels en pensions waren de kamers besproken. Vooral op de E. 55 en de „Uni- festi" was het vreemdelingenbe- zoek duidelijk merkbaar. Men hoorde er geheel in de stijl van het Pinksterfeest bijna alle ta len spreken, voor het merendeel waren het echter Duitsers, die aangelokt door de wolkenloze 'lucht over de grens waren geko men. Maar ook gaven tal van Fransen, Engelsen en Amerika nen acte de presence. Zowel in de stad zelf als op de energiemani festatie waren de buitenterrassen van de café's druk bezet en men kreeg de indruk dat er goede za ken werden gedaan. V.V.V. Amsterdam noemde de drukte ontstellend. Ook hier wa ren de meeste hotels en pensions al weken tevoren volgeboekt. Maar niettemin wist men nog een duizend mensen aan logies te hel pen. Verder werden veel toeristen verwezen naar omliggende ste den: Hilversum, Bergen, Volen- dam, Noordwijk. In de hoofdstad werden naar schatting in totaal 12.000 mensen ondergebracht. De rondvaartsboten waren de hele dag voor 100% vol. Ongeveer 4000 Oosttoerlijnse communisten hebben Zaterdag gedemonstreerd tegen een bijeen komst van voormalige leden van kabinet alle leden werden herko- de Duitse derde pantserdivisie in een bierhuis in West-Beriijn. De communisten werden door de po litie tegenhouden, toen zij wil den doordringen tot de bijeen komst en zij maakten hierbij ge bruik van stenen, stokken en boksbeugels, waarmee zij de poli tiemannen te lijf gingen. Deze kregen echter versterking en door middel van een waterkanon en gummiknuppels wisten zij de communisten uiteen te drijven. 21 Politiemannen, van wie vijf in het ziekenhuis moesten wor den opgenomen, en vier burgers werden gewond. 44 Personen wer den naar het politiebureau ge bracht, aldus een mededeling van de politie. Dit was de grootste communistische demonstratie in West-Berlijn sedert ten minste 7 jaar. De Oostberlijnse pers had weken tevoren tot de demonstra tie opgeroepen. Aan „vredesstrij- ders" was verzocht de vergade ring van „oorlogsstokers" met geweld te verhinderen. Beweerd werd, dat de Westberlijnse auto riteiten de organisatoren van de vergadering hadden geholpen. Deze laatsten zeiden geen poli tieke doelen na te streven. De de monstranten waren voornamelijk jongelieden. De Westberlijnse politie heeft Zondagochtend medegedeeld, dat bij de ongeregeldheden van Za terdagavond 34 politiemannen zijn gewond, van wie vijf zwaar. Tien betogers werden gewond, terwijl er 56 arrestaties werden verricht. De gehele Amerikaanse pers juicht de uitslag van de Britse verkiezingen toe, zo seint het Franse persbureau A.F.P. Over het algemeen ziet men de uitslag als een persoonlijke overwinning van sir Anthony Eden. Volgens de „New York Herald Tribune" heeft het Britse volk opnieuw zijn vertrouwen uitge sproken in het particulier initia tief, als middel om de algemene welvaart te vergroten en niet in de politiek der geleide economie. De „Dailly Mirror" en de „Dai ly News" zien in de uitslag in de eerste plaats een verwerping van het socialisme. Een der bladen zegt, dat eec. en ander een versterking der Brits-Ameri kaanse banden ten gevolge zal hebben en de stemming was in feite een vertrouwensvotum in het Brits-Amerikaanse samen gaan. In Arnhem schatte men het be zoek van vreemdelingen op de beide Pinksterdagen bijna twee maal zo hoog als tijdens de Paas dagen. Alle logiesverlenende be drijven in de stad zelf en in de randgemeenten langs IJssel en Rijn waren vol. Naast grote aantallen Duitsers trok Arnhem veel Belgen en mi litairen van de geallieerde legers in Duitsland. Het openluchtmuseum, het na tionaal park „De Hoge Veluwe" en de beeldententoonstelling in Sonsbeek trokken duizenden be zoekers. De beide Pinksterdagen brach ten ook in Zuid-Limburg 'n over weldigend druk touristenbezoek. De hotels in Maastricht, Valken burg, Sittard, Wylre, Epen en Slenaken en vrijwel alle particu liere pensions in Valkenburg wa ren volledig bezet. Op het V.V.V.-kantoor te Val kenburg was men met drie man in actie geweest, teneinde de gas ten, waaronder vele buitenlan ders (hoofdzakelijk Duitsers en Belgen) onderdak te brengen. In Maastricht waren ook vele Ame rikanen en Engelsen. Een groep touristen uit Den Haag, die per scooter een tocht naar België maakten konden op hun route MaastrichtValken burgVaalsMecheflenEpen geen logies meer krijgen waarna zij via Slenaken rechtstreeks naar België zijn doorgereden. Nu de Keukenhof is gesloten, is de grote attractie voor de bol lenstreek voorbij. Hier was het dan ook aanmerkelijk minder druk dan tijdens de Paasdagen al was er een levendig en gezellig verkeer van passanten. Speciale maatregelen van de politie waren nu niet nodig. Er bloeiden alleen nog wat late tulpen. Op de Kagerplasfjsn was het drukker dan op enige dag in het vorige jaar. En dit tegen de ver wachtingen, die gezien het wei nig uitnodigende weer van de ai- gelopen dagen niet erg hoog gespannen waren. Na de in het water gevallen Hemelvaartsdag gaf de Pinksterdagen het beeld van een ouderwetse Kaagdrukte met blinkende witte zeilen tegen een helblauwe hemel. De uitlo pers van de straffe bries deden een stuk of wat bootjes omslaan. Uiteraard was het bezoek aan de Kagerplassen overwegend van (binnenlandse herkomst, maar er waren ook buitenlanders: Engel sen en Amerikanen uit West- Duitsland, die een boot huurden, of gastvrijheid vonden bij Neder landse watersportvrienden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten zullen enige dagen voor het ibegin van de herdenkingsbijeenkomst van de Ver. Naties in San Francisco op 20 Juni, bijeenkomen om hun houding voor een viermogend- conferentie met de Sow jet-Unie te bepalen, aldus is Vrijdag in ge woonlijk goedingelichte kringen in Parijs vernomen. De ministers zullen wellicht in New York of Washington bijeen komen. Tijdens de V.N.-bdjeen- komst in San Francisco, ter ge legenheid van de tiende verjaar dag van de volkerenorganisatie, zullen de drie ministers met hun Sowjet-collega, Molotow, beraad slagen over de komende confe rentie van de grote vier. Journalisten hebben Zaterdag op een persconferentie te Taipeh aan de nationalistisch-Chinese mi nister van Buitenlandse Zaken, Jeh, gevraagd of nationalistiseh- China aan de Ver. Staten heeft Ibeloofd, dat het geen aanval op communistisch-China zal doen zonder toestemming van de Ver. Staten. Het antwoord van de minister hierop luidde, dat de nationalis ten niet op zich hebben genomen OVERVLOEDIGE KERSEN- OOGST IN ZUID-LIMBURG VERWACHT. Er wordt in Zuid-Limburg een overvloedige kersenoogst ver wacht. Vooral de bastaard-dikke, cascognes en Spaanse kersen staan er. goed bij. De hoge autoriteit heeft Zater dag een beslissing genomen over de Belgische steenkolenprijzen. Voor een aantal soorten, zoals anthraciet, magere kolen en een kwart en half vette kolen zal de hoge autoriteit niet langer de prijzen bepalen. De ondernemin gen kunnen deze prijzen zelf vaststellen. Voor overige soorten heeft de hoge autoriteit een prijs daling voorgeschreven, die over eenkomt met een bedrag van 300.000.000 Belgische francs per jaar. De prijs voor de cokes-fijn kolen daalt met 12 Belgische francs per ton. Voor de grotere soorten zal de prijsdaling al naar gelang de grootte variëren van 7 tot 47 Belgische francs per ton. De nieuwe prijzen zullen gelden van midden Juli af. De onderhandelingen, die Za terdag de gehele dag werden ge voerd om de Britse spoorwegsta king af te wenden, zijn mislukt. Dertig minuten vóór het begin der staking te middernacht van Zaterdag op Zondag werden de besprekingen afgebroken. Dit is de eerste nationale spoor wegstaking sedert 1926. 70.000 Machinisten en stokers gingen te middernacht in sta king. Zij eisen hogere lonen. Het vier vijfde deel van alle treinen in het land zal niet kun nen rijden. De spoorwegen zijn staatseigendom in Engeland. De regering zal met beperkte middelen trachten er voor te zor gen, dat post, aan bederf onder hevige levensmiddelen, medicij nen en andere belangrijke goede ren vervoerd kunnen worden. Aan de onderhandelingen ter voorkoming van de staking na men deel: ministers, spoorweg functionarissen en vakbondslei ders. 20.000 Havenarbeiders in zes havens zijn reeds zes dagen in staking. Door de spoorwegstaking ziet Engeland zich geplaatst voor de ernstigste industriële crisis se dert de algemene staking van 1926. Het grootste probleem zal het vervoer van kolen zijn, waar van wekelijks 3.500.000 ton per spoor worden vervoerd. Een beperkte dienst zal worden onderhouden door leden van de nationale vakbond van spoorweg mannen, die 400.000 leden telt. De stakers behoren tot een afzon derlijke vakbond van machinisten en stokers. Eén der stakingsleiders ver klaarde na de besprekingen over een compromis, dat de Britse ver- voerscommissie, die de spoorwe gen exploiteert, een nieuw aan bod had gedaan, dat een aanzien lijke vooruitgang betekende, maar toch nog niet kon voldoen aan de eisen der stakers. Een aantal reizigers is reeds gestrand, doordat stakers het werk te middernacht neerlegden. De Britse luchtvaartmaat schappij B.E.A. heeft extradien sten ingelast tussen Londen, Glasgow, Edinburgh en Manches ter. De leiders van de 70.000 sta kende Britse machinisten en sto kers hebben Zondagavond ver klaard, dat zij, als het moet, de staking drie maanden vol kunnen houden. Dat was hun antwoord op een radiorede van premier sir Antho ny Eden, waarin deze waar schuwde, dat de staking een ge vaar is voor de ecoriomie en dat zij» werkloosheid ken. Duizenden Britten, die ondanks de stakingsdreiging met de Pink sterdagen met vacantie zijn ge gaan, zijn hetzij' op weg naar hun vacantieoord gestrand, of lopen nu het risico dat zij na de Pink steren niet op tijd naar huis kun nen terugkeren. hun politiek, die gericht is op „be vrijding van het Chinese vollk van het communistische juk", los te laten. De minister verwierp voorts het denkbeeld van onderhandelingen met comimunistisch-China over een wapenstilstand in de straat van Formosa. Men onderhandelt niet met een tijger over zijn eigen huid, zo zei hij. In Nieuw Delhi is Zaterdag ver nomen, dat Krisjna Menon, de In- dnase diplomaat, aan de regerin gen van Canada, de Ver. Staten en Groot-Brittannië verslagen heeft gezonden van de besprekin gen, die hij in Peking met pre mier Tsjou en Lai over de kwes tie Formosa heeft gevoerd. Naar in diplomatieke kringen verluidt, zou Menon in dit verslag geen de finitief plan voor oplossing van de kwestie hebben opgenomen, doch slechts een analyse geven van de stand van zaken. In deze analyse, gebaseerd op de bespre kingen die hij in Washington, Ot tawa, Londen en Peking heeft gevoerd, zou hij wijzen op punten van overeenstemming, die als uit gangspunt dienst zouden kunnen doen bij» pogingen om een rege ling voor de kwestie te vinden. Men verwacht, dat Menon bin nenkort via Londen naar Was hington zal reizen om zijn bespre kingen voort te zetten. De zes Amerikaanse firma's die het nieuwe vaccin van dr Salk tegen kinderverlamming vervaar digen, hebben nieuwe normen voor vervaardiging en beproe ving van het vaccin, opgesteld door de regering, aanvaard. Dr Salk zelf noemde de ontwik keling „zeer hoopgevend", doch kan veroorza- j hij kon niet zeggen wanneer ver wacht kan worden dat nieuwe voorraden vaccin beschikbaar zullen zijn voor inentingen. Dr Scheele, hoofd van de Ame rikaanse gezondheidsdienst, ver klaarde, dat de nieuwe normen de „grootste zekerheid verschaf fen die de wetenschap kan geven".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1955 | | pagina 1